+ iMeds.pl

Rennie antacidum 680 mg + 80 mgUlotka Rennie antacidum

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA

RENNIE ANTACIDUM

680 mg + 80 mg, tabletki do ssania

Calcii carbonas + Magnesii subcarbonas ponderosus

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Rennie Antacidum i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rennie Antacidum

3.    Jak stosować lek Rennie Antacidum

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Rennie Antacidum

6.    Zawartość opakowania i inne informacje 1. CO TO JEST LEK RENNIE ANTACIDUM I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Rennie Antacidum jest lekiem zobojętniającym nadmiar kwasu solnego w żołądku.

Zawiera dwie substancje czynne: węglan wapnia i węglan magnezu.

Rennie Antacidum stosuje się do objawowego leczenia dolegliwości związanych z nadkwaśnością soku żołądkowego, takich jak:

-    zgaga,

-    niestrawność,

-    wzdęcia,

-    nudności,

-    uczucie pełności lub ciężkości w nadbrzuszu,

-    odbijanie.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU RENNIE ANTACIDUM Kiedy nie stosować leku Rennie Antacidum:

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku (patrz punkt 6: Inne informacje).

-    Jeśli pacjent ma zwiększone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia).

-    Jeśli pacjent ma wapniową kamicę nerkową.

-    Jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek.

-    Jeśli pacjent ma obniżone stężenie fosforanów nieorganicznych we krwi (hipofosfatemia). Ostrzeżenia i środki ostrożności

Stosując lek Rennie Antacidum zachować szczególną ostrożność, jeśli:

-    pacjent ma niewydolność nerek; należy wtedy regularnie badać stężenie wapnia, fosforanów i magnezu we krwi,

-    u pacjenta występuje nadmierne wydalanie wapnia z moczem (hiperkalcuria),

-    pacjent długotrwale stosuje lek i w dużych dawkach; może to powodować (szczególnie u osób z niewydolnością nerek) zwiększenie stężenia magnezu i wapnia we krwi oraz zespół mleczno-alkaliczny (schorzenie, którego przyczyną jest podaż nadmiernej ilości związków wapnia drogą doustną). To z kolei może być przyczyną nudności, wymiotów, wydalania dużej ilości moczu, zwiększonego pragnienia, odwodnienia, zmęczenia oraz zaburzeń orientacji i myślenia (tzw. splątanie); zwiększenie ryzyka powstawania kamieni nerkowych; osłabienie mięśni.

Inne leki i Rennie Antacidum

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Lek Rennie Antacidum może wpływać na szybkość i stopień wchłaniania innych leków. Dlatego wszystkie leki, a zwłaszcza niżej wymienione, należy przyjmować 1 lub 2 godziny przed lub po zażyciu leku Rennie Antacidum.

-    antybiotyki z grupy tetracyklin i inne leki przeciwbakteryjne - chinolony,

-    glikozydy nasercowe, jak np. digoksyna, lewotyroksyna, eltrombopag,

-    fosforany,

-    fluorki,

-    preparaty żelaza,

-    diuretyki tiazydowe.

Z uwagi na zwiększone ryzyko hiperkalcemii w przypadku jednoczesnego stosowania diuretyków tiazydowych należy regularnie kontrolować stężenie wapnia w surowicy.

Stosowanie leku Rennie Antacidum z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować po posiłku. Leku nie należy przyjmować z dużymi ilościami mleka lub produktów nabiałowych.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Rennie Antacidum może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią. Należy wtedy ściśle przestrzegać zalecanych dawek i stosować zgodnie ze wskazaniami. Leku nie należy przyjmować przez długi okres czasu.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie ma wpływu.

Lek Rennie Antacidum zawiera sacharozę.

Jedna tabletka zawiera 475 mg sacharozy. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów chorych na cukrzycę.

Jeśli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

jednorazowo 1 do 2 tabletek, godzinę po posiłku i przed snem.

Nie należy przyjmować więcej niż 11 tabletek na dobę.

Sposób podawania:

•    Stosować doustnie, tabletki można ssać lub żuć.

•    W przypadku wystąpienia zgagi lub bólu związanego z nadkwaśnością, można przyjąć dodatkowo jedną lub dwie tabletki pomiędzy zwykłymi porami dawkowania.

•    Należy unikać długotrwałego stosowania leku. Długotrwałe przyjmowanie leku i w dużych dawkach może spowodować wystąpienie objawów niepożądanych (patrz punkt 4).

Jeśli objawy nie ustępują w ciągu 7 dni lub ustępują tylko częściowo, należy skontaktować się z lekarzem, ponieważ zalecane są badania w celu wykluczenia poważniejszej choroby.

Stosowanie u dzieci

Leku Rennie Antacidum nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Rennie Antacidum

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy odstawić lek i podawać dużo płynów do picia.

Mogą wystąpić następujące objawy przedawkowania:

- nudności, wymioty, osłabienie mięśni, senność.

Jeśli objawy są nasilone, zasięgnąć porady lekarskiej, ponieważ może być konieczne użycie innych sposobów nawodnienia (np. infuzje).

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Rennie Antacidum może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lek Rennie Antacidum może powodować następujące działania niepożadane:

-    reakcje nadwrażliwości (bardzo rzadko zgłaszano); objawy kliniczne mogą obejmować: wysypkę, pokrzywkę, obrzęk naczynioruchowy i wstrząs anafilaktyczny.

-    nudności, wymioty, dyskomfort w żołądku i biegunka.

-    osłabienie mięśni.

Długotrwałe stosowanie wysokich dawek, szczególnie u pacjentów z upośledzeniem czynności nerek, może powodować hipermagnezemię (zwiększenie stężenia magnezu we krwi) lub hiperkalcemię (zwiększenie stężenia wapnia we krwi) i zasadowicę (zwiększone stężenie zasad we krwi), które mogą wywoływać objawy ze strony układu pokarmowego i osłabienie mięśni (patrz powyżej).

Objawy zespołu mleczno-alkalicznego: - zaburzenia smaku;

-    zwapnienia;

-    osłabienie;

-    bóle głowy;

-    nadmiar azotu we krwi (azotemia).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK RENNIE ANTACIDUM

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze do 25°C, chronić przed wilgocią.

Nie stosować leku Rennie Antacidum po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym po „EXP”.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWNAIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek Rennie Antacidum

Substancjami czynnymi leku są: wapnia węglan i magnezu węglan ciężki.

Pozostałe składniki leku to: sacharoza, żelowana skrobia kukurydziana, skrobia ziemniaczana, magnezu stearynian, talk, parafina ciekła lekka, aromat miętowy (olejek miętowy, maltodekstryna, guma arabska, ditlenek krzemu), aromat cytrynowy (olejek cytrynowy, maltodekstryna, woda).

Jak wygląda lek Rennie Antacidum i co zawiera opakowanie

Lek ma postać białych, kwadratowych tabletek z napisem: „Rennie”. Tabletki pakowane są w blistry lub zawijane w folię aluminiowo-papierową.

Opakowanie zawiera 12, 24, 36, 48 lub 96 tabletek do ssania.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Podmiot odpowiedzialny    Wytwórca:

Bayer Sp. z o.o.    Delpharm Gaillard

Al. Jerozolimskie 158    33, rue de l'Industrie

02-326 Warszawa    74240 Gaillard

Tel: 22 572 35 00    Francja

Fax: 22 572 35 00

Data zatwierdzenia ulotki: 04.10.2012

4

Rennie Antacidum

Charakterystyka Rennie antacidum

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

RENNIE ANTACIDUM , 680 mg + 80 mg, tabletki do ssania

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka zawiera 680 mg wapnia węglanu (Calcii carbonas) (272 mg wapnia) i 80 mg magnezu węglanu ciężkiego (Magnesii subcarbonas ponderosus).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka do ssania.

Biała, kwadratowa tabletka oznaczona „Rennie”

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania terapeutyczne

Produkt leczniczy Rennie Antacidum stosuje się do objawowego leczenia dolegliwości związanych z nadkwaśnością soku żołądkowego, takich jak:

zgaga, niestrawność, wzdęcia, nudności, uczucie pełności lub ciężkości w nadbrzuszu, odbijanie.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawka jednorazowa: 1 lub 2 tabletki (co odpowiada 680 - 1360 mg wapnia węglanu i 80 - 160 mg magnezu węglanu ciężkiego) do ssania lub żucia.

Zaleca się przyjmowanie leku jedną godzinę po posiłku i przed snem.

W przypadku wystąpienia zgagi lub bólu można przyjąć dodatkowo jedną lub dwie tabletki pomiędzy zwykłymi porami dawkowania.

Nie należy przyjmować więcej niż 11 tabletek (co odpowiada 7480 mg wapnia węglanu i 880 mg magnezu węglanu ciężkiego) w ciągu 24 godzin.

Produkt leczniczy zalecany jest dla osób w wieku powyżej 12 lat.

Maksymalny okres samoleczenia przez pacjenta to 7 dni. Jeśli objawy nie ustąpią, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem, ponieważ zalecana jest diagnostyka w celu wykluczenia poważniejszej choroby.

4.3    Przeciwwskazania

Produkt leczniczy Rennie Antacidum nie powinien być stosowany w następujących przypadkach:

- nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

-    hiperkalcemia i/lub stany powodujące hiperkalcemię

-    kamica nerkowa z kamieniami zawierającymi osady wapniowe

-    ciężka niewydolność nerek

-    hipofosfatemia

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy unikać długotrwałego stosowania produktu leczniczego. Nie należy przekraczać podanej dawki. Jeśli objawy się utrzymują lub ustępują tylko częściowo, należy zasięgnąć dodatkowej porady lekarza. Produkt leczniczy należy stosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością nerek. U pacjentów tych należy regularnie kontrolować stężenie wapnia, fosforanów i magnezu w surowicy. Produktu leczniczego Rennie Antacidum nie należy stosować w przypadku hiperkalciurii.

Długotrwałe przyjmowanie produktu leczniczego w dużych dawkach może spowodować wystąpienie działań niepożądanych, takich jak hiperkalcemia, hipermagnezemia i zespół mleczno-alkaliczny, zwłaszcza u pacjentów z niewydolnością nerek. Produktu leczniczego nie należy przyjmować z dużymi ilościami mleka lub produktów nabiałowych.

Długotrwałe stosowanie produktu leczniczego zwiększa ryzyko powstawania kamieni nerkowych. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

Produkt leczniczy nie zawiera sodu.

Jedna tabletka zawiera 475 mg sacharozy.

Jeżeli objawy choroby nie ustąpią po 7 dniach, lekarz powinien dokonać ponownie oceny klinicznej.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Zmiany kwaśności soku żołądkowego, na przykład spowodowane przyjmowaniem substancji zobojętniających, mogą wpłynąć na stopień i szybkość wchłaniania jednocześnie podawanych leków.

•    Udowodniono, że środki zobojętniające zawierające wapń i magnez mogą tworzyć kompleksy z niektórymi substancjami, np. antybiotykami (tetracyklinami) i syntetycznymi lekami chemioterapeutycznymi przeciwbakteryjnymi (chinolonami) oraz glikozydami nasercowymi, np. digoksyną, lewotyroksyną i eltrombopagiem, co powoduje zmniejszenie wchłaniania. Należy to wziąć pod uwagę, jeśli rozważa się równoczesne podawanie tych leków.

•    Sole wapniowe zmniejszają wchłanianie fluorków i produktów zawierających żelazo, a sole wapniowe i sole magnezowe mogą utrudniać wchłanianie fosforanów.

•    Diuretyki tiazydowe zmniejszają wydalanie wapnia z moczem. Z uwagi na zwiększone ryzyko hiperkalcemii w przypadku jednoczesnego stosowania diuretyków tiazydowych należy regularnie kontrolować stężenie wapnia w surowicy.

Zaleca się, by środki zobojętniające nie były przyjmowane równocześnie z innymi lekami, ale w odstępie jednej lub dwóch godzin.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Po zastosowaniu produktu leczniczego Rennie Antacidum przez kobiety w ciąży nie zaobserwowano zwiększonego ryzyka występowania wad wrodzonych, można go więc podawać w czasie ciąży i karmienia piersią, jeżeli są stosowane zgodnie ze wskazaniami. Należy jednak unikać długotrwałego stosowania dużych dawek. Kobiety w ciąży powinny ograniczać stosowanie tych produktów do maksymalnej zalecanej dawki dobowej (patrz punkt 4.2).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy Rennie Antacidum nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Wymienione niepożądane reakcje na produkt leczniczy są oparte na zgłoszeniach spontanicznych, a zatem niemożliwe jest ich uporządkowanie według kategorii częstotliwości zgodnie z zaleceniami CIOMS III.

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko zgłaszano reakcje nadwrażliwości. Objawy kliniczne mogą obejmować wysypkę, pokrzywkę, obrzęk naczynioruchowy i wstrząs anafilaktyczny.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Długotrwałe stosowanie wysokich dawek, szczególnie u pacjentów z upośledzeniem czynności nerek, może powodować hipermagnezemię (w przypadku środków zobojętniających zawierających magnez) lub hiperkalcemię i zasadowicę, które mogą wywoływać objawy ze strony układu pokarmowego i osłabienie mięśni (patrz poniżej).

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe

Mogą wystąpić nudności, wymioty, dyskomfort w żołądku i biegunka.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Może wystąpić osłabienie mięśni.

4.8.1 Działania niepożądane występujące tylko w kontekście zespołu mleczno-alkalicznego (patrz punkt 4.9 Przedawkowanie):

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe Mogą wystąpić zaburzenia smaku.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Mogą wystąpić zwapnienia i osłabienie.

Zaburzenia układu nerwowego Mogą wystąpić bóle głowy.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych Może wystąpić azotemia.

4.9    Przedawkowanie

Długotrwałe stosowanie dużych dawek węglanu wapnia i węglanu magnezu ciężkiego, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, może prowadzić do niewydolności nerek oraz może powodować hipermagnezemię, hiperkalcemię i zasadowicę, które mogą powodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, zaparcia) i osłabienie mięśni. W takim przypadku produkt leczniczy należy odstawić i podawać do picia dużo płynów. Ciężkie przypadki przedawkowania (np. syndrom zespołu mleczno-alkalicznego), muszą być konsultowane ze służbą zdrowia, ponieważ może być konieczne użycie innych sposobów nawodnienia (np. infuzje).

5 WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Produkty lecznicze złożone i związki kompleksowe zawierające glin, wapń i magnez.

Kod ATC: A02 AD 01

Rennie Antacidum zawiera dwie substancje zobojętniające (węglan wapnia i węglan magnezu).

Rennie Antacidum działa miejscowo, zobojętnia kwas solny w żołądku.

Nie wchłania się do krwioobiegu.

Węglan wapnia ma szybkie, długotrwałe i silne działanie zobojętniające. Obecność węglanu magnezu, który ma również silne działanie zobojętniające, dodatkowo zwiększało to działanie.

Badania przeprowadzone u zdrowych ochotników wykazały, że w ciągu dwóch minut od podania preparatu pH soku żołądkowego wzrasta znacząco ponad poziom podstawowy.

Całkowita zdolność zobojętniająca in vitro dla Rennie Antacidum wynosi 16 mEq/H (rozcieńczenie do końcowego pH 2,5).

5.2. Właściwości farmakokinetyczne

Wapń i magnez

W żołądku węglan wapnia i węglan magnezu reagują z sokiem żołądkowym, tworząc wodę i rozpuszczalne sole mineralne.

Niewielkie ilości wapnia i magnezu mogą się wchłaniać w tej postaci.

Stopień wchłaniania zależy od podanej dawki.

Wchłaniane jest około 10% podanej dawki wapnia i 15-20% magnezu.

U zdrowych osób niewielkie ilości wapnia i magnezu, które zostały wchłonięte są zwykle szybko wydalane przez nerki.

U pacjentów z niewydolnością nerek stężenia wapnia i magnezu w surowicy mogą być zwiększone. Nierozpuszczalne sole wapnia i magnezu powstające w jelitach, są następnie wydalane z kałem.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sacharoza, żelowana skrobia kukurydziana, skrobia ziemniaczana, magnezu stearynian, talk, parafina ciekła lekka, aromat miętowy (olejek miętowy, maltodekstryna, guma arabska, ditlenek krzemu), aromat cytrynowy (olejek cytrynowy, maltodekstryna, woda).

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie stwierdzono.

6.3 Okres ważności

5 lat - dla produktu leczniczego pakowanego w blistry PVC/aluminium 3 lata - dla produktu leczniczego pakowanego w folię aluminiowo-papierową (roll-wrap)

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC, chronić przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

PVC/aluminium blistry zawierające 12 tabletek w 2 blistrach po 6 tabletek lub 1 blistrze po 12 tabletek. PVC/aluminium blistry zawierające 24 tabletki w 4 blistrach po 6 tabletek lub 2 blistrach po 12 tabletek. PVC/aluminium blistry zawierające 36 tabletek w 6 blistrach po 6 tabletek lub 3 blistrach po 12 tabletek. PVC/aluminium blistry zawierające 48 tabletek w 4 blistrach po 12 tabletek.

PVC/aluminium blistry zawierające 96 tabletek w 8 blistrach po 12 tabletek. oraz 12 tabletek w wielowarstwowej folii aluminiowo-papierowej.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/6582

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

05.03.1996, 30.03.2001, 15.03.2006, 07.03.2007, 04.11.2008, 22.03.2011

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO.

5

Rennie Antacidum