Imeds.pl

Remirta Oro 45 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Remirta ORO, 30 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej Remirta ORO, 45 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Mirtazapinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Remirta ORO i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Remirta ORO

3.    Jak stosować lek Remirta ORO

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Remirta ORO

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Remirta ORO i w jakim celu się go stosuje

Lek Remirta ORO jest jednym z grupy leków przeciwdepresyjnych.

Lek Remirta ORO jest stosowany w leczeniu depresji.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Remirta ORO Kiedy nie stosować leku Remirta ORO

-    jeśli pacjent ma uczulenie na mirtazapinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). W takim przypadku pacjent musi jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, zanim zastosuje lek Remirta ORO.

-    jeśli obecnie lub niedawno (w ciągu ostatnich 2 tygodni) stosowane były leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Remirta ORO należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką, jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek występował jeden z poniższych stanów:

-    drgawki (padaczka). Jeśli pojawią się drgawki lub zwiększy się ich częstość, należy przerwać przyjmowanie leku Remirta ORO i natychmiast skontaktować się z lekarzem

-    choroba wątroby (w tym żółtaczka). Jeśli wystąpi żółtaczka, należy przerwać przyjmowanie leku Remirta ORO i natychmiast skontaktować się z lekarzem

-    choroba nerek

-    choroba serca lub niskie ciśnienie tętnicze krwi

-    schizofrenia. Jeśli objawy psychotyczne, takie jak myśli paranoidalne, staną się częstsze lub nasilą się, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem

-    depresja maniakalna (naprzemienne okresy podwyższonego nastroju/podniecenia i depresji). W razie wystąpienia uczucia nadmiernej ekscytacji lub pobudzenia należy przerwać przyjmowanie leku Remirta ORO i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem

-    cukrzyca (może wystąpić konieczność dostosowania dawki insuliny lub innych leków przeciwcukrzycowych)

-    choroba oka, taka jak podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe (jaskra)

-    trudności w oddawaniu moczu, które mogą być spowodowane powiększeniem gruczołu krokowego

-    Jeśli wystąpią objawy zakażenia, takie jak: wysoka gorączka o nieznanej przyczynie, ból gardła i zapalenie jamy ustnej. Należy przerwać przyjmowanie leku Remirta ORO i natychmiast skontaktować się z lekarzem w celu wykonania badania krwi. W rzadkich przypadkach takie objawy mogą być oznaką zaburzeń powstawania komórek krwi w szpiku kostnym. Chociaż rzadko, objawy te najczęściej występują po 4-6 tygodniach leczenia.

-    Jeśli pacjent jest osobą w podeszłym wieku. Pacjent może wykazywać większą wrażliwość na działania niepożądane leków przeciwdepresyjnych.

Dzieci i młodzież

Lek Remirta ORO nie powinien być stosowany w leczeniu dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, ponieważ nie wykazano u nich skuteczności jego stosowania. Należy również podkreślić, iż w przypadku przyjmowania leków tej klasy pacjenci w wieku poniżej 18 lat są narażeni na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak: próby samobójcze, myśli samobójcze oraz wrogość (szczególnie agresja, zachowania buntownicze i przejawy gniewu). Mimo tego, lekarz może przepisać lek Remirta ORO pacjentom w wieku poniżej 18 lat stwierdzając, że leży to w ich najlepiej pojętym interesie. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości, ponieważ lekarz przepisał lek Remirta ORO pacjentowi w wieku poniżej 18 lat, prosimy o ponowne skonsultowanie się ze swoim lekarzem. W przypadku rozwoju lub nasilenia wyżej wymienionych objawów u pacjentów w wieku poniżej 18 lat przyjmujących lek Remirta ORO, należy poinformować o tym swojego lekarza. Ponadto, jak do tej pory brak danych dotyczących długoterminowego bezpieczeństwa stosowania leku Remirta ORO w tej grupie wiekowej dotyczących wzrostu, dojrzewania oraz rozwoju poznawczego i rozwoju zachowania. Dodatkowo w tej grupie wiekowej po zastosowaniu mirtazapiny obserwowano częściej znaczne zwiększenie masy ciała w porównaniu do dorosłych.

Myśli samobójcze i pogłębienie depresji

Osoby, u których występuje depresja, mogą czasami mieć myśli o samookaleczeniu lub o popełnieniu samobójstwa. Takie objawy czy zachowanie mogą nasilać się na początku stosowania leków przeciwdepresyjnych, ponieważ leki te zaczynają działać zazwyczaj dopiero po upływie około dwóch tygodni, czasem później.

Powyższe objawy są bardziej prawdopodobne u:

-    pacjentów, u których już wcześniej występowały myśli o samobójstwie lub samookaleczeniu

-    młodych dorosłych pacjentów. Dane z badań klinicznych wykazują zwiększone ryzyko. zachowań samobójczych u osób w wieku poniżej 25 lat z zaburzeniami psychicznymi, którzy byli leczeni lekami przeciwdepresyjnymi.

Jeśli u pacjenta pojawią się myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala.

Pomocne może okazać się poinformowanie krewnych lub przyjaciół o depresji oraz poproszenie ich o przeczytanie tej ulotki. Pacjent może zwrócić się z prośbą o informowanie go, jeśli zauważą, że depresja nasiliła się lub wystąpiły niepokojące zmiany w jego zachowaniu.

Remirta ORO a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, włączając w to wymienione poniżej leki.

Nie należy stosować leku Remirta ORO jednocześnie z:

-    inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO). Także nie należy stosować leku Remirta ORO przed upływem dwóch tygodni od zakończenia przyjmowania IMAO. Jeśli pacjent przerwie stosowanie leku Remirta ORO nie powinien również rozpoczynać stosowania inhibitorów MAO przez kolejne dwa tygodnie.

Do inhibitorów MAO należą moklobemid, tranylcypromina (leki przeciwdepresyjne) i selegilina (stosowana w leczeniu choroby Parkinsona).

Należy zachować ostrożność stosując lek Remirta ORO w skojarzeniu z:

-    innymi lekami przeciwdepresyjnymi, takimi jak SSRI, wenlafaksyna i L-tryptofan lub tryptany (stosowane w leczeniu migreny), tramadol (lek przeciwbólowy), linezolid (antybiotyk), sole litu (stosowane w leczeniu niektórych zaburzeń psychiatrycznych) i preparaty zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum) (preparaty ziołowe stosowane w leczeniu depresji). Bardzo rzadko u pacjentów przyjmujących tylko lek Remirta ORO lub w terapii skojarzonej leku Remirta ORO z tymi lekami może wystąpić zespół serotoninowy. Niektóre z objawów tego zespołu to: nagła gorączka, pocenie się, zwiększona częstość akcji serca, biegunka, (niekontrolowane) skurcze mięśni, dreszcze, wzmożenie odruchów, niepokój, zmiany nastroju, utrata przytomności. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia razem kilku z wymienionych objawów.

-    lekiem przeciwdepresyjnym, nefazodonem oraz lekiem cymetydyną, która stosowana jest w leczeniu nadmiernej kwasowości żołądka. Mogą one zwiększać stężenie leku

Remirta ORO we krwi. Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu tych leków. Może być konieczne zmniej szenie dawki leku Remirta ORO, a po zakończeniu leczenia nefazodonem lub cymetydyną - ponowne zwiększenie dawki leku Remirta ORO.

-    lekami stosowanymi w leczeniu lęku i bezsenności, takimi jak benzodiazepiny lekami stosowanymi w leczeniu schizofrenii, takimi jak olanzapina

lekami stosowanymi w leczeniu alergii, takimi jak cetyryzyna lekami stosowanymi w leczeniu silnego bólu, takimi jak morfina.

Lek Remirta ORO w skojarzeniu z tymi lekami może nasilać senność wywoływaną przez te leki.

-    lekami stosowanymi w leczeniu zakażeń, takimi jak leki przeciwbakteryjne (erytromycyna), leki przeciwgrzybicze (jak ketokonazol) i leki stosowane w leczeniu HIV/AIDS (takie jak inhibitory proteazy HIV).

W przypadku rozpoczęcia jednoczesnego podawania tych leków z lekiem Remirta ORO, stężenie leku Remirta ORO we krwi może się zwiększyć. Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu tych leków. Może być konieczne zmniejszenie dawki leku Remirta ORO, a po zakończeniu leczenia tymi lekami - ponowne zwiększenie dawki leku Remirta ORO.

-    lekami przeciwpadaczkowymi, takimi jak karbamazepina i fenytoina lekami stosowanymi w leczeniu gruźlicy, takimi jak ryfampicyna.

W skojarzeniu z lekiem Remirta ORO leki te mogą zmniejszać stężenie leku Remirta ORO we krwi. Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu tych leków. Może być konieczne zwiększenie dawki leku Remirta ORO, a po zakończeniu leczenia tymi lekami - ponowne zmniejszenie dawki leku Remirta ORO.

-    lekami przeciwzakrzepowymi, takimi jak warfaryna.

Lek Remirta ORO może wzmagać działanie warfaryny. Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu tych leków. W przypadku leczenia skojarzonego z lekiem Remirta ORO zaleca się ścisłe monitorowanie obrazu krwi.

Remirta ORO z jedzeniem, piciem i alkoholem

Pacjent może odczuwać senność, jeśli podczas przyjmowania leku Remirta ORO spożywa alkohol. Pacjentowi zaleca się, aby nie spożywał alkoholu podczas stosowania leku Remirta ORO.

Lek Remirta ORO można przyjmować z pokarmem lub niezależnie od pokarmu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjenta jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ograniczone doświadczenia dotyczące stosowania leku Remirta ORO u kobiet w ciąży nie wykazują zwiększonego ryzyka. Jednakże należy zachować ostrożność podczas stosowania leku w czasie ciąży. W razie zajścia w ciążę lub jej planowania podczas przyjmowania leku Remirta ORO, należy zapytać lekarza, czy można kontynuować przyjmowanie leku Remirta ORO. Jeżeli lek Remirta ORO jest przyjmowany podczas ciąży lub krótko przed porodem, zaleca się obserwację noworodka ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych.

Należy upewnić się, że położna i (lub) lekarz wiedzą o tym, że pacjentka przyjmuje lek Remirta ORO. Przyjmowanie podczas ciąży leków takich jak Remirta ORO lub innych podobnych, zwłaszcza w trzech ostatnich miesiącach ciąży, może zwiększać ryzyko wystąpienia u noworodka ciężkich powikłań, zwanych zespołem przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodka (PPHN). Objawia się on przyspieszonym oddechem i sinicą. Objawy te pojawiają się zwykle w pierwszej dobie po porodzie. Jeśli takie objawy wystąpią u noworodka, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem i (lub) położną.

Należy zapytać lekarza, czy można karmić piersią podczas przyjmowania leku Remirta ORO. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Remirta ORO może zmniejszać czujność lub zdolność koncentracji. Pacjent powinien upewnić się, że zdolności te nie będą zaburzone przed rozpoczęciem prowadzenia pojazdu lub obsługiwania maszyn.

Lek Remirta ORO zawiera aspartam

Lek Remirta ORO, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, zawierają aspartam, źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

3. Jak stosować lek Remirta ORO

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie

Zalecana dawka początkowa to 15 mg lub 30 mg na dobę.

Po kilku dniach leczenia lekarz może zalecić zwiększenie dawki do najbardziej właściwej dla pacjenta (od 15 mg do 45 mg na dobę). Dawka ta jest zwykle taka sama u pacjentów w różnym wieku.

Niemniej jednak u pacjentów w podeszłym wieku lub pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby lekarz może dostosować dawkę.

Kiedy stosować lek Remirta ORO

Lek Remirta ORO należy przyjmować zawsze o tej samej porze każdego dnia. Najlepiej przyjmować lek Remirta ORO w pojedynczej dawce przed udaniem się na spoczynek. Jednakże lekarz może zalecić stosowanie leku w dwóch dawkach podzielonych w ciągu dnia - jedna dawka rano, jedna wieczorem, przed snem. Większą dawkę należy przyjmować wieczorem, przed udaniem się na spoczynek.

Sposób przyjmowania leku Remirta ORO

Lek należy przyjmować doustnie.

1. Nie należy wypychać tabletki z blistra (Rysunek 1).


2. Należy oddzielić jedną komórkę blistra od reszty listka (Rysunek 2).


3. Należy ostrożnie odkleić folię pokrywającą, rozpoczynając od rogu oznaczonego strzałką (Rysunek 3 i 4).4. Wyjąć tabletkę z blistra suchymi rękami i położyć na języku (Rysunek 5). Tabletka szybko ulegnie rozpadowi i można ją połknąć bez popijania wodą.


Kiedy można spodziewać się poprawy samopoczucia

Zwykle pierwszych oznak poprawy można spodziewać się po 1-2 tygodniach leczenia, a po 2-4 tygodniach może nastąpić poprawa samopoczucia.

Ważne jest, aby podczas pierwszych kilku tygodni leczenia omówić z lekarzem efekty działania leku Remirta ORO:

Po 2 do 4 tygodniach od rozpoczęcia przyjmowania leku Remirta ORO należy omówić z lekarzem dotychczasowe efekty leczenia. Jeśli brak odpowiedniej reakcji klinicznej, lekarz może zwiększyć dawkę. Po kolejnych 2 do 4 tygodniach należy ponownie omówić z lekarzem osiągnięte efekty leczenia. Zwykle pacjent będzie potrzebował przyjmować lek Remirta ORO aż do całkowitego ustąpienia objawów depresji, co trwa zazwyczaj przez okres 4 do 6 miesięcy.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Remirta ORO

Jeżeli pacjent lub ktokolwiek inny przyjął zbyt dużo leku Remirta ORO, powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Najczęściej występującymi objawami przedawkowania leku Remirta ORO (bez innych leków i bez alkoholu) jest senność, dezorientacja i przyspieszona czynność serca.

Pominięcie zastosowania leku Remirta ORO

Jeśli lek jest przyjmowany raz na dobę

-    jeśli pacjent zapomniał przyjąć dawkę leku Remirta ORO, nie powinien stosować opuszczonej dawki. Należy ją pominąć. Kolejną dawkę nalezy przyjąć o zwykłej porze.

Jeśli lek jest przyjmowany dwa razy na dobę

-    jeśli pacjent zapomniał przyjąć poranną dawkę leku, należy wziąć ją razem z dawką wieczorną.

-    jeśli pacjent zapomniał przyjąć wieczorną dawkę leku, nie należy przyjmować jej razem z poranną dawką, należy ją pominąć i kontynuować leczenie, przyjmując zwykłe poranne i wieczorne dawki leku.

-    jeśli pacjent zapomniał przyjąć obie dawki leku, nie należy ich uzupełnić. Należy je pominąć i następnego dnia kontynuować leczenie, przyjmując zwykłe poranne i wieczorne dawki leku.

Przerwanie stosowania leku Remirta ORO

Przyjmowanie leku Remirta ORO można przerwać tylko po konsultacji z lekarzem.

Jeśli pacjent przerwie stosowanie leku zbyt wcześnie, depresja może powrócić. Jeżeli nastąpi poprawa, należy to omówić z lekarzem. Lekarz zadecyduje, kiedy można przerwać leczenie.

Nie należy nagle przerywać przyjmowania leku Remirta ORO, nawet jeżeli objawy depresji ustąpiły. Jeżeli pacjent nagle przerwie przyjmowanie leku Remirta ORO, może odczuwać nudności, zawroty głowy, pobudzenie lub lęk i ból głowy. Objawy te nie wystąpią podczas stopniowego odstawiania leku. Lekarz poinformuje, jak stopniowo zmniejszać dawki leku.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niektóre działania niepożądane mogą występować częściej niż inne. Opisane poniżej możliwe działania niepożądane są podzielone na występujące:

Należy zaprzestać stosowania leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem jeśli wystąpią poniższe działania niepożądane:

Niezbyt często (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 osób):

•    uczucie pobudzenia lub podniecenia (mania)

Rzadko (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 1000 osób):

•    żółte zabarwienie białek oczu lub skóry; może to sugerować zaburzenia czynności wątroby (żółtaczka)

•    silne bóle brzucha, często z nudnościami i wymiotami (zapalenie trzustki)

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

•    objawy zakażenia, takie jak gorączka o niejasnej przyczynie, ból gardła, owrzodzenia jamy ustnej (agranulocytoza)

•    napady padaczkowe (drgawki)

•    połączenie objawów takich jak gorączka o niejasnej przyczynie, pocenie się, przyspieszone bicie serca, biegunka, skurcze (niekontrolowane) mięśni, dreszcze, wzmożenie odruchów, niepokój, zmiany nastroju i utrata przytomności. W bardzo rzadkich przypadkach mogą one być oznaką zespołu serotoninowego.

•    myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie - skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala

•    reakcja skórna znana jako "rumień wielopostaciowy" (swędzące czerwono-purpurowe plamy na skórze, zwłaszcza na dłoniach i podeszwach stóp, wysypka z uwypukleniem na skórze, wrażliwych obszarach na powierzchni jamy ustnej, oczu i narządów płciowych, której może towarzyszyć gorączka i zmęczenie)

•    ciężka wysypka, pęcherze (pęcherzowe zapalenie skóry), łuszczenie się lub inne zmiany na skórze oczu, ust lub narządów płciowych, świąd lub wysoka temperatura (objawy ciężkich reakcji skórnych zwanych zespołem Stevensa-Johnsona lub martwica toksyczno-rozpływna naskórka)

•    bóle lub osłabienie mięśni lub obrzęk spowodowane nieprawidłowym rozpadem mięśni, towarzyszy temu niekiedy ciemne zabarwienie moczu (rabdomioliza).

Zgłaszane były również poniższe działania niepożądane:

Bardzo często (może dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób):

•    zwiększony apetyt i zwiększenie masy ciała

•    uspokojenie lub senność

•    ból głowy

•    suchość w j amie ustnej

Często (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób):

•    letarg

•    zawroty głowy

•    drgawki lub drżenie

•    nudności

•    biegunka

•    wymioty

•    zaparcia

•    wysypka lub wykwity skórne

•    bóle stawów, bóle mięśni

•    bóle pleców

•    zawroty głowy lub omdlenia podczas nagłej zmiany pozycji ciała (niedociśnienie ortostatyczne)

•    opuchlizna (kostek lub stóp) wynikająca z gromadzenia się płynów (obrzęki)

•    zmęczenie

•    intensywne marzenia senne

•    dezorientacja

•    uczucie lęku

•    zaburzenia snu

Dodatkowe działania niepożądane u dzieci i młodzieży:

•    znaczne zwiększenie masy ciała

•    pokrzywka

•    zwiększone stężenie triglicerydów we krwi Niezbyt często (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 osób):

•    nietypowe odczucia skórne np. palenie, pieczenie czy mrowienie (parestezje)

•    zespół niespokojnych nóg (nieprzyjemne wrażenia zlokalizowane w nogach)

•    omdlenia

•    nienaturalne odczucia w j amie ustnej (niedoczulica j amy ustnej)

•    obrzęk całego ciała (obrzęk ogólny)

•    obrzęk miej scowy

•    niskie ciśnienie krwi

•    koszmary senne

•    pobudzenie

•    halucynacje

•    nagląca potrzeba ruchu

Rzadko (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 1000 osób):

•    drżenie mięśni lub skurcze (drgawki kloniczne mięśni)

•    uczucie agresji

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

•    w rzadkich przypadkach lek Remirta ORO może spowodować zaburzenia wytwarzania komórek krwi (zahamowanie czynności szpiku kostnego). Niektórzy pacjenci stają się mniej odporni na zakażenia, ponieważ lek Remirta ORO może powodować tymczasowe zmniej szenie liczby białych krwinek (granulocytopenia). W rzadkich przypadkach lek Remirta ORO może również powodować zmniej szenie liczby czerwonych i białych krwinek oraz płytek krwi (niedokrwistość aplastyczna), niedobór płytek krwi (trombocytopenia) czy zwiększenie liczby białych krwinek (eozynofilia).

•    nienaturalne odczucia w j amie ustnej (parestezj a j amy ustnej)

•    obrzęki j amy ustnej

•    niedobór sodu we krwi

•    niewłaściwe wydzielanie hormonu antydiuretycznego

•    nadmierne wydzielanie śliny

•    upośledzenie wymowy (dyzartria)

•    lunatyzm

•    trudności w oddawaniu moczu

•    zmiany w aktywności enzymów we krwi (wykazane w badaniach krwi)

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Remirta ORO

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Warunki przechowywania (blister):

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią i światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Remirta ORO

-    Substancją czynną leku jest mirtazapina.

Remirta ORO, 30 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, zawierają 30 mg mirtazapiny w jednej tabletce ulegającej rozpadowi w jamie ustnej.

Remirta ORO, 45 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, zawierają 45 mg mirtazapiny w jednej tabletce ulegającej rozpadowi w jamie ustnej.

-    Innymi składnikami leku są: mannitol, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu węglan ciężki, hydroksypropyloceluloza niskopodstawiona, krospowidon, krzemionka koloidalna bezwodna, L-Metionina, celuloza mikrokrystaliczna i guma guar (Avicel CE-15), aspartam (E 951), aromat pomarańczowy, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Remirta ORO i co zawiera opakowanie

Lek Remirta ORO to tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej.

Remirta ORO, 30 mg: białe lub białawe, okrągłe, o średnicy 10 mm, obustronnie wypukłe, niepowlekane tabletki z oznaczeniem M2.

Remirta ORO, 45 mg: białe lub białawe, okrągłe, o średnicy 12 mm, obustronnie wypukłe, niepowlekane tabletki z oznaczeniem M4.

Rodzaje opakowań

Blister (Aluminium/Aluminium) - wielkości opakowań: 30 lub 90 tabletek.

Blister perforowany podzielny na dawki pojedyncze (Aluminium/Aluminium) - wielkości opakowań: 30 lub 90 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78 IS-220 Hafnarfjoróur Islandia

Wytwórca

Actavis hf.

Reykjavikurvegur 76-78 IS-220 Hafnarfjoróur Islandia

Actavis Ltd.

BLB 016 Bulebel Industrial Estate

Zejtun ZTN 3000

Malta

EGIS Pharmaceuticals PLC 1106 Budapest Kereszturi ut 30-38 Węgry

EGIS Pharmaceuticals PLC 1165 Budapest

Bókenyfóldi ut 118-120 Węgry

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Actavis Export International Limited, BLB 016 Bulebel Industrial Estate, ZTN3000, Zejtun, Malta. Kontakt w Polsce: tel. (+48 22) 512 29 00

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Republika Czeska Mirtazapin +pharma 30 mg/45 mg

Estonia

Węgry

Islandia

Łotwa

Malta

Polska

Słowenia

Mirtazapin Actavis Yarocen Miron Smelt Mirtazapin Actavis Remirta Remirta ORO

Remirta 30 mg/ 45mg orodisperzibilne tablete

Data ostatniej aktualizacji ulotki: czerwiec 2015

10