+ iMeds.pl

Revalid -Ulotka Revalid

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Revalid, kapsułki twarde

Produkt złożony

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 3 miesięcy nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Revalid i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Revalid

3.    Jak stosować Revalid

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Revalid

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Revalid i w jakim celu się go stosuje

Revalid zawiera aminokwasy, witaminy i mikroelementy, które są składnikami normalnego pożywienia.

Substancje czynne leku Revalid wpływają korzystnie na tworzenie keratyny, podstawowego składnika włosów i paznokci.

Revalid korzystnie wpływa na porost włosów poprzez stopniowe hamowanie ich utraty lub przynajmniej zwolnienie tego procesu. Revalid zmniejsza łamliwość paznokci.

Revalid stosuje się pomocniczo w leczeniu niedoborów aminokwasów siarkowych i witamin oraz związanych z nimi schorzeń włosów i paznokci.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Revalid

Pogarszająca się kondycja włosów może być spowodowana źle zbilansowaną dietą. O ile to możliwe, należy zastosować pełnowartościową i zróżnicowaną dietę. Należy unikać diet zbyt restrykcyjnych lub niskokalorycznych, jak również intensywnych zabiegów niszczących strukturę włosa (np. rozjaśnianie, farbowanie, częste suszenie lub ekspozycja na słońce). Najlepszą ochroną paznokci jest stosowanie rękawiczek ochronnych podczas wykonywania prac domowych.

Kiedy nie stosować leku Revalid

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Revalid należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Dzieci

Nie należy stosować leku Revalid u dzieci poniżej 12 lat ze względu na niewystarczające dane dotyczące stosowania leku w tej grupie wiekowej.

Revalid a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Podczas leczenia przeciwbakteryjnymi sulfonamidami Revalid należy odstawić, gdyż jeden z jego składników: kwas 4-aminobenzoesowy osłabia przeciwbakteryjne działanie sulfonamidów.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Revalid nie wywiera wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Revalid zawiera węglowodany oraz gluten

Informacja dla pacjentów chorych na cukrzycę: 1 kapsułka leku Revalid odpowiada 0,035 jednostkom węglowodanowym (wartość kaloryczna 1 kapsułki wynosi 6,7 kJ /1,6 kcal).

Informacja dla pacjentów chorych na celiakię: 1 kapsułka leku Revalid zawiera 1 mg glutenu.

3.    Jak stosować Revalid

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat

Zalecana dawka leku to 1 kapsułka 3 razy na dobę, przyjmowana z dostateczną ilością płynu podczas lub po posiłku.

Mimo iż zadowalające wyniki mogą wystąpić już pod koniec pierwszego miesiąca podawania, przyjmowanie leku Revalid należy kontynuować przez trzy miesiące. W razie konieczności leczenie można przedłużyć lub powtarzać.

W przypadkach zaawansowanych schorzeń włosów lub paznokci zaleca się rozpoczęcie leczenia większymi dawkami: 3 razy na dobę po 2 kapsułki przez jeden miesiąc, a następnie 3 razy na dobę po 1 kapsułce.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Revalid

W przypadku nieznacznego pojedynczego przedawkowania nie ma potrzeby modyfikowania schematu leczenia.

Pominięcie zastosowania leku Revalid

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest zbyt słabe lub zbyt silne, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku przyjmowania leku Revalid pomiędzy dwoma posiłkami lub na czczo, mogą wystąpić mdłości lub niewielki dyskomfort ze strony przewodu pokarmowego. W takich przypadkach należy ściśle stosować się do zalecanego sposobu stosowania.

Po dawce 6 kapsułek na dobę mogą czasami wystąpić lekkie zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (np. biegunki). W takich przypadkach należy zredukować dawkę do 3 kapsułek na dobę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać Revalid

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po: EXP {skrót stosowany do opisu terminu ważności}. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Revalid

-    Substancjami czynnymi zawartymi w 1 kapsułce leku są: 100 mg DL-metioniny; 50 mg L-cystyny; 50 mg wapnia D-pantotenianu; 1,5 mg witaminy Bi (tiaminy chlorowodorku); 10 mg witaminy B(pirydoksyny chlorowodorku); 20 mg kwasu 4-aminobenzoesowego; 2 mg żelaza; 2,2 mg cynku;

0,5 mg miedzi; 50 mg wyciągu z prosa; 50 mg wyciągu z kiełków pszenicy; 50 mg drożdży piwnych.

-    Pozostałe składniki to: krzemionka koloidalna, żelatyna, indygokarmina (E 132), żółcień chinolinowa (E 104).

Jak wygląda Revalid i co zawiera opakowanie

Opakowanie zawiera 30, 90 lub 120 kapsułek twardych.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Ewopharma International s.r.o.

Hlavná 13

831 01 Bratysława

Słowacja

Wytwórca

Ewopharma spol. s.r.o.

Rybná 682/14 110 05 Praha 1 Republika Czeska

Newport Pharmaceuticals Ltd A4 Swords Enterprise Park Feltrim Road, Swords Co. Dublin Irlandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

Ewopharma AG Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 36 m. 16 00-116 Warszawa Tel. (22) 620 11 71

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Revalid

Charakterystyka Revalid

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Revalid, kapsułki twarde

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 kapsułka twarda zawiera jako substancje czynne:

DL-metionina

100,0 mg

L-cystyna

50,0 mg

Wapnia D-pantotenian

50,0 mg

Witamina B1 (tiaminy chlorowodorek)

1,5 mg

Witamina B6 (pirydoksyny chlorowodorek)

10,0 mg

Kwas 4-aminobenzoesowy

20,0 mg

Żelazo (jako chelat)

2,0 mg

Cynk (jako chelat)

2,2 mg

Miedź (jako chelat)

0,5 mg

Wyciąg z prosa

50,0 mg

Wyciąg z kiełków pszenicy

50,0 mg

Drożdże piwne

50,0 mg

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułki twarde

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Revalid stosuje się jako środek pomocniczy w leczeniu niedoborów aminokwasów siarkowych i witamin oraz związanych z nimi schorzeń włosów i paznokci.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat

1 kapsułka 3 razy na dobę przyjmowana podczas lub po posiłku z dostateczną ilością płynu.

Mimo iż zadowalające wyniki mogą wystąpić już pod koniec pierwszego miesiąca podawania, leczenie produktem leczniczym Revalid należy kontynuować przez trzy miesiące. W razie konieczności, leczenie można przedłużyć lub powtarzać.

W przypadkach zaawansowanych schorzeń włosów lub paznokci zaleca się rozpoczęcie leczenia większymi dawkami: 3 razy na dobę po 2 kapsułki przez jeden miesiąc, a następnie 3 razy na dobę po 1 kapsułce.

Revalid nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej 12 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Informacja dla pacjentów chorych na cukrzycę: 1 kapsułka odpowiada 0,035 jednostkom węglowodanowym (wartość kaloryczna 1 kapsułki wynosi 6,7 kJ/1,6 kcal).

Informacja dla pacjentów chorych na celiakię: 1 kapsułka zawiera 1 mg glutenu.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Podczas leczenia przeciwbakteryjnymi sulfonamidami produkt leczniczy Revalid należy odstawić (kwas p-aminobenzoesowy osłabia przeciwbakteryjne działanie sulfonamidów).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak danych dotyczących stosowania produktu leczniczego Revalid w okresie ciąży i karmienia piersią. Kobiety w ciąży lub karmiące piersią mogą przyjmować Revalid jedynie po wnikliwym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Revalid nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

W przypadku przyjmowania produktu leczniczego Revalid pomiędzy dwoma posiłkami lub na czczo, mogą wystąpić mdłości lub niewielki dyskomfort ze strony przewodu pokarmowego. W takich przypadkach należy ściśle stosować się do zalecanego sposobu stosowania.

Po dawce 6 kapsułek na dobę mogą czasami wystąpić lekkie zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (np. biegunki). W takich przypadkach najlepiej stosować dawkę trzy razy na dobę po 1 kapsułce.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: witaminy, produkty złożone, kod ATC: A11JC.

Substancje czynne produktu leczniczego Revalid wpływają korzystnie na syntezę keratyny, podstawowego składnika włosów i paznokci.

Revalid korzystnie wpływa na porost włosów poprzez stopniowe hamowanie ich utraty lub przynajmniej zwolnienie tego procesu. Revalid zmniejsza łamliwość paznokci.

Właściwości składników czynnych produktu leczniczego Revalid są następujące:

■    Cysteina i metionina (aminokwasy siarkowe) są niezbędne do prawidłowej syntezy keratyny, podstawowego składnika włosów i paznokci.

■    Kwas pantotenowy jest składnikiem koenzymu A, który odgrywa ważną rolę w procesach metabolicznych, zwłaszcza w tkankach zbudowanych z komórek szybko odnawiających się.

■    Witaminy z grupy B są niezbędne do prawidłowej odnowy komórek w tkankach szybko rosnących. Zabezpieczają przed nadmiernym przetłuszczaniem włosów (łojotok) i wspomagają zwalczanie łupieżu.

■    Kwas p-aminobenzoesowy jest ważnym czynnikiem w powstawaniu pigmentu (skóry).

■    Minerały i mikroelementy wpływają korzystnie na włosy i paznokcie poprzez zwiększenie ich twardości i odporności. Mikroelementy występują w postaci chelatów, co umożliwia ich optymalną resorpcję w trakcie procesu trawiennego.

■    Wyciągi z prosa, kiełków pszenicy i suszonych drożdży piwnych są naturalnym źródłem pozostałych ważnych aminokwasów, witamin i mikroelementów.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Revalid zawiera aminokwasy, witaminy i mikroelementy, które są naturalnym składnikiem pożywienia. Ze względu na dużą ilość substancji czynnych i ich niską zawartość w produkcie leczniczym Revalid, szczegółowe badania farmakokinetyczne nie są dostępne.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak dostępnych danych. Aminokwasy, witaminy i sole mineralne ze źródeł pokarmowych nie stanowią zagrożenia toksykologicznego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Krzemionka koloidalna Żelatyna

Indygokarmina (E 132)

Żółcień chinolinowa (E 104)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PVC/PE/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań: 30 szt. (3 blistry), 90 szt. (9 blistrów), 120 szt. (12 blistrów).

Każdy blister zawiera 10 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Ewopharma International s.r.o.

Hlavna 13

831 01 Bratysława

Słowacja

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 7744

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 26.06.1998 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 05.09.2013 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

Revalid