+ iMeds.pl

Risadican 75 mgUlotka Risadican

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Risadican, 75 mg, tabletki powlekane

Natrii risedronas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Risadican i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Risadican

3.    Jak stosować Risadican

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Risadican

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Risadican i w jakim celu się go stosuje Czym jest Risadican

Risadican należy do grupy niehormonalnych leków nazywanych bisfosfonianami, stosowanych w leczeniu chorób kości. Działa on bezpośrednio na kości, powodując ich wzmocnienie i zmniejszenie prawdopodobieństwa złamania.

Kość jest żywą tkanką. Stara tkanka kostna jest stale zastępowana przez nową.

Osteoporoza pomenopauzalna występuje u kobiet po menopauzie, gdy kości stają się słabsze, bardziej kruche i bardziej podatne na złamanie w wyniku upadku lub wysiłku.

Złamaniu ulegają zwykle kręgi, biodro i nadgarstek, ale mogą one dotyczyć również każdej kości. Złamania na skutek osteoporozy mogą być przyczyną bólu pleców, ubytku wzrostu i skrzywienia pleców. U wielu pacjentów osteoporoza przebiega bezobjawowo i mogą nawet nie uświadamiać sobie jej istnienia.

W jakim celu stosuje się Risadican

Risadican stosuje się w leczeniu osteoporozy u kobiet po menopauzie.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Risadican Kiedy nie stosować leku Risadican

•    jeśli pacjentka ma uczulenie na sodu ryzedronian lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Risadican (wymienionych w punkcie 6);

• jeśli lekarz stwierdził u pacjentki stan zwany hipokalcemią (małe stężenie wapnia we krwi);

• jeśli pacjentka może być w ciąży, jest w ciąży lub planuje ciążę;

•    jeśli pacjentka karmi piersią;

•    jeśli pacjentka ma ciężkie zaburzenia czynności nerek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Risadican należy omówić to z lekarzem, jeśli:

• pacjentka nie jest w stanie utrzymać wyprostowanej pozycji (siedzącej lub stojącej) przez co najmniej 30 minut;

•    u pacjentki stwierdzono nieprawidłowy metabolizm kostny i mineralny (np. niedobór witaminy D, nieprawidłowości dotyczące hormonu przytarczyc - oba stany prowadzące do małego stężenia wapnia we krwi);

•    pacjentka miała w przeszłości zaburzenia przełyku (odcinka przewodu pokarmowego, łączącego jamę ustną z żołądkiem), takie jak ból lub trudności w połykaniu pokarmu, albo stwierdzono u niej tzw. przełyk Barretta (stan chorobowy związany ze zmianami w obrębie komórek wyściełających dolny odcinek przełyku);

• pacjentka odczuwa lub odczuwała w przeszłości ból, wystąpił u niej obrzęk lub drętwienie żuchwy, uczucie ciężkości żuchwy lub utraciła ząb;

•    pacjentka jest leczona stomatologiczne lub ma być poddana zabiegowi stomatologicznemu, należy poinformować dentystę o przyjmowaniu leku Risadican.

Jeśli którykolwiek z wymienionych punktów dotyczy pacjentki, lekarz udzieli informacji, jak postępować podczas stosowania leku Risadican.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania sodu ryzedronianu u dzieci w wieku poniżej 18 lat ze względu na niedostateczne dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Risadican a inne leki

Leki zawierające którąkolwiek z wymienionych substancji osłabiają działanie przyjmowanego w tym samym czasie leku Risadican:

•    wapń

•    magnez

•    glin (zawarty np. w lekach stosowanych w leczeniu niestrawności)

•    żelazo

Leki te należy przyjmować co najmniej 30 minut po przyjęciu tabletki leku Risadican.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Risadican z jedzeniem i piciem

Dla prawidłowego działania leku Risadican bardzo ważne jest, aby NIE przyjmować tabletki z jedzeniem lub piciem (innym niż zwykła woda). Dotyczy to zwłaszcza produktów mlecznych (np. mleka), gdyż zawierają one wapń (patrz punkt 2 „Risadican a inne leki”).

Jedzenie i napoje (inne niż zwykła woda) można spożywać co najmniej 30 minut po przyjęciu tabletki leku Risadican.

Ciąża i karmienie piersią

NIE WOLNO stosować leku Risadican u kobiet, które mogą być w ciąży, są w ciąży lub planują ciążę (patrz punkt 2 „Kiedy nie stosować leku Risadican”). Potencjalne zagrożenie związane ze stosowaniem sodu ryzedronianu (substancji czynnej leku Risadican) u kobiet w ciąży nie jest znane.

NIE WOLNO stosować leku Risadican u kobiet karmiących piersią (patrz punkt 2 „Kiedy nie stosować leku Risadican”).

Risadican może być przyjmowany wyłącznie przez kobiety po menopauzie.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie wiadomo, aby Risadican wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Risadican zawiera laktozę jednowodną

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjentki nietolerancję niektórych cukrów, powinna skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować Risadican Dawkowanie

Risadican należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Zalecana dawka

Tabletki leku Risadican należy przyjmować w TYCH SAMYCH dwóch kolejnych dniach każdego miesiąca, np. 1. i 2. dnia bądź 15. i 16. dnia danego miesiąca.

Należy wybrać sobie DWA najbardziej pasujące, kolejne dni miesiąca, które będą zawsze dniami przyjmowania leku Risadican. JEDNĄ tabletkę leku należy przyjąć rano w pierwszym wybranym dniu, a DRUGĄ rano następnego dnia.

W każdym miesiącu lek należy przyjmować w tych samych dwóch kolejnych dniach. Dla lepszego zapamiętania wybranych dni można zaznaczyć je z wyprzedzeniem w kalendarzu.

Kiedy przyjmować tabletkę leku Risadican

Tabletkę należy przyjąć co najmniej 30 minut przed pierwszym posiłkiem, napojem (innym niż zwykła woda) lub zażyciem innych leków w danym dniu.

Jak przyjmować tabletkę leku Risadican

• Tabletkę należy przyjmować w pozycji wyprostowanej (można siedzieć lub stać) w celu uniknięcia zgagi.

• Tabletkę należy połknąć, popijając co najmniej jedną szklanką (120 ml) zwykłej wody. Leku nie wolno popijać wodą mineralną lub napojami innymi niż zwykła woda.

   Tabletkę należy połknąć w całości. Nie ssać i nie żuć tabletki.

   Nie wolno kłaść się przez 30 minut po przyjęciu tabletki.

Lekarz poinformuje, czy pacjentka powinna przyjmować preparaty wapnia i witaminy, jeśli ich zawartość w diecie jest niewystarczająca.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Risadican

Jeśli pacjentka lub inna osoba omyłkowo zażyje więcej tabletek leku Risadican niż zalecono, należy wypić pełną szklankę mleka i skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie przyjęcia dawki leku Risadican

Pominięte tabletki

Kiedy

Co robić

Pierwsza i druga tabletka

Do przyjęcia dawki z następnego miesiąca jest więcej niż 7 dni

Przyjąć pierwszą tabletkę rano następnego dnia, a drugą tabletkę rano w kolejnym dniu

Do przyjęcia dawki z następnego miesiąca jest mniej niż 7 dni

Nie należy przyjmować pominiętych tabletek

Tylko druga tabletka

Do przyjęcia dawki z następnego miesiąca jest więcej niż 7 dni

Przyjąć drugą tabletkę rano następnego dnia

Do przyjęcia dawki z następnego miesiąca jest mniej niż 7 dni

Nie należy przyjmować pominiętej tabletki

W następnym miesiącu le

k należy przyjmować w sposób ustalony wcześniej.

Uwaga:

•    Jeśli pacjentka zapomni przyjąć Risadican rano, nie WOLNO przyjmować go później w ciągu dnia.

   NIE WOLNO przyjmować trzech tabletek w tym samym tygodniu.

Przerwanie stosowania leku Risadican

Przerwanie stosowania leku może spowodować rozpoczęcie procesu utraty masy kostnej. Jeśli pacjentka rozważa przerwanie leczenia, należy omówić to z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać przyjmowanie leku Risadican i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią wymienione działania niepożądane.

•    Objawy ciężkiej reakcji alergicznej, takie jak:

-    obrzęk twarzy,języka lub gardła

-    trudności w połykaniu

-    pokrzywka i trudności w oddychaniu

•    Ciężkie reakcje skórne z możliwością powstawania pęcherzy.

Należy niezwłocznie poinformować lekarza w przypadku:

•    zakażenia w obrębie oczu, zazwyczaj z bólem, zaczerwienieniem i nadwrażliwością na światło,

• martwicy kości żuchwy związanej z opóźnionym gojeniem i zakażeniem, często po usunięciu zęba (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”),

•    objawów dotyczących przełyku, takich jak ból i trudności podczas połykania, ból w klatce piersiowej, wystąpienie lub nasilenie zgagi.

Obserwowane podczas badań klinicznych inne działania niepożądane były zazwyczaj lekkie i nie powodowały konieczności przerwania leczenia.

Częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób):

• niestrawność, nudności, wymioty, ból żołądka, kurcze żołądka lub uczucie dyskomfortu, zaparcie, uczucie pełności, wzdęcia, biegunka

•    bóle kości, mięśni lub stawów

•    ból głowy

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób):

•    zapalenie lub owrzodzenie przełyku, powodujące trudności i ból podczas połykania (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”), zapalenie błony śluzowej żołądka i dwunastnicy (odcinka jelita cienkiego, odchodzącego od żołądka)

•    zapalenie barwnej części oka (tęczówki), powodujące zaczerwienienie i możliwe zaburzenia widzenia

•    gorączka i (lub) objawy przypominaj ące grypę

Rzadkie działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

•    zapalenie języka (z zaczerwienieniem, obrzękiem i możliwym bólem), zwężenie przełyku

•    nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby, które można stwierdzić tylko w badaniach krwi

Po wprowadzeniu leku do obrotu opisywano następujące działania niepożądane (występowały z nieznaną częstością)

•    wypadanie włosów

•    zaburzenia czynności wątroby, niekiedy ciężkie

Rzadko, na początku leczenia, możliwe jest zmniejszenie steżenia wapnia i fosforanów we krwi. Zmiany te są zwykle niewielkie i bezobjawowe.

Rzadko mogą wystąpić nietypowe złamania kości udowej, zwłaszcza u pacjentek leczonych długotrwale z powodu osteoporozy. Jeśli pacjentka odczuwa ból, osłabienie lub dyskomfort w okolicy uda, biodra lub pachwiny, powinna skontaktować się z lekarzem, gdyż może to być wczesny sygnał złamania kości udowej.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301 faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Risadican

•    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

• Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

•    Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Risadican

•    Substancją czynną leku jest sodu ryzedronian. Każda tabletka zawiera 75 mg sodu ryzedronianu w postaci sodu ryzedronianu jednowodnego, co odpowiada 69,6 mg kwasu ryzedronowego.

• Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, skrobia żelowana kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu stearylofumaran, magnezu stearynian. Otoczka: Opadry Pink 03B34103 [hypromeloza 6cP, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 400, żelaza tlenek czerwony (E172)].

Jak wygląda Risadican i co zawiera opakowanie

Różowa, okrągła, obustronnie wypukła tabletka powlekana, oznakowana „R75” po jednej stronie i gładka po drugiej stronie.

Tabletki dostępne są w blistrach zawierających 2, 4, 6, 8 lub 12 sztuk.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

Wytwórca Teva Sante Immeuble Palatin 1

1 Cour du Triangle

92936 Paris la Defense Cedex, Francja

Teva Pharmaceuticals Works Private Limited Company

Pallagi ut 13

4042 Debrecen, Węgry

Teva Pharmaceuticals Works Private Limited Company Tancsics Mihaly ut 82 2100 Gödöllö, Węgry

Lek d.d.

Verovskova 57

1526 Ljubljana, Słowenia

Lek S.A.

Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 39179 Barleben, Niemcy

Salutas Pharma GmbH

Dieselstrasse 5

70839 Gerlingen, Niemcy

S.C. Sandoz, S.R.L.

Str. Livezeni nr. 7A 540472 Targu-Mures, Rumunia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: październik 2014 Logo Sandoz

6 NL/H/2054/001/IA/007/G

Risadican

Charakterystyka Risadican

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Risadican, 75 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 75 mg sodu ryzedronianu (Natrii risedronas) w postaci sodu ryzedronianu jednowodnego, co odpowiada 69,6 mg kwasu ryzedronowego.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Każda tabletka powlekana zawiera 299,8 mg laktozy jednowodnej (co odpowiada 284,8 mg laktozy bezwodnej).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana

Różowa, okrągła, obustronnie wypukła tabletka powlekana, oznakowana „R 75” po jednej stronie i gładka po drugiej stronie.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie osteoporozy pomenopauzalnej u kobiet ze zwiększonym ryzykiem złamań (patrz punkt 5.1).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Zalecaną dawką u dorosłych jest jedna tabletka 75 mg, przyjmowana doustnie przez dwa kolejne dni w miesiącu. Pierwszą tabletkę należy przyjmować tego samego dnia w każdym miesiącu, a drugą tabletkę następnego dnia.

Nie ustalono optymalnego czasu trwania leczenia osteoporozy bisfosfonianami. Konieczność dalszego leczenia należy okresowo weryfikować indywidualnie na podstawie korzyści i potencjalnego ryzyka związanego ze stosowaniem produktu Risadican, zwłaszcza jeśli trwa ono 5 lub więcej lat.

Pokarm oraz wielowartościowe kationy wpływają na wchłanianie sodu ryzedronianu (patrz punkt 4.5), dlatego w celu zapewnienia odpowiedniego wchłaniania tabletkę należy przyjmować przed śniadaniem: co najmniej 30 minut przed pierwszym posiłkiem, zażyciem innych leków lub napojem (innym niż zwykła woda) w danym dniu. Jedynym płynem, którym można popić tabletkę z ryzedronianem, jest zwykła woda. Należy pamiętać, ze niektóre wody mineralne mogą zawierać większe stężenie wapnia, dlatego nie należy ich używać (patrz punkt 5.2).

Pacjentki należy poinstruować, aby w razie pominięcia dawki produktu przyjęły jedną tabletkę rano następnego dnia po przypomnieniu sobie o tym, jeśli do przyjęcia tabletki zaplanowanej na następny miesiąc pozostało więcej niż 7 dni. Następnie należy powrócić do przyjmowania tabletek przez dwa kolejne dni miesiąca, zaczynając od uprzednio wybranego dnia.

Jeśli do przyjęcia tabletek zaplanowanych na następny miesiąc pozostało mniej niż 7 dni, pacjentka powinna odczekać do tego terminu i powrócić do przyjmowania tabletek przez dwa kolejne dni miesiąca, zaczynając od uprzednio wybranego dnia.

Nie należy przyjmować trzech tabletek w tym samym tygodniu.

Sposób stosowania

Tabletkę należy połknąć w całości, bez ssania lub żucia. W celu ułatwienia przemieszczania się tabletki do żołądka, produkt należy przyjmować w pozycji stojącej, popijając szklanką zwykłej wody (>120 ml). Po przyjęciu tabletki nie należy kłaść się przez 30 minut (patrz punkt 4.4).

Należy rozważyć stosowanie preparatów wapnia i witaminy D, jeśli zawartość tych składników w diecie nie jest wystarczająca.

Pacjentki w podeszłym wieku

Dostosowanie dawki nie jest konieczne, gdyż biodostępność, dystrybucja i eliminacja u osób w podeszłym wieku (>60 lat) i u osób młodszych była zbliżona.

Dotyczy to również kobiet po menopauzie w wieku 75 lat i starszych.

Zaburzenia czynności nerek

Zmiana dawkowania u pacjentek z lekkimi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek nie jest konieczna. U pacjentek z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min) stosowanie sodu ryzedronianu jest przeciwwskazane (patrz punkty 4.3 i 5.2).

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania sodu ryzedronianu u dzieci w wieku poniżej 18 lat ze względu na niedostateczną ilość danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności (patrz także punkt 5.1).

4.3    Przeciwwskazania

. Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

. Hipokalcemia (patrz punkt 4.4).

. Ciąża i karmienie piersią.

. Ciężkie zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Pokarm, napoje (inne niż zwykła woda) oraz produkty lecznicze zawierające wielowartościowe kationy (takie ja wapń, magnez, żelazo i glin) zaburzają wchłanianie bisfosfonianów, dlatego nie należy ich przyjmować w tym samym czasie, co ryzedronian (patrz punkt 4.5). W celu uzyskania zamierzonej skuteczności produktu leczniczego konieczne jest ścisłe przestrzeganie zaleconego dawkowania (patrz punkt 4.2).

Skuteczność bisfosfonianów w leczeniu osteoporozy obserwuje się w przypadku małej gęstości mineralnej kości i (lub) najczęściej występujących złamań.

Podeszły wiek lub same kliniczne czynniki ryzyka złamań nie są wystarczającą podstawą do rozpoczęcia leczenia osteoporozy bisfosfonianem.

Opisywano nietypowe złamania podkrętarzowe i trzonu kości udowej podczas leczenia bisfosfonianami, zwłaszcza u pacjentów leczonych długotrwale z powodu osteoporozy. Te poprzeczne lub krótkie skośne złamania mogą wystąpić w każdym miejscu wzdłuż całego trzonu kości udowej, od bezpośrednio poniżej krętarza mniejszego kości udowej do okolicy nadkłykciowej. Złamania takie występują w wyniku nieznacznego urazu lub nawet bez urazu, a niektórzy pacjenci odczuwają ból uda lub w pachwinie, często związany z cechami obrazowymi złamania z przeciążenia, na tygodnie lub miesiące przed stwierdzeniem pełnego złamania kości udowej. Opisane złamania są często obustronne, dlatego u pacjentów leczonych bisfosfonianami, z utrzymującym się złamaniem trzonu kości udowej, należy kontrolować stan kości przeciwstronnej. Opisywano również słabe gojenie się takich złamań. Jeśli podejrzewane jest atypowe złamanie kości udowej, należy rozważyć przerwanie leczenia bisfosfonianem do czasu oceny stanu pacjenta, biorąc pod uwagę stosunek korzyści do ryzyka dla danego przypadku.

Pacjentom otrzymującym bisfosfonian należy zalecić zgłaszanie każdego przypadku bólu uda, biodra lub w pachwinie, a u każdego pacjenta z takimi objawami należy sprawdzić, czy nie nastąpiło niepełne złamanie kości udowej.

Ograniczona jest ilość danych potwierdzających skuteczność bisfosfonianów, w tym sodu ryzedronianu, u pacjentek w bardzo podeszłym wieku (powyżej 80 lat), patrz punkt 5.1.

Stosowanie bisfosfonianów wiązało się z zapaleniem błony śluzowej przełyku, żołądka, owrzodzeniem błony śluzowej przełyku, żołądka i dwunastnicy. Dlatego należy zachować ostrożność u następujących pacjentek:

•    z chorobami przełyku zaburzającymi pasaż przełykowy (np. zwężeniem lub achalazją) w wywiadzie,

•    które nie są w stanie utrzymać pozycji pionowej przez co najmniej 30 minut od przyjęcia tabletki,

•    z czynnymi lub niedawno przebytymi chorobami przełyku lub górnego odcinka przewodu pokarmowego (w tym z rozpoznanym przełykiem Barretta).

Lekarz przepisujący produkt leczniczy powinien zwrócić uwagę pacjentce na zalecenia dotyczące dawkowania oraz konieczność informowania o każdym objawie przedmiotowym lub podmiotowym, który mógłby wskazywać na chorobę przełyku. Pacjentki należy pouczyć o konieczności niezwłocznego zwrócenia się do lekarza w przypadku rozwoju objawów podrażnienia przełyku, takich jak trudności lub ból podczas połykania, ból zamostkowy, wystąpienie lub zaostrzenie zgagi.

Przed rozpoczęciem leczenia ryzedronianem należy wyrównać hipokalcemię i leczyć inne zaburzenia gospodarki kostnej i mineralnej (np. niedoczynność przytarczyc, niedobór witaminy D)

U pacjentów z rakiem, u których schematy leczenia obejmowały bisfosfoniany podawane głównie drogą dożylną, opisywano występowanie martwicy kości żuchwy, na ogół związanej z ekstrakcją zęba i (lub) miejscowym zakażeniem (włącznie z zapaleniem szpiku). U wielu z nich stosowano również chemioterapię i kortykosteroidy. Martwica kości żuchwy występowała również u pacjentów z osteoporozą, którzy otrzymywali bisfosfoniany doustnie.

U pacjentów z występującymi jednocześnie czynnikami ryzyka (takimi jak rak, chemioterapia, radioterapia, leczenie kortykosteroidami, nieprawidłowa higiena jamy ustnej), przed rozpoczęciem leczenia bisfosfonianami należy rozważyć wykonanie badania stomatologicznego, uwzględniającego zasady prawidłowej profilaktyki stomatologicznej.

Jeśli to możliwe, w trakcie leczenia należy unikać u tych pacjentów inwazyjnego leczenia stomatologicznego. U pacjentów, u których stwierdzono martwicę kości żuchwy w trakcie terapii bisfosfonianami, chirurgiczne zabiegi stomatologiczne mogą zaostrzyć przebieg choroby. Brak dostępnych badań, które wskazywałyby, czy przerwanie leczenia bisfosfonianami w razie konieczności wykonania zabiegu stomatologicznego zmniejsza ryzyko martwicy kości żuchwy.

Lekarz powinien ustalić indywidualny plan leczenia każdego pacjenta w oparciu o ocenę stosunku potencjalnych korzyści do ryzyka terapii.

Produkt leczniczy zawiera laktozę. Nie powinien być stosowany u pacjentek z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań interakcji, ale w trakcie badań klinicznych nie stwierdzono żadnych istotnych klinicznie interakcji z innymi produktami leczniczymi.

W badaniach III fazy dotyczących stosowania sodu ryzedronianu raz na dobę w leczeniu osteoporozy 33% pacjentek stosowało kwas acetylosalicylowy, a 45% pacjentek niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). W badaniach III fazy porównujących przyjmowanie przez kobiety po menopauzie ryzderonianu w dawce 75 mg przez dwa kolejne dni w miesiącu i 5 mg na dobę, kwas acetylosalicylowy lub NLPZ przyjmowało 54,8% pacjentek. Odsetek pacjentek, u których wystąpiły działania niepożądane dotyczące górnego odcinka przewodu pokarmowego w badanych grupach był podobny, niezależnie od przyjmowania NLPZ i kwasu acetylosalicylowego.

Sodu ryzedronian można stosować jednocześnie z suplementacją estrogenami, jeśli jest to wskazane.

Jednoczesne przyjmowanie produktów leczniczych zawierających wielowartościowe kationy (tj. wapń, magnez, żelazo i glin) zakłóca wchłanianie sodu ryzedronianu (patrz punkt 4.4).

Sodu ryzedronian nie podlega ogólnoustrojowym przemianom metabolicznym, nie indukuje enzymów cytochromu P450 i w niewielkim stopniu wiąże się z białkami.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania sodu ryzedronianu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko u ludzi nie jest znane.

Karmienie piersią

Badania na zwierzętach wskazują, że niewielkie ilości sodu ryzedronianu przenikają do mleka matki. Sodu ryzedronianu nie wolno stosować w okresie ciąży lub karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie obserwowano wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Sodu ryzedronian był oceniany w badaniach klinicznych III fazy z udziałem ponad 15 000 pacjentów. Większość działań niepożądanych obserwowanych w badaniach klinicznych miała lekki do umiarkowanego przebieg i zwykle nie wymagała przerwania leczenia.

Działania niepożądane zgłaszane w badaniach klinicznych III fazy u kobiet z osteoporozą po menopauzie otrzymujących do 36 miesięcy sodu ryzedronian w dawce 5 mg/dobę (n=5020) lub placebo (n=5048) i które uznano za możliwie lub prawdopodobnie związane ze stosowaniem sodu ryzderonianem, zostały wymienione niżej według następującej konwencji (częstość zdarzeń w porównaniu z placebo podano w nawiasach): bardzo często (>1/10); często (>1/100; <1/10); niezbyt często (>l/l 000; <1/100); rzadko (>1/10 000; <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000).

Zaburzenia układu nerwowego Często: ból głowy (1,8% vs. 1,4%)

Zaburzenia oka

Niezbyt często: zapalenie tęczówki*

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: zaparcie (5,0% vs. 4,8%), niestrawność (4,5% vs. 4,1%), nudności (4,3% vs. 4,0%), ból brzucha (3,5% vs. 3,3%), biegunka (3,0% vs. 2,7%)

Niezbyt często: zapalenie błony śluzowej żołądka (0,9% vs. 0,7%), zapalenie błony śluzowej przełyku (0,9% vs. 0,9%), trudności w połykaniu (0,4% vs. 0,2%), zapalenie błony śluzowej dwunastnicy (0,2% vs. 0,1 %), owrzodzenie przełyku (0,2% vs. 0,2%)

Rzadko: zapalenie języka (<0,1% vs. 0,1%), zwężenie przełyku (<0,1% vs. 0,0%)

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Często: bóle mięśniowo-kostne (2,1% vs. 1,9%)

Badania diagnostyczne

Rzadko: nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby*

* Przypadki bez związku z badaniami III fazy u pacjentek z osteoporozą; częstość w oparciu o działania niepożądane/wyniki badań laboratoryjnych/dane po ponownym podaniu produktu w ramach wcześniejszych badań klinicznych.

W trwającym 2 lata, wieloośrodkowym badaniu z podwójnie ślepą próbą, porównującym sodu ryzedronian w dawce 5 mg na dobę (n=613) i 75 mg przez 2 kolejne dni w miesiącu (n=616) u kobiet po menopauzie z osteoporozą, ogólne profile bezpieczeństwa były podobne. Zgłaszano następujące działania niepożądane, których związek z leczeniem został określony przez badaczy jako możliwy lub prawdopodobny (i które występowały częściej w grupie otrzymującej sodu ryzedronian w dawce 75 mg niż w grupie otrzymującej 5 mg):

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: nadżerkowe zapalenie błony śluzowej żołądka (1,5% vs. 0,8%), wymioty (1,3% vs. 1,1%) Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często: bóle stawów (1,5% vs. 1,0%), bóle kostne (1,1% vs. 0,5%) oraz ból kończyny (1,1% vs. 0,5%) Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często: reakcje ostrej fazy, tj. gorączka i (lub) objawy grypopodobne (w ciągu 5 dni od podania pierwszej dawki) (0,6% vs. 0,0%)

Badania diagnostyczne

U niektórych pacjentek na początku leczenia obserwowano przemijające, bezobjawowe i niewielkie zmniejszenie stężenia wapnia i fosforanów w surowicy.

W okresie po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu zgłaszano następujące działania niepożądane (występujące rzadko):

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Nietypowe złamania podkrętarzowe i trzonu kości udowej (działanie niepożądane leków należących do klasy bisfosfonianów).

W okresie po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu zgłaszano następujące dodatkowe działania niepożądane (częstość nieznana):

Zaburzenia oka

Zapalenie tęczówki, zapalenie błony naczyniowej oka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Martwica kości szczęki

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Nadwrażliwość i reakcje skórne, w tym obrzęk naczynioruchowy, uogólniona wysypka, pokrzywka i pęcherze skórne, niektóre o ciężkim przebiegu, w tym pojedyncze przypadki zespołu Stevensa-Johnsona i toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka i leukoklastycznego zapalenia naczyń. Wypadanie włosów.

Zaburzenia układu immunologicznego Reakcja anafilaktyczna

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Ciężkie zaburzenia czynności wątroby. W większości przypadków dotyczyły pacjentek, które przyjmowały również inne leki wywołujące zaburzenia czynności wątroby.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Nie są dostępne dokładne informacje dotyczące leczenia przedawkowania sodu ryzedronianu.

Po znacznym przedawkowaniu można spodziewać się zmniej szenia stężenia wapnia w surowicy.

U niektórych pacjentek mogą również wystąpić objawy przedmiotowe i podmiotowe hipokalcemii.

W celu związania sodu ryzedronianu i zmniejszenia jego wchłaniania należy podać mleko lub leki zobojętniające, zawierające magnez, wapń lub glin. W razie znacznego przedawkowania można rozważyć płukanie żołądka w celu usunięcia niewchłoniętego sodu ryzedronianu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: bisfosfoniany Kod ATC: M05BA07

Sodu ryzedronian jest pirydynylobisfosfonianem, który wiąże się z hydroksyapatytami kości i hamuje resorpcję kości przez osteoklasty. Obrót metaboliczny zmniejsza się, podczas gdy aktywność osteoblastów i mineralizacja kości są zachowane. W badaniach nieklinicznych sodu ryzedronian silnie hamował osteoklasty i wykazywał właściwości przeciwresorpcyjne oraz w sposób zależny od dawki zwiększał masę kostną, a także biomechaniczną wytrzymałość szkieletu. Działanie sodu ryzedronianu zostało potwierdzone pomiarem biochemicznych markerów obrotu kostnego podczas badań farmakodynamicznych i klinicznych. W badaniach u kobiet po menopauzie w ciągu miesiąca nastąpiło zmniejszenie wartości biochemicznych markerów obrotu kostnego, które osiągnęło maksimum po 3 do 6 miesięcy. W trwającym 2 lata badaniu podobne zmniejszenie wartości markerów biochemicznych przebudowy kości (wydalania w moczu usieciowanego fragmentu N-terminalnego telopeptydu kolagenu oraz aktywności frakcji kostnej fosfatazy zasadowej) wykazano po 24 miesiącach u pacjentek przyjmujących tabletki sodu ryzedronianu w dawce 75 mg przez dwa kolejne dni w miesiącu lub w dawce 5 mg na dobę.

Leczenie osteoporozy pomenopauzalnej

Wiele czynników ryzyka wiąże się z osteoporozą pomenopauzalną, w tym mała masa kostna, mała gęstość mineralna kości, wcześniejsze złamania kości, wczesna menopauza, palenie tytoniu, picie alkoholu oraz osteoporoza w wywiadzie rodzinnym. Kliniczną konsekwencją osteoporozy jest złamanie kości. Ryzyko złamań zwiększa się wraz z ilością czynników ryzyka.

Na podstawie wpływu na średnią zmianę gęstości mineralnej (ang. BMD) kręgów lędźwiowych stwierdzoną u kobiet po menopauzie z osteoporozą w trwającym dwa lata wieloośrodkowym badaniu z podwójnie ślepą próbą wykazano, że sodu ryzedronian w dawce 75 mg (n=524) przyjmowany przez dwa kolejne dni w miesiącu był równie skuteczny co ryzedronian w dawce 5 mg raz na dobę (n=527). U pacjentek obu grup średnia gęstość mineralna kręgów lędźwiowych po 6, 12 i 24 miesiącach zwiększyła się w sposób znaczący statystycznie w stosunku do wartości początkowych.

Program badań klinicznych, który oceniał wpływ sodu ryzedronianu podawanego raz na dobę na ryzyko złamań szyjki kości udowej i trzonów kręgów, obejmował kobiety we wczesnym i późnym okresie po menopauzie, ze złamaniami i bez złamań. Badano dawki dobowe 2,5 mg i 5 mg, a pacjentki wszystkich grup (w tym grup kontrolnych) otrzymywały wapń i witaminę D (jeśli ich stężenia początkowe były małe). Bezwzględne i względne ryzyko nowych złamań szyjki kości udowej i trzonów kręgów oceniano analizując czas, jaki upłynął do pierwszego złamania.

Do dwóch kontrolowanych placebo badań (n=3661) zakwalifikowano kobiety po menopauzie w wieku poniżej 85 lat, ze złamaniami trzonów kręgów. Sodu ryzedronian w dawce 5 mg/dobę podawany przez 3 lata zmniejszał ryzyko nowych złamań trzonów kręgów w porównaniu do grupy kontrolnej. U kobiet z co najmniej dwoma lub co najmniej jednym złamaniem trzonu zmniejszenie względnego ryzyka wynosiło, odpowiednio, 49% i 41% (odsetek nowych złamań trzonów kręgów w grupie otrzymującej sodu ryzedronian wynosił odpowiednio 18,1% i 11,3%, a w grupie otrzymującej placebo odpowiednio 29,0% i 16,3%). Skutek leczenia był zauważalny już pod koniec pierwszego roku leczenia. Wykazano również korzystne działanie u kobiet z wielokrotnymi złamaniami przed rozpoczęciem leczenia. Sodu ryzedronian w dawce 5 mg/dobę zmniej szał również roczny ubytek wysokości pacjentek w stosunku do grupy kontrolnej.

W dwóch dalszych kontrolowanych placebo badaniach uczestniczyły kobiety po menopauzie w wieku powyżej 70 lat ze złamaniami lub bez złamań trzonów kręgów. Do badań włączono kobiety w wieku 70-79 lat, u których wskaźnik gęstości mineralnej szyjki kości udowej (ang. BMD T-score) wynosił <-3 OS (przedział określony przez wytwórcę odpowiada -2,5 OS wg skali NHANES III - National Health and Nutrition Examination Surveys) i z co najmniej jednym dodatkowym czynnikiem ryzyka, Kobiety w wieku powyżej 80 lat mogły zostać zakwalifikowane do badania na podstawie co najmniej jednego nieszkieletowego czynnika ryzyka złamania szyjki kości udowej lub małej gęstości szyjki kości udowej. Skuteczność sodu ryzedronianu wobec placebo ma znamienność statystyczną jedynie wtedy, gdy analizuje się łączne wyniki dla dwóch grup badanych (2,5 mg i 5 mg). Następujące wyniki oparte są jedynie na analizie a-posteriori podgrup, określonej przez praktykę kliniczną i aktualne definicje osteoporozy:

•    W podgrupie pacjentek ze wskaźnikiem gęstości mineralnej kości szyjki kości udowej <-2,5 OS (NHANES III) i z co najmniej jednym złamaniem trzonu kręgu przed leczeniem, sodu ryzedronian podawany przez 3 lata zmniejszał ryzyko złamania szyjki kości udowej o 46% w stosunku do grupy kontrolnej (odsetek złamań szyjki kości udowej w połączonych grupach sodu ryzedronianu 2,5 mg i 5 mg, wynosił 3,8%, a w grupie placebo 7,4%);

•    Dane wskazują, że u osób w bardzo podeszłym wieku (>80 lat) można obserwować bardziej

ograniczoną ochronę niż przedstawiono wyżej. Może to być spowodowane rosnącym wraz z wiekiem znaczeniem nieszkieletowych czynników ryzyka złamania szyjki kości udowej.

W badaniach tych analiza drugorzędowych punktów końcowych wykazała zmniejszenie ryzyka nowych złamań trzonów kręgów w grupie pacjentek z małą wartością BMD dla szyjki kości udowej bez złamań trzonów kręgów oraz u pacjentek z małą wartością BMD dla szyjki kości udowej ze złamaniami i bez złamań kręgów.

Sodu ryzedronian stosowany przez 3 lata w dawce 5 mg/dobę zwiększał (w porównaniu z grupą kontrolną) gęstość mineralną kości w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, szyjce kości udowej, krętarzu i nadgarstku oraz zapobiegał utracie masy kostnej trzonu kości promieniowej.

Podczas rocznej obserwacji pacjentek, u których zakończono trzyletni okres leczenia sodu ryzedronianem w dawce dobowej 5 mg, stwierdzono szybkie odwrócenie hamującego działania sodu ryzedronianu na obrót metaboliczny kości.

Badanie bioptatów tkanki kostnej u kobiet po menopauzie, leczonych przez 2 do 3 lat sodu ryzedronianem w dawce dobowej 5 mg, potwierdziła spodziewane umiarkowane zmniejszenie obrotu metabolicznego kości. Kość wytworzona podczas leczenia sodu ryzedronianem miała prawidłową strukturę beleczkową i mineralizację. Wydaje się, że dane te razem ze zmniejszeniem częstości zależnych od osteoporozy złamań trzonów kręgów u kobiet z osteoporozą wskazują na brak szkodliwego wpływu na jakość kości.

Badania endoskopowe w grupie pacjentek z umiarkowanymi do ciężkich zaburzeniami przewodu pokarmowego zarówno w grupie otrzymującej sodu ryzedronian, jak i grupie kontrolnej, nie dowiodły związanego z leczeniem zwiększonego ryzyka wrzodu żołądka, dwunastnicy lub przełyku, chociaż u pacjentek otrzymujących sodu ryzedronian niezbyt często obserwowano zapalenie błony śluzowej dwunastnicy.

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność ryzedronianu sodu oceniano w trakcie trwającego 3 lata wieloośrodkowego badania (trwająca rok randomizowana, kontrolowana placebo faza w grupach równoległych z podwójnie ślepą próbą, następnie dwuletnia faza badania otwartego) u dzieci i młodzieży w wieku od 4 do mniej niż 16 lat z lekką do umiarkowanej wrodzoną łamliwością kości. W badaniu tym pacjenci o masie ciała 10-30 kg otrzymywali ryzedronian w dawce dobowej 2,5 mg, a pacjenci o masie ciała powyżej 30 kg w dobowej dawce 5 mg.

Po zakończeniu rocznej, randomizowanej, kontrolowanej placebo fazy z podwójnie ślepą próbą wykazano znaczące statystycznie zwiększenie gęstości mineralnej kręgów lędźwiowych w grupie otrzymującej ryzedronian w porównaniu z grupą placebo, jednak również w tej grupie stwierdzono zwiększoną w porównaniu z grupą placebo liczbę pacjentów z co najmniej 1 nowym morfometrycznie (rozpoznanym w badaniu rentgenowskim) złamaniem kręgu. W czasie rocznej fazy z podwójnie ślepą próbą odsetek pacjentów, u których stwierdzono złamania, wynosił 30,9% w grupie otrzymującej ryzedronian i 49,0% w grupie otrzymującej placebo.

W otwartej fazie badania, w której wszyscy pacjenci otrzymywali ryzedronian (od 12. do 36. miesiąca), złamania notowano u 65,3% pacjentów otrzymujących poprzednio placebo i u 52,9% pacjentów zakwalifikowanych w pierwszej fazie badania do grupy leczonej ryzedronianem. Ogólnie, uzyskane wyniki nie są wystarczające do uzasadnienia stosowania ryzedronianu sodu u dzieci i młodzieży z lekką do umiarkowanej wrodzoną łamliwością kości.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu doustnym wchłanianie następuje stosunkowo szybko (tmax około 1 godziny) i jest niezależne od dawki w zakresie badanych dawek (badanie po jednorazowym podaniu dawek od 2,5 mg do 30 mg, badanie po podaniu wielokrotnych dawek dobowych od 2,5 mg do 5 mg i do 75 mg przez 2 kolejne

dni w miesiącu). Średnia biodostępność produktu z tabletki wynosi 0,63% i zmniejsza się, gdy sodu ryzedronian podawany jest z pokarmem. W porównaniu z 4-godzinnym poszczeniem po przyjęciu dawki leku, biodostępność zmniejsza się odpowiednio o około 50% i 30%, gdy śniadanie spożywane jest po 30 minutach lub po 1 godzinie od zażycia tabletki sodu ryzedronianu. Wykazano, że popicie tabletki o mocy 75 mg twardą wodą zmniejsza biodostępność ryzedronianu o około 60% w porównaniu do wody miękkiej. Biodostępność jest podobna u mężczyzn i u kobiet.

Dystrybucja

U ludzi średnia objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym wynosi 6,3 l/kg. Wiązanie z białkami osocza w około 24%.

Metabolizm

Nie stwierdzono ogólnoustrojowego metabolizmu sodu ryzedronianu.

Wydalanie

Około połowy wchłoniętej dawki wydalane jest w moczu w ciągu 24 godzin, a 85% dawki podanej dożylnie stwierdza się w moczu po 28 dniach. Średni klirens nerkowy wynosi 105 ml/min, a średni klirens całkowity 122 ml/min. Różnica wynika prawdopodobnie z klirensu związanego z wchłanianiem do kości. Klirens nerkowy nie zależy od stężenia produktu leczniczego, a zależność między klirensem nerkowym a klirensem kreatyniny jest liniowa. Niewchłonięty sodu ryzedronian wydalany jest z kałem. Krzywa zależności stężenia od czasu po podaniu doustnym wskazuje na 3 fazy eliminacji z końcowym okresem półtrwania 480 godzin.

Szczególne grupy_pacjentek

Osoby w podeszłym wieku

Dostosowanie dawkowania nie jest konieczne.

Pacjentki przyjmujące kwas acetylosalicylowy lub inne NLPZ

Częstość działań niepożądanych w obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego u osób przyjmujących regularnie kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (przez 3 lub więcej dni w tygodniu) i leczonych sodu ryzedronianem była podobna, jak w grupie kontrolnej.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach toksykologicznych u szczurów i psów obserwowano zależne od dawki, toksyczne działanie sodu ryzedronianu na wątrobę, głównie w postaci zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych oraz zmian histopatologicznych u szczurów. Znaczenie kliniczne tych obserwacji nie jest znane. U szczurów i psów otrzymujących dawki uznane za przekraczające dawki lecznicze stosowane u ludzi, wystąpiło działanie uszkadzające jądra. U gryzoni obserwowano zależne od dawki, częste przypadki podrażnienia górnych dróg oddechowych. Podobne działanie obserwowano podczas stosowania innych bisfosfonianów. Podczas długotrwałych badań na gryzoniach obserwowano również wpływ na dolne drogi oddechowe, chociaż kliniczne znaczenie tego działania nie jest jasne. W badaniach toksycznego wpływu na reprodukcję, przy ekspozycji bliskiej narażeniu klinicznemu, obserwowano zaburzenia kostnienia mostka i (lub) czaszki płodu u szczurów oraz hipokalcemię i umieralność wśród ciężarnych samic w grupie oczekującej na poród. Nie dowiedziono działania teratogennego dawki 3,2 mg/kg mc./dobę u szczurów i 10 mg/kg mc./dobę u królików, chociaż dostępne dane pochodzą od małej grupy królików. Większych dawek nie badano ze względu na toksyczność dla matek. Badania działania genotoksycznego i rakotwórczego nie wykazały żadnego szczególnego zagrożenia dla ludzi.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.


6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza j ednowodna Skrobia kukurydziana Skrobia żelowana kukurydziana Krzemionka koloidalna bezwodna Sodu stearylofumaran Magnezu stearynian

Otoczka

Opadry Pink 03B34103:

Hypromeloza 6cP Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 400

Żelaza tlenek czerwony (E 172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Blistry zawierają 2, 4, 6, 8 lub 12 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania.

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 19558

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 29.12.2011 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

18.11.2013 r.

11 NL/H/2054/001/IB/005

Risadican