+ iMeds.pl

Reumaphyt 250 mgUlotka Reumaphyt

Ulotka dla pacjenta

Reumaphyt 250 mg, kapsułki twarde

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Reumaphyt , 250 mg, kapsułki twarde

Harpagophyti radicis extractum siccum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 28 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Reumaphyt® i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Reumaphyt ®

3.    Jak stosować lek Reumaphyt®

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Reumaphyt®

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Reumaphyt i w jakim celu się go stosuje

Reumaphyt jest preparatem w postaci kapsułek. Substancję czynną leku stanowi suchy wyciąg wodny z korzenia hakorośli rozesłanej Harpagophyti radicis extractum siccum (1,52,5:1). Jedna kapsułka zawiera 250 mg wyciągu, co odpowiada 375-625 mg surowca. Produkt jest przeznaczony do tradycyjnego stosowania w łagodnych bólach stawów. Skuteczność leku w wymienionych wskazaniach opiera się na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Wskazania do stoswania

Produkt leczniczy stosowany tradycyjnie w łagodnych bólach stawów.

®

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Reumaphyt Kiedy nie stosować leku Reumaphyt®:

-    w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną, lub którykolwiek z pozostałych składników leku

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli bólom stawów towarzyszy obrzęk, zaczerwienienie lub gorączka należy skontaktować się z lekarzem.

Pacjenci z kamicą dróg żółciowych oraz pacjenci z chorobami serca mogą stosować lek tylko po konsultacji z lekarzem.

Pacjenci z czynną chorobą wrzodową żołądka lub jelit nie powinni przyjmować leku, ponieważ może on powodować zwiększone wydzielanie soku żołądkowego.

Pacjenci, u których stwierdzono nadwrażliwość na niektóre cukry, przed zastosowaniem leku powinni poradzić się lekarza.

Dzieci i młodzież

Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

Reumaphyt® a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Stosowanie leku Reumaphyt® z jedzeniem, piciem i alkoholem

Brak danych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku podczas ciąży i karmienia piersią oraz wpływu na płodność.

Z powodu braku danych nie zaleca się stosowania w czasie ciąży i laktacji.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie stwierdzono upośledzenia sprawności psychofizycznej u osób kierujących pojazdami mechanicznymi i obsługującymi urządzenia mechaniczne.

®

3. Jak stosować lek Reumaphyt

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, dorośli: przyjmować doustnie 2 razy dziennie po 1-3 kapsułek. Nie zaleca się stosowania dłużej niż przez 28 dni bez konsultacji lekarskiej.

Uwaga! Preparat pobudza łaknienie

W przypadku wrażenia, że działanie leku Reumaphyt jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

®

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Reumaphyt

Nie stwierdzono przypadków przedawkowania leków zawierających wyciąg z korzenia hakorośli. Jest mało prawdopodobne aby przypadkowe przyjęcie zbyt dużej dawki leku spowodowało jakieś poważne problemy.

Pominięcie zastosowania leku Reumaphyt

Należy kontynuować terapię przyjmując kolejną dawkę leku w zaleconym czasie.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania leku mogą wystąpić następujące objawy niepożądane: objawy ze strony przewodu pokarmowego (biegunka, nudności, wymioty, ból brzucha)., objawy ze strony układu nerwowego (zawroty, ból głowy), reakcje skórne o podłożu alergicznym.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu) e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Reumaphyt®

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie należy stosować leku Reumaphyt po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Ulotka dla pacjenta

Reumaphyt 250 mg, kapsułki twarde_

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Reumaphyt®

substancją czynną leku jest wyciąg suchy z korzenia hakorośli rozesłanej (Harpagophytum procumbens, DC) (1,5 - 2,5:1) ).

- Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: woda.

Wypełnienie kapsułki: laktoza jednowodna, stearynian magnezu, bezwodna krzemionka koloidalna

Otoczka kapsułki: żelatyna, dwutlenek tytanu E 171

®

Jak wygląda i co zawiera lek Reumaphyt i co zawiera opakowanie

Opakowanie bezpośrednie stanowią słoiki o poj. 100 ml zawierające 65 kapsułek. Słoiki opatrzone są etykietą oraz zamykane zakrętką polietylenową. Opakowanie bezpośrednie wraz z ulotką umieszczone jest w opakowaniu zewnętrznym - pudełku kartonowym.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Phytopharm Klęka S.A.

Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą Polska

Tel.: + 48 61 28 68 700 Faks: + 48 61 28 68 709

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Wersja 03 4

Reumaphyt

Charakterystyka Reumaphyt

Charakterystyka Produktu Leczniczego

Reumaphyt, kapsułki twarde_

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Reumaphyt, 250 mg, kapsułki twarde

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 kapsułka zawiera 250 mg wyciągu z korzenia hakorośli rozesłanej (Harpagophytum procumbens DC), (1,5 - 2,5:1) .

Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: woda Zawiera laktozę.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Kapsułka twarda

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy stosowany tradycyjnie, którego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Produkt leczniczy stosowany tradycyjnie w łagodnych bólach stawów.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli: doustnie 2 razy dziennie po 1 -3 kapsułek. Ulotka informuje pacjenta, że jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 28 dni, powinien skonsultować się z lekarzem.

Uwaga! Preparat pobudza łaknienie

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na korzeń hakorośli lub którykolwiek ze składników preparatu.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ulotka informuje pacjenta o konieczności konsultacji z lekarzem w przypadku gdy objawy nie ustępują lub nasilają się .

Ze względu na brak odpowiednich danych Reumaphyt nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

Jeżeli bólom stawów towarzyszy obrzęk, zaczerwienienie lub gorączka należy skontaktować się z lekarzem.

Pacjenci z czynną chorobą wrzodową żołądka lub jelit nie powinni przyjmować przetworów z korzenia hakorośli, ponieważ gorzkie składniki wyciągu mogą powodować zwiększone wydzielanie soku żołądkowego.

W kamicy żółciowej stosować tylko po konsultacji z lekarzem, ponieważ wyciąg z korzenia hakorośli może pobudzać wydzielanie żółci.

Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku stosowania u pacjentów z chorobami serca.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie znane.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku podczas ciąży i karmienia piersią. Nie ustalono wpływu leku na płodność.

Z powodu braku danych nie zaleca się stosowania w czasie ciąży i laktacji.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn Nie stwierdzono.

4.8    Działania niepożądane

Objawy ze strony przewodu pokarmowego (biegunka, nudności, wymioty, bóle brzucha), objawy ze strony układu nerwowego (zawroty, ból głowy), reakcje skórne o podłożu alergicznym. Częstotliwość występowania tych objawów nie jest znana.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

(aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu). e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Nie zanotowano przypadków przedawkowania leków zawierających wyciąg z korzenia hakorośli.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Brak danych.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Brak danych.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Testy toksyczności reprodukcyjnej, genotoksyczności i działania rakotwórczego nie były przeprowadzone.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Wypełnienie kapsułki: laktoza jednowodna, stearynian magnezu, bezwodna krzemionka koloidalna

Otoczka kapsułki: żelatyna, dwutlenek tytanu E 171

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie znane.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie przechowywać leku w temperaturze powyżej 25°C.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Opakowanie bezpośredniestanowią słoikio poj. 100 ml zawierające 65 kapsułek. Słoiki opatrzone są etykietąoraz zamykane zakrętką polietylenową. Opakowanie bezpośrednie wraz z ulotką umieszczone jest w opakowaniu zewnętrznym - pudełku kartonowym.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Phytopharm Klęka S.A.

Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą Polska

Tel.: + 48 61 28 68 700 Faks: + 48 61 28 68 709

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/8628

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

19.02.2001/

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Wersja 03 4

Reumaphyt