Imeds.pl

Rimadyl Palatable Tablets 20 20 Mg, Tabletki Dla Psów 20 Mg

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Rimachi Palatablc Tablets 20

4

20 mg, tabletki dla psów

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH)

Substancja czynna:

Karprofen 20 mg / tabletkę

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 'Tabletka.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4.1. Docelowe gatunki zwierząt

4.2.    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Ostre i przewlekłe stany zapalne kości i stawów (osteoarthritis), zwalczanie bólu chirurgicznego.

4.3.    Przeciwwskazania Nic przekraczać zalecanych dawek.

Nie stosować przy owrzodzeniach żołądka i jelit, niewydolności nerek, wątroby lub serca, dyskrazji, przy nadwrażliwości na lek. Nie stosować innych niesterydowych środków przeciwzapalnych w czasie 24 godzin przed i po podaniu. Nie stosować u kotów

4.4.    Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunków zwierząt

Leczenie psów w wieku poniżej 6 tygodni lub psów starych może wymagać zmniejszenia dawki karprofenu i uważnej kontroli stanu klinicznego. Stosowanie u zwierząt odwodnionych, z hipowolemią lub hipotensją zwiększa ryzyko efektów nefrotoksycznych. Należy unikać równoczesnego stosowania leków o działaniu nefrotoksycznym. Leczenie stanów zapalnych połączonych z infekcją bakteryjną wymaga równoczesnego stosowania odpowiednich środków przed wbakteryjnych.

4.5.    Specjalne środki ostrożności przy stosowaniu, w tym specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

Nie dotyczy.

4.6. Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Nie stwierdzono.

Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie ciąży nie zostało zbadane, dlatego podawanie leku u zwierząt ciężarnych nie jest wskazane.

4.8.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji

Nie są znane..

4.9.    Dawkowanie i droga(-i) podania dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Rimadyl Palatable Tablcts (Kima dyl Smakowite Tabletki) jest przeznaczony do stosowania doustnego u psów. Dawka początkowa 2 — 4 mg karprofenu/kg m.c./dzień powinna być podzielona na dwa podania. Po 7 dniach leczenia dawka może zostać obniżona do 2 mg/kg m.c./dzień i podawana jednorazowo. Terapia może być prowadzona przez długi okres czasu, pod warunkiem okresowych kontroli stanu zdrowia zwierzęcia przez lekarza weterynarii.

Zaleca się wprowadzenie działań wspomagających terapię, takich jak: obniżenie masy ciała psów otyłych i fizykoterapię.

4.10.    Przedawkowanie (w tym jego objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy oraz odtrutki), jeżeli niezbędne

W przypadku przedawkowania stosuje się leczenie objawowe, jak w przypadku innych niesterydowych środków przeciwzapalnych.

4.11.    Okres(-y) karencji

Nic dotyczy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE/IMMUNOLOGICZNE

Cirupa farmakotcrapeutyczna: Układ kostno - mięśniowy. Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne. Niesterydowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne. Pochodne kwasu propionowego. Karprofcn.

Kod ATCvct: OM01AE91

Właściwości farmakodynamiczne

Karprofcn jest niesterydowym środkiem przeciwzapalnym, arylową pochodną kwasu propionowego, który wykazuje silne działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Właściwy niesterydowym środkom przeciwzapalnym mechanizm działania, polegający na hamowaniu cyklooksygcnazy kwasu arachidonowego i syntezy prostaglandyn, w przypadku karprofenu jest znacznie słabszy w porównaniu do jego działania przeciwzapalnego i przeciwbólowego.

Karprofcn jest wybiórczym blokerem cyklooksygcnazy — COX 2, co powoduje działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne bez silnie zaznaczonych objawów ubocznych charakterystycznych dla tej grupy leków.

Karprofcn wywiera ochronny wpływ na chrząstkę stawową poprzez pozytywne oddziaływanie na metabolizm chondrocytów.

Udowodniono, że 8 tygodniowe, codzienne stosowanie dawek terapeutycznych karprofenu nie wpływa negatywnie na chrząstkę stawową psów z chronicznymi stanami zapalnymi stawów (arthńtis).

Dodatkowo udowodniono (/// vitro), że terapeutyczne stężenia karprofenu powodują wzrost syntezy glikozaminoglikanów (GAG) w chondrocytach pochodzących z chrząstki psów ze stanami zapalnymi stawów {arthńtis).

Dzięki odpowiedniemu doborowi substancji smakowo-zapachowych Rimadyl Palatablc Tablets (Kiw a dyl Smakowite Tabletki) cechują się dużą smakowi tością.

Właściwości farmakokinetyczne


wątrobie, po estryfikacji i oksydacji, wydalany


Po podaniu doustnym wchłanianie karprofenu jest szybkie - Timx 1 - 3 godzin, wynosi ponad 90%. Średni czas pół trwania karprofenu osiąga 8 godzin po poda dawki w zakresie 1 - 35 mg/kg m.c. Karprofen w ponad 99 % wiązany jest przez białka osocza. W następstwie procesów biotransformacyjnych w jest z kałem (70-80%) i z moczem (10-20%).

6. SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTY CZNE

6.1.    Skład jakościowy substancji pomocniczych

Sproszkowana suszona wątroba wieprzowa I lydrolizowane białko roślinne

J

Skrobia kukurydziana Laktoza jednowodna Cukier puder [confectioneńs sugar)

Ziarno pszeniczne Wapnia wodorofosforan bezwodny Glukoza ciekła (81,5 %)

Żelatyna typ A Magnezu stearynian

6.2.    Główne niezgodności farmaceutyczne

Nieznane.

6.3.    Okres ważności (w tym jeżeli jest to konieczne okres przydatności produktu leczniczego weterynaryjnego po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego / rozcieńczeniu lub rekonstytucji / dodaniu do pokarmu lub paszy granulowanej)

3 lara dla produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży.

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed światłem.

6.5. Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów z których je wykonano

Biała polietylenowa butelka z zakrętką zawierająca 14, 20, 30, 50, 60,100, 180 tabletek.

6.6. Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu, jeżeli ma to zastosowanie

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

7. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 17B 02-676 Warszawa

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

1373/03

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

21 maja 2008 r.

10. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA, JEŻELI DOTYCZY

Nie dotyczy.

J J