+ iMeds.pl

Rinazoline 0,025% 0,25 mg/mlUlotka Rinazoline 0,025%

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Rinazoline 0,025%

0,25 mg/ml, krople do nosa, roztwór

Oxymetazolini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 3 do 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Rinazoline 0,025% i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rinazoline 0,025%

3.    Jak stosować lek Rinazoline 0,025%

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Rinazoline 0,025%

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Rinazoline 0,025% i w jakim celu się go stosuje

Lek Rinazoline 0,025% zawiera chlorowodorek oksymetazoliny.

Lek zwęża naczynia krwionośne, zmniejsza przekrwienie zmienionej zapalnie błony śluzowej nosa i hamuje nadmierne wydzielanie, co ułatwia swobodne oddychanie przez nos.

Zmniejszenie przekrwienia błony śluzowej nosa powoduje również otwarcie i rozszerzenie przewodów wyprowadzających z zatok przynosowych i odblokowuje trąbkę słuchową.

Ułatwia to odprowadzenie wydzieliny i wyleczenie zakażenia bakteryjnego.

Lek Rinazoline 0,025% jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku od 2. roku życia do 6 lat: w ostrym zapaleniu błony śluzowej nosa, naczynioruchowym zapaleniu błony śluzowej nosa, alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa, zapaleniu zatok przynosowych, zapaleniu trąbki słuchowej, w zapaleniu ucha środkowego.

Lek stosuje się również w diagnostyce w celu zmniejszenia obrzęku błony śluzowej.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rinazoline 0,025%

Kiedy nie stosować leku Rinazoline 0,025%

-    jeśli pacjent ma uczulenie na oksymetazoliny chlorowodorek (substancja czynna) oraz benzalkoniowy chlorek (substancja konserwująca) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

-    jeśli u pacjenta występuje wysychające zapalenie błony śluzowej nosa (zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa z tworzeniem się strupów).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Rinazoline 0,025% należy zwrócić się do lekarza:

-    jeśli pacjent przyjmuje inhibitory monoaminooksydazy (inhibitory MAO) oraz inne leki, które mogą podwyższać ciśnienie tętnicze krwi;

-    jeśli u pacjenta występuje zwiększone ciśnienie śródgałkowe, zwłaszcza jaskra z wąskim kątem przesączania;

-    jeśli u pacjenta występują ciężkie choroby serca i naczyń krwionośnych (np. choroba niedokrwienna serca i nadciśnienie tętnicze);

-    jeśli u pacjenta występuje guz chromochłonny nadnerczy;

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia metaboliczne (np. nadczynność tarczycy, cukrzyca).

W powyższych przypadkach lek można stosować jedynie po dokładnym rozważeniu przez lekarza stosunku korzyści do ryzyka.

Leku Rinazoline 0,025% nie należy stosować dłużej niż przez 3 do 5 dni oraz w dawkach większych niż zalecane, ponieważ może to prowadzić do osłabienia działania leku oraz spowodować trwałe zmiany w błonie śluzowej nosa (patrz również punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”).

Rinazoline 0,025% a inne leki

Należy zachować szczególną ostrożność podczas jednoczesnego stosowania leków zawierających oksymetazolinę takich jak Rinazoline 0,025% wraz z niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu choroby Parkinsona i depresji. Jednoczesne stosowanie leku Rinazoline 0,025% z lekami, zwanymi inhibitorami MAO i trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi może prowadzić do wzrostu ciśnienia krwi.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią

Ta informacja nie dotyczy leku Rinazoline 0,025%, ponieważ lek ten jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku od 2. roku życia do 6 lat. Jednak poniższe informacje są istotne w odniesieniu do substancji czynnej, oksymetazoliny chlorowodorku.

Jeśli kobieta jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

W okresie ciąży i karmienia piersią lek może być stosowany jedynie po dokładnym rozważeniu przez lekarza stosunku korzyści do ryzyka, a zalecana dawka nie powinna być zwiększana.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ta informacja nie dotyczy leku Rinazoline 0,025%, ponieważ lek ten jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku od 2. roku życia do 6 lat. Jednak poniższe informacje są istotne w odniesieniu do substancji czynnej, oksymetazoliny chlorowodorku.

Podczas stosowania leku Rinazoline 0,025% przez dłuższy okres lub w dawkach większych niż zalecane, nie można wykluczyć wystąpienia objawów ze strony układu krążenia i ośrodkowego układu nerwowego. W takich przypadkach zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn może być zaburzona.

Lek Rinazoline 0,025% zawiera benzalkoniowy chlorek, który podrażnia i może powodować reakcje skórne.

3. Jak stosować lek Rinazoline 0,025%

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Rinazoline 0,025% jest przeznaczony do stosowania donosowego u dzieci w wieku od 2. roku życia do 6 lat.

Nie należy stosować leku Rinazoline 0,025% u niemowląt i dzieci poniżej 2. roku życia.

Zalecana dawka leku Rinazoline 0,025%, to:

U dzieci w wieku od 2. roku życia do 6 lat należy podawać 1 do 2 kropli leku Rinazoline 0,025% do każdego otworu nosowego 2 do 3 razy na dobę.

Pojedynczych dawek leku Rinazoline 0,025% nie należy stosować częściej niż 3 razy na dobę.

Bez zalecenia lekarza, Rinazoline 0,025% można stosować jedynie przez krótki okres (3 do 5 dni, nie dłużej niż 7 dni).

Należy unikać dłuższego stosowania niż zalecane oraz przedawkowania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Rinazoline 0,025%

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki lub przypadkowego przyjęcia doustnego leku Rinazoline 0,025% mogą wystąpić następujące objawy: rozszerzenie źrenic, nudności, wymioty, sine zabarwienie skóry i błon śluzowych (sinica), gorączka, skurcze mięśni, przyspieszenie czynności serca (tachykardia), zaburzenia rytmu serca, zapaść krążeniowa, zatrzymanie akcji serca, wzrost ciśnienia tętniczego, obrzęk płuc, zaburzenia oddychania, zaburzenia psychiczne.

Ponadto może również wystąpić zahamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego z sennością, obniżenie temperatury ciała, spowolnienie czynności serca (bradykardia), spadek ciśnienia krwi jak we wstrząsie, bezdech i śpiączka.

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku Rinazoline 0,025% i wystąpienia któregokolwiek z powyższych objawów, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Rinazoline 0,025%

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane wymieniono poniżej według malejącej częstości występowania:

Często (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów):

uczucie pieczenia błony śluzowej nosa, suchość błony śluzowej nosa, kichanie, zwłaszcza u wrażliwych pacjentów.

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

kołatanie serca, przyspieszona czynność serca (tachykardia), zwiększenie ciśnienia tętniczego po miejscowym, donosowym podaniu leku.

Rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów): bóle głowy, bezsenność, zmęczenie, niepokój.

Po ustąpieniu działania może wystąpić silne uczucie „zatkania" nosa (przekrwienie reaktywne).

Długotrwałe lub częste stosowanie oksymetazoliny, zwłaszcza w dawkach większych niż zalecane, może prowadzić do polekowego zapalenia błony śluzowej nosa. Może on wystąpić już po 5-7 dniach leczenia i jeśli stosowanie leku będzie kontynuowane, doprowadzić do trwałego uszkodzenia błony śluzowej nosa i wysychającego zapalenia błony śluzowej nosa.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.(22) 49 21 301, faks (22) 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Rinazoline 0,025%

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i etykiecie. Termin ważności (EXP) oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki wynosi 6 miesięcy.

Skrót Lot użyty na butelce oznacza numer serii.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Rinazoline 0,025%

-    Substancją czynną leku jest oksymetazoliny chlorowodorek.

1 ml roztworu zawiera 0,25 mg oksymetazoliny chlorowodorku.

- Pozostałe składniki leku to benzalkoniowy chlorek, sodu chlorek, sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu wodorofosforan dwunastowodny, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Rinazoline 0,025% i co zawiera opakowanie

Lek Rinazoline 0,025% jest w postaci bezbarwnego, przezroczystego roztworu.

Opakowanie to butelka z polietylenu zawierająca 10 ml roztworu, z zakraplaczem i polietylenową zakrętką, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

FARMAK Sp. z o.o. ul. Nałęczowska 5A

02-922 Warszawa tel./faks: +48 22 659 50 19 e-mail: farmak@farmak.pl

Wytwórca: FARMAK Sp. z o.o. ul. Julianowska 41b 05-500 Piaseczno

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Rinazoline 0,025%

Charakterystyka Rinazoline 0,025%

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Rinazoline 0,025%

0,25 mg/ml, krople do nosa, roztwór

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu zawiera 0,25 mg oksymetazoliny chlorowodorku (Oxymetazolini hydrochloridum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: benzalkoniowy chlorek.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do nosa, roztwór.

Bezbarwny, przezroczysty roztwór.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Ostre zapalenie błony śluzowej nosa, naczynioruchowe zapalenie błony śluzowej nosa, alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa, zapalenie zatok przynosowych, zapalenie trąbki słuchowej, w zapaleniu ucha środkowego.

W diagnostyce w celu zmniejszenia obrzęku błony śluzowej.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Rinazoline 0,025% jest przeznaczony do stosowania donosowego u dzieci w wieku od 2. roku życia do 6 lat.

Nie należy stosować produktu Rinazoline 0,025% u niemowląt i dzieci poniżej 2. roku życia. Dzieci w wieku od 2. roku życia do 6 lat.

Należy podawać 1-2 krople produktu Rinazoline 0,025% do każdego otworu nosowego 2 do 3 razy na dobę.

Pojedynczych dawek produktu Rinazoline 0,025% nie należy stosować częściej niż 3 razy na dobę.

Bez zalecenia lekarza Rinazoline 0,025% można stosować jedynie przez krótki okres (3-5 dni, nie dłużej niż 7 dni).

Należy unikać dłuższego stosowania niż zalecane oraz przedawkowania.

4.3.    Przeciwwskazania Wysychające zapalenie błony śluzowej nosa.

Nadwrażliwość na substancję czynną, benzalkoniowy chlorek (substancja konserwująca) lub na którąkolwiek z pozostałych substancji pomocniczych wymienionych w punkcie 6.1.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W poniższych przypadkach produkt Rinazoline 0,025% można stosować jedynie po dokładnym rozważeniu korzyści i ryzyka:

- pacjenci przyjmujący inhibitory monoaminooksydazy (inhibitory MAO) oraz inne leki, które mogą podwyższać ciśnienie tętnicze krwi;

- zwiększone ciśnienie śródgałkowe, zwłaszcza jaskra z wąskim kątem przesączania;

- ciężkie choroby układu krążenia (np. choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze);

- guz chromochłonny;

-    zaburzenia metaboliczne (np. nadczynność tarczycy, cukrzyca).

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Podczas stosowania oksymetazoliny zgodnie z zalecanym dawkowaniem nie wystąpiły interakcje z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi ani z inhibitorami monoaminooksydazy typu tranylcyprominy. Przedawkowanie lub doustne zażycie produktu Rinazoline 0,025%, a także stosowanie trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych lub inhibitorów MAO jednocześnie z produktem Rinazoline 0,025% lub bezpośrednio przed zastosowaniem produktu Rinazoline 0,025% może spowodować podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

W okresie ciąży i karmienia piersią produkt może być stosowany jedynie po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka, a zalecana dawka nie powinna być zwiększana.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Podczas stosowania produktów zawierających oksymetazolinę przez dłuższy okres lub w dawkach większych niż zalecane nie można wykluczyć wystąpienia objawów ze strony układu krążenia i ośrodkowego układu nerwowego. W takich przypadkach zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn może być zaburzona.

4.8.    Działania niepożądane

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często (> (1/100 do <1/10): uczucie pieczenia błony śluzowej nosa, suchość błony śluzowej nosa i kichanie, zwłaszcza u wrażliwych pacjentów.

W rzadkich przypadkach po ustąpieniu działania może wystąpić silne uczucie „zatkania" nosa (przekrwienie reaktywne).

Długotrwałe lub częste stosowanie oksymetazoliny, zwłaszcza w dawkach większych niż zalecane, może prowadzić do polekowego zapalenia błony śluzowej nosa (rhinitis medicamentosa).

Może on wystąpić już po 5 do 7 dniach leczenia i jeśli stosowanie leku będzie kontynuowane, doprowadzić do trwałego uszkodzenia błony śluzowej nosa i wysychającego zapalenia błony śluzowej nosa (rhinitis sicca).

Zaburzenia układu nerwowego

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000): bóle głowy, bezsenność, zmęczenie, niepokój.

Zaburzenia serca i zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często (> 1/1 000 do <1/100): kołatanie serca, przyspieszona czynność serca (tachykardia) i zwiększenie ciśnienia tętniczego po miejscowym, donosowym podaniu produktu.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.(22) 49 21 301, faks (22) 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9. Przedawkowanie

W przypadku przedawkowania lub przypadkowego przyjęcia doustnego produktu mogą wystąpić następujące objawy: rozszerzenie źrenic, nudności, wymioty, sinica, gorączka, skurcze mięśni, tachykardia, zaburzenia rytmu serca, zapaść krążeniowa, zatrzymanie akcji serca, wzrost ciśnienia tętniczego, obrzęk płuc, zaburzenia oddychania, zaburzenia psychiczne. Ponadto może również wystąpić zahamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego z sennością, obniżenie temperatury ciała, bradykardia, spadek ciśnienia krwi jak we wstrząsie, bezdech i śpiączka.

Sposób postępowania po przedawkowaniu

Postępowanie po przedawkowaniu polega na podaniu węgla aktywowanego, wykonaniu płukania żołądka i podaniu tlenu do oddychania. W celu obniżenia ciśnienia tętniczego należy podać 5 mg fentolaminy w 0,9% roztworze chlorku sodu w powolnym wlewie dożylnym lub 100 mg fentolaminy doustnie. Leki zwężające naczynia krwionośne są przeciwwskazane. W razie potrzeby należy podać leki przeciwgorączkowe i przeciwdrgawkowe.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki obkurczające błonę śluzową i inne leki stosowane miejscowo do nosa, sympatykomimetyki, leki proste kod ATC: R01 AA 05

Oksymetazolina, substancja czynna produktu Rinazoline 0,025% działa sympatykomimetycznie, zwęża naczynia krwionośne, w wyniku czego zmniejsza przekrwienie błon śluzowych.

Podanie produktu Rinazoline 0,025% zmniejsza przekrwienie zmienionej zapalnie błony śluzowej nosa i hamuje nadmierne wydzielanie, co ułatwia swobodne oddychanie przez nos.

Zmniejszenie przekrwienia błony śluzowej nosa powoduje również otwarcie i rozszerzenie przewodów wyprowadzających z zatok przynosowych i odblokowuje trąbkę słuchową.

Ułatwia to odprowadzenie wydzieliny i wyleczenie infekcji bakteryjnych.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Badania ze znakowaną izotopowo oksymetazoliną wykazały, że ta substancja podawana donosowo nie wywiera żadnych działań ogólnoustrojowych. W badaniu po podaniu doustnym (badanie z zastosowaniem podwójnie ślepej próby) zdrowym ochotnikom wykazano, że pierwsze niespecyficzne zmiany widoczne w EKG wystąpiły po podaniu dawki 1,8 mg oksymetazoliny (co odpowiada 3,6 ml 0,05% roztworu). Taka dawka substancji czynnej nie miała wpływu na ciśnienie tętnicze ani na częstość pracy serca.

Po donosowym podaniu dawek większych niż zalecane wchłonięta ilość oksymetazoliny może wywołać objawy ze strony układu krążenia. W rzadkich przypadkach ilość oksymetazoliny wchłonięta po podaniu donosowym może wywołać objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego (patrz punkt 4.8).

U ludzi okres półtrwania oksymetazoliny po podaniu donosowym wynosi 35 godzin.

2,1% dawki wydala się przez nerki, a około 1,1% z kałem.

Nie ma danych dotyczących dystrybucji oksymetazoliny w organizmie człowieka.

Działanie oksymetazoliny rozpoczyna się po kilku minutach po podaniu leku i utrzymuje się kilka godzin, średnio 6-8 godzin.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności oraz toksycznego wpływu na rozród nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka. Brak danych dotyczących rakotwórczości.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Benzalkoniowy chlorek Sodu chlorek

Sodu diwodorofosforan dwuwodny Disodu wodorofosforan dwunastowodny Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie są znane.

6.3.    Okres ważności

2 lata

6 miesięcy po pierwszym otwarciu opakowania.

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z polietylenu zawierająca 10 ml roztworu, z zakraplaczem i polietylenową zakrętką, w tekturowym pudełku.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE

NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

FARMAK Sp. z o.o. ul. Nałęczowska 5A 02-922 Warszawa

tel./faks: +48 22 659 50 19 e-mail: farmak@farmak.pl

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Rinazoline 0,025%