+ iMeds.pl

Remestyp 100 mcg/mlUlotka Remestyp

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika REMESTYP, 100 mikrogramów/ml, roztwór do wstrzykiwań

(Terlipressinum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Remestyp i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Remestyp

3.    Jak stosować Remestyp

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać Remestyp

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Remestyp i w jakim celu się go stosuje

Lek Remestyp ma postać roztworu do wstrzykiwań. Substancją czynną leku Remestyp jest terlipresyna, która ma działanie przeciwkrwotoczne i zwężające naczynia krwionośne. Działa również na mięśnie gładkie macicy, pobudzając ich aktywność, nawet w macicy nieciężarnej.

Remestyp stosuje się:

-    do leczenia krwawień z przewodu pokarmowego w przebiegu żylaków przełyku, choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, krwotocznego i nadżerkowego zapalenia błony śluzowej żołądka;

-    do leczenia krwawień z dróg moczowo-płciowych w przebiegu atonii poporodowej macicy, zaburzeń czynnościowych macicy, porodu, poronienia;

-    do leczenia krwawień związanych z operacjami chirurgicznymi, zwłaszcza w obrębie jamy brzusznej lub miednicy mniejszej;

-    podczas operacji ginekologicznych szyjki macicy.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Remestyp Kiedy nie stosować leku Remestyp

■    jeśli pacjent ma uczulenie na terlipresynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

■    jeśli pacjentka jest w ciąży.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować ostrożność:

■    jeśli występuje duże ciśnienie krwi;

■    jeśli występuje choroba serca;

■    u dzieci i osób w podeszłym wieku, ponieważ doświadczenie w tych grupach wiekowych jest ograniczone;

■    jeśli występuje wstrząs septyczny. Wstrząs septyczny jest ciężkim stanem, który występuje wówczas, gdy ciężkie zakażenie doprowadza do małego ciśnienia krwi i małego przepływu krwi.

Należy poinformować lekarza, jeśli występuje którykolwiek z tych stanów.

W czasie leczenia lekiem Remestyp należy stale kontrolować tętno, ciśnienie krwi i bilans płynów. Remestyp a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Szczególnie ważne jest, aby powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu jakichkolwiek leków nasercowych, takich jak propofol lub beta-adrenolityki, ponieważ ich działanie może być nasilone, jeśli są stosowane jednocześnie z lekiem Remestyp.

Ciąża i karmienie piersią

Leku Remestyp nie należy stosować w ciąży.

Leku Remestyp nie należy stosować w okresie karmienia piersią, ponieważ nie wiadomo, czy przenika do mleka kobiecego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie dotyczy. Remestyp jest lekiem stosowanym wyłącznie w szpitalach.

3. Jak stosować Remestyp

Remestyp jest lekiem stosowanym w szpitalach i powinien być podawany wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

Krwawienie z żylaków przełyku

Zazwyczaj początkowa dawka leku Remestyp w ostrym krwawieniu z żylaków przełyku wynosi 2 mg. Nastepne dawki, wynoszące zazwyczaj od 1 mg do 2 mg, podaje się co 4 godziny przez okres 24 godzin, aż do czasu opanowania krwawienia. Leczenie powinno trwać maksymalnie 48 godzin.

Po podaniu dawki początkowej kolejne dawki mogą być dostosowywane zależnie do masy ciała

pacjenta lub w przypadku wystąpienia objawów niepożądanych

Lek podaje się dożylnie, zwykle bezpośrednio (bolus) lub w krótkotrwałej infuzji.

Inne rodzaje krwawień z przewodu pokarmowego Lek podaje się w dawce 1,0 mg co 4 do 6 godzin.

Remestyp może być również stosowany jako pierwsza pomoc w przypadku klinicznego podejrzenia krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego.

Lek podaje się dożylnie, zwykle bezpośrednio (bolus) lub w krótkotrwałej infuzji.

Krwawienia z dróg moczowo-płciowych

Zazwyczaj dawka leku wynosi od 0,2 mg do 1,0 mg co 4 do 6 godzin, w zależności od aktywności osoczowych i tkankowych endopeptydaz.

Lek podaje się dożylnie, zwykle bezpośrednio (bolus) lub w krótkotrwałej infuzji.

Stosowanie miejscowe podczas zabiegów ginekologicznych

Dawkę 0,4 mg leku Remestyp należy rozcieńczyć roztworem chlorku sodu 0,9%do objętości 10 ml i tak przygotowanym roztworem ostrzyknąć szyjkę macicy i okolicę szyjki macicy. Przeciwkrwotoczne działanie leku występuje po około 5 do 10 minut. Jeśli zachodzi potrzeba, dawkę leku można zwiększyć lub można powtórzyć ostrzykiwanie.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często występujące działania niepożądane (dotyczą od 1 do 10 na każdych 100 leczonych pacjentów):

- ból głowy;

-    rzadkoskurcz (bardzo wolna czynność serca);

-    zwiększone ciśnienie krwi;

-    skurcz naczyń obwodowych (niewystarczający dopływ krwi do tkanek) powodujący bladość;

-    przemijający ból brzucha;

-    przemijająca biegunka.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (dotyczą od 1 do 10 na każdych 1 000 leczonych pacjentów):

-    małe stężenie sodu we krwi jeśli brak kontroli bilansu płynów;

-    nieregularne bicie serca;

-    przyspieszony puls;

-    ból w klatce piersiowej;

-    zawał mięśnia sercowego (atak serca);

-    obrzęk płuc;

-    Torsade de pointes (ostry atak sercowy);

-    niewydolność serca. Objawy obejmują: spłycenie oddechu, uczucie zmęczenia, obrzęk kostek (stawów skokowych);

-    niewystarczający dopływ krwi do jelit;

-    sinica obwodowa (niebieskawe przebarwienie skóry spowodowane brakiem tlenu);

-    uderzenia gorąca;

-    ostre wyczerpanie oddechowe i niewydolność oddechowa (trudności w oddychaniu);

-    przemijające nudności;

-    przemijające wymioty;

-    martwica skóry (uszkodzenie tkanek);

-    skurcz macicy;

-    zmniej szony przepływ krwi w macicy;

-    martwica (uszkodzenie tkanek) w miej scu wstrzyknięcia.

Rzadko występujące działania niepożądane (dotyczą od 1 do 10 na każdych 10 000 leczonych pacjentów):

-    duszność (trudności w oddychaniu).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Remestyp

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Przechowywać ampułki w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Nie zamrażać.

Przez okres jednego miesiąca lek może być przechowywany w temperaturze poniżej 25°C (np. w karetce pogotowia).

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i etykiecie ampułki po napisie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Remestyp

-    Substancją czynną leku jest trelipresyna. 1 ml roztworu zawiera 100 mikrogramów trelipresyny.

-    Pozostałe składniki to: sodu chlorek, kwas octowy, sodu octan trójwodny, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda Remestyp i co zawiera opakowanie

Remestyp to przezroczysty, bezbarwny roztwór do wstrzykiwań w ampułkach o pojemności 2 ml lub 10 ml.

Dostępne są następujące opakowania:

5 ampułek po 2 ml 5 ampułek po 10 ml

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Ferring-Léčiva a.s.

K Rybníku 475

252 42 Jesenice u Prahy

Republika Czeska

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa

Tel.: + 48 22 246 06 80, Fax: + 48 22 246 06 81 Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Strona 4 z 4

Remestyp

Charakterystyka Remestyp

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Remestyp, 100 mikrogramów/ml, roztwór do wstrzykiwań

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu zawiera 100 mikrogramów terlipresyny (Terlipressinum) Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Krwawienia z przewodu pokarmowego w przebiegu żylaków przełyku, choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, krwotocznego i nadżerkowego zapalenia błony śluzowej żołądka.

Krwawienia z dróg moczowo-płciowych w przebiegu atonii poporodowej macicy, zaburzeń czynnościowych macicy, porodu, poronienia.

Krwawienia związane z operacjami chirurgicznymi, zwłaszcza w obrębie jamy brzusznej lub miednicy mniejszej.

Podanie miejscowe, np. podczas operacji ginekologicznych szyjki macicy.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Krwawienie z żylaków przełyku Dorośli:

Początkowo wstrzyknięcie dożylne 2 mg produktu Remestyp co 4 godziny. Leczenie należy prowadzić do czasu opanowania krwawienia przez 24 godziny, ale nie dłużej niż przez 48 godzin. U pacjentów o masie ciała mniejszej niż 50 kg lub w razie wystąpienia objawów niepożądanych, po podaniu dawki początkowej kolejne dawki można zmniejszyć do 1 mg dożylnie co 4 godziny.

Inne rodzaje krwawień z przewodu pokarmowego

1,0 mg co 4 do 6 godzin. Remestyp można również stosować jako pierwszą pomoc w przypadku klinicznego podejrzenia krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego.

Produkt podaje się dożylnie, zwykle bezpośrednio (bolus) lub w krótkotrwałej infuzji.

Krwawienia z dróg moczowo-płciowych

Zazwyczaj dawka wynosi od 0,2 mg do 1,0 mg co 4 do 6 godzin, w zależności od aktywności osoczowych i tkankowych endopeptydaz.

Produkt podaje się dożylnie, zwykle bezpośrednio (bolus) lub w krótkotrwałej infuzji.

Stosowanie miejscowe podczas zabiegów ginekologicznych

Dawkę 0,4 mg produktu Remestyp należy rozcieńczyć roztworem chlorku sodu 0,9% do objętości 10 ml i tak przygotowanym roztworem ostrzyknąć szyjkę macicy i okolicę szyjki macicy. Przeciwkrwotoczne działanie występuje po około 5 do 10 minutach. Jeśli zachodzi potrzeba, dawkę można zwiększyć lub można powtórzyć ostrzykiwanie.

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Remestyp jest przeciwwskazany w ciąży.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W czasie leczenia należy kontrolować ciśnienie tętnicze krwi, tętno i bilans płynów. W celu uniknięcia miejscowej martwicy w miejscu podania, wstrzyknięcie należy wykonać dożylnie.

Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, ciężkim nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami rytmu serca, astmą oskrzelową.

Terlipresyny nie należy stosować u pacjentów we wstrząsie septycznym z małym rzutem serca.

Dzieci i osoby w podeszłym wieku: należy zachować szczególną ostrożność podczas leczenia dzieci i osób w podeszłym wieku, ponieważ doświadczenie w tych grupach wiekowych jest ograniczone. Nie są dostępne dane dotyczące zalecanego dawkowania w tych grupach pacjentów.

Remestyp nie jest substytutem dla krwi u pacjentów z niedoborem objętości krwi.

W związku ze sporadycznymi zgłoszeniami o występowaniu martwicy w miej scu domięśniowego podania terlipresyny, dawki 0,5 mg i większe nierozcieńczonego produktu należy podawać tylko dożylnie.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Terlipresyna nasila działanie hipotensyjne nieselektywnych beta-adrenolityków w obrębie żyły wrotnej.

Równoczesne leczenie lekami wywołującymi bradykardię, takimi jak propofol i sufentanyl, może zwalniać tętno i zmniejszać rzut serca. Działanie to jest spowodowane odruchowym zahamowaniem czynności serca przez nerw błędny w wyniku zwiększonego ciśnienia krwi.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Stosowanie produktu Remestyp w ciąży jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3 i 5.3).

Wykazano, że terlipresyna wywołuje skurcze macicy i zwiększa ciśnienie wewnątrzmaciczne we wczesnej ciąży oraz może zmniejszać przepływ krwi w macicy. Remestyp może mieć szkodliwy wpływ na przebieg ciąży i płód.

U królików, którym podawano terlipresynę, stwierdzono samoistne poronienie i zniekształcenie płodu. Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy terlipresyna przenika do mleka ludzkiego. Nie przeprowadzano badań na zwierzętach dotyczących przenikania terlipresyny do mleka. Nie można wykluczyć zagrożenia dla noworodków/dzieci. Należy podjąć decyzję, czy kontynuować/przerwać karmienie piersią czy kontynuować/przerwać leczenie terlipresyną, biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia terlipresyną dla matki.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działanie przeciwdiuretyczne terlipresyny może prowadzić do hiponatremii, o ile nie kontroluje się bilansu płynów.

Tabela: Częstość występowania działań niepożądanych

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Często

(>1/100 do <1/10)

Niezbyt często

(>1/1 000 do <1/100)

Rzadko

(>1/10 000 do <1/1 000)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

■ Hiponatremia jeśli brak kontroli bilansu płynów

Zaburzenia układu nerwowego

■ Ból głowy

Zaburzenia serca

■ Bradykardia

■    Migotanie przedsionków

■    Skurcze dodatkowe komorowe

■    Tachykardia

■    Ból w klatce piersiowej

■    Zawał mięśnia sercowego

■    Przeładowanie płynami z obrzękiem płuc

■    Zaburzenia rytmu typu Torsade de pointes

■    Niewydolność serca

Zaburzenia naczyniowe

■    Skurcz naczyń obwodowych

■    Niedokrwienie obwodowe

■    Bladość twarzy

■    Nadciśnienie

■    Niedokrwienie jelit

■    Sinica obwodowa

■    Uderzenia gorąca

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

■    Ostre wyczerpanie oddechowe

■    Niewydolność oddechowa

■ Duszność

Zaburzenia żołądka i jelit

■    Przemijające skurcze brzuszne

■    Przemijająca biegunka

■    Przemijające nudności

■    Przemijające wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

■ Martwica skóry

Ciąża, połóg i okres okołoporodowy

■    Skurcz macicy

■    Zmniejszony przepływ krwi w macicy

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

■ Martwica w miejscu wstrzyknięcia

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Nie należy przekraczać zalecanej dawki 2 mg co 4 godziny, ponieważ ryzyko poważnych działań niepożądanych ze strony układy krążenia zależy od wielkości dawki.

Jeżeli podczas leczenia terlipresyną rozwinie się nadciśnienie tętnicze, należy podać klonidynę lub inne leki blokujące receptory alfa-adrenergiczne, a w przypadku wystąpienia bradykardii - atropinę.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: wazopresyna i jej analogi; kod ATC: H01B A04

Terlipresyna czyli N-triglicylo-8-lizyno-wazopresyna jest syntetycznym analogiem wazopresyny, naturalnego hormonu tylnego płata przysadki mózgowej i różni się od niej tym, że arginina w pozycji 8 jest zastąpiona przez lizynę, oraz tym, że do końcowej grupy aminowej cysteiny przyłączona została triglicyna. Działanie farmakologiczne terlipresyny wynika z działania farmakologicznego wywieranego przez substancje powstałe w wyniku jej enzymatycznego rozkładu. Terlipresyna ma przede wszystkim działanie przeciwkrwotoczne i zwężające naczynia krwionośne. Powoduje zmniejszenie ilości krwi przepływającej przez obszar trzewny, co prowadzi do zmniejszenia przepływu krwi przez wątrobę i obniżenia ciśnienia wrotnego.

Badania farmakodynamiczne wykazały, że podobnie jak inne pokrewne peptydy, terlipresyna wywołuje skurcz tętniczek, żył i żyłek głównie w obszarze trzewnym, skurcz mięśni gładkich przełyku oraz zwiększenie napięcia i nasilenie perystaltyki w całym jelicie.

Niezależnie od wpływu na mięśnie gładkie naczyń krwionośnych, terlipresyna działa również na mięśnie gładkie macicy, pobudzając ich aktywność, nawet w macicy nieciężarnej.

Badania na zwierzętach i u ludzi wykazały, że terlipresyna działa najsilniej na obszar trzewny i skórę.

Nie ma klinicznych dowodów na działanie przeciwdiuretyczne terlipresyny.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Sama terlipresyna jest nieaktywna w stosunku do mięśni gładkich, ale pełni funkcję chemicznego magazynu aktywnych farmakologicznie substancji, które powstają w wyniku jej enzymatycznego rozpadu. W porównaniu do lizyno-wazopresyny, efekty działania terlipresyny pojawiają się później, ale trwają dłużej.

Lizyno-wazopresyna jest metabolizowana w wątrobie, nerkach i innych tkankach.

Profil farmakokinetyczny po podaniu dożylnym można najlepiej opisać za pomocą modelu dwukompartmentowego.

Okres półtrwania wynosi około 40 minut, klirens metaboliczny około 9 ml /kg x min., a objętość dystrybucji około 0,5 l/kg.

Lizyno-wazopresyna pojawia się w osoczu po około 30 minutach po podaniu terlipresyny i osiąga maksymalne stężenie po 60-120 minutach.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksyczności ostrej i podostrej przeprowadzone na szczurach i psach wykazały, że toksyczność ma związek z działaniem terlipresyny na układ krążenia. W zakresie proponowanych dawek i wskazań terlipresynę określono jako lek dostatecznie bezpieczny.

Badania toksyczności reprodukcyjnej na królikach i szczurach po podaniu terlipresyny wykazały zwiększenie częstości poronień i wczesnego obumierania zarodków z następowym poronieniem oraz mniejszą wagę urodzeniową płodów i zwiększoną częstość występowania anomalii rozwojowych.

W testach przeprowadzonych in vitro i in vivo nie stwierdzono działania mutagennego terlipresyny.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek Kwas octowy Sodu octan trójwodny Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Produktu leczniczego nie należy mieszać z innymi poza wymienionymi w punkcie 4.2.

6.3    Okres ważności 2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Przechowywać ampułki w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Nie zamrażać.

Przez okres jednego miesiąca produkt może być przechowywany w temperaturze poniżej 25°C (np. w karetce pogotowia).

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Ampułka OPC (one-point cut) z bezbarwnego szkła w tekturowym pudełku.

5 ampułek po 2 ml 5 ampułek po 10 ml

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Roztwór przeznaczony jest do wstrzyknięć dożylnych i do podawania miejscowego do szyjki macicy. W wyjątkowych przypadkach mniejsze dawki można podać domięśniowo.

Remestyp stosuje się w postaci nierozcieńczonej lub rozcieńczony roztworem chlorku sodu 0,9%..

W przypadku, gdy produkt leczniczy stosuje się miejscowo do szyjki macicy, dawkę 0,4 mg uzupełnia się roztworem chlorku sodu 0,9% do objętości 10 ml.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Ferring-Léčiva a.s.

K Rybníku 475

252 42 Jesenice u Prahy Republika Czeska

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/0999

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 11 września 1990 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 08 lipca 2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Strona 6 z 6

Remestyp