+ iMeds.pl

Reparil gel n (10 mg + 50 mg)/gUlotka Reparil gel n

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

REPARIL GEL N

(10 mg + 50 mg)/g, żel Escinum + Diethylamini salicylas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta, lub według wskazań

lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek REPARIL GEL N i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku REPARIL GEL N

3.    Jak stosować lek REPARIL GEL N

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek REPARIL GEL N

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek REPARIL GEL N i w jakim celu się go stosuje

Lek REPARIL GEL N stosowany jest miejscowo w leczeniu wspomagającym w celu złagodzenia dolegliwości pourazowych takich jak stłuczenia, krwiaki, zgniecenia, urazy stawów.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku REPARIL GEL N Kiedy nie stosować leku REPARIL GEL N:

-    jeżeli pacjent ma uczulenie na salicylany, escynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

-    jeżeli u pacjenta występują otwarte rany,

-    jeżeli kobieta jest w I trymestrze ciąży,

-    jeżeli u pacjenta występuje przewlekła choroba nerek, niewydolność nerek.

Nie stosować leku na błony śluzowe, obszary skóry poddane napromienianiu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku REPARIL GEL N należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Bardzo rzadko mogą wystąpić w miejscu aplikacji reakcje nadwrażliwości wraz z zaczerwienieniem się skóry, jak również łuszczeniem i wysychaniem skóry.

REPARIL GEL N a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ze względu na brak wyników badań dotyczących działania leku na organizm kobiety w ciąży, wpływu teratogennego, embrionalnego, nie należy stosować leku u kobiet w ciąży, w dłuższym okresie i na duże powierzchnie (maksymalnie 3 tygodnie, po konsultacji z lekarzem). Stosowanie w I trymestrze ciąży jest przeciwwskazane.

Nie należy stosować leku u kobiet karmiących piersią na obszarze klatki piersiowej.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podejmowanie szczególnych środków ostrożności nie jest konieczne.

3. Jak stosować lek REPARIL GEL N

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej żel REPARIL GEL N należy nanosić i rozprowadzić na chore miejsce i jego okolice 1 do 3 razy na dobę, do ustąpienia objawów, tj. 1 do 2 tygodni.

Żel można rozsmarować lub wcierać w skórę.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 pacjenta na 10 000 ): reakcje nadwrażliwości w miejscu zastosowania wraz z zaczerwienieniem skóry i jej wysychaniem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel: 22-49-21-301, faks: 22-49-21-309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek REPARIL GEL N

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby aluminiowej: 6 miesięcy.

Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby laminowanej: 12 miesięcy.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek REPARIL GEL N:

-    Substancjami czynnymi leku są escyna oraz salicylan dietyloaminy.

(100 g żelu zawiera 1,0 g escyny oraz 5,0 g salicylanu dietyloaminy).

-    Pozostałe składniki to: olejek lawendowy, olejek kwiatu pomarańczy, karbomer (kwas poliakrylowy), makrogol 6 (Softigen 767), wersenian disodowy, trometamol, alkohol izopropylowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek REPARIL GEL N i co zawiera opakowanie

Cylindryczna tuba aluminiowa z zakrętką z PE lub tuba z laminatu (5-cio lub 7-miowarstwowego) w pudełku tekturowym.

40 g: 1 tuba po 40 g 100 g: 1 tuba po 100 g

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca MADAUS GmbH 51101 Köln Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

MEDA Pharmaceuticals Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa

tel.: 22-697-71-00, faks: 22-697-71-01 e-mail: meda@meda.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

3

Reparil Gel N

Charakterystyka Reparil gel n

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

REPARIL GEL N, (10 mg + 50 mg)/g, żel

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

100 g żelu zawiera:

Beta - Escynę (Escinum)    1 g

Salicylan dietyloaminy (Diethylamini salicylas)    5 g

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Żel

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Reparil Gel N stosowany jest miejscowo w leczeniu wspomagającym w celu złagodzenia dolegliwości pourazowych takich jak stłuczenia, krwiaki, zgniecenia, urazy stawów.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt leczniczy przeznaczony jest do stosowania zewnętrznego, miejscowo na skórę.

Żel należy nanosić i rozprowadzić na chore miejsce i jego okolice 1 do 3 razy na dobę, do ustąpienia objawów, tj. 1 do 2 tygodni.

Żel można rozsmarować lub wcierać w skórę.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na salicylany, escynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Nie należy stosować produktu leczniczego na otwarte rany, błony śluzowe, obszary skóry poddane napromienianiu.

Nie należy stosować u kobiet w I trymestrze ciąży (patrz punkt 4.6).

Produktu leczniczego nie należy stosować u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, niewydolnością nerek.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Bardzo rzadko mogą wystąpić w miejscu aplikacji reakcje nadwrażliwości wraz z zaczerwienieniem się skóry, jak również łuszczeniem i wysychaniem skóry.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Brak danych.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża :

W zakresie dawek terapeutycznych nie występuje działanie teratogenne i embriotoksyczne.

Ze względu na brak danych klinicznych dotyczących stosowania produktu leczniczego u kobiet w ciąży, nie należy stosować u kobiet w ciąży, długotrwale i na duże powierzchnie (maksymalnie 3 tygodnie, po konsultacji pacjentki z lekarzem).

Stosowanie w I trymestrze ciąży jest przeciwwskazane.

Karmienie piersią:

Nie należy stosować produktu leczniczego na obszarze klatki piersiowej u kobiet, które karmią piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Podejmowanie szczególnych środków ostrożności nie jest konieczne.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane mogą występować (zgodnie z klasyfikacją MedDRA): Bardzo rzadko: < 1/10 000

Bardzo rzadko mogą wystąpić w miejscu aplikacji reakcje nadwrażliwości wraz z zaczerwienieniem skóry i jej wysychaniem.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Nie znane są przypadki przedawkowania.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Właściwości farmakodynamiczne

5.1


Grupa farmakoterapeutyczna: leki do stosowania miejscowego w bólach stawów i mięśni Kod ATC: M 02 AC 55

Escyna działa w obrębie ściany naczynia. W patologicznie wzrastającej przepuszczalności hamuje wysięk przez zmniejszenie wynaczynienia płynu do tkanek i przyspieszenie ustępowanie obrzęku. Mechanizm działania oparty jest na zmianach w zdolności przepuszczania ścian naczyń włosowatych. Dodatkowo escyna wzmacnia odporność naczyń włosowatych, hamuje procesy zapalne i poprawia mikrocyrkulacj ę.

Salicylan dietyloaminy działa przeciwbólowo, łatwo przenika przez skórę. Jest skuteczny dzięki dodatkowemu działaniu przeciwzapalnemu, co wzmaga działanie escyny jako środka zwalczającego stany zapalne.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Badania na zwierzętach i ludziach wykazały, że stopień resorpcji po aplikacji miejscowej jest niewielki tj. mniejszy niż 2%.

W miejscu aplikacji w tkance podskórnej i znajdujących się poniżej mięśniach gładkich występuje jednak znacząca koncentracja. We krwi i w moczu nie stwierdzono występowania escyny.

Salicylan dietyloaminy jest znacznie lepiej resorbowany. Zmierzone wartości zawartości we krwi nie mieszczą się w zakresie toksycznym w wypadku terapeutycznego podania miejscowego.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania tolerancji miejscowej przeprowadzono na szczurach, królikach i świniach.

Na szczurach i królikach aplikowano Reparil Gel N na skórę na grzbiecie przez 4 tygodnie 200 wzgl. 500 mg, na świniach przez 12 tygodni 300, 1500, 4000 mg/kg.

Nie zaobserwowano makroskopowych i histologicznych uszkodzeń skóry.

Podczas badania tolerancji miejscowej błony śluzowej u królika wkroplono 100 mg żelu do worka spojówkowego, co wywołało na spojówce rewersyjne stany zapalne o sile od nieznacznego do wysokiego stopnia. Przepłukiwanie oczu przez 2 minuty po zakończeniu aplikacji powodowało znaczne złagodzenie podrażnienia.

Żelu Reparil Gel N nie należy stosować na błony śluzowe i rany u ludzi.

Reparil Gel N nie został podany wystarczającym badaniom dotyczącym toksycznego działania na rozrodczość. Nie przeprowadzono badań wpływu leku na płodność, jak również dotyczących efektów poporodowych.

Dane dotyczące teratogenności i embriotoksyczności nie są znane w zakresie dawki terapeutycznej. Brak udokumentowanych danych dotyczących stosowania leku w okresie ciąży lub karmienia piersią.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Olejek lawendowy, olejek kwiatu pomarańczy, karbomer (kwas poliakrylowy), makrogol 6 (Softigen 767), wersenian disodowy, trometamol, alkohol izopropylowy, woda oczyszczona.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Brak danych.

6.3    Okres ważności

Tuba aluminiowa: 5 lat

Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby aluminiowej: 6 miesięcy.

Tuba laminowana: 3 lata

Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby laminowanej: 12 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

40 g: 1 tuba po 40 g 100 g: 1 tuba po 100 g

Cylindryczna tuba aluminiowa z zakrętką z PE lub tuba z laminatu (5-cio lub 7-miowarstwowego) w pudełku tekturowym.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Madaus GmbH, 51101 Köln, Niemcy

8 NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/1166, Decyzja MZ nr RRH/3137/08 z dnia 11.12.2008 r.

9 DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

29.04.1999 r., 23.06.2004 r., 06.06.2005 r., 18.08.2006 r., 11.12.2008 r.

10 DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

6

Reparil Gel N