+ iMeds.pl

Rhesonativ 625 IU/ml (125 mcg)Ulotka Rhesonativ

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Rhesonativ, 625    roztwór do wstrzykiwań

Ludzka immunoglobulina anty-D

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Rhesonativ i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rhesonativ

3.    Jak stosować lek Rhesonativ

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Rhesonativ

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Rhesonativ i w jakim celu się go stosuje

Rhesonativ jest immunoglobuliną i zawiera przeciwciała przeciwko czynnikowi rezusa. Jeśli kobieta, która nie posiada czynnika rezusa na jej krwinkach czerwonych (Rh ujemna) jest w ciąży i jej nienarodzone dziecko ma czynnik rezusa (Rh dodatni), jej układ odpornościowy może zostać pobudzony do wytworzenia przeciwciał przeciwko czynnikowi rezusa. Te przeciwciała mogą wpływać szkodliwie na nienarodzone dziecko, zwłaszcza w kolejnych ciążach.

Rhesonativ jest stosowany w celu zapobiegania immunizacji kobiety Rh ujemnej w trakcie ciąży i porodu i w ten sposób zapobiegania uszkodzeniu nienarodzonego dziecka. Rhesonativ jest stosowany u kobiety Rh ujemnej w przypadku:

-    Terapii prewencyjnej konfliktu serologicznego kobiet ciężarnych z negatywnym Rh

-    Porodu dziecka Rh dodatniego

-    Poronienia/poronienia zagrażającego

-    Ciąży pozamacicznej, pewnych patologii w obrębie macicy (zaśniad groniasty) lub w przypadku krwawienia i przedostania się krwi nienarodzonego dziecka do odizolowanego w warunkach prawidłowych krążenia matki lub śmierci płodu w późniejszym stadium ciąży

-    Procedur inwazyjnych w trakcie ciąży, takich jak pobranie płynu owodniowego za pomocą strzykawki (tj. amniocenteza), pobranie próbki krwi z żyły pępkowej nienarodzonego dziecka, biopsji lub manipulacyjnych procedur położniczych, np. ręcznego obrotu dziecka, aby poprawić jego ułożenie w macicy lub po urazie jamy brzusznej, a także wewnątrzmacicznych zabiegach chirurgicznych płodu

Rhesonativ może być również stosowany u pacjentów Rh ujemnych, którym pomyłkowo przetoczono krew Rh dodatnią.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rhesonativ Kiedy nie stosować leku Rhesonativ

Jeśli pacjent ma uczulenie na immunoglobulinę ludzką normalną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Rhesonativ należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Należy poinformować lekarza o innych schorzeniach.

Rhesonativ nie jest wskazany do podawania ani u osób Rh (D) dodatnich, ani u osób po wcześniejszej immunizacji antygenem Rh (D).

Rzeczywiste reakcje nadwrażliwości (reakcje alergiczne) są rzadkie, ale mogą wystąpić.

W przypadku podejrzenia alergii lub ciężkiej reakcji alergicznej (reakcja anafilaktyczna) należy natychmiast poinformować o tym lekarza lub pielęgniarkę.

Do objawów tych reakcji należą np. zawroty głowy, szybkie bicie serca, spadek ciśnienia krwi, trudności z oddychaniem i przełykaniem, ucisk w klatce piersiowej, świąd, uogólniona pokrzywka, opuchlizna twarzy, języka lub gardła, zapaść i wysypka. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych objawów należy niezwłocznie uzyskać pomoc medyczną.

Dzieci

Brak jest dostępnych danych na temat stosowania leku u dzieci.

Bezpieczeństwo wirusowe

W przypadku leków otrzymywanych z krwi ludzkiej lub osocza stosuje się metody zapobiegania przeniesienia zakażenia na pacjenta. Do nich zalicza się staranny dobór dawców krwi i osocza, aby wykluczyć osoby mogące być nosicielami zakażenia i badania pojedynczych donacji i puli osocza na obecność wirusów/zakażenia. Wytwórcy tych produktów również stosują w procesie przetwarzania krwi lub osocza metody inaktywacji lub usuwania wirusów. Pomimo tych metod, w przypadku stosowania leków uzyskanych z krwi lub osocza ludzkiego, nie można całkowicie wyeliminować możliwości przeniesienia zakażenia. Dotyczy to także nieznanych lub nowych wirusów lub innych rodzajów zakażenia.

Zastosowane metody wydają się być skuteczne wobec wirusów otoczkowych, takich jak ludzki wirus niedoboru odporności (HIV), wirus zapalenia wątroby typu B, wirus zapalenia wątroby typu C i dla bezotoczkowego wirusa zapalenia wątroby typu A.

Metody te mogą mieć ograniczoną skuteczność wobec wirusów bezotoczkowych, takich jak parwowirus B19.

Stosowanie produktów immunoglobulin nie jest związane z występowaniem zapalenia wątroby typu A lub zakażeniem parwowirusem B19, możliwe ze względu na fakt występowania ochronnych przeciwciał przeciwko tym zakażeniom w tych produktach.

W każdym przypadku stosowania Rhesonativ zaleca się zapisać nazwę i numer serii produktu w celu identyfikacji użytych serii.

Lek Rhesonativ a inne leki

- Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

-    Rhesonativ może osłabiać skuteczność szczepionek, takich jak szczepionka przeciwko odrze, różyczce, śwince i ospie wietrznej. Po podaniu Rhesonativ szczepienie z zastosowaniem tych szczepionek powinno być wykonane po 3 miesiącach. Dlatego należy poinformować lekarza, który zamierza wykonać szczepienie, o przyjmowaniu Rhesonativ.

-    W przypadku pobierania krwi do badań laboratoryjnych należy poinformować lekarza o przyjmowaniu immunoglobulin, gdyż to leczenie może wpływać na wyniki badań laboratoryjnych.

Ciąża i karmienie piersią

Rhesonativ jest przeznaczony do stosowania w ciąży i może być stosowany w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie obserwowano wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Rhesonativ

Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, co znaczy, że lek uznaje się za „wolny od sodu”.

3.    Jak stosować lek Rhesonativ

O potrzebie zastosowania leku Rhesonativ i jego dawce zadecyduje lekarz. Rhesonativ jest podawany we wstrzyknięciach domięśniowych (do mięśnia) przez personel medyczny.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane: ból głowy, kołatanie serca, spadek ciśnienia krwi, świszczący oddech, wymioty, mdłości, reakcje skórne, ból stawów, gorączka, uczucie dyskomfortu, w tym dyskomfort w klatce piersiowej, dreszcze, reakcje w miejscu wstrzyknięcia, takie jak obrzęk i ból, spadek liczby czerwonych krwinek oraz ostre reakcje alergiczne, w tym wstrząs anafilaktyczny.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów wstrząsu anafilaktycznego, takich jak zawroty głowy, nudności, wymioty, skurcze żołądka, kaszel, trudności z oddychaniem i przełykaniem, sinica, świąd, pokrzywka, wysypka, silne bicie serca, niskie ciśnienie krwi, obrzęk twarzy, języka lub gardła, zapaść lub ból w klatce piersiowej, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania natychmiastowej pomocy medycznej.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Rhesonativ

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Przechowywać ampułki w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i opakowaniu zewnętrznym po oznaczeniu EXP (skrót stosowany do opisu terminu ważności). Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Rhesonativ

-    Substancją czynną jest immunoglobulina ludzka anty-D. 1 ml zawiera 625 j.m. (125 mikrogramów) immunoglobuliny ludzkiej anty-D.

-    Jedna ampułka po 1 ml zawiera 625 j.m. (125 mikrogramów) immunoglobuliny ludzkiej anty-D.

Jedna ampułka po 2 ml zawiera 1250 j.m. (250 mikrogramów) immunoglobuliny ludzkiej anty-D.

-    Zawartość białka wynosi 165 mg, w tym immunoglobuliny G jest co najmniej 95%.

-    Inne składniki leku to glicyna, sodu chlorek, sodu octan, polisorbat 80 i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Rhesonativ i co zawiera opakowanie

Rhesonativ jest roztworem do wstrzykiwań (625 j.m./ml lub 1250 j.m./ml w ampułce).

Wielkości opakowań: 1x1 ml, 1x2 ml i 10x2 ml.

Roztwór może przyjmować barwę od bezbarwnej przez bladożółtą do jasnobrązowej.

Nie wszystkie wielkości opakowania muszą znajdować się w obrocie.

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Nazwa Państwa Członkowskiego

Nazwa produktu leczniczego

Austria

Rhesonativ 625 I.E./ml Injektionslosung

Bułgaria

Rhesonativ 625 IU/ml, solution for injection

Cypr

Rhesonativ

Czechy

Rhesonativ 625 IU/ml

Dania

Rhesonativ, Octapharma AB, Injectionsv^ske, oplosning, 625 IE/ml, anti-D (rh) immunoglobulin, human

Estonia

Rhesonativ sustelahus 625TU 1ml

Finlandia

Rhesonativ 625 IU/ml injektioneste, liuos

Francja

Rhesonativ 625 UI/ml, solution injectable

Holandia

Rhesonativ 625 IE/ml, oplossing voor injectie

Irlandia

Rhesonativ 625 IU/ml, solution for injection

Islandia

Rhesonativ stungulyf, lausn 625 IU/ml

Litwa

Rhesonativ 625 TV/ml injekcinis tirpalas

Luksemburg

Rhesonativ Sol. Inj. 625 UI/1 ml

Łotwa

Rhesonativ 625 SV/ml skidums injekcijam

Malta

Rhesonativ 625 IU/ml, solution for injection

Norwegia

Rhesonativ, injeksjonsv^ske, opplosning, 625 IE/ml "Octapharma"

Polska

Rhesonativ

Portugalia

Rhesonativ

Rumunia

Rhesonativ 625 UI/ml, solutie injectabila

Słowacja

Rhesonativ

Słowenia

Rhesonativ 625 i.e./ml, raztopina za injiciranje

Szwecja

Rhesonativ, 625 IE/ml injektionsvatska, losning

Węgry

Rhesonativ 625 NE/ml oldatos injekció

Włochy

Rhesonativ 625 IU/ml Soluzione iniettabile

Podmiot odpowiedzialny

Octapharma (IP) Limited The Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester M2 1AB Wielka Brytania

Wytwórca

Octapharma AB SE -112 75 Stockholm Szwecja

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 02/2015

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Przed użyciem produkt należy doprowadzić do temperatury pokojowej lub temperatury ciała.

Nie należy używać roztworu niejednorodnego lub zawierającego osad.

Zawartość ampułki powinna być zużyta natychmiast po otwarciu. Niezużyty produkt leczniczy lub jego resztki należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

Rhesonativ musi być podawany domięśniowo. Przed wstrzyknięciem należy wycofać tłok strzykawki w celu upewnienia się, że igła nie znajduje się w naczyniu krwionośnym.

W sytuacji, gdy przeciwwskazane jest podawanie domięśniowe (zaburzenia krzepnięcia), wstrzyknięcie można wykonać podskórnie, jeśli niedostępny jest inny lek dożylny. Wówczas powinno się zastosować delikatne uciśnięcie z zastosowaniem tamponu w miejscu wstrzyknięcia.

Jeżeli wymagane jest podanie większych objętości (ponad 2 ml w przypadku dzieci i ponad 5 ml w przypadku osób dorosłych), zaleca się podawanie ich w podzielonych dawkach w różne miej sca.

Tego produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi.

5/5

Rhesonativ

Charakterystyka Rhesonativ

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Rhesonativ, 625 j.m./ml, roztwór do wstrzykiwań

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Immunoglobulina ludzka anty-D

1 ml zawiera:

Immunoglobulina ludzka anty-D    625 j.m. (125 gg)

Zawartość białka ludzkiego:    165 mg

w tym immunoglobuliny G co najmniej 95%

Zawartość IgA nie przekracza 0,05% całkowitej zawartości białka.

Jedna ampułka po 1 ml zawiera 625 j.m. (125 gg) immunoglobuliny ludzkiej anty-D.

Jedna ampułka po 2 ml zawiera 1250 j.m. (250 gg) immunoglobuliny ludzkiej anty-D.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań.

Roztwór może przyjmować barwę od bezbarwnej przez bladożółtą do jasnobrązowej.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Zapobieganie immunizacji czynnikiem Rh (D) kobiet Rh (D) ujemnych

   Profilaktyka przed porodem

•    Zaplanowana profilaktyka przed porodem

•    Profilaktyka przed porodem zastosowana w następstwie komplikacji podczas ciąży, włącznie z: poronienie/poronienie zagrażające, ciąża pozamaciczna lub zaśniad groniasty, wewnątrzmaciczną śmiercią płodu, krwawienie przezłożyskowe wynikające z krwawienia przedporodowego, punkcja owodni, biopsja kosmówki, inne manipulacyjne zabiegi położnicze w trakcie ciąży, np. obrót zewnętrzny, inwazyjne interwencje, kordocenteza, tępy uraz jamy brzusznej lub interwencja chirurgiczna w celu leczenia płodu.

   Profilaktyka po porodzie

•    Ciąża/poród dziecka Rh (D) dodatniego (D, Dsłabe, Dczęściowe)

Leczenie pacjentów Rh (D) ujemnych po przetoczeniu niezgodnej krwi Rh (D) dodatniej lub innych produktów zawierających krwinki czerwone np. koncentrat płytek krwi.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawka immunoglobuliny anty-D powinna być dostosowana do poziomu kontaktu z krwinkami czerwonymi Rh (D) dodatnimi i ustalona na podstawie założenia, że około 10 mikrogramów (50 j.m.) immunoglobuliny anty-D neutralizuje 0,5 ml koncentratu krwinek czerwonych Rh (D) dodatnich lub 1 ml krwi Rh (D) dodatniej.

Na podstawie badań klinicznych preparatu Rhesonativ zaleca się następujące dawkowanie: Zapobieganie immunizacji czynnikiem Rh (D) kobiet Rh (D) ujemnych

   Profilaktyka przed porodem Zgodnie z ogólnymi zaleceniami obecnie podawane dawki wahają się w granicach 50-330 mikrogramów lub 250-1650 j.m. Szczegółowe informacje z badań klinicznych, patrz punkt 5.1.

•    Zaplanowana profilaktyka przed porodem:

Pojedyncza dawka (np. 250 pg lub1250 j.m.) między 28 a 30 tygodniem ciąży lub dwie dawki w 28 i 34 tygodniu.

•    Profilaktyka przed porodem zastosowana w następstwie komplikacji podczas ciąży:

•    Pojedyncza dawka (np.125 pg lub 625 j.m. przed 12 tygodniem ciąży) (np. 250 pg lub 1250 j.m. po 12 tygodniu ciąży) powinna zostać podana jak najszybciej, w ciągu 72 godzin i w razie potrzeby powtarzana co 6-12 tygodni przez okres trwania ciąży.

W przypadku punkcji owodni i biopsji kosmówkowej po zabiegu należy podać pojedynczą dawkę leku (np. 250 pg lub 1250 j.m.).

   Profilaktyka po porodzie Zgodnie z ogólnymi zaleceniami, obecnie podawane dawki wahają się w granicach 100-300 mikrogramów lub 500-1500 j.m. Szczegółowe informacje z badań klinicznych, patrz punkt 5.1. W przypadku podania mniejszej dawki (100 mikrogramów lub 500 j.m.) należy określić wielkość krwawienia płodowo-matczynego.

Dawka standardowa: 1250 j.m. (250 pg).

Przy zastosowaniu po porodzie produkt powinien zostać podany matce jak najszybciej w ciągu 72 godzin od porodu dziecka Rh dodatniego (D, Dsłabe, Dczęściowe). Jeśli minęło więcej niż 72 godziny, nie należy rezygnować z podania produktu i podać go jak najszybciej.

Dawkę poporodową należy podać nawet w przypadku, gdy zastosowano profilaktykę przed porodem i można zaobserwować jej działanie rezydualne w surowicy matki.

W przypadku podejrzenia rozległego krwawienia płodowo-matczynego (ponad 4 ml (0,7%-0,8% kobiet)), np. przy niedokrwistości u płodu/noworodka lub wewnątrzmaciczne obumarcie płodu, powinno się ocenić jego wielkość za pomocą odpowiedniej metody, np. test z wymywaniem kwaśnym buforem Kleihauer-Betke stosowany do wykrywania HbF lub cytometria przepływowa stosowana w szczególności do identyfikacji krwinek RhD dodatnich. Należy podać odpowiednio dodatkowe dawki immunoglobuliny anty-D (10 mikrogramów lub 50 j.m.) na 0,5 ml krwinek czerwonych płodu).

Przetoczenie niezgodnych krwinek czerwonych

Zalecana dawka wynosi 20 mikrogramów (100 j.m.) immunoglobuliny anty-D na 2 ml przetoczonej krwi Rh (D) dodatniej lub na 1 ml koncentratu krwinek czerwonych.

Odpowiednia dawka powinna zostać ustalona po konsultacji ze specjalistą w zakresie transfuzjologii. Należy przeprowadzać testy kontrolne na obecność krwinek czerwonych RhD dodatnich co 48 godzin i kontynuować podawanie immunoglobuliny anty-D do momentu, aż w krwioobiegu nie będzie krwinek czerwonych Rh D dodatnich. Maksymalna dawka 3000 mikrogramów (15000 j.m.) jest wystarczająca w przypadku przetoczenia większej ilości niezgodnej krwi, niezależnie od tego, czy ilość przetoczonych krwinek czerwonych Rh (D) dodatnich przekracza 300 ml.

Zaleca się użycie alternatywnego produktu w postaci dożylnej, ponieważ jego zastosowanie pozwoli natychmiast osiągnąć odpowiedni poziom osocza. Jeśli produkt w postaci dożylnej nie jest dostępny, należy podać zwiększoną dawkę domięśniowo przez okres kilku dni.

Dzieci i młodzież

Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego u dzieci.

Sposób podawania

Rhesonativ powinien być podawany domięśniowo.

Jeżeli większe całkowite dawki (ponad 2 ml dla dzieci lub ponad 5 ml dla dorosłych) są wymagane, zaleca się podawanie ich w podzielonych dawkach w różne miejsca.

W przypadku zaburzeń krzepnięcia, gdy przeciwwskazane jest podawanie domięśniowe, Rhesonativ można podać podskórnie, jeśli produkt w postaci dożylnej nie jest dostępny. Wówczas powinno się zastosować delikatne uciśnięcie z zastosowaniem tamponu w miejscu wstrzyknięcia.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję(e) czynną(e) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Z uwagi na ryzyko wystąpienia wstrząsu należy upewnić się, że Rhesonativ nie jest podawany do naczynia krwionośnego. Wstrzyknięcia muszą być wykonane domięśniowo. Przed wstrzyknięciem należy odciągnąć tłoczek strzykawki w celu upewnienia się, że igła nie znajduje się w naczyniu krwionośnym.

W przypadku podawania po porodzie produkt jest przeznaczony do podawania dla matki. Nie powinien być podawany noworodkowi.

Produkt nie jest wskazany do podawania ani u osób Rh (D) dodatnich, ani u osób po wcześniejszej immunizacji antygenem Rh (D).

Pacjentów powinno obserwować się przez co najmniej 20 minut po podaniu i przez co najmniej 1 godzinę po pomyłkowym podaniu dożylnym.

W rzadkich przypadkach podanie ludzkiej immunoglobuliny anty-D może spowodować spadek ciśnienia krwi z reakcją anafilaktyczną, nawet u tych pacjentów, którzy wcześniej tolerowali leczenie ludzką immunoglobuliną.

Podejrzenie wystąpienia reakcji alergicznej lub anafilaktycznej wymaga natychmiastowego przerwania podawania. W przypadku wstrząsu należy wdrożyć standardowe postępowanie medyczne.

Ze stosowaniem immunoglobulin związane było występowanie tętniczych i żylnych epizodów zakrzepowo-zatorowych, w tym zawał mięśnia sercowego, udar, zakrzepica żył głębokich i zatorowość płucna. Epizody zakrzepowo-zatorowe nie były obserwowane w przypadku Rhesonativ, co może wynikać z powszechnego stosowania niskich dawek tego produktu leczniczego. Należy zachować ostrożność u pacjentów z istniejącymi wcześniej czynnikami ryzyka epizodów zakrzepowo-zatorowych (takimi jak podeszły wiek, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca i choroba naczyniowa lub epizody zakrzepowe w wywiadzie, pacjenci z nabytymi lub dziedzicznymi zaburzeniami zatorowo-zakrzepowymi, pacjenci z dłuższymi okresami unieruchomienia, pacjenci z ciężką hipowolemią, pacjenci z chorobami powodującymi zwiększenie lepkości krwi), zwłaszcza w przypadku przepisania większych dawek produktu leczniczego Rhesonativ.

Rzeczywiste reakcje nadwrażliwości są rzadkie, ale reakcje typu alergicznego na immunoglobulinę anty-D mogą wystąpić. Pacjenci powinni zostać poinformowani o wczesnych objawach reakcji nadwrażliwości, takich jak wysypka, uogólniona pokrzywka, ucisk w klatce piersiowej, świszczący oddech, spadek ciśnienia tętniczego i anafilaksja. Postępowanie zależy od rodzaju i nasilenia działań niepożądanych.

Rhesonativ zawiera małą ilość immunoglobuliny A. Chociaż immunoglobulina anty-D jest stosowana w stanach wybiórczych niedoborów IgA, u pacjentów z niedoborem IgA mogą powstawać przeciwciała anty IgA i mogą oni rozwijać reakcje anafilaktyczne po podaniu produktów krwiopochodnych zawierających IgA. Lekarz powinien zatem rozważyć korzyści z podawania produktu Rhesonativ wobec potencjalnego ryzyka wystąpienia reakcji nadwrażliwości.

Pacjenci po przetoczeniu niezgodnej krwi i którzy otrzymują duże dawki immunoglobuliny anty-D powinni być obserwowani w warunkach klinicznych i powinni mieć wykonywane badania laboratoryjne ze względu na ryzyko wystąpienia reakcji hemolitycznej.

Standardowe metody zapobiegania infekcjom wynikającym z leczenia produktami leczniczymi uzyskanymi z ludzkiej krwi lub osocza obejmują selekcję dawców, badanie poszczególnych donacji oraz puli osocza na obecność swoistych markerów infekcji i włączenia skutecznych metod inaktywacji/usuwania wirusów w procesie wytwarzania. Pomimo to, w przypadku podawania produktów leczniczych uzyskanych z ludzkiej krwi lub osocza możliwość przeniesienia czynnika infekcyjnego nie może być całkowicie wyeliminowana. Dotyczy to także nieznanych lub nowych wirusów lub innych patogenów.

Uważa się, że zastosowane procedury są skuteczne wobec wirusów otoczkowych, takich jak HIV, HBV i HCV i bezotoczkowego wirusa HAV.

Zastosowane procedury mogą mieć ograniczoną skuteczność w stosunku do wirusów bezotoczkowych takich parwowirus B19.

Istnieje uspokajające doświadczenie kliniczne wobec braku przeniesienia wirusa zapalenia wątroby typu A czy parwowirusa B19 poprzez immunoglobuliny i zakłada się również, że obecność przeciwciał ma znaczący wpływ na bezpieczeństwo wirusologiczne produktu.

Stanowczo zaleca się, aby za każdym razem podawania pacjentowi produktu Rhesonativ, zapisywać nazwę i numer serii produktu w celu zachowania łączności pomiędzy danym pacjentem a serią produktu.

Wpływ na testy serologiczne

Po wstrzyknięciu immunoglobuliny przejściowy wzrost biernie przeniesionych przeciwciał we krwi pacjentów może dawać fałszywie dodatnie wyniki testów serologicznych.

Bierne przeniesienie przeciwciał skierowanych przeciwko antygenom erytrocytarnym, np. A, B, D może zakłócić przebieg pewnych testów serologicznych na obecność przeciwciał krwinek czerwonych, na przykład testu antyglobulinowego (test Coombsa), w szczególności w przypadku noworodków, których matki zostały poddane profilaktyce przed porodem.

4.5    Interakcje z innymi produktami lecznicznymi i inne rodzaje interakcji

Szczepionki zawierające żywe atenuowane wirusy

Podawanie szczepionek zawierających żywe wirusy (takie jak odry, świnki czy różyczki) powinno być odroczone na 3 miesiące po ostatnim podaniu immunoglobuliny anty-D, ponieważ skuteczność tych szczepionek może być osłabiona.

Jeśli immunoglobulina anty-D musi być podana w przeciągu 2-4 tygodni po szczepieniu szczepionką zawierającą żywe wirusy, to skuteczność takiego szczepienia może być osłabiona.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Ten produkt leczniczy przeznaczony jest dostosowania w ciąży.

Płodność

W przypadku Rhesonativ nie przeprowadzono badań dotyczących płodności na zwierzętach. Jednak doświadczenia kliniczne z ludzką immunoglobuliną anty-D sugerują, że nie należy oczekiwać szkodliwego wpływu produktu leczniczego na płodność.

Karmienie piersią

Ten produkt leczniczy można stosować podczas karmienia piersią.

Immunoglobuliny są wydzielane do mleka matki. W przeprowadzonych badaniach nie stwierdzono wystąpienia szkodliwych działań niepożądanych związanych z podawaniem leku u dzieci urodzonych przez ponad 450 kobiet, które otrzymały standardowe dawki Rhesonativ w okresie poporodowym.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie obserwowano wpływu Rhesonativ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

W miejscu podania mogą być obserwowane ból i tkliwość. Można temu zapobiegać poprzez podzielenie większych dawek i podanie ich w różne miejsca ciała.

Bezpieczeństwo w zakresie czynników zakaźnych, patrz punkt 4.4.

Brak jest wystarczających danych pochodzących z badań klinicznych, dotyczących częstotliwości występowania działań niepożądanych. Zgłaszano następujące działania niepożądane:

Wykaz układów narządowych zgodnie z MedDRA

Działania niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Reakcje hemolityczne

Zaburzenia układu immunologicznego

Wstrząs anafilaktyczny,

rekacj a anafilaktyczna/anafilaktoidalna,

nadwrażliwość

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy

Zaburzenia serca

Tachykardia

Zaburzenia naczyniowe

Spadek ciśnienia tętniczego

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Świszczący oddech

Zaburzenia żołądka i jelit

Wymioty,

nudności

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Reakcja skórna, rumień, świąd, pokrzywka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Ból stawów

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Gorączka,

dyskomfort w klatce piersiowej, złe samopoczucie, dreszcze,

reakcje w miejscu podania (tzn., obrzęk, ból, rumień, stwardnienie, uczucie ciepła, świąd, wysypka)

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C 02 222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9    Przedawkowanie

Skutki przedawkowania nie są znane. Pacjenci po pomyłkowym przetoczeniu niezgodnej krwi, którzy otrzymują bardzo duże dawki immunoglobuliny anty-D powinni być obserwowani w warunkach klinicznych i mieć wykonywane badania laboratoryjne ze względu na ryzyko reakcji hemolitycznej.

W innych przypadkach pacjentów Rh (D) ujemnych, przedawkowanie nie powinno prowadzić do występowania częstszych i bardziej nasilonych działań niepożądanych niż po podaniu normalnej dawki.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: surowice odpornościowe i immunoglobuliny:

-    immunoglobulina anty-D (Rh).

Kod ATC: J06BB01

Immunoglobulina anty-D zawiera swoiste przeciwciała (IgG) przeciwko antygenowi D (Rh) ludzkich erytrocytów.

W okresie ciąży, a szczególnie podczas porodu, krwinki czerwone płodu mogą przedostać się do krwioobiegu matki. W przypadku gdy kobieta jest Rh (D) ujemna a płód Rh (D) dodatni, może dojść do immunizacji kobiety antygenem Rh (D) i może ona zacząć produkować przeciwciała anty-Rh (D), które przechodzą przez łożysko i mogą spowodować chorobę hemolityczną płodu. Bierna immunizacja immunoglobuliną anty-D zapobiega immunizacji antygenem Rh(D) w ponad 99% przypadków, pod warunkiem, że wystarczająca dawka immunoglobuliny anty-D zostanie podana odpowiednio wcześnie po ekspozycji na Rh (D) dodatnie krwinki czerwone płodu.

Mechanizm powstrzymywania immunizacji Rh (D) dodatnimi krwinkami czerwonymi przy pomocy immunoglobuliny anty-D nie jest znany. Supresja immunizacji może być związana z: usunięciem krwinek czerwonych z krwioobiegu, zanim dostaną się do immunokompetentnych miejsc lub kompleksowym mechanizmem polegającym na rozpoznaniu obcego antygenu i prezentacji antygenu przez odpowiednie komórki w odpowiednich miejscach w obecności lub przy braku obecności przeciwciała.

Badania pacjentek, u których zastosowano profilaktykę poporodową (Badania 1-6) i pacjentek, u których zastosowano profilaktykę przed porodem (Badanie 7)

Celem badań klinicznych preparatu Rhesonativ była ocena skuteczności i bezpieczeństwa produktu. Poniższa tabela jest przeglądem najważniejszych wyników w zakresie jego skuteczności:

Numer

badania

Wskazanie,

Liczba

badanych

Rodzaj czynnika Rh Matka / Dziecko

Częstość występowania przeciwciał anty-D

Termin badania kontrolnego

1

PPP, L=1937

ujemny/dodatni

0,4%

6 miesięcy

2

PPP, L=2117

ujemny/dodatni

0,1%

4-6 miesięcy;

PPP, L=723

kolejne dodatnie dziecko

0,7%

w czasie następnej ciąży lub porodu

3

PPP, L=917

ujemny/dodatni

0,3%

6 miesięcy

4

PPP, L=665

ujemny/dodatni

0,2%

6 miesięcy

5

PPP, L=608 ANP*, L=103

ujemny/dodatni

0,3%

0%

6-8 miesięcy 8 miesięcy

6

PPP, L=475

ujemny/dodatni

0%

nie podano

7

ANP* i PPP, L=529

ujemny/dodatni

0,4%

8 miesięcy

PPP: profilaktyka poporodowa; ANP: profilaktyka przed porodem;

* 6-8 tygodni przed spodziewaną datą porodu.

Z badań tych można łatwo wywnioskować, że stosowanie preparatu Rhesonativ zapewnia skuteczną profilaktykę konfliktu serologicznego.

Badanie w zakresie przetoczenia niezgodnych pod względem czynnika Rh elementów krwi

W Badaniu 8 ocenie poddano skuteczność zastosowania preparatu Rhesonativ u 21 Rh ujemnych ochotników, którym wstrzyknięto Rh dodatnie, zgodne w układzie grupowym ABO krwinki czerwone płodu w ilościach odpowiadających 10 ml krwi pępowinowej (1 przypadek), 25 ml (10 przypadków) i 50 ml (10 przypadków). Dwa do trzech dni później podano badanym domięśniowo 260 pg preparatu Rhesonativ. Po sześciu miesiącach (w 1 przypadku po 9 miesiącach) od rozpoczęcia eksperymentu nie stwierdzono u żadnego z badanych serologicznych dowodów na wystąpienie immunizacji Rh. Następnie w okresie od 6 miesięcy do 2,5 lat 8 badanych z grupy 25 ml i wszystkich 10 badanych z grupy 50 ml otrzymało 5 ml Rh dodatniej, zgodnej w układzie grupowym ABO krwi pępowinowej. Po 2-3 dniach wstrzyknięto im odpowiednio 260 i 333 pg preparatu Rhesonativ. Po kolejnych 6 miesiącach (w 1 przypadku po 8 miesiącach) nie stwierdzono obecności przeciwciał Rh u żadnego z badanych.

Na podstawie tych eksperymentalnych wyników stwierdzono, że w celu profilaktyki konfliktu serologicznego należy podać10 pg immunoglobuliny anty-D na ml krwi płodu. Jeśli chodzi o immunizację Rh będącą wynikiem krwawienia płodowo-matczynego mającą miejsce pod koniec ciąży, stwierdzono, że dawka 260 pg preparatu Rhesonativ zapobiega rozpoznawanej serologicznie immunizacji Rh w przypadku przynajmniej 998 z 1000 matek Rh ujemnych.

Farmakokinetyczne badanie preparatu Rhesonativ

Podstawową farmakokinetykę i obrót metaboliczny preparatu Rhesonativ badano u piętnastu ciężarnych kobiet z negatywnym Rh, w przypadku których preparat podawano domięśniowo w 28 tygodniu ciąży. U ośmiu kobiet zastosowano dawki 125 pg preparatu; w przypadku pozostałych siedmiu kobiet wielkość dawki wynosiła 250 pg. Jednocześnie u trzech kobiet niebędących w ciąży i posiadających grupę krwi Rh- zastosowano mniejszą dawkę preparatu.

Uzyskane dane dotyczące biologicznego okresu półtrwania swoistych przeciwciał (IgG) anty-D przy domięśniowych wstrzyknięciach 125 pg preparatu potwierdzają informacje opisane w literaturze medycznej (patrz punkt 5.2).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu domięśniowym wykrywalne miano przeciwciał obserwuje się po około 20 minutach. Miano maksymalne zwykle występuje po 2-3 dniach.

Okres półtrwania immunoglobuliny ludzkiej anty-D wynosi 3-4 tygodnie. Okres półtrwania może różnić się u poszczególnych pacjentów.

IgG i jej kompleksy ulegają degradacji w komórkach układu siateczkowo-śródbłonkowego.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie są dostępne niekliniczne dane o bezpieczeństwie.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Glicyna sodu chlorek sodu octan polisorbat 80 woda do wstrzykiwań.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, ponieważ nie wykonano badań dotyczących zgodności.

6.3    Okres ważności

30 miesięcy

Zawartość ampułki zużyć natychmiast po otwarciu.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Przechowywać ampułkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Warunki przechowywania produktu leczniczego po pierwszym otwarciu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

1 ml i 2 ml roztworu w ampułce (szkło typu I).

Wielkość opakowania: 1x1 ml, 1x2 ml i 10x2 ml

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Przed użyciem produkt należy doprowadzić do temperatury pokojowej lub temperatury ciała.

Roztwór może przyjmować barwę od bezbarwnej przez bladożółtą do jasnobrązowej. Nie należy używać roztworu niejednorodnego lub zawierającego osad.

Niezużyty produkt leczniczy lub jego resztki należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Octapharma (IP) Limited The Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester M2 1AB Wielka Brytania

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

14613

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 29 kwietnia 2008 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 01 stycznia 2012

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

02/2015

10/10

Rhesonativ