Imeds.pl

Reopro 2 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dla pacjenta: Informacja dla użytkownika ReoPro 2 mg/ml roztwór do wstrzykiwań/do infuzji

Abciximabum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek ReoPro i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku ReoPro

3.    Jak stosować lek ReoPro

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek ReoPro

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek ReoPro i w jakim celu się go stosuje Co to jest lek ReoPro?

Substancja czynna leku, abcyksymab, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym. Przeciwciała monoklonalne są to białka, które rozpoznają i wiążą się ze specyficznymi białkami. ReoPro należy do grupy leków przeciwzakrzepowych i przez wiązanie się ze specyficznymi białkami we krwi zapobiega powstawaniu zakrzepów.

W jakim celu stosuje się lek ReoPro?

Lek ReoPro stosuje się u pacjentów poddawanych zabiegowi angioplastyki (patrz punkt poniżej „Co to jest angioplastyka”) w następujących sytuacjach.

•    Lek ReoPro (jednocześnie z heparyną i kwasem acetylosalicylowym) stosuje się aby zapobiec tworzeniu się zakrzepów krwi w sercu podczas lub po zabiegu angioplastyki.

•    Lek ReoPro (jednocześnie z heparyną i kwasem acetylosalicylowym) stosuje się także w celu krótkotrwałego zmniejszenia ryzyka wystąpienia zawału serca u pacjentów, u których planowane jest przeprowadzenie zabiegu angioplastyki w ciągu najbliższego miesiąca. U tych pacjentów występuje ból w klatce piersiowej z powodu zbyt małego dopływu krwi do serca (niestabilna choroba niedokrwienna) i nie uzyskano u nich odpowiedzi na konwencjonalne sposoby leczenia.

Co to jest angioplastyka?

Angioplastyka jest to zabieg wykonywany w celu udrożnienia zwężonych tętnic wokół serca. Lekarz ostrożnie wprowadza specjalny przyrząd przez tętnicę (zazwyczaj w pachwinie) aby zmniejszyć lub usunąć niedrożność.

Istnieją 3 rodzaje zabiegów angioplastyki, podczas których można stosować lek ReoPro:

•    angioplastyka balonowa (aby zmniej szyć niedrożność tętnicy używa się napompowanego balonika),

•    aterektomia (w celu otwarcia niedrożnej tętnicy stosuje się przyrząd do nacinania),

•    implantacja stentu (wprowadzenie metalowej osłonki, która po rozszerzeniu utrzymuje drożność tętnicy).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku ReoPro Kiedy nie stosować leku ReoPro

Lekarz zapozna się z historią choroby pacjenta, aby sprawdzić czy istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych po podaniu leku ReoPro.

Aby uniknąć niebezpieczeństwa z powodu zwiększonego krwawienia, nie należy stosować leku ReoPro:

•    jeśli u pacjenta występuje krwotok wewnętrzny,

•    jeśli u pacjenta wystąpił udar mózgu w ciągu ostatnich dwóch lat,

•    jeśli u pacjenta wykonano zabieg chirurgiczny (albo doszło do urazu) w obrębie głowy, kręgosłupa lub przeprowadzono inny poważny zabieg chirurgiczny w ciągu ostatnich dwóch miesięcy,

•    jeśli u pacjenta stwierdzono nowotwór mózgu,

•    jeśli u pacjenta występuje skaza krwotoczna lub bardzo mała liczba płytek krwi,

•    jeśli u pacjenta występuje niekontrolowane nadciśnienie tętnicze,

•    jeśli u pacj enta występuj ą wady układu naczyniowego (tętniaki),

•    jeśli u pacj enta występuj ą ciężkie choroby wątroby,

•    jeśli u pacjenta występuje niewydolność nerek powodująca konieczność wykonywania dializ.

Nie wolno stosować leku ReoPro jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na:

•    abcyksymab, którykolwiek z pozostałych składników leku ReoPro lub leki z grupy „mysich przeciwciał monoklonalnych”.

•    białko „papainę” (lub papaję - owoc, który zawiera papainę). Papaina jest używana podczas wytwarzania leku ReoPro i w roztworze mogą znajdować się jej śladowe ilości.

Należy poinformować lekarza, jeżeli występuje obecnie lub występowało w przeszłości którekolwiek z powyżej opisanych zdarzeń, ponieważ w takich przypadkach nie należy stosować leku ReoPro.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed podaniem leku ReoPro należy poinformować lekarza:

•    jeśli pacjent przyjmuje leki rozrzedzające krew albo inne leki wpływające na krzepnięcie krwi lub na aktywność płytek krwi (patrz punkt „Stosowanie leku ReoPro z innymi lekami”).

•    w przypadku powtórnego stosowania leku ReoPro, ponieważ może to powodować zwiększenie ryzyka zmniejszenia liczby płytek krwi lub wystąpienia reakcji alergicznej (nadwrażliwości).

•    jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności nerek, ponieważ może to zwiększać niebezpieczeństwo wystąpienia zwiększonego krwawienia. W takim przypadku lekarz może zalecić częste badanie krwi.

•    jeśli pacjent jest w wieku powyżej 65 lat (patrz punkt „Stosowanie leku ReoPro u pacjentów w wieku powyżej 65 lat”).

Należy poinformować lekarza, jeżeli występuje obecnie lub występowało w przeszłości którekolwiek z powyżej opisanych zdarzeń.

Pacjenci w wieku powyżej 65 lat

Należy zachować ostrożność stosując lek ReoPro u pacjentów w wieku powyżej 65 lat ze względu na ryzyko zwiększonego krwawienia.

Lek ReoPro a inne leki

Należy poinformować lekarza w przypadku stosowania leków rozrzedzających krew, innych leków wpływających na krzepliwość krwi (tzw. leki przeciwzakrzepowe) lub na aktywność płytek krwi (leki przeciwpłytkowe). Szczególnie ważne jest aby poinformować lekarza o przyjmowaniu leków trombolitycznych, które stosowane są w celu udrożnienia tętnic. Stosowanie leku ReoPro jednocześnie z tymi lekami może powodować ryzyko wystąpienia zwiększonego krwawienia.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować leku ReoPro u kobiet w ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. Nie jest poznane działanie leku u kobiet w ciąży i wpływ na nienarodzone dziecko.

Przed zastosowaniem leku ReoPro trzeba przerwać karmienie piersią, ponieważ nie wiadomo czy lek jest wydzielany do mleka matki.

3. Jak stosować lek ReoPro

Roztwór leku ReoPro podaje pacjentowi pielęgniarka lub lekarz we wstrzyknięciu dożylnym z użyciem strzykawki. Jest to tzw. bolus. Następnie po rozcieńczeniu roztworu w worku infuzyjnym pielęgniarka, lekarz lub farmaceuta rozpocznie podawanie leku we wlewie dożylnym. Jest to tzw. infuzja dożylna.

W zależności od stanu pacjenta, lek ReoPro będzie podawany zgodnie z poniższymi zasadami:

•    Pacjentom, którzy będą poddawani zabiegowi angioplastyki lek ReoPro podaje się w szybkim wstrzyknięciu dożylnym (bolusie) od 10 do 60 minut przed zabiegiem. Po wstrzyknięciu należy rozpocząć podawanie leku we wlewie. Wlew należy kontynuować przez 12 godzin po zakończeniu zabiegu.

•    Pacjentom z niestabilną chorobą wieńcową (ból w klatce piersiowej spowodowany niewystarczającym dopływem krwi do serca), u których planowane jest przeprowadzenie zabiegu angioplastyki, lekarz poda lek w szybkim wstrzyknięciu dożylnym (bolusie) w okresie do 24 godzin przed planowanym zabiegiem. Po wstrzyknięciu należy rozpocząć podawanie leku we wlewie. Wlew należy kontynuować przez 12 godzin po zakończeniu zabiegu.

Dawkowanie

Lekarz ustali dawkę leku ReoPro i poda w następujący sposób:

•    W szybkim wstrzyknięciu (bolusie) w zależności od masy ciała pacjenta. Zalecana dawka leku wynosi 0,25 miligrama na kilogram masy ciała.

•    We wlewie dożylnym w zależności od masy ciała pacjenta. Dawka leku wynosi 0,125 mikrograma na kilogram masy ciała i na minutę. Maksymalna dawka wynosi 10 mikrogramów na minutę.

Po zabiegu

Po zakończeniu zabiegu angioplastyki lekarz lub pielęgniarka delikatnie przyciśnie opatrunek do tętnicy w celu zatamowania krwawienia. Po zabiegu pacjent musi pozostać w pozycji leżącej. Kończyna dolna, przez którą wprowadzono przyrząd do angioplastyki, musi być wyprostowana przez co najmniej 6 do 8 godzin po zabiegu. Lekarz lub pielęgniarka będą uważnie obserwować stan pacjenta oraz wykonywać pomiar tętna i ciśnienia tętniczego krwi. W celu kontroli liczby płytek krwi będzie regularnie wykonywane badanie krwi.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Rzadko zgłaszano przypadki krwawienia ze skutkiem śmiertelnym.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z niżej wymienionych działań niepożądanych należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi, ponieważ może być konieczne natychmiastowe podjęcie przez niego odpowiedniego postępowania i przerwanie leczenia.

Często (występujące rzadziej niż u 1 na 10osób):

•    krwawienie z żołądka lub jelit. Objawami mogą być: krwawe wymioty, obecność krwi w stolcu lub czarne stolce.

Niezbyt często (mniej niż u 1 na 100 osób):

•    krwawienie wewnątrz czaszki. Objawami mogą być: ból głowy, zaburzenia mowy, wzroku lub słuchu, zdrętwienie lub utrata czucia, zaburzenia ruchu lub problemy z utrzymaniem równowagi.

Rzadko (mniej niż u 1 na 1 000 pacjentów):

•    reakcje alergiczne (w tym nadwrażliwość i reakcje anafilaktyczne), których objawami mogą być: wysypka skórna, swędząca i spuchnięta skóra, utrudnione oddychanie, zawroty głowy.

•    nagromadzenie się krwi wokół serca (tamponada serca). Objawami mogą być: wystąpienie szybkiej akcji serca, bólu w klatce piersiowej, duszności, potów lub zmęczenia.

•    poważne zmniejszenie wydolności oddechowej, którego objawami mogą być: duszność, szybki i płytki oddech.

•    krwotok płucny. Objawami mogą być: kaszel z krwiopluciem, świszczący oddech, szybki oddech, niedrożność dróg oddechowych.

Należy poinformować lekarza w przypadku wystąpienia któregokolwiek z niżej podanych działań niepożądanych:

Często (mniej niż u 1 na 10 pacjentów):

•    mała liczba płytek krwi, której objawami mogą być: skłonność do powstawania siniaków, krwawienie podskórne, krwawienia z nosa lub dziąseł.

•    ból głowy,

•    spowolnienie akcji serca (tętna),

•    krwawienie (w tym sińce na skórze, ciemnoczerwona wysypka, krwawienie z nosa, krwawienie z pochwy, krew w moczu lub w kale),

•    obrzęk rąk i nóg,

•    nudności, wymioty,

•    ból pleców,

•    ból w klatce piersiowej,

•    gorączka,

•    ból w miejscu    wstrzyknięcia,

•    ból brzucha

Rzadko (mniej niż u 1 na 1 000 pacjentów):

•    bardzo niskie ciśnienie krwi, którego objawami mogą być zawroty głowy lub omdlenia. Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek ReoPro

Lekarz lub pracownik służby zdrowia powinien przestrzegać poniżej podanych instrukcji dotyczących przechowywania i przygotowania leku:

•    Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Przechowywać w lodówce (2°C    - 8°C).

•    Nie zamrażać.

•    Nie wstrząsać.

•    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Nie stosować tego leku jeśli zauważy się przebarwienie roztworu lub cząstki stałe.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek ReoPro

•    ReoPro 2 mg/ml jest to roztwór do wstrzykiwań lub infuzji i zawiera 10 miligramów abcyksymabu (substancja czynna) w 5 mililitrach wody do wstrzykiwań.

•    Inne składniki leku to disodu fosforan dwuwodny, sodu diwodorofosforan jednowodny, sodu chlorek, polisorbat 80.

Jak wygląda lek ReoPro i co zawiera opakowanie

•    Opakowanie ReoPro 2 mg/ml zawiera fiolkę z bezbarwnym przezroczystym roztworem ReoPro.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Janssen Biologics B.V.

Einsteinweg 101 2333 CB Leiden Holandia.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Eli Lilly Polska Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa, Polska Tel. +48 22 440 33 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 09/2013

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników

służby zdrowia:

Sposób przygotowania i podawania leku

1.    Należy obliczyć liczbę potrzebnych fiolek leku ReoPro. Zaleca się podanie leku ReoPro w dawce 0,25 mg/kg mc. w szybkim wstrzyknięciu dożylnym (bolus) a następnie natychmiastowe rozpoczęcie podawania leku w ciągłym wlewie dożylnym z szybkością

0,125 mikrogramów/kg mc./min (nie więcej niż 10 mikrogramów/min).

2.    Przed podaniem preparatu parenteralnego należy sprawdzić czy roztwór nie zawiera cząstek stałych. Jeżeli roztwór leku ReoPro zawiera widoczne cząstki stałe NIE należy go stosować.

3.    Podobnie jak w przypadku innych preparatów parenteralnych, leku ReoPro należy podawać z zachowaniem zasad aseptyki.

4.    Przygotowanie leku do szybkiego wstrzyknięcia (bolus). Należy pobrać do strzykawki ilość leku ReoPro niezbędną do szybkiego wstrzyknięcia dożylnego. Przefiltrować roztwór przez jałowy, apirogenny filtr strzykawkowy o słabej zdolności wiązania białek i porach 0,2 / 0,22 lub

5,0 mikrometrów. Lek należy wstrzyknąć w ciągu jednej (1) minuty.

5.    Przygotowanie leku do infuzji dożylnej. Należy pobrać do strzykawki ilość leku ReoPro niezbędną do wykonania powolnego wlewu, a następnie zawartość strzykawki wstrzyknąć do pojemnika wypełnionego 9 mg/ml (0,9%) roztworem chlorku sodu lub 5% roztworem glukozy i rozpocząć wlew za pomocą pompy infuzyjnej. Roztwór do wlewu ciągłego powinien być przefiltrowany przez jałowy, apirogenny filtr strzykawkowy o słabej zdolności wiązania białek i porach 0,2 / 0,22 lub 5,0 mikrometrów w trakcie mieszania lub w trakcie podawania przez jałowy, apirogenny filtr o słabej zdolności wiązania białek i porach 0,2 lub 0,22 mikrometrów. Pozostałą niewykorzystaną ilość leku po zakończeniu wlewu należy usunąć.

6.    Nie ma danych dotyczących ewentualnych niezgodności między lekiem ReoPro i płynami do wlewów dożylnych oraz powszechnie stosowanymi lekami kardiologicznymi. Jednak w miarę możliwości zaleca się podawanie leku ReoPro przez osobne wkłucie dożylne i niemieszanie go z innymi lekami.

7.    Nie obserwowano niezgodności leku z naczyniami szklanymi lub wykonanymi z polichlorku winylu oraz z zestawami do parenteralnego podawania leków.

8.    Niewykorzystaną ilość produktu leczniczego lub pozostałości powinny być usunięte zgodnie z lokalnymi przepisami.

7