Imeds.pl

Riluzol Pmcs 50 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Riluzol PMCS, 50 mg, tabletki powlekane

Riluzolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Riluzol PMCS i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Riluzol PMCS

3.    Jak stosować Riluzol PMCS

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Riluzol PMCS

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST RILUZOL PMCS I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Substancją czynną wchodzącą w skład leku Riluzol PMCS jest ryluzol, który działa na układ nerwowy.

Riluzol PMCS jest stosowany u pacjentów ze stwardnieniem zanikowym bocznym (SLA - Sclerosis Lateralis Amyotrophica).

Stwardnienie zanikowe boczne jest postacią choroby neuronów motorycznych, w której atakowanie komórek nerwowych odpowiedzialnych za przekazywanie informacji do mięśni prowadzi do osłabienia, zaniku mięśni i porażenia.

Niszczenie komórek nerwowych w chorobie neuronów motorycznych może być spowodowane zbyt dużą ilością glutaminianu (przekaźnika nerwowego) w mózgu i rdzeniu kręgowym. Riluzol PMCS hamuje uwalnianie glutaminianu, co może być pomocne w zapobieganiu uszkodzeniu komórek nerwowych.

Należy zwrócić się do lekarza w celu uzyskania szerszych wyjaśnień o stwardnieniu zanikowym bocznym i na temat przyczyny przepisania leku pacjentowi.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU RILUZOL PMCS Kiedy nie stosować leku Riluzol PMCS

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ryluzol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Riluzol PMCS,

-    jeśli pacjent ma chorobę wątroby lub zwiększoną aktywność niektórych enzymów wątrobowych (aminotransferaz) we krwi,

-    jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Riluzol PMCS

Należy skontaktować się z lekarzem:

-    jeśli u pacjenta występują jakiekolwiek problemy z wątrobą: zażółcenie skóry lub białkówki oka (żółtaczka), swędzenie ciała, nudności, wymioty,

-    jeśli u pacj enta występuj ą zaburzenia czynności nerek,

-    jeśli pacjent ma gorączkę: może to oznaczać za małą liczbę białych krwinek, co może powodować zwiększone ryzyko zakażenia,

-    jeśli pacjent jest w wieku poniżej 18 lat. Nie zaleca się stosowania leku Riluzol PMCS u dzieci, ponieważ nie ma informacji dotyczących tej populacji.

Jeśli którakolwiek z wyżej wymienionej informacji dotyczy pacjenta lub pacjent nie jest tego pewny, powinien skontaktować się z lekarzem prowadzącym, który zdecyduje, co należy zrobić.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

NIE WOLNO przyjmować leku Riluzol PMCS, jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że jest w ciąży, lub jeśli karmi piersią.

Jeśli pacjentka podejrzewa, że może być w ciąży lub jeśli ma zamiar karmić piersią, powinna zasięgnąć porady lekarza przed przyjęciem leku Riluzol PMCS.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Można prowadzić samochód lub posługiwać się narzędziami, lub obsługiwać maszyny, jeśli nie występuje uczucie wirowania lub uczucie pustki w głowie po przyjęciu tego leku.

3. JAK STOSOWAĆ RILUZOL PMCS

Lek Riluzol PMCS należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowana dawka, to jedna tabletka dwa razy w ciągu doby. Tabletki należy przyjmować doustnie, co 12 godzin, o tej samej porze każdego dnia (np. rano i wieczorem).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Riluzol PMCS

Jeśli pacjent zażyje większą ilość tabletek niż zalecana, powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem lub najbliższym oddziałem przypadków nagłych szpitala.

Pominięcie zastosowania leku Riluzol PMCS

Jeżeli pacjent zapomni przyjąć tabletkę, powinien pominąć tę dawkę zupełnie i przyjąć następną tabletkę o zwykłej ustalonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Riluzol PMCS może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

WAŻNA INFORMACJA

Należy natychmiast zwrócić się do lekarza:

-    jeśli wystąpi gorączka (zwiększenia temperatury ciała), ponieważ lek Riluzol PMCS może powodować zmniejszenie liczby białych krwinek. Lekarz może zlecić wykonanie badania krwi, żeby sprawdzić liczbę białych krwinek, które są ważne w zwalczaniu zakażeń,

-    jeśli wystąpi jakikolwiek z następujących objawów: zażółcenie skóry lub białkówki oka (żółtaczka), swędzenie ciała, nudności, ponieważ mogą to być objawy choroby wątroby (zapalenie wątroby). W trakcie przyjmowania leku Riluzol PMCS lekarz może zlecić regularne badania krwi, żeby upewnić się, że nie występuje choroba wątroby,

-    jeśli wystąpi kaszel lub trudności w oddychaniu, ponieważ mogą to być objawy choroby płuc (nazywanej środmiąższową chorobą płuc).

Bardzo często występującymi działaniami niepożądanymi (dotyczącymi więcej niż 1 na 10 pacjentów) leku Riluzol PMCS są:

-    uczucie zmęczenia,

-    nudności,

-    zwiększenie aktywności niektórych enzymów wątrobowych (aminotransferaz) we krwi.

Często występującymi działaniami niepożądanymi (dotyczącymi 1 do 10 na 100 pacjentów) leku Riluzol PMCS są:

-    zawroty głowy,

-    senność,

-    ból głowy,

-    zdrętwienie lub mrowienie ust,

-    przyspieszenie czynności serca,

-    ból brzucha,

-    wymioty,

-    biegunka,

-    ból.

Niezbyt często występującymi działaniami niepożądanymi (dotyczącymi 1 do 10 na

1000 pacjentów) leku Riluzol PMCS są:

-    niedokrwistość,

-    reakcje alergiczne

-    zapalenie trzustki.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK RILUZOL PMCS

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Nie stosować leku Riluzol PMCS po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i kartoniku po „Termin ważności” lub „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Co zawiera lek Riluzol PMCS

Substancją czynną leku jest ryluzol. Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg ryluzolu.

Inne składniki leku to:

Rdzeń tabletki: wapnia wodorofosforan bezwodny, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian;

Otoczka: hypromeloza 6 cP, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400.

Jak wygląda lek Riluzol PMCS i co zawiera opakowanie

Lek Riluzol PMCS dostępny jest w postaci prawie białych, okrągłych tabletek powlekanych o średnicy 8 mm.

Lek Riluzol PMCS dostarczany jest w opakowaniach zawierających 56 lub 100 tabletek powlekanych. Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

PRO.MED.CS Praha a.s., Telcska 1, 140 00 Praha 4, Republika Czeska Data zatwierdzenia ulotki: 2012-01-11

4