+ iMeds.pl

Rhophylac 300 300 mcg/2 ml (1500 IU)Ulotka Rhophylac 300

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Rhophylac 300 mikrogramów / 2 ml Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce

Immunoglobulina ludzka anty-D

Przed zastosowaniem leku należy dokładnie przeczytać tę ulotkę.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Rhophylac 300 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Rhophylac 300

3.    Jak stosować Rhophylac 300

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Rhophylac 300

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST RHOPHYLAC 300 I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE?

Co to jest Rhophylac 300?

Lek ten jest gotowym do użycia roztworem do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce. Roztwór zawiera specjalne białka wyizolowane z ludzkiego osocza krwi. Białka te należą do klasy „immunoglobulin”, nazywanych również przeciwciałami. Aktywnym składnikiem leku Rhophylac 300 są swoiste przeciwciała zwane „immunoglobuliną anty-D(Rh)”. Przeciwciała te unieczynniają czynnik Rhesus typu D.

Co to jest czynnik Rhesus typu D?

Czynniki Rhesus są swoistą cechą ludzkich krwinek czerwonych. Tzw. czynnik Rhesus typu D (w skrócie „Rh(D)”) występuje u około 85% populacji. Ludzi tych określamy jako Rh(D) dodatnich. Ludzie, u których nie występuje czynnik Rhesus typ D określani są Rh(D) ujemnymi.

Co to jest immunoglobulina anty-D (Rh)?

Immunoglobulina anty-D (Rh) jest przeciwciałem skierowanym przeciwko antygenowi Rhesus typu D produkowanym przez układ odpornościowy człowieka. Kiedy osoba Rh(D) -ujemna otrzyma krew z czynnikiem Rh(D) -dodatnim, jej/jego układ odpornościowy rozpozna krwinki Rh-dodatnie jako „obce” dla swojego organizmu i będzie usiłował j ą zniszczyć. W tym celu układ immunologiczny wyprodukuje swoiste przeciwciała przeciwko czynnikowi Rhesus typu D. Proces ten nazywany jest „immunizacją” i zwykle zajmuje trochę czasu (2-3 tygodnie). Dlatego też do zniszczenia krwinek czerwonych Rh(D)-dodatnich nie dochodzi po pierwszym kontakcie, zwykle nie obserwuje się też wówczas żadnych objawów. Jednak w przypadku kiedy tej samej Rh(D)-ujemnej osobie zostanie podana Rh(D)-dodatnia krew po raz drugi, przeciwciała będą „gotowe do natychmiastowego działania” i jej/jego układ immunologiczny natychmiast zniszczy obce krwinki czerwone.

Jak działa Rhophylac 300

Jeżeli osoba Rh(D) -ujemna otrzyma wystarczającą dawkę ludzkiej immunoglobuliny anty-D(Rh), może to zapobiec immunizacji przeciw czynnikowi Rhesus typu D. Dla uzyskania tego efektu leczenie lekiem Rhophylac 300 powinno być podjęte przed lub wkrótce po pierwszym kontakcie z czerwonymi krwinkami Rh(D) -dodatnimi. Immunoglobuliny anty-D(Rh) zawarte w tym leku zniszczą natychmiast obce krwinki czerwone Rh(D) -dodatnie. W efekcie układ immunologiczny pacjenta nie będzie stymulowany do wytworzenia własnych przeciwciał.

W jakim celu stosuje się Rhophylac 300

Lek ten jest stosowany w dwóch różnych sytuacjach:

A)    U Rh(D)- ujemnych, ciężarnych kobiet, które noszą Rh(D) -dodatnie dziecko

W tej wyjątkowej sytuacji może dojść do immunizacji przez krwinki czerwone dziecka, które przenikają do układu krwionośnego matki. Jeżeli do tego dochodzi podczas pierwszej ciąży, zazwyczaj nie doprowadza to do uszkodzenia płodu i dziecko rodzi się w pełni zdrowe. Jednak w przypadku drugiej ciąży, kiedy płód jest Rh(D)-dodatni, przeciwciała matki mogą uszkodzić krwinki czerwone dziecka podczas ciąży. Może to doprowadzić u dziecka do poważnych komplikacji, a nawet do jego śmierci.

Ciężarna Rh(D)-ujemna kobieta powinna    otrzymać immunoglobuliny anty-D(Rh)

w następuj ących przypadkach:

•    w ciąży lub bezpośrednio po porodzie dziecka Rh(D) -dodatniego;

•    po poronieniu dziecka Rh(D) -dodatniego (poronienie, poronienie zagrażające lub aborcja);

•    gdy w czasie ciąży dojdzie do ciężkich komplikacji (ciąża pozamaciczna lub zaśniad groniasty);

•    w przypadku podejrzenia, że krwinki czerwone dziecka przeniknęły do krążenia krwi matki (krwotok przezłożyskowy będący wynikiem krwotoku przedporodowego). Może do tego doj ść na przykład w przypadku, kiedy podczas ciąży występuj ą krwawienia z dróg rodnych;

•    kiedy lekarz prowadzący uzna, że istnieje potrzeba wykonania badań w kierunku wad rozwojowych płodu (amniopunkcja, biopsja kosmówki);

•    kiedy lekarz lub położna muszą wykonać zabieg położniczy w trakcie porodu (np. obrót zewnętrzny dziecka lub inne zabiegowe działania położnicze);

•    kiedy w wyniku wypadku doszło do uszkodzenia żołądka lub jelit matki (uraz brzucha).

B)    U osób dorosłych, dzieci i młodzieży (0-18 lat) Rh(D)-ujemnvch. którym przypadkowo podano infuzje (transfuzje) krwi Rh-dodatniej (transfuzja źle dobranej krwi). Dotyczy to także innych preparatów krwi zawierających krwinki czerwone Rh(D)-dodatnie

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM RHOPHYLAC 300


Należy przeczytać tę część z uwagą. Podane informacje powinny być wzięte pod uwagę przez pacjenta i lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Kiedy nie stosować Rhophylac 300

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na immunoglobuliny ludzkie lub inne składniki tego leku (wymienione w punkcie 6 tej ulotki).

Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę o wszystkich przypadkach wystąpienia objawów złej tolerancji innych leków .

•    Nie wolno podawać leku w iniekcjach domięśniowych w przypadku pacjenta z poważnym obniżeniem liczby płytek krwi (trombocytopenii) lub innego ciężkiego zaburzenia krzepnięcia..

Przed zastosowaniem leku należy poinformować    lekarza lub    pielęgniarkę

o występowaniu wyżej wymienionych nieprawidłowości. W takim przypadku ten lek może być podany tylko we wstrzyknięciu dożylnym.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania Rhophylac 300    należy omówić to z lekarzem lub

personelem medycznym.

•    w celu ochrony kobiet Rh(D) -ujemnych po porodzie dziecka Rh(D) -dodatniego, ten lek podawany jest zawsze matce, nie noworodkowi.

•    Lek ten nie jest przeznaczony do stosowania u osób Rh(D) -dodatnich.

Kiedy może być konieczne przerwanie podawania leku

•    Rhophylac 300 może wywołać reakcje nadwrażliwości (typu alergicznego).W rzadkich przypadkach mogą wystąpić reakcje alergiczne takie jak nagły spadek ciśnienia krwi lub wstrząs (patrz także punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”) nawet jeśli wcześniej przyjmowane ludzkie immunoglobuliny były dobrze tolerowane.

W przypadku wystąpienia tych objawów należy natychmiast poinformować o tym lekarza lub pielęgniarkę. Podawanie leku zostanie wstrzymane i podjęte zostanie leczenie dostosowane do rodzaju i nasilenia działań niepożądanych.

Lekarz i personel medyczny powinni objąć szczególną opieką

•    pacjentów z niskim poziomem immunoglobulin typu IgA, którzy mogą znacznie łatwiej doświadczyć reakcji nadwrażliwości.

Należy poinformować lekarza lub personel medyczny jeżeli u pacjenta występuje niski poziom IgA. Następnie lekarz powinien ostrożnie wyważyć korzyści wynikające z leczenia tym lekiem w stosunku do zwiększonego ryzyka wystąpienia reakcji nadwrażliwości.

•    W czasie leczenia tym lekiem po niezgodnej grupowo transfuzji podawane są duże ilości produktu (do 3 000 mikrogramów, co odpowiada 20 ml lub 10 strzykawkom). W takim przypadku dochodzi do tak zwanej reakcji hemolitycznej. Jest ona wynikiem zniszczenia obcych krwinek czerwonych Rh(D) dodatnich. Z tego względu wskazany jest ścisły nadzór lekarza lub pielęgniarki, może być również konieczne wykonanie specjalnych badań krwi.

•    Jeżeli indeks masy ciała pacjenta (BMI) jest większy lub równy 30 (obliczony przez podzielenie masy ciała przez kwadrat wzrostu), domięśniowe wstrzyknięcie produktu Rhophylac może nie być w pełni skuteczne. W tym przypadku lekarz lub personel medyczny powinien raczej wstrzyknąć ten lek dożylnie.

Informacja o bezpieczeństwie z uwzględnieniem możliwości przenoszenia, czynników zakaźnych Ten lek otrzymywany jest z ludzkiego osocza (jest to płynna część krwi). W przypadku, kiedy leki otrzymywane są z ludzkiej krwi lub osocza, stosowane są pewne metody zapobiegaj ące możliwości przeniesienia zakażenia na pacjentów. Należą do nich

•    dokładna selekcja dawców krwi i osocza, aby wykluczyć osoby mogące być nosicielami czynników zakaźnych,

•    badanie każdej donacji oraz puli osocza w kierunku obecności wirusów / czynników zakaźnych.

•    włączenie w procesie przetwarzania krwi lub osocza etapów mogących inaktywować lub usuwać wirusy. Pomimo tych zabezpieczeń stosowanie leków przygotowywanych z ludzkiej krwi lub osocza nie wyklucza całkowicie możliwości przeniesienia czynników zakaźnych. Dotyczy to także nieznanych lub nowo poznanych wirusów lub innego rodzaju czynników zakaźnych.

Stosowane metody są uważane za skuteczne wobec wirusów otoczkowych takich jak ludzki wirus niedoboru odporności (HIV, wirus powodujący AIDS), wirus zapalenia wątroby typu B oraz C. Stosowane metody mogą mieć ograniczoną skuteczność w odniesieniu do wirusów bezotoczkowych, takich jak wirus zapalenia wątroby typu A oraz parwowirus B19.

Stosowanie immunoglobulin nie jest związane z przenoszeniem wirusowego zapalenia wątroby typu A lub parwowirusa B19. Prawdopodobnie działanie ochronne jest to związane z obecnością w produkcie przeciwciał przeciwko tym zakażeniom.

Zdecydowanie zaleca się aby po każdorazowym podaniu leku Rhophylac 300 nazwa leku i numer serii zostały odnotowane w celu identyfikacji użytej serii.

Testy krwi

Należy poinformować lekarza lub personel medyczny jeżeli pacjentka była leczona lekiem Rhophylac 300 i miała ona lub jej nowo narodzone dziecko wykonywane jakiekolwiek badania krwi (testy serologiczne).

Po leczeniu tym lekiem wyniki niektórych testów krwi mogą być przez pewien czas zmienione . Jeżeli pacjentka otrzymywała ten lek przed porodem, wyniki niektórych badań krwi noworodka mogą być również zakłócone.

Lek Rhophylac 300 a inne leki

Zawsze należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Dotyczy to także leków sprzedawanych bez recepty.

Szczepienia

Przed leczeniem należy poinformować lekarza lub personel medyczny o szczepieniach, które miały miejsce w ostatnich 2-4 tygodniach.

Po leczeniu należy również poinformować lekarza wykonuj ącego szczepienia. Może on planować sprawdzenie skuteczności wykonanych szczepień.

Lek ten może osłabić skuteczność szczepionek zawieraj ących żywe wirusy, na przykład szczepionek przeciwko odrze, śwince, różyczce (niemieckiej odrze). Dlatego nie należy szczepić się przez 3 miesiące od przyjęcia ostatniej dawki leku Rhophylac 300.

Ciąża i karmienie piersią

Ten produkt leczniczny jest stosowany w ciąży lub krótko po porodzie. Immunoglobuliny są wydzielane z mlekiem matki. W badaniach klinicznych 432 matki otrzymały 300 mikrogramów tego leku przed porodem i 256 z nich ponownie po porodzie oraz nie stwierdzono działań niepożądanych u ich dzieci.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie stwierdzono wpływu skutków leczenia lekiem Rhophylac 300 na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn.

Rophylac zawiera sód

Lek ten zawiera do 11,5 mg (0,5 mmol) sodu w ampułko-strzykawce. Lekarz lub personel medyczny wezmą to pod uwage jeżeli pacjent jest na kontrolowanej diecie sodowej.

3. JAK STOSOWAĆ RHOPHYLAC 300

►    Ten lek jest wstrzykiwany przez lekarza lub pielęgniarkę w mięsień lub bezpośrednio do żyły.

►    O wielkości podawanej dawki Rhophylac 300 oraz odpowiedniej drodze jej podania decyduje lekarz. Na przykład, jeżeli indeks masy ciała pacjenta (BMI) jest większy lub równy 30, lek ten powinien być raczej wstrzyknięty dożylnie (patrz także punkt 2).

►    Przed użyciem strzykawkę należy ogrzać do temperatury pokojowej lub temperatury ciała.

► Jedna strzykawka może być użyta tylko przez jednego pacjenta (również wtedy, gdy po podaniu część leku pozostanie niezużyta).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Rhophylac 300

Konsekwencje przedawkowania nie są znane.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, ten lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane mogą wystąpić nawet jeżeli pacjent wcześniej przyjmował immunoglobuliny i dobrze je tolerował.

Reakcje alergiczne (reakcje nadwrażliwości) które były obserwoane rzadko (dotyczy od 1 do 10 osób leczonych na 10 000)

Wczesne objawy mogą pojawić się jako małe, swędzące pęcherzyki na skórze (pokrzywka) lub na całej powierzchni ciała (uogólniona wysypka). Mogą one rozwinąć się do ciężkiej nadwrażliwości / reakcji anafilaktycznej takiej, jak nagły spadek ciśnienia krwi lub wstrząs (np. można odczuwać poprawę nastroju, zawroty głowy, omdlenia w pozycji stojącej, zimne stopy lub dłonie, odczucie nienormalnego rytmu serca, ból w klatce piersiowej, ucisk w klatce piersiowej, świszczący oddech lub podwójne widzenie) nawet jęzeli pacjent nie wykazywał nadwrażliwości podczas wcześniejszych podań.

Jeżeli wystąpia takie objawy podczas stosowania leku Rhophylac należy o tym natychmiast powiadomić lekarza lub personel medyczny. Zdecyduj ą oni o zaprzestaniu podawania i rozpoczęciu odpowiedniego leczenia.

W przypadku podania domięśniowego tego leku może wystąpić ból i tkliwość uciskowa w miej scu wstrzyknięcia.

Następujące objawy niepożądane pojawiały się niezbyt często (dotyczy od 1 do 10 osób leczonych na 1000):

   gorączka i dreszcze (drżenie),

•    złe samopoczucie (rozbicie),

•    ból głowy,

•    reakcje skórne, zaczerwienienie skóry (rumień), swędzenie (świąd).

Następujące objawy niepożądane pojawiały się rzadko (dotyczy od 1 do 10 osób leczonych na 10 000):

•    nudności i/lub wymioty,

•    obniżenie ciśnienia krwi (hipotensja),

•    przyśpieszenie czynności serca lub tętna (tachykardia),

•    ból stawu (artralgia),

•    trudności w oddychaniu (duszność)

•    reakcje w miejscu wstrzyknięcia

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce . Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ RHOPHYLAC 300

►    Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

►    Przechowywać w lodówce (+2°C do +8°C).

►    Nie zamrażać.

►    Strzykawkę należy przechowywać w plastikowym, szczelnie zamkniętym opakowaniu oraz w opakowaniu zewnętrznym (kartonie) w celu ochrony przed światłem.

►    Nie należy stosować tego leku jeżeli roztwór jest mętny lub zawiera osad.

►    Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności. Jest on umieszczony na opakowaniu zewnętrznym oraz etykiecie ampułko-strzykawki po EXP. Data ważności odnosi się do ostatniego dnia podanego miesiąca.

►    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera ten lek

•    Substancją czynną jest ludzka immunoglobulina anty-D(Rh) (przeciwciała typu IgG przeciw tak zwanemu czynnikowi Rhesus typu D).

•    Inne składniki to albumina ludzka, glicyna, sodu chlorek i woda do wstrzykiwań.

•    Produkt zawiera maksymalnie 30 mg/ml białek ludzkiego osocza, z czego 10 mg/ml stanowi ludzka albumina jako stabilizator. Przynajmniej 95% innych białek osocza stanowią immunoglobuliny (przeciwciała) typu IgG. Lek Rhophylac 300 zawiera nie więcej niż 5 mikrogramów/ml ludzkich immunoglobulin (przeciwciał) typu IgA.

Jak wygląda lek Rhophylac 300 i co zawiera opakowanie

Lek ten jest klarownym lub lekko perłowym, bezbarwnym lub blado-żółtym roztworem do wstrzykiwań w szklanej ampułko-strzykawce z 2 ml roztworu zawierającego 1 500 j.m. (300 mikrogramów) immunoglobuliny anty-D.

Każde opakowanie zawiera 1 ampułko-strzykawkę oraz 1 igłę do wstrzykiwań, zapakowane w jeden blister (przezroczyste plastikowe opakowanie zamknięte papierową folią).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

CSL Behring GmbH Emil-von-Behring-Strasse 76 35041 Marburg Niemcy

Data zatwierdzenia ulotki: 11.2013

6

Rhophylac 300

Charakterystyka Rhophylac 300

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Rhophylac 300 mikrogramów / 2 ml, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda ampułko-strzykawka zawiera 1500 j.m. (300 mikrogramów) immunoglobuliny ludzkiej anty-D. Jeden ml zawiera 750 j.m. (150 mikrogramów) immunoglobuliny ludzkiej anty-D .

Produkt zawiera maksymalnie 30 mg/ml białek ludzkiego osocza, w tym 10 mg/ml ludzkiej albuminy jako stabilizator roztworu. Co najmniej 95% innych białek osocza stanowią immunoglobuliny klasy IgG.

Rozkład podklas IgG (wartości średnie):

IgG1....84,1%

IgG2....7,6%

IgG3....8,1%

IgG4... .1,0%

Zawartość IgA nie przekracza 5 mikrogramów/ml.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Maksymalna zawartość sodu wynosi 11,5 mg (0,5 mmol) na ampułko-strzykawkę.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań

Roztwór jest klarowny lub lekko opalizujący, bezbarwny lub jasnożółty. Osmolalność produktu Rhophylac jest nie mniejsza niż 240 mosmol/kg.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Zapobieganie immunizacji Rh(D) u kobiet Rh(D)- ujemnych

• Profilaktyka przedporodowa

—    Planowana profilaktyka przedporodowa

—    Profilaktyka przedporodowa związana z komplikacjami ciąży takimi jak:

Poronienie/ poronienie zagrażające, ciąża pozamaciczna lub zaśniad groniasty, wewnątrzmaciczne obumarcie płodu (IUFD), krwotok przezłożyskowy (TPH) wynikający z krwotoku przedporodowego (APH), po zabiegach amniopunkcji diagnostycznej, biopsji kosmówki lub innych manipulacyjnych zabiegach położniczych, takich jak obrót zewnętrzny, zabiegi inwazyjne, kordocenteza, tępy uraz jamy brzusznej lub interwencja terapeutyczna w celu leczenia płodu.

•    Profilaktyka poporodowa:

-    Poród dziecka Rh(D) dodatniego (antygen: D, Dsłaby, Dczęściowy)

Leczenie osób dorosłych, dzieci i młodzieży (0-18 lat) Rh(D) - ujemnych, po przetoczeniu niezgodnej grupowo (Rh(D) -dodatniej) krwi lub innych produktów zawierających krwinki czerwone, np. koncentratu płytek krwi.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dawka immunoglobuliny anty -D powinna być określana na podstawie poziomu ekspozycji na Rh(D) dodatnie krwinki czerwone oraz ustalona na podstawie założenia, że objętość 0,5 ml koncentratu Rh(D)-dodatnich krwinek czerwonych lub 1 ml Rh (D)-dodatniej krwi jest neutralizowana przez około 10 mikrogramów (50 j.m.) immunoglobuliny anty-D.

W oparciu o badania kliniczne preparatu Rhophylac, zalecane jest następujące dawkowanie. Szczegóły badania są opisane w punkcie 5.1.

Należy również rozważyć zalecenia innych oficjalnych wytycznych w zakresie dawek i schematów dawkowania ludzkiej immunoglobuliny anty-D do podawania domięśniowego lub dożylnego.

Zapobieganie immunizacji Rh(D) u kobiet Rh(D) - ujemnych

•    Profilaktyka przedporodowa: Zalecane jest podanie pojedynczej dawki 300 mikrogramów (1500 j.m.) w iniekcji dożylnej lub domięśniowej.

-    Planowa profilaktyka przedporodowa:

Pojedyncza dawka 300 mikrogramów w 28-30 tygodniu ciąży.

-    Profilaktyka przedporodowa spowodowana komplikacjami ciąży:

Pojedyncza dawka 300 mikrogramów powinna zostać podana najszybciej jak to możliwe i w ciągu 72 godzin, a jeśli to konieczne, jej podawanie należy powtarzać przez cały okres ciąży w odstępach 6-12 tygodniowych.

•    Profilaktyka poporodowa: W przypadku podawania dożylnego, 200 mikrogramów (1000 j.m.) jest dawką wystarczającą. Jeżeli produkt leczniczy jest podawany domięśniowo, zalecane jest podanie dawki od 200 mikrogramów (1000 j.m.) do 300 mikrogramów (1500 j.m.).

Przy zastosowaniu poporodowym produkt należy podać matce najszybciej jak to możliwe w ciągu 72 godzin od urodzenia Rh dodatniego (antygen: D, Dsłaby, Dczęściowy) dziecka. Po upływie 72 godzin nie należy rezygnować z podania produktu, tylko podać go tak szybko jak tylko jest to możliwe.

Dawka produktu leczniczego musi zostać podana po porodzie nawet wówczas, gdy zastosowano profilaktykę przedporodową, i gdy można wykazać w surowicy matki resztkową aktywność z nią związaną.

Przy podejrzeniu rozległego krwotoku płodowo-matczynego (> 4ml (występującego u 0,7% - 0,8% kobiet)) np. w przypadku niedokrwistości płodu/noworodka lub obumarcia wewnątrzmacicznego płodu, jego zakres powinien być określony odpowiednią metodą np. testem z wymywaniem kwaśnym buforem Kleihauer - Betke stosowanym w celu wykrycia hemoglobiny płodowej HbF lub cytometrią przepływową, która swoiście wykrywa komórki Rh(D)-dodatnie. Należy wówczas podać dodatkowe dawki immunoglobuliny anty-D (10 mikrogramów lub 50 j.m.) na 0,5 ml krwinek czerwonych płodu.

Transfuzje krwinek czerwonych (RBCs) niezgodnych grupowo

Zalecana dawka wynosi 20 mikrogramów (100 j.m.) immunoglobuliny anty-D na 2 ml przetoczonej krwi Rh(D) dodatniej lub na 1 ml koncentratu krwinek czerwonych (RBC). Odpowiednią dawkę należy określić po konsultacji ze specjalistą w zakresie transfuzji krwi. Należy przeprowadzać testy kontrolne w kierunku obecności krwinek czerwonych Rh(D)-dodatnich co 48 godzin i kontynuować podawanie immunoglobuliny anty-D, aż do wyeliminowania wszystkich RBCs Rh(D)-dodatnich z krążenia. Maksymalna dawka 3000 mikrogramów (15000 j.m.) jest wystarczająca w przypadku przetoczenia większej ilości niezgodnej grupowo krwi , niezależnie od tego, czy przetaczana objętość jest większa niż 300 ml Rh(D) dodatniej krwi.

Zaleca się stosowanie dożylne, gdyż pozwala ono natychmiast osiągnąć odpowiedni poziom osocza.

W przypadku iniekcji domięśniowej, należy podawać zwiększoną objętość przez okres kilku dni.

Dzieci i młodzież

Dawkowanie w przypadku transfuzji niezgodnych grupowo zależy od objętości krwi Rh(D) dodatniej lub przetoczonego koncentratu RBC, zalecana dawka u dzieci i młodzieży (0-18 lat) nie powinna się różnić od tej dla dorosłych. Jednakże, odpowiednie dawkowanie powinno być ustalone po konsultacji ze specjalistą od transfuzji krwi.

Sposób podawania

Przy stosowaniu dożylnym produkt leczniczy należy podawać w powolnym wstrzyknięciu.

Jeżeli wymagane jest wstrzyknięcie dużej objętości produktu leczniczego (> 2 ml u dzieci lub > 5 ml u dorosłych) i gdy wybrana zostanie iniekcja domięśniowa, zalecane jest podanie produktu w podzielonych dawkach w różne miejsca.

W przypadku przeciwwskazania do podania domięśniowego (zaburzenia krzepnięcia) Rhophylac należy podawać dożylnie.

Pacjenci z nadwagą

U pacjentów z indeksem masy ciała (BMI) > 30 zalecane jest podawanie dożylne (patrz punkt 4.4)

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych wymienionych w punkcie 6.1.

Nadwrażliwość na immunoglobuliny ludzkie.

Podawanie domięśniowe jest przeciwwskazane u osób z ciężką małopłytkowością lub innymi zaburzeniami hemostazy.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W przypadku stosowania po porodzie, produkt jest przeznaczony do podawania matkom. Nie należy go podawać noworodkowi.

Produkt nie jest przeznaczony do stosowania ani u osób Rh(D) dodatnich, ani u osób uprzednio immunizowanych antygenem Rh(D).

Rzeczywiste reakcje alergiczne występuj ą rzadko, ale mogą pojawiać się reakcje alergiczne na immunoglobulinę anty-D.

Rhophylac zawiera niewielką ilość IgA. Pomimo że efekt ze stosowania immunoglobuliny anty-D u pacjentów z niedoborami IgA jest zadowalający, u takich osób istnieje potencjalne ryzyko wytworzenia przeciwciał przeciw IgA i po podaniu krwiopochodnych produktów leczniczych zawierających IgA może u nich wystąpić reakcja anafilaktyczna. Dlatego lekarz musi rozważyć korzyść z terapii produktem Rophylac ze względu na potencjalne ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości.

Ludzka immunoglobulina anty-D może rzadko powodować spadek ciśnienia krwi z reakcją anafilaktyczną, nawet u pacjentów, którzy tolerowali wcześniejsze leczenie ludzką immunoglobuliną.

Podejrzenie wystąpienia reakcji alergicznych lub anafilaktycznej wymaga natychmiastowego przerwania iniekcji. W przypadku wystąpienia wstrząsu należy zastosować standardowe leczenie przeciwwstrząsowe.

Pacjenci po przetoczeniu krwi niezgodnej grupowo, którym podaje się bardzo duże dawki immunoglobuliny anty-D, powinni być monitorowani w warunkach klinicznych oraz powinni być przebadani pod względem parametrów biologicznych, z powodu ryzyka wystąpienia reakcji hemolitycznej.

Odnotowano doniesienia, że podanie domięśniowe produktu Rhophylac pacjentom z indeksem masy ciała(BMI) > 30 wiązało się z ryzykiem braku skuteczności. W związku z tym u pacjentów z BMI > 30 zalecane jest podawanie dożylne.

Rhophylac zawiera do 11,5 mg (0,5 mmol) sodu na ampułko-strzykawkę. Powinno się brać to pod uwagę u pacjentów na kontrolowanej diecie sodowej.

Informacja o bezpieczeństwie z uwzględnieniem możliwości przenoszenia, czynników zakaźnych Do standardowych metod zapobiegania zakażeniom związanym z użyciem produktów leczniczych wytwarzanych z ludzkiej krwi lub osocza należą: selekcja dawców, badania przesiewowe pojedynczych donacji oraz puli osocza w kierunku obecności swoistych markerów zakażenia oraz włączanie do procesów produkcji etapów skutecznej inaktywacji/usuwania wirusów. Pomimo tego, w przypadku produktów leczniczych wytwarzanych z ludzkiej krwi lub osocza nie można całkowicie wykluczyć przeniesienia czynników zakaźnych. Dotyczy to także nieznanych lub nowo odkrytych wirusów oraz innych patogenów.

Zastosowane procedury są uznawane za skuteczne wobec wirusów otoczkowych takich jak wirus niedoboru odporności ( HIV), wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) i wirus zapalenia wątroby typu C (HCV).

Mogą mieć one ograniczoną skuteczność wobec wirusów bezotoczkowych takich jak wirus zapalenia wątroby typu A (HAV) i parwowirus B19 .

Doświadczenie kliniczne wskazuje, że za pośrednictwem produktów leczniczych zawieraj ących immunoglobuliny nie dochodzi do przenoszenia wirusa zapalenia wątroby typu A lub parwowirusa B19. Przypuszcza się również, że do bezpieczeństwa tych produktów leczniczych przyczynia się obecność przeciwciał w nich zawartych.

Przy każdorazowym podaniu produktu Rophylac pacjentowi, stanowczo zaleca się zapisanie nazwy i numeru serii produktu, aby stworzyć możliwość powiązania użytej serii z konkretnym pacjentem.

Wpływ na wyniki badań serologicznych

Po wstrzyknięciu immunoglobuliny, we krwi pacjenta może dochodzić do przej ściowego wzrostu poziomu różnych biernie przeniesionych przeciwciał, co może wpływać na otrzymanie wyników fałszywie dodatnich w testach serologicznych.

Bierne przeniesienie przeciwciał skierowanych przeciwko antygenom erytrocytarnym, np. A, B, D może zakłócić przebieg niektórych testów serologicznych w kierunku przeciwciał anty-erytrocytarnych, na przykład test antyglobulinowy Coombs’a, w szczególności u Rh(D) dodatnich noworodków, których matki stosowały profilaktykę przedporodową.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Szczepionki zawierające żywe atenuowane wirusy

Czynne uodpornienie z użyciem szczepionek zawierających żywe wirusy (np. odra, świnka lub różyczka) powinno być odłożone na 3 miesiące od ostatniego podania immunoglobuliny anty-D, ponieważ skuteczność szczepionek zawierających żywe wirusy może ulec osłabieniu.

Jeżeli istnieje konieczność podania immunoglobuliny anty-D w okresie 2-4 tygodni po szczepieniu szczepionką zawierająca żywe wirusy, jego skuteczność może być zmniejszona.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Płodność

Nie prowadzono badań klinicznych nad płodnością zwierząt przy zastosowaniu produktu Rhophylac. Mimo to, doświadczenie kliniczne dotyczące stosowania ludzkiej immunoglobuliny anty-D nie wskazuje na występowanie działań szkodliwych wpływających na płodność.

Ciąża

Ten produkt leczniczy jest przeznaczony do stosowania w czasie ciąży.

W żadnych badaniach nie stwierdzono wystąpienia działań niepożądanych związanych z podawaniem leku u dzieci urodzonych przez 432 kobiet, które otrzymały 300 mikrogramów produktu Rhophylac w okresie przedporodowym.

Karmienie piersią

Ten produkt leczniczy może być stosowany w czasie karmienie piersią.

Immunoglobuliny są wydzielane z mlekiem matki. W żadnych badaniach nie stwierdzono wystąpienia szkodliwych działań niepożądanych związanych z podawaniem leku u dzieci urodzonych przez 256 kobiet, które otrzymały 300 mikrogramów produktu Rhophylac w okresie poporodowym i u dzieci urodzonych przez 139 kobiet, które otrzymały 200 mikrogramów produktu Rhophylac w okresie poporodowym .

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie stwierdzono wpływu produktu leczniczego Rhophylac na zdolność kierowania pojazdami i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

4.8    Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Do najpoważniejszych działań niepożądanych zaobserwowanych podczas leczenia należą nadwrażliwość oraz reakcje alergiczne, które mogą w rzadkich przypadkach prowadzić do nagłego obniżenia ciśnienia krwi i wstrząsu anafilaktycznego, nawet jeśli pacjent nie wykazywał nadwrażliwości przy wcześniejszym podawaniu.

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

W czasie badań klinicznych oraz po wprowadzeniu produktu leczniczego na rynek u 592 pacjentów zgłoszono następuj ące działania niepożądane, podsumowane w poniższej tabeli, zgodnie z terminologią i Klasyfikacją Układów Narządowych MedDRA (ang. System Organ Classification -SOC i Terminy Preferowane, ang. Preferred Term Level).

Częstość ich występowania oceniano przy użyciu następujących kryteriów: bardzo często (>1/10), często (>1/100 <1/10), niezbyt często (>1/1 000 <1/100), rzadko (>1/10 000 <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000).

Klasyfikacja Układów Narządowych (SOC, MedDRA)

Działanie niepożądane (ADR)

Częstość występowania działań niepożądanych (ADR) (MedDRA Terminy Preferowane, ang. Preferred Term, PT)

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość, wstrząs anafilaktyczny

rzadko

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy

niezbyt często

Zaburzenia serca

Tachykardia

rzadko

Zaburzenia naczyniowe

Obniżone ciśnienie krwi

rzadko

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Duszność

rzadko

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności, wymioty

rzadko

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Reakcje skórne, rumień, świąd

niezbyt często

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Ból stawów

rzadko

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Gorączka, złe samopoczucie, dreszcze

W miej scu podania: obrzęk, ból, rumień, stwardnienie, ciepło, świąd, wysypka

niezbyt często rzadko

Odnotowano pojedyncze przypadki ciężkiej hemolizy wewnątrznaczyniowej po podaniu dożylnym immunoglobuliny anty-D pacjentom z Rh(D) dodatnim z immunologiczną plamicą małopłytkową (ITP). Odnotowano przypadek hemolizy skutkującej zgonem. Dokładna częstość występowania tego działania niepożądanego jest nieznana.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Informacja o bezpieczeństwie przenoszenia czynników zakaźnych, patrz punkt 4.4.

4.9 Przedawkowanie

Konsekwencje przedawkowania nie są znane.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: surowice immunologiczne i immunoglobuliny: Immunoglobulina Anty - D(Rh). Kod ATC: J06B B01.

Rhophylac zawiera swoiste przeciwciała (IgG) przeciwko antygenowi Rh(D) ludzkich erytrocytów.

Może również zawierać przeciwciała przeciw innym antygenom Rh, np. przeciwciała anty-Rh C.

W czasie ciąży, a szczególnie podczas porodu czerwone krwinki płodu mogą dostać się do krwiobiegu matki. Gdy kobieta jest Rh(D) -ujemna, a płód Rh(D) -dodatni, kobieta może zostać immunizowana na antygen Rh(D) i wytworzyć przeciwciała anty-Rh(D), które przenikają przez łożysko i mogą wywołać chorobę hemolityczną noworodka. Bierne uodpornienie immunoglobuliną anty-D zapobiega immunizacji Rh(D) w ponad 99% przypadków, pod warunkiem, że wystarczająca dawka immunoglobuliny anty-D zostanie podana odpowiednio wcześnie po ekspozycji na Rh(D) -dodatnie czerwone krwinki płodu.

Mechanizm, dzięki któremu immunoglobulina anty-D hamuje immunizację przeciw Rh(D) -dodatnim krwinkom czerwonym jest nieznany. Supresja może być związana z eliminacją czerwonych krwinek z krążenia, zanim dotrą do rejonów immunokompetentnych lub spowodowana bardziej złożonymi mechanizmami obejmuj ącymi rozpoznanie obcego antygenu i jego prezentacj ę przez odpowiednie komórki w odpowiednich miejscach w obecności lub nieobecności przeciwciał.

U Rh(D) -ujemnych zdrowych ochotników płci męskiej, zarówno dożylne jak i domięśniowe podanie Rhophylac w dawce 200 mikrogramów (1000 j.m.), 48 godzin po iniekcji 5ml krwinek czerwonych Rh(D)-dodatnich, spowodowało prawie całkowite usunięcie Rh(D)-dodatnich krwinek czerwonych w ciągu 24 godzin. Podczas gdy dożylne podanie produktu Rhophylac powodowało natychmiastowe rozpoczęcie eliminacji krwinek czerwonych, po podaniu domięśniowym początek usuwania krwinek czerwonych był opóźniony o czas wchłaniania immunoglobuliny anty-D z miejsca wstrzyknięcia. Średnio 70% wstrzykniętych krwinek czerwonych zostało usunięte w ciągu 2 godzin po dożylnym podaniu Rhophylac. Po podaniu domięśniowym, podobny poziom usunięcia krwinek czerwonych był odnotowany po 12 godzinach.

Ponadto skuteczność, bezpieczeństwo i farmakokinetyka produktu Rhophylac są poparte wynikami trzech badań klinicznych na pacjentach. Rhophylac w dawce 200 mikrogramów (1000 j.m.) został podany według protokołu 139 pacjentkom w okresie poporodowym. w dawce 300 mikrogramów (1500 j.m.) podano 446 pacjentkom w okresie przedporodowym i 256 pacjentkom w okresie poporodowym zgodnie z protokołem. Żadna z pacjentek objętych tymi badaniami nie wytworzyła przeciwciał przeciwko antygenowi Rh(D).

Badania kliniczne po podaniu produktu Rhophylac w dawce poniżej 200 mikrogramów (1000 j.m.) nie były prowadzone.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Biodostępność ludzkiej immunoglobuliny anty-D do stosowania dożylnego jest całkowita i natychmiastowa. IgG ulega szybkiej dystrybucji między osoczem i płynem pozanaczyniowym.

Ludzka immunoglobulina anty-D do stosowania domięśniowego jest adsorbowana powoli do krążenia biorcy i osiąga maksimum po 2-3 dniowym opóźnieniu.

Czas półtrwania ludzkiej immunoglobuliny anty-D wynosi około 3-4 tygodni. Okres ten może różnić się u poszczególnych pacjentów.

IgG oraz kompleksy IgG są rozkładane w komórkach układu siateczkowo-śródbłonkowego.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak jest przedklinicznych danych dotyczących immunoglobuliny anty-D.

Badanie dawek powtarzanych oraz badania nad toksycznością w okresie zarodkowo-płodowym nie były prowadzone i są niewykonalne z uwagi na indukcj ę wytwarzania i wzajemne oddziaływanie przeciwciał. Potencjalne działanie mutagenne immunoglobulin nie było badane.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Albumina ludzka Glicyna Sodu chlorek Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Ze względu na brak badań dotyczących zgodności, produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi.

6.3    Okres trwałości

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w lodówce (+2 do +8°C). Nie zamrażać.

Ampułko-strzykawkę przechowywać w oryginalnym opakowaniu (blistrze) w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

2 ml roztworu w ampułko-strzykawce (szkło typu I) z 1 igłą do wstrzykiwań w pojedynczym opakowaniu lub w multipaku składającym się z 5 pojedynczych opakowań.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Przed użyciem Rhophylac należy ogrzać do temperatury pokojowej lub temperatury ciała.

Nie używać roztworów, które są mętne lub zawieraj ą osad.

Do użytku jednorazowego (jedna strzykawka - jeden pacjent).

Niewykorzystany produkt lub jego pozostałości należy usuwać zgodnie z lokalnymi wymaganiami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

CSL Behring GmbH Emil-von-Behring-Strasse 76 35041 Marburg Niemcy

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie Nr: 14312

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia: 25.01.2008 Data ostatniego przedłużenia: 07.07.2011

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB    CZĘŚCIOWEJ    ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

25.04.2014

9

Rhophylac 300