+ iMeds.pl

Renicin 150 mgUlotka Renicin

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Renicin, 150 mg, tabletki powlekane

Roxithromycinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Renicin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Renicin

3.    Jak stosować Renicin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Renicin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Renicin i w jakim celu się go stosuje

Renicin zawiera roksytromycynę - lek z grupy antybiotyków makrolidowych.

Renicin jest stosowany w leczeniu następujących zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na roksytromycynę:

■    zakażenia górnych dróg oddechowych (paciorkowcowe zapalenie gardła, ostre zapalenie zatok obocznych nosa),

■    zapalenie ucha środkowego,

■    zakażenia dolnych dróg oddechowych (zapalenie płuc, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli),

■ zakażenia skóry i tkanek miękkich, wywołane przez gronkowce,

■    błonica,

■    nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej, zapalenie pochwy i szyjki macicy, wywołane przez Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Renicin

Kiedy nie stosować leku Renicin:

■    jeśli pacjent ma uczulenie na roksytromycynę lub na którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienione w punkcie 6);

■    jeśli pacjent ma uczulenie na antybiotyki makrolidowe;

■    jednocześnie z niektórymi lekami, takimi jak ergotamina, dihydroergotamina, terfenadyna, astemizol, cyzapryd, pimozyd, z powodu możliwości wystąpienia groźnych dla życia pacjenta zaburzeń rytmu serca (arytmii komorowych).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli którekolwiek z poniższych ostrzeżeń dotyczy pacjenta obecnie lub dotyczy sytuacji

występujących w przeszłości, należy powiedzieć o tym lekarzowi:

-    pacjent ma zaburzenia czynności wątroby; lekarz może odradzić stosowanie tego leku lub zmniejszyć jego dawkę i zalecić okresowe kontrolowanie czynności wątroby;

-    u pacjenta stwierdzono miastenię - Renicin może nasilić jej objawy;

-    lek stosowany jest przez dłuższy czas - może rozwinąć się nadkażenie drobnoustrojami opornymi na lek;

-    pacjent ma ciężką biegunkę; należy skonsultować się z lekarzem, gdyż może to być objaw zapalenia jelita (tzw. rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy);

Podczas podawania prawie każdego z leków przeciwbakteryjnych może wystąpić rzekomobłoniaste zapalenie jelit - powikłanie, które może mieć przebieg od lekkiego do zagrażającego życiu. Jeśli u pacjenta w trakcie lub po zakończeniu leczenia antybiotykiem wystąpi biegunka (zwłaszcza ciężka lub uporczywa), powinien zgłosić się do lekarza, który zadecyduje o dalszym postępowaniu. W lżejszych przypadkach wystarczy odstawić lek. Stosowanie leków hamujących perystaltykę jelit lub innych działających zapierająco jest przeciwwskazane.

-    pacjent miał w przeszłości lub ma obecnie zaburzenia serca:

-    widoczne w zapisie elektrokardiogramu (tzw. wydłużony odstęp QT);

-    zwolnioną czynność serca;

-    objawy niewydolności serca;

-    zaburzenia rytmu serca;

-    w badaniach krwi pacjenta stwierdzono zmniejszenie stężenie potasu i (lub) magnezu.

Renicin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Następujących leków nie należy stosować razem z lekiem Renicin:

■    leki zawierające alkaloidy sporyszu, takie jak ergotamina lub dihydroergotamina (leki zwężające naczynia krwionośne, stosowane m.in. w leczeniu migreny);

■    astemizol, terfenadyna (leki przeciwalergiczne);

■    cyzapryd (lek stosowany w celu pobudzenia ruchliwości przewodu pokarmowego);

■    pimozyd (leki stosowane w leczeniu chorób psychicznych).

Następujące leki należy stosować razem z lekiem Renicin z zachowaniem ostrożności:

■    teofilina (lek stosowany m.in. w leczeniu astmy oskrzelowej);

■    warfaryna lub inne leki zmniejszające krzepliwość krwi;

■    cyklosporyna (lek stosowany w celu zapobiegania odrzucenia przeszczepionego narządu);

■    chinidyna, prokainamid, dyzopiramid, dofetylid, amiodaron (leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca);

■    niektóre leki stosowane w leczeniu depresji (tak zwane trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne);

■    midazolam, diazepam, triazolam, alprazolam (leki stosowane w leczeniu chorób psychicznych);

■    ryfabutyna, moksyfloksacyna (leki stosowane w zakażeniach bakteryjnych);

■    flukonazol, pentamidyna (leki przeciwgrzybicze);

■    telaprewir (lek przeciwwirusowy);

■    digoksyna i inne glikozydy naparstnicy (leki stosowane w leczeniu chorób serca);

■    statyny (leki zmniejszające stężenie cholesterolu we krwi);

■    bromokryptyna (lek stosowany m.in. w leczeniu choroby Parkinsona i akromegalii);

■    metadon (bardzo silny lek przeciwbólowy, stosowany m.in. u osób uzależnionych od opioidów);

■    cytalopram (lek stosowany w leczeniu depresji i lęku napadowego).

W razie wątpliwości, czym są wymienione leki, należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Renicin z jedzeniem, piciem i alkoholem

Tabletki należy przyjmować około 15 minut przed posiłkiem, popijając dużą ilością płynu.

W trakcie stosowania leku nie należy pić alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku w pierwszym trymestrze ciąży. W drugim i trzecim trymestrze ciąży lek można stosować wyłącznie w razie zdecydowanej konieczności i pod ścisłą kontrolą lekarza.

Roksytromycyna przenika w niewielkich ilościach do mleka matki. Jeśli matka stosuje roksytromycynę, lekarz będzie ściśle kontrolował stan niemowlęcia karmionego piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Roksytromycyna może wywoływać zawroty głowy, co może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Renicin zawiera laktozę

Jeżeli wcześniej u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować Renicin

Ten lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Nie należy zmieniać dawki ani przerywać leczenia bez skonsultowania się z lekarzem.

Lekarz zaleci, jak długo należy przyjmować lek Renicin.

Dawkowanie u dorosłych

U dorosłych o masie ciała powyżej 40 kg zwykle zalecana dawka wynosi 300 mg na dobę:

1 tabletka co 12 godzin lub 2 tabletki co 24 godziny, 15 minut przed posiłkiem.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

Pacjentom z ciężką niewydolnością wątroby lekarz zaleci zmniejszenie dawki do 1 tabletki przyjmowanej co 24 godziny, 15 minut przed posiłkiem.

Dawkowanie u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek

Pacjentom z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lekarz zaleci zmniejszenie dawki do 1 tabletka przyjmowanej co 24 godziny, 15 minut przed posiłkiem.

Sposób stosowania

Tabletki należy przyjmować w całości, bez rozgryzania, popijając dużą ilością płynu.

Lek należy przyjmować 15 minut przed posiłkiem.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Renicin

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza. Możliwe jest wystąpienie nudności, wymiotów, biegunki, rzadko występują zaburzenia czynności wątroby, bóle i zawroty głowy.

Nie istnieje specyficzna odtrutka na roksytromycynę.

Hemodializa i dializa otrzewnowa nie jest skuteczna w usuwaniu leku Renicin z organizmu. Pominięcie zastosowania leku Renicin

Jeżeli pacjent zapomni o przyjęciu dawki, powinien przyjąć ją jak tylko to będzie możliwe, a następnie powrócić do poprzedniego schematu dawkowania.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Renicin

Ważne, aby przyjmować lek aż do zakończenia zaleconego cyklu leczenia. Nie należy przerywać leczenia, nawet w przypadku poprawy samopoczucia. Zbyt wczesne odstawienie leku może spowodować nawrót zakażenia.

Jeśli po zakończeniu cyklu leczenia pacjent nadal czuje się źle lub poczuje się gorzej w trakcie stosowania leku, powinien poinformować o tym lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób):

zawroty głowy, ból głowy, nudności, wymioty, niestrawność, ból w nadbrzuszu, biegunka, wysypka.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystapić rzadziej niż u 1 na 100 osób): zwiększenie liczby granulocytów kwasochłonnych (eozynofilia), rumień wielopostaciowy, pokrzywka.

Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością (częstości nie można określić na podstawie dostępnych danych):

nadkażenia (w wyniku długotrwałego stosowania leku), rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego wywołane przez bakterie Clostridium difficile, całkowity lub prawie całkowity brak granulocytów (agranulocytoza), zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych (neutropenia), zmniejszenie liczby płytek krwi (małopłytkowość), wstrząs anafilaktyczny, omamy, uczucie splątania, zaburzenia czucia (np. uczucie mrowienia), zaburzenia lub brak odczuwania smaku, zaburzenia lub brak węchu, przemijająca utrata słuchu, niedosłuch, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, szumy uszne, zmiany w zapisie EKG (tj. wydłużenie odstępu QT), ciężkie zaburzenia rytmu serca (tj. częstoskurcz komorowy, zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes), skurcz oskrzeli, krwawa biegunka, zapalenie trzustki, zapalenie wątroby, obrzęk naczynioruchowy, plamica, ciężkie reakcje skórne (zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka), zwiększenie aktywności enzymów: AspAT, AlAT, fosfatazy zasadowej.

Ponadto notowano następujące działania niepożądane:

wzdęcia, skurcze i bóle brzucha, zaparcie, utrata apetytu, skórne reakcje nadwrażliwości (zaczerwienienie, świąd), encefalopatia (zaburzenia psychiczne na skutek działania uszkadzającego mózg), przyspieszenie częstości serca, zmniejszenie liczby limfocytów, zwiększenie stężenia cukru we krwi, zakażenie drożdżakowe pochwy, żółtaczka spowodowana zastojem żółci, podwyższenie temperatury ciała, zmiana zabarwienia paznokci.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Renicin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w opakowaniu oryginalnym.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Renicin

Substancją czynną leku Renicin jest roksytromycyna. Jedna tabletka zawiera 150 mg roksytromycyny. Pozostałe składniki to: glikol polietylenopolipropylenowy (Pluronic F-68), celuloza mikrokrystaliczna, powidon, skrobi glikolan sodowy, skrobia preżelowana, krospowidon, krzemionka koloidalna, magnezu stearynian.

Otoczka tabletki: hypromeloza, hydroksypropyloceluloza, laktoza bezwodna, Makrogol 400, tytanu dwutlenek (E 171), wosk Carnauba.

Jak wygląda Renicin i co zawiera opakowanie

Białe lub białawe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane.

Tabletki pakowane są w blistry z folii Aluminium/PVC/PVDC, w tekturowym pudełku.

Opakowania zawierają 10 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

Wytwórca

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovskova 57

1526 Ljubljana, Słowenia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Logo Sandoz

5 UR.DZL.ZLN.4020.04881.2013

Renicin

Charakterystyka Renicin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Renicin, 150 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 tabletka powlekana zawiera 150 mg roksytromycyny (Roxithromycinum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 1 tabletka zawiera 3,36 mg laktozy bezwodnej. Pełny wykaz substancji pomocniczych - patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Białe lub białawe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Zakażenia wywołane przez drobnoustroje wrażliwe na roksytromycynę:

■ zakażenia górnych dróg oddechowych (paciorkowcowe zapalenie gardła, ostre zapalenie zatok obocznych nosa),

■    zapalenie ucha środkowego,

■    zakażenia dolnych dróg oddechowych (zapalenie płuc, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli),

■    zakażenia skóry i tkanek miękkich, wywołane przez gronkowce,

■    błonica,

■    nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej, zapalenie pochwy i szyjki macicy, wywołane przez Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum.

Podejmując decyzję o leczeniu należy uwzględnić oficjalne zalecenia dotyczące stosowania leków przeciwbakteryjnych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Zwykle zalecana dawka dla pacjentów o masie ciała powyżej 40 kg wynosi 300 mg na dobę, tzn.

150 mg (1 tabletka) co 12 godzin lub 300 mg (2 tabletki) co 24 godziny (15 minut przed posiłkiem).

Sposób stosowania

Tabletki należy przyjmować w całości, bez rozgryzania, popijając dużą ilością płynu, około kwadransa przed posiłkiem, gdyż wtedy substancja czynna najlepiej się wchłania.

Dawkowanie u osób z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek

U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby dawkę produktu leczniczego należy zmniejszyć do 150 mg raz na dobę (jedna tabletka 150 mg co 24 godziny, 15 minut przed posiłkiem).

Takie samo dawkowanie zaleca się u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <0,25 ml/s czyli <15 ml/min).

4.3    Przeciwwskazania

■    Nadwrażliwość na roksytromycynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

■    Nadwrażliwość na antybiotyki makrolidowe.

■    Jednoczesne podawanie produktów leczniczych zawierających alkaloidy sporyszu o właściwościach zwężających naczynia krwionośne (ergotaminę lub dihydroergotaminę), patrz punkt 4.5.

■    Jednoczesne stosowanie leków o wąskim przedziale terapeutycznym, będących substratami dla izoenzymu CYP3A4 (tj. terfenadyna, astemizol, cyzapryd i pimozyd), patrz punkty 4.4 i 4.5.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie zaleca się stosowania roksytromycyny u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby. Należy zachować ostrożność podczas stosowania roksytromycyny u pacjentów z lekkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby. U tych osób roksytromycynę stosuje się tylko w razie jednoznacznych wskazań; podczas leczenia należy okresowo kontrolować czynność wątroby lub zmniejszyć o połowę dawkę.

Wydalanie nerkowe roksytromycyny i jej metabolitów stanowi około 10% podanej dawki doustnej.

U pacjentów z niewydolnością nerek dawki roksytromycyny nie zmienia się.

U pacjentów w podeszłym wieku modyfikacja dawki nie jest konieczna.

Podczas przedłużonego stosowania roksytromycyny może wystąpić nadkażenie opornymi drobnoustrojami.

Tak jak inne antybiotyki marolidowe, roksytromycyna może nasilać objawy miastenii.

Podczas leczenia, zwłaszcza długotrwałego (tzn. trwającego dłużej niż 2 tygodnie), należy kontrolować czynność wątroby, nerek i morfologię krwi (patrz punkt 4.8).

Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli podczas leczenia u pacjenta wystąpi biegunka, zwłaszcza ciężka, utrzymująca się i (lub) krwawa. Może być ona objawem rzekomobłoniastego zapalenia jelit, wywołanego przez toksyny nadmiernie namnożonej w jelitach bakterii Clostridium difficile. Zapalenie może mieć przebieg lekki lub ciężki. Lekkie zwykle ustępuje po odstawieniu leku, a w cięższych przypadkach może być konieczne zastosowanie metronidazolu lub wankomycyny.

W razie podejrzewania rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego należy natychmiast odstawić roksytromycynę. Pacjent nie powinien przyjmować leków hamujących perystaltykę ani innych działających zapieraj ąco.

Podczas jednoczesnego stosowania antybiotyków makrolidowych i alkaloidów sporyszu zwężających naczynia krwionośne notowano silne zwężenie naczyń (ergotyzm) z możliwością rozwoju martwicy kończyn. Przed przepisaniem pacjentowi roksytromycyny należy zawsze upewnić się, że nie przyjmuje on tych alkaloidów.

Roksytromycynę można stosować wyłącznie po uważnej ocenie stosunku korzyści do ryzyka u pacjentów z:

-    chorobą niedokrwienną serca

-    wrodzonym lub nabytym wydłużeniem odstępu QT

- zespołem wydłużonego odstępu QT w wywiadzie rodzinnym (jeśli nie wykluczono w badaniu EKG)

-    hipokaliemią lub hipomagnezemią

-    istotną klinicznie bradykardią

-    objawową niewydolnością serca

-    występującymi w przeszłości zaburzeniami rytmu serca.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania roksytromycyny u pacjentów otrzymujących inne produkty lecznicze wydłużające odstęp QT (patrz punkt 4.5).

Renicin zawiera laktozę. Nie należy go stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Produkty lecznicze, których jednoczesne stosowanie z roksytromycyną jest przeciwwskazane

Alkaloidy sporyszu

Nie należy stosować roksytromycyny jednocześnie z lekami zawierającymi ergotaminę lub inne alkaloidy sporyszu (patrz punkt 4.3). Ergotamina może powodować skurcz naczyń krwionośnych z objawami poważnego niedotlenienia, w wyniku którego następuje martwica tkanki.

Produkty lecznicze metabolizowane przez CYP3A4 Roksytromycyna jest słabym inhibitorem izoenzymu CYP3A4.

Astemizol, cyzapryd, pimozyd

Stosowanie antybiotyków makrolidowych, w tym roksytromycyny, w skojarzeniu z lekami metabolizowanymi przez CYP3A4 (takimi, jak astemizol, pimozyd lub cyzapryd) może powodować wydłużenie odstępu QT i (lub) ciężkie komorowe zaburzenia rytmu serca (najczęściej zaburzenia typu torsade de pointes) na skutek zwiększenia stężenia tych leków w osoczu. Chociaż roksytromycyna nie wiąże się lub wiąże się w niewielkim stopniu z CYP3A, co mogłoby wpływać na hamowanie metabolizmu innych leków, nie można wykluczyć wystąpienia znaczących klinicznie interakcji z tymi lekami. Z tego względu ich stosowanie z roksytromycyną jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Terfenadyna

Możliwe są interakcje niektórych makrolidów z terfenadyną, prowadzące do zwiększenia jej stężenia w surowicy i, w konsekwencji, do ciężkich komorowych zaburzeń rytmu serca, najczęściej typu torsade de pointes. Wprawdzie reakcji takich nie obserwowano podczas stosowania roksytromycyny ani badania z udziałem ograniczonej liczby zdrowych ochotników nie wykazały interakcji farmakokinetycznej lub znaczących zmian w zapisie EKG, jednoczesne stosowanie obu leków jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Inne interakcje

Produkty lecznicze, które mogą wydłużyć odstęp QT

Należy zachować ostrożność podczas stosowania roksytromycyny u pacjentów otrzymujących inne produkty lecznicze wydłużające odstęp QT. Należą do nich leki przeciwarytmiczne klasy IA (np. chinidyna, prokainamid, dyzopiramid) i klasy III (np. dofetylid, amiodaron), cytalopram, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, metadon, niektóre leki przeciwpsychotyczne (np. pochodne fenotiazyny), fluorochinony (np. moksyfloksacyna), niektóre leki przeciwgrzybicze (np. flukonazol, pentamidyna) i niektóre leki przeciwwirusowe (np. telaprewir).

Teofilina.

Jednoczesne stosowanie teofiliny i roksytromycyny może powodować nieznaczące klinicznie zwiększenie stężenia teofiliny w surowicy i nasilenie jej działań niepożądanych, ale zmiana dawki nie jest na ogół konieczna.

Warfaryna i inne leki przeciwzakrzepowe

Należy zachować ostrożność podczas stosowania roksytromycyny u pacjentów leczonych warfaryną (lub innymi doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi). Donoszono o nasileniu działania warfaryny.

U pacjentów leczonych roksytromycyną i antagonistami witaminy K opisywano wydłużenie czasu protrombinowego i zwiększenie wartości INR (ang. International Normalisation Ratio). Podczas stosowania roksytromycyny z lekami przeciwzakrzepowymi należy kontrolować czas protrombinowy lub INR.

Dyzopiramid

Badanie in vitro wykazało, że roksytromycyna może wypierać dyzopiramid z jego miejsc wiązania z białkami, co może spowodować jego zwiększone stężenie w surowicy. Należy kontrolować EKG i, jeśli to możliwe, stężenie dyzopiramidu w surowicy.

Digoksyna i inne glikozydy naparstnicy

Badanie u zdrowych ochotników wykazało, że roksytromycyna zwiększa wchłanianie digoksyny, Działanie to, wspólne dla wszystkich makrolidów, bardzo rzadko może spowodować zatrucie glikozydami naparstnicy. Do możliwych objawów należą nudności, wymioty, biegunka, ból lub zawroty głowy. Toksyczne działanie glikozydów może także wywołać zaburzenia przewodzenia w sercu i (lub) zaburzenia rytmu serca. U pacjentów otrzymujących roksytromycynę i digoksynę lub inne glikozydy naparstnicy należy kontrolować EKG i, jeśli to możliwe, stężenie odpowiedniego glikozydu w surowicy. Jest to konieczne u pacjentów, u których objawy wskazują na przedawkowanie glikozydów naparstnicy.

Inhibitory reduktazy HMG-CoA

Jednoczesne stosowanie roksytromycyny i inhibitorów reduktazy HMG-CoA (statyny) stwarza ryzyko niepożądanych działań dotyczących mięśni, np. rabdomiolizy, na skutek możliwości zwiększenia się ogólnego wpływu statyny na organizm. Podczas jednoczesnego stosowania obu leków należy zachować ostrożność i obserwować, czy u pacjenta nie występują przedmiotowe i podmiotowe objawy miopatii.

Midazolam

Jednoczesne stosowanie roksytromycyny (300 mg/dobę) i midazolamu (doustnie 15 mg) zwiększało o 47% wartość AUC midazolamu (wrażliwego substratu CYP3A4), co mogło prowadzić do nasilenia działania midazolamu.

Bromokrvptvna

Roksytromycyna może zwiększyć wartość AUC i stężenia w osoczu bromokryptyny, co może być przyczyną zwiększonego ryzyka jej działań niepożądanych.

Cyklosporyna

W klinicznym badaniu oceniającym wpływ roksytromycyny na ogólne działanie cyklosporyny, ośmiu pacjentom po przeszczepieniu serca, leczonym cyklosporyną przez co najmniej 1 miesiąc, podawano 150 mg roksytromycyny dwa razy na dobę przez 11 dni. Stężenie cyklosporyny w osoczu zwiększyło się o 50% po podaniu roksytromycyny i zmniejszało się stopniowo po jej odstawieniu.

Ryfabutyna

Roksytromycyna może zwiększyć stężenie ryfabutyny w osoczu.

Nie stwierdzono klinicznie znaczących interakcji z karbamazepiną, ranitydyną, chlorowodorkiem glinu lub magnezu.

Uzyskano ujemne wyniki badań oceniających interakcje kliniczne roksytromycyny i doustnych środków antykoncepcyjnych zawierających estrogeny i progestageny, ale liczebność badanej grupy była niewielka.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Badania na kilku gatunkach zwierząt nie wykazały, aby roksytromycyna w dawkach dobowych 200 mg/kg mc. lub 40-krotnie większych od dawki leczniczej u ludzi miała działanie teratogenne lub toksyczne dla płodów. Nie ustalono bezpieczeństwa roksytromycyny dla płodu u ludzi. Nie należy stosować roksytromycyny w pierwszym trymestrze ciąży.

W drugim i trzecim trymestrze ciąży roksytromycyna może być stosowana tylko w razie zdecydowanej konieczności i pod ścisłą kontrolą lekarza.

Karmienie piersią

Roksytromycyna przenika w niewielkich ilościach do mleka matek karmiących. Podczas stosowania roksytromycyny u matki należy jednak ściśle kontrolować niemowlę karmione piersią. W razie konieczności należy albo przerwać karmienie piersią, albo leczenie roksytromycyną.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Roksytromycyna może wywoływać zawroty głowy, dlatego należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Częstość działań niepożądanych określono następująco:

bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000); częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Częstość nieznana: nadkażenia (w wyniku długotrwałego stosowania), rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego wywołane przez Clostridium difficile

Zaburzenia krwi i układu chłonnego Niezbyt często: eozynofilia

Częstość nieznana: agranulocytoza, neutropenia, małopłytkowość

Zaburzenia układu immunologicznego Częstość nieznana: wstrząs anafilaktyczny

Zaburzenia psychiczne

Częstość nieznana: omamy, stan splątania

Zaburzenia układu nerwowego Często: zawroty głowy, ból głowy

Częstość nieznana: parestezje, zaburzenia smaku, brak odczuwania smaku, zaburzenia węchu, brak węchu

Zaburzenia ucha i błędnika

Częstość nieznana: przemijająca utrata słuchu, niedosłuch, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, szumy uszne

Zaburzenia serca

Częstość nieznana: wydłużenie odstępu QT, częstoskurcz komorowy, zaburzenia rytmu serca, w tym typu torsade de pointes

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Częstość nieznana: skurcz oskrzeli

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: nudności, wymioty, niestrawność, ból w nadbrzuszu, biegunka Częstość nieznana: krwawa biegunka, zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Częstość nieznana: cholestatyczne zapalenie wątroby (cholestatyczne lub wątrobowokomórkowe ostre zapalenie wątroby)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Często: wysypka

Niezbyt często: rumień wielopostaciowy, pokrzywka

Częstość nieznana: obrzęk naczynioruchowy, plamica, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka

Badania diagnostyczne

Częstość nieznana: zwiększenie aktywności AspAT, AlAT, fosfatazy zasadowej.

Ponadto notowano następujące działania niepożądane:

■    wzdęcia, skurcze, bóle brzucha, zaparcie, utrata łaknienia;

■    skórne reakcje nadwrażliwości (zaczerwienienie, świąd);

■    encefalopatia;

■    tachykardia;

■    limfopenia;

■    hiperglikemia;

■    kandydoza pochwy;

■    żółtaczka cholestatyczna;

■    podwyższenie temperatury ciała;

■    zmiana zabarwienia paznokci.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

W razie przedawkowania stosuje się leczenie objawowe. Nie ma specyficznej odtrutki. Hemodializa i dializa otrzewnowa nie są skuteczne w usuwaniu roksytromycyny z organizmu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: antybiotyki do stosowania ogólnego, makrolidy.

Kod ATC: J01FA06

Roksytromycyna jest półsyntetyczną pochodną erytromycyny, antybiotyku z grupy makrolidów. Jej działanie przeciwbakteryjne in vitro jest porównywalne z zakresem działania erytromycyny. Spektrum przeciwbakteryjne obejmuje: Staphylococcus spp. (z wyjątkiem drobnoustrojów metycylino-opornych) i Staphylococcus epidermidis, wiele gatunków paciorkowców (Streptococcus pneumoniae, S. pyogenes, S. viridans), Moraxella catarrhalis, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila, Chlamydia tyrachomatis, Chlamydia pneumoniae, jak również rzadziej występujące drobnoustroje (Clostridum diphteriae, Bordetella pertussis, Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae, Helicobacter pylori, Ureaplasma urealyticum, Rickettsia rickettsii i Rickettsia connori). Ostatnio potwierdzono działanie roksytromycyny na Haemophilus influenzae.

Roksytromycyna osiąga duże stężenie w osoczu, tkankach i płynach ustrojowych oraz ma długi okres półtrwania, dzięki czemu możliwe jest wydłużenie przerw między kolejnymi dawkami. Nie przenika do płynu mózgowo-rdzeniowego, chyba że występuje stan zapalny opon mózgowych. Roksytromycyna jest klinicznie skuteczna w leczeniu zakażeń górnych i dolnych dróg oddechowych, skóry i tkanek miękkich, zakażeń układu moczowo-płciowego. W większości zakażeń jej skuteczność jest porównywalna ze skutecznością bardziej znanych leków, takich jak erytromycyna, złożone produkty lecznicze amoksycyliny z kwasem klawulanowym i cefaklor.

Mechanizm działania

Podobnie jak inne antybiotyki makrolidowe, roksytromycyna działa przez hamowanie syntezy białek w komórce bakteryjnej. Roksytromycyna łączy się z podjednostką 50S rybosomu wrażliwych drobnoustrojów i blokuje reakcje translokacji.

Dzięki dobremu przenikaniu do komórek działa na drobnoustroje wewnątrz komórki (Chlamydia, Legionella, Listeria, Toxoplasma).

Roksytromycyna kumuluje się w ludzkich monocytach; współczynnik stężenia wewnątrz-i zewnątrzkomórkowego wynosi C/E=14 i jest znacznie większy niż w przypadku erytromycyny. Ponadto roksytromycyna przenika dobrze do ludzkich leukocytów, charakteryzujących się różnokształtnością jąder komórkowych. Stężenia roksytromycyny w komórkach ludzkich makrofagów oraz stopień pochłaniania przez te komórki są wielokrotnie większe niż analogiczne stężenia erytromycyny.

In vitro roksytromycyna wykazuje synergiczne działanie bakteriobójcze z ludzkimi fagocytami, krwinkami obojętnochłonnymi o różnokształtnych jądrach komórkowych i monocytami. Roksytromycyna w stężeniach poniżej wartości MIC znacząco zwiększa fagocytozę Staphylococcus aureus w ludzkich makrofagach. Fagocytoza bakteryjna jest zwiększona w zakażeniach Staphylococcus aureus wcześniej leczonych roksytromycyną. Działanie stymulujące erytromycyny jest słabe.

Roksytromycyna może być stosowana jako środek immunosupresyjny i (lub) przeciwalergiczny, ponieważ hamuje aktywację limfocytów T. Roksytromycyna w znacznym stopniu hamuje wytwarzanie cytokin, w tym czynnika martwicy nowotworów alfa (TNF - ang. tumor necrosis factor alpha), które są zwykle uwalniane z fagocytów po stymulacji przez endotoksyny bakteryjne. Działanie to jest korzystne z klinicznego punktu widzenia w leczeniu przewlekłych chorób układu oddechowego.

Roksytromycyna może być stosowana w zapobieganiu uszkodzeniom tkanek w zakażeniach wywołanych przez Pseudomonas aeruginosa.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Roksytromycyna jest szybko wchłaniana z przewodu pokarmowego po podaniu doustnym.

Największe stężenia w osoczu osiąga po upływie 1,5 do 2 godzin od podania. Mieszczą się one w zakresie od 6,6 do 7,9 mg/l po podaniu 150 mg oraz od 9,1 do 10,8 mg/l po podaniu 300 mg. Podanie roksytromycyny 15 minut po posiłku powoduje 2-krotne zmniejszenie maksymalnego stężenia w osoczu i pola pod krzywą (AUC), natomiast podanie 15 minut przed posiłkiem nie ma wpływu na jej wchłanianie. Stężenie roksytromycyny osiąga stan stacjonarny w czwartej dobie po podaniu wielokrotnym, przy czym nie obserwuje się dalszej kumulacji.

Dystrybucja

Podobnie jak inne antybiotyki makrolidowe, roksytromycyna jest rozmieszczana w całym organizmie. Maksymalne stężenia występują w tkankach i płynach ustrojowych (powyżej wartości MIC90 dla większości wrażliwych bakterii).

Roksytromycyna specyficznie, silnie i w pełni wiąże się w osoczu z ai-glikoproteinami.

Klirens osoczowy roksytromycyny zależy od dawki i stężenia w osoczu.

Metabolizm

Niewielkie ilości podanego leku są metabolizowane w wątrobie. W moczu i w kale zidentyfikowano trzy metabolity roksytromycyny (dekladynoza oraz pochodne N-monodemetylowe i N-didemetylowe) i dodatkowo dwa niezidentyfikowane metabolity w kale.

Wydalanie

Po jednorazowym podaniu 150 mg roksytromycyny 74,2% leku jest wydalane w niezmienionej, czynnej postaci, z tego 53,4% z kałem, 7-12% w moczu i mniej niż 15% przez drogi oddechowe. Biologiczny okres półtrwania roksytromycyny po jednorazowym podaniu 150-300 mg wynosi, odpowiednio, od 7,2 do 15,5 godziny, przy czym występują duże różnice wewnątrz-i międzyosobnicze.

Profil farmakokinetyczny roksytromycyny u dzieci i osób w podeszłym wieku jest zbliżony do profilu u osób dorosłych.

U pacjentów z lekką do umiarkowanej niewydolnością nerek farmakokinetyka roksytromycyny nie zależy od stopnia uszkodzenia nerek, dlatego nie jest konieczna modyfikacja dawkowania.

U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny poniżej 0,25 ml/s) okres półtrwania w fazie eliminacji jest dłuższy niż u osób z prawidłową czynnością nerek.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nieistotne

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki

Glikol polietylenopolipropylenowy (Pluronic F-68)

Celuloza mikrokrystaliczna Powidon

Skrobi glikolan sodowy Skrobia preżelowana Krospowidon Krzemionka koloidalna Magnezu stearynian

Otoczka tabletki

Hypromeloza

Hydroksypropyloceluloza

Laktoza bezwodna

Makrogol 400

Tytanu dwutlenek (E 171)

Wosk Carnauba

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii Aluminium/PVC/PVDC zawierające 10 tabletek powlekanych, w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 4674

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia do obrotu: 17.12.1999 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 8.10.2013 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

9 UR.DZL.ZLN.4020.04881.2013

Renicin