+ iMeds.pl

Rhinazin 1 mg/mlUlotka Rhinazin

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

RHINAZIN, 1 mg/ml, krople do nosa, roztwór

(Naphazolini nitras)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten dostępny jest bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek RHINAZIN ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek RHINAZIN i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku RHINAZIN

3.    Jak stosować lek RHINAZIN

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek RHINAZIN

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK RHINAZIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

RHINAZIN jest lekiem w postaci kropli do nosa, zawierającym jako substancję czynną nafazolinę, zaliczaną do grupy leków zwanych sympatykomimetykami.

RHINAZIN zastosowany miejscowo do nosa szybko obkurcza rozszerzone naczynia krwionośne. Zmniejsza również objawy związane ze stanem zapalnym - obrzęk błony śluzowej nosa oraz ilość wydzieliny. Lek poprawia drożność przewodów nosowych oraz ułatwia odpływ wydzieliny z zatok przynosowych.

RHINAZIN jest stosowany pomocniczo:

- w katarze (ostrym i przewlekłym zapaleniu błony śluzowej nosa) wywołanym przez bakterie, wirusy lub alergię.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU RHINAZIN Kiedy nie stosować leku RHINAZIN

-    Jeśli u pacjenta wystąpiło wcześniej uczulenie (objawy, np. wysypka, obrzęk twarzy i gardła, duszność) na którykolwiek ze składników leku wymienionych w punkcie 6. ulotki lub związki o budowie podobnej do nafazoliny, zwane pochodnymi imidazolowymi.

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono jaskrę z wąskim kątem (zwiększone ciśnienie w oczach).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek RHINAZIN

-    Pacjent powinien przed zastosowaniem leku poradzić się lekarza, jeśli występuje u niego:

-    wysokie ciśnienie krwi,

-    cukrzyca (zwiększone stężenie cukru we krwi),

-    rozrost prostaty,

-    nadczynność tarczycy,

-    choroby układu krążenia.

-    Nie przekraczać zalecanych dawek leku, ponieważ może wystąpić przemijające, miejscowe podrażnienie i przekrwienie błony śluzowej nosa.

-    Leku RHINAZIN nie należy stosować dłużej niż przez 5 dni, ponieważ przyjmowanie leku przez dłuższy czas może spowodować trudne do wyleczenia zmiany w błonie śluzowej nosa.

Stosowanie leku RHINAZIN z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Nie należy stosować leku RHINAZIN podczas leczenia lekami przeciwdepresyjnymi zwanymi trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi oraz inhibitorami MAO (inhibitorami monoaminooksydazy).

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

O stosowaniu leku RHINAZIN w okresie ciąży i karmienia piersią powinien zdecydować lekarz. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek RHINAZIN nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku RHINAZIN

Benzalkoniowy chlorek, który pełni rolę środka konserwującego w leku, może powodować podrażnienie błony śluzowej nosa.

3. JAK STOSOWAĆ LEK RHINAZIN

-    Lek należy stosować do nosa.

-    Ze względów higienicznych opakowanie leku powinno być stosowane tylko przez jednego pacjenta.

-    Leku nie należy stosować dłużej niż 3 do 5 dni. O dłuższym stosowaniu leku powinien zdecydować lekarz.

-    Nie należy stosować dawek większych niż podane poniżej.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat:

miejscowo - do każdego otworu nosowego 1 do 2 kropli nie częściej niż co 4 do 6 godzin. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku RHINAZIN

Jeżeli pacjent zastosował większą niż zalecana dawkę (przedawkował) lub przypadkowo przyjął doustnie lek, zwłaszcza jeśli zrobiło to dziecko, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Należy natychmiast zgłosić się do lekarza, jeżeli wystąpią poniższe objawy, ponieważ mogą one świadczyć o przedawkowaniu lub przypadkowym przyjęciu doustnym przez dziecko:

-    zwolnione bicie serca,

-    obniżenie temperatury ciała,

-    podwyższenie lub spadek ciśnienia krwi z omdleniem,

-    nasilona senność,

-    nadmierne uspokojenie.

Pominięcie zastosowania leku RHINAZIN

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, RHINAZIN może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób) występują:

bóle i zawroty głowy, nudności, nadmierne wydzielanie potu, niepokój, osłabienie, senność, zwiększenie ciśnienia tętniczego, zaburzenia rytmu serca, zwiększenie stężenia glukozy we krwi (hiperglikemia).

W wyniku długotrwałego stosowania leku lub dawek większych niż zalecane, niekiedy może wystąpić przemijające obrzmienie i przekrwienie błony śluzowej nosa ze zwiększeniem ilości wydzieliny surowiczo-śluzowej.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK RHINAZIN

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą, w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować leku RHINAZIN po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.

Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek RHINAZIN

Substancją czynną leku jest nafazoliny azotan.

Każdy ml roztworu zawiera 1 mg nafazoliny azotanu.

Inne składniki leku to: kwas borowy, sodu chlorek, disodu edetynian, benzalkoniowy chlorek roztwór, sodu wodorotlenek 10% (do ustalenia pH), woda oczyszczona.

Jak wygląda lek RHINAZIN i co zawiera opakowanie

Rhinazin to krople do nosa. Lek dostępny jest w butelkach polietylenowych zawierających 10 ml roztworu, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

(logopodmiotu odpowiedzialnego) Polfa Warszawa S.A.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa tel. (22) 691 39 00

Data zatwierdzenia ulotki:

4/4

Rhinazin

Charakterystyka Rhinazin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

RHINAZIN, 1 mg/ml, krople do nosa, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu zawiera 1 mg Naphazolini nitras (nafazoliny azotanu). Substancja pomocnicza: benzalkoniowy chlorek, roztwór 0,1 mg. Pełny wykaz substancji pomocniczych patrz: punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do nosa, roztwór

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Leczenie pomocnicze ostrego i przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych spowodowanego zakażeniem lub uczuleniem.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat:

miejscowo - do każdego otworu nosowego 1 do 2 kropli nie częściej niż co 4 do 6 godzin.

UWAGA: produkt nie powinien być stosowany dłużej niż 3 do 5 dni.

4.3.    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu lub pochodne imidazolowe.

•    Jaskra z wąskim kątem.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania produktu u osób ze współistniejącymi chorobami układu krążenia, nadciśnieniem tętniczym, nadczynnością tarczycy, cukrzycą, przerostem gruczołu krokowego, a także u pacjentów w podeszłym wieku.

Nie należy przekraczać zalecanych dawek produktu, ponieważ może wystąpić przemijające, miejscowe podrażnienie i przekrwienie błony śluzowej nosa.

Należy przestrzegać zaleconego czasu stosowania produktu, ponieważ nafazolina stosowana dłużej niż kilka dni może prowadzić do wtórnego polekowego nieżytu nosa, a także do powstawania trwałych zmian w nabłonku.

Ze względu na zawartość chlorku benzalkoniowego produkt może powodować podrażnienia błony śluzowej nosa.

4.5.    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Stosowanie produktów zawierających nafazolinę u pacjentów leczonych trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi może nasilić jej działanie skurczowe na naczynia krwionośne.

Nie należy stosować nafazoliny jednocześnie z inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO).

4.6.    Ciąża i laktacja

Produkt może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Nie ma danych dotyczących przenikania nafazoliny do mleka kobiecego. Stosowanie produktu u kobiety karmiącej piersią wymaga zachowania ostrożności.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Produkt nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych.

4.8.    Działania niepożądane

Niekiedy po okresie anemizacji może wystąpić obrzmienie i przekrwienie błony śluzowej nosa ze zwiększeniem ilości wydzieliny surowiczo-śluzowej.

Rzadko działania ogólne: bóle i zawroty głowy, nudności, nadmierne wydzielanie potu, niepokój, osłabienie, senność, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca, hiperglikemia.

4.9.    Przedawkowanie

Znaczne przedawkowanie lub przypadkowe spożycie doustne, szczególnie u dzieci, może spowodować nadmierne uspokojenie z sennością, obniżenie temperatury ciała, zwolnienie czynności serca oraz wahania ciśnienia tętniczego i zapaść. Nafazolina może powodować spadki ciśnienia tętniczego o charakterze wstrząsowym.

Leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w chorobach nosa; sympatykomimetyki.

Kod ATC: R01AA08

Nafazolina jest pochodną imidazolową, która pobudza naczyniowe receptory a-adrenergiczne. Zastosowana miejscowo obkurcza rozszerzone naczynia krwionośne i zmniejsza objawy związane ze stanem zapalnym.

Produkt może ulegać wchłanianiu z błony śluzowej nosa powodując objawy ogólne, chociaż działanie takie u osób dorosłych jest mało prawdopodobne.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Początek działania produktu występuje po 2 do 4 minutach od zakroplenia, maksymalne działanie po około 7 minutach. Czas działania wynosi około 3,5 godziny.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie ma innych danych niż zamieszczone w poprzednich punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1. Wykaz substancji pomocniczych

Kwas borowy

Sodu chlorek

Disodu edetynian

Benzalkoniowy chlorek roztwór

Sodu wodorotlenek 10% (do ustalenia pH)

Woda oczyszczona

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Brak niezgodności fizycznych i chemicznych.

6.3.    Okres ważności

3 lata.

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą, w temperaturze poniżej 25°C.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka polietylenowa zawierająca 10 ml roztworu, zamknięta polietylenowym kroplomierzem oraz polietylenową zakrętką z pierścieniem gwarancyjnym, w tekturowym pudełku.

6.6.    Szczegółowe środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

289

R/1821

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

08.12.1972 r.

30.06.2004    r.

06.08.2004    r.

27.05.1999 r.

27.05.2005    r.

31.07.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

3/3

Rhinazin