Imeds.pl

Reparil 20 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

REPARIL

20 mg, tabletki dojelitowe

Escinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta, lub według wskazań

lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest REPARIL i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku REPARIL

3.    Jak stosować REPARIL

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać REPARIL

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest REPARIL i w jakim celu się go stosuje

REPARIL jest lekiem stosowanym w obrzękach po miejscowych urazach.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku REPARIL Kiedy nie przyjmować leku REPARIL:

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na escynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą;

-    jeśli u pacjenta występuje niewydolność lub inne zaburzenia nerek;

-    w okresie ciąży i karmienia piersią.

Stosowanie leku REPARIL z jedzeniem i piciem

Lek REPARIL należy przyjmować po posiłku. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając wodą. Dzieci

Podawanie leku dzieciom poniżej 7 lat jest przeciwwskazane.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie zaleca się stosowania leku REPARIL u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ze względu na brak badań u kobiet w ciąży i brak wystarczających danych z badań na zwierzętach, nie należy stosować leku REPARIL u kobiet w ciąży.

Ze względu na brak danych dotyczących przenikania escyny do mleka, nie należy stosować leku REPARIL u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Lek REPARIL wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

REPARIL a inne leki

REPARIL może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych.

Należy unikać jednoczesnego podawania leku REPARIL z antybiotykami aminoglikozydowymi ze względu na możliwość zwiększenia toksycznego działania tych antybiotyków na nerki.

Antybiotyki takie jak cefalotyna i ampicylina mogą zwiększać stężenie escyny w surowicy, dlatego nie zaleca się jednoczesnego podawania tych leków z produktem leczniczym REPARIL.

REPARIL zawiera laktozę jednowodną i sacharozę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak przyjmować REPARIL

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeśli lekarz nie zaleci innego dawkowania, lek REPARIL należy przyjmować w następujący sposób:

-    dorośli i młodzież od 14 lat: 2 tabletki 3 razy na dobę,

w lekkich przypadkach i jako dawka podtrzymująca: 1 tabletka 3 razy na dobę;

-    dzieci od 7 do 14 lat: 1 tabletka 2 lub 3 razy na dobę.

Lek REPARIL należy przyjmować po posiłku. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając wodą. Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku REPARIL

W razie zażycia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie przyjęcia leku REPARIL

Należy zażyć następną tabletkę zgodnie z zaleconym schematem.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane mogą występować:

-    niezbyt często (u mniej niż u 1 na 100 pacjentów);

-    bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów).

Odnotowano następujące działania niepożądane: zaburzenia układu immunologicznego

bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości tj. pokrzywka; zaburzenia żołądka i jelit

niezbyt często: zaburzenia czynności przewodu pokarmowego.

W przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości lek REPARIL należy odstawić.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel: 22-49-21-301, faks: 22-49-21-309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać REPARIL

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie należy stosować leku REPARIL po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowania pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera REPARIL

-    Substancją czynną leku jest escyna, 20 mg.

-    Substancje pomocnicze to: laktoza jednowodna, powidon (K 29-32), magnezu stearynian Skład otoczki: sacharoza, talk, guma arabska, tytanu dwutlenek (E 171), krzemionka koloidalna bezwodna, kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu etylu (Eudragit L 100-55), makrogol 8000, sodu wodorotlenek, karmeloza sodowa, trietylu cytrynian, symetykon emulsja, wosk biały, wosk Carnauba.

Jak wygląda lek REPARIL i co zawiera opakowanie

Blistry z folii aluminium/PVC po 10 tabletek dojelitowych w tekturowym pudełku.

20 szt.- 2 blistry po 10 tabletek 40 szt.- 4 blistry po 10 tabletek 100 szt.- 10 blistrów po 10 tabletek

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca MADAUS GmbH 51101 Koln Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

MEDA Pharmaceuticals Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa

tel.: 22-697-71-00, faks: 22-697-71-01 e-mail: meda@meda.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

3