+ iMeds.pl

Rhinocort 32 mcg/dawkę donosowąUlotka Rhinocort

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Rhinocort, 32 mikrogramy/dawkę donosową, aerozol do nosa, zawiesina Rhinocort, 64 mikrogramy/dawkę donosową, aerozol do nosa, zawiesina

Budesonidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Rhinocort i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rhinocort

3.    Jak stosować lek Rhinocort

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Rhinocort

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Rhinocort i w jakim celu się go stosuje

Budezonid, substancja czynna leku Rhinocort, należy do grupy leków nazywanych glikokortykosteroidami. Działanie leku polega na silnym miejscowym działaniu przeciwzapalnym.

Lek Rhinocort jest stosowany w:

•    sezonowym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa

•    całorocznym alergicznym lub niealergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa

•    leczeniu objawowym polipów nosa

•    zapobieganiu powstawaniu polipów nosa po ich usunięciu (polipektomia)

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rhinocort Kiedy nie stosować leku Rhinocort

• jeśli pacjent ma uczulenie na budezonid lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Należy poinformować lekarza o wszystkich niepokojących reakcjach, które występowały

w przeszłości po zastosowaniu leku zawierającego budezonid lub którykolwiek z pozostałych składników leku Rhinocort.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Rhinocort należy poinformować lekarza prowadzącego o wszystkich chorobach, które występują u pacjenta, a przede wszystkim o:

-    czynnej lub nieaktywnej gruźlicy płuc,

- grzybiczych zakażeniach dróg oddechowych,

- wirusowych zakażeniach dróg oddechowych,

-    zaburzeniach czynności wątroby (może wówczas dochodzić do nasilenia ogólnoustrojowego działania leku).

Należy również poinformować lekarza o zażywaniu innych leków zawierających glikokortykosteroidy.

Zaleca się regularną kontrolę wzrostu dzieci i młodzieży przyjmujących glikokortykosteroidy, bez względu na drogę ich podawania, ze względu na ryzyko spowolnienia wzrostu. Jeśli wzrost jest spowolniony, lekarz może zweryfikować sposób leczenia zmniejszając stosowaną dawkę glikokortykosteroidów donosowych.

Podczas zmiany leczenia glikokortykosteroidami o działaniu ogólnym na leczenie lekiem Rhinocort należy zachować szczególną ostrożność ze względu na ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza. U tych pacjentów dawka glikokortykosteroidów o działaniu ogólnym powinna być stopniowo zmniejszana.

U pacjentów należących do tej grupy należy w sytuacjach stresowych, np. zabieg chirurgiczny czy uraz, lekarz rozważy zastosowanie dodatkowego leczenia glikokortykosteroidami o działaniu ogólnym.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Należy unikać kontaktu leku Rhinocort z oczami. W razie zaistnienia takiej sytuacji należy natychmiast przemyć oczy wodą.

Stosowanie leku Rhinocort u pacjentów w podeszłym wieku

Nie ma konieczności zmiany dawkowania u osób w podeszłym wieku.

Stosowanie leku Rhinocort u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

U osób z zaburzeniami czynności wątroby lek Rhinocort należy stosować ostrożnie.

Rhinocort a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, nawet tych, które są wydawane bez recepty, a szczególnie o zażywaniu ketokonazolu i itrakonazolu (leki stosowane w zakażeniach grzybiczych). Jeśli jednoczesne stosowanie takich leków z lekiem Rhinocort jest konieczne, przerwa między stosowaniem poszczególnych leków powinna być jak najdłuższa, a dodatkowo lekarz może zalecić zmniejszenie dawki budezonidu.

Należy również poinformować lekarza o niepokojących reakcjach, które występowały po zażyciu innych leków.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Jeśli kobieta leczona lekiem Rhinocort zajdzie w ciążę, powinna niezwłocznie poinformować o tym lekarza.

Lek Rhinocort można stosować w ciąży jedynie wtedy, gdy w opinii lekarza przewidywana korzyść dla matki jest większa niż ryzyko dla płodu.

Karmienie piersią

Budezonid przenikania do mleka kobiecego. Podczas stosowania budezonidu w dawkach leczniczych, nie przewiduje się żadnego wpływu na dziecko karmione piersią. Jednakże, lek Rhinocort może być stosowany u kobiet karmiących piersią jedynie wtedy, gdy w opinii lekarza przewidywana korzyść dla matki jest większa niż ryzyko dla dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Rhinocort nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Rhinocort zawiera sorbinian potasu

Lek zawiera sorbinian potasu, który może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

3. Jak stosować lek Rhinocort

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie leku Rhinocort ustala lekarz indywidualnie dla każdego pacjenta.

W trakcie leczenia lekarz może zalecić zmianę dawkowania tak, aby ustalić dawkę, która zapewni opanowanie objawów choroby.

Lek Rhinocort jest przeznaczony do podawania donosowego. Przed pierwszym użyciem leku Rhinocort należy się zapoznać z „Instrukcją użycia leku Rhinocort” zamieszczoną na końcu ulotki. Podczas stosowania leku należy postępować ściśle według zawartych w niej wskazówek.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat Zapalenie błony śluzowej nosa

Stosowanie leku Rhinocort rozpoczyna się zazwyczaj od dawki 256 mikrogramów (tj. 8 dawek leku Rhinocort, 32 mikrogramy/dawkę lub 4 dawki leku Rhinocort, 64 mikrogramy/dawkę) na dobę.

Dawka ta może być podawana:

•    raz na dobę, rano po 4 dawki leku Rhinocort, 32 mikrogramy/dawkę do każdego otworu nosowego lub po 2 dawki leku Rhinocort, 64 mikrogramy/dawkę do każdego otworu nosowego

lub

•    dwa razy na dobę, rano i wieczorem, po 2 dawki leku Rhinocort, 32 mikrogramy/dawkę każdego otworu nosowego lub po 1 dawce leku Rhinocort, 64 mikrogramy/dawkę do każdego otworu nosowego.

Po pewnym czasie lekarz może zalecić zmniejszenie dawki leku Rhinocort.

Stosowanie leku przez dzieci powinno się odbywać pod kontrolą osoby dorosłej, tak aby był podany zgodnie z załączoną instrukcją i w dawce zaleconej przez lekarza.

U pacjentów z sezonowym (alergicznym) zapaleniem błony śluzowej nosa leczenie należy rozpoczynać przed rozpoczęciem się sezonu pylenia.

Niektórzy pacjenci mogą odczuć poprawę już w ciągu 5 do 7 godzin po pierwszym zastosowaniu leku Rhinocort. Pełne działanie leku jest osiągane już po kilku dniach leczenia.

Jeśli obrzęk błony śluzowej nosa utrudnia oddychanie, to można jednocześnie zastosować krople do nosa o działaniu zwężającym naczynia krwionośne.

Jeżeli alergii towarzyszą również objawy ze strony oczu, lekarz może zalecić stosowanie innych leków, w celu złagodzenia tych objawów.

Leczenie objawowe polipów nosa i zapobieganie ich powstawaniu po polipektomii (chirurgicznym usunięciu polipów)

Zalecana dawka to 256 mikrogramów budezonidu (8 dawek leku Rhinocort, 32 mikrogramy/dawkę lub 4 dawki leku Rhinocort, 64 mikrogramy/dawkę) na dobę. Lek Rhinocort można stosować raz na dobę rano lub w dwóch dawkach podzielonych, rano i wieczorem.

Po uzyskaniu oczekiwanego działania należy zmniejszyć dawkę do najmniejszej, wystarczającej do opanowania objawów choroby.

W razie wrażenia, że działanie leku Rhinocort jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku leku Rhinocort

Ważne jest, aby pacjent stosował lek zgodnie ze wskazówkami zawartymi w ulotce lub zaleceniami lekarskimi. Nie należy zwiększać lub zmniejszać dawki leku bez konsultacji z lekarzem. Należy stosować dokładnie taką dawkę leku, jaką zalecił lekarz; zastosowanie większej lub mniejszej dawki może spowodować nasilenie objawów.

Jeśli większa dawka leku Rhinocort została podana jednorazowo, nie powinny wystąpić działania niepożądane. W razie długotrwałego stosowania dawek większych niż zalecane mogą wystąpić działania niepożądane (patrz punkt Możliwe działania niepożądane). W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Rhinocort

W razie pominięcia dawki leku Rhinocort, następną dawkę leku należy zażyć o zwykłej porze.

Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, ten lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać stosowanie leku Rhinocort i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpią następujące objawy:

• obrzęk twarzy, zwłaszcza wokół ust (języka i (lub) gardła i (lub) trudności w przełykaniu) lub pokrzywka występująca jednocześnie z trudnościami w oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy) i (lub) nagle występujące uczucie osłabienia (zasłabnięcie). Może to wskazywać na wystąpienie reakcji uczuleniowej. Takie objawy niepożądane występują niezbyt często.

Działania niepożądane występujące często (u 1 do 10 na 100 pacjentów):

-    krwista wydzielina z nosa i krwawienia z nosa

-    podrażnienie błony śluzowej nosa

Działania niepożądane występujące niezbyt często (u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

-    natychmiastowe i opóźnione reakcje nadwrażliwości, w tym pokrzywka, wysypka, zapalenie skóry, obrzęk naczynioruchowy oraz świąd

Działania niepożądane występujące rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

-    objawy ogólnoustrojowego działania glikokortykosteroidów, w tym zahamowanie czynności kory nadnerczy i spowolnienie wzrostu, zwłaszcza jeśli lek Rhinocort stosuje się w dużych dawkach przez długi okres.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

-    reakcje anafilaktyczne (ciężkie reakcje alergiczne)

-    owrzodzenie błony śluzowej nosa

-    perforacja przegrody nosa

-    bezgłos

Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania:

-    zaburzenia oka, takie jak jaskra i zaćma

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa tel.: +48 22 49 21 301 fax.: +48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Rhinocort

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C, nie zamrażać.

Nie stosować leku Rhinocort po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Rhinocort

-    Substancją czynną leku jest budezonid. Jedna dawka zawiesiny (0,05 ml) zawiera odpowiednio 32 lub 64 mikrogramy (pg) budezonidu zmikronizowanego.

-    Pozostałe składniki leku to: celuloza mikrokrystaliczna i karmeloza sodowa, glukoza bezwodna, polisorbat 80, disodu edetynian, potasu sorbinian, kwas solny (do uzyskania odpowiedniego pH), woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Rhinocort i co zawiera opakowanie

W tekturowym pudełku znajduje butelka z ciemnego szkła zawierająca 10 ml zawiesiny (120 dawek), zaopatrzona w pompkę dozującą i aplikator donosowy z zatyczką.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

AstraZeneca AB S-151 85 Sodertalje Szwecja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 18 02-676 Warszawa

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Instrukcja użycia leku Rhinocort, aerozol do nosa, zawiesina

Przed pierwszym użyciem leku Rhinocort, należy przeczytać poniższą instrukcję i postępować zgodnie z jej wskazówkami.

Uwaga. Należy unikać kontaktu leku Rhinocort z oczami. W razie zaistnienia takiej sytuacji należy natychmiast przemyć oczy wodą.

Jeśli rozpoczyna się używanie nowego opakowania leku Rhinocort, należy wstrząsnąć butelką i, po zdjęciu plastikowej nasadki ochronnej, kilka razy (od 5 do 10 razy) nacisnąć palcami pompkę przytrzymując kciukiem butelkę do uzyskania jednolitej „mgiełki” (Rys. 1). Jeżeli od ostatniego użycia leku upłynęły 24 godziny, pompka musi być ładowana ponownie. W tym przypadku wystarczy jednokrotne naciśnięcie pompki.

Rys.1

Rys.2


1. Oczyścić nos. Wstrząsnąć butelką.

Zdjąć plastikową nasadkę ochronną (zatyczkę).

2. Butelkę należy trzymać tak, j ak pokazano na obu rysunkach.

3.    Umieścić końcówkę aplikatora w otworze nosowym i nacisnąć pompkę tyle razy, ile dawek zostało przepisanych. Następnie lek należy podać do drugiego otworu nosowego postępując jak opisano powyżej.

4.    Nałożyć plastikową nasadkę ochronną.

Ilość leku znajdująca się w butelce jest nieco większa, niż wynika to z liczby dawek podanych na opakowaniu. Jest to spowodowane konstrukcją mechanizmu rozpylającego. Po podaniu 120 dawek leku na dnie butelki pozostaje niewielka ilość leku.

Czyszczenie

Plastikowe części dozownika należy czyścić regularnie. W tym celu należy zdjąć plastikową nasadkę ochronną oraz aplikator donosowy, umyć je ciepłą wodą i pozostawić do wyschnięcia. Po wysuszeniu umieścić je na swoim miejscu.

6

Rhinocort

Charakterystyka Rhinocort

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Rhinocort, 32 mikrogramy/dawkę donosową, aerozol do nosa, zawiesina Rhinocort, 64 mikrogramy/dawkę donosową, aerozol do nosa, zawiesina

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Budesonidum

Jedna dawka zawiesiny (0,05 ml) zawiera 32 lub 64 mikrogramy budezonidu zmikronizowanego.

Substancje pomocnicze: Jedna dawka zawiesiny (0,05 ml) zawiera 0,06 mg potasu sorbinianu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Aerozol do nosa, zawiesina.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

•    Sezonowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa.

•    Całoroczne alergiczne lub niealergiczne zapalenie błony śluzowej nosa.

•    Leczenie objawowe polipów nosa.

•    Zapobieganie powstawaniu polipów nosa po ich usunięciu (polipektomia).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie należy ustalać indywidualnie dla każdego pacjenta.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat Zapalenie błony śluzowej nosa

Zalecana dawka początkowa wynosi 256 mikrogramów budezonidu na dobę. Produkt można stosować raz na dobę, rano lub w dawkach podzielonych, rano i wieczorem. Oznacza to, że można stosować do każdego otworu nosowego 128 mikrogramów (4 razy po 32 mikrogramy albo 2 razy po 64 mikrogramy) raz na dobę, rano, lub 64 mikrogramy do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę, rano i wieczorem.

Stosowanie dawek większych niż 256 mikrogramów na dobę nie zwiększa skuteczności leczenia.

Po uzyskaniu oczekiwanego działania należy zmniejszyć dawkę do najmniejszej dawki potrzebnej do opanowania objawów choroby. Wyniki badań klinicznych wskazują, że dawka 32 mikrogramy, podawana rano do każdego otworu nosowego, może być dla niektórych pacjentów wystarczająca.

U niektórych pacjentów obserwuje się złagodzenie objawów choroby w ciągu 5 do 7 godzin od rozpoczęcia leczenia. Należy poinformować pacjenta, że pełne działanie leczenia budezonidu jest osiągane po kilku dniach stosowania.

Jeżeli jest to możliwe, leczenie sezonowego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa należy rozpocząć przed ekspozycją na alergeny.

W razie nasilonego obrzęku błony śluzowej nosa może być konieczne podanie środka zwężającego naczynia krwionośne.

Niekiedy może być konieczne zastosowanie dodatkowego leczenia w celu złagodzenia objawów alergicznych ze strony oczu.

Leczenie objawowe polipów nosa i zapobieganie ich powstawaniu po polipektomii

Zalecana dawka to 256 mikrogramów budezonidu na dobę. Produkt Rhinocort można stosować raz na

dobę rano lub w dwóch dawkach podzielonych, rano i wieczorem.

Po uzyskaniu oczekiwanego działania należy zmniejszyć dawkę do najmniejszej dawki, wystarczającej do opanowania objawów choroby.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma konieczności zmiany dawkowania u osób w podeszłym wieku.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na budezonid lub którykolwiek ze składników produktu.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Długotrwałe stosowanie dużych dawek glikokortykosteroidów może powodować wystąpienie objawów ogólnoustrojowych związanych ze zwiększeniem stężenia glikokortykosteroidów w osoczu, takich jak zahamowanie czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza i (lub) spowolnienie wzrostu u dzieci.

Należy unikać kontaktu produktu Rhinocort z oczami. W razie zaistnienia takiej sytuacji należy natychmiast przemyć oczy wodą.

Należy unikać jednoczesnego stosowania produktu Rhinocort i ketokonazolu, jak również innych leków będących silnymi inhibitorami izoenzymu CYP 3A4. Jeśli nie jest to możliwe, to przerwa między ich podaniem powinna być możliwie jak najdłuższa (patrz punkt 4.5).

Produkt zawiera potasu sorbinian, który może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Podczas stosowania glikokortykosteroidów donosowych, szczególnie w dużych dawkach przez długi okres, mogą wystąpić objawy związane z ich ogólnoustrojowym działaniem. Prawdopodobieństwo wystąpienia tych objawów jest znacznie mniejsze niż po zastosowaniu glikokortykosteroidów doustnych i mogą różnić się w zależności od pacjenta i rodzaju zastosowanej postaci glikokortykosteroidu. Do możliwych objawów ogólnoustrojowych zalicza się: zespół Cushinga, objawy zbliżone do zespołu Cushinga, zahamowanie czynności nadnerczy, spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zaćmę, jaskrę oraz rzadziej objawy psychiczne lub zaburzenia zachowania, w tym nadmierną aktywność psychoruchową, zaburzenia snu, niepokój , depresję i agresję, szczególnie u dzieci.

Zaburzenia czynności wątroby wpływają na wydalanie glikokortykosteroidów, powodując zmniejszenie szybkości wydalania i zwiększenie ekspozycji ogólnoustrojowej. Należy wtedy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych.

Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów z czynną lub nieaktywną gruźlicą płuc oraz u pacjentów z grzybiczymi lub wirusowymi zakażeniami dróg oddechowych.

Zmiana drogi podania

Należy zachować ostrożność podczas zmiany terapii z glikokortykosteroidów o działaniu ogólnym na produkt Rhinocort, jeśli istnieje podejrzenie zaburzenia czynności kory nadnerczy.

U tych pacjentów dawkę glikokortykosteroidów o działaniu ogólnym należy stopniowo zmniejszać. Należy również rozważyć wykonanie badań oceniających czynność osi podwzgórze-przysadka-nadnercza. U pacjentów należących do tej grupy należy w sytuacjach stresowych, np. zabieg chirurgiczny czy uraz, rozważyć zastosowanie dodatkowego leczenia glikokortykosteroidami o działaniu ogólnym.

Dzieci i młodzież Wpływ na wzrost

Zaleca się systematyczną kontrolę wzrostu dzieci, które długotrwale przyjmują glikokortykosteroidy donosowe. Jeśli wzrost jest spowolniony, należy zweryfikować sposób leczenia zmniejszając stosowaną dawkę glikokortykosteroidów donosowych. Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu leczenia należy dokładnie rozważyć korzyści wynikające ze stosowania glikokortykosteroidu i ryzyko związane ze spowolnieniem wzrostu. Ponadto wskazana jest konsultacja z lekarzem specjalizującym się w chorobach układu oddechowego u dzieci.

Spowolnienie wzrostu obserwowano u dzieci stosujących glikokortykosteroidy donosowe w zatwierdzonych dawkach.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie obserwowano interakcji budezonidu z innymi produktami leczniczymi stosowanymi w leczeniu zapalenia błony śluzowej nosa.

Metabolizm budezonidu przebiega głównie z udziałem CYP3A4. Inhibitory tego enzymu, np. ketokonazol i itrakonazol, mogą kilkakrotnie zwiększać ogólnoustrojową ekspozycję na budezonid. Ze względu na brak danych umożliwiających dostosowanie dawkowania, należy unikać terapii skojarzonej. Jeśli jednoczesne stosowanie takich leków z budezonidem jest konieczne, przerwa między stosowaniem poszczególnych leków powinna być jak najdłuższa, a dodatkowo należy rozważyć zmniejszenie dawki budezonidu.

U kobiet stosujących jednocześnie estrogeny lub steroidowe środki antykoncepcyjne obserwowano zwiększone stężenie w osoczu i nasilone działanie glikokortykosteroidów, ale nie obserwowano żadnych działań podczas jednoczesnego stosowania budezonidu i doustnych środków antykoncepcyjnych w małych dawkach.

Ponieważ czynność kory nadnerczy może być zahamowana, test stymulacji ACTH służący do diagnozowania niewydolności przysadki mózgowej może dawać błędne wyniki (małe wartości).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Wyniki z prospektywnych badań epidemiologicznych i doświadczenie uzyskane po wprowadzeniu produktu do obrotu na świecie nie wykazują zwiększonego ryzyka wrodzonych wad rozwojowych u dzieci, jeśli budezonid stosowany był w postaci inhalacji lub donosowo we wczesnej ciąży. Podobnie jak w przypadku innych leków, budezonid można stosować w ciąży jedynie wtedy, gdy w opinii lekarza przewidywana korzyść dla matki jest większa niż ryzyko dla płodu.

Karmienie piersią

Budezonid przenika do mleka kobiecego. Jednakże, podczas stosowania dawek terapeutycznych budezonidu, nie przewiduje się jakiegokolwiek wpływu takiego leczenia na dziecko karmione piersią. Budezonid może być stosowany przez kobiety karmiące piersią.

Leczenie podtrzymujące budezonidem w postaci inhalacji (200 lub 400 mikrogramów dwa razy na dobę) u kobiet z astmą karmiących piersią powodowało nieistotną ogólnoustrojową ekspozycję na budezonid u dzieci karmionych piersią.

W badaniu farmakokinetycznym, szacowana dobowa dawka u niemowląt stanowiła 0,3% dobowej dawki u matki, w przypadku obydwu stosowanych dawek, a średnie stężenie w osoczu u niemowląt szacowano jako 1/600 stężenia obserwowanego w osoczu matki, przy całkowitej doustnej biodostępności u niemowląt. Stężenie budezonidu w osoczu u niemowląt było poniżej limitu oznaczalności.

Na podstawie danych dotyczących budezonidu stosowanego wziewnie oraz faktu, że wykazuje on liniową farmakokinetykę podczas stosowania dawek terapeutycznych w zalecanych odstępach między nimi, zarówno podczas podawania donosowego, wziewnego, doustnego czy doodbytniczego, przewiduje się, że ekspozycja dzieci karmionych piersią na działanie budezonidu stosowanego w dawkach terapeutycznych jest mała.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt Rhinocort nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Poniższe definicje odnoszą się do częstości występowania działań niepożądanych:

Częstość zdefiniowana jest następująco: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000).

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość występowania

Działanie niepożądane

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często

Natychmiastowe i opóźnione reakcje nadwrażliwości, w tym pokrzywka, wysypka, zapalenie skóry, obrzęk naczynioruchowy oraz świąd

Bardzo rzadko

Reakcje anafilaktyczne

Zaburzenia endokrynologiczne

Rzadko

Objawy przedmiotowe i podmiotowe

ogólnoustrojowego działania glikokortykosteroidów, w tym zahamowanie czynności kory nadnerczy i spowolnienie wzrostu

Zaburzenia oka

Nieznana

Zaćma

Jaskra

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często

Krwista wydzielina z nosa i krwawienia z nosa Podrażnienie błony śluzowej nosa

Bardzo rzadko

Owrzodzenie błony śluzowej nosa

Perforacja przegrody nosa Bezgłos

Wystąpić może ogólnoustrojowe działanie donosowych glikokortykosteroidów, szczególnie jeśli stosowane są w dużych dawkach przez długi okres (patrz punkt 4.4).

Dzieci i młodzież

U dzieci przyjmujących steroidy donosowe obserwowano spowolnienie wzrostu. Ze względu na ryzyko spowolnienia wzrostu u dzieci i młodzieży, wskazane jest monitorowanie wzrostu u tych pacjentów, jak opisano w punkcie 4.4.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: +48 22 49 21 301

fax.: +48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Ostre przedawkowanie budezonidu, podanego nawet w bardzo dużych dawkach, nie powinno stanowić problemu klinicznego.

W przypadku długotrwałego stosowania dużych dawek budezonidu mogą wystąpić objawy ogólnoustrojowe związane ze zwiększeniem stężenia glikokortykosteroidów w osoczu, w tym zahamowanie czynności kory nadnerczy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: produkty do stosowania donosowego, glikokortykosteroidy Kod ATC: R01A D05

Budezonid jest glikokortykosteroidem wykazującym silne miejscowe działanie przeciwzapalne. Dokładny mechanizm działania glikokortykosteroidów w leczeniu zapalenia błony śluzowej nosa nie jest w pełni poznany. Prawdopodobnie ważną rolę ma działanie przeciwzapalne wynikające z zahamowania uwalniania mediatorów reakcji zapalnej i zahamowania odpowiedzi immunologicznej zależnej od cytokin. Siła działania budezonidu, mierzona jako powinowactwo do receptora glikokortykosteroidowego, jest około 15-krotnie większa niż siła działania prednizolonu.

Budezonid podawany zapobiegawczo przed prowokacyjną próbą donosową zmniejsza nadreaktywność i hamuje napływ granulocytów kwasochłonnych (eozynofili).

Produkt Rhinocort stosowany w zalecanych dawkach nie wpływa znacząco klinicznie ani na podstawowe stężenie kortyzolu w osoczu, ani na odpowiedź na stymulację hormonem adrenokortykotropowym (ACTH). W badaniach klinicznych z udziałem zdrowych ochotników, którym podawano krótkotrwale budezonid, zaobserwowano jednak związane z dawką zmniejszenie stężenia kortyzolu zarówno w osoczu, jak i w moczu.

W badaniach klinicznych przeprowadzonych z udziałem dzieci z sezonowym lub całorocznym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa oraz z udziałem dorosłych z całorocznym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa nie wykazano zależności odpowiedzi klinicznej od dawki.

Nie ma danych dotyczących stosowania produktu Rhinocort 32 mikrogramy/dawkę lub

64 mikrogramy/dawkę w przypadku naczynioruchowego (niealergicznego) zapalenia błony śluzowej

nosa.

Dzieci i młodzież

Skuteczność kliniczna

Skuteczność terapeutyczną produktu Rhinocort oceniono wśród kilku tysięcy dorosłych i dzieci. Większość badań prowadzona była z zastosowaniem dawek od 32 do 256 mikrogramów podawanych donosowo raz na dobę. Przykłady reprezentacyjnych badań oceniających stosowanie produktu Rhinocort w leczeniu dzieci z sezonowym lub całorocznym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa przedstawiono poniżej. Podstawową zmienną skuteczności był wspólny wynik objawów dotyczących nosa (ang. combined nasal symptoms score, CNSS), będący sumą pojedynczych objawów nosowych dla 3 objawów (niedrożność, katar i kichanie, każdy oceniany w skali od 0 do 3).

Sezonowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa Dzieci i młodzież

W dwutygodniowym, randomizowanym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo, prowadzonym równolegle w grupach, badaniu oceniano skuteczność i bezpieczeństwo stosowania produktu Rhinocort w dawce 16, 32 i 64 mikrogramy raz na dobę u 400 dzieci (w wieku od 2 do 5 lat) z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (sezonowym lub całorocznym). Obserwowano znaczące zmniejszenie CNSS w porównaniu do wartości początkowych we wszystkich badanych grupach, w tym grupy otrzymującej placebo. Różnica pomiędzy grupą stosującą Rhinocort w dawce 64 mikrogramy i placebo nie była statystycznie znacząca.

Całoroczne zapalenie błony śluzowej nosa Dzieci i młodzież

W sześciotygodniowym, randomizowanym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo, prowadzonym równolegle w grupach, badaniu oceniano skuteczność i bezpieczeństwo stosowania produktu Rhinocort w dawce 128 mikrogramów raz na dobę u 202 dzieci (w wieku od 6 do 16 lat) z całorocznym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa. Podstawową zmienną skuteczności był CNSS i maksymalny przepływ powietrza przez nos podczas wdechu (ang. peak nasal inspiratory flow, PNIF). Rhinocort poprawia wartości CNSS i PNIF statystycznie bardziej niż placebo. Początek działania produktu Rhinocort obserwowano po 12 od zastosowania pierwszej dawki w zakresie CNSS i po 48 godzinach w zakresie PNIF.

Bezpieczeństwo kliniczne Dzieci i młodzież

W randomizowanym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo badaniu dotyczącym wzrostu, 229 dzieciom przed pokwitaniem w wieku od 4 do 8 lat podawano Rhinocort w dawce 64 mikrogramy raz na dobę lub placebo przez 12 miesięcy, po 6 miesiącach podstawowego badania. W badaniu tym wykazano, iż tempo wzrostu było zbliżone w grupie stosującej Rhinocort i w grupie stosującej placebo po 12 miesiącach terapii: średnia różnica w tempie wzrostu (placebo - Rhinocort) wynosiła 0,27 cm/rok (95% przedział ufności: -0,07 do 0,62).

Wpływ na stężenie kortyzolu w osoczu

Produkt Rhinocort stosowany w zalecanych dawkach nie powoduje zmian o znaczeniu klinicznym w fizjologicznym stężeniu kortyzolu w osoczu ani nie stymuluje ACTH. W badaniach wśród zdrowych ochotników obserwowano zależną od dawki zmianę stężenia kortyzolu w osoczu i w moczu po krótkotrwałym zastosowaniu produktu Rhinocort.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Ogólnoustrojowa biodostępność budezonidu po podaniu produktu Rhinocort wynosi 33% dawki odmierzonej. U osób dorosłych maksymalne stężenie budezonidu w osoczu po podaniu dawki 256 mikrogramów produktu Rhinocort jest osiągane po 0,7 godziny i wynosi 0,64 nmol/l. Po podaniu 256 mikrogramów produktu powierzchnia pola pod krzywą (AUC) dla budezonidu wynosi 2,7 nmol x h/l u dorosłych.

Dystrybucja

Objętość dystrybucji budezonidu wynosi około 3 l/kg masy ciała. Budezonid wiąże się z białkami osocza w mniej więcej 85-90%.

Metabolizm

W wyniku efektu pierwszego przejścia przez wątrobę, budezonid w znacznym stopniu (około 90%) podlega przemianie do metabolitów o małej aktywności glikokortykosteroidowej. Aktywność glikokortykosteroidowa głównych metabolitów budezonidu, 6p-hydroksybudezonidu i 16a hydroksyprednizolonu, wynosi mniej niż 1% aktywności budezonidu. Budezonid jest metabolizowany głównie przez izoenzym CYP 3A4, wchodzący w skład układu enzymatycznego cytochromu P450.

Budezonid nie podlega miejscowemu unieczynnieniu metabolicznemu w błonie śluzowej nosa.

Wydalanie

Metabolity budezonidu są wydalane w postaci wolnej lub sprzężonej, głównie przede wszystkim przez nerki. Budezonid w postaci niezmienionej nie jest wykrywany w moczu. Budezonid ma duży klirens układowy (około 1,2 l/min). Końcowy okres półtrwania budezonidu po podaniu dożylnym wynosi około 2-3 godzin.

Liniowość

Kinetyka budezonidu stosowanego w dawkach leczniczych jest proporcjonalna do dawki.

Dzieci i młodzież

U dzieci z astmą w wieku 4 do 6 lat ogólnoustrojowy klirens budezonidu wynosi około 0,5 l/min.

W przeliczeniu na kg masy ciała, klirens u dzieci jest w przybliżeniu o 50% większy niż u dorosłych. U dzieci chorych na astmę okres półtrwania budezonidu po inhalacji wynosi w przybliżeniu

2.3    godziny i jest prawie taki sam jak okres półtrwania u dorosłych, zdrowych ochotników. Po podaniu produktu Rhinocort w dawce 256 mikrogramów powierzchnia pola pod krzywą (AUC) dla budezonidu wynosi 5,5 nmol x h/l u dzieci, co wskazuje na większą ekspozycję ogólnoustrojową na glikokortykosteroidy u dzieci niż u dorosłych. W zakresie dawek klinicznie zalecanych, farmakokinetyka budezonidu jest proporcjonalna do podanej dawki, a ekspozycja w osoczu skorelowana z masą pacjenta. Należy wziąć to po uwagę ustalając dawkę dla dzieci i młodzieży.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Konwencjonalne badania dotyczące ogólnej toksyczności, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego nie wykazały większego ryzyka stosowania produktu u ludzi.

W badaniach wpływu na rozrodczość zwierząt wykazano, że glikokortykosteroidy, takie jak budezonid, powodują zwiększenie możliwości wystąpienia takich wad wrodzonych, jak rozszczep podniebienia czy wady rozwojowe układu kostnego.

Wydaje się jednak, że dane z badań przeprowadzonych na zwierzętach nie mają znaczenia w praktyce klinicznej u ludzi.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna i karmeloza sodowa

Glukoza bezwodna

Polisorbat 80

Disodu edetynian

Potasu sorbinian

Kwas solny (do uzyskania odpowiedniego pH)

Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C, nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z ciemnego szkła zawierająca 10 ml zawiesiny (120 dawek), zaopatrzona w pompkę dozującą objętości 50 ąl i aplikator donosowy z zatyczką, w tekturowym pudełku.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Przed użyciem produktu Rhinocort po raz pierwszy należy wstrząsnąć butelką i wykonać kilka razy czynność rozpylania w powietrze tak, aby uzyskać jednolitą „mgiełkę”. Jest to tzw. ładowanie pompki. Jeżeli od ostatniego użycia leku upłynęło więcej niż 24 godziny, pompka musi być ładowana ponownie. W tym przypadku wystarczy jednokrotne rozpylenie w powietrze.

Produkt niezużyty lub uszkodzony powinien być zwrócony do apteki, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

AstraZeneca AB

S-151 85 Sodertalje, Szwecja

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Rhinocort 32 mikrogramy na dawkę: 4462 Rhinocort 64 mikrogramy na dawkę: 4461

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 13-10-1999 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 21-12-2009

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

9

Rhinocort