+ iMeds.pl

Remifentanyl actavis 2 mgUlotka Remifentanyl actavis

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Remifentanyl Actavis, 1 mg,

proszek do sporządzania koncentratu roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

Remifentanyl Actavis, 2 mg,

proszek do sporządzania koncentratu roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

Remifentanyl Actavis, 5 mg,

proszek do sporządzania koncentratu roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

Remifentanilum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Remifentanyl Actavis i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Remifentanyl Actavis

3.    Jak stosować lek Remifentanyl Actavis

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Remifentanyl Actavis

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK REMIFENTANYL ACTAVIS I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Remifentanyl Actavis należy do grupy leków zwanych opioidami. Różni się on od innych leków z tej grupy bardzo szybkim początkiem działania i bardzo krótkim czasem działania.

-    Lek Remifentanyl Actavis może być stosowany w celu hamowania odczuwania bólu przed i podczas operacji.

-    Lek Remifentanyl Actavis może być stosowany w celu łagodzenia bólu u pacjentów

z kontrolowanym oddechem mechanicznym na oddziałach intensywnej opieki medycznej (u pacjentów w wieku 18 lat i powyżej).

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU REMIFENTANYL ACTAVIS

Kiedy nie stosować leku Remifentanyl Actavis:

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na remifentanyl, którykolwiek z pozostałych składników leku (patrz lista składników, punkt 6) lub pochodne fentanylu (takie jak alfentanyl, fentanyl, sufentanyl). Reakcja alergiczna może obejmować wysypkę, świąd, trudności

w oddychaniu lub obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka. Pacjent może wiedzieć o takich objawach ze swoich wcześniejszych doświadczeń;

-    drogą wstrzyknięć w okolicy kręgosłupa;

-    jako jedynego leku do rozpoczęcia znieczulenia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Remifentanyl Actavis

Przed zastosowaniem leku Remifentanyl Actavis należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowały:

-    działania niepożądane podczas operacji;

-    reakcje alergiczne lub jeśli pacjent został poinformowany, że występuje u niego uczulenie na:

o wszelkie leki stosowane podczas operacji

o opioidy (np. morfinę, fentanyl, petydynę, kodeinę), patrz także punkt powyżej „Kiedy nie stosować leku Remifentanyl Actavis”;

-    zaburzenia czynności płuc i (lub) wątroby (pacjent może być podatniejszy na występowanie trudności w oddychaniu).

Pacjenci w podeszłym wieku lub osłabieni (z powodu upływu krwi i [lub] niskiego ciśnienia krwi) są bardziej podatni na występowanie zaburzeń pracy serca lub krążenia.

•    Podobnie jak inne opioidy remifentanyl może wywołać uzależnienie.

•    Po znieczuleniu lekiem Remifentanyl Actavis, pacjent powinien wychodzić z domu tylko w towarzystwie innej osoby i nie powinien spożywać alkoholu.

•    Remifentanyl może być podawany wyłącznie na oddziałach w pełni wyposażonych w sprzęt umożliwiający monitorowanie i wspomaganie oddychania i krążenia u pacjenta oraz podawany tylko przez osoby doświadczone w stosowaniu leków znieczulających,

w rozpoznawaniu i leczeniu niepożądanych działań silnych opioidów, w tym w prowadzeniu resuscytacji oddechowej i krążeniowej, włączając zapewnianie drożności dróg oddechowych oraz wentylacji wspomaganej.

•    U pacjentów wentylowanych na oddziale intensywnej terapii nie zaleca się stosowania leku Remifentanyl Actavis dłużej niż 3 dni.

•    Z powodu bardzo szybkiego ustania działania remifentanylu, pacjenci mogą gwałtownie wyjść ze znieczulenia a w ciągu 5-10 minut od zakończenia podawania nie będzie występowała resztkowa aktywność opioidowa. U pacjentów poddanych zabiegom chirurgicznym,

po których występuje ból pooperacyjny, środki przeciwbólowe należy podać przed zakończeniem wlewu leku Remifentanyl Actavis.

•    Po zalecanych dawkach może wystąpić sztywność mięśniowa. Podobnie jak podczas stosowania innych opioidów, częstość występowania sztywności mięśniowej zależy od dawki i szybkości podawania. Dlatego też pojedyncze wstrzyknięcie powinno trwać nie krócej niż 30 sekund.

Niedociśnienie i bradykardia (zbyt rzadkie skurcze serca) mogą być kontrolowane przez zmniejszenie szybkości infuzji leku Remifentanyl Actavis lub przy pomocy dawki jednocześnie stosowanych anestetyków lub stosowanie płynów dożylnych, obkurczających naczynia lub leków antycholinergicznych.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach również tych, które wydawane są bez recepty.

Jest to szczególnie istotne w odniesieniu do następujących leków, ponieważ mogą one wchodzić w interakcje z lekiem Remifentanyl Actavis:

o leki regulujące ciśnienie krwi lub leki stosowane w chorobach serca (beta-adrenolityki lub leki blokujące kanał wapniowy). Te leki mogą nasilać działanie leku Remifentanyl Actavis na serce (obniżenie ciśnienia krwi i spowolnienie tętna);

o inne leki uspokajające, takie jak benzodiazepiny. Lekarz lub farmaceuta zmieni dawkę tych leków u pacjentów stosujących jednocześnie lek Remifentanyl Actavis.

Możliwe jest, że pacjent mimo to będzie mógł stosować lek Remifentanyl Actavis, a lekarz zdecyduje o wyborze najodpowiedniejszego leczenia.

Dzieci

Lek Remifentanyl Actavis nie jest zalecany do stosowania u noworodków i niemowląt (dzieci w wieku poniżej 1 roku).

Doświadczenie z zastosowaniem leku Remifentanyl Actavis u dzieci na oddziałach intensywnej opieki medycznej jest niewielkie.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku dawkę początkową leku Remifentanyl Actavis stosowanego w operacji w znieczuleniu ogólnym należy odpowiednio zmniejszyć.

Remifentanyl nie jest metabolizowany przez enzym cholinoesterazę osoczową, dlatego też nie oczekuje się interakcji z lekami metabolizowanymi przez ten enzym.

Stosowanie leku Remifentanyl Actavis z jedzeniem i piciem

Po zażyciu leku Remifentanyl Actavis nie należy spożywać alkoholu aż do pełnego powrotu do zdrowia.

Ciąża i karmienie piersią

Leku Remifentanyl Actavis nie należy podawać kobietom w ciąży, chyba że istnieje medyczne uzasadnienie.

Lek Remifentanyl Actavis nie jest zalecany do stosowania podczas porodu lub cięcia cesarskiego.

Zaleca się, by na 24 godziny po otrzymaniu leku Remifentanyl Actavis pacjentka przestała karmić piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Lekarz omówi z pacjentką możliwe ryzyko i korzyści ze stosowania leku Remifentanyl Actavis podczas ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ten lek jest stosowany u pacjentów przyjętych do szpitala. W przypadku wcześniejszego wyjścia ze szpitala po otrzymaniu leku Remifentanyl Actavis nie wolno prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn i pracować w niebezpiecznych warunkach. Nie należy samodzielnie wracać do domu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Remifentanyl Actavis

Lek ten zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na 1 ml, to znaczy, że lek uznaje się za „wolny od sodu”.

3. JAK STOSOWAĆ LEK REMIFENTANYL ACTAVIS

Lek Remifentanyl Actavis jest zawsze stosowany przez wykwalifikowany personel medyczny i wyłącznie na oddziałach w pełni wyposażonych w sprzęt umożliwiający monitorowanie i wspomaganie oddychania i krążenia u pacjenta oraz podawany tylko przez osoby doświadczone w stosowaniu leków znieczulających, w rozpoznawaniu i leczeniu niepożądanych działań silnych opioidów, w tym w prowadzeniu resuscytacji oddechowej i krążeniowej, włączając zapewnianie drożności dróg oddechowych oraz wentylacji wspomaganej.

Zalecana dawka leku Remifentanyl Actavis jest zawsze określona przez lekarza, w zależności od stanu pacjenta i jego odpowiedzi na lek.

Lek Remifentanyl Actavis jest przeznaczony tylko do podania dożylnego i nie wolno go wstrzykiwać zewnątrzoponowo lub dokanałowo.

Dawkowanie

Dawkowanie i czas trwania infuzji zostaną ustalone przez lekarza i mogą różnić się w zależności od takich czynników, jak masa ciała, wiek, sprawność fizyczna, inne leki stosowane przez pacjenta i rodzaj operacji.

Rozcieńczenie zależy od wydolności technicznej urządzenia stosowanego do infuzji oraz przewidywanych potrzeb pacjenta.

Leku Remifentanyl Actavis nie należy mieszać przed podaniem z innymi lekami a do podania dożylnego należy zastosować jeden z poniższych roztworów do rozcieńczenia:

Glukoza, 50 mg/ml (5%), roztwór do wstrzykiwań;

Glukoza, 50 mg/ml (5%), roztwór do wstrzykiwań i sodu chlorek 9 mg/ml (0,9%), roztwór do wstrzykiwań;

Sodu chlorek, 9 mg/ml (0,9%), roztwór do wstrzykiwań;

Sodu chlorek, 4,5 mg/ml (0,45%), roztwór do wstrzykiwań.

Noworodki i niemowlęta

Brak danych dotyczących stosowania u noworodków i niemowląt poniżej 1 roku.

Dawkowanie u specjalnych grup pacjentów

U pacjentów otyłych lub ciężko chorych dawka początkowa powinna być odpowiednio zmniejszona, a następnie zwiększana w zależności od reakcji klinicznej.

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek oraz u pacjentów poddawanych operacj om neurochirurgicznym zmniejszenie dawki nie jest konieczne.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Remifentanyl Actavis lub pominięcie dawki leku Remifentanyl Actavis

Ponieważ lek Remifentanyl Actavis jest zazwyczaj podawany przez lekarza lub pielęgniarkę w ściśle kontrolowanych warunkach, istnieje małe prawdopodobieństwo, by pacjent otrzymał zbyt dużą dawkę leku lub by pominięto dawkę.

Jeśli pacjent otrzymał zbyt dużą dawkę leku Remifentanyl Actavis lub w przypadku takiego podejrzenia, zespół specjalistów natychmiast podejmie odpowiednie działania.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Remifentanyl Actavis może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zgłaszano następujące działania niepożądane:

Bardzo często (występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów)

-    sztywność mięśni

-    nudności (mdłości)

-    wymioty

-    niskie ciśnienie krwi (hipotensja).

Często (występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów)

-    wolne bicie serca (bradykardia)

-    płytki oddech (zahamowanie czynności oddechowej)

-    zatrzymanie oddechu (bezdech)

-    świąd

-    dreszcze po operacji

-    wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie) po operacji.

Niezbyt często (występujące u 1 do 10 na 1000 pacjentów)

-    zaparcie

-    ból po operacji

- niedobór tlenu (hipoksj a).

Rzadko (występujące u 1 do 10 na 10000 pacjentów)

-    wolne bicie serca a następnie blok serca u pacjentów otrzymujących remifentanyl z jednym lub kilkoma lekami znieczulającymi

-    senność (podczas wybudzania po operacji)

-    ciężkie reakcje alergiczne w tym wstrząs, niewydolność krążenia i atak serca u pacjentów otrzymujących remifentanyl z jednym lub kilkoma lekami znieczulającymi.

Tak jak w przypadku innych leków z tej grupy (opioidów), długotrwałe stosowanie leku Remifentanyl Actavis może prowadzić do uzależnienia. Należy zwrócić się do lekarza po radę.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK REMIFENTANYL ACTAVIS

Przechowywać w miej scu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Remifentanyl Actavis po upływie terminu ważności zamieszczonego na fiolce/opakowaniu po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

1    mg

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Przechowywać fiolkę w zewnętrznym tekturowym pudełku w celu ochrony przed światłem.

2    mg i 5 mg

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Wykazano, że po rekonstytucji i rozcieńczeniu produkt zachowuje stabilność chemiczną i fizyczną w trakcie używania przez 24 godziny w temperaturze 25°C. Z mikrobiologicznego punktu widzenia, produkt należy zużyć natychmiast.

Jeżeli produkt nie zostanie natychmiast zużyty, odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania przed użyciem przyjmuje użytkownik; na ogół, czas przechowywania nie powinien być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze 2 do 8°C, chyba że odtworzenie wykonano w kontrolowanych i walidowanych warunkach aseptycznych.

Przed podaniem należy roztwór uważnie obejrzeć, sprawdzając, czy jest on klarowny, bezbarwny i wizualnie wolny od cząstek i czy nie ma jakichkolwiek uszkodzeń fiolki. Jeśli takie zmiany zostaną wykryte, roztwór musi zostać zniszczony. Niezużyty roztwór należy zniszczyć.

Rozcieńczony roztwór jest przeznaczony do jednorazowego użytku.

Niewykorzystany roztwór musi zostać zniszczony.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Remifentanyl Actavis

Substancją czynną leku jest remifentanyl (w postaci chlorowodorku).

1 fiolka zawiera 1 mg remifentanylu (w postaci remifentanylu chlorowodorku).

1 fiolka zawiera 2 mg remifentanylu (w postaci remifentanylu chlorowodorku).

1 fiolka zawiera 5 mg remifentanylu (w postaci remifentanylu chlorowodorku).

Po rozcieńczeniu, roztwór przygotowany zgodnie z instrukcją zawiera 1 mg/ml remifentanylu (w postaci chlorowodorku).

Ponadto lek zawiera:

glicynę, kwas solny stężony (do ustalenia odpowiedniego pH), wodorotlenek sodu 17% (do ustalenia odpowiedniego pH).

Jak wygląda lek Remifentanyl Actavis i co zawiera opakowanie

Remifentanyl Actavis 1 mg, 2 mg, 5 mg jest liofilizowanym, białym lub żółtawym, zbitym proszkiem lub sproszkowaną masą do sporządzania koncentratu roztworu do wstrzykiwań/infuzji.

Każde opakowanie tekturowe leku Remifentanyl Actavis 1 mg zawiera 5 fiolek o pojemności 3,5 ml. Każde opakowanie tekturowe leku Remifentanyl Actavis 2 mg zawiera 5 fiolek o pojemności 3,5 ml. Każde opakowanie tekturowe leku Remifentanyl Actavis 5 mg zawiera 5 fiolek o pojemności 8 ml.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Podmiot odpowiedzialny Actavis Group PTC ehf Reykjavikurvegi 76-78,

220 Hafnarfjöröur Islandia

Wytwórca

Elaiapharm

2881 route des Cretes

Z.I. Les Bouillides, Sophia Antipolis

06560 Valbonne

Francja

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Niemcy    Remifentanil Actavis 1 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer

Infusions-/Injektionslösung

Remifentanil Actavis 2 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusions-/Injektionslösung

Remifentanil Actavis 5 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusions-/Injektionslösung

Austria    Remifentanil Actavis 1 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer

Infusions-oder Injektionslösung

Remifentanil Actavis 2 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusions-oder Injektionslösung

Remifentanil Actavis 5 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusions-oder Injektionslösung

Remifentanil Actavis 1 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie/injectie

Belgia


Czechy


Dania

Estonia

Finlandia


Islandia


Włochy

Łotwa


Litwa


Holandia


Norwegia


Polska

Portugalia

Rumunia


Słowacja

Hiszpania


Szwecja


Remifentanil Actavis 2 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie/injectie

Remifentanil Actavis 5 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor

infusie/injectie

Remifentanil Actavis 1 mg

Remifentanil Actavis 2 mg

Remifentanil Actavis 5 mg

Remifentanil Actavis

Remifentanil Actavis

Remifentanil Actavis 1 mg kuiva-aine välikosentraatiksi injektio-/infuusioestettä varten, liuos, Remifentanil Actavis 2 mg kuiva-aine välikosentraatiksi injektio-/infuusioestettä varten, liuos Remifentanil Actavis 5 mg kuiva-aine välikosentraatiksi injektio-/infuusioestettä varten, liuos Francja Remifentanil Actavis 1 mg poudre pour solution injectable ou pour perfusion Remifentanil Actavis 2 mg poudre pour solution injectable ou pour perfusion Remifentanil Actavis 5 mg poudre pour solution injectable ou pour perfusion

Remifentanil Actavis Irlandia Remifentanil Actavis 1 mg powder for concentrate for solution for infusion/injection Remifentanil Actavis 2 mg powder for concentrate for solution for infusion/injection Remifentanil Actavis 5 mg powder for concentrate for solution for infusion/injection Remifentanil Actavis

Remifentanil Actavis 1 mg pulveris injekciju vai infuziju skïduma koncentrâta pagatavosanai

Remifentanil Actavis 2 mg pulveris injekciju vai infuziju skïduma koncentrâta pagatavosanai

Remifentanil Actavis 5 mg pulveris injekciju vai infuziju skïduma koncentrâta pagatavosanai

Remifentanil Actavis 1 mg milteliai infuzinio/injekcinio tirpalo koncentratui Remifentanyl Actavis 2 mg milteliai infuzinio/injekcinio tirpalo koncentratui Remifentanil Actavis 5 mg milteliai infuzinio/injekcinio tirpalo koncentratui Remifentanil Actavis 1 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie/injective Remifentanil Actavis 2 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie/injective Remifentanil Actavis 5 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie/injective Remifentanil Actavis 1 mg pulver til konsentrat til injeksjonsvæske/ infusionsvæske, opplosning

Remifentanil Actavis 2 mg pulver til konsentrat til injeksjonsvæske/ infusionsvæske, opplosning

Remifentanil Actavis 5 mg pulver til konsentrat til injeksjonsvæske/ infusionsvæske, opplosning Remifentanyl Actavis Remifentanil Actavis

Remifentanil Actavis 1 mg pulbere pentru concentrat pentru solutie perfuzabilä/ injectabilà

Remifentanil Actavis 2 mg pulbere pentru concentrat pentru solutie perfuzabilä/ injectabilà Remifentanil Actavis 5 mg pulbere pentru concentrat pentru solutie perfuzabilä/ injectabilà

Remifentanil Actavis 1 mg Remifentanil Actavis 2 mg Remifentanil Actavis 5 mg

Remifentanil Biokanol 1 mg polvo para concentrado para solución inyectable o perfusión Remifentanil Biokanol 2 mg polvo para concentrado para solución inyectable o perfusión Remifentanil Biokanol 5 mg polvo para concentrado para solución inyectable o perfusión Remifentanil Actavis

Wielka Brytania    Remifentanil 1 mg Powder for Concentrate for Solution for Infusion or

Injection

Remifentanil 2 mg Powder for Concentrate for Solution for Infusion or Injection

Remifentanil 5 mg Powder for Concentrate for Solution for Infusion or Injection

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Actavis Polska sp. z o.o. ul. Odrowąża 15 03-310 Warszawa Polska

Tel.+48 22 512 2900

Data zatwierdzenia ulotki: grudzień 2011

Informacje przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA LEKU

Remifentanyl Actavis 1 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

Remifentanyl Actavis 2 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

Remifentanyl Actavis 5 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

Remifentanyl należy przygotować do zastosowania dożylnego, dodając odpowiednią ilość (zgodnie z poniższą tabelą) jednego z podanych niżej rozcieńczalników, aby uzyskać roztwór o stężeniu około 1 mg/ml.

Lek

Objętość dodawanego rozcieńczalnika

Stężenie roztworu po odtworzeniu

Remifentanyl Actavis, 1 mg

1 ml

1 mg/ml

Remifentanyl Actavis, 2 mg

2 ml

1 mg/ml

Remifentanyl Actavis, 5 mg

5 ml

1 mg/ml

Po odtworzeniu roztwór powinien zostać wizualnie oceniony (przez fiolkę) pod kątem występowania cząstek stałych, zmiany barwy lub uszkodzenia fiolki. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek odstępstw, roztwór powinien być zniszczony. Roztwór końcowy przeznaczony jest do jednorazowego użycia. Niezużyty roztwór musi zostać zniszczony.

W infuzji kontrolowanej ręcznie, lek Remifentanyl Actavis należy podawać pacjentom po dalszym rozcieńczeniu do stężeń od 20 do 250 mikrogram/ml (zalecane rozcieńczenie do stosowania u dorosłych to 50 mikrogram/ml, a u dzieci w wieku > 1 roku zalecane stężenie to 20 do 25 mikrogram/ml).

W przypadku systemu TCI, lek Remifentanyl Actavis należy podawać pacjentom po dalszym rozcieńczeniu do stężeń od 20 do 50 mikrogram/ml.

Rozcieńczenie zależy od wydolności technicznej urządzenia stosowanego do infuzji oraz przewidywanych potrzeb pacjenta.

Należy zastosować jeden z poniższych roztworów do rozcieńczenia:

Woda do wstrzykiwań

Glukoza, 50 mg/ml (5%), roztwór do wstrzykiwań;

Glukoza, 50 mg/ml (5%), roztwór do wstrzykiwań i sodu chlorek 9 mg/ml (0,9%), roztwór do wstrzykiwań;

Sodu chlorek, 9 mg/ml (0,9%), roztwór do wstrzykiwań;

Sodu chlorek, 4,5 mg/ml (0,45%), roztwór do wstrzykiwań.

Remifentanyl wykazuje zgodność z następującymi płynami infuzyjnymi, kiedy podawany jest poprzez cewnik dożylny:

Płyn Ringera do wstrzykiwań buforowany mleczanem;

Płyn Ringera do wstrzykiwań buforowany mleczanem i glukoza, 50 mg/ml (5%), roztwór do wstrzykiwań.

Produkt leczniczy Remifentanyl Actavis jest zgodny z propofolem, jeśli podawany jest poprzez cewnik dożylny.

Wszelkie nieużyte resztki produktu należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

W celu uzyskania pełnych informacji należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego.

9

Remifentanyl Actavis

Charakterystyka Remifentanyl actavis

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Remifentanyl Actavis, 1 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do wstrzykiwań lub infuzji.

Remifentanyl Actavis, 2 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do wstrzykiwań lub infUzji.

Remifentanyl Actavis, 5 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do wstrzykiwań lub infUzji.

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Remifentanyl Actavis, 1 mg proszku do sporządzania koncentratu roztworu do wstrzykiwań lub infuzji.

Jedna fiolka zawiera 1 mg remifentanylu w postaci remifentanylu chlorowodorku.

Remifentanyl Actavis, 2 mg proszku do sporządzania koncentratu roztworu do wstrzykiwań lub infuzji.

Jedna fiolka zawiera 2 mg remifentanylu w postaci remifentanylu chlorowodorku.

Remifentanyl Actavis, 5 mg proszku do sporządzania koncentratu roztworu do wstrzykiwań lub infuzji.

Jedna fiolka zawiera 5 mg remifentanylu w postaci remifentanylu chlorowodorku.

Po rekonstytucji roztwór zawiera 1 mg/ml remifentanylu (w postaci chlorowodorku), jeśli przygotowany jest zgodnie z zaleceniami (patrz punkt 6.6).

Substancje pomocnicze: sód 1,15 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania koncentratu roztworu do wstrzykiwań lub infuzji. Liofilizowany, biały lub żółtawy, zbity proszek lub sproszkowana masa.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Remifentanyl Actavis jest wskazany jako analgetyk do stosowania podczas wprowadzania i (lub) podtrzymywania znieczulenia ogólnego.

Remifentanyl Actavis jest wskazany w celu zapewniania znieczulenia pacjentom w wieku 18 lat i powyżej, mechanicznie wentylowanym na oddziałach intensywnej opieki medycznej.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Remifentanyl Actavis może być stosowany wyłącznie na oddziałach w pełni wyposażonych w sprzęt umożliwiający monitorowanie i wspomaganie oddychania i krążenia u pacjenta oraz podawany tylko przez osoby doświadczone w stosowaniu leków znieczulających, w rozpoznawaniu i leczeniu działań

niepożądanych silnie działających opioidów, w tym w prowadzeniu resuscytacji oddechowej i krążeniowej. Doświadczenie tych osób powinno obejmować zapewnianie drożności dróg oddechowych oraz wentylacji wspomaganej.

Remifentanyl w ciągłym wlewie należy podawać wyłącznie za pomocą wykalibrowanego urządzenia infuzyjnego do cewnika zestawu do wlewów o dużym przepływie lub do cewnika specjalnie przeznaczonego do podawania wyłącznie tego leku. Cewnik ten należy podłączyć bezpośrednio do lub blisko kaniuli dożylnej w celu zminimalizowania potencjalnej przestrzeni martwej (patrz punkt 6.6 w celu uzyskania dalszych informacji, włącznie z tabelami zawierającymi przykłady szybkości wlewu w zależności od masy ciała, w celu ułatwienia stopniowego dostosowywania dawki remifentanylu u pacjentów wymagających podawania leków anestetycznych). Należy zachować ostrożność w celu uniknięcia zatkania lub odłączenia cewnika, a po zakończeniu wlewu należy zwrócić również uwagę na odpowiednie przepłukanie cewnika w celu usunięcia zalegającego remifentanylu (patrz punkt 4.4). Po zakończeniu stosowania leku należy odłączyć zestaw do infuzji, aby uniknąć przypadkowego podania leku.

Remifentanyl może być podawany w drodze wlewu sterowanego stężeniem docelowym (ang. target-controlled infusion-TCI) przy użyciu zatwierdzonego urządzenia infuzyjnego zawierającego model farmakokinetyczny Minto z takimi współzmiennymi, jak wiek i beztłuszczowa masa ciała (ang. lean body mass-LBM).

Należy unikać zatkania lub odłączenia cewnika i po zakończeniu wlewu należy odpowiednio przepłukać cewnik w celu usunięcia zalegającego produktu leczniczego Remifentanyl Actavis (patrz także punkt 4.4).

Remifentanyl jest przeznaczony wyłącznie do stosowania dożylnego i nie wolno go stosować we wstrzyknięciach zewnątrzoponowych i dooponowych (patrz punkt 4.3).

Rozcieńczenie

Remifentanyl nie może być podawany po rekonstytucji liofilizatu bez dalszego rozcieńczenia.

Patrz punkt 6.3 dotyczący warunków przechowywania oraz punkt 6.6 dotyczący zalecanych rozcieńczalników oraz instrukcji odtwarzania i rozcieńczania produktu przed podaniem.

W infuzji kontrolowanej ręcznie remifentanyl powinien być rozcieńczony do stężeń od 20 do 250 mikrogramów/ml (50 mikrogramów/ml to zalecane rozcieńczenie u pacjentów dorosłych i od 20 do 25 mikrogramów/ml u pacjentów pediatrycznych w wieku 1 roku i powyżej)

W infuzji TCI zalecane rozcieńczenie produktu leczniczego Remifentanyl Actavis to od 20 do 50 mikrogramów/ml.

Znieczulenie ogólne

Podawanie remifentanylu musi być zindywidualizowane w zależności od reakcji klinicznej pacjenta. Pacjenci dorośli

Podawanie w infuzji kontrolowanej ręcznie (ang. manualy-controlled infusion-MCI)

WYTYCZNE DOTYCZĄCE DAWKOWANIA U PACJENTÓW DOROSŁYCH

WSTRZYKNIĘCIE

WLEW CIĄGŁY Remifentanyl Actavis

W BOLUSIE

(mikrogram/kg mc./min)

Remifentanyl Actavis

Szybkość

Zakres

(mikrogram/kg mc.)

początkowa

1

(podawane w ciągu nie mniej niż 30 sekund)

0,5 do 1

Podtrzymywanie znieczulenia u pacjentów wentylowanych

• Podtlenek azotu (66%)

0,5 do 1

0,4

0,1 do 2

• Izofluran (dawka

początkowa 0,5 MAC)

0,5 do 1

0,25

0,05 do 2

• Propofol (dawka początkowa

100 mikrogramów/kg mc./ min)

0,5 do 1

0,25

0,05 do 2

Gdy remifentanyl podaje się jako pojedyncze wstrzyknięcie podczas wprowadzania do znieczulenia, powinno ono trwać nie krócej niż 30 sekund.

W dawkach zalecanych powyżej remifentanyl znacząco zmniejsza ilość środka usypiającego, konieczną do podtrzymania znieczulenia. Dlatego też izofluran i propofol należy podawać według powyższych zaleceń, aby uniknąć nasilenia działania hemodynamicznego remifentanylu (niedociśnienie i bradykardia).

Brak danych dotyczących zaleceń odnośnie jednoczesnego stosowania środków usypiających innych niż wymienione w tabeli powyżej.

Wprowadzenie do znieczulenia

Remifentanyl Actavis podczas wprowadzania do znieczulenia należy podawać wraz ze środkiem usypiającym, takim jak propofol, tiopental czy izofluran. Podawanie remifentanylu po środku usypiającym zmniejsza częstość występowania sztywności mięśniowej. Remifentanyl może być podawany we wlewie z szybkością 0,5 do 1 mikrograma/kg mc./min wraz z początkowym pojedynczym wstrzyknięciem 1 mikrograma/kg mc., trwającym nie krócej niż 30 sekund lub bez niego. Początkowe pojedyncze wstrzyknięcie nie jest konieczne, jeśli intubację dotchawiczą wykonuje się później niż 8 do 10 minut po rozpoczęciu wlewu remifentanylu.

Podtrzymanie znieczulenia u pacjentów wentylowanych

Po intubacji dotchawiczej szybkość wlewu remifentanylu należy zmniejszyć, w zależności od metody znieczulenia, według wskazań w tabeli powyżej. Ze względu na szybkie rozpoczęcie działania i krótki okres działania remifentanylu, aby uzyskać pożądaną reakcję receptora p-opioidowego, szybkość wlewu należy regulować, zwiększając ją o 25-100% lub zmniejszając o 25-50% co 2 do 5 minut. W przypadku zbyt płytkiego znieczulenia lek można podać dodatkowo w pojedynczym wstrzyknięciu co 2 do 5 minut.

Znieczulenie u pacjentów z zachowaną własną czynnością oddechową

W czasie znieczulenia z zachowaniem własnej czynności oddechowej pacjenta z zabezpieczeniem dróg oddechowych może wystąpić zahamowanie czynności oddechowej. Należy więc zwrócić uwagę na czynność oddechową ewentualnie skojarzoną ze sztywnością mięśni. Należy zwrócić szczególną uwagę na dostosowanie dawki do zapotrzebowania pacjenta oraz na ewentualną konieczność wspomagania oddechu.

Należy zagwarantować dostępność odpowiednich urządzeń do monitorowania pacjentów, którym podaje się remifentanyl. Ważne jest, aby dostępne urządzenia dawały możliwość odpowiedniego działania przy wszystkich stopniach depresji oddechowej (musi być dostępny sprzęt intubacyjny) i (lub) usztywnienia mięśni (bardziej szczegółowe informacje, patrz punkt 4.4).

Zalecana dawka początkowa do dodatkowego znieczulenia u pacjentów z zachowaną własną czynnością oddechową wynosi 0,04 mikrograma/kg mc./min; można ją dostosować w zależności od pożądanego efektu. W badaniach klinicznych przebadano zastosowanie szybkości wlewu w zakresie od 0,025 do 0,1 mikrograma/kg mc./min.

Nie zaleca się podawania leku w pojedynczym wstrzyknięciu w bolusie u pacjentów z zachowaną własną czynnością oddechową.

Nie należy stosować remifentanylu do znieczulenia z zachowaniem świadomości lub u pacjentów, których czynność oddechowa nie jest wspomagana podczas zabiegu.

Leczenie skojarzone

Remifentanyl umożliwia zastosowanie mniejszej ilości lub mniejszych dawek wziewnych środków anestetycznych, leków usypiających i benzodiazepin koniecznych do znieczulenia (patrz punkt 4.5).

Dawki następujących środków stosowanych w znieczuleniu: izofluranu, tiopentalu, propofolu i temazepamu zmniejszane były nawet o 75%, gdy podawano je równocześnie z remifentanylem.

Wytyczne dotyczące przerwania lub kontynuacji leczenia w bezpośrednim okresie pooperacyjnym

Z powodu bardzo szybkiego zakończenia działania remifentanylu resztkowa aktywność opioidowa ustępuje w ciągu 5 do 10 minut po zakończeniu podawania. U pacjentów poddanych zabiegom chirurgicznym, po których spodziewany jest ból pooperacyjny, środki przeciwbólowe należy podać przed odstawieniem remifentanylu. Należy uwzględnić czas niezbędny do wystąpienia maksymalnego efektu terapeutycznego długo działającego leku analgetycznego. Wybór leku przeciwbólowego dla pacjenta powinien być właściwy dla zabiegu chirurgicznego i zakresu opieki pooperacyjnej.

W przypadku, gdy przed zakończeniem zabiegu chirurgicznego zastosowanie leku przeciwbólowego o długim czasie działania nie dało odpowiedniego efektu terapeutycznego, w bezpośrednim okresie pooperacyjnym może zaistnieć konieczność kontynuowania podawania remifentanylu w celu podtrzymania analgezji aż do uzyskania najlepszego wyniku działania leku przeciwbólowego o długim czasie działania.

Jeśli konieczne jest podawanie remifentanylu po zabiegu operacyjnym, należy stosować go jedynie w oddziale intensywnej opieki medycznej w celu możliwości monitorowania i podtrzymywania czynności oddechowej i krążeniowej pacjenta pod ścisłą opieką wyspecjalizowanego personelu medycznego, specjalnie wyszkolonego w rozpoznaniu i odpowiednim postępowaniu w przypadku działania silnych opioidów na czynność oddechową.

Dodatkowo zaleca się monitorowanie pacjenta po zabiegu operacyjnym pod kątem nasilenia bólu, niedociśnienia i bradykardii.

Dodatkowe informacje dotyczące podawania remifentanylu pacjentom mechanicznie wentylowanym na oddziałach intensywnej opieki medycznej znajdują się w tym punkcie.

U samodzielnie oddychających pacjentów początkową szybkość infuzji remifentanylu można zmniejszyć początkowo do 0,1 mikrograma/kg mc./min, a następnie zwiększać lub zmniejszać co 5 minut o 0,025 mikrograma/kg mc./min, aby zrównoważyć zakres analgezji ze stopniem depresji oddechowej.

Nie zaleca się stosowania dawek w bolusie w celu zniesienia czucia bólu w okresie pooperacyjnym u pacjentów oddychających spontanicznie.

Podawanie leku w systemie infuzji sterowanej stężeniem docelowym (TCI)

Wprowadzenie i podtrzymanie znieczulenia u pacjentów wentylowanych

U dorosłych pacjentów wentylowanych, podczas wprowadzania i podtrzymywania znieczulenia infuzją sterowaną stężeniem docelowym (TCI), remifentanyl należy stosować w skojarzeniu z dożylnym lub wziewnym środkiem usypiającym (patrz powyższa tabela dot. podawania w infUzji kontrolowanej ręcznie). W skojarzeniu z tymi środkami odpowiedni efekt przeciwbólowy do wprowadzenia do znieczulenia i zabiegu operacyjnego można na ogół uzyskać przy docelowych stężeniach remifentanylu we krwi w zakresie od 3 do 8 nanogramów/ml. Dawkę remifentanylu należy dostosować w zależności od indywidualnej reakcji klinicznej pacjenta. W przypadku zabiegów chirurgicznych związanych z wyjątkowo silnym bólem konieczne może być zastosowanie docelowych stężeń leku we krwi do 15 nanogramów/ml.

W dawkach zalecanych powyżej remifentanyl znacząco zmniejsza ilość środka usypiającego, konieczną do podtrzymania znieczulenia. Dlatego też izofluran i propofol należy podawać według zaleceń, aby uniknąć zwiększenia działania remifentanylu na hemodynamikę (niedociśnienie i bradykardia) (patrz tabela 1 powyżej dotycząca podawania w infuzji kontrolowanej ręcznie).

W poniższej tabeli podano stężenia remifentanylu we krwi uzyskane w systemie infuzji sterowanej stężeniem docelowym, odpowiadające różnym szybkościom wlewu w infuzji kontrolowanej ręcznie, w stanie stacjonarnym:

Stężenia remifentanylu we krwi (podane w nanogramach/ml) oszacowane za_pomocą modelu farmakokinetycznego Minto (1997) dla 40-letniego mężczyzny o masie ciała 70 kg i wzroście 170 cm oraz odpowiadające im szybkości wlewów w infuzji kontrolowanej ręcznie (podane w mikrogramach/kg mc./min) w stanie stacjonarnym.

Szybkość wlewu remifentanylu (mikrogram/kg mc./min)

Stężenie

remifentanylu we krwi (nanogram/ml)

0,05

1,3

0,10

2,6

0,25

6,3

0,40

10,4

0,50

12,6

1,0

25,2

2,0

50,5

Ze względu na brak wystarczających danych, podawanie remifentanylu w systemie TCI do znieczulenia u pacjentów z zachowaną własną czynnością oddechową nie jest zalecane.

Wytyczne dotyczące przerwania lub kontynuacji leczenia w bezpośrednim okresie pooperacyjnym

Pod koniec zabiegu chirurgicznego, po zakończeniu wlewu TCI lub zmniejszeniu stężenia docelowego, powinien nastąpić powrót samoistnej czynności oddechowej przy stężeniach remifentanylu w zakresie 1-2 nanogramów/ml. Podobnie jak w przypadku infuzji kontrolowanej ręcznie, działanie przeciwbólowe uzyskane za pomocą długo działających leków analgetycznych należy uzyskać przed zakończeniem zabiegu chirurgicznego (patrz także Wytyczne dotyczące przerwania lub kontynuacji leczenia w bezpośrednim okresie pooperacyjnym w punkcie powyżej dla Infuzji kontrolowanej ręcznie).

Z uwagi na brak wystarczających danych nie zaleca się podawania remifentanylu w systemie TCI w leczeniu bólu pooperacyjnego.

Dzieci (w wieku od 1 do 12 lat)

Jednoczesne podawanie remifentanylu z dożylnymi środkami znieczulającymi stosowanymi we wprowadzeniu do znieczulenia nie było szczegółowo badane i dlatego nie jest zalecane. Remifentanyl podawany w systemie TCI nie był badany u pacjentów pediatrycznych i dlatego nie zaleca się podawania remifentanylu w tym systemie w tej grupie pacjentów.

Podtrzymanie znieczulenia

W celu podtrzymania znieczulenia zaleca się następujące dawki remifentanylu (patrz tabela): WYTYCZNE DOTYCZĄCE DAWKOWANIA U DZIECI (W WIEKU OD 1 DO 12 LAT)

JEDNOCZEŚNIE

STOSOWANY

ANESTETYK*

POJEDYNCZE WSTRZYKNIĘCIE REMIFENTANYLU (mikrogram/kg mc.)

CIĄGŁY WLEW REMIFENTANYLU

Szybkość początkowa (mikrogram/kg mc./min)

Zakres do podtrzymania znieczulenia

(mikrogram/kg mc./min)

Halotan (dawka początkowa 0,3 MAC)

1

0,25

0,05-1,3

Sewofluran (dawka początkowa 0,3 MAC)

1

0,25

0,05-0,9

Izofluran (dawka początkowa 0,5 MAC)

1

0,25

0,06-0,9

* w mieszaninie podt

enku azotu z tlenem w stosunku 2:1

Jeśli remifentanyl jest podawany w pojedynczym wstrzyknięciu, to powinno ono trwać nie krócej niż 30 sekund. Zabieg można rozpocząć nie wcześniej niż po 5 minutach od rozpoczęcia wlewu remifentanylu, jeżeli nie towarzyszyło mu podanie leku w pojedynczym wstrzyknięciu.

W przypadku podawania samego podtlenku azotu (70%) z remifentanylem szybkość wlewu do podtrzymania znieczulenia powinna wynosić od 0,4 do 3 mikrogramów/kg mc./min. Dane uzyskane od pacjentów dorosłych wskazują, że szybkość 0,4 mikrograma/kg mc./min może być odpowiednią szybkością początkową, brak jest jednak specjalnych badań w tym zakresie.

Należy monitorować stan dziecka i dostosowywać dawkę do głębokości znieczulenia wymaganego dla danej procedury chirurgicznej.

Leczenie skojarzone

W zalecanych powyżej dawkach remifentanyl istotnie zmniejsza ilość środków usypiających wymaganych dla podtrzymania znieczulenia ogólnego. Dlatego też, aby uniknąć zwiększenia działania remifentanylu na hemodynamikę (niedociśnienie i bradykardia), izofluran, halotan i sewofluran należy podawać w zalecanych dawkach, opisanych wyżej. Ze względu na brak danych nie można podać zaleceń odnośnie dawkowania podczas znieczulenia ogólnego z zastosowaniem remifentanylu oraz innych środków anestetycznych niż wymienione powyżej (patrz punkt powyżej: Podawanie w infuzji kontrolowanej ręcznie, Leczenie skojarzone).

Wytyczne dotyczące leczenia pacjenta w bezpośrednim okresie pooperacyjnym

Ustalenie alternatywnego znieczulenia przed zakończeniem podawania remifentanylu

Z powodu bardzo szybkiego zakończenia działania remifentanylu, po upływie 5-10 minut od zakończenia wlewu resztkowe działanie nie będzie występowało. U pacjentów poddanych zabiegom chirurgicznym, po których spodziewany jest ból pooperacyjny, środki przeciwbólowe należy podać przed odstawieniem remifentanylu. Należy uwzględnić czas niezbędny do wystąpienia efektu terapeutycznego długo działającego leku analgetycznego. Wybór leku(ów) przeciwbólowego(ych), dawka i czas podania leku powinny być wcześniej zaplanowane i indywidualnie dostosowane do rodzaju zabiegu chirurgicznego i zakresu przewidywanej opieki pooperacyjnej (patrz punkt 4.4)

Noworodki i niemowlęta (w wieku poniżej 1 roku)

Istnieją ograniczone doświadczenia z badań klinicznych dotyczące stosowania remifentanylu u noworodków i niemowląt (w wieku poniżej 1 roku; patrz punkt 5.1).

Właściwości farmakokinetyczne remifentanylu u noworodków i niemowląt (w wieku poniżej 1 roku), uwzględniając różnicę masy ciała, są porównywalne z właściwościami obserwowanymi u dorosłych (patrz punkt 5.2). Jednakże, z powodu braku wystarczających danych klinicznych, nie zaleca się stosowania remifentanylu w tej grupie wiekowej.

Zastosowanie w znieczuleniu ogólnym całkowicie dożylnym (TIVA, ang. Total Intravenous anaesthesia):

Istnieją ograniczone doświadczenia z badań klinicznych dotyczące stosowania remifentanylu w znieczuleniu ogólnym całkowicie dożylnym u niemowląt (patrz punkt 5.1). Brak wystarczających danych klinicznych w celu określenia zaleceń dotyczących dawkowania.

Specjalne grupy pacjentów

Zalecenia dotyczące dawkowania w szczególnych grupach pacjentów (u osób w podeszłym wieku i pacjentów otyłych, pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i wątroby, pacjentów poddanych zabiegom neurochirurgicznym oraz pacjentom z III/IV grupy ryzyka operacyjnego wg ASA), patrz punkt poniżej .

Kardiochirurgia

Podawanie w infuzji kontrolowanej ręcznie

Zalecenia dotyczące dawkowania u pacjentów poddawanych zabiegom kardiochirurgicznym, patrz tabela poniżej:

WYTYCZNE DOTYCZĄCE DAWKOWANIA W KARDIOANESTEZJI

WSKAZANIE

WSTRZYKNIĘCIE W BOLUSIE Remifentanyl Actavis

(mikrogram/kg mc.)

WLEW

Remifenta

(mikrogram

Szybkość

początkowa

CIĄGŁY nyl Actavis

/kg mc./min) Zakres

Intubacja

Niezalecane

1

Podtrzymywanie znieczulenia u pacjentów wentylowanych

• Izofluran

(dawka początkowa 0,4 MAC)

0,5 do 1

1

0,003 do 4

• Propofol

(szybkość początkowa 50 mikrogramów/kg mc./min)

0,5 do 1

1

0,01 do 4,3

Kontynuacja analgezji w bezpośrednim okresie pooperacyjnym, przed rozintubowaniem

Niezalecane

1

0 do 1

Wprowadzenie do znieczulenia

Po podaniu leku usypiającego, w celu uzyskania u pacjenta stanu zniesienia świadomości, należy rozpocząć podawanie produktu leczniczego Remifentanyl Actavis z początkową szybkością 1 mikrograma/kg mc./min. Nie zaleca się podawania remifentanylu w pojedynczych wstrzyknięciach w czasie wprowadzania do znieczulenia pacjentów do zabiegów kardiochirurgicznych. Intubacji dotchawiczej nie należy przeprowadzać przed upływem 5 minut od rozpoczęcia wlewu.

Podtrzymanie znieczulenia

Po zaintubowaniu dotchawiczym szybkość wlewu remifentanylu powinna zostać dostosowana do potrzeb pacjenta. W razie potrzeby można dodatkowo stosować pojedyncze wstrzyknięcia remifentanylu. U pacjentów kardiologicznych z grupy wysokiego ryzyka, jak na przykład u pacjentów poddanych operacjom zastawek lub pacjentów z zaburzoną czynnością lewej komory, nie zaleca się przekraczania w pojedynczym wstrzyknięciu dawki 0,5 mikrograma/kg mc.

Zalecenia te dotyczą również osób operowanych w warunkach hipotermii z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego (patrz punkt 5.2).

Leczenie skojarzone

W dawkach zalecanych powyżej remifentanyl znacząco zmniejsza ilość środka usypiającego, koniecznego do podtrzymania znieczulenia. Dlatego też izofluran i propofol należy podawać według powyższych zaleceń, aby uniknąć działania remifentanylu na hemodynamikę (niedociśnienie i bradykardia). Ze względu na brak danych nie można podać zaleceń odnośnie dawkowania z zastosowaniem remifentanylu oraz innych środków usypiających niż wymienione powyżej (patrz punkt wyżej Podawanie leku w infuzji kontrolowanej ręcznie, Leczenie skojarzone).

Wytyczne dotyczące podawania leku w okresie pooperacyjnym

Kontynuacja znieczulenia remifentanylem w okresie pooperacyjnym przed rozintubowaniem pacjenta

Zaleca się kontynuowanie podawania remifentanylu we wlewie w ostatniej dawce z okresu zabiegu operacyjnego podczas transportu pacjenta do oddziału pooperacyjnego. Z chwilą przybycia pacjenta do oddziału pooperacyjnego należy ściśle monitorować poziom analgezji i sedacji, a szybkość wlewu remifentanylu powinna być dostosowana do potrzeb pacjenta (dalsze informacje o postępowaniu z pacjentami wymagającymi intensywnej opieki znajdują się poniżej).

Wprowadzenie alternatywnego leczenia przeciwbólowego przed zakończeniem podawania remifentanylu

Z powodu bardzo szybkiego zakończenia działania remifentanylu, po upływie 5-10 minut od zakończenia wlewu nie będzie występowało resztkowe działanie opioidowe. Odpowiednio wcześniej przed zakończeniem podawania remifentanylu pacjentom należy podać alternatywne analgetyki i środki wywołujące sedację, uwzględniając czas niezbędny do wystąpienia efektu terapeutycznego. Z tego względu zaleca się, by wybór leku(ów) przeciwbólowego(ych), dawka i czas podania leku były wcześniej zaplanowane, przed odłączeniem pacjenta od respiratora.

Wytyczne dotyczące zakończenia podawania remifentanylu

Z powodu bardzo szybkiego zakończenia działania remifentanylu u pacjentów chorych na serce opisywano występowanie nadciśnienia tętniczego, dreszczy i bólów bezpośrednio po zakończeniu wlewu remifentanylu (patrz punkt 4.8). W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia tych działań niepożądanych należy zastosować odpowiednie, alternatywne leczenie przeciwbólowe (jak opisano powyżej) poprzedzające zakończenie wlewu remifentanylu. Zaleca się zakończenie wlewu remifentanylu przez zmniejszanie szybkości wlewu o 25% w odstępach co najmniej dziesięciominutowych aż do zakończenia wlewu.

Nie należy zwiększać szybkości wlewu remifentanylu podczas odłączania pacjenta od respiratora, dopuszczalne jest jedynie zmniejszanie szybkości wlewu oraz w razie potrzeby podanie innych leków przeciwbólowych. W przypadku wystąpienia zmian hemodynamicznych, takich jak nadciśnienie tętnicze i tachykardia, zaleca się podawanie innych, właściwych leków.

Jeżeli inne leki opioidowe są podawane jako część postępowania w okresie zmiany na alternatywne leki przeciwbólowe, należy ściśle monitorować pacjenta. Korzyści z zapewnienia odpowiedniego leczenia przeciwbólowego muszą zawsze równoważyć potencjalne ryzyko wystąpienia depresji oddechowej.

Podawanie w systemie infuzji sterowanej stężeniem docelowym

Wprowadzenie i podtrzymanie znieczulenia u pacjentów wentylowanych

U dorosłych pacjentów wentylowanych, podczas wprowadzania i podtrzymywania znieczulenia infuzją sterowaną stężeniem docelowym (TCI) remifentanyl należy stosować w skojarzeniu z dożylnym lub wziewnym środkiem usypiającym (patrz tabela w punkcie 4.2 Kardiochirurgia/Podawanie w infuzji kontrolowanej ręcznie/Dawkowanie w kardioanestezji).

W skojarzeniu z tymi środkami odpowiedni efekt przeciwbólowy do kardiologicznego zabiegu operacyjnego można na ogół uzyskać przy docelowych stężeniach remifentanylu we krwi w górnej granicy zakresu, stosowanych w ogólnych zabiegach chirurgicznych. Po dostosowaniu dawki remifentanylu w zależności od reakcji klinicznej pacjenta, w badaniach klinicznych stosowano stężenia leku we krwi wynoszące nawet 20 nanogramów/ml.

W dawkach zalecanych powyżej remifentanyl znacząco zmniejsza ilość środka usypiającego, konieczną do podtrzymania znieczulenia. Dlatego też izofluran i propofol należy podawać według powyższych zaleceń, aby uniknąć zwiększenia działania remifentanylu na hemodynamikę (niedociśnienie i bradykardia) (patrz tabela w punkcie 4.2 Kardiochirurgia/Podawanie w infuzji kontrolowanej ręcznie/Dawkowanie w kardioanestezji).

Informacje o stężeniu remifentanylu we krwi, uzyskanym po podaniu infuzji kontrolowanej ręcznie, patrz tabela 6.

Wytyczne dotyczące przerwania lub kontynuacji leczenia w bezpośrednim okresie pooperacyjnym

Pod koniec zabiegu chirurgicznego, po zakończeniu wlewu TCI lub zmniejszeniu stężenia docelowego, powinien nastąpić powrót spontanicznej czynności oddechowej przy stężeniach remifentanylu w zakresie 1-2 nanograma/ml. Podobnie jak w przypadku infuzji kontrolowanej ręcznie, działanie przeciwbólowe uzyskane za pomocą długo działających leków analgetycznych należy uzyskać przed zakończeniem zabiegu chirurgicznego (patrz punkt 4.2 Kardiochirurgia/Podawanie w infuzji kontrolowanej ręcznie/Dawkowanie w kardioanestezji).

Z uwagi na brak wystarczających danych nie zaleca się podawania remifentanylu w systemie TCI w leczeniu bólu pooperacyjnego.

Intensywna opieka medyczna - pacjenci dorośli

Remifentanyl Actavis może być podawany jako lek przeciwbólowy pacjentom mechanicznie wentylowanym w oddziale intensywnej terapii. W razie potrzeby należy dodatkowo zastosować leki sedatywne.

W kontrolowanych próbach klinicznych prowadzonych u pacjentów w oddziałach intensywnej terapii badano działanie remifentanylu podawanego przez okres do trzech dób. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności remifentanylu podczas leczenia trwającego dłużej niż trzy doby. Z tego względu nie zaleca się stosowania remifentanylu przez okres dłuższy niż trzy doby.

Z uwagi na brak danych nie zaleca się stosowania systemu TCI w leczeniu pacjentów w ramach intensywnej terapii.

U dorosłych zaleca się rozpoczynanie wlewu remifentanylu z szybkością 0,1 mikrograma/kg mc./min (6 mikrogramów/kg mc/godz.) do 0,15 mikrograma/kg mc./min (9 mikrogramów/kg mc./godz.). Szybkość wlewu powinna być zwiększana każdorazowo o 0,025 mikrograma/kg mc./min (1,5 mikrograma/kg mc./godz.) do uzyskania pożądanego poziomu sedacji i zniesienia czucia bólu. Modyfikacji dawki w celu dostosowania należy dokonywać nie częściej niż co 5 minut. Należy starannie oceniać poziom analgezji i sedacji w celu odpowiedniego dostosowania szybkości wlewu remifentanylu. Jeżeli osiągnięto szybkość wlewu wynoszącą 0,2 mikrograma/kg mc/min (12 mikrogramów/kg mc./godz.) i poziom sedacji nie jest satysfakcjonujący, zalecane jest rozpoczęcie podawania odpowiedniego leku sedatywnego (patrz niżej). Dawka środka sedatywnego powinna być dostosowana do pożądanego poziomu sedacji. Szybkość wlewu remifentanylu może być ponownie zwiększana o 0,025 mikrograma/kg mc./min (1,5 mikrograma/kg mc./godz.), jeżeli niezbędne jest dodatkowe zniesienie czucia bólu.

W poniższej tabeli podano początkową szybkość wlewu i typowe zakresy dawek zapewniające znieczulenie i sedację u poszczególnych pacjentów:

WYTYCZNE DOTYCZĄCE DAWKOWANIA REMIFENTANYLU W ODDZIAŁACH INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ

WLEW CIĄGŁY REMIFENTANYLU mikrogram/kg mc./min (mikrogram/kg mc./godz.)

Szybkość początkowa

Zakres

0,1 (6) do 0,15 (9)

0,006 (0,38) do 0,74 (44,4)

W warunkach oddziału intensywnej opieki medycznej nie zaleca się podawania remifentanylu w pojedynczym wstrzyknięciu.

Stosowanie remifentanylu zmniejsza potrzebne dawki podawanych jednocześnie środków sedatywnych. Poniższa tabela przedstawia typowe początkowe dawki środków sedatywnych stosowanych jednocześnie z remifentanylem.

ZALECANE DAWKOWANIE POCZĄTKOWE LEKÓW SEDATYWNYCH W RAZIE POTRZEBY

Lek sedatywny

Bolus

(mg/kg mc.)

Szybkość wlewu (mg/kg mc./godz.)

Propofol

do 0,5

0,5

Midazolam

do 0,03

0,03

W celu zapewnienia niezależnego dawkowania poszczególnych leków nie należy dodawać środków sedatywnych do roztworu zawierającego remifentanyl.

Dodatkowe znieczulenie pacjentów mechanicznie wentylowanych, u których dokonuje się bolesnych zabiegów

Zwiększenie szybkości wlewu remifentanylu może być potrzebne w celu zapewnienia dodatkowego znieczulenia wentylowanym pacjentom podczas dokonywania zabiegów związanych ze stymulacją bólową, takich jak odsysanie tchawicze, zmiany opatrunków i fizjoterapia. Przed rozpoczęciem zabiegu zaleca się utrzymywanie szybkości wlewu wynoszącej co najmniej 0,1 mikrograma/kg mc./min (6 mikrogramów/kg mc./godz.) przez co najmniej 5 minut przed

zabiegiem. Co 2 do 5 minut można dokonywać dalszego dostosowania dawki przez zwiększenie szybkości wlewu o 25-50%, jeśli spodziewana jest lub wystąpi potrzeba dodatkowego znieczulenia. Podczas stymulacji bólowej średnia szybkość wlewu w celu osiągnięcia dodatkowego znieczulenia wynosi 0,25 mikrograma/kg mc./min (15 mikrogramów/kg mc./godz.), maksymalnie 0,74 mikrograma/kg mc./min (44,4 mikrogramów/kg mc./godz.).

Ustalenie alternatywnego znieczulenia przed zakończeniem podawania remifentanylu

Z powodu bardzo szybkiego zakończenia działania remifentanylu, po upływie 5-10 minut od zakończenia wlewu nie będzie występowało działanie resztkowe, niezależnie od czasu trwania wlewu. Po podaniu remifentanylu należy uwzględnić ryzyko rozwoju tolerancji i hiperalgezji. Z tego względu odpowiednio wcześniej przed zakończeniem podawania remifentanylu, należy podać pacjentom alternatywne środki znieczulające i sedatywne, uwzględniając czas niezbędny do wystąpienia efektu terapeutycznego tych leków. Ma to także na celu zapobieżenie hiperalgezji i jednoczesnym zmianom hemodynamicznym. Dlatego zaleca się, by wybór leku(ów) przeciwbólowego(ych), dawka i czas podania leku były wcześniej zaplanowane, przed zakończeniem wlewu remifentanylu. Długo działające leki analgetyczne bądź analgetyki podawane dożylnie lub miejscowo, których podawanie może być kontrolowane przez personel medyczny lub samego pacjenta, są alternatywnymi lekami znieczulającymi, a ich staranny dobór powinien uwzględniać potrzeby pacjenta.

Długotrwałe podawanie agonistów receptorów p-opioidowych może spowodować rozwój tolerancji.

Wytyczne dotyczące rozintubowania pacjenta i zakończenia wlewu remifentanylu

W celu zapewnienia płynnego wyjścia z postępowania opartego na stosowaniu remifentanylu zaleca się stopniowe zmniejszanie szybkości wlewu do 0,1 mikrograma/kg mc./min (6 mikrogramów/kg mc./godz.) w ciągu 1 godziny poprzedzającej rozintubowanie.

Po rozintubowaniu szybkość wlewu należy zmniejszać o 25% w odstępach co najmniej dziesięciominutowych aż do zakończenia wlewu. Nie należy zwiększać szybkości wlewu podczas odłączania pacjenta od respiratora. Dopuszczalne jest jedynie zmniejszanie szybkości wlewu uzupełniane w razie potrzeby podaniem alternatywnych leków przeciwbólowych.

Po zakończeniu wlewu remifentanylu kaniula dożylna powinna być przepłukana lub usunięta, aby zapobiec późniejszemu, niezamierzonemu podaniu leku.

Jeżeli inne leki opioidowe są podawane jako część postępowania w okresie zmiany na alternatywne leki przeciwbólowe, należy ściśle monitorować pacjenta. Korzyści z zapewnienia odpowiedniego leczenia przeciwbólowego muszą zawsze uwzględniać potencjalne ryzyko wystąpienia depresji oddechowej.

Poniższe tabele 1-5 przedstawiają wytyczne dotyczące szybkości wlewu podawanego w infuzji kontrolowanej ręcznie

Tabela 1: Szybkość wlewu remifentanylu (ml/kg mc./godz.)

Szybkość wlewu produktu leczniczego (mikrogram/kg mc./min)

Szybkość wlewu (ml/kg mc./godz.) roztworów o stężeniach:

20 mikrogramów/ml 1 mg/50 ml

25 mikrogramów/ml 1 mg/40 ml

50 mikrogramów/ml 1 mg/20 ml

250 mikrogramów/ml 10 mg/40 ml

0,0125

0,038

0,03

0,015

Niezalecane

0,025

0,075

0,06

0,03

Niezalecane

0,05

0,15

0,12

0,06

0,012

0,075

0,23

0,18

0,09

0,018

0,1

0,3

0,24

0,12

0,024

0,15

0,45

0,36

0,18

0,036

0,2

0,6

0,48

0,24

0,048

0,25

0,75

0,6

0,3

0,06

0,5

1,5

1,2

0,6

0,12

0,75

2,25

1,8

0,9

0,18

1,0

3,0

2,4

1,2

0,24

1,25

3,75

3,0

1,5

0,3

1,5

4,5

3,6

1,8

0,36

1,75

5,25

4,2

2,1

0,42

2,0

6,0

4,8

2,4

0,48

Tabela 2: Szybkość wlewu remifentanylu (ml/godz.) roztworu o stężeniu 20 mikrogramów/ml

Szybkość

wlewu

(mikrogramów/ kg mc./min)

Masa ciała pacjenta (kg)

5

10

20

30

40

50

60

0,0125

0,18

8

0,375

0,75

1,125

1,5

1,875

2,25

0,025

0,37

5

0,75

1,5

2,25

3,0

3,75

4,5

0,05

0,75

1,5

3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

0,075

1,12

5

2,25

4,5

6,75

9,0

11,25

13,5

0,1

1,5

3,0

6,0

9,0

12,0

15,0

18,0

0,15

2,25

4,5

9,0

13,5

18,0

22,5

27,0

0,2

3,0

6,0

12,0

18,0

24,0

30,0

36,0

0,25

3,75

7,5

15,0

22,5

30,0

37,5

45,0

0,3

4,5

9,0

18,0

27,0

36,0

45,0

54,0

0,35

5,25

10,5

21,0

31,5

42,0

52,5

63,0

0,4

6,0

12,0

24,0

36,0

48,0

60,0

72,0

Tabela 3: Szybkość wlewu remifentanylu (ml/godz.) roztworu o stężeniu 25 mikrogramów/ml

Szybkość

wlewu

(mikrogram/kg

mc./

min)

Masa ciała pacjenta (kg)

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,0125

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

2,1

2,4

2,7

3,0

0,025

0,6

1,2

1,8

2,4

3,0

3,6

4,2

4,8

5,4

6,0

0,05

1,2

2,4

3,6

4,8

6,0

7,2

8,4

9,6

10,8

12,0

0,075

1,8

3,6

5,4

7,2

9,0

10,8

12,6

14,4

16,2

18,0

0,1

2,4

4,8

7,2

9,6

12,0

14,4

16,8

19,2

21,6

24,0

0,15

3,6

7,2

10,8

14,4

18,0

21,6

25,2

28,8

32,4

36,0

0,2

4,8

9,6

14,4

19,2

24,0

28,8

33,6

38,4

43,2

48,0

Tabela 4: Szybkość wlewu remifentanylu (ml/godz.) roztworu o stężeniu 50 mikrogramów/ml

Szybkość wlewu (mikrogram/kg mc./ min)

Masa ciała pacjenta (kg)

30

40

50

60

70

80

90

100

0,025

0,9

1,2

1,5

1,8

2,1

2,4

2,7

3,0

0,05

1,8

2,4

3,0

3,6

4,2

4,8

5,4

6,0

0,075

2,7

3,6

4,5

5,4

6,3

7,2

8,1

9,0

0,1

3,6

4,8

6,0

7,2

8,4

9,6

10,8

12,0

0,15

5,4

7,2

9,0

10,8

12,6

14,4

16,2

18,0

0,2

7,2

9,6

12,0

14,4

16,8

19,2

21,6

24,0

0,25

9,0

12,0

15,0

18,0

21,0

24,0

27,0

30,0

0,5

18,0

24,0

30,0

36,0

42,0

48,0

54,0

60,0

0,75

27,0

36,0

45,0

54,0

63,0

72,0

81,0

90,0

1,0

36,0

48,0

60,0

72,0

84,0

96,0

108,0

120,0

1,25

45,0

60,0

75,0

90,0

105,0

120,0

135,0

150,0

1,5

54,0

72,0

90,0

108,0

126,0

144,0

162,0

180,0

1,75

63,0

84,0

105,0

126,0

147,0

168,0

189,0

210,0

2,0

72,0

96,0

120,0

144,0

168,0

192,0

216,0

240,0

Tabela 5: Szybkość wlewu remifentanylu (ml/godz.) roztworu o stężeniu 250 mikrogramów/ml

Szybkość wlewu (mikrogram/kg mc./ min)

Masa ciała pacjenta (kg)

30

40

50

60

70

80

90

100

0,1

0,72

0,96

1,20

1,44

1,68

1,92

2,16

2,40

0,15

1,08

1,44

1,80

2,16

2,52

2,88

3,24

3,60

0,2

1,44

1,92

2,40

2,88

3,36

3,84

4,32

4,80

0,25

1,80

2,40

3,00

3,60

4,20

4,80

5,40

6,00

0,5

3,60

4,80

6,00

7,20

8,40

9,60

10,80

12,00

0,75

5,40

7,20

9,00

10,80

12,60

14,40

16,20

18,00

1,0

7,20

9,60

12,00

14,40

16,80

19,20

21,60

24,00

1,25

9,00

12,00

15,00

18,00

21,00

24,00

27,00

30,00

1,5

10,80

14,40

18,00

21,60

25,20

28,80

32,40

36,00

1,75

12,60

16,80

21,00

25,20

29,40

33,60

37,80

42,00

2,0

14,40

19,20

24,00

28,80

33,60

38,40

43,20

48,00

W poniższej tabeli podano stężenia remifentanylu we krwi uzyskane w systemie infuzji sterowanej stężeniem docelowym, odpowiadające różnym szybkościom wlewu w infuzji kontrolowanej ręcznie, w stanie stacjonarnym:

Tabela 6: Stężenia remifentanylu we krwi (podane w nanogramach/ml) oszacowane za pomocą modelu farmakokinetycznego Minto (1997) dla 40-letniego mężczyzny o masie ciała 70 kg i wzroście

170 cm oraz odpowiadające im szybkości wlewów w infuzji kontrolowanej ręcznie (podane w mikrogramach/kg mc./min) w stanie stacjonarnym

Szybkość wlewu remifentanylu (mikrogram/kg mc./min)

Stężenie

remifentanylu we krwi (nanogram/ml)

0,05

1,3

0,10

2,6

0,25

6,3

0,40

10,4

0,50

12,6

1,0

25,2

2,0

50,5

Dzieci na oddziale intensywnej opieki medycznej

Nie zaleca się stosowania remifentanylu u dzieci na oddziałach intensywnej terapii z uwagi na brak dostępnych danych dla tej populacji pacjentów.

Pacjenci z niewydolnością nerek na oddziale intensywnej opieki medycznej

Nie ma konieczności dostosowania dawek zalecanych wyżej u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, w tym u pacjentów otrzymujących terapię nerkozastępczą, jednak u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek klirens metabolitu, kwasu karboksylowego, jest zmniejszony (patrz punkt 5.2).

Specjalne grupy pacjentów

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65. roku życia)

Znieczulenie ogólne

Należy zachować ostrożność, podając remifentanyl w tej grupie pacjentów.

Początkowa dawka remifentanylu podawana pacjentom w wieku powyżej 65 lat powinna stanowić połowę dawki zalecanej u dorosłych a następnie dawkowanie należy dostosować do indywidualnych potrzeb pacjenta, ponieważ w tej populacji pacjentów obserwowano wzrost wrażliwości na farmakodynamiczne działania remifentanylu.

Dostosowanie dawki odnosi się do wszystkich etapów znieczulenia, zarówno fazy indukcji, podtrzymania znieczulenia, jak i leczenia bólu w bezpośrednim okresie pooperacyjnym.

Z uwagi na wzrost wrażliwości pacjentów w podeszłym wieku na remifentanyl, podając lek w systemie TCI w tej grupie pacjentów, początkowe stężenie docelowe powinno wynosić 1,5 do 4 nanogramów/ml, a następnie powinno być dostosowane w zależności od indywidualnej reakcji klinicznej pacjenta.

Znieczulenie podczas zabiegów kardiochirurgicznych

Nie jest wymagane zmniejszenie dawki początkowej (patrz punkt 4.2).

Intensywna opieka medyczna

Nie jest wymagane zmniejszenie dawki początkowej (patrz punkt 4.2).

Neurochirurgia

Ograniczone doświadczenie kliniczne z pacjentami poddanymi operacjom neurochirurgicznym wskazuje, że nie ma konieczności formułowania specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania u tych pacjentów.

Pacjenci z III/IV grupy ryzyka operacyjnego wg ASA Znieczulenie ogólne

Ponieważ działanie hemodynamiczne silnych opioidów może być nasilone u pacjentów z III/IV grupy ryzyka operacyjnego wg Amerykańskiego Towarzystwa Anestezjologicznego (ang. American Society of Anaesthesiology-ASA), należy zachować ostrożność podczas podawania remifentanylu w tej grupie chorych. Dlatego zaleca się zmniejszenie dawki a następnie dostosowanie szybkości wlewu do indywidualnej reakcji pacjenta.

Z powodu braku wystarczających danych, nie ma zaleceń do stosowania u dzieci.

W systemie TCI, u pacjentów z III lub IV grupy ryzyka wg ASA, początkowe stężenie docelowe powinno wynosić 1,5 do 4 nanogramów/ml, a następnie powinno być dostosowane w zależności od indywidualnej reakcji pacjenta.

Kardioanestezja

Nie jest wymagane zmniejszenie dawki początkowej.

Pacjenci z otyłością

W przypadku infuzji kontrolowanej ręcznie zaleca się, by u pacjentów z otyłością dawkowanie remifentanylu było zmniejszone i dostosowane do ich idealnej masy ciała, ponieważ w tej populacji klirens i objętość dystrybucji remifentanylu są lepiej skorelowane z idealną niż z rzeczywistą masą ciała pacjenta.

Podczas obliczania beztłuszczowej masy ciała (LBM) wykorzystywanej w modelu Minto, wartość LBM jest często zaniżona u kobiet ze wskaźnikiem masy ciała (BMI) powyżej 35 kg/m2 oraz u mężczyzn ze wskaźnikiem masy ciała powyżej 40 kg/m2. Aby uniknąć podania zbyt małej dawki leku u tych pacjentów, dawkę remifentanylu podawanego w systemie TCI należy uważnie dostosować w zależności od indywidualnej reakcji klinicznej pacjenta.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Na podstawie przeprowadzonych dotychczas badań nie ma konieczności dostosowania dawki leku u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, w tym u pacjentów w warunkach intensywnej opieki medycznej. Jednakże, u pacjentów tych klirens metabolitu, kwasu karboksylowego, jest zmniejszony.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Nie jest konieczna zmiana dawki początkowej w stosunku do dawki stosowanej u zdrowych dorosłych pacjentów, gdyż w tej populacji pacjentów właściwości farmakokinetyczne remifentanylu są niezmienione. Jednak pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby mogą być nieco bardziej wrażliwi na hamujący wpływ remifentanylu na ośrodek oddechowy (patrz punkt 4.4). Pacjenci z tej grupy powinni być dokładnie monitorowani, a dawka remifentanylu dostosowywana do indywidualnych potrzeb pacjenta.

4.3 Przeciwwskazania

Produkt leczniczy Remifentanyl Actavis zawiera glicynę, dlatego jest on przeciwwskazany do stosowania zewnątrzoponowego i dooponowego (patrz punkt 5.3).

Produkt leczniczy Remifentanyl Actavis jest przeciwwskazany u pacjentów ze znaną nadwrażliwością na remifentanyl, inne analogi fentanylu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (patrz punkt 6.1).

Przeciwwskazane jest stosowanie produktu leczniczego Remifentanyl Actavis jako jedynego środka do wprowadzania do znieczulenia.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Remifentanyl może być stosowany jedynie na oddziałach w pełni wyposażonych w sprzęt umożliwiający monitorowanie i wspomaganie oddychania i krążenia u pacjenta oraz podawany tylko przez osoby doświadczone w stosowaniu leków znieczulających, w rozpoznawaniu i leczeniu działań niepożądanych silnych opioidów, w tym w prowadzeniu resuscytacji oddechowej i krążeniowej. Doświadczenie tych osób powinno obejmować zapewnianie drożności dróg oddechowych oraz wentylacji wspomaganej.

Ponieważ nie przeprowadzono badań z zastosowaniem remifentanylu przez dłużej niż trzy doby u pacjentów mechanicznie wentylowanych, w oddziałach intensywnej opieki medycznej, brak dowodów na skuteczność i bezpieczeństwo stosowania leku przez dłuższy czas u tych pacjentów. Dlatego dłuższe stosowanie leku u pacjentów w oddziałach intensywnej opieki medycznej nie jest zalecane.

Szybkie zakończenie działania leku/zmiana na alternatywne środki znieczulające

Z powodu bardzo szybkiego zakończenia działania remifentanylu, po upływie 5-10 minut od zakończenia wlewu działanie znieczulające może zakończyć się i nie będzie występowało działanie resztkowe. Podczas podawania remifentanylu jako agonisty receptorów p-opioidowych należy uwzględnić ryzyko rozwoju tolerancji i hiperalgezji. Z tego względu, odpowiednio wcześniej przed zakończeniem podawania remifentanylu, pacjentom należy podać alternatywne środki znieczulające i sedatywne, uwzględniając czas niezbędny do wystąpienia efektu terapeutycznego tych leków. Ma to także na celu zapobieżenie hiperalgezji i jednoczesnym zmianom hemodynamicznym.

U pacjentów poddanych zabiegom chirurgicznym, po których spodziewany jest ból pooperacyjny, środki przeciwbólowe należy podać przed odstawieniem remifentanylu. Należy uwzględnić czas niezbędny do wystąpienia maksymalnego efektu terapeutycznego długo działającego leku analgetycznego. Wybór leku przeciwbólowego dla pacjenta powinien być właściwy dla zabiegu chirurgicznego i zakresu opieki pooperacyjnej. Jeżeli inne leki opioidowe są podawane jako część postępowania w okresie zmiany na alternatywne leki przeciwbólowe, korzyści z zapewnienia odpowiedniego leczenia przeciwbólowego w okresie pooperacyjnym muszą zawsze równoważyć potencjalne ryzyko wystąpienia depresji oddechowej.

Niezamierzone podanie leku

W przestrzeni martwej cewnika zestawu do wlewu i (lub) kaniuli może być obecna ilość remifentanylu wystarczająca do zahamowania ośrodka oddechowego, bezdechu i (lub) sztywności mięśni, jeśli do rurki zestawu do wlewu i (lub) kaniuli zostaną podane po remifentanylu inne płyny infuzyjne lub inne leki. Można tego uniknąć poprzez podawanie remifentanylu do rurki zestawu do wlewu o dużym przepływie lub do oddzielnego cewnika specjalnie przeznaczonego do podawania wyłącznie tego leku, który jest usuwany po zakończeniu stosowania remifentanylu.

Zaprzestanie podawania

Po nagłym odstawieniu remifentanylu rzadko występowały objawy odstawienne, takie jak tachykardia, nadciśnienie i pobudzenie, szczególnie po przedłużonym okresie podawania, dłuższym niż 3 doby. Jeśli wystąpią takie objawy, korzystne jest ponowne podanie i stopniowe zmniejszanie dawki. Stosowanie produktu leczniczego Remifentanyl Actavis u pacjentów wentylowanych mechanicznie w oddziałach intensywnej opieki medycznej przez okres dłuższy niż 3 doby nie jest zalecane.

Sztywność mięśni - zapobieganie i leczenie

Po zalecanych dawkach może wystąpić sztywność mięśniowa. Podobnie jak podczas stosowania innych opioidów, częstość występowania sztywności mięśniowej zależy od dawki i szybkości podawania. Dlatego też pojedyncze wstrzyknięcie powinno trwać nie krócej niż 30 sekund.

W przypadku wystąpienia sztywności mięśniowej wywołanej przez remifentanyl, w zależności od stanu klinicznego pacjenta należy zastosować odpowiednie leczenie podtrzymujące. Nadmierną sztywność mięśniową występującą podczas wprowadzania do znieczulenia należy leczyć poprzez podanie środka blokującego przewodnictwo nerwowo-mięśniowe i (lub) dodatkowe środki usypiające. Sztywność mięśniową, obserwowaną podczas stosowania remifentanylu jako środka przeciwbólowego można leczyć przez przerwanie podawania remifentanylu we wlewie lub zmniejszenie szybkości jego podawania. Sztywność mięśniowa po przerwaniu podawania remifentanylu we wlewie ustępuje w ciągu kilku minut. Można również zastosować antagonistę receptorów p-opioidowych, który może jednak usunąć lub osłabić przeciwbólowe działanie remifentanylu.

Depresja oddechowa - zapobieganie i leczenie

Podobnie jak w przypadku wszystkich silnych opioidów, silnemu działaniu przeciwbólowemu remifentanylu towarzyszy znaczny hamujący wpływ na ośrodek oddechowy. Z tego względu, remifentanyl powinien być stosowany jedynie na oddziałach wyposażonych w sprzęt umożliwiający monitorowanie i leczenie zahamowania ośrodka oddechowego u pacjenta. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności płuc i ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Mogą oni być nieco bardziej wrażliwi na hamujący wpływ remifentanylu na ośrodek oddechowy. Pacjenci ci powinni być dokładnie monitorowani, a dawka remifentanylu dostosowywana do indywidualnych potrzeb pacjenta.

W razie wystąpienia zahamowania ośrodka oddechowego należy zastosować odpowiednie postępowanie, m.in. spowolnienie wlewu remifentanylu o 50% lub tymczasowe przerwanie wlewu.

W przeciwieństwie do innych pochodnych fentanylu, nie wykazano, by remifentanyl powodował występowanie nawrotowego zahamowania ośrodka oddechowego, nawet po długotrwałym podawaniu. Niemniej, przy obecności czynników komplikujących (np. przypadkowe podanie dawek w bolusie [patrz punkt poniżej] i równoczesne podanie opioidów o dłuższym czasie działania), obserwowano depresję oddechową trwającą do 50 minut po zaprzestaniu wlewu. Zważywszy, że wiele czynników może wpływać na odzyskiwanie świadomości po operacji, przed przeniesieniem pacjenta z sali pooperacyjnej należy upewnić się, że odzyskał on pełną świadomość i zdolność skutecznego, samodzielnego oddychania.

Wpływ na układ krążenia

W przypadku wystąpienia spadku ciśnienia i bradykardii, które mogą powodować asystolię i zatrzymanie akcji serca (patrz punkty 4.5 i 4.8) należy zmniejszyć szybkość wlewu remifentanylu lub zmniejszyć dawki jednocześnie podawanych środków znieczulających bądź zastosować odpowiednio płyny dożylne, środki działające wazopresyjnie lub środki przeciwcholinergiczne.

Pacjenci wyniszczeni, ze zmniejszoną objętością krwi krążącej i pacjenci w podeszłym wieku mogą być bardziej wrażliwi na wpływ remifentanylu na układ krążenia.

Noworodki i niemowlęta

Istnieją ograniczone doświadczenia z badań klinicznych dotyczące stosowania remifentanylu u noworodków i niemowląt (w wieku poniżej 1 roku; patrz punkty 4.2 i 5.1).

Uzależnienie

Podobnie jak inne opioidy, remifentanyl może wywołać uzależnienie.

Substancje pomocnicze

Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na mililitr.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Remifentanyl nie jest metabolizowany przez cholinesterazę osoczową, dlatego też nie należy spodziewać się interakcji z produktami leczniczymi metabolizowanymi przez ten enzym.

Podobnie jak inne opioidy, remifentanyl, podawany w infuzji kontrolowanej ręcznie lub w systemie TCI, umożliwia zastosowanie mniejszej ilości wziewnych środków znieczulających lub zmniejszenie dawek dożylnych środków znieczulających i benzodiazepin koniecznych do znieczulenia (patrz punkt 4.2). Jeśli dawki stosowanych jednocześnie leków działających hamująco na czynność ośrodkowego układu nerwowego nie zostaną zmniejszone, to działania niepożądane wywołane przez te leki mogą występować częściej.

Informacje na temat interakcji produktu leczniczego z innymi opioidami w odniesieniu do znieczulenia są ograniczone.

Działanie remifentanylu na układ krążenia (obniżenie ciśnienia tętniczego i bradykardia) może być nasilone u pacjentów przyjmujących jednocześnie leki, takie jak beta-adrenolityki i leki blokujące kanał wapniowy (patrz punkty 4.4 i 4.8).

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie przeprowadzono odpowiednich, kontrolowanych badań dotyczących stosowania remifentanylu u kobiet w ciąży.

Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3).

Nie zaobserwowano działania teratogennego u szczurów i królików. Potencjalne ryzyko dla ludzi jest nieznane. Z tego względu produkt leczniczy Remifentanyl Actavis nie powinien być stosowany u kobiet w ciąży, o ile nie jest to bezwzględnie konieczne.

Nie ustalono charakterystyki bezpieczeństwa podawania remifentanylu podczas porodu. Nie ma wystarczających danych, aby zalecać stosowanie remifentanylu podczas porodu czy cięcia cesarskiego. Remifentanyl przenika przez łożysko, a pochodne fentanylu mogą wywierać hamujący wpływ na ośrodek oddechowy dziecka.

Laktacja

Brak danych odnośnie przenikania remifentanylu do mleka kobiecego. Ponieważ jednak pochodne fentanylu są wydzielane do mleka kobiecego, a remifentanyl i jego metabolity stwierdzano w mleku szczurów po podaniu produktu leczniczego, należy zachować ostrożność i doradzić matkom karmiącym przerwanie karmienia piersią na 24 godziny po podaniu remifentanylu.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Remifentanyl Actavis ma znaczny wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, jeśli po zastosowaniu remifentanylu i środków znieczulających wypisywany jest wcześniej ze szpitala. Zaleca się, aby podczas powrotu do domu pacjentowi towarzyszyła inna osoba a także aby pacjent unikał spożywania napojów alkoholowych.

4.8 Działania niepożądane

Najczęstsze działania niepożądane remifentanylu wynikają bezpośrednio z agonistycznego działania leku na receptor ą,-opioidowy.

W celu klasyfikacji częstości występowania działań niepożądanych zastosowano następującą terminologię:

bardzo często    >1/10;

często    >1/100 do <1/10;

niezbyt często    >1/1000 do <1/100;

rzadko    >1/10000 do <1/1000

bardzo rzadko    <1/10000,

(częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

nieznana


Występowanie działań niepożądanych pogrupowano według klasyfikacji układów i narządów: Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko:    u pacjentów otrzymujących remifentanyl w skojarzeniu z jednym lub więcej

środkami znieczulającymi zgłaszano reakcje nadwrażliwości, w tym anafilaksję.

Zaburzenia psychiczne

Częstość nieznana:    uzależnienie

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często:    sztywność mięśni szkieletowych

Rzadko:    sedacja (podczas wybudzania ze znieczulenia ogólnego)

Zaburzenia serca

Często:    bradykardia

Rzadko:    asystolia/ zatrzymanie akcj i serca z poprzedzaj ącą j e bradykardią u pacj entów

leczonych remifentanylem w skojarzeniu z innymi środkami znieczulającymi

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo często:    niedociśnienie

Często:    nadciśnienie w okresie pooperacyjnym

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często:    ostre zahamowanie czynności ośrodka oddechowego, bezdech

Niezbyt często:    hipoksja

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często:    nudności, wymioty

Niezbyt często:    zaparcie

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Często:    świąd

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Często:    dreszcze pooperacyjne

Niezbyt często:    ból pooperacyjny

4.9 Przedawkowanie

Podobnie jak w przypadku wszystkich silnie działających opioidowych środków przeciwbólowych, objawem przedawkowania jest nasilenie farmakologicznego działania remifentanylu. Z powodu bardzo krótkiego czasu działania remifentanylu, potencjalne zagrożenie wynikające z przedawkowania leku występuje jedynie bezpośrednio po jego podaniu. Po odstawieniu powrót do stanu sprzed podania produktu następuje bardzo szybko, w ciągu 10 minut.

W przypadku przedawkowania lub podejrzenia przedawkowania należy podjąć następujące działania: przerwać podawanie remifentanylu, zapewnić drożność dróg oddechowych, rozpocząć wentylację wspomaganą lub kontrolowaną z tlenem i utrzymywać należytą czynność układu krążenia. Jeśli zahamowanie ośrodka oddechowego związane jest ze sztywnością mięśniową, może być konieczne podanie środka blokującego przewodnictwo nerwowo-mięśniowe dla ułatwienia oddechu wspomaganego lub kontrolowanego. Można stosować płyny dożylne i środki wywołujące skurcz naczyń w leczeniu spadku ciśnienia, a także inne leczenie wspomagające.

W przypadku ciężkiego zahamowania czynności ośrodka oddechowego jako antidotum można, oprócz wspomagania oddychania, podać dożylnie antagonistę receptora opioidowego, np. nalokson. Jest mało prawdopodobne, aby czas trwania depresji oddechowej po przedawkowaniu remifentanylu był dłuższy niż czas działania antagonisty receptora opioidowego.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki do znieczulenia ogólnego, opioidy, kod ATC: N 01 AH 06

Remifentanyl jest selektywnym agonistą receptora p-opioidowego, charakteryzującym się szybkim rozpoczęciem i bardzo krótkim czasem działania. Antagoniści receptorów opioidowych, np. nalokson antagonizują działanie remifentanylu na receptor p-opioidowy.

Oznaczenia histaminy u pacjentów i zdrowych ochotników nie wykazały zwiększenia stężeń histaminy po podaniu remifentanylu w pojedynczych dawkach do 30 mikrogramów/kg mc.

Noworodki/niemowlęta (w wieku poniżej 1 roku życia):

W randomizowanym (remifentanyl: halotan w stosunku 2:1), otwartym, wieloośrodkowym badaniu w grupach równoległych u 60 młodych niemowląt i noworodków w wieku <8 tygodni życia (średnia 5,5 tygodnia) z grup I i II w skali ASA, które poddano pyloromiotomii, porównano skuteczność i bezpieczeństwo zastosowania remifentanylu (podanego początkowo w postaci infuzji ciągłej w dawce 0,4 pg/kg/min; w razie potrzeby podano dodatkowe dawki lub zmieniono szybkość infuzji) z zastosowaniem halotanu (podanego w stężeniu 0,4%, zwiększanym w razie potrzeby). Podtrzymanie znieczulenia osiągnięto poprzez podanie dodatkowo podtlenku azotu (N2O) w stężeniu 70% w mieszaninie z tlenem w stężeniu 30%. Czas wybudzania był szybszy (nieistotnie) w grupie przyjmującej remifentanyl w porównaniu do grupy, w której zastosowano halotan. Zastosowanie remifentanylu podczas znieczulenia ogólnego całkowicie dożylnego (TIVA) u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 16 lat porównano w trzech randomizowanych, otwartych badaniach klinicznych ze znieczuleniem wziewnym.

Wyniki zestawiono w poniższej tabeli.

Interwencja

chirurgiczna

Wiek (lat), (N)

Warunki badania (podtrzymanie)

Rozintubowanie (min), (średnia (odchylenie standardowe))

zabiegi chirurgiczne dolnej części brzucha / urologiczne

0,5-16

(120)

TIVA: propofol (5 -10 mg/kg mc./godz) + remifentanyl (0,125 - 1,0 mikrograma/kg mc./godz)

11,8 (4,2)

Znieczulenie wziewne: sewofluran (1,0 - 1,5 MAC) + remifentanyl (0,125 - 1,0 mikrograma/kg mc./min)

15,0 (5,6) (p<0,05)

zabiegi chirurgiczne otolaryngologiczne

4-11

(50)

TIVA: propofol (3 mg/kg/h) + remifentanyl (0,5 mikrograma/kg mc./min)

11 (3,7)

Znieczulenie wziewne: desfluran (1.3 MAC) i mieszanina N2O

9,4 (2,9) Nieistotne

zabiegi chirurgiczne ogólne lub otolaryngologiczne

2-12

(153)

TIVA: remifentanyl

(0,2 - 0,5 mikrograma/kg mc./min) +

propofol (100 - 200 mikrogramów/kg

mc./min)

Czas rozintubowania porównywalny (na podstawie

ograniczonych danych)

Znieczulenie wziewne: sewofluran (1 - 1,5 MAC) + mieszanina N2O

W badaniu porównawczym zastosowania remifentanylu w skojarzeniu z propofolem i remifentanylu w skojarzeniu z sewofluranem podczas zabiegów chirurgicznych dolnej części brzucha lub urologicznych, niedociśnienie występowało znacznie częściej w grupie, w której zastosowano remifentanyl z sewofluranem, a bradykardia występowała znacznie częściej w grupie, w której zastosowano remifentanyl z propofolem. W badaniu porównawczym zastosowania remifentanylu w skojarzeniu z propofolem i desfluranu w skojarzeniu z podtlenkiem azotu podczas zabiegów chirurgicznych otolaryngologicznych, obserwowano istotnie zwiększenie częstości serca u pacjentów, którym podano desfluran z podtlenkiem azotu w porównaniu do pacjentów, którym podano remifentanyl z propofolem oraz do wartości prawidłowych.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu remifentanylu w zalecanych dawkach okres biologicznego półtrwania leku wynosi 3-10 minut.

Średni klirens remifentanylu u zdrowych, młodych osób dorosłych wynosi 40 ml/min/kg mc., ośrodkowa objętość dystrybucji - 100 ml/kg mc., a objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym -350 ml/kg mc.

W całym zakresie zalecanego dawkowania stężenie remifentanylu we krwi jest proporcjonalne do podanej dawki. Po każdorazowym zwiększeniu szybkości wlewu o 0,1 mikrograma/kg mc./min stężenie remifentanylu we krwi wzrasta o 2,5 nanograma/ml.

Remifentanyl wiąże się z białkami osocza w około 70%.

Metabolizm

Remifentanyl jest metabolizowany przez niespecyficzne esterazy krwi i tkanek. Metabolit-kwas karboksylowy, jest praktycznie nieaktywny (1/4600 siły działania remifentanylu).

Badania u ludzi wskazują, że to związek macierzysty odpowiada za całe farmakologiczne działanie leku. Z tego względu działanie metabolitu nie ma żadnych następstw klinicznych.

Okres półtrwania metabolitu u zdrowych osób dorosłych wynosi 2 godziny. U pacjentów z prawidłową czynnością nerek około 95% remifentanylu wydalane jest z moczem w postaci metabolitu, kwasu karboksylowego.

Remifentanyl nie jest substratem dla cholinoesterazy osoczowej.

Przenikanie przez łożysko oraz do mleka matki

W badaniach przeprowadzonych u ludzi średnie stężenie remifentanylu u matki było około dwukrotnie większe niż stężenie remifentanylu we krwi płodu. Jednak w niektórych przypadkach stężenia leku we krwi płodowej były podobne do stężeń obserwowanych u matki. Współczynnik tętniczo-żylny (w naczyniach pępkowych) stężenia remifentanylu u płodu wynosił około 30%, co wskazuje na metabolizm tej substancji czynnej w organizmie noworodka.

U karmiących samic szczurów stwierdzono przenikanie pochodnych remifentanylu do mleka. Kardioanestezja

U pacjentów będących w stanie hipotermii (temperatura ciała 28°C) i w krążeniu pozaustrojowym dochodzi do zmniejszenia klirensu remifentanylu o około 20%. Na każdy 1°C obniżenia ciepłoty ciała przypada spadek wydalania o 3%.

Zaburzenia czynności nerek

Szybkie wyprowadzenie z analgezji i sedacji wywołanej przez remifentanyl nie jest zaburzane przez stopień wydolności nerek.

Właściwości farmakokinetyczne remifentanylu nie są znacząco zmienione u pacjentów ze zmieniającym się stopniem niewydolności nerek, nawet po podawaniu przez 3 doby w warunkach intensywnej opieki medycznej.

Nie ma dowodów na usuwanie remifentanylu w trakcie terapii nerkozastępczej.

Klirens metabolitu, kwasu karboksylowego jest zmniejszony u pacjentów z niewydolnością nerek.

U pacjentów oddziałów intensywnej opieki medycznej z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek stężenie metabolitu, kwasu karboksylowego może osiągnąć ok. 100-krotne stężenie remifentanylu w stanie stacjonarnym. Dane kliniczne wykazują, że kumulacja metabolitu nie powoduje klinicznie znaczących efektów p-opioidowych u tych pacjentów, nawet po ciągłym wlewie remifentanylu przez okres do 3 dni.

Dotychczas brak jest danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i właściwości farmakokinetycznych metabolitów po infuzji remifentanylu trwającej dłużej niż 3 doby.

Metabolit, kwas karboksylowy jest usuwany w trakcie hemodializy w 25%-35%. U pacjentów z bezmoczem okres półtrwania metabolitu, kwasu karboksylowego zwiększa się do 30 godzin.

Zaburzenia czynności wątroby

Właściwości farmakokinetyczne remifentanylu są niezmienione u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, oczekujących na przeszczep wątroby lub podczas „bezwątrobowej” fazy operacji przeszczepiania wątroby. Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby mogą być nieco bardziej wrażliwi na hamujący wpływ remifentanylu na ośrodek oddechowy. Pacjenci ci powinni być dokładnie monitorowani, a dawkę remifentanylu należy dostosować do indywidualnych potrzeb.

Dzieci i młodzież

Średni klirens i objętość dystrybucji remifentanylu w stanie stacjonarnym są zwiększone u małych dzieci, a następnie wraz z wiekiem ulegają zmniejszeniu, by w 17 roku życia osiągnąć wartości obserwowane u młodych osób dorosłych. Okres półtrwania fazy wydalania remifentanylu u noworodków nie różni się istotnie od okresu półtrwania u młodych zdrowych dorosłych. Zmiany w działaniu przeciwbólowym po zmianie szybkości wlewu tego produktu powinny występować szybko i w sposób podobny do obserwowanego u młodych zdrowych osób dorosłych. Właściwości farmakokinetyczne metabolitu karboksylowego u dzieci w wieku 2-17 lat są, po przyjęciu poprawki na różnice masy ciała, podobne do obserwowanych u dorosłych.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) klirens remifentanylu zmniejsza się nieznacznie (o około 25%) w porównaniu z młodymi pacjentami. Działanie farmakodynamiczne remifentanylu zwiększa się wraz z wiekiem. U pacjentów w podeszłym wieku EC50 remifentanylu dla tworzenia fal delta w elektroencefalogramie (EEG) jest o 50% mniejsze niż u młodych pacjentów. Dlatego początkowa dawka remifentanylu u pacjentów w podeszłym wieku powinna być zmniejszona o połowę. Kolejne dawki należy ostrożnie dostosowywać w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność ostra

Przewidywane objawy zatrucia związane z działaniem na receptor p-opioidowy obserwowano u niewentylowanych myszy, szczurów i psów po podaniu dużych dawek remifentanylu w postaci jednorazowego wstrzyknięcia dożylnego. W badaniach tych gatunek o największej wrażliwości, samiec szczura, przeżył po podaniu dawki 5 mg/kg mc.

Krwawienia śródczaszkowe obserwowane u psów w wyniku hipoksji ustąpiły w ciągu 14 dni po zakończeniu stosowania remifentanylu.

Toksyczność przewlekła

Remifentanyl podawany we wstrzyknięciach w bolusie niewentylowanym szczurom i psom powodował depresję oddechową we wszystkich grupach otrzymujących różne dawki leku oraz przejściowe krwawienia wewnątrzczaszkowe u psów. Dalsze badania wykazały, że mikrokrwawienia były spowodowane niedotlenieniem i nie były swoiste dla remifentanylu. Mikrokrwawień mózgowych nie obserwowano natomiast w badaniach, w których remifentanyl podawano w infuzji niewentylowanym szczurom i psom, ponieważ w badaniach tych stosowano dawki niepowodujące ciężkiej depresji oddechowej. Z badań przedklinicznych wynika, że zahamowanie czynności ośrodka oddechowego i jego następstwa są najbardziej prawdopodobną przyczyną potencjalnie ciężkich działań niepożądanych u ludzi.

Dooponowe podanie psom samego roztworu glicyny (tj. niezawierającego remifentanylu) powodowało pobudzenie, ból oraz zaburzenie czynności i brak koordynacji tylnych kończyn.

Te skutki są uważane za następstwa podania glicyny. Z uwagi na lepsze właściwości buforowe krwi, szybsze rozcieńczenie oraz mniejsze stężenia glicyny w produkcie leczniczym Remifentanyl Actavis, ta obserwacja nie ma znaczenia dla dożylnego stosowania produktu leczniczego Remifentanyl Actavis.

Badania dotyczące toksycznego wpływu na reprodukcję

Badania nad przekroczeniem bariery łożyska u szczurów i królików wykazały, że potomstwo jest wystawione na działanie remifentanylu i (lub) jego metabolitów podczas wzrostu i rozwoju. Pochodne remifentanylu wydzielane są do mleka karmiących samic szczurów.

Remifentanyl zmniejszał płodność samców szczurów po codziennym podaniu w dożylnym wstrzyknięciu przez co najmniej 70 dni dawki 0,5 mg/kg mc. lub w przybliżeniu 250 razy maksymalnej zalecanej dla człowieka dawki w bolusie 2 mikrogramy/kg mc. Płodność samic szczurów nie była zaburzona przy podawaniu dawki do 1 mg/kg mc. podawanej przez co najmniej 15 dni przed zapłodnieniem. Nie obserwowano działania teratogennego przy podawaniu dawek do 5 mg/kg mc. u szczurów i 0,8 mg/kg mc. u królików. Podanie dożylne remifentanylu w dawkach do 5 mg/kg mc. szczurom w późnym okresie ciąży oraz w okresie karmienia nie wykazywało znaczącego wpływu na przeżycie, rozwój i rozmnażanie w pokoleniu F1.

Genotoksyczność

Remifentanyl nie wykazywał żadnej aktywności genotoksycznej w serii badań in vitro i in vivo, z wyjątkiem testu in vitro z mysim chłoniakiem i kinazą tyrozynową, w którym uzyskano wynik dodatni w obecności układów aktywatorów metabolicznych. Wyniki uzyskane w testach z chłoniakiem myszy nie zostały potwierdzone w dalszych badaniach in vitro i in vivo i dlatego uważa się, że leczenie remifentanylem nie ma działania genotoksycznego u ludzi.

Działanie rakotwórcze

Nie przeprowadzono długoterminowych badań rakotwórczości remifentanylu na zwierzętach.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Glicyna

Kwas solny stężony (do ustalenia odpowiedniego pH) Sodu wodorotlenek 17% (do ustalenia odpowiedniego pH)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Produkt leczniczy Remifentanyl Actavis nie może być mieszany z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych w punkcie 6.6.

Nie należy podawać tego produktu leczniczego razem z płynem Ringera do wstrzykiwań buforowanym mleczanem oraz z płynem Ringera do wstrzykiwań buforowanym mleczanem

1    roztworem glukozy 50 mg/ml. Produkt leczniczy Remifentanyl Actavis nie powinien być zmieszany z propofolem w tym samym roztworze do wstrzykiwań. Kompatybilność w czasie podawania przez wenflon dożylny, patrz punkt 6.6.

Nie zaleca się podawania produktu leczniczego Remifentanyl Actavis za pomocą tego samego cewnika, którym podawane są krew/surowica/osocze, ponieważ niespecyficzna esteraza w produktach krwi może prowadzić do hydrolizy remifentanylu do jego nieczynnych metabolitów.

Nie mieszać produktu leczniczego Remifentanyl Actavis z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

2    lata

Po rekonstytucji i rozcieńczeniu produkt zachowuje stabilność chemiczną i fizyczną w trakcie używania przez 24 godziny w temperaturze 25°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, produkt należy zużyć natychmiast. Jeżeli produkt nie zostanie natychmiast zużyty, odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania przed użyciem przyjmuje użytkownik. Na ogół czas przechowywania nie powinien być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze 2-8°C, chyba że rekonstytucję wykonano w kontrolowanych i walidowanych warunkach aseptycznych.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

1    mg

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie przechowywać w lodówce. Nie zamrażać.

Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

2    mg i 5 mg

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Przechowywać fiolkę w zewnętrznym tekturowym pudełku w celu ochrony przed światłem.

Warunki przechowywania produktu leczniczego po rekonstytucji i rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

1    mg: fiolka o pojemności 3,5 ml, z bezbarwnego szkła (typu I), zamknięta korkiem z gumy bromobutylowej, z aluminiowym uszczelnieniem.

2    mg: fiolka o pojemności 3,5 ml, z bezbarwnego szkła (typu I), zamknięta korkiem z gumy bromobutylowej, z aluminiowym uszczelnieniem.

5 mg: fiolka o pojemności 8 ml, z bezbarwnego szkła (typu I), zamknięta korkiem z gumy bromobutylowej, z aluminiowym uszczelnieniem.

Wielkości opakowań: 5 fiolek w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Produkt leczniczy Remifentanyl Actavis należy przygotować do zastosowania dożylnego, dodając odpowiednią objętość (zgodnie z poniższą tabelą) jednego z podanych niżej rozcieńczalników, aby uzyskać roztwór o stężeniu około 1 mg/ml.

Produkt leczniczy

Objętość dodawanego rozcieńczalnika

Stężenie roztworu po rekonstytucji

Remifentanyl Actavis, 1 mg

1 ml

1 mg/ml

Remifentanyl Actavis, 2 mg

2 ml

1 mg/ml

Remifentanyl Actavis, 5 mg

5 ml

1 mg/ml

Po rekonstytucji roztwór powinien zostać wizualnie oceniony (patrząc przez fiolkę) pod kątem występowania cząstek stałych, zabarwienia lub uszkodzenia fiolki. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek odstępstw, roztwór powinien być zniszczony. Roztwór końcowy przeznaczony jest do jednorazowego użycia. Niezużyty roztwór musi zostać zniszczony.

W infuzji kontrolowanej ręcznie, produkt leczniczy Remifentanyl Actavis należy podawać pacjentom po dalszym rozcieńczeniu do stężeń od 20 do 250 mikrogramów/ml (zalecane rozcieńczenie do stosowania u dorosłych to 50 mikrogramów/ml, a u dzieci w wieku >1 roku zalecane stężenie to 20 do 25 mikrogramów/ml).

W przypadku systemu TCI, produkt leczniczy Remifentanyl Actavis należy podawać pacjentom po dalszym rozcieńczeniu do stężeń od 20 do 50 mikrogramów/ml.

Rozcieńczenie zależy od wydolności technicznej urządzenia stosowanego do infuzji oraz przewidywanych potrzeb pacjenta.

Rozcieńczony roztwór przeznaczony jest do jednorazowego użycia.

Należy zastosować jeden z poniższych roztworów do rozcieńczenia:

Woda do wstrzykiwań

Glukoza, 50 mg/ml (5%), roztwór do wstrzykiwań

Glukoza, 50 mg/ml (5%), roztwór do wstrzykiwań i sodu chlorek 9 mg/ml (0,9%), roztwór do wstrzykiwań

Sodu chlorek, 9 mg/ml (0,9%), roztwór do wstrzykiwań Sodu chlorek, 4,5 mg/ml (0,45%), roztwór do wstrzykiwań.

Po rozcieńczeniu a przed podaniem należy obejrzeć uważnie roztwór, sprawdzając, czy jest on klarowny, bezbarwny i wizualnie wolny od cząstek i czy nie ma jakichkolwiek uszkodzeń fiolki.

Jeśli takie odstępstwa zostaną wykryte, roztwór musi zostać zniszczony.

Produkt leczniczy Remifentanyl Actavis wykazuje zgodność z następującymi płynami infuzyjnymi, kiedy jest podawany poprzez cewnik dożylny:

Płyn Ringera roztwór do wstrzykiwań buforowany mleczanem

Płyn Ringera do wstrzykiwań buforowany mleczanem i glukoza, 50 mg/ml (5%), roztwór do wstrzykiwań.

Produkt leczniczy Remifentanyl Actavis jest zgodny z propofolem, jeśli podawany jest poprzez cewnik dożylny.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjóróur Islandia

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie numer:

1    mg: 18733

2    mg: 18734 5 mg: 18735

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE

DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

13.09.2011

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

24.04.2012

26

Remifentanyl Actavis