Imeds.pl

Rhesonativ 625 Iu/Ml (125 Mcg)

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Rhesonativ, 625    roztwór do wstrzykiwań

Ludzka immunoglobulina anty-D

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Rhesonativ i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rhesonativ

3.    Jak stosować lek Rhesonativ

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Rhesonativ

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Rhesonativ i w jakim celu się go stosuje

Rhesonativ jest immunoglobuliną i zawiera przeciwciała przeciwko czynnikowi rezusa. Jeśli kobieta, która nie posiada czynnika rezusa na jej krwinkach czerwonych (Rh ujemna) jest w ciąży i jej nienarodzone dziecko ma czynnik rezusa (Rh dodatni), jej układ odpornościowy może zostać pobudzony do wytworzenia przeciwciał przeciwko czynnikowi rezusa. Te przeciwciała mogą wpływać szkodliwie na nienarodzone dziecko, zwłaszcza w kolejnych ciążach.

Rhesonativ jest stosowany w celu zapobiegania immunizacji kobiety Rh ujemnej w trakcie ciąży i porodu i w ten sposób zapobiegania uszkodzeniu nienarodzonego dziecka. Rhesonativ jest stosowany u kobiety Rh ujemnej w przypadku:

-    Terapii prewencyjnej konfliktu serologicznego kobiet ciężarnych z negatywnym Rh

-    Porodu dziecka Rh dodatniego

-    Poronienia/poronienia zagrażającego

-    Ciąży pozamacicznej, pewnych patologii w obrębie macicy (zaśniad groniasty) lub w przypadku krwawienia i przedostania się krwi nienarodzonego dziecka do odizolowanego w warunkach prawidłowych krążenia matki lub śmierci płodu w późniejszym stadium ciąży

-    Procedur inwazyjnych w trakcie ciąży, takich jak pobranie płynu owodniowego za pomocą strzykawki (tj. amniocenteza), pobranie próbki krwi z żyły pępkowej nienarodzonego dziecka, biopsji lub manipulacyjnych procedur położniczych, np. ręcznego obrotu dziecka, aby poprawić jego ułożenie w macicy lub po urazie jamy brzusznej, a także wewnątrzmacicznych zabiegach chirurgicznych płodu

Rhesonativ może być również stosowany u pacjentów Rh ujemnych, którym pomyłkowo przetoczono krew Rh dodatnią.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rhesonativ Kiedy nie stosować leku Rhesonativ

Jeśli pacjent ma uczulenie na immunoglobulinę ludzką normalną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Rhesonativ należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Należy poinformować lekarza o innych schorzeniach.

Rhesonativ nie jest wskazany do podawania ani u osób Rh (D) dodatnich, ani u osób po wcześniejszej immunizacji antygenem Rh (D).

Rzeczywiste reakcje nadwrażliwości (reakcje alergiczne) są rzadkie, ale mogą wystąpić.

W przypadku podejrzenia alergii lub ciężkiej reakcji alergicznej (reakcja anafilaktyczna) należy natychmiast poinformować o tym lekarza lub pielęgniarkę.

Do objawów tych reakcji należą np. zawroty głowy, szybkie bicie serca, spadek ciśnienia krwi, trudności z oddychaniem i przełykaniem, ucisk w klatce piersiowej, świąd, uogólniona pokrzywka, opuchlizna twarzy, języka lub gardła, zapaść i wysypka. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych objawów należy niezwłocznie uzyskać pomoc medyczną.

Dzieci

Brak jest dostępnych danych na temat stosowania leku u dzieci.

Bezpieczeństwo wirusowe

W przypadku leków otrzymywanych z krwi ludzkiej lub osocza stosuje się metody zapobiegania przeniesienia zakażenia na pacjenta. Do nich zalicza się staranny dobór dawców krwi i osocza, aby wykluczyć osoby mogące być nosicielami zakażenia i badania pojedynczych donacji i puli osocza na obecność wirusów/zakażenia. Wytwórcy tych produktów również stosują w procesie przetwarzania krwi lub osocza metody inaktywacji lub usuwania wirusów. Pomimo tych metod, w przypadku stosowania leków uzyskanych z krwi lub osocza ludzkiego, nie można całkowicie wyeliminować możliwości przeniesienia zakażenia. Dotyczy to także nieznanych lub nowych wirusów lub innych rodzajów zakażenia.

Zastosowane metody wydają się być skuteczne wobec wirusów otoczkowych, takich jak ludzki wirus niedoboru odporności (HIV), wirus zapalenia wątroby typu B, wirus zapalenia wątroby typu C i dla bezotoczkowego wirusa zapalenia wątroby typu A.

Metody te mogą mieć ograniczoną skuteczność wobec wirusów bezotoczkowych, takich jak parwowirus B19.

Stosowanie produktów immunoglobulin nie jest związane z występowaniem zapalenia wątroby typu A lub zakażeniem parwowirusem B19, możliwe ze względu na fakt występowania ochronnych przeciwciał przeciwko tym zakażeniom w tych produktach.

W każdym przypadku stosowania Rhesonativ zaleca się zapisać nazwę i numer serii produktu w celu identyfikacji użytych serii.

Lek Rhesonativ a inne leki

- Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

-    Rhesonativ może osłabiać skuteczność szczepionek, takich jak szczepionka przeciwko odrze, różyczce, śwince i ospie wietrznej. Po podaniu Rhesonativ szczepienie z zastosowaniem tych szczepionek powinno być wykonane po 3 miesiącach. Dlatego należy poinformować lekarza, który zamierza wykonać szczepienie, o przyjmowaniu Rhesonativ.

-    W przypadku pobierania krwi do badań laboratoryjnych należy poinformować lekarza o przyjmowaniu immunoglobulin, gdyż to leczenie może wpływać na wyniki badań laboratoryjnych.

Ciąża i karmienie piersią

Rhesonativ jest przeznaczony do stosowania w ciąży i może być stosowany w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie obserwowano wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Rhesonativ

Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, co znaczy, że lek uznaje się za „wolny od sodu”.

3.    Jak stosować lek Rhesonativ

O potrzebie zastosowania leku Rhesonativ i jego dawce zadecyduje lekarz. Rhesonativ jest podawany we wstrzyknięciach domięśniowych (do mięśnia) przez personel medyczny.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane: ból głowy, kołatanie serca, spadek ciśnienia krwi, świszczący oddech, wymioty, mdłości, reakcje skórne, ból stawów, gorączka, uczucie dyskomfortu, w tym dyskomfort w klatce piersiowej, dreszcze, reakcje w miejscu wstrzyknięcia, takie jak obrzęk i ból, spadek liczby czerwonych krwinek oraz ostre reakcje alergiczne, w tym wstrząs anafilaktyczny.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów wstrząsu anafilaktycznego, takich jak zawroty głowy, nudności, wymioty, skurcze żołądka, kaszel, trudności z oddychaniem i przełykaniem, sinica, świąd, pokrzywka, wysypka, silne bicie serca, niskie ciśnienie krwi, obrzęk twarzy, języka lub gardła, zapaść lub ból w klatce piersiowej, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania natychmiastowej pomocy medycznej.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Rhesonativ

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Przechowywać ampułki w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i opakowaniu zewnętrznym po oznaczeniu EXP (skrót stosowany do opisu terminu ważności). Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Rhesonativ

-    Substancją czynną jest immunoglobulina ludzka anty-D. 1 ml zawiera 625 j.m. (125 mikrogramów) immunoglobuliny ludzkiej anty-D.

-    Jedna ampułka po 1 ml zawiera 625 j.m. (125 mikrogramów) immunoglobuliny ludzkiej anty-D.

Jedna ampułka po 2 ml zawiera 1250 j.m. (250 mikrogramów) immunoglobuliny ludzkiej anty-D.

-    Zawartość białka wynosi 165 mg, w tym immunoglobuliny G jest co najmniej 95%.

-    Inne składniki leku to glicyna, sodu chlorek, sodu octan, polisorbat 80 i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Rhesonativ i co zawiera opakowanie

Rhesonativ jest roztworem do wstrzykiwań (625 j.m./ml lub 1250 j.m./ml w ampułce).

Wielkości opakowań: 1x1 ml, 1x2 ml i 10x2 ml.

Roztwór może przyjmować barwę od bezbarwnej przez bladożółtą do jasnobrązowej.

Nie wszystkie wielkości opakowania muszą znajdować się w obrocie.

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Nazwa Państwa Członkowskiego

Nazwa produktu leczniczego

Austria

Rhesonativ 625 I.E./ml Injektionslósung

Bułgaria

Rhesonativ 625 IU/ml, solution for injection

Cypr

Rhesonativ

Czechy

Rhesonativ 625 IU/ml

Dania

Rhesonativ, Octapharma AB, Injectionsv$ske, oplosning, 625 IE/ml, anti-D (rh) immunoglobulin, human

Estonia

Rhesonativ sustelahus 625TU 1ml

Finlandia

Rhesonativ 625 IU/ml injektioneste, liuos

Francja

Rhesonativ 625 UI/ml, solution injectable

Holandia

Rhesonativ 625 IE/ml, oplossing voor injectie

Irlandia

Rhesonativ 625 IU/ml, solution for injection

Islandia

Rhesonativ stungulyf, lausn 625 IU/ml

Litwa

Rhesonativ 625 TV/ml injekcinis tirpalas

Luksemburg

Rhesonativ Sol. Inj. 625 UI/1 ml

Łotwa

Rhesonativ 625 SV/ml skidums injekcijam

Malta

Rhesonativ 625 IU/ml, solution for injection

Norwegia

Rhesonativ, injeksjonsv$ske, opplosning, 625 IE/ml "Octapharma"

Polska

Rhesonativ

Portugalia

Rhesonativ

Rumunia

Rhesonativ 625 UI/ml, solutie injectabila

Słowacja

Rhesonativ

Słowenia

Rhesonativ 625 i.e./ml, raztopina za injiciranje

Szwecja

Rhesonativ, 625 IE/ml injektionsvatska, losning

Węgry

Rhesonativ 625 NE/ml oldatos injekció

Włochy

Rhesonativ 625 IU/ml Soluzione iniettabile

Podmiot odpowiedzialny

Octapharma (IP) Limited The Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester M2 1AB Wielka Brytania

Wytwórca

Octapharma AB SE -112 75 Stockholm Szwecja

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 02/2015

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Przed użyciem produkt należy doprowadzić do temperatury pokojowej lub temperatury ciała.

Nie należy używać roztworu niejednorodnego lub zawierającego osad.

Zawartość ampułki powinna być zużyta natychmiast po otwarciu. Niezużyty produkt leczniczy lub jego resztki należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

Rhesonativ musi być podawany domięśniowo. Przed wstrzyknięciem należy wycofać tłok strzykawki w celu upewnienia się, że igła nie znajduje się w naczyniu krwionośnym.

W sytuacji, gdy przeciwwskazane jest podawanie domięśniowe (zaburzenia krzepnięcia), wstrzyknięcie można wykonać podskórnie, jeśli niedostępny jest inny lek dożylny. Wówczas powinno się zastosować delikatne uciśnięcie z zastosowaniem tamponu w miejscu wstrzyknięcia.

Jeżeli wymagane jest podanie większych objętości (ponad 2 ml w przypadku dzieci i ponad 5 ml w przypadku osób dorosłych), zaleca się podawanie ich w podzielonych dawkach w różne miej sca.

Tego produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi.

5/5