Imeds.pl

Rexorubia -

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Rexorubia

granulat

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 1 miesiąca nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Rexorubia i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Rexorubia

3.    Jak stosować lek Rexorubia

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Rexorubia

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Rexorubia i w jakim celu się go stosuje

Rexorubia jest lekiem w postaci granulatu stosowanym wspomagająco w leczeniu niedoborów soli mineralnych u osób dorosłych, młodzieży oraz po zasięgnięciu opinii lekarskiej u dzieci.

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Rexorubia Kiedy nie stosować leku Rexorubia:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na którąkolwiek z substancji czynnych lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

-    nie stosować u pacjentów z cukrzycą.

-    jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Dzieci

Stosowanie leku u dzieci do 12 lat możliwe po konsultacji z lekarzem.

Lek Rexorubia a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Interakcje z innymi lekami są nieznane.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługiwania urządzeń maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Rexorubia

Lek zawiera laktozę i sacharozę.

3.    Jak stosować lek Rexorubia

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 3 razy dziennie po 1 łyżeczce (5g).

U dzieci do 12 lat stosować wyłącznie po konsultacji lekarskiej.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej:

Dzieci 6-12 lat: 3 razy dziennie od 1 do 14 łyżeczki (2,5-5 g).

Dzieci poniżej 6 lat: 14 łyżeczki (2,5 g) 2 razy dziennie.

Nie zaleca się stosowania u dzieci, które nie ukończyły 30 miesiąca życia (2,5 roku).

Czas kuracji: nie należy przekraczać 1 miesiąca leczenia, jeśli lekarz nie zaleci inaczej.

Sposób stosowania

Lek należy stosować między posiłkami, z zachowaniem odstępów 4 godziny przed lub 1 godzinę po posiłku. Przed połknięciem, należy przetrzymać chwilę pod językiem.

Przed podaniem leku dzieciom rozpuścić granulat w niewielkiej ilości wody.

Najlepiej stosować lek regularnie, o tych samych porach każdego dnia.

W przypadku wrażenia, że lek nie działa lub działa za słabo, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Rexorubia

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Rexorubia

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Rexorubia

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują. Do dnia sporządzenia ulotki nie odnotowano żadnych działań niepożądanych leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane należy powiedzieć o nich lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do krajowego systemu zgłaszania: Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie gromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leków.

5.    Jak przechowywać lek Rexorubia

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Rexorubia

100 g granulatu zawiera:

Substancje czynne:

Natrium sulfuricum

D6

1,2 g,

Silicea

D6

4,0 g,

Calcarea carbonica

D8

4,0 g,

Calcarea iodata

D8

2,0 g,

Calcarea phosphorica

D4

4,0 g,

Natrium phosphoricum

D4

2,0 g,

Magnesia phosphorica

D4

l,2 g,

Ferrum phosphoricum

D4

l,2 g,

Rubia tinctoria

D6

4,0 g,

Juglans pulvis

D6

4,0 g.

Substancje pomocnicze: sacharoza, wanilina.

Lek zawiera laktozę.

Zawartość leku w opakowaniu: 350g.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Laboratoires Lehning 3 rue du Petit Marais 57640 Sainte-Barbe, Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Polska

RUSTIKA Sp. z o.o. ul. Wilcza 69 00-679 Warszawa tel.: 022 621 19 74

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

3