+ iMeds.pl

Rhinophenazol (5 mg + 0,25 mg)/mlUlotka Rhinophenazol

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

RHINOPHENAZOL (5 mg + 0,25 mg)/ml, krople do nosa, roztwór

Antazolini sulfas + Naphazolini nitras

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty, lub pielęgniarki.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 3 do 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Rhinophenazol i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rhinophenazol

3.    Jak stosować lek Rhinophenazol

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Rhinophenazol

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Rhinophenazol i w jakim celu się go stosuje

Rhinophenazol jest lekiem złożonym zawieraj ącym w swoim składzie dwie substancje czynne -antazolinę (działaj ącą przeciwalergicznie) i nafazolinę (obkurczaj ącą rozszerzone naczynia krwionośne).

Rhinophenazol zastosowany na błonę śluzową nosa zmniejsza jej obrzęk i przekrwienie, zmniejsza ilość wydzieliny oraz ułatwia jej odpływ z zatok. Dzięki temu znika uczucie zatkanego nosa i zatok, które towarzyszą alergii i przeziębieniu.

Rhinophenazol stosuje się:

•    w ostrych stanach zapalnych błony śluzowej nosa;

•    w zaostrzeniu przewlekłego nieżytu nosa w przebiegu sezonowego i całorocznego alergicznego nieżytu nosa lub przeziębienia.

Rhinophenazol działa objawowo i przeznaczony jest do leczenia doraźnego.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rhinophenazol

Kiedy nie stosować leku Rhinophenazol:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na antazoliny siarczan oraz nafazoliny azotan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6.);

•    jeśli pacjent ma jaskrę z wąskim kątem (podwyższone ciśnienie w oczach);

•    jeśli pacjent ma uczulenie na leki adrenomimetyczne (grupa leków, do których należy nafazolina).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Rhinophenazol należy omówić z lekarzem lub farmaceutą, lub pielęgniarką.

•    U pacjentów z chorobami układu krążenia (objawy takie jak np. ból w klatce piersiowej, niedotlenienie serca, przyspieszone lub nieregularne bicie serca, duszność, wysokie ciśnienie krwi, przyspieszone tętno), nadczynnością tarczycy, cukrzycą (zwiększone stężenie cukru we krwi), przerostem gruczołu krokowego oraz u osób w podeszłym wieku należy zachować ostrożność z uwagi na możliwość wystąpienia działań ogólnoustroj owych.

•    Należy przestrzegać zaleconego czasu stosowania leku oraz nie przekraczać zalecanych dawek, ponieważ może doj ść do nasilenia obrzęku i zwiększenia wydzielania wydzieliny, a także powstania trwałych zmian w błonie śluzowej nosa.

•    Nie zaleca się stosowania leku u dzieci do 6 lat.

Lek Rhinophenazol a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie stosować leku jednocześnie z lekami przeciwdepresyjnymi należącymi do grupy tzw. inhibitorów monoaminooksydazy (np. selegilina) lub trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (np. imipramina, amitryptylina).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

U kobiet karmiących piersią Rhinophenazol należy stosować ostrożnie.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Rhinophenazol nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Rhinophenazol zawiera benzalkoniowy chlorek

Rhinophenazol zawiera benzalkoniowy chlorek, który pełni rolę środka konserwującego w leku. Benzalkoniowy chlorek może powodować podrażnienie błony śluzowej nosa.

3.    Jak stosować lek Rhinophenazol

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty, lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, lub pielęgniarki.

-    Lek stosować wyłącznie do nosa.

-    Ze względów higienicznych opakowanie leku powinno być stosowane tylko przez jednego pacjenta.

-    Leku nie należy stosować dłużej niż 3 do 5 dni. Jeśli po upływie 3-5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

-    Nie należy stosować dawek większych niż podane poniżej.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat

1-3 krople do każdego otworu nosowego nie częściej niż co 4-6 godzin.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Rhinophenazol

Nie ma danych dotyczących ostrego przedawkowania kropli stosowanych miejscowo do nosa. Długotrwałe lub zbyt częste podawanie leku u dzieci lub przypadkowe wypicie zawartości butelki może doprowadzić do zahamowania ośrodkowego układu nerwowego, obniżenia temperatury ciała, śpiączki, nagłego obniżenia ciśnienia krwi, przyspieszenia czynności serca.

Pominięcie zastosowania leku Rhinophenazol

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000):

-    senność;

-    bóle i zawroty głowy;

-    niepokój;

-    nadciśnienie;

-    kołatanie serca;

-    nadmierne pocenie    się;

-    osłabienie;

-    zwiększenie    stężenia glukozy we krwi;

-    nudności.

Jeżeli wystąpią reakcje ogólne lub utrzymuje się miejscowe podrażnienie, lek należy odstawić. Długotrwałe stosowanie leku może doprowadzić do wtórnego nasilenia obrzęku, a także trudnych do wyleczenia zmian w błonie śluzowej nosa.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Rhinophenazol

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą w opakowaniu zewnętrznym.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Rhinophenazol

-    Substancjami czynnymi leku są: antazoliny siarczan i nafazoliny azotan.

1 ml roztworu zawiera 5 mg antazoliny siarczanu i 0,25 mg nafazoliny azotanu.

-    Pozostałe składniki to: kwas borowy; disodu edetynian; benzalkoniowy chlorek, roztwór; sodu wodorotlenek 10% (do ustalenia pH); woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Rhinophenazol i co zawiera opakowanie

Rhinophenazol to krople do nosa w postaci bezbarwnego lub lekko żółtego przezroczystego płynu.

Butelka polietylenowa o pojemności 10 ml zamknięta polietylenowym kroplomierzem oraz polietylenową zakrętką z pierścieniem gwarancyjnym, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

{logo podmiotu odpowiedzialnego} Polfa Warszawa S.A.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa tel. (22) 691 39 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4/4

Rhinophenazol

Charakterystyka Rhinophenazol

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

RHINOPHENAZOL, (5 mg + 0,25 mg)/ml, krople do nosa, roztwór

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu zawiera 5 mg antazoliny siarczanu (Antazolini sulfas) oraz 0,25 mg nafazoliny azotanu (Naphazolini nitras).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: benzalkoniowy chlorek, roztwór.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do nosa, roztwór

Bezbarwny lub lekko żółty, przezroczysty płyn

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Ostre stany zapalne błony śluzowej nosa

Zaostrzenia przewlekłego nieżytu nosa w przebiegu sezonowego i całorocznego alergicznego nieżytu nosa lub przeziębienia

Rhinophenazol działa objawowo i przeznaczony jest do leczenia doraźnego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat:

1-3 krople do każdego otworu nosowego nie częściej niż co 4-6 godzin.

Leku nie należy stosować dłużej niż 3-5 dni.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na antazoliny siarczan, nafazoliny azotan lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

wymienioną w punkcie 6.1

Jaskra z wąskim kątem

Nadwrażliwość na środki adrenomimetyczne

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ze względów higienicznych opakowanie leku powinno być stosowane tylko przez jednego pacjenta.

Ponieważ nie można wykluczyć wchłonięcia z błony śluzowej nosa niewielkich ilości substancji czynnych produktu, należy zachować ostrożność i nie przekraczać zaleconego dawkowania w przypadku współistniej ących chorób układu krążenia, nadczynności tarczycy, cukrzycy, w przeroście gruczołu krokowego oraz u osób w podeszłym wieku.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie stosować leku jednocześnie z inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO) i trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią

Nie ma danych dotyczących przenikania czynnych składników produktu do mleka kobiecego. Stosowanie leku u kobiety karmiącej piersią wymaga zachowania ostrożności.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Rhinophenazol nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Poniżej przedstawiono działania niepożądane związane ze stosowaniem produktu Rhinophenazol: [bardzo rzadko (<1/10 000)].

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

-    hiperglikemia.

Zaburzenia układu nerwowego

-    senność,

-    bóle i zawroty głowy,

-    niepokój.

Zaburzenia serca

-    zaburzenia rytmu serca.

Zaburzenia naczyniowe

-    zwiększenie ciśnienia tętniczego.

Zaburzenia żołądka i jelit

-    nudności.

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

-    osłabienie,

-    nadmierne pocenie się.

Brak poprawy lub nasilenie działań niepożądanych są wskazaniem do odstawienia leku.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9    Przedawkowanie

Brak danych dotyczących ostrego przedawkowania kropli stosowanych miej scowo do nosa. Długotrwałe lub zbyt częste podawanie produktu u dzieci, lub przypadkowe spożycie doustne, może prowadzić do zahamowania ośrodkowego układu nerwowego, hipotermii, a nawet śpiączki. Nafazolina może powodować nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego, tachykardię.

Należy zastosować leczenie objawowe.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki udrożniaj ące nos i inne produkty do stosowania miejscowego; połączenia sympatykomimetyków (bez kortykosteroidów); nafazolina.

Kod ATC: R 01 AB 02

Rhinophenazol jest lekiem złożonym, zawieraj ącym w swym składzie substancj ę przeciwhistaminową - antazolinę i a-adrenomimetyk - nafazolinę.

Antazolina jest antagonistą receptora H1 I generacji. Poprzez konkurencyjne blokowanie receptora histaminowego H1 hamuje objawy alergiczne, zwłaszcza związane z uwalnianiem histaminy, takie jak rozszerzenie i wzrost przepuszczalności naczyń.

Nafazolina pobudza naczyniowe receptory a-adrenergiczne; zastosowana miejscowo obkurcza rozszerzone naczynia krwionośne i likwiduje objawy związane ze stanem zapalnym. Stosowana dłużej niż kilka dni prowadzi do tzw. efektu „z odbicia”, tzn. do wtórnego rozszerzenia naczyń niereagującego nawet na zwiększenie dawki.

Skojarzenie dwóch substancji o różnych mechanizmach działania prowadzi do usuwania miejscowych stanów zapalnych błony śluzowej nosa, zwłaszcza jeśli mają podłoże alergiczne.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Nafazolina podawana do nosa w zbyt dużych dawkach może być wchłaniana do krążenia ogólnego przez błonę śluzową nosa, wywołując działania systemowe. Wystąpienie ogólnych działań antazoliny po podaniu do nosa, zgodnie z zalecanym dawkowaniem, jest bardzo mało prawdopodobne.

Czas jaki upływa od chwili zakroplenia leku do nosa do momentu całkowitego obkurczenia błony śluzowej nosa wynosi od 5,5 do 10 minut. Drożność nosa po podaniu nafazoliny utrzymuje się przez 2,7 do 4,7 godzin, średnio 3,5 godziny.

Dystrybucja

Antazolina jest słabą zasadą, w około 65% wiąże się z białkami osocza, głównie z ai-glikoproteiną. Okres półtrwania w osoczu wynosi około 3 godziny i może być krótszy u dzieci i wydłużać się znacznie u pacjentów z chorobami wątroby.

Antazolina wykazuje właściwości lipofilne, co pozwala na dystrybucj ę do tkanek organizmu, w tym przenikanie przez barierę krew-mózg, przez łożysko oraz do mleka kobiecego.

Nafazolina jest słabą zasadą, która we krwi wiąże się głównie z a1-glikoproteiną.

Metabolizm

Antazolina ulega metabolizmowi w wątrobie przy udziale izoenzymów cytochromu P-450, głównie CYP2D6. Podana doustnie ulega intensywnemu metabolizmowi pierwszego przejścia w wątrobie, a jej stężenie w tym narządzie jest od 7 do 42 razy większe od stężenia leku w osoczu.

Nafazolina ulega metabolizmowi w wątrobie. Powstałe metabolity nie są aktywne farmakologicznie.

Eliminacja.

Antazolina wydalana jest głównie z moczem w postaci metabolitów; tylko niewielka jej część wydalana jest w postaci niezmienionej. Niewielka część metabolitów wydalana jest do dróg żółciowych, gdzie ulega wewnątrzwątrobowemu krążeniu zwrotnemu, ale w niewielkim stopniu wydalana jest z kałem.

Nafazolina wydalana jest głównie z moczem, zarówno w postaci niezmienionej oraz w postaci metabolitów.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne (niekliniczne), uwzględniające wyniki konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, możliwego działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na reprodukcj ę, nie ujawniaj ą występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Kwas borowy Disodu edetynian Benzalkoniowy chlorek, roztwór Sodu wodorotlenek 10% (do ustalenia pH)

Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Niezgodności fizyczne i chemiczne nieznane.

6.3    Okres ważności 3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą w opakowaniu zewnętrznym.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka polietylenowa o pojemności 10 ml zamknięta polietylenowym kroplomierzem oraz polietylenową zakrętką z pierścieniem gwarancyjnym, w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/1820

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 23.02.1973 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 02.12.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5/5

Rhinophenazol