+ iMeds.pl

Ribavirin aurobindo 200 mgUlotka Ribavirin aurobindo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ribavirin Aurobindo, 200 mg, tabletki powlekane

Rybawiryna (Ribavirinum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Ribavirin Aurobindo i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ribavirin Aurobindo

3.    Jak stosować lek Ribavirin Aurobindo

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ribavirin Aurobindo

6.    Inne informacje

1. Co to jest lek Ribavirin Aurobindo i w jakim celu się go stosuje

Rybawiryna, będąca substancją czynną tego leku, należy do grupy leków przeciwwirusowych. Hamuje namnażanie wielu typów wirusów, w tym wirusa zapalenia wątroby typu C.

Leku Ribavirin Aurobindo nie można stosować jako samodzielny lek, a jedynie w skojarzeniu z interferonem alfa-2a.

Lek Ribavirin Aurobindo w skojarzeniu z interferonem alfa-2a jest stosowany u dorosłych:

• w leczeniu zapalenia wątroby typu C (zakażenie wirusowe wątroby).

Należy przeczytać również ulotkę dołączoną do opakowania interferonu alfa-2a, w celu uzyskania dodatkowych informacji.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ribavirin Aurobindo Kiedy nie stosować leku Ribavirin Aurobindo

• Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na rybawirynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienionych w punkcie 6).

•    U kobiet w ciąży lub podczas karmienia piersią (patrz punkt „Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność”).

•    U osób, u których w ostatnich sześciu miesiącach wystąpił zawał serca lub inne ciężkie choroby serca.

•    W zaawansowanych chorobach wątroby, np. jeśli skóra pacjenta stała się żółta lub pojawiła się nadmierna ilość płynu w brzuchu (jamie otrzewnowej).

•    W chorobach krwi, takich jak niedokrwistość sierpowatokrwinkowa lub talasemia.

Należy przeczytać również ulotkę dołączoną do opakowania interferonu alfa-2a, w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Ribavirin Aurobindo oraz poinformować lekarza prowadzącego, jeśli:

•    pacjentka jest w wieku rozrodczym (patrz punkt „Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność”),

•    partnerka pacjenta jest w wieku rozrodczym (patrz punkt „Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność”),

• u pacjenta występują zaburzenia serca; konieczne jest wówczas dokładne monitorowanie stanu pacjenta; przed rozpoczęciem i w trakcie leczenia zaleca się kontrolowanie pracy serca za pomocą EKG (elektrokardiogram);

•    u pacjenta ujawniły się nowe zaburzenia serca wraz z występującym równocześnie znacznym zmęczeniem, co może wynikać z niedokrwistości wywołanej lekiem Ribavirin Aurobindo;

•    u pacjenta kiedykolwiek w przeszłości występowała niedokrwistość (ryzyko rozwoju niedokrwistości jest zazwyczaj większe u kobiet niż u mężczyzn);

•    u pacjenta występuje choroba wątroby inna niż wirusowe zapalenie wątroby typu C;

•    pacjent ma chore nerki; może być konieczne zmniejszenie dawki leku Ribavirin Aurobindo lub przerwanie leczenia;

•    u pacjenta rozwinęły się objawy reakcji alergicznej, takie jak trudności w oddychaniu, świszczący oddech, nagły obrzęk skóry i błon śluzowych, świąd lub wysypka; wówczas stosowanie leku Ribavirin Aurobindo należy przerwać i natychmiast zasięgnąć porady lekarza;

•    u pacjenta w przeszłości występowała depresja lub podczas stosowania leku Ribavirin Aurobindo pojawiły się objawy świadczące o depresji, np. uczucie smutku, przygnębienia (patrz punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”);

• pacjent ma mniej niż 18 lat; skuteczność i bezpieczeństwo terapii lekiem Ribavirin Aurobindo w skojarzeniu z interferonem alfa-2a nie zostały w wystarczający sposób zbadane u pacjentów w tej grupie wiekowej;

•    u pacjenta występuje jednoczesne zakażenie HIV lub jest on leczony którymkolwiek z leków przeciwko wirusowi HIV;

•    pacjent musiał przerwać poprzednie leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu C z powodu niedokrwistości lub zmniejszonych wartości wyników badań krwi.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ribavirin Aurobindo każdy pacjent będzie miał przeprowadzone badania czynności nerek. Lekarz powinien ponadto zlecić badania krwi przed rozpoczęciem leczenia lekiem Ribavirin Aurobindo. Badanie krwi powtarza się po 2 i 4 tygodniach leczenia, a następnie z częstością zalecaną przez lekarza.

U kobiet w wieku rozrodczym należy wykonać test ciążowy przed rozpoczęciem stosowania leku Ribavirin Aurobindo oraz co miesiąc w trakcie leczenia i 4 miesiące po jego zakończeniu (patrz punkt „Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność”).

Ważne jest, aby w czasie stosowania rybawiryny pacjent dokładnie mył zęby dwa razy dziennie i regularnie zgłaszał się na kontrolę stomatologiczną. Rybawiryna może powodować suchość ust, która prowadzi do schorzeń zębów i dziąseł. Jeśli podczas stosowania rybawiryny wystąpią wymioty, należy potem dokładnie wypłukać jamę ustną.

Lek Ribavirin Aurobindo a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Jeśli u pacjenta występuje także zakażenie wirusem HIV i przyjmuje on leki przeciwko temu wirusowi, powinien powiedzieć o tym lekarzowi prowadzącemu.

Kwasica mleczanowa (gromadzenie się zbyt dużych ilości kwasu mlekowego w organizmie, prowadzące do zakwaszenia krwi) oraz pogorszenie czynności wątroby, to działania niepożądane związane z intensywną terapią przeciwretrowirusową (tzw. HAART, ang. highly active anti-retroviral therapy), którą stosuje się w leczeniu zakażenia HIV. U pacjentów leczonych w schemacie HAART dodawanie leku Ribavirin Aurobindo do interferonu alfa-2a może zwiększać ryzyko kwasicy mleczanowej i niewydolności wątroby. Lekarz będzie obserwował, czy u pacjenta nie pojawiły się objawy przedmiotowe i podmiotowe tych zaburzeń.

Ribavirin Aurobindo może zmniejszać skuteczność zydowudyny lub stawudyny, stosowanych u pacjentów zakażonych HIV lub chorych na AIDS. Lekarz zaleci regularne badania krwi w celu sprawdzenia, czy zakażenie HIV nie nasila się. Jeśli tak się stanie, lekarz może zdecydować o przerwaniu terapii lekiem Ribavirin Aurobindo. Ponadto u pacjentów otrzymujących zydowudynę w skojarzeniu z rybawiryną i interferonami alfa występuje zwiększone ryzyko niedokrwistości.

Skojarzone podawanie Ribavirin Aurobindo i dydanozyny (stosowanej w leczeniu zarażenia HIV) nie jest zalecane. Może zwiększyć się częstość występowania działań niepożądanych dydanozyny, jak zaburzenia czynności wątroby, mrowienie, ból ramion i (lub) stóp, zapalenie trzustki.

Należy dokładnie przeczytać ulotkę stosowanego jednocześnie z rybawiryną interferonu alfa-2a, aby sprawdzić, jakie leki można stosować podczas przyjmowania tych leków.

Rybawiryna może utrzymywać się w organizmie do 2 miesięcy; przed rozpoczęciem stosowania któregokolwiek z innych leków wymienionych w tej ulotce należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie leku Ribavirin Aurobindo z jedzeniem, piciem lub alkoholem

Tabletki powlekane Ribavirin Aurobindo przyjmuje się zazwyczaj dwa razy na dobę z posiłkiem (rano i wieczorem); należy je połykać w całości.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Lek Ribavirin Aurobindo może być bardzo groźny dla płodu; może powodować jego uszkodzenia. Jest zatem niezwykle ważne, aby kobieta leczona tym lekiem nie zaszła w ciążę w trakcie stosowania leku ani przez 4 miesiące po zakończeniu leczenia.

Lek Ribavirin Aurobindo może uszkadzać spermę i w ten sposób powodować uszkodzenie zarodka (płodu). Jest zatem niezwykle ważne, aby partnerka mężczyzny leczonego tym lekiem nie zaszła w ciążę w trakcie stosowania leku ani przez 7 miesięcy po zakończeniu leczenia.

Kobiety w wieku rozrodczym leczone rybawiryną

Kobieta w wieku rozrodczym nie może rozpoczynać leczenia bez wykonania testu ciążowego i upewnienia się, że jego wynik jest ujemny. Test ciążowy należy wykonywać przed rozpoczęciem stosowania leku Ribavirin Aurobindo, co miesiąc w trakcie leczenia i przez 4 miesiące po jego zakończeniu; wynik testu musi być negatywny. Pacjentka i jej partner muszą stosować skuteczny środek antykoncepcyjny w trakcie leczenia i przez 4 miesiące po jego zakończeniu. Tę kwestię należy omówić z lekarzem. Informacje dla kobiet, których partnerzy są leczeni lekiem Ribavirin Aurobindo, znajdują się poniżej, w akapicie „Mężczyźni leczeni rybawiryną”.

Mężczyźni leczeni rybawiryną

Mężczyzna leczony lekiem Ribavirin Aurobindo musi stosować prezerwatywę podczas stosunku płciowego z kobietą w ciąży. Zmniejszy to niebezpieczeństwo dostania się rybawiryny do organizmu kobiety. Jeśli partnerka pacjenta nie jest w ciąży, ale może zajść w ciążę, co miesiąc w trakcie leczenia i przez 7 miesięcy po jego zakończeniu powinna wykonywać test ciążowy. Pacjent i jego partnerka muszą stosować skuteczny środek antykoncepcyjny w trakcie leczenia i przez 7 miesięcy po jego zakończeniu. Tę kwestię można omówić z lekarzem. Informacje dla mężczyzn, których partnerki są leczone lekiem Ribavirin Aurobindo, znajdują się powyżej, w akapicie „Kobiety w wieku rozrodczym leczone rybawiryną”.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy rybawiryna jest wydzielana z mlekiem matki. Kobiety nie powinny karmić piersią podczas przyjmowania leku Ribavirin Aurobindo, ponieważ może to być groźne dla dziecka. Jeśli konieczne jest leczenie lekiem Ribavirin Aurobindo, należy przerwać karmienie piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Rybawiryna ma bardzo niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak interferon alfa-2a, stosowany jednocześnie z lekiem Ribavirin Aurobindo, może wywoływać senność, uczucie zmęczenia lub dezorientację. Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

3. Jak stosować lek Ribavirin Aurobindo

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lekarz dobiera właściwą dawkę w zależności od masy ciała pacjenta i rodzaju wirusa.

Zalecane dawki

•    800 mg na dobę: należy stosować 2 tabletki po 200 mg rano i 2 tabletki wieczorem.

•    1000 mg na dobę: należy stosować 2 tabletki po 200 mg rano i 3 tabletki wieczorem.

•    1200 mg na dobę: należy stosować 3 tabletki po 200 mg rano i 3 tabletki wieczorem.

Tabletki należy połykać w całości i przyjmować z jedzeniem.

Okres leczenia tabletkami powlekanymi Ribavirin Aurobindo wynosi od 24 do 48 tygodni, w zależności od rodzaju wirusa, który u pacjenta występuje. Należy skonsultować się z lekarzem i zastosować do zalecanego okresu leczenia.

Jeśli u pacjenta występują choroby nerek, Ribavirin Aurobindo należy stosować ostrożnie i pod nadzorem lekarza.

Jeśli u pacjenta występują zaburzenia dotyczące wątroby, należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku Ribavirin Aurobindo.

W przypadku pacjentów w wieku powyżej 65 lat należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku Ribavirin Aurobindo.

Nie zaleca się stosowania leku Ribavirin Aurobindo u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

Ponieważ rybawiryna ma działanie teratogenne (może powodować uszkodzenia płodu), z tabletkami należy postępować ostrożnie - nie dzielić ich ani nie kruszyć. W razie przypadkowego kontaktu z uszkodzoną tabletką należy dokładnie umyć wodą z mydłem te części ciała, które miały kontakt z zawartością tabletki. Jeśli proszek z tabletki dostanie się do oczu, należy je dokładnie przemyć wodą destylowaną; jeżeli woda destylowana jest niedostępna, można użyć do tego celu zwykłej wody bieżącej.

Jeśli podczas leczenia wystąpią objawy niepożądane, lekarz może skorygować dawkę lub przerwać leczenie.

Lek Ribavirin Aurobindo podaje się w skojarzeniu z interferonem alfa-2a. Należy również przeczytać ulotkę dla pacjenta interferonu alfa-2a, w celu uzyskania informacji o jego dawkowaniu.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Ribavirin Aurobindo

Należy natychmiast zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Ribavirin Aurobindo

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawki leku, można go zastosować zaraz po stwierdzeniu tego faktu, zaś kolejną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Ribavirin Aurobindo

Jedynie lekarz może zdecydować, jak długo należy przyjmować lek. Nigdy nie należy samowolnie przerywać leczenia, ponieważ choroba może powrócić lub się nasilić.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Ostrzeżenie

U niektórych osób stosujących lek Ribavirin Aurobindo w skojarzeniu z interferonem występuje depresja. W niektórych przypadkach u osób takich pojawiły się myśli samobójcze lub zachowania agresywne (niekiedy skierowane przeciwko innym osobom, np. myśli o zagrożeniu życia innych osób). Zdarzyły się u pacjentów przypadki samobójstw. Jeśli u pacjenta pojawią się objawy depresji, myśli samobójcze lub zmiany zachowania, powinien natychmiast zgłosić się do lekarza. Pacjent musi być pewny, że w przypadku wystąpienia depresji, myśli samobójczych lub zmian w zachowaniu będzie natychmiast szukał pomocy. Należy rozważyć poproszenie członka rodziny lub przyjaciela, aby pomógł pacjentowi rozpoznać objawy depresji lub zmiany zachowania.

W trakcie leczenia lekarz będzie regularnie pobierał próbki krwi w celu wykrycia zmian w liczbie białych krwinek (komórek, które zwalczają zakażenia), krwinek czerwonych (komórek transportujących tlen), płytek krwi (komórek odpowiedzialnych za krzepnięcie krwi), zmian czynności wątroby oraz zmian innych parametrów laboratoryjnych.

Należy natychmiast zwrócić się do lekarza, jeśli pojawi się którykolwiek z następujących objawów:

•    silny ból w klatce piersiowej

•    utrzymujący się kaszel    •    silny ból brzucha

•    nieregularne tętno    •    krew w kale (lub ciemne, smoliste stolce)

•    trudności w oddychaniu    •    silne krwawienie z nosa

•    uczucie dezorientacji    •    gorączka lub dreszcze

•    depresja    •    problemy ze wzrokiem

Wszystkie te objawy mogą wystąpić podczas stosowania leku Ribavirin Aurobindo w skojarzeniu z interferonem alfa-2a. Mogą być one ciężkie i czasem konieczna jest niezwłoczna pomoc medyczna.

Działania niepożądane występujące bardzo często w leczeniu skojarzonym interferonem alfa oraz rybawiryną (występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: utrata łaknienia.

Zaburzenia psychiczne: depresja (zły nastrój, przygnębienie dotyczące siebie samego, poczucie beznadziei), bezsenność.

Zaburzenia układu nerwowego: ból głowy, trudności w koncentracji, zawroty głowy.

Zaburzenia układu oddechowego: kaszel, duszność.

Zaburzenia żołądka i jelit: biegunka, nudności, bóle brzucha.

Zaburzenia skóry: wypadanie włosów, reakcje skórne (w tym świąd, zapalenie skóry i suchość skóry).

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe: bóle stawów i mięśni.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: gorączka, osłabienie, zmęczenie, drgawki, dreszcze, bóle, podrażnienie w miejscu zastrzyku oraz drażliwość (łatwe uleganie zdenerwowaniu).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: niedokrwistość (za mała liczba krwinek czerwonych).

Działania niepożądane występujące często w leczeniu skojarzonym interferonem alfa oraz rybawiryną (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów)

Zakażenia: zakażenia górnych dróg oddechowych, zapalenie oskrzeli, zakażenia grzybicze jamy ustnej oraz opryszczka (częste, nawracające zakażenie wirusowe obejmujące wargi i jamę ustną).

Zaburzenia krwi: mała liczba płytek krwi (co zmniejsza krzepliwość krwi), powiększenie węzłów chłonnych.

Zaburzenia wewnątrzwydzielnicze: nadmierna lub osłabiona czynność tarczycy.

Zaburzenia psychiczne: zmiany nastroju i zaburzenia emocjonalne, niepokój, agresja, nerwowość, osłabienie popędu płciowego.

Zaburzenia układu nerwowego: zaburzenia pamięci, omdlenia, osłabienie siły mięśni, osłabienie lub nasilenie czucia powierzchniowego (dotyku, ucisku, bólu lub temperatury), bóle migrenowe, zaburzenia czucia (zdrętwienie, mrowienie, uczucie pieczenia), drżenia, zaburzenia smaku, koszmary nocne, senność.

Zaburzenia oka: niewyraźne widzenie, bóle oczu, zapalenie oczu, zeskórnienie spojówek.

Zaburzenia ucha i błędnika: zawroty głowy, bóle uszu.

Zaburzenia serca: przyspieszony puls, uczucie kołatania serca, obrzęki kończyn.

Zaburzenia naczyniowe: uderzenia krwi.

Zaburzenia układu oddechowego: duszność podczas wysiłku, krwawienia z nosa, zapalenie nosa i gardła, przekrwienie nosa i zatok, katar, ból gardła.

Zaburzenia żołądka i jelit: wymioty, niestrawność, trudności w połykaniu, owrzodzenie jamy ustnej, krwawienie z dziąseł, zapalenie języka i jamy ustnej, wzdęcia, zaparcia, suchość błon śluzowych jamy ustnej.

Zaburzenia skóry: wysypka, nadmierna potliwość, łuszczyca, pokrzywka, wyprysk, zmiany skórne, nadwrażliwość na światło, pocenie nocne.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe: bóle pleców, zapalenie stawów, osłabienie mięśni, bóle kości, karku, mięśni, kurcze mięśni.

Zaburzenia układu rozrodczego: impotencja.

Zaburzenia ogólne: bóle w klatce piersiowej, choroby grypopodobne, złe samopoczucie, letarg, uderzenia gorąca, wzmożone pragnienie, zmniejszenie masy ciała.

Działania niepożądane występujące niezbyt często w leczeniu skojarzonym interferonem alfa oraz rybawiryną (występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów)

Zakażenia: zapalenie płuc, zakażenia dróg moczowych, zakażenia skóry.

Nowotwory łagodne i złośliwe: nowotwór wątroby.

Zaburzenia układu odpornościowego: sarkoidoza (rozsiane po organizmie obszary tkanki objętej zapaleniem), zapalenie tarczycy.

Zaburzenia wewnątrzwydzielnicze: cukrzyca.

Zaburzenia metaboliczne: odwodnienie.

Zaburzenia psychiczne: myśli samobójcze, omamy, gniew.

Zaburzenia układu nerwowego: neuropatia obwodowa (zaburzenia czynności nerwów w kończynach). Zaburzenia oka: krwawienia do siatkówki.

Zaburzenia ucha i błędnika: utrata słuchu.

Zaburzenia naczyniowe: nadciśnienie.

Zaburzenia układu oddechowego: świszczący oddech.

Zaburzenia żołądka i jelit: krwawienia z przewodu pokarmowego, zapalenie warg, zapalenie dziąseł. Zaburzenia wątroby: zaburzenia czynności wątroby.

Działania niepożądane występujące rzadko w leczeniu skojarzonym interferonem alfa oraz rybawiryną (występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów)

Zakażenia: zapalenie wsierdzia (najbardziej wewnętrznej ściany serca), zapalenie ucha zewnętrznego. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: znaczne zmniejszenie liczby wszystkich rodzajów krwinek (czerwonych, białych i płytek krwi).

Zaburzenia układu odpornościowego: anafilaksja (ciężka nagła reakcja alergiczna), toczeń rumieniowaty układowy (choroba, w której komórki organizmu atakują inne własne komórki), reumatoidalne zapalenie stawów.

Zaburzenia psychiczne: samobójstwa, zaburzenia psychotyczne (ciężkie zaburzenia osobowości, osłabienie zdolności do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie).

Zaburzenia układu nerwowego: śpiączka (głęboka utrata przytomności), drgawki, porażenie nerwu twarzowego.

Zaburzenia oka: zaburzenia czynności nerwu wzrokowego, zapalenie i obrzęk nerwu wzrokowego, zaburzenia naczyniowe siatkówki, retinopatia (zwyrodnienie siatkówki), owrzodzenie rogówki. Zaburzenia serca: zawał serca, zastoinowa niewydolność serca, ból serca, przyspieszone bicie serca, zaburzenia rytmu lub zapalenie osierdzia (błony otaczającej serce).

Zaburzenia naczyniowe: krwotok z naczyń mózgowych.

Zaburzenia układu oddechowego: śródmiąższowe zapalenie płuc (zapalenie płuc prowadzące do śmierci), zator tętnicy płucnej.

Zaburzenia żołądka i jelit: wrzody trawienne, zapalenie trzustki.

Zaburzenia wątroby: niewydolność wątroby, zapalenie dróg żółciowych, stłuszczenie wątroby. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe: zapalenie mięśni.

Urazy lub zatrucia: przedawkowanie leku.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko w leczeniu skojarzonym interferonem alfa oraz rybawiryną (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

Zaburzenia krwi: niedokrwistość aplastyczna (brak wytwarzania krwinek czerwonych, białych i płytek krwi w szpiku kostnym).

Zaburzenia układu odpornościowego: małopłytkowość samoistna lub zakrzepowa (zwiększone sinienie, krwotoki, zmniejszenie liczby płytek krwi, niedokrwistość i skrajne osłabienie).

Zaburzenia oka: utrata wzroku.

Zaburzenia skóry: martwica toksyczno-rozpływna naskórka, zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy (wysypki o zmiennej ciężkości, w tym prowadzące do śmierci, które mogą być związane z występowaniem pęcherzy na błonie śluzowej jamy ustnej, nosa oczu i innych błonach śluzowych oraz spełzaniem naskórka ze zmienionych chorobowo obszarów skóry), obrzęk naczynioruchowy (obrzęk skóry i błon śluzowych).

U pacjentów zakażonych jednocześnie wirusem HCV i HIV oraz poddawanych intensywnej terapii przeciwretrowirusowej HAART dodawanie leku Ribavirin Aurobindo do terapii interferonem alfa-2a może powodować następujące działania niepożądane:

• niewydolność wątroby prowadząca do


śmierci,

• neuropatia obwodowa (cierpnięcie, mrowienie lub ból dłoni bądź stóp),

•    zapalenie trzustki (objawy mogą obejmować ból żołądka, nudności i wymioty),

•    kwasica mleczanowa (nadmierne magazynowanie kwasu mlekowego w organizmie prowadzące do zakwaszenia krwi),


grypa,

zapalenie płuc,

zaburzenia emocjonalne (zmienność nastroju), apatia (letarg), szumy uszne, ból gardła i krtani,

zapalenie warg (suche, popękane usta), lipodystrofia nabyta (zwiększona ilość tłuszczu w górnej części pleców i na karku), chromaturia (zmiana barwy moczu).


Należy przeczytać również ulotkę dla pacjenta dołączoną do opakowania stosowanego równocześnie interferonu alfa-2a, w celu uzyskania informacji o działaniach niepożądanych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}. e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Ribavirin Aurobindo

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po słowach ‘Termin ważności’. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Inne informacje

Co zawiera lek Ribavirin Aurobindo

•    Substancją czynną leku jest rybawiryna. Jedna tabletka powlekana zawiera 200 mg rybawiryny.

•    Pozostałe składniki

rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), powidon (K 30), krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian;

otoczka Opadry Pink 21K84964: etyloceluloza 10 cP, triacetyna, hypromeloza 15 cP, żelaza tlenek czerwony (E172), żelaza tlenek żółty (E172), tytanu dwutlenek (E171).

Jak wygląda lek Ribavirin Aurobindo i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane barwy różowej w kształcie kapsułki, z wytłoczoną literą F po jednej stronie i liczbą 10 po drugiej.

Butelka z polietylenu (HDPE) zamknięta zakrętką z polipropylenu (PP) zabezpieczającą przed dostępem dzieci, w tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera 28, 42, 112, 168 1ub 500 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront, Floriana FRN 1913

Malta

tel.: ++ 356 2229 4106 faks:++ 356 2229 4118

Wytwórca:

APL Swift Services (Malta) Limited HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far,

Birzebbugia, BBG 3000 Malta

Wytwórca:

Milpharm Limited,

Ares Block, Odyssey Business Park,

West End Road, Ruislip HA4 6QD Wielka Brytania

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Aurobindo Pharma Limited

Page 9

Ribavirin Aurobindo 200 mg tabletki powlekane

Ribavirin Aurobindo

Charakterystyka Ribavirin aurobindo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ribavirin Aurobindo, 200 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 200 miligramów rybawiryny (Ribavirinum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana

Tabletki powlekane barwy różowej, w kształcie kapsułki, z wytłoczoną literą F po jednej stronie i liczbą 10 po drugiej.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Ribavirin Aurobindo przeznaczony jest do leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C, wyłącznie w skojarzeniu z interferonem alfa-2a. Nie stosować w monoterapii.

Podawanie produktu leczniczego Ribavirin Aurobindo w terapii skojarzonej z interferonem alfa-2a jest wskazane u dorosłych pacjentów, u których stwierdza się w surowicy HCV-RNA, w tym u osób z wyrównaną marskością wątroby (patrz punkt 4.4).

Przed zastosowaniem leku w terapii skojarzonej z interferonem alfa-2a zaleca się także zapoznanie z Charakterystyką Produktu Leczniczego (ChPL) tego produktu.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Terapię powinien rozpocząć i nadzorować wyłącznie lekarz mający doświadczenie w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C.

Sposób podawania

Tabletki powlekane produktu Ribavirin Aurobindo należy podawać doustnie w trakcie posiłku, w dwóch dawkach podzielonych (rano i wieczorem). Ze względu na to, że rybawiryna może działać teratogennie, nie należy tabletek łamać ani kruszyć.

Dawkowanie

Produkt Ribavirin Aurobindo jest stosowany w terapii skojarzonej z interferonem alfa-2a.

Przed zastosowaniem interferonu alfa-2a w terapii skojarzonej z produktem Ribavirin Aurobindo zaleca się także zapoznanie z ChPL każdego z tych produktów.

Zalecana dawka

Zalecana dawka produktu Ribavirin Aurobindo w terapii skojarzonej z interferonem alfa-2a w postaci roztworu do wstrzykiwań zależy od masy ciała pacjenta (patrz Tabela 1).

Okres leczenia

Należy stosować u pacjentów terapię skojarzoną z interferonem alfa-2a przynajmniej przez 6 miesięcy. Pacjentów zakażonych HCV o genotypie l należy leczyć przez 48 tygodni. W przypadku pacjentów zakażonych HCV o innym genotypie, decyzję o przedłużeniu leczenia do 48 tygodni należy podejmować na podstawie innych czynników prognostycznych (takich jak: wysoka początkowa wartość wiremii, płeć męska, wiek >40 lat i oznaki włóknienia mostkowego).

Tabela 1. Zalecane dawkowanie rybawiryny w terapii skojarzonej z

interferonem alfa-2a

Masa ciała [kg]

Dawka rybawiryny

Czas trwania leczenia

Liczba tabletek 200 mg

<75

1000 mg

24 lub 48 tygodni

5 (2 rano, 3 wieczorem)

>75

1200 mg

24 lub 48 tygodni

6 (3 rano, 3 wieczorem)

Dostosowanie dawkowania w razie wystąpienia działań niepożądanych

Zaleca się także zapoznanie z informacjami dotyczącymi odpowiedniego dawkowania i zaprzestania leczenia, zamieszczonymi w ChPL interferonu alfa-2a.

W razie wystąpienia ciężkich zdarzeń niepożądanych lub odchyleń w wynikach badań laboratoryjnych w trakcie terapii skojarzonej rybawiryną i interferonem alfa-2a, należy stopniowo zmniejszać dawki leków, aż do momentu złagodzenia reakcji niepożądanych. Podczas badań klinicznych opracowano zasady dostosowania dawki (patrz tabela 2).

W razie dalszego utrzymywania się objawów nietolerancji konieczne może okazać się odstawienie samej rybawiryny lub całkowite przerwanie terapii skojarzonej z interferonem alfa-2a.

Tabela 2. Zasady dostosowania dawkowania w postępowaniu w niedokrwistości wywołanej

leczeniem

Wartości laboratoryjne

Zmniejszenie dawki samej rybawiryny do 600 mg/dobę1, jeśli:

Odstawienie rybawiryny2, jeśli:

Stężenie Hb u pacjentów bez chorób serca

wyniesie <10 g/dl

<8,5 g/dl

Stężenie Hb u pacjentów ze stabilną chorobą serca

zmniejszy się o >2 g/dl w dowolnym 4-tygodniowym okresie leczenia (stałe zmniejszenie dawki)

wyniesie <12 g/dl pomimo 4-

tygodniowego leczenia zmniejszoną dawką

Pacjenci z niewydolnością wątroby. Nie stwierdzono wpływu czynności wątroby na farmakokinetykę rybawiryny (patrz punkt 5.2). U pacjentów z niewydolnością wątroby nie ma zatem konieczności modyfikacji dawki rybawiryny. Stosowanie interferonu alfa-2a przeciwwskazane jest u pacjentów z niewyrównaną marskością wątroby lub innymi postaciami ciężkiej niewydolności wątroby.

Pacjenci w wieku powyżej 65 lat. Nie zaobserwowano istotnych zależności między wiekiem pacjenta a farmakokinetyką rybawiryny. Przed rozpoczęciem leczenia rybawiryną konieczne jest zbadanie czynności nerek, podobnie jak u pacjentów młodszych.

Pacjenci w wieku poniżej 18 lat. Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność rybawiryny w terapii skojarzonej z interferonem alfa-2a u pacjentów w wieku poniżej 18 lat nie były wystarczająco określone. W tej grupie wiekowej nie zaleca się stosowania rybawiryny.

4.3    Przeciwwskazania

Patrz także przeciwwskazania dotyczące stosowania interferonu alfa-2a we właściwej Charakterystyce Produktu Leczniczego.

- Nadwrażliwość na rybawirynę lub którąkolwiek z substancji pomocniczych produktu (patrz punkt 6.1).

-    Okres ciąży (patrz punkt 4.4). Nie należy rozpoczynać stosowania rybawiryny u kobiety przed uzyskaniem negatywnego wyniku próby ciążowej.

-    Okres karmienia piersią (patrz punkt 4.6).

-    Rozpoznana uprzednio ciężka choroba serca, w tym niestabilna lub niedostatecznie kontrolowana choroba serca, w okresie 6 miesięcy poprzedzających leczenie.

-    Ciężka niewydolność lub niewyrównana marskość wątroby.

-    Hemoglobinopatie (talasemia, niedokrwistość sierpowatokrwinkowa).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Zaburzenia psychiczne oraz ośrodkowego układu nerwowego (OUN). U niektórych pacjentów podczas leczenia rybawiryną w skojarzeniu z interferonem alfa-2a, a nawet po jego zakończeniu (głównie w ciągu pierwszych sześciu miesięcy obserwacji po zakończeniu leczenia), występowały ciężkie objawy ze strony OUN, w szczególności depresja oraz myśli i próby samobójcze. Ponadto podczas leczenia interferonami alfa, obserwowano inne objawy ze strony OUN, w tym zachowania agresywne (czasem skierowane wobec innych osób, takie jak wyobrażenia o popełnieniu morderstwa), zaburzenia dwubiegunowe, stany maniakalne, splątanie oraz zmiany stanu psychicznego. Należy dokładnie obserwować, czy u pacjenta nie pojawiają się objawy przedmiotowe i podmiotowe świadczące o zaburzeniach psychicznych. W razie stwierdzenia takich objawów, lekarz prowadzący powinien ocenić potencjalny stopień ciężkości tych działań niepożądanych leku i rozważyć potrzebę zastosowania odpowiedniego leczenia. Jeśli objawy psychiczne utrzymują się lub nasilają lub też wystąpią myśli samobójcze, zaleca się przerwanie podawania rybawiryny wraz z interferonem alfa-2a, obserwację pacjenta i zapewnienie mu odpowiedniej pomocy psychiatrycznej.

Pacjenci chorujący obecnie lub w przeszłości na ciężkie choroby psychiczne. Jeśli leczenie rybawiryną w skojarzeniu z interferonem alfa-2a pacjenta chorującego obecnie lub w przeszłości na ciężką chorobę psychiczną jest w opinii lekarza niezbędne, można je rozpocząć jedynie pod warunkiem zapewnienia pacjentowi odpowiedniej, indywidualnie dobranej diagnostyki i terapii zaburzeń psychicznych.


Patrz także specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące interferonu alfa-2a zawarte w jego ChPL.

Wszyscy pacjenci chorzy na przewlekłe zapalenie wątroby typu C mieli przed rozpoczęciem terapii przeprowadzoną biopsję wątroby, ale w szczególnych przypadkach (tzn. u pacjentów zakażonych wirusem o genotypie 2 lub 3) leczenie można rozpocząć bez potwierdzenia histopatologicznego. Na podstawie aktualnych wytycznych dotyczących leczenia należy rozważyć, czy biopsja wątroby przed jego rozpoczęciem jest konieczna.

U pacjentów z prawidłową aktywnością AlAT progresja zwłóknienia przebiega wolniej niż u pacjentów z podwyższoną aktywnością AlAT. Dlatego należy przed podjęciem decyzji o leczeniu rozważyć inne kryteria, jak genotyp HCV, wiek pacjenta, objawy pozawątrobowe, ryzyko przeniesienia zakażenia itp.

Ryzyko działania teratogennego: patrz punkt 4.6. Przed rozpoczęciem leczenia należy dokładnie poinformować pacjenta o teratogennym działaniu rybawiryny, o konieczności stałego stosowania skutecznej antykoncepcji, o możliwości niezadziałania metod antykoncepcyjnych i potencjalnym zagrożeniu dla ciąży, jeśli rozpocznie się ona w trakcie leczenia rybawiryną. Laboratoryjne metody kontrolowania ciąży - patrz Badania laboratoryjne.

Rakotwórczość. Rybawiryna działała mutagennie w niektórych testach genotoksyczności in vivo i in vitro. Nie można wykluczyć działania rakotwórczego rybawiryny (patrz punkt 5.3).

Hemoliza i układ sercowo-naczyniowy. Zmniejszenie stężenia hemoglobiny do <10 g/dl obserwowano u 19% pacjentów leczonych przez 48 tygodni rybawiryną w dawce 1000 lub 1200 miligramów w skojarzeniu z interferonem alfa-2a. Ryzyko rozwoju niedokrwistości jest wyższe u kobiet. Mimo że rybawiryna nie działa bezpośrednio na układ sercowo-naczyniowy, niedokrwistość występująca podczas leczenia rybawiryną może powodować pogorszenie czynności serca i (lub) nasilenie objawów choroby wieńcowej. Dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania produktu u pacjentów z chorobami serca w wywiadzie. Konieczna jest ocena czynności serca przed rozpoczęciem terapii i monitorowanie stanu klinicznego w jej trakcie. W razie jakichkolwiek objawów pogorszenia należy przerwać leczenie (patrz punkt 4.2). Ścisłe monitorowanie jest konieczne także u chorych z zastoinową niewydolnością serca w wywiadzie, po przebytym zawale mięśnia sercowego i (lub) z zaburzeniami rytmu pracy serca występującymi obecnie lub w przeszłości. U pacjentów z uprzednio rozpoznanymi zaburzeniami czynności serca zaleca się badanie elektrokardiograficzne przed rozpoczęciem i w trakcie leczenia. Zaburzenia rytmu serca (głównie nadkomorowe) zazwyczaj reagują na standardowe leczenie, mogą jednak powodować konieczność przerwania terapii.

Ostra nadwrażliwość. W razie wystąpienia ostrych reakcji nadwrażliwości (np. pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, reakcja anafilaktyczna) należy natychmiast odstawić rybawirynę i zastosować odpowiednie leczenie. Przemijająca wysypka nie powoduje konieczności odstawienia leku.

Czynność wątroby. W razie wystąpienia objawów niewyrównanej niewydolności wątroby w trakcie terapii skojarzonej rybawiryną z interferonem alfa-2a, należy przerwać leczenie. Leczenie należy przerwać w razie klinicznie znaczącego wzrostu aktywności AlAT, postępującego pomimo zmniejszenia dawki lub wraz ze zwiększaniem się stężenia bilirubiny bezpośredniej.

Niewydolność nerek. U pacjentów z niewydolnością nerek dochodzi do zmiany farmakokinetyki rybawiryny w wyniku zmniejszenia się klirensu kreatyniny (patrz punkt 5.2). W związku z tym przed rozpoczęciem leczenia rybawiryną zaleca się u wszystkich pacjentów zbadanie czynności nerek, przede wszystkim ocenę klirensu kreatyniny. Podczas stosowania leku w zalecanych dawkach, u pacjentów obserwowano istotny wzrost stężenia rybawiryny w osoczu krwi, jeśli stężenie kreatyniny wynosiło >2 mg/dl lub klirens kreatyniny <50 ml/min. Dane na temat bezpieczeństwa stosowania, skuteczności i farmakokinetyki rybawiryny podawanej tym pacjentom, nie są wystarczające do poparcia specyficznych zaleceń dotyczących modyfikacji dawkowania (patrz punkt 5.2). W takich przypadkach, zarówno u chorych hemodializowanych, jak i nie, leczenie można rozpoczynać (lub kontynuować, jeśli zmiany czynności nerek wystąpiły w trakcie terapii) jedynie po stwierdzeniu, że jest ono konieczne. Niezbędne jest zachowanie szczególnej ostrożności. Przez cały okres leczenia należy ściśle monitorować stężenie hemoglobiny, w razie konieczności podejmując odpowiednie działania korygujące (patrz punkt 4.2).

Zmiany w narządzie wzroku. Rybawiryna jest stosowana w leczeniu skojarzonym z interferonem alfa. Podczas leczenia skojarzonego z interferonami alfa sporadycznie donoszono o retinopatii, w tym

0    krwotokach do siatkówki, „kłębkach waty”, obrzęku tarczy nerwu wzrokowego, neuropatii nerwu wzrokowego oraz niedrożności tętnicy lub żyły siatkówki, co może doprowadzić do utraty wzroku. Przed rozpoczęciem leczenia u każdego pacjenta należy wykonać podstawowe badanie okulistyczne, a u każdej osoby zgłaszającej osłabienie lub utratę wzroku - właściwe pełne badanie okulistyczne. W trakcie terapii interferonami alfa u pacjentów ze stwierdzonymi wcześniej zaburzeniami wzroku (np. z retinopatią cukrzycową lub nadciśnieniową), należy wykonywać okresowo badanie okulistyczne. Leczenie skojarzone z interferonami alfa należy przerwać w razie nasilenia się zaburzeń wzroku lub wystąpienia nowych.

Równoczesne zakażenia HIV i HCV. Należy zapoznać się z odpowiednimi Charakterystykami Produktu Leczniczego leków przeciwretrowirusowych, które są stosowane jednocześnie w leczeniu zakażenia HCV, a zwłaszcza z działaniami niepożądanymi i objawami toksyczności każdego produktu

1    ewentualną możliwością nakładania się toksyczności interferonu alfa-2a stosowanego w skojarzeniu z rybawiryną. W badaniu przeprowadzonym u pacjentów stosujących jednocześnie stawudynę i interferon z rybawiryną lub bez, częstość zapalenia trzustki i (lub) kwasicy mleczanowej wynosiła 3% (12/398).

Pacjenci z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C oraz zakażeniem HIV poddani terapii HAART (ang. Highly Active Anti-Retroviral Therapy) mogą być narażeni na zwiększone ryzyko poważnych działań niepożądanych (np. kwasica mleczanowa, neuropatia obwodowa, zapalenie trzustki).

U pacjentów ze współistniejącym zakażeniem HIV i zaawansowaną marskością wątroby, poddawanych terapii HAART, może wystąpić również zwiększone ryzyko dekompensacji czynności wątroby i możliwość zgonu podczas leczenia skojarzonego interferonem i rybawiryną. Zmienne początkowe u pacjentów z marskością wątroby i współistniejącym zakażeniem, które mogą być związane z dekompensacją czynności wątroby, obejmują zwiększenie stężenia bilirubiny, zmniejszenie stężenia hemoglobiny, zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej lub zmniejszenie liczby płytek krwi oraz leczenie dydanozyną (ddI). Dlatego należy zachować szczególną ostrożność podając dodatkowo interferon alfa-2a i rybawirynę pacjentom poddawanym terapii HAART (patrz punkt 4.5).

Nie zaleca się równoczesnego stosowania rybawiryny z zydowudyną z powodu zwiększonego ryzyka niedokrwistości (patrz punkt 4.5).

U pacjentów, u których występuje zakażenie HIV i HCV, należy podczas leczenia prowadzić ścisłą obserwację objawów podmiotowych i przedmiotowych dekompensacji czynności wątroby (w tym obrzęków, encefalopatii, krwawienia z żylaków przełyku, zaburzeń czynności syntetyzujących wątroby; np. skala Child-Pugh oceniana na 7 lub więcej). Na ocenę w skali Child-Pugh mogą wpływać czynniki związane z leczeniem (zwiększone stężenie bilirubiny pośredniej, zmniejszenie stężenia albumin), a niekoniecznie związane z dekompensacją czynności wątroby. Jeśli u pacjenta nastąpi dekompensacja czynności wątroby, leczenie rybawiryną w skojarzeniu z interferonem alfa-2a należy natychmiast przerwać.

Jednoczesne stosowanie rybawiryny i dydanozyny nie jest zalecane ze względu na ryzyko toksyczności mitochondrialnej (patrz punkt 4.5). Należy również unikać jednoczesnego stosowania rybawiryny ze stawudyną, aby ograniczyć ryzyko nakładania się objawów toksyczności mitochondrialnej.

Badania laboratoryjne. Przed rozpoczęciem leczenia u każdego pacjenta należy wykonać standardowy zestaw badań hematologicznych i biochemicznych (morfologię krwi z rozmazem i liczbą płytek, stężenie elektrolitów, stężenie kreatyniny w surowicy, próby wątrobowe, stężenie kwasu moczowego). Można rozpocząć terapię skojarzoną rybawiryną z interferonem alfa-2a, jeśli wyniki odpowiednich badań laboratoryjnych są następujące:

3


stężenie hemoglobiny liczba płytek krwi

liczba granulocytów obojętnochłonnych


>12 g/dl (kobiety); >13 g/dl (mężczyźni)

>90 000/mm3

>1500/mm3


Dla pacjentów ze współistniejącym zakażeniem HIV i HCV dostępne są tylko ograniczone dane (n=51) dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania, gdy liczba limfocytów CD4 jest mniejsza niż 200 komórek/pl. Dlatego podczas leczenia pacjentów z małą liczbą limfocytów CD4 należy zachować ostrożność.

Badania laboratoryjne należy powtórzyć po 2 i 4 tygodniach leczenia, a następnie wykonywać je okresowo, zgodnie z praktyką kliniczną.

Kobiety w wieku rozrodczym przez cały okres leczenia i 4 miesiące po jego zakończeniu powinny rutynowo raz w miesiącu wykonywać standardową próbę ciążową. Partnerki leczonych mężczyzn powinny rutynowo raz w miesiącu wykonywać standardową próbę ciążową przez cały okres leczenia i przez 7 miesięcy po jego zakończeniu.

W czasie leczenia rybawiryną może nastąpić wzrost stężenia kwasu moczowego w wyniku hemolizy.

Z tego względu należy uważnie obserwować pacjentów zagrożonych rozwojem dny moczanowej.

Zaburzenia zębów i okołozębowe. U pacjentów otrzymujących leczenie skojarzone rybawiryną i peginterferonem alfa-2a obserwowano choroby zębów i okołozębowe, mogące prowadzić do wypadania zębów. Ponadto występująca u tych osób suchość błony śluzowej jamy ustnej może mieć szkodliwy wpływ na zęby oraz błonę śluzową jamy ustnej podczas długotrwałego leczenia. Pacjenci powinni dokładnie myć zęby dwa razy dziennie i regularnie kontrolować stan uzębienia u dentysty. Ponadto u niektórych pacjentów mogą występować wymioty. W takim przypadku należy poradzić pacjentom, aby dokładnie płukali jamę ustną po zwymiotowaniu.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Badania nad interakcjami dotyczyły stosowania rybawiryny w skojarzeniu z peginterferonem alfa-2a, interferonem alfa-2b i lekami zobojętniającymi sok żołądkowy. W terapii skojarzonej z interferonem alfa-2b lub peginterferonem alfa-2a uzyskiwano podobne stężenia rybawiryny, jak w przypadku podawania samej rybawiryny.

Ze względu na długi okres półtrwania rybawiryny ryzyko interakcji występuje jeszcze przez 2 miesiące po zakończeniu leczenia rybawiryną (5 okresów półtrwania rybawiryny).

Rezultaty badań in vitro z wykorzystaniem preparatów mikrosomalnych z ludzkiej i szczurzej wątroby dowodzą, że izoenzymy cytochromu P450 nie biorą udziału w metabolizmie rybawiryny. Rybawiryna nie hamuje izoenzymów cytochromu P450. W badaniach nad toksycznością nie uzyskano dowodów, że rybawiryna indukuje enzymy wątrobowe. Świadczy to o minimalnym ryzyku interakcji na poziomie cytochromu P450.

Leki zobojętniające. Biodostępność rybawiryny w dawce 600 miligramów była zmniejszona podczas jednoczesnego podawania z lekami zobojętniającymi zawierającymi magnez, glin i metykon; wartość AUCf zmniejszyła się o 14%. Możliwe, że w badaniu tym zmniejszenie biodostępności było wynikiem opóźnienia pasażu rybawiryny lub zmienionego pH. Interakcja ta nie jest uważana za klinicznie znaczącą.

Analogi nukleozydów. W badaniach in vitro rybawiryna hamowała fosforylację zydowudyny i stawudyny. Kliniczne znaczenie tego odkrycia nie jest znane. Niemniej jednak wskazuje ono na prawdopodobieństwo, że stosowanie rybawiryny równocześnie z zydowudyną lub stawudyną może prowadzić do zwiększonej wiremii u pacjentów z HIV. Z tego względu zaleca się ścisłe monitorowanie stężenia HIV-RNA w surowicy u chorych leczonych rybawiryną jednocześnie z którymkolwiek z wymienionych leków. W razie wzrostu stężenia HIV-RNA, należy rozważyć celowość dalszego podawania rybawiryny wraz z inhibitorami odwrotnej transkryptazy.

Dydanozyna (ddI). Jednoczesne stosowanie rybawiryny i dydanozyny nie jest zalecane, Narażenie na dydanozynę lub jej aktywny metabolit (5-trójfosforan dideoksyadenozyny) zwiększa się in vitro podczas jednoczesnego podawania rybawiryny. Podczas jednoczesnego stosowania rybawiryny zgłaszano śmiertelne przypadki niewydolności wątroby, jak również występowanie neuropatii obwodowej, zapalenia trzustki oraz objawowej kwasicy mleczanowej.

Pacjenci ze współistniejącym zakażeniem HIV i HCV. U 47 pacjentów ze współistniejącym zakażeniem HIV i HCV przeprowadzono trwające 12 tygodni badanie farmakokinetyczne, mające na celu ocenę wpływu rybawiryny na procesy fosforylacji wewnątrzkomórkowej niektórych nukleozydowych inhibitorów odwrotnej transkryptazy (lamiwudyny i zydowudyny lub stawudyny), Nie stwierdzono widocznych oznak interakcji z innymi lekami. Z powodu dużej zmienności przedział ufności był szeroki. Jednoczesne podawanie nukleozydowych inhibitorów odwrotnej transkryptazy (NRTI) nie wydaje się wpływać na narażenie na rybawirynę znajdującą się w osoczu.

Podczas leczenia zakażenia HIV w schemacie zawierającym zydowudynę notowano nasilenie niedokrwistości z powodu zastosowania rybawiryny, jednak nie wyjaśniono mechanizmu powstawania tego zaburzenia. Nie zaleca się równoczesnego stosowania rybawiryny z zydowudyną z powodu zwiększonego ryzyka niedokrwistości (patrz punkt 4.4). Należy wziąć pod uwagę możliwość zastąpienia zydowudyny w skojarzonym schemacie ART, jeśli taki został ustalony. Jest to szczególnie ważne u pacjentów, u których w przeszłości występowała niedokrwistość spowodowana zydowudyną.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Dane przedkliniczne. U wszystkich gatunków zwierząt, u których prowadzono odpowiednie badania, obserwowano znaczne działania teratogenne i (lub) embriotoksyczne rybawiryny podawanej w dawkach znacznie mniejszych niż zalecane u ludzi. Odnotowano przypadki wad rozwojowych czaszki, podniebienia, oczu, żuchwy, kończyn, układu kostnego i przewodu pokarmowego. Występowanie i nasilenie działań teratogennych zwiększało się wraz z dawką leku. Stosowanie rybawiryny związane było ze zmniejszoną przeżywalnością płodów i potomstwa badanych zwierząt.

Pacjentki. Rybawiryny nie należy stosować u kobiet w ciąży (patrz punkt 4.3 i 4.4). Pacjentka powinna zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć zajścia w ciążę. Nie należy rozpoczynać leczenia przed uzyskaniem ujemnego wyniku próby ciążowej, przeprowadzonej tuż przed planowanym rozpoczęciem terapii rybawiryną. Każda metoda antykoncepcji może zawieść, z tego względu jest szczególnie ważne, by leczone rybawiryną kobiety w wieku rozrodczym i ich partnerzy stosowali jednocześnie dwie skuteczne metody antykoncepcji przez cały okres leczenia i przez 4 miesiące po jego zakończeniu. Przez cały ten okres należy także co miesiąc wykonywać rutynowe testy ciążowe. Jeśli mimo to w czasie leczenia lub w ciągu 4 miesięcy po jego zakończeniu pacjentka zajdzie w ciążę, lekarz ma obowiązek poinformować pacjentkę o znaczącym ryzyku działania teratogennego rybawiryny na płód.

Pacjenci i ich partnerki. W celu uniknięcia ciąży u partnerek pacjentów leczonych rybawiryną, niezbędne jest zachowanie szczególnej ostrożności. Rybawiryna kumuluje się wewnątrz komórek i usuwana jest z organizmu bardzo wolno. W badaniach na zwierzętach stwierdzono, że rybawiryna powoduje zmiany w plemnikach nawet po podaniu w dawkach mniejszych od dawki klinicznej. Nie wiadomo natomiast, czy to właśnie rybawiryna zmagazynowana w plemnikach działa teratogennie w zapłodnionych komórkach jajowych. Lekarz musi poinformować leczonego rybawiryną pacjenta oraz jego partnerkę o konieczności równoczesnego stosowania dwóch skutecznych metod antykoncepcji przez cały okres leczenia i przez 7 miesięcy po jego zakończeniu. Konieczne jest uzyskanie ujemnego wyniku próby ciążowej u kobiety przed rozpoczęciem leczenia jej partnera rybawiryną. Jeśli kobieta jest w ciąży, niezbędne jest poinformowanie jej leczonego partnera o konieczności stosowania prezerwatywy w celu uniknięcia wprowadzenia rybawiryny do organizmu partnerki.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy rybawiryna przenika do mleka u ludzi. Ze względu na ryzyko działań niepożądanych u niemowląt karmionych piersią, przed rozpoczęciem leczenia należy zaprzestać karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Rybawiryna nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn lub jej wpływ jest nieznaczący. Wpływ taki może jednak wystąpić, jeśli rybawirynę stosuje się w skojarzeniu z interferonem alfa-2a. Należy zapoznać się także z Charakterystyką Produktu Leczniczego interferonu alfa-2a.

4.8    Działania niepożądane

Patrz także informacje dotyczące działań niepożądanych peginterferonu alfa-2a lub interferonu alfa-2a.

Działania niepożądane notowane u pacjentów otrzymujących rybawirynę w skojarzeniu z interferonem alfa-2a są takie same jak zgłaszane podczas leczenia rybawiryną i peginterferonem alfa-2a.

Częstość działań niepożądanych przedstawiono według zmniejszającego się stopnia ciężkości.

Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C

Najczęściej zgłaszane działania niepożądane, występujące podczas leczenia skojarzonego rybawiryną i peginterferonem alfa-2a dawce 180 mikrogramów, miały nasilenie małe do średniego. Większość z nich udawało się opanować bez konieczności przerwania terapii.

Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C u pacjentów nieodpowiadających na uprzednie leczenie

Profil bezpieczeństwa stosowania rybawiryną w skojarzeniu z peginterferonem alfa-2a u pacjentów nieodpowiadających na wcześniejsze leczenie był zasadniczo podobny do profilu u pacjentów wcześniej nieleczonych. Trwające 48 lub 72 tygodni badanie kliniczne przeprowadzono z udziałem pacjentów nieodpowiadających na wcześniejsze leczenie pegylowanym interferonem alfa-2b z rybawiryną. Przerwano leczenie z powodu działań niepożądanych lub nieprawidłowości stwierdzanych w badaniach diagnostycznych w czasie stosowania peginterferonu alfa-2a i rybawiryny odpowiednio u 6% i 7% pacjentów leczonych przez 48 tygodni oraz u 12% i 13% pacjentów leczonych 72 tygodnie. Podobnie, u pacjentów z marskością lub w stadium przed marskością, częściej przerywano stosowanie peginterferonu alfa-2a i rybawiryny podczas leczenia trwającego 72 tygodnie (13% i 15%) niż podczas leczenia trwającego 48 tygodni (6% i 6%). Do badania tego nie rekrutowano pacjentów, którzy przerwali uprzednią terapię pegylowanym interferonem alfa-2b z rybawiryną z powodu toksycznego wpływu na układ krwiotwórczy.

W innym badaniu klinicznym, pacjenci z niepowodzeniem po uprzedniej terapii, z zaawansowanym włóknieniem lub marskością (wskaźnik Ishaka od 3 do 6) i początkową liczbą płytek wynoszącą 50 000/mm3, byli leczeni przez 48 tygodni. Nieprawidłowości stwierdzane w badaniach diagnostycznych, dotyczące układu krwiotwórczego podczas pierwszych 20 tygodni badania, obejmowały niedokrwistość (u 26% pacjentów stężenie hemoglobiny <10 g/dl), neutropenię (u 30% ANC <750/mm3), małopłytkowość (u 13% liczba płytek <50 000/mm3) (patrz punkt 4.4).

Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C i zespół nabytego niedoboru odporności

U pacjentów ze współistniejącym zakażeniem HIV i HCV profil kliniczny działań niepożądanych peginterferonu alfa-2a stosowanego w monoterapii lub w skojarzeniu z rybawiryną był podobny do obserwowanego u pacjentów zakażonych tylko HCV. U pacjentów ze współistniejącym zakażeniem

HIV i HCV otrzymujących leczenie skojarzone rybawiryną i peginterferonem alfa-2a zgłaszano następujące działania niepożądane występujące z częstością >1% do <2%: zwiększenie stężenia kwasu mlekowego (kwasica mleczanowa), grypa, zapalenie płuc, chwiejność emocjonalna, apatia, szumy uszne, ból krtaniowo-gardłowy, zapalenie czerwieni wargowej, nabyta lipodystrofia i chromaturia. Leczenie peginterferonem alfa-2a było związane ze zmniejszeniem całkowitej liczby limfocytów CD4 w okresie pierwszych 4 tygodni bez zmniejszenia odsetka limfocytów CD4. Zmniejszenie to było przemijające i ustępowało po zmniejszeniu dawki lub zaprzestaniu terapii. Stosowanie peginterferonu alfa-2a nie miało ujemnego wpływu na wartości kontrolne wiremii HIV podczas leczenia lub w okresie obserwacji po jego zakończeniu. Dostępne są ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania u pacjentów z liczbą limfocytów CD4+ <200 pl (patrz ChPL peginterferonu alfa-2a).

W tabeli 3 wyszczególniono działania niepożądane zgłaszane u pacjentów, których leczono rybawiryną w skojarzeniu z peginterferonem alfa-2a lub interferonem alfa-2a.

Tabela 3. Działania niepożądane występujące podczas leczenia skojarzonego rybawiryną i

peginterferonem^ alfa-2a u pacjentów zakażonych wirusem HCV

Układ, narząd

Bardzo często >1/10

Często

>1/100 do <1/10

Niezbyt często >1/1000 do <1/100

Rzadko >1/10 000 do <1/1000

Bardzo rzadko <1/10 000

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

zakażenie górnych dróg oddechowych, zapalenie oskrzeli, zakażenie drożdżakowe jamy ustnej, opryszczka

zapalenie płuc, zakażenia dróg moczowych, zakażenia skóry

zapalenie wsierdzia, zapalenie ucha zewnętrznego

Nowotwory łagodne i złośliwe

nowotwór

wątroby

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

niedokrwistość

małopłytkowość, uogólnione powiększenie węzłów chłonnych

pancytopenia

niedokrwistość

aplastyczna

Zaburzenia

układu

immunologiczne

sarkoidoza,

zapalenie

tarczycy

anafilaksja,

toczeń

rumieniowaty układowy, reumatoidalne zapalenie stawów

samoistna lub zakrzepowa plamica małopłytkowa

Zaburzenia

endokrynologicz

ne

niedoczynność tarczycy, nadczynność tarczycy

cukrzyca

Zaburzenia metabolizmu i odżywienia

anoreksja

odwodnienie

Zaburzenia

psychiczne

depresja,

bezsenność

zmiany nastroju, zaburzenia

emocjonalne, niepokój, agresja, nerwowość, zmniejszenie popędu płciowego

myśli

samobójcze, omamy, gniew

samobójstwa,

zaburzenia

psychotyczne

Zaburzenia

układu

nerwowego

ból głowy,

zawroty

głowy,

zaburzenia

koncentracji

zaburzenia pamięci, omdlenia, osłabienie, migrena, niedoczulica, przeczulica dotykowa, parestezje, drżenia, zaburzenia smaku, koszmary nocne,

neuropatia

obwodowa

śpiączka, drgawki, porażenie nerwu twarzowego

senność

Zaburzenia oka

zaburzenia ostrości wzroku, ból oczu, zapalenie oczu, zeskórnienie spojówek

krwotok do siatkówki

neuropatia nerwu wzrokowego, obrzęk tarczy nerwu

wzrokowego,

zaburzenia

naczyniowe

siatkówki,

retinopatia,

owrzodzenie

rogówki

utrata wzroku

Zaburzenia ucha i błędnika

zawroty głowy, ból uszu

utrata słuchu

Zaburzenia serca

tachykardia, kołatania serca, obrzęki obwodowe

zawał mięśnia

sercowego,

zastoinowa

niewydolność

serca, dławica

piersiowa,

częstoskurcz

nadkomorowy,

zaburzenia

rytmu, migotanie

przedsionków,

zapalenie

osierdzia

Zaburzenia

naczyniowe

nagłe zaczerwienienia

nadciśnienie

krwotok

mózgowy

Zaburzenia

układu

oddechowego. klatki piersiowej i śródpiersia

duszność,

kaszel

duszność wysiłkowa, krwawienie z nosa, zapalenie błony śluzowe nosa i gardła, przekrwienie, błony śluzowej nosa i zatok, nieżyt nosa, ból gardła

świszczący

oddech

śródmiąższowe zapalenie płuc z zejściem śmiertelnym, zator tętnicy płucnej

Zaburzenia żołądka i jelit

biegunka, nudności, ból brzucha

wymioty, niestrawność, utrudnienie połykania, owrzodzenie jamy ustnej, krwawienia z dziąseł, zapalenie języka, zapalenie jamy ustnej, wzdęcia, zaparcia, suchość błon śluzowych jamy ustnej

krwawienia z

przewodu

pokarmowego,

zapalenie

czerwieni

warg,

zapalenie

dziąseł

wrzód trawienny, zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

zaburzenia

czynności

wątroby

niewydolność

wątroby,

zapalenie dróg

żółciowych,

stłuszczenie

wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

łysienie, zapalenie skóry, świąd skóry, suchość skóry

wysypka, wzmożone pocenie się, łuszczyca, pokrzywka, wyprysk, zmiany skórne, nadwrażliwość na

martwica

toksyczno-

rozpływna

naskórka,

zespół

światło, nocne poty

Stevensa-

Johnsona,

obrzęk

naczyniorucho wy, rumień wielopostacio wy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

bóle mięśni, bóle stawów

ból pleców, zapalenie stawów, osłabienie siły mięśni, bóle kości, ból karku, bóle mięśniowo-szkieletowe, skurcze mięśniowe

zapalenie mięśni

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

impotencja

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

gorączka, dreszcze, ból, osłabienie, zmęczenie, reakcje w miejscu wstrzyknięcia, drażliwość

ból w klatce piersiowej, objawy grypopodobne, złe samopoczucie, letarg, uderzenia gorąca, wzmożone pragnienie

Badania

diagnostyczne

zmniejszenie masy ciała

Urazy i zatrucia

przedawkowanie

leku

Działania niepożądane notowane po dopuszczeniu produktu do obrotu

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Częstość nieznana: wybiórcza aplazja układu czerwonokrwinkowego.

Wybiórczą aplazję układu czerwonokrwinkowego notowano podczas terapii rybawiryną w skojarzeniu z interferonami, w tym produktem Pegasys.

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana: zespół Vogta-Koyanagi-Harada.

Zespól Vogta-Koyanagi-Harada notowano podczas terapii rybawiryną w skojarzeniu z interferonami, w tym produktem Pegasys.

Zaburzenia psychiczne

Częstość nieznana: myśli mordercze, stan maniakalny, zaburzenia dwubiegunowe.

Stan maniakalny i zaburzenia dwubiegunowe notowano podczas leczenia rybawiryną w skojarzeniu z interferonami, w tym produktem Pegasys.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Częstość nieznana: rabdomioliza.

Rabdomiolizę notowano podczas leczenia rybawiryną w skojarzeniu z interferonami, w tym produktem Pegasys.

Zaburzenia oka

Częstość nieznana: ciężkie rozwarstwienie siatkówki.

Ciężkie rozwarstwienie siatkówki notowano podczas stosowania rybawiryny w skojarzeniu z interferonami, w tym podczas leczenia produktem Pegasys.

Badania laboratoryjne. W badaniach klinicznych, w których stosowano rybawirynę w skojarzeniu z peginterferonem alfa-2a lub interferonem alfa-2a, w większości przypadków nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych powróciły do wartości prawidłowych po dostosowaniu dawki (patrz punkt 4.2). Podczas terapii peginterferonem alfa-2a w skojarzeniu z rybawiryną u mniej niż 2% pacjentów wzrastała aktywność AlAT, co oznaczało konieczność dostosowania dawki lub przerwania leczenia.

Objawem toksycznego działania rybawiryny jest hemoliza zależna od dawki leku. Zmniejszenie stężenia hemoglobiny poniżej 10 g/dl obserwowano u nie więcej niż 15% pacjentów leczonych przez 48 tygodni rybawiryną w dawce 1000 lub 1200 miligramów w skojarzeniu z peginterferonem alfa-2a oraz u nie więcej niż 19% pacjentów leczonych skojarzeniem z interferonem alfa-2a. W sytuacji, gdy rybawiryna w dawce 800 miligramów była skojarzona z peginterferonem alfa-2a przez 24 tygodnie, u 3% pacjentów zanotowano zmniejszenie stężenia hemoglobiny poniżej 10 g/dl. W większości przypadków stężenie hemoglobiny zmniejsza się w początkowym etapie leczenia i stabilizuje się wraz z kompensacyjnym zwiększeniem liczby retikulocytów.

W większości przypadków niedokrwistość, leukopenia i małopłytkowość były umiarkowane (1. stopień według WHO). Zmiany 2. stopnia według WHO dotyczyły wyników badań laboratoryjnych stężenia hemoglobiny (4% pacjentów), liczby krwinek białych (24% pacjentów) i płytek krwi (2% pacjentów). Neutropenię umiarkowaną (całkowita liczba granulocytów obojętnochłonnych: 0,749-0,5x109/1) i ciężką (<0,5x109/1) obserwowano odpowiednio u 24% (216/887) i 5% (41/887) pacjentów leczonych przez 48 tygodni rybawiryną w dawce 1000 lub 1200 miligramów w skojarzeniu z peginterferonem alfa-2a.

U niektórych pacjentów leczenie rybawiryną w skojarzeniu z peginterferonem alfa-2a lub interferonem alfa-2a powodowało związane z hemolizą zwiększenie stężenia kwasu moczowego i bilirubiny pośredniej, a nieprawidłowe wartości wracały do poziomu wyjściowego w ciągu 4 tygodni po zakończeniu leczenia. W rzadkich przypadkach (2/755) występowały równocześnie objawy kliniczne (ostry napad dny moczanowej).

Wyniki badań laboratoryjnych u pacjentów ze współistniejącym zakażeniem HIV i HCV Chociaż objawy hematologiczne, takie jak neutropenia, trombocytopenia i niedokrwistość, występowały częściej u pacjentów ze współistniejącym zakażeniem HIV i HCV, większość z nich można było opanować przez modyfikację dawkowania lub stosowanie czynników wzrostowych, rzadko trzeba było przedwcześnie zakończyć leczenie. Obserwowano zmniejszenie ANC (ang. absolute neutrophil count - całkowita liczba granulocytów obojętnochłonnych) poniżej 500 komórek/mm3 u 13% pacjentów otrzymujących peginterferon alfa-2a w monoterapii oraz u 11% otrzymujących leczenie skojarzone z rybawiryną. Zmniejszenie liczby płytek krwi poniżej 50 000/mm3 stwierdzono u 10% pacjentów otrzymujących peginterferon alfa-2a w monoterapii oraz u 8% otrzymujących leczenie skojarzone z rybawiryną. Niedokrwistość (stężenie hemoglobiny <10 g/dl) obserwowano u 7% i 14% pacjentów leczonych peginterferonem alfa-2a odpowiednio w monoterapii lub w skojarzeniu z rybawiryną.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych o Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Przedawkowanie

4.9


W badaniach klinicznych nie obserwowano przypadków przedawkowania rybawiryny. U osób, które przyjmowały dawki czterokrotnie wyższe niż dawki maksymalnie zalecane, obserwowano hipokalcemię i hipomagnezemię. W wielu tych przypadkach rybawiryna była podawana dożylnie. Objętość dystrybucji rybawiryny jest duża i dlatego hemodializa nie jest skuteczna w usuwaniu znaczących ilości rybawiryny.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: nukleozydy i nukleotydy (bez inhibitorów odwrotnej transkryptazy). Kod ATC: J05A B04.

Mechanizm działania. Rybawiryna jest syntetycznym analogiem nukleozydu o potwierdzonym w badaniach in vitro działaniu przeciwko niektórym wirusom RNA i DNA. Nie wiadomo jaki jest mechanizm przeciwwirusowego działania przeciwko HCV rybawiryny w skojarzeniu z peginterferonem alfa-2a lub interferonem alfa-2a.

Poziom HCV-RNA maleje w sposób dwufazowy u pacjentów chorych na zapalenie wątroby typu C leczonych peginterferonem alfa-2a w dawce 180 ąg. Pierwsza faza spadku występuje w 24 do 36 godzin po podaniu pierwszej dawki peginterferonu alfa-2a i następuje po niej druga faza spadku, która u pacjentów, którzy osiągają trwałą odpowiedź wirusologiczną trwa przez następnych 4 do 16 tygodni. Rybawiryna nie ma żadnego znaczącego wpływu na początkową kinetykę wirusa przez pierwszych 4 do 6 tygodni u pacjentów poddawanych terapii skojarzonej z peginterferonem alfa-2a lub interferonem alfa.

Doustna postać rybawiryny wykorzystana w monoterapii przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C była obiektem kilku badań klinicznych. Badania te wykazały, że monoterapia rybawiryną nie prowadzi do eliminacji wirusa zapalenia wątroby (HCV-RNA) z surowicy ani do poprawy wyników badania histologicznego wątroby po 6 do 12 miesiącach leczenia i kolejnych 6 miesiącach po jego zakończeniu.

Wyniki badań klinicznych

Rybawiryna w leczeniu skojarzonym z interferonem alfa-2a

Przedmiotem badań klinicznych było porównanie skuteczności interferonu alfa-2a stosowanego w monoterapii oraz w terapii skojarzonej z rybawiryną podawaną doustnie, u pacjentów z rozpoznanym w badaniu wirusologicznym, biochemicznym i histologicznym przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C, uprzednio nieleczonych lub po nawrocie. W 6 miesięcy po zakończeniu leczenia oceniano zarówno trwałą odpowiedź wirusologiczną, parametry biochemiczne, jak i poprawę histologiczną.

Wśród pacjentów z nawrotem choroby wystąpił statystycznie znaczący 10-krotny wzrost (z 4% do 43%; p<0,001) liczby przypadków trwałej odpowiedzi wirusologicznej i biochemicznej (M23136; N=99). Korzystniejszy profil terapii skojarzonej potwierdzały także wskaźniki pozytywnej odpowiedzi zależne od genotypu HCV i początkowego miana HCV-RNA. Wskaźnik trwałej odpowiedzi u pacjentów z genotypem 1. wyniósł 28% w terapii skojarzonej i 0% w monoterapii; w przypadku innych genotypów było to odpowiednio 58% i 8%. Terapia skojarzona dała jednocześnie lepsze wyniki potwierdzone w badaniu histopatologicznym. Rezultaty te znalazły również potwierdzenie w niewielkim badaniu przeprowadzonym wśród pacjentów uprzednio nieleczonych (N=40), u których zastosowano leczenie skojarzone rybawiryną i interferonem alfa-2a w dawce 3 mln j.m. 3 razy w tygodniu (monoterapia i terapia skojarzona: 6% i 48%; p<0,04).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu doustnym pojedynczej dawki, rybawiryna jest szybko wchłaniana (średni Tmax = 1-2 godziny). Średni okres półtrwania rybawiryny po podaniu pojedynczej dawki mieści się w przedziale 140-160 godzin. Dane uzyskane w badaniach wskazują na intensywne wchłanianie rybawiryny; z kałem wydalane jest około 10% znakowanej radioaktywnie dawki. Niemniej jednak całkowita biodostępność wynosi 45%-65%, co ma prawdopodobnie związek z procesami metabolicznymi pierwszego przejścia. Istnieje prawie liniowa zależność między wielkością pojedynczej dawki z zakresu 200-1200 miligramów a wartością AUCtf.. Średni klirens rybawiryny po podaniu doustnym pojedynczej dawki 600 miligramów wynosi od 22 do 29 litrów/godzinę. Po podaniu rybawiryny objętość dystrybucji wynosi około 4500 l. Rybawiryna nie wiąże się z białkami osocza.

Wykazano, że parametry farmakokinetyczne rybawiryny po podaniu pojedynczej dawki mogą być różne u różnych osób, a także u tej samej osoby (różnica wartości zarówno AUC, jak i Cmax u tej samej osoby wynosiła <25%), co może wiązać się z intensywnym metabolizmem pierwszego przejścia i rozmieszczeniem zarówno w kompartmencie krwi, jak i poza nim.

Transport rybawiryny w kompartmencie poza osoczem badano głównie w krwinkach czerwonych. Stwierdzono, że odbywa się on głównie z udziałem nośników nukleozydowych typu es. Ten typ nośnika występuje we wszystkich rodzajach komórek, co może tłumaczyć dużą objętość dystrybucji rybawiryny. Stosunek stężenia rybawiryny we krwi do jej stężenia w osoczu wynosi około 60:1; rybawiryna poza osoczem występuje w postaci nukleotydów, gromadzonych w erytrocytach.

Metabolizm rybawiryny odbywa się dwoma szlakami: 1) szlakiem odwracalnej fosforylacji i 2) szlakiem degradacji przez derybozylację i hydrolizę amidów, prowadzącymi do powstania metabolitów, triazoli karboksyamidowych. Rybawiryna i jej oba metabolity, triazol karboksyamidu i triazol kwasu karboksylowego, wydalane są przez nerki.

Wielokrotne podanie rybawiryny prowadzi do jej kumulacji w osoczu. Z danych z literatury wynika, że wartość AUCJ2 g0dz. po podaniu wielokrotnym jest 6-krotnie większa od wartości tego parametru po podaniu dawki pojedynczej. Rybawiryna podawana doustnie w dawce 600 miligramów 2 razy na dobę osiąga w ciągu 4 tygodni stałe stężenie w osoczu krwi wynoszące około 2 200 ng/ml. Po przerwaniu leczenia TJ/2 wynosi około 300 godzin, co prawdopodobnie jest skutkiem powolnej eliminacji z kompartmentów poza osoczem.

Wpływ pokarmu. Doustne podanie pojedynczej dawki 600 mg rybawiryny z posiłkiem wysokotłuszczowym zwiększało biodostępność leku. W porównaniu z podaniem na czczo, podanie rybawiryny z wysokotłuszczowym śniadaniem prowadziło do wzrostu wartości AUC(0-12 godz) i Cmax odpowiednio o 42% i 66%. Kliniczne znaczenie tych wyników nie jest znane. Narażenie na rybawirynę po podaniu wielokrotnym podczas posiłków była podobna u pacjentów leczonych zarówno rybawiryną, jak i interferonem alfa-2b i rybawiryną. W celu osiągnięcia optymalnego stężenia w osoczu zaleca się przyjmowanie rybawiryny wraz z posiłkiem.

Czynność nerek. Pozorny klirens rybawiryny jest zmniejszony u pacjentów z klirensem kreatyniny <50 ml/min, w tym u przewlekle hemodializowanych pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek, osiąga około 30% wartości występującej u pacjentów z prawidłową czynnością nerek. W małym badaniu przeprowadzonym u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <50 ml/min), otrzymujących zmniejszoną dawkę dobową rybawiryny, wynoszącą odpowiednio 600 mg i 400 mg, osoczowe narażenie na działanie rybawiryny (AUC) było większe niż u pacjentów z prawidłową czynnością nerek (klirens kreatyniny >80 ml/min), otrzymujących standardową dawkę rybawiryny. U przewlekle hemodializowanych pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek, otrzymujących dawkę rybawiryny 200 mg na dobę, średnie osoczowe narażenie na działanie rybawiryny (AUC) wynosiło około 80% wartości uzyskiwanych u pacjentów z prawidłową czynnością nerek, otrzymujących standardowe dobowe dawki rybawiryny 1000 mg lub 1200 mg. Rybawiryna jest usuwana z osocza przez hemodializę ze współczynnikiem ekstrakcji wynoszącym około 50%, jednak z uwagi na dużą objętość dystrybucji hemodializa nie jest skuteczna w usuwaniu znaczących ilości rybawiryny. Zaobserwowano zwiększoną liczbę działań niepożądanych u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, otrzymujących dawki leku oceniane w tym badaniu. Pomimo tego, że dawkę rybawiryny należałoby zmniejszyć u pacjentów ze znacznymi zaburzeniami czynności nerek, dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania i skuteczności rybawiryny nie są wystarczające do poparcia specyficznych zaleceń dotyczących modyfikacji dawkowania u tych pacjentów (patrz punkt 4.2 i 4.4).

Czynność wątroby. Wartości parametrów farmakokinetycznych rybawiryny po podaniu pojedynczej dawki pacjentom z lekką, umiarkowaną lub ciężką niewydolnością wątroby (Child-Pugh A, B lub C) nie odbiegają od wartości obserwowanych w grupie kontrolnej.

Pacjenci w wieku powyżej 65 lat. Nie przeprowadzano szczegółowej oceny farmakokinetyki w grupie osób w podeszłym wieku. W opublikowanych badaniach dotyczących farmakokinetyki nie stwierdzono jednak, aby wiek pacjentów miał znaczący wpływ na kinetykę leku; czynnikiem istotnym była natomiast czynność nerek.

Pacjenci w wieku poniżej 18 lat. Nie oceniono w pełni farmakokinetyki rybawiryny w tej grupie pacjentów. Rybawiryna w terapii skojarzonej z interferonem alfa-2a przeznaczona jest do leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C wyłącznie u pacjentów w wieku 18 lat lub starszych.

Farmakokinetyka populacyjna. Analizy farmakokinetyki populacyjnej przeprowadzono na podstawie pięciu badań klinicznych, w których mierzono wartości stężenia w osoczu. Podczas gdy masa ciała i rasa pacjentów były istotnymi statystycznie współczynnikami w modelu klirensu, kliniczną istotność zaobserwowano tylko dla masy ciała. Klirens wzrastał jako funkcja masy ciała i zmieniał się od 17,7 do 24,8 1/h dla zakresu masy ciała od 44 do 155 kg. Klirens kreatyniny (tak mały jak 34 ml/min) nie miał wpływu na klirens rybawiryny.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

U wszystkich gatunków zwierząt, u których przeprowadzono odpowiednie badania, rybawiryna, w dawkach wyraźnie niższych od zalecanych u ludzi, okazała się embriotoksyczna i (lub) teratogenna. Odnotowano przypadki deformacji czaszki, podniebienia, oczu, żuchwy, kończyn, układu kostnego i przewodu pokarmowego. Częstość i nasilenie działań teratogennych zwiększały się wraz ze wzrostem dawki. Zmniejszona była przeżywalność płodów i potomstwa badanych zwierząt.

Rybawiryna w badaniach prowadzonych na zwierzętach, w tym na psach i małpach, działa toksycznie głównie na krwinki czerwone. Niedokrwistość rozwijała się wkrótce po rozpoczęciu podawania leku i szybko ustępowała po jego przerwaniu. Objawy niedokrwistości hipoplastycznej obserwowano wyłącznie u szczurów, podczas podawania wysokich dawek wynoszących 160 miligramów/kg mc./dobę w ramach badania nad toksycznością podostrą.

Notowano trwałe zmniejszenie liczby leukocytów i (lub) limfocytów u gryzoni i psów w badaniach nad toksycznością rybawiryny po podaniu wielokrotnym, a przemijające u małp w badaniach nad toksycznością podostrą rybawiryny. W badaniach nad toksycznością po podaniu wielokrotnym u szczurów wykazano ubytek limfoidalnej tkanki grasicy i (lub) zmniejszenie śledziony (okołotętnicze osłonki limfoidalne, miazga biała śledziony) oraz limfatycznych węzłów krezkowych w obszarach zależnych od grasicy. W badaniach z wielokrotnym podaniem rybawiryny u psów notowano poszerzenie lub martwicę krypt w obrębie dwunastnicy, jak również przewlekły stan zapalny jelita cienkiego i nadżerki w obrębie jelita krętego.

W badaniach oceniających wpływ wielokrotnych wyraźnie niższych od terapeutycznych dawek rybawiryny na jądra i plemniki u myszy wykazano zaburzenia dotyczące plemników. Po przerwaniu leczenia w ciągu jednego lub dwóch cykli spermatogenezy dochodziło do prawie całkowitego ustąpienia zmian spowodowanych toksycznym działaniem rybawiryny.

W badaniach wykazano również pewne właściwości genotoksyczne rybawiryny. Rybawiryna była aktywna w teście transformacji in vitro. Obserwowano także działanie genotoksyczne u myszy w teście jąderkowym in vivo. Negatywny wynik testu u szczurów na dominującą cechę letalną wskazuje, że jeśli dojdzie u nich do mutacji, nie jest ona przekazywana przez gamety męskie. Rybawiryna jest potencjalnym czynnikiem rakotwórczym u ludzi.

Podczas leczenia skojarzonego rybawiryną i peginterferonem alfa-2a u małp nie obserwowano niespodziewanych objawów toksyczności. Najpoważniejszym działaniem niepożądanym była przemijająca niedokrwistość, lekka do umiarkowanej; jej nasilenie było jednak większe, niż po zastosowaniu każdego z leków w monoterapii.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki Celuloza mikrokrystaliczna Skrobia żelowana, kukurydziana Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Powidon (K 30)

Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

Otoczka Opadry Pink 21K84964

Etyloceluloza 10 cP

Triacetyna

Hypromeloza 15 cP

Żelaza tlenek czerwony (E172)

Żelaza tlenek żółty (E172)

Tytanu dwutlenek (E171)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z polietylenu (HDPE) zamknięta zakrętką z polipropylenu (PP) zabezpieczającą przed dostępem dzieci, w tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera 28, 42, 112, 168 1ub 500 tabletek powlekanych

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych zaleceń.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront, Floriana FRN 1913

Malta

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Aurobindo Pharma Limited

Page 17

Ribavirin Aurobindo 200 mg tabletki powlekane

1

Jeśli dawka jest zmniejszona do 600 mg/dobę, pacjent otrzymuje jedną tabletkę 200 mg rano i dwie tabletki 200 mg wieczorem.

2

Jeśli zmiany się cofną, dopuszcza się ponowne rozpoczęcie leczenia dawką 600 mg/dobę i jej dalsze zwiększenie do 800 mg/dobę pod ścisłym nadzorem lekarza prowadzącego. Nie zaleca się natomiast powrotu do większych dawek.

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci z niewydolnością nerek. U pacjentów z niewydolnością nerek stosowanie zalecanych dawek dobowych leku (zależnych od masy ciała, z wartością graniczną 75 kg) prowadzi do znaczącego zwiększenia stężenia rybawiryny w osoczu krwi. Brak wystarczających danych na temat bezpieczeństwa stosowania i skuteczności rybawiryny u pacjentów, u których stężenie kreatyniny w surowicy >2 mg/dl lub klirens kreatyniny <50 ml/min, hemodializowanych czy nie, niemożliwe jest więc ustalenie ewentualnych zaleceń dotyczących sposobu modyfikacji dawkowania. U tych pacjentów leczenie rybawiryną można zatem stosować jedynie po stwierdzeniu, że jest ono niezbędne. Leczenie można rozpocząć (lub kontynuować, jeśli zmiany czynności nerek wystąpiły w trakcie terapii), pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności przez cały okres leczenia oraz prowadzenia dokładnej kontroli stężenia hemoglobiny, aby w razie konieczności podjąć odpowiednie działania korygujące (patrz punkt 4.4 i 5.2).

Ribavirin Aurobindo