+ iMeds.pl

Rispolux 2 mgUlotka Rispolux

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Rispolux, 1 mg, tabletki powlekane Rispolux, 2 mg, tabletki powlekane Rispolux, 3 mg, tabletki powlekane Rispolux, 4 mg, tabletki powlekane

Risperidonum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Rispolux i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rispolux

3.    Jak stosować Rispolux

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Rispolux

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Rispolux i w jakim celu się go stosuje

Rispolux zawiera substancję czynną - rysperydon. Należy on do grupy leków nazywanych lekami

przeciwpsychotycznymi.

Rispolux stosuje się w:

■    leczeniu schizofrenii - choroby, w której pacjent może widzieć, słyszeć lub odczuwać rzeczy nieistniejące, wierzyć w rzeczy nieprawdziwe lub odczuwać niezwykłą podejrzliwość lub dezorientację;

■    leczeniu epizodów maniakalnych - stanu, w którym pacjent może odczuwać silne pobudzenie, podniecenie, wzburzenie, entuzjazm lub wykazywać nadmierną aktywność. Epizody maniakalne występują w przebiegu choroby nazwanej zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym.

■    krótkotrwałym leczeniu (do 6 tygodni) długo utrzymującej się agresji u osób z otępieniem typu alzheimerowskiego, którzy szkodzą sobie lub innym. Przed podaniem leku należy zastosować inne, niefarmakologiczne metody leczenia.

■    krótkotrwałym leczeniu (do 6 tygodni) długotrwałej agresji u upośledzonych umysłowo dzieci w wieku co najmniej 5 lat i u młodzieży z zaburzeniami zachowania.

Rispolux może łagodzić objawy choroby i zapobiegać ich nawrotom.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rispolux Kiedy nie stosować leku Rispolux:

■ jeśli pacjent ma uczulenie na rysperydon lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Jeśli pacjent nie jest pewny, czy powyższa informacja go dotyczy, powinien zwrócić się do lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku Rispolux.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Rispolux należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

■    u pacjenta występują zaburzenia czynności serca, na przykład niemiarowy rytm serca lub skłonność do niskiego ciśnienia tętniczego, bądź pacjent stosuje leki regulujące ciśnienie krwi. Rispolux może powodować obniżenie ciśnienia tętniczego i może być konieczne dostosowanie jego dawki.

■    pacjent wie o jakichkolwiek czynnikach, które mogą sprzyjać wystąpieniu u niego udaru, takich jak wysokie ciśnienie tętnicze krwi, zaburzenia sercowo-naczyniowe lub zaburzenia

naczyń mózgowych.

■    u pacjenta wystąpiły kiedykolwiek mimowolne ruchy języka, ust i twarzy.

■    u pacjenta wystąpił kiedykolwiek stan z takimi objawami, jak gorączka, sztywność mięśni, pocenie się lub obniżenie poziomu świadomości (stan znany jako „złośliwy zespół neuroleptyczny”).

■    u pacjenta stwierdzono chorobę Parkinsona lub otępienie.

■    w przeszłości stwierdzono u pacjenta małą liczbę krwinek białych (spowodowaną stosowaniem innych leków lub bez związku ze stosowaniem leków).

■    pacj ent choruj e na cukrzycę.

■    pacj ent choruj e na padaczkę.

■    pacjent jest mężczyzną i doświadczył przedłużającego się lub bolesnego wzwodu.

■    u pacjenta występują zaburzenia regulacji temperatury ciała lub pacjent przegrzewa się.

■    pacjent ma zaburzenia czynności nerek.

■    pacjent ma zaburzenia czynności wątroby.

■    u pacjenta stwierdzono nieprawidłowo duże stężenie hormonu prolaktyny we krwi lub obecność guza, który może być zależny od prolaktyny.

■    u pacjenta lub któregoś z jego krewnych występowały w przeszłości zakrzepy krwi, gdyż stosowanie takich leków, jak Rispolux, wiąże się z powstawaniem zakrzepów.

W razie wątpliwości, czy którykolwiek z opisanych objawów dotyczy pacjenta, przed zastosowaniem leku Rispolux należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

U pacjentów przyjmujących Rispolux bardzo rzadko notowano niebezpiecznie małą liczbę pewnego rodzaju krwinek białych, niezbędnych do zwalczenia zakażenia. Z tego względu lekarz może zalecić badanie krwi w celu skontrolowania ich liczby.

Rispolux może powodować zwiększenie masy ciała. Znaczne zwiększenie masy ciała może niekorzystnie wpływać na stan zdrowia. Lekarz może zalecić pacjentowi regularne ważenie się.

U pacjentów przyjmujących Rispolux obserwowano rozwój lub zaostrzenie przebiegu istniejącej cukrzycy, dlatego lekarz będzie sprawdzał, czy u pacjenta nie występują objawy dużego stężenia cukru we krwi. Pacjenci z cukrzycą powinni systematycznie kontrolować stężenie glukozy we krwi.

Istnieje możliwość, że podczas operacji oka z powodu zmętnienia soczewki (zaćmy) wielkość źrenicy (czarne, okrągłe kółko w centralnej części oka) nie powiększy się wystarczająco. Również istnieje ryzyko, że podczas zabiegu tęczówka (barwna część oka) stanie się wiotka, co może prowadzić do uszkodzenia oka. Jeśli pacjent ma poddać się operacji oka, powinien koniecznie powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu leku Rispolux.

Osoby w podeszłym wieku z otępieniem

U pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem istnieje zwiększone ryzyko udaru. Pacjenci z otępieniem spowodowanym udarem nie powinni przyjmować rysperydonu.

Podczas stosowania leku Rispolux należy często konsultować się z lekarzem.

Należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną, jeśli pacjent lub osoba sprawująca opiekę nad pacjentem zauważy nagłą zmianę stanu psychicznego lub nagłe zwiotczenie bądź odrętwienie mięśni twarzy, ramion lub nóg (zwłaszcza jednostronne), lub zaburzenia mowy, nawet krótkotrwałe. Objawy te mogą sygnalizować udar mózgu.

Dzieci i młodzież

Przed rozpoczęciem leczenia zaburzeń zachowania należy wykluczyć inne przyczyny zachowań agresywnych. Przed rozpoczęciem leczenia, a następnie w trakcie jego trwania należy kontrolować masę ciała.

Jeśli w trakcie stosowania leku Rispolux wystąpi u pacjenta znużenie, koncentrację może poprawić zmiana czasu podawania leku.

Rispolux a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Szczególnie istotne jest poinformowanie lekarza lub farmaceuty o przyjmowaniu:

■    leków, które działają na mózg, takich jak leki, które pomagają w uspokojeniu się (benzodiazepiny), niektóre leki przeciwbólowe (opioidy) lub leki przeciwalergiczne (niektóre leki przeciwhistaminowe), gdyż rysperydon może nasilić ich działanie uspokajające;

■    leków, które mogą zmienić aktywność elektryczną serca, takich jak leki na malarię, leki przeciwarytmiczne, przeciwalergiczne (leki przeciwhistaminowe), niektóre leki przeciwdepresyjne lub inne leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych;

■    leków, które powodują zwolnienie czynności serca;

■    leków, które zmniejszają stężenie potasu we krwi (takich jak niektóre leki moczopędne);

■    leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Rispolux może obniżać ciśnienie krwi.

■    leków stosowanych w leczeniu choroby Parkinsona (takich jak lewodopa);

■    leków moczopędnych (np. furosemidu lub chlorotiazydu) stosowanych w chorobach serca lub obrzękach powstałych na skutek nadmiernego gromadzenia płynu. Rispolux przyjmowany osobno lub jednocześnie z furosemidem może zwiększać ryzyko udaru lub zgonu u pacjentów

w podeszłym wieku z otępieniem.

Następujące leki mogą osłabiać działanie rysperydonu:

■    ryfampicyna (lek stosowany w leczeniu niektórych zakażeń)

■    karbamazepina, fenytoina (leki stosowane w leczeniu padaczki)

■    fenobarbital

Jeśli pacjent rozpoczyna lub kończy stosowanie tych leków, może być konieczna zmiana dawki rysperydonu.

Następujące leki mogą nasilać działanie rysperydonu:

■    chinidyna (stosowana w niektórych chorobach serca)

■    leki przeciwdepresyjne, takie jak paroksetyna, fluoksetyna, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne

■    leki znane jako beta-adrenolityki (stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego krwi)

■    fenotiazyny (takie jak leki stosowane w leczeniu psychoz lub w celu uspokojenia)

■    cymetydyna, ranitydyna (zmniejszają kwaśność soku żołądkowego)

Jeśli pacjent rozpoczyna lub kończy stosowanie tych leków, może być konieczna zmiana dawki rysperydonu.

Jeśli pacjent nie jest pewny, czy przyjmował lub przyjmuje którykolwiek z wymienionych wyżej leków, przed zastosowaniem leku Rispolux powinien zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Rispolux z jedzeniem, piciem i alkoholem

Rispolux można przyjmować niezależnie od posiłków. Podczas przyjmowania leku Rispolux należy unikać picia alkoholu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

■    Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Lekarz podejmie decyzję, czy pacjentka może przyjmować lek.

■    U noworodków, których matki przyjmowały Rispolux w ostatnim trymestrze (w ostatnich trzech miesiącach) ciąży, mogą wystąpić następujące objawy: drżenie, sztywność mięśni i (lub) osłabienie, senność, pobudzenie, zaburzenia oddychania i trudności w ssaniu. Jeśli u dziecka wystąpi którykolwiek z wymienionych objawów, należy zwrócić się do lekarza.

■    Rispolux może zwiększyć stężenie hormonu prolaktyny, co może mieć wpływ na płodność (patrz punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”).

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas stosowania leku Rispolux mogą wystąpić zawroty głowy, uczucie zmęczenia i zaburzenia

widzenia. Dlatego bez konsultacji z lekarzem nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Rispolux zawiera laktozę

Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję na niektóre cukry, przed zażyciem tego leku należy

skontaktować się z lekarzem.

3. Jak stosować Rispolux

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz określi ile leku pacjent powinien przyjmować i jak długo. Jest to uzależnione od rodzaju choroby i może być różne dla poszczególnych pacjentów..

Zalecana dawka to:

W leczeniu schizofrenii

Dorośli

■    Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi 2 mg na dobę i może być zwiększona drugiego dnia do 4 mg na dobę.

■    Lekarz może następnie dostosować dawkę, zależnie od reakcji pacjenta na leczenie.

■    Dla większości pacjentów najbardziej odpowiednia dawka dobowa wynosi od 4 mg do 6 mg.

■    Tę całkowitą dawkę dobową można przyjmować albo jednorazowo, albo po podziale na dwie dawki. Lekarz poinformuje pacjenta, jaki sposób przyjmowania leku jest dla niego najlepszy.

Osoby w podeszłym wieku

■    Dawka początkowa wynosi zazwyczaj 0,5 mg dwa razy na dobę.

■    Lekarz może następnie zwiększać stopniowo dawkę do 1 mg - 2 mg dwa razy na dobę.

■    Lekarz poinformuj e pacj enta, j akie dawkowanie jest dla niego naj lepsze.

W leczeniu epizodów maniakalnych Dorośli

■    Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi 2 mg raz na dobę.

■    Lekarz może następnie zwiększać stopniowo dawkę, zależnie od reakcji pacjenta na leczenie.

■    Dla większości pacjentów najodpowiedniejsza dawka wynosi od 1 mg do 6 mg raz na dobę.

Osoby w podeszłym wieku

■    Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi 0,5 mg dwa razy na dobę.

■    Lekarz może następnie zwiększać stopniowo dawkę do 1 mg - 2 mg dwa razy na dobę, zależnie od reakcji pacjenta na leczenie.

W leczeniu długotrwałej agresji u osób z otępieniem typu alzheimerowskiego Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku)

■    Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi 0,25 mg dwa razy na dobę.

■    Lekarz może następnie dostosowywać stopniowo dawkę, zależnie od reakcji pacjenta na leczenie.

■    Dla większości pacjentów najodpowiedniejsza dawka wynosi 0,5 mg dwa razy na dobę, ale niektórzy pacjenci mogą potrzebować dawki 1 mg dwa razy na dobę.

■    Leczenie pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego nie powinno trwać dłużej niż 6 tygodni.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

Niezależnie od leczonej choroby, wszystkie dawki początkowe i kolejne dawki rysperydonu powinny być zmniejszone o połowę. U tych pacjentów dawki należy zwiększać wolniej. Rysperydon należy stosować ostrożnie u pacjentów tej grupy.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

■    U dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat nie należy stosować leku Rispolux w leczeniu schizofrenii lub manii.

   W leczeniu zaburzeń zachowania dawka zależy od masy ciała dziecka

Dzieci o masie ciała, mniejszej niż 50 kg

■    Dawka początkowa wynosi zwykle 0,25 mg raz na dobę.

■    Dawkę można zwiększać stopniowo co drugi dzień o 0,25 mg na dobę.

■    Zwykle stosowana dawka podtrzymująca wynosi od 0,25 mg do 0,75 mg raz na dobę.

Dzieci o masie ciała 50 kg i większej

■    Dawka początkowa wynosi zwykle 0,5 mg raz na dobę.

■    Dawkę można zwiększać co drugi dzień o 0,5 mg na dobę.

■    Zwykle stosowana dawka podtrzymująca wynosi od 0,5 mg do 1,5 mg raz na dobę.

Leczenie pacjentów z zaburzeniami zachowania nie powinno trwać dłużej niż 6 tygodni.

Nie należy stosować leku Rispolux w leczeniu zaburzeń zachowania u dzieci w wieku poniżej 5 lat.

Sposób stosowania

■    Podanie doustne

■    Tabletki należy połykać popijając wodą.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Rispolux

■    Należy niezwłocznie udać się do lekarza i zabrać ze sobą opakowanie leku.

■    W razie przedawkowania pacjent może odczuwać senność lub zmęczenie, mogą u niego wystąpić nieprawidłowe ruchy ciała, trudności w staniu i chodzeniu, zawroty głowy na skutek niskiego ciśnienia tętniczego krwi, nieprawidłowa czynność serca lub napad drgawkowy.

Pominięcie zastosowania leku Rispolux

■    Jeśli pacjent zapomni o zażyciu dawki leku, powinien przyjąć ją jak najszybciej po przypomnieniu sobie. Jeśli jednak zbliża się czas zażycia kolej nej dawki, należy pominąć zapomnianą dawkę

i zażyć następną zgodnie z zaleceniem. Jeśli pacjent zapomni o zażyciu dwóch lub więcej dawek, należy skontaktować się z lekarzem.

   Nie należy stosować dawki podwójnej (dwóch dawek jednocześnie) w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Rispolux

Nie należy przerywać stosowania leku bez zalecenia lekarza, gdyż objawy choroby mogą powrócić. Jeśli lekarz zadecyduje o przerwaniu stosowania leku, dawka może być zmniejszana stopniowo przez kilka dni.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast zwrócić się do lekarza, jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek

z następujących ciężkich działań niepożądanych:

Niezbyt często: mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób

■    Późna dyskineza (niekontrolowane skurcze lub drżenie mięśni twarzy, języka lub innych części ciała). Należy natychmiast zareagować, jeśli u pacjenta wystąpią mimowolne, rytmiczne ruchy języka, ust i twarzy. Może być konieczne odstawienie rysperydonu.

■    Nagła zmiana stanu psychicznego lub nagłe osłabienie bądź drętwienie twarzy, rąk lub nóg (zwłaszcza jednostronne) lub niewyraźna mowa, nawet przez krótki czas. Mogą to być objawy udaru mózgu lub „mini udaru” spowodowanego nagłym niedokrwieniem mózgu. Szczególnym ryzykiem obciążeni są pacjenci z otępieniem.

Rzadko: mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób

■    „Złośliwy zespół neuroleptyczny” (splątanie, zaburzenia świadomości, wysoka gorączka i znaczna sztywność mięśni). Może być konieczne natychmiastowe leczenie.

■    Priapizm (długotrwały wzwód, który może wymagać leczenia chirurgicznego).

Bardzo rzadko: mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób

■    Zagrażające życiu powikłania niewyrównanej cukrzycy.

■    Ciężka reakcja alergiczna z obrzękiem, który może obejmować gardło i powodować trudności w oddychaniu.

Częstość nieznana: nie może być określona na podstawie dostępnych danych

■    Zakrzepy w żyłach, zwłaszcza w nogach (z takimi objawami, jak obrzęk, ból i zaczerwienienie), które mogą przemieszczać się wzdłuż naczyń krwionośnych do płuc, powodując ból w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu. Jeśli wystąpią takie objawy, należy natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną.

Mogą wystąpić następujące inne działania niepożądane:

Bardzo często (mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób)

■    Parkinsonizm. Objawami tej choroby mogą być: powolne lub zaburzone ruchy ciała, odczucie sztywności lub ucisku mięśni (co powoduje, że ruchy stają się „szarpane”), czasami nawet przemijające odczucie niemożności poruszenia. Innymi objawami parkinsonizmu są: powolny, szurający chód, drżenie podczas spoczynku, zwiększone wydzielanie śliny i (lub) ślinienie oraz brak mimiki twarzy.

■    Senność lub osłabiona uwaga.

■    Bóle głowy, problemy z zasypianiem lub snem.

Często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób)

■    Zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, objawy przeziębienia, zakażenie zatok, zakażenie dróg moczowych, zakażenie ucha, objawy przypominające grypę.

■    Zwiększenie stężenia hormonu o nazwie „prolaktyna” (z objawami lub bez objawów), wykrywane w badaniach krwi. Objawami dużego stężenia prolaktyny mogą być: u mężczyzn obrzęk piersi, trudności w osiągnięciu lub utrzymaniu wzwodu bądź inne zaburzenia funkcji seksualnych, zaś

u kobiet odczucie dyskomfortu w piersiach, wydzielina z sutka (mleko), nieregularne miesiączkowanie lub inne zaburzenia cyklu miesiączkowego.

■    Zwiększenie masy ciała, zwiększony lub zmniejszony apetyt.

■    Zaburzenia snu, drażliwość, depresja, lęk, niepokój ruchowy.

■    Dystonia: stan, w którym występują powolne lub utrzymujące się mimowolne skurcze mięśni. Dystonia może dotyczyć różnych części ciała (i być przyczyną nieprawidłowej postawy ciała), ale często obejmuje mięśnie twarzy, powodując nieprawidłowe ruchy oczu, ust, języka lub żuchwy.

■    Zawroty głowy.

■    Dyskineza: stan przebiegający z mimowolnymi ruchami mięśni, w tym z powtarzalnymi, spastycznymi ruchami albo ze skurczami.

■    Drżenie.

■    Niewyraźne widzenie, zakażenie lub zaczerwienienie oczu.

■    Przyspieszona czynność serca, wysokie ciśnienie tętnicze, skrócenie oddechu.

■    Ból gardła, kaszel, krwawienie z nosa, odczucie zatkania nosa.

■    Ból brzucha, odczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, wymioty, nudności, zaparcie, biegunka, niestrawność, suchość w jamie ustnej, ból zęba.

■    Wysypka, zaczerwienienie skory.

■    Skurcze mięśni, ból kości lub mięśni, ból pleców, ból stawów.

■    Nietrzymanie moczu (brak kontroli nad oddawaniem moczu).

■    Obrzęk ciała, rąk lub nóg, gorączka, ból w klatce piersiowej, osłabienie, zmęczenie, ból.

■    Upadki.

Niezbyt często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób)

■    Zakażenie dróg oddechowych, zakażenie pęcherza moczowego, zakażenie oka, zapalenie migdałków, zakażenie grzybicze paznokci, zakażenie skóry, zakażenie ograniczone do jednego obszaru skóry lub części ciała, zakażenie wirusowe, zapalenie skóry wywołane przez roztocza.

■    Zmniejszenie liczby pewnych krwinek białych, które wspomagają ochronę przed zakażeniem, zmniej szenie liczby krwinek białych, zmniej szenie liczby płytek krwi (biorących udział

w krzepnięciu krwi), niedokrwistość, zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, zwiększenie liczby eozynofilów (rodzaj krwinek białych).

■    Reakcja alergiczna.

■    Cukrzyca lub nasilenie cukrzycy, duże stężenie cukru we krwi, nadmierne picie wody.

■    Zmniejszenie masy ciała, zmniejszenie apetytu prowadzące do niedożywienia i małej masy ciała.

■    Zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi.

■    Podwyższenie nastroju (mania), splątanie, zmniejszony popęd płciowy, nerwowość, koszmary senne.

■    Brak reakcji na bodźce, utrata przytomności, zmniejszony poziom świadomości.

■    Drgawki, omdlenie.

■    Niepokojący przymus poruszania różnych części ciała, zaburzenia równowagi, zaburzenia koordynacji, zawroty głowy podczas wstawania, zaburzenia uwagi, zaburzenia mowy, utrata lub zaburzenia smaku, zmniejszona wrażliwość skóry na ból i dotyk, odczucie mrowienia lub drętwienia skóry.

■    Nadwrażliwość oczu na światło, suchość oczu, nadmierne łzawienie, zaczerwienienie oczu.

■    Odczucie wirowania, dzwonienie w uszach, ból ucha.

■    Migotanie przedsionków (nieprawidłowy rytm serca), przerwa w przewodzeniu impulsów elektrycznych między górną a dolną częścią serca, zaburzenia przewodzenia impulsów elektrycznych w sercu, wydłużenie odstępu QT w badaniu EKG (elektrokardiogram), zwolniona czynność serca, nieprawidłowa czynność elektryczna serca (EKG), odczucie trzepotania lub łomotania w klatce piersiowej (kołatanie serca).

■    Niskie ciśnienie tętnicze, niskie ciśnienie tętnicze podczas wstawania (niektórzy pacjenci przyjmujący rysperydon mogą z tego powodu czuć się słabo, mieć zawroty głowy lub zemdleć podczas gwałtownego wstawania lub siadania), uderzenia gorąca.

■    Zachłystowe zapalenie płuc, przekrwienie płuc, przekrwienie dróg oddechowych, trzaski w płucach, świszczący oddech, zaburzenia głosu, zaburzenia dróg oddechowych.

■    Zakażenie żołądka lub jelit, nietrzymanie stolca, bardzo twarde stolce, trudności w połykaniu, nadmierne wydalanie gazów.

■    Pokrzywka, świąd, wypadanie włosów, pogrubienie skóry, wyprysk, suchość skóry, odbarwienie skóry, trądzik, złuszczanie, świąd skóry głowy lub skóry, zaburzenia skóry, zmiany na skórze.

■    Zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej we krwi, enzymu uwalnianego czasami przez uszkodzone mięśnie.

■    Nieprawidłowa postawa ciała, sztywność stawów, obrzęk stawów, osłabienie mięśni, ból szyi.

■    Częste oddawanie moczu, niemożność oddania moczu, ból podczas oddawania moczu.

■    Zaburzenia wzwodu, zaburzenia wytrysku.

■    Brak miesiączki, nieregularne miesiączkowanie lub inne zaburzenia cyklu miesiączkowego.

■    Powiększenie piersi u mężczyzn, wydzielina z sutka (mleko), zaburzenia funkcji seksualnych, ból

piersi, odczucie dyskomfortu w piersiach, upławy.

■    Obrzęk twarzy, j amy ustnej, oczu lub warg.

■    Dreszcze, podwyższenie temperatury ciała.

■    Zmiana sposobu chodzenia.

■    Pragnienie, złe samopoczucie, odczucie dyskomfortu w klatce piersiowej, odczucie rozdrażnienia, dyskomfort.

■    Zwiększenie aktywności aminotransferaz, zwiększenie aktywności gamma-glutamylotransferazy (enzymu wątrobowego), zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych we krwi.

Rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób)

■    Zakażenie.

■    Nieprawidłowe wydzielanie hormonu regulującego objętość moczu.

■    Obecność cukru w moczu, małe stężenie cukru we krwi, duże stężenie triglicerydów (tłuszczów) we krwi.

■    Brak emocji, niemożność osiągnięcia orgazmu.

■    Zaburzenia naczyń mózgowych.

■    Śpiączka spowodowana niewyrównaną cukrzycą.

■    Drżenie głowy.

■    Jaskra (zwiększone cieśnienie w gałce ocznej), zaburzenia ruchu oczu, ruchy obrotowe oczu, strupy na brzegach powiek.

■    Problemy z oczami w trakcie operacji usunięcia zaćmy. U pacjentów, którzy przyjmują lub przyjmowali rysperydon może wystąpić w trakcie takiego zabiegu tzw. śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki. Jeśli konieczne jest poddanie się operacji usunięcia zaćmy, należy koniecznie powiedzieć lekarzowi o stosowaniu tego leku obecnie lub w przeszłości.

■    Niebezpiecznie mała liczba pewnych krwinek białych, koniecznych do zwalczania zakażenia.

■    Ciężka reakcja alergiczna charakteryzująca się gorączką, obrzękiem jamy ustnej, twarzy, warg lub języka, dusznością, świądem, wysypką skórną i niekiedy zmniejszeniem ciśnienia krwi.

■    Picie niebezpiecznie dużych ilości wody.

■    Nieregularne bicie serca.

■    Zakrzepy krwi w nogach, zakrzepica płuc.

■    Trudności w oddychaniu podczas snu (bezdech senny), szybkie, płytkie oddychanie.

■    Zapalenie trzustki, niedrożność jelit.

■    Obrzęk języka, pierzchnięcie warg, wysypka na skórze związana ze stosowaniem leku.

■    Łupież.

■    Rozpad włókien mięśniowych i ból mięśni (rabdomioliza).

■    Opóźnienie miesiączki, powiększenie gruczołów w piersiach, powiększenie piersi, wydzielina z sutków.

■    Zwiększone stężenie insuliny (hormonu kontrolującego stężenie cukru we krwi).

■    Twardnienie skóry.

■    Zmniejszenie temperatury ciała, odczucie zimna w rękach i nogach.

■    Zespół odstawienia leku.

■    Zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka).

Bardzo rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

■    brak ruchów jelita prowadzący do niedrożności

Podczas stosowania innego, bardzo podobnego do rysperydonu leku (paliperydonu) obserwowano szybkie bicie serca podczas wstawania. Takie działanie niepożądane może również wystąpić podczas stosowania tego leku.

Dodatkowe działania niepożądane u dzieci i młodzieży

Zasadniczo oczekuje się, że działania niepożądane u dzieci i u dorosłych będą podobne.

Następujące działania niepożądane notowano częściej u dzieci i młodzieży (w wieku od 5 do 17 lat) niż u dorosłych: senność lub osłabiona czujność, zmęczenie, ból głowy, zwiększony apetyt, wymioty, objawy przeziębienia, przekrwienie błony śluzowej nosa, ból brzucha, zawroty głowy, kaszel, gorączka, drżenie, biegunka i nietrzymanie moczu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Rispolux

■    Lek należy przechowywać w miej scu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

■    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

■    Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

■    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Rispolux

-    Substancją czynną leku jest rysperydon.

Każda tabletka powlekana zawiera 1 mg, 2 mg, 3 mg lub 4 mg rysperydonu.

-    Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, żelowana skrobia kukurydziana,

krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian

Otoczka:

Tabletki 1 mg: Tabletki 2 mg: Tabletki 3 mg: Tabletki 4 mg:


Opadry II White: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 4000, laktoza jednowodna

Opadry II: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek czerwony (E172), żelaza tlenek żółty (E172), makrogol 4000, laktoza jednowodna Opadry II: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), żółcień chinolinowa (E104), makrogol 4000, laktoza jednowodna

Opadry II: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), indygotyna (E132), żółcień chinolinowa (E104), makrogol 4000, laktoza jednowodna

Jak wygląda Rispolux i co zawiera opakowanie

Tabletki 1 mg

Białe, owalne tabletki z rowkiem dzielącym i wyciśniętym symbolem 1 po jednej stronie.

Blistry z folii PVC/COC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku zawierają 20, 50, 60, 100 tabletek.

Tabletki 2 mg

Brzoskwiniowe, owalne tabletki z rowkiem dzielącym i wyciśniętym symbolem 2 po jednej stronie. Blistry z folii PVC/COC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku zawierają 20, 50, 60, 100 tabletek.

Tabletki 3 mg

Żółte, owalne tabletki z rowkiem dzielącym i wyciśniętym symbolem 3 po jednej stronie.

Blistry z folii PVC/COC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku zawierają 20, 50, 60 tabletek.

Tabletki 4 mg

Zielone, owalne tabletki z rowkiem dzielącym i wyciśniętym symbolem 4” po jednej stronie. Blistry z folii PVC/COC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku zawierają 20, 50, 60 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

Wytwórca

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

SI-1526 Ljubljana, Słowenia

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 39179 Barleben, Niemcy

Salutas Pharma GmbH

Dieselstrasse 5

D-70839 Gerlingen, Niemcy

Lek S.A.

ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa

Lek Pharmaceuticals d.d. Trimlini 2D

9220 Lendava, Słowenia

S.C. Sandoz, S.R.L.

Str. Livezeni nr. 7A RO-540472 Targu-Mures, Rumunia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: sierpień 2014

Logo Sandoz

10 NL/H/0537/001-002-003-004/IB/027

Rispolux

Charakterystyka Rispolux

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Rispolux, 1 mg, tabletki powlekane Rispolux, 2 mg, tabletki powlekane Rispolux, 3 mg, tabletki powlekane Rispolux, 4 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Rispolux, 1 mg

Jedna tabletka powlekana zawiera 1 mg rysperydonu (Risperidonum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Każda tabletka zawiera 51,25 mg laktozy (w postaci laktozy jednowodnej). Rispolux, 2 mg

Jedna tabletka powlekana zawiera 2 mg rysperydonu (Risperidonum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Każda tabletka zawiera 101,45 mg laktozy (w postaci laktozy jednowodnej). Rispolux, 3 mg

Jedna tabletka powlekana zawiera 3 mg rysperydonu (Risperidonum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Każda tabletka zawiera 151,94 mg laktozy (w postaci laktozy jednowodnej). Rispolux, 4 mg

Jedna tabletka powlekana zawiera 4 mg rysperydonu (Risperidonum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Każda tabletka zawiera 202,49 mg laktozy (w postaci laktozy jednowodnej). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana Rispolux, 1 mg

Białe, owalne tabletki z rowkiem dzielącym i wyciśniętym symbolem “1 po jednej stronie.

Rispolux, 2 mg

Brzoskwiniowe, owalne tabletki z rowkiem dzielącym i wyciśniętym symbolem “2 po jednej stronie. Rispolux, 3 mg

Żółte, owalne tabletki z rowkiem dzielącym i wyciśniętym symbolem “3 po jednej stronie.

Rispolux, 4 mg

Zielone, owalne tabletki z rowkiem dzielącym i wyciśniętym symbolem “4 po jednej stronie.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Rysperydon jest wskazany w leczeniu schizofrenii.

Rysperydon jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego.

Rysperydon jest wskazany w krótkotrwałym leczeniu (do 6 tygodni) uporczywej agresji u pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego w stopniu umiarkowanym do ciężkiego, niereagujących na metody niefarmakologiczne oraz gdy istnieje ryzyko, że pacjent będzie stanowił zagrożenie dla samego siebie lub innych osób.

Rysperydon jest wskazany w krótkotrwałym (do 6 tygodni) objawowym leczeniu uporczywej agresji w przebiegu zaburzeń zachowania u dzieci w wieku od 5 lat i u młodzieży ze sprawnością intelektualną poniżej przeciętnej bądź upośledzonych umysłowo, zdiagnozowanych według kryteriów DSM-IV, u których nasilenie agresji i innych zachowań destrukcyjnych wymaga leczenia farmakologicznego. Farmakoterapia powinna stanowić integralną część wszechstronnego programu terapeutycznego, obejmującego działania psychospołeczne i edukacyjne. Zaleca się, aby rysperydon był przepisywany przez lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii dziecięcej i psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej lub lekarza specjalizującego się w leczeniu zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie

Schizofrenia

Dorośli

Rysperydon może być podawany jeden raz lub dwa razy na dobę.

Leczenie należy rozpocząć od dawki 2 mg rysperydonu na dobę. Dawka może być zwiększona drugiego dnia do 4 mg na dobę.

Od tego momentu dawka może pozostać niezmieniona lub, w razie konieczności, indywidualnie dostosowywana. U większości pacjentów korzystne wyniki daje stosowanie dawki od 4 do 6 mg na dobę, choć u niektórych pacjentów może być wskazane wolniejsze dostosowywanie dawki oraz mniejsza dawka początkowa i podtrzymująca.

Dawki większe niż 10 mg na dobę nie wykazują większej skuteczności od mniejszych dawek, mogą natomiast zwiększać częstość występowania objawów pozapiramidowych. Nie oceniano bezpieczeństwa stosowania dawek większych niż 16 mg na dobę, dlatego ich stosowanie nie jest zalecane.

Osoby w podeszłym wieku

Zalecana dawka początkowa wynosi 0,5 mg* dwa razy na dobę. Dawkę tę można dostosowywać indywidualnie i zwiększać o 0,5 mg* dwa razy na dobę do dawki 1 mg do 2 mg dwa razy na dobę.

* W przypadku dawek, których nie można podać stosując produkt leczniczy Rispolux, należy zastosować inne dostępne produkty lecznicze zawierające rysperydon o odpowiedniej mocy.

Dzieci i młodzież

Rysperydon nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze schizofrenią ze względu na brak danych dotyczących skuteczności.

Epizody maniakalne w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego

Dorośli

Rysperydon należy podawać raz na dobę, rozpoczynając od 2 mg. W razie konieczności dawkę

powinno się zwiększać o 1 mg na dobę, nie częściej niż co 24 godziny. Dawkę rysperydonu można dostosowywać indywidualnie w zakresie od 1 mg do 6 mg na dobę, w zależności od optymalnej skuteczności i tolerancji leku u pacjenta. Nie zbadano bezpieczeństwa stosowania dawek większych niż 6 mg na dobę w leczeniu epizodów maniakalnych.

Podobnie jak w przypadku innych leków stosowanych objawowo, kontynuacja leczenia rysperydonem musi być weryfikowana i uzasadniania aktualnym stanem pacjenta.

Osoby w podeszłym wieku

Zalecana dawka początkowa wynosi 0,5 mg* dwa razy na dobę. Dawka może być indywidualnie dostosowywana i zwiększana o 0,5 mg* dwa razy na dobę do dawki 1 mg do 2 mg dwa razy na dobę. Należy zachować ostrożność ze względu na niewystarczające doświadczenie kliniczne u osób w podeszłym wieku.

*    W przypadku dawek, których nie można podać stosując produkt leczniczy Rispolux, należy zastosować inne dostępne produkty lecznicze zawierające rysperydon o odpowiedniej mocy.

Dzieci i młodzież

Rysperydon nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat z epizodami maniakalnymi w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego ze względu na brak danych dotyczących skuteczności.

Uporczywa agresja u pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego w stopniu umiarkowanym do ciężkiego

Zalecana dawka początkowa wynosi 0,25 mg* dwa razy na dobę. W razie konieczności dawka może być indywidualnie zwiększana o 0,25 mg* dwa razy na dobę, nie częściej niż co drugi dzień. Optymalna dawka dla większości pacjentów wynosi 0,5 mg* dwa razy na dobę. U niektórych pacjentów może jednak być konieczne stosowanie dawek do 1 mg dwa razy na dobę.

Rysperydonu nie należy stosować dłużej niż 6 tygodni w leczeniu uporczywej agresji u pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego. Pacjentów należy poddawać regularnej i częstej ocenie, rozważając potrzebę dalszego leczenia.

*    W przypadku dawek, których nie można podać stosując produkt leczniczy Rispolux, należy zastosować inne dostępne produkty lecznicze zawierające rysperydon o odpowiedniej mocy.

Zaburzenia zachowania

Populacja pediatryczna: dzieci i młodzież w wieku od 5 do 18 lat

Dla osób o masie ciała 50 kg lub większej zalecana dawka początkowa wynosi 0,5 mg* raz na dobę.

W razie konieczności dawka może być indywidualnie zwiększana o 0,5 mg* raz na dobę, nie częściej niż co drugi dzień. Optymalna dawka dla większości pacjentów wynosi 1 mg raz na dobę. Jednak w leczeniu niektórych pacjentów produkt leczniczy jest skuteczny w dawce 0,5 mg* raz na dobę, zaś u innych najlepsze wyniki uzyskuje się stosując lek w dawce 1,5 mg* raz na dobę.

Dla osób o masie ciała mniejszej niż 50 kg zalecana dawka początkowa wynosi 0,25 mg* raz na dobę. W razie konieczności dawka może być indywidualnie zwiększana o 0,25 mg* na dobę, nie częściej niż co drugi dzień. Optymalna dawka dla większości pacjentów wynosi 0,5 mg* raz na dobę. Jednak w leczeniu niektórych pacjentów produkt leczniczy jest skuteczny w dawce 0,25 mg* raz na dobę, zaś u innych najlepsze wyniki uzyskuje się stosując lek w dawce 0,75 mg* raz na dobę.

* W przypadku dawek, których nie można podać stosując produkt leczniczy Rispolux, należy zastosować inne dostępne produkty lecznicze zawierające rysperydon o odpowiedniej mocy.

Podobnie jak w przypadku innych leków stosowanych objawowo, kontynuacja leczenia rysperydonem musi być weryfikowana i uzasadniania aktualnym stanem pacjenta.

Nie zaleca się stosowania rysperydonu u dzieci w wieku poniżej 5 lat ze względu na brak danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania w tym wskazaniu u dzieci w tej grupie wiekowej.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek wydalanie czynnej frakcji przeciwpsychotycznej jest mniejsze niż u osób dorosłych z prawidłową czynnością nerek. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby stężenie wolnej frakcji rysperydonu w osoczu jest zwiększone.

Niezależnie od wskazania terapeutycznego, u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby należy zmniejszyć o połowę dawkę początkową i kolejne dawki rysperydonu oraz zastosować wolniejsze zwiększanie dawki.

W tej grupie pacjentów rysperydon należy stosować ostrożnie.

Sposób podania

Rysperydon przeznaczony jest do podawania doustnego. Pokarm nie wpływa na wchłanianie rysperydonu.

Podczas odstawiania leku zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki. Po nagłym odstawieniu leków przeciwpsychotycznych stosowanych w dużych dawkach bardzo rzadko opisywano objawy odstawienia, w tym: nudności, wymioty, nadmierne pocenie się i bezsenność (patrz punkt 4.8). Mogą także ponownie wystąpić objawy psychotyczne i ruchy mimowolne (takie jak akatyzja, dystonie i dyskinezy).

Zamiana innych leków przeciwpsychotycznych na rysperydon

Jeśli ma to uzasadnienie medyczne, zaleca się stopniowe wycofywanie stosowanego poprzednio leczenia podczas rozpoczynania leczenia rysperydonem. Również w uzasadnionych medycznie przypadkach zamianę leków przeciwpsychotycznych w postaci depot na leczenie rysperydonem należy rozpocząć od zastąpienia nim następnego planowego wstrzyknięcia. Okresowo należy rozważać konieczność dalszego podawania leków przeciw parkinsonizmowi.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na rysperydon lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (wymienioną w punkcie 6.1).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Pacjenci w podeszłym wieku z otępieniem

Zwiększona umieralność pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem W metaanalizie 17 kontrolowanych badań z zastosowaniem atypowych leków przeciwpsychotycznych, w tym również rysperydonu, umieralność pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem, którzy otrzymywali atypowe leki przeciwpsychotyczne, była większa niż w grupie otrzymującej placebo. W kontrolowanych placebo badaniach z zastosowaniem doustnego rysperydonu w tej populacji częstość zgonów wynosiła 4,0% u pacjentów otrzymujących rysperydon w porównaniu z 3,1% u pacjentów otrzymujących placebo. Iloraz szans przy 95% przedziale ufności wynosił 1,21 (0,7: 2,1). Średnia wieku zmarłych pacjentów wynosiła 86 lat (w zakresie od 67 do 100 lat). Dane z dwóch dużych badań obserwacyjnych wykazały, że u pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem leczonych konwencjonalnymi (typowymi) lekami przeciwpsychotycznymi, ryzyko zgonu jest także nieznacznie zwiększone w porównaniu z pacjentami nieleczonymi. Dane te są niewystarczające, aby jednoznacznie i precyzyjnie ocenić wielkość tego ryzyka, a jego przyczyna nie jest znana. Nie wiadomo, w jakim zakresie zwiększoną umieralność stwierdzoną w badaniach obserwacyjnych można przypisać lekom przeciwpsychotycznym, a nie niektórym cechom charakterystycznym pacjentów.

Jednoczesne stosowanie furosemidu

W kontrolowanych placebo badaniach przeprowadzonych u pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem, większą umieralność obserwowano w grupie otrzymującej furosemid i rysperydon (7,3%; średnia wieku 89 lat, w zakresie od 75 do 97 lat) w porównaniu z pacjentami leczonymi samym rysperydonem (3,1%; średnia wieku 84 lata, w zakresie od 70 do 96 lat) lub otrzymujących sam furosemid (4,1%; średnia wieku 80 lat, w zakresie od 67 do 90 lat). Zwiększoną umieralność pacjentów leczonych rysperydonem oraz furosemidem stwierdzono w dwóch spośród czterech badań klinicznych. Podobnych skutków nie obserwowano podczas jednoczesnego podawania rysperydonu z innymi diuretykami (głównie tiazydowymi w małych dawkach).

Nie znaleziono dotąd jednoznacznego patofizjologicznego mechanizmu, który mógłby tłumaczyć te obserwacje i czynnika zgonów. Należy jednak zachować szczególną ostrożność oraz rozważyć ryzyko i korzyści przed podjęciem decyzji o jednoczesnym podawaniu tych leków oraz podawaniu rysperydonu z innymi diuretykami o silnym działaniu.

Nie stwierdzono zwiększonej umieralności pacjentów leczonych jednocześnie rysperydonem i innymi diuretykami. Niezależnie od stosowanego leczenia, odwodnienie jest ogólnym czynnikiem ryzyka wpływającym na umieralność i dlatego u pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem nie powinno się do niego dopuszczać.

Zdarzenia niepożądane naczyniowo-mózgowe (ang. Cerebrovascular Adverse Events, CVAE)

W randomizowanych, kontrolowanych placebo badaniach klinicznych z udziałem pacjentów z otępieniem stwierdzono w przybliżeniu trzykrotne zwiększenie ryzyka zdarzeń niepożądanych naczyniowo-mózgowych podczas stosowania niektórych atypowych leków przeciwpsychotycznych. Połączone dane z sześciu kontrolowanych placebo badań z zastosowaniem rysperydonu, przeprowadzonych głównie u pacjentów w podeszłym wieku (>65 lat) z otępieniem wykazały, że zdarzenia niepożądane naczyniowo-mózgowe (łącznie ciężkie i nieciężkie) wystąpiły u 3,3% (33/1009) pacjentów leczonych rysperydonem oraz u 1,2% (8/712) pacjentów otrzymujących placebo. Iloraz szans (przy 95% przedziale ufności) wynosił 2,96 (1,34; 7,50).

Mechanizm zwiększonego ryzyka nie jest znany. Nie można wykluczyć zwiększonego ryzyka dla innych leków przeciwpsychotycznych lub innych populacji.

Rysperydon należy stosować ostrożnie u pacjentów z czynnikami ryzyka udaru.

Ryzyko zdarzeń niepożądanych naczyniowo-mózgowych było znacząco większe u pacjentów z otępieniem typu mieszanego lub naczyniowego niż u pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego. Dlatego pacjenci z innymi typami otępienia niż alzheimerowski nie powinni być leczeni rysperydonem.

Lekarzom zaleca się ocenę ryzyka i korzyści ze stosowania rysperydonu u pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem, z uwzględnieniem indywidualnych czynników ryzyka wystąpienia udaru. Pacjentom lub ich opiekunom należy zalecić natychmiastowe zgłaszanie objawów przedmiotowych i podmiotowych możliwych niepożądanych zdarzeń naczyniowo-mózgowych, takich jak nagłe osłabienie lub drętwienie twarzy, rąk lub nóg i zaburzenia mowy lub widzenia. Należy bezzwłocznie rozważyć wszystkie opcje leczenia, włącznie z odstawieniem rysperydonu.

Rysperydon należy stosować wyłącznie w krótkotrwałym leczeniu uporczywej agresji u pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego, wspierając metody niefarmakologiczne, które miały ograniczoną skuteczność lub jej nie miały, a także wtedy, gdy istnieje potencjalne ryzyko, że pacjent będzie stanowił zagrożenie dla samego siebie lub innych. Należy systematycznie oceniać zarówno stan pacjenta, jak i potrzebę dalszego leczenia.

Niedociśnienie ortostatyczne

Na skutek blokowania przez rysperydon receptorów alfa może wystąpić niedociśnienie (ortostatyczne), zwłaszcza podczas początkowej fazy dostosowywania dawki. Po wprowadzeniu leku do obrotu obserwowano klinicznie istotne niedociśnienie tętnicze podczas jednoczesnego stosowania rysperydonu i leków przeciwnadciśnieniowych. Rysperydon należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobami układu krążenia (np. niewydolnością serca, zawałem mięśnia sercowego, zaburzeniami przewodzenia, odwodnieniem, hipowolemią lub chorobami naczyniowo-mózgowymi) i zwiększać dawkę stopniowo, zgodnie z zaleceniami (patrz punkt 4.2). W razie wystąpienia niedociśnienia tętniczego należy rozważyć zmniejszenie dawki.

Leukopenia, neutropenia i agranulocytoza

Podczas stosowania leków przeciwpsychotycznych (w tym rysperydonu) opisywano przypadki leukopenii, neutropenii i agranulocytozy. W okresie po wprowadzeniu rysperydonu do obrotu agranulocytozę zgłaszano bardzo rzadko (<1/10 000).

Stan pacjentów z klinicznie istotnym zmniejszeniem liczby krwinek białych (WBC) w wywiadzie lub z polekową leukopenią i (lub) neutropenią należy kontrolować w pierwszych miesiącach leczenia i rozważyć przerwanie stosowania rysperydonu po wystąpieniu pierwszych objawów klinicznie istotnego obniżenia wartości WBC bez innych przyczyn.

Należy uważnie kontrolować, czy u pacjentów z klinicznie istotną neutropenią nie występuje gorączka lub inne objawy podmiotowe lub przedmiotowe zakażenia, a w razie ich wystąpienia niezwłocznie wdrożyć leczenie.

U pacjentów z ciężką neutropenią (bezwzględna liczba neutrofilów <1 x 109/l) należy przerwać stosowanie rysperydonu i kontrolować WBC do czasu powrotu liczby leukocytów do normy.

Późne dyskinezy/objawy pozapiramidowe

Stosowanie leków wykazujących właściwości antagonistyczne w stosunku do receptorów dopaminowych związane jest z występowaniem późnych dyskinez, charakteryzujących się rytmicznymi, mimowolnymi ruchami, zwłaszcza mięśni języka i (lub) mięśni twarzy. Wystąpienie objawów pozapiramidowych jest czynnikiem ryzyka dla późnych dyskinez. W razie wystąpienia objawów przedmiotowych i podmiotowych późnych dyskinez należy rozważyć przerwanie leczenia wszelkimi lekami przeciwpsychotycznymi.

Złośliwy zespół neuroleptyczny

Istnieją doniesienia o występowaniu podczas stosowania leków przeciwpsychotycznych złośliwego zespołu neuroleptycznego, charakteryzującego się podwyższeniem temperatury ciała, sztywnością mięśni, niestabilnością układu autonomicznego, zaburzeniami świadomości i zwiększeniem aktywności kinazy kreatynowej w surowicy. Ponadto może wystąpić mioglobinuria (rabdomioliza) i ostra niewydolność nerek. W takim przypadku należy przerwać stosowanie wszystkich leków przeciwpsychotycznych, w tym rysperydonu.

Choroba Parkinsona i otępienie z obecnością ciał Lewy’ego

Przed przepisaniem leków przeciwpsychotycznych, w tym rysperydonu, pacjentom z chorobą Parkinsona lub otępieniem z obecnością ciał Lewy’ego, lekarze powinni rozważyć stosunek ryzyka do korzyści. Rysperydon może zaostrzyć przebieg choroby Parkinsona. U pacjentów obu grup może występować zwiększone ryzyko złośliwego zespołu neuroleptycznego i zwiększona wrażliwość na leki przeciwpsychotyczne; pacjentów tych wyłączono z badań klinicznych. Objawy zwiększonej wrażliwości na leki przeciwpsychotyczne mogą obejmować: splątanie, zaburzenie świadomości, niestabilność postawy z częstymi upadkami, które towarzyszą objawom pozapiramidowym.

Hiperglikemia i cukrzyca

Podczas leczenia rysperydonem stwierdzano wystąpienie hiperglikemii, cukrzycy i zaostrzenie przebiegu istniejącej cukrzycy. W niektórych przypadkach obserwowano wcześniejsze zwiększenie masy ciała, co może stanowić czynnik sprzyjający. Bardzo rzadko stwierdzano rozwój kwasicy ketonowej, a rzadko wystąpienie śpiączki cukrzycowej. Zaleca się prowadzenie odpowiedniej obserwacji klinicznej, zgodnie z przyjętymi wytycznymi dla leczenia przeciwpsychotycznego. Należy kontrolować, czy u pacjentów leczonych atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi (w tym rysperydonem) nie występują objawy hiperglikemii (tj. polidypsja, wielomocz, zwiększone łaknienie i osłabienie) oraz regularnie oceniać kontrolę glikemii u pacjentów z cukrzycą.

Zwiększenie masy ciała

Podczas stosowania rysperydonu notowano znaczące zwiększenie masy ciała. Należy regularnie kontrolować masę ciała pacjenta.

Hiperprolaktynemia

Badania hodowli tkankowych wskazują, że prolaktyna może stymulować wzrost komórek nowotworowych w guzach piersi u ludzi.

Wprawdzie nie wykazano do tej pory w badaniach klinicznych i epidemiologicznych wyraźnego związku z podawanymi lekami przeciwpsychotycznymi, należy zachować ostrożność u pacjentów z wywiadem w tym kierunku.

Rysperydon należy stosować ostrożnie u pacjentów ze stwierdzoną wcześniej hiperprolaktynemią i u pacjentów z guzami prolaktynozależnymi.

Wydłużenie odstępu QT

Wydłużenie odstępu QT było bardzo rzadko zgłaszane po wprowadzeniu rysperydonu do obrotu. Podobnie, jak inne leki przeciwpsychotyczne, rysperydon należy przepisywać ostrożnie pacjentom z rozpoznaną chorobą sercowo-naczyniową, wydłużeniem odstępu QT w wywiadzie rodzinnym, bradykardią lub zaburzeniami równowagi elektrolitowej (hipokaliemią i hipomagnezemią) ze względu na zwiększone ryzyko zaburzeń rytmu serca. Ostrożność należy także zachować w przypadku stosowania rysperydonu jednocześnie z innymi lekami, które wydłużają odstęp QT.

Napady drgawkowe

Rysperydon należy stosować ostrożnie u pacjentów z napadami drgawek w wywiadzie lub z innymi stanami, które mogą obniżać próg drgawkowy.

Priapizm

Podczas leczenia rysperydonem może wystąpić priapizm na skutek działania blokującego receptor alfa-adrenergiczny.

Regulacja temperatury ciała

Lekom przeciwpsychotycznym przypisywano właściwość zakłócania zdolności organizmu do obniżania temperatury podstawowej ciała. Zaleca się zachowanie odpowiedniej ostrożności w przypadku przypisywania rysperydonu pacjentom, u których mogą wystąpić czynniki sprzyjające podwyższeniu podstawowej temperatury ciała, np. wykonujących intensywny wysiłek fizyczny, narażonych na działanie skrajnie wysokich temperatur, przyjmujących jednocześnie leki o działaniu przeciwcholinergicznym lub odwodnionych.

Działanie przeciwwymiotne

W nieklinicznych badaniach rysperydonu obserwowano działanie przeciwwymiotne. Działanie to, jeśli występuje u ludzi, może maskować objawy przedmiotowe i podmiotowe przedawkowania niektórych leków lub objawy zaburzeń, takich jak niedrożność jelit, zespół Reye’a i guz mózgu.

Zaburzenia czynności nerek i wątroby

Zdolność eliminacji czynnej frakcji przeciwpsychotycznej jest mniejsza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek niż u dorosłych pacjentów z prawidłową czynnością nerek. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby stężenie wolnej frakcji rysperydonu w osoczu jest zwiększone (patrz punkt 4.2).

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

Podczas stosowania leków przeciwpsychotycznych opisywano przypadki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ). Ze względu na występujące często u pacjentów leczonych lekami przeciwpsychotycznymi nabyte czynniki ryzyka dla ŻChZZ, przed rozpoczęciem leczenia rysperydonem i w trakcie jego trwania należy zidentyfikować wszystkie możliwe czynniki ryzyka dla ŻChZZ i podjąć odpowiednie działania zapobiegawcze.

Śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki

Podczas chirurgicznego leczenia zaćmy u pacjentów leczonych antagonistami receptorów alfa-1a-adrenergicznych (w tym rysperydonem) obserwowano wystąpienie śródoperacyjnego zespołu wiotkiej tęczówki (ang. Intraoperative Floppy Iris Syndrome, IFIS). IFIS może zwiększyć ryzyko związanych z okiem powikłań w przebiegu i po zakończeniu operacji. Przed operacją należy poinformować chirurga okulistycznego o aktualnym lub przebytym leczeniu lekami o działaniu alfa-1a-adrenolitycznym. Nie określono potencjalnych korzyści z przerwania leczenia alfa-1-adrenolitykiem przed chirurgicznym zabiegiem usunięcia zaćmy i należy je rozważyć wobec ryzyka przerwania leczenia przeciwpsychotycznego.

Populacja pediatryczna

Przed przepisaniem rysperydonu dzieciom i młodzieży z zaburzeniami zachowania należy przeprowadzić dokładną analizę fizycznych i społecznych przyczyn zachowań agresywnych, takich jak ból czy niewłaściwe wymagania środowiskowe.

Należy dokładnie obserwować działanie sedatywne rysperydonu w tej populacji ze względu na możliwy wpływ na zdolność uczenia się. Zmiana czasu podawania rysperydonu może zmniejszyć wpływ sedacji na koncentrację u dzieci i młodzieży.

Podawanie rysperydonu wiązało się z umiarkowanym zwiększeniem masy ciała i wartości wskaźnika masy ciała (BMI). Zaleca się określenie masy ciała pacjenta przed rozpoczęciem leczenia, a następnie regularną jej kontrolę. Zmiany wzrostu stwierdzane w długotrwałych, otwartych badaniach rozszerzonych mieściły się w normach określonych dla danego wieku. Wpływ długotrwałego leczenia rysperydonem na dojrzewanie płciowe i wzrost nie został wystarczająco zbadany. Ze względu na możliwość wpływu przedłużonej hiperprolaktynemii na rozwój fizyczny i dojrzewanie płciowe dzieci i młodzieży należy rozważyć regularną ocenę kliniczną stanu endokrynologicznego pacjenta, obejmującą pomiary wzrostu, masy ciała, dojrzewania płciowego, kontrolę występowania miesiączkowania i innych potencjalnych skutków prolaktynozależnych.

Podczas leczenia rysperydonem należy regularnie kontrolować występowanie objawów pozapiramidowych oraz innych zaburzeń ruchu.

Szczególne zalecenia dotyczące dawkowania u dzieci i młodzieży, patrz punkt 4.2.

Substancje pomocnicze

Tabletki powlekane zawierają laktozę. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych, zaleca się ostrożność podczas przepisywania rysperydonu jednocześnie z lekami, które wydłużają odstęp QT, takimi jak np. leki przeciwarytmiczne (np. chinidyna, dyzopiramid, prokainamid, propafenon, amiodaron, sotalol), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (tj. amitryptylina), czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne (tj. maprotylina), niektóre leki przeciwhistaminowe, inne leki przeciwpsychotyczne, niektóre leki przeciwmalaryczne (tj. chinina i meflochina) oraz leki, które powodują zaburzenia elektrolitowe (hipokaliemię i hipomagnezemię), bradykardię lub hamujące metabolizm rysperydonu w wątrobie. Lista ta ma charakter informacyjny i nie jest wyczerpująca.

Możliwość wpływu rysperydonu na inne produkty lecznicze

Ze względu na zwiększone ryzyko sedacji rysperydon należy stosować ostrożnie w skojarzeniu z innymi substancjami działającymi ośrodkowo, zwłaszcza zawierającymi alkohol, opioidy, leki przeciwhistaminowe oraz benzodiazepiny.

Rysperydon może antagonizować działanie lewodopy i innych agonistów dopaminergicznych. Jeśli to skojarzenie uznane jest za konieczne, zwłaszcza w schyłkowej fazie choroby Parkinsona, należy zastosować najmniejsze skuteczne dawki obu leków.

Po wprowadzeniu rysperydonu do obrotu obserwowano istotne klinicznie niedociśnienie tętnicze po zastosowaniu rysperydonu w skojarzeniu z lekami przeciwnadciśnieniowymi.

Rysperydon nie wpływa w stopniu istotnym klinicznie na parametry farmakokinetyczne litu, kwasu walproinowego, digoksyny lub topiramatu.

Możliwość wpływu innych produktów leczniczych na rysperydon

Wykazano, że karbamazepina zmniejsza stężenie w osoczu czynnej frakcji przeciwpsychotycznej rysperydonu. Podobne działania można zaobserwować podczas stosowania leków również indukujących enzym wątrobowy CYP3A4 oraz glikoproteinę P, takich jak ryfampicyna, fenytoina i fenobarbital. W przypadku rozpoczynania lub przerwania leczenia karbamazepiną lub innymi lekami indukującymi enzym wątrobowy CYP3A4 i (lub) glikoproteinę (P-gp), lekarz powinien ponownie określić dawkowanie rysperydonu.

Fluoksetyna i paroksetyna, inhibitory CYP2D6, zwiększają stężenie rysperydonu w osoczu, ale również w mniejszym stopniu jego czynnej frakcji przeciwpsychotycznej. Oczekuje się, że inne inhibitory CYP2D6, takie jak chinidyna, mogą wpływać w podobny sposób na stężenia rysperydonu w osoczu. Jeśli rozpoczyna się lub kończy leczenie skojarzone fluoksetyną lub paroksetyną z rysperydonem, lekarz powinien ponownie ocenić dawkowanie rysperydonu.

Werapamil, inhibitor CYP3A4 i P-gp, zwiększa stężenie rysperydonu w osoczu.

Galantamina i donepezyl nie wpływają w sposób istotny klinicznie na parametry farmakokinetyczne rysperydonu i czynną frakcję przeciwpsychotyczną rysperydonu.

Pochodne fenotiazyny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i niektóre leki beta-adrenolityczne mogą zwiększać stężenie w osoczu rysperydonu, ale nie czynnej frakcji przeciwpsychotycznej. Amitryptylina nie wpływa na właściwości farmakokinetyczne rysperydonu lub czynnej frakcj i przeciwpsychotycznej. Cymetydyna i ranitydyna zwiększają dostępność biologiczną rysperydonu, ale jedynie w minimalnym stopniu wpływają na czynną frakcję przeciwpsychotyczną. Erytromycyna, inhibitor CYP3A4, nie zmienia farmakokinetyki rysperydonu ani jego czynnej frakcji przeciwpsychotycznej.

Jednoczesne stosowanie leków psychostymulujących (np. metylofenidatu) z rysperydonem u dzieci i młodzieży nie zmienia farmakokinetyki ani skuteczności rysperydonu.

Zwiększona umieralność pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem, otrzymujących jednocześnie furosemid, patrz punkt 4.4.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania doustnego rysperydonu z paliperydonem, gdyż paliperydon jest aktywnym metabolitem rysperydonu i takie skojarzenie może prowadzić do dodatkowej ekspozycji na czynną frakcję psychotyczną.

Dzieci i młodzież

Badania interakcji przeprowadzono tylko u dorosłych.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania rysperydonu u kobiet w ciąży. W badaniach na zwierzętach nie stwierdzono działania teratogennego rysperydonu, ale obserwowano innego rodzaju toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenie dla ludzi nie jest znane.

U noworodków, których matki przyjmowały w trzecim trymestrze ciąży leki przeciwpsychotyczne (w tym rysperydon), istnieje ryzyko wystąpienia po porodzie reakcji niepożądanych (włącznie z objawami pozapiramidowymi i (lub) objawami odstawienia) o różnym nasileniu i czasie trwania. Opisywano przypadki pobudzenia, hipertonii, hipotonii, drżenia, senności, niewydolności oddechowej lub zaburzeń karmienia. Z tego względu należy uważnie obserwować noworodki. Dlatego rysperydonu nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Jeśli konieczne jest przerwanie leczenia rysperydonem w okresie ciąży, nie należy odstawiać leku w sposób nagły.

Karmienie piersią

W badaniach na zwierzętach stwierdzono przenikanie rysperydonu i 9-hydroksyrysperydonu do mleka. Wykazano, że oba związki przenikają również w małych ilościach do mleka kobiecego. Brak danych dotyczących działań niepożądanych u niemowląt karmionych piersią, dlatego należy ocenić przewagę korzyści z karmienia piersią wobec potencjalnego zagrożenia dla dziecka.

Płodność

Podobnie jak inne produkty lecznicze z grupy antagonistów receptorów dopaminowych D2, rysperydon zwiększa stężenie prolaktyny. Hiperprolaktynemia może hamować wydzielanie gonadoliberyny przez podwzgórze, powodując zmniejszenie wydzielania gonadotropiny z przysadki mózgowej. To z kolei może zahamować funkcje reprodukcyjne na skutek zmniejszenia wytwarzania steroidów płciowych zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn.

W badaniach nieklinicznych nie obserwowano istotnych działań.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Rysperydon może wywierać niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn ze względu na potencjalne działanie na układ nerwowy i zaburzenia widzenia (patrz punkt 4.8). Pacjentom należy poradzić, aby nie prowadzili pojazdów i nie obsługiwali maszyn do czasu poznania indywidualnej wrażliwości na lek.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi (występującymi z częstością >10%) są parkinsonizm, uspokojenie i (lub) senność, ból głowy i bezsenność.

Do działań, które wydają się być zależne od dawki, należy parkinsonizm i akatyzja.

Niżej podano wszystkie działania niepożądane zgłaszane w trakcie badań klinicznych i po wprowadzeniu rysperydonu do obrotu, zgodnie z częstością obserwowaną podczas badań klinicznych.

Zastosowano następujące określenia odnoszące się do częstości ich występowania: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000) i częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Działania niepożądane według klasyfi

cacji układów i narządów oraz częstości

Klasyfikacja układów i narządów wg MedDRA

Częstość

Działania niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Często

Zapalenie płuc, grypa, zapalenie oskrzeli, zakażenie górnych dróg oddechowych, zapalenie zatok, zakażenie ucha, zakażenie dróg moczowych

Niezbyt często

Zakażenie wirusowe, zapalenie migdałków podniebiennych, zapalenie tkanki łącznej, zakażenie oka, miej scowe zakażenie, pasożytnicze zapalenie skóry, zakażenie dróg oddechowych, zapalenie pęcherza moczowego, grzybica paznokci

Rzadko

Zakażenie

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często

Neutropenia, zmniejszenie liczby krwinek białych, niedokrwistość, małopłytkowość, zmniej szenie wartości hematokrytu, zwiększenie

liczby eozynofilów

Rzadko

Agranulocytozac

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często

Nadwrażliwość

Rzadko

Reakcja anafilaktycznac

Zaburzenia

endokrynologiczne

Często

Hiperprolaktynemiaa

Rzadko

Nieprawidłowe wydzielanie hormonu antydiuretycznego, glukozuria

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często

Zwiększenie masy ciała, zwiększone łaknienie, zmniej szone łaknienie

Niezbyt często

Cukrzycab, jadłowstręt, nadmierne pragnienie, hiperglikemia, zwiększone stężenie cholesterolu we krwi, zmniej szenie masy ciała

Rzadko

Zatrucie wodnec, hipoglikemia, hiperinsulinemiac, zwiększone stężenie triglicerydów we krwi

Bardzo rzadko

Kwasica cukrzycowa (ketonowa)

Zaburzenia psychiczne

Bardzo często

Bezsennośćd

Często

Depresja, niepokój, pobudzenie, zaburzenia snu

Niezbyt często

Stan splątania, mania, zmniej szenie libido, nerwowość, koszmary senne

Rzadko

Brak orgazmu, spłaszczony afekt

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często

Uspokojenie i (lub) senność, parkinsonizmd, ból głowy

Często

Akatyzjad, zawroty głowy, drżenie, dystoniad, dyskinezad

Niezbyt często

Brak reakcji na bodźce, utrata przytomności, omdlenie, zmniejszony poziom świadomości, dyzartria, zaburzenia uwagi, zawroty głowy przy zmianie pozycji ciała, zaburzenia równowagi, późne dyskinezy, zaburzenia koordynacji, niedoczulica, zaburzenia smaku, niedokrwienie mózgu, drgawkid, nadmierna aktywność psychoruchowa, parestezje

Rzadko

Złośliwy zespół neuroleptyczny, śpiączka cukrzycowa, zaburzenia krążenia mózgowego, drżenie głowy

Zaburzenia oka

Często

Niewyraźne widzenie, zapalenie spojówek

Niezbyt często

Przekrwienie oczu, suchość oka, zwiększone łzawienie, światłowstręt

Rzadko

Zaburzenia ruchu gałek ocznych, uciekanie gałek ocznych, jaskra, powstawanie strupków na brzegach powiek, zespół wiotkiej tęczówki (śródoperacyj ny)c

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często

Ból ucha, szumy uszne, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego

Zaburzenia serca

Często

Tachykardia

Niezbyt często

Blok przedsionkowo-komorowy, migotanie przedsionków, zaburzenia przewodzenia, wydłużenie odstępu QT w EKG, nieprawidłowy zapis EKG, bradykardia, kołatanie serca

Rzadko

Arytmia zatokowa

Zaburzenia naczyniowe

Często

Nadciśnienie tętnicze

Niezbyt często

Niedociśnienie tętnicze, niedociśnienie ortostatyczne, uderzenia gorąca

Rzadko

Zatorowość płucna, zakrzepica żylna

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często

Duszność, krwawienie z nosa, kaszel, przekrwienie błony śluzowej nosa, ból gardła i krtani

Niezbyt często

Świszczący oddech, zachłystowe zapalenie płuc, przekrwienie płuc, zaburzenia oddychania, rzężenie, przekrwienie dróg oddechowych, dysfonia

Rzadko

Zespół bezdechu sennego, hiperwentylacja

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Wymioty, biegunka, zaparcie, nudności, ból brzucha, odczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, niestrawność, suchość błony śluzowej jamy ustnej, ból zęba

Niezbyt często

Zaburzenia połykania, zapalenie błony śluzowej przewodu pokarmowego, nietrzymanie kału, guz kałowy, wzdęcia

Rzadko

Niedrożność jelit, zapalenie trzustki, obrzęk języka, zapalenie czerwieni wargowej

Bardzo rzadko

Ileus

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często

Zwiększenie aktywności aminotransferaz, zwiększenie aktywności gamma-glutamylotransferazy, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Rzadko

Żółtaczka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Wysypka, rumień

Niezbyt często

Zmiany skórne, zaburzenia skóry, świąd, trądzik, odbarwienie skóry, łysienie, łojotokowe zapalenie skóry, suchość skóry, nadmierne rogowacenie, pokrzywka, wyprysk

Rzadko

Wykwity polekowe, łupież

Bardzo rzadko

Obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często

Ból stawów, ból pleców, kurcze mięśni, ból mięśniowo-kostny

Niezbyt często

Zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej, osłabienie mięśni, ból szyi, obrzęk stawów, nieprawidłowa postawa, sztywność stawów,

Rzadko

Rabdomioliza

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często

Nietrzymanie moczu

Niezbyt często

Zatrzymanie moczu, bolesne lub trudne oddawanie moczu, częstomocz

Ciąża, połóg i okres okołoporodowy

Rzadko

Zespół odstawienia u noworodków (patrz punkt 4.6)

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Niezbyt często

Brak miesiączki, zaburzenia czynności seksualnych, zaburzenia wzwodu, zaburzenia wytrysku, mlekotok, ginekomastia, zaburzenia miesiączkowania, upławy, ból piersi, odczucie dyskomfortu w piersiach

Rzadko

Priapizmc, opóźnienie miesiączki, obrzęk piersi, powiększenie piersi, wydzielina z piersi

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Gorączka, uczucie zmęczenia, obrzękid, astenia, ból w klatce piersiowej, ból

Niezbyt często

Obrzęk twarzy, nieprawidłowy chód, nieprawidłowe czucie, pragnienie, odczucie dyskomfortu w klatce piersiowej, dreszcze, zwiększenie temperatury ciała, złe samopoczucie, odczucie dyskomfortu

Rzadko

Hipotermia, zmniejszenie temperatury ciała, zespół odstawienia, uczucie zimna w kończynach, stwardnienie0

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Często

Upadki

a Hiperprolaktynemia może w niektórych wypadkach prowadzić do ginekomastii, zaburzeń miesiączkowania, braku miesiączki, mlekotoku.

b W kontrolowanych placebo badaniach cukrzycę notowano u 0,18% pacjentów otrzymujących rysperydon w porównaniu z 0,11% pacjentów otrzymujących placebo. Ogólna częstość cukrzycy notowana we wszystkich badaniach klinicznych u wszystkich pacjentów leczonych rysperydonem wyniosła 0,43%.

c Nie odnotowane w badaniach klinicznych, ale obserwowane po wprowadzeniu rysperydonu do obrotu.

d Mogą wystąpić zaburzenia pozapiramidowe: parkinsonizm (nadmierne wydzielanie śliny, sztywność mięśni szkieletowych, ślinienie się, objaw koła zębatego w parkinsonizmie, bradykinezja, hipokinezja, maskowaty wyraz twarzy, napięcie mięśni, akineza, sztywność karku, sztywność mięśni, chód parkinsonowski i nieprawidłowy odruch z gładzizny czoła, związane z parkinsonizmem drżenie spoczynkowe), akatyzja (niepokój ruchowy, hyperkinezja i zespół niespokojnych nóg), drżenie, dyskineza (drganie mięśni, choreoatetoza, atetoza i drgawki kloniczne mięśni), dystonia.

Dystonia obejmuje dystonię, zwiększone napięcie mięśni, kręcz szyi, mimowolne skurcze mięśni, przykurcz mięśni, kurcz powiek, rotacyjne ruchy gałki ocznej, porażenie języka, skurcze mięśni twarzy, skurcz krtani, miotonię, opistotonus, skurcz mięśni ust i gardła, pleurototonus, skurcz języka i szczękościsk. Należy zauważyć, że wymieniono szeroki zakres objawów, które niekoniecznie muszą mieć podłoże pozapiramidowe. Bezsenność obejmuje: trudności w zasypianiu (initial insomnia), przebudzenia w nocy (middle insomnia). Drgawki obejmują drgawki typu grand mal. Zaburzenia miesiączkowania obejmują nieregularne miesiączkowanie, rzadkie miesiączkowanie. Obrzęki obejmują obrzęki uogólnione, obrzęki obwodowe, obrzęk ciastowaty.

Działania niepożądane notowane podczas stosowania paliperydonu

Paliperydon jest czynnym metabolitem rysperydonu, dlatego profile działań niepożądanych obu substancji (stosowanych zarówno w postaci doustnej, jak i wstrzykiwań) są dla nich wspólne. Oprócz powyższych działań niepożądanych, niżej wymienione działanie niepożądane paliperydonu może również dotyczyć rysperydonu.

Zaburzenia serca: zespół tachykardii postawno-ortostatycznej.

Działania związane z klasą leków

Podobnie, jak w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych, po wprowadzeniu rysperydonu do obrotu opisywano bardzo rzadkie przypadki wydłużenia odstępu QT. Do innych działań dotyczących serca, związanych z klasą leków i opisywanych dla leków przeciwpsychotycznych, które wydłużają odstęp QT, należą: komorowe zaburzenia rytmu serca, migotanie komór, tachykardia komorowa, nagły zgon, zatrzymanie czynności serca i częstoskurcz komorowy typu torsade de pointes.

Podczas stosowania leków przeciwpsychotycznych opisywano występujące z nieznaną częstością przypadki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, w tym również przypadki zatoru płuc i zakrzepicy żył głębokich.

Zwiększenie masy ciała

Na podstawie połączonych danych pochodzących z trwających 6 do 8 tygodni badań kontrolowanych placebo określano stosunek ilościowy dorosłych pacjentów ze schizofrenią, otrzymujących rysperydon i placebo, spełniających kryterium zwiększenia masy ciała o co najmniej 7% masy początkowej. Stwierdzono statystycznie większą częstość zwiększenia masy ciała w grupie otrzymującej rysperydon (18%) niż w grupie otrzymującej placebo (9%). Połączone dane z trwających 3 tygodnie, kontrolowanych placebo badań z udziałem dorosłych pacjentów z ostrą manią, częstość występowania zwiększenia masy ciała co najmniej o 7% w momencie zakończenia badania była porównywalna w grupie otrzymującej rysperydon (2,5%) oraz w grupie placebo (2,4%) i był nieznacznie większy w aktywnej grupie kontrolnej (3,5%).

W długotrwałych badaniach u dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania i innymi zachowaniami destrukcyjnymi stwierdzono zwiększenie masy ciała średnio o 7,3 kg po 12 miesiącach leczenia. Oczekiwane zwiększenie masy ciała u zdrowych dzieci w wieku od 5 do 12 lat wynosi 3 do 5 kg rocznie. U dziewcząt w wieku od 12 do 16 lat tempo zwiększenia masy ciała wynosi od 3 do 5 kg rocznie, podczas gdy u chłopców około 5 kg rocznie.

Dodatkowe informacje dotyczące szczególnych populacji

Niżej opisano działania niepożądane produktu leczniczego, które notowano częściej u pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem lub u dzieci niż u osób dorosłych:

Osoby w podeszłym wieku z otępieniem

U pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem działaniami niepożądanymi opisywanymi w badaniach klinicznych były: przemijający napad niedokrwienia, występujący z częstością 1,4% oraz udary naczyniowe mózgu, występujące z częstością 1,5%. Ponadto następujące działania niepożądane występowały u co najmniej 5% pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem i z częstością co najmniej dwukrotnie większą niż w innych populacjach osób dorosłych: zakażenie dróg moczowych, obrzęk obwodowy, letarg i kaszel.

Dzieci i młodzież

Rodzaj działań niepożądanych u dzieci powinien być zasadniczo podobny do obserwowanego u dorosłych. Następujące działania niepożądane występowały u co najmniej 5% dzieci (w wieku od 5 do 17 lat) i z częstością co najmniej dwukrotnie większą niż obserwowana w badaniach klinicznych u osób dorosłych: senność i (lub) uspokojenie, uczucie zmęczenia, ból głowy, wzmożone łaknienie, wymioty, zakażenie górnych dróg oddechowych, przekrwienie błony śluzowej nosa, ból brzucha, zawroty głowy, kaszel, gorączka, drżenie, biegunka i mimowolne oddawanie moczu. Nie zbadano odpowiednio wpływu długotrwałego leczenia rysperydonem na dojrzewanie płciowe i wzrost pacjentów (patrz „Populacja pediatryczna” w punkcie 4.4).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Objawy podmiotowe i przedmiotowe przedawkowania wynikają na ogół z nasilenia znanych działań farmakologicznych rysperydonu. Należą do nich senność i sedacja, tachykardia, niedociśnienie tętnicze i objawy pozapiramidowe. Po przedawkowaniu opisywano wydłużenie odstępu QT i drgawki. Przedawkowanie stosowanych jednocześnie rysperydonu i paroksetyny powodowało zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes.

W przypadku ostrego przedawkowania należy brać pod uwagę możliwość zatrucia wieloma lekami.

Postępowanie

Należy uzyskać i utrzymywać drożność dróg oddechowych i zapewnić odpowiednią podaż tlenu oraz wentylację. Należy rozważyć płukanie żołądka (po wykonaniu intubacji, jeżeli pacjent jest nieprzytomny) i podanie węgla aktywowanego razem z lekiem przeczyszczającym, jeśli od zażycia leku nie upłynęła więcej niż 1 godzina. Należy natychmiast rozpocząć monitorowanie czynności układu krążenia z ciągłym zapisem elektrokardiograficznym w celu wykrycia ewentualnych zaburzeń rytmu serca.

Nie ma specjalnej odtrutki na rysperydon, dlatego należy wdrożyć odpowiednie leczenie objawowe. Niedociśnienie tętnicze i zapaść krążeniową należy leczyć odpowiednimi metodami, takimi jak dożylne podawanie płynów i (lub) leków sympatykomimetycznych. Jeśli wystąpią ciężkie objawy pozapiramidowe należy podać lek przeciwcholinergiczny. Do czasu ustąpienia objawów przedawkowania pacjent powinien pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarza.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki przeciwpsychotyczne. Kod ATC: N05AX08 Mechanizm działania

Rysperydon jest wybiórczym antagonistą monoaminergicznym o unikatowych właściwościach. Wykazuje duże powinowactwo do receptorów serotoninowych 5-HT2 i dopaminowych D2. Wiąże się również z receptorami alfa-1-adrenergicznymi i w mniejszym stopniu z receptorami histaminowymi Hj oraz alfa-2- adrenergicznymi. Rysperydon nie wykazuje powinowactwa do receptorów cholinergicznych.

Działania farmakodynamiczne

Mimo że rysperydon jest silnym antagonistą receptorów D2, co wiąże się z korzystnym wpływem na objawy wytwórcze schizofrenii, to słabiej hamuje on aktywność motoryczną i wykazuje słabsze działanie kataleptyczne niż klasyczne neuroleptyki. Zrównoważone ośrodkowe działanie antagonistyczne na receptory serotoninowe i dopaminowe może zmniejszać prawdopodobieństwo wystąpienia pozapiramidowych działań niepożądanych i rozszerzyć działanie terapeutyczne na negatywne i afektywne objawy schizofrenii.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Schizofrenia

Skuteczność rysperydonu w krótkotrwałym leczeniu schizofrenii ustalono w czterech badaniach, trwających od 4 do 8 tygodni, do których włączono ponad 2500 pacjentów spełniających kryteria DSM-IV dla schizofrenii. W 6-tygodniowym, kontrolowanym placebo badaniu, w którym dawki rysperydonu zwiększano do 10 mg/dobę i podawano dwa razy na dobę, rysperydon był bardziej skuteczny niż placebo wg Krótkiej Skali Oceny Psychiatrycznej (ang. BPRS - Brief Psychiatric Rating Scale).

W 8-tygodniowym, kontrolowanym placebo badaniu z zastosowaniem czterech stałych dawek rysperydonu (2 mg, 6 mg, 10mg i 16 mg na dobę, podawanych dwa razy na dobę) stwierdzono, że wszystkie cztery grupy wykazują lepsze wyniki w Skali Zespołu Objawów Pozytywnych i Negatywnych (ang. PANSS - Positive and Negative Syndrome Scale) w porównaniu z placebo.

W trwającym 8 tygodni badaniu porównującym dawki, w którym zastosowano pięć stałych dawek rysperydonu (1 mg, 4 mg, 8 mg, 12 mg i 16 mg na dobę, podawanych dwa razy na dobę), stwierdzono lepsze wyniki w skali PANSS w grupach otrzymujących rysperydon w dawkach 4 mg, 8 mg i 16 mg na dobę niż w grupie otrzymującej 1 mg/dobę.

W 4-tygodniowym, kontrolowanym placebo badaniu dotyczącym porównania dawek, w którym zastosowano dwie stałe dawki rysperydonu (4 mg i 8 mg podawane raz na dobę), obie grupy uzyskały lepsze wyniki w skali PANSS w porównaniu z placebo, łącznie z całkowitym wynikiem PANSS i miarą odpowiedzi (>20% zmniejszenia całkowitego wyniku PANSS). W ramach dłuższego badania dorosłych pacjentów leczonych ambulatoryjnie, spełniających w większości kryteria DSM-IV dla schizofrenii i stabilnych klinicznie od co najmniej 4 tygodni w okresie przyjmowania leku przeciwpsychotycznego, przydzielono losowo do grup otrzymujących od 2 mg do 8 mg rysperydonu na dobę lub haloperydol. Pacjentów obserwowano przez rok do 2 lat, czy nie występują u nich nawroty choroby. U pacjentów otrzymujących rysperydon stwierdzono znacząco dłuższy czas do wystąpienia nawrotu niż u pacjentów otrzymujących haloperydol.

Epizody maniakalne w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego

Skuteczność rysperydonu w monoterapii ostrych epizodów maniakalnych związanych z zaburzeniem dwubiegunowym typu I wykazano w trzech kontrolowanych placebo badaniach z podwójnie ślepą próbą, w których udział wzięło około 820 pacjentów z zaburzeniem dwubiegunowym typu I wg kryteriów DSM-IV. W badaniach tych wykazano znacząco większą skuteczność rysperydonu w dawce od 1 mg do 6 mg na dobę (w dwóch badaniach dawka początkowa 3 mg, a w jednym badaniu 2 mg) od placebo w odniesieniu do wcześniej ustalonego punktu końcowego, tzn. zmiany w stosunku do wyniku początkowego w skali manii Younga (ang. YMRS - Young Mania Rating Scale) w 3. tygodniu leczenia. Wtórne wyniki skuteczności były ogólnie zgodne z wynikami pierwotnymi. Odsetek pacjentów, u których po 3 tygodniach zanotowano zmniejszenie o co najmniej 50% łącznego wyniku YMRS w stosunku do wyniku początkowego, był znacząco większy w grupie otrzymującej rysperydon niż w grupie placebo. Jedno z badań obejmowało grupę otrzymującą haloperydol oraz zastosowano w nim 9-tygodniową fazę podtrzymującą z podwójnie ślepą próbą. Skuteczność utrzymywała się przez cały 9-tygodniowy okres leczenia podtrzymującego. Zmiana w stosunku do wyniku początkowego w skali YMRS wskazywała na ciągłą poprawę i w 12. tygodniu była porównywalna dla rysperydonu i haloperydolu.

Skuteczność rysperydonu podawanego ze środkami stabilizującymi nastrój w leczeniu ostrej manii wykazano w dwóch 3-tygodniowych badaniach z podwójnie ślepą próbą, obejmujących około 300 pacjentów spełniających kryteria DSM-IV dla zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I. W jednym 3-tygodniowym badaniu wykazano, że rysperydon w dawce od 1 mg do 6 mg na dobę, z dawką początkową 2 mg na dobę podawaną z litem lub walproinianem, zapewniał lepszy wynik niż sam lit lub walproinian w odniesieniu do określonego wcześniej punktu końcowego, tzn. zmiany całkowitego wyniku w skali YMRS w trzecim tygodniu leczenia względem wartości początkowej.

W drugim 3-tygodniowym badaniu rysperydon podawany w dawce od 1 mg do 6 mg na dobę, z początkową dawką 2 mg na dobę w skojarzeniu z litem, walproinianem lub karbamazepiną, nie zmniejszał wyniku w skali YMRS bardziej skutecznie niż sam lit, walproinian lub karbamazepina. Niepowodzenie tego badania można wyjaśnić pobudzeniem przez karbamazepinę klirensu rysperydonu i 9-hydroksyrysperydonu, co spowodowało osiągnięcie mniejszych niż terapeutyczne stężeń obu związków. Gdy w analizie post-hoc wykluczono grupę otrzymującą karabamazepinę, rysperydon w skojarzeniu z litem lub walproinianem skuteczniej niż sam lit lub walproinian zmniejszał wynik w skali YMRS.

Uporczywa agresja u pacjentów z otępieniem

Skuteczność rysperydonu w leczeniu behawioralnych i psychologicznych objawów otępienia (ang. BPSD - Behavioural and Psychological Symptoms of Dementia), obejmujących zaburzenia zachowania, takie jak agresja, pobudzenie, psychoza, nadmierna aktywność i zaburzenia afektywne, wykazano w trzech kontrolowanych placebo badaniach z podwójnie ślepą próbą, z udziałem 1150 pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego. W jednym z badań zastosowano stałe dawki rysperydonu, wynoszące 0,5 mg, 1 mg i 2 mg na dobę. W dwóch badaniach z dawką elastyczną grupy otrzymywały rysperydon w zakresie dawek od 0,5 m do 4 mg na dobę oraz od 0,5 mg do 2 mg na dobę. Wykazano statystycznie znaczącą i klinicznie istotną skuteczność rysperydonu w leczeniu agresji i mniejszą w leczeniu pobudzenia i psychozy u pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem (wg pomiarów w skali zaburzeń zachowania w chorobie Alzheimera (ang. BEGAVE-AD - Behavioural Pathology In Alzheimer’s Disease Rating Scale) oraz w skali pobudzenia Cohena-Mansfielda (ang. CMAI - Cohen-Mansfield Agitation Inventory). Lecznicze działanie rysperydonu było niezależne od wyniku w krótkiej skali oceny stanu psychicznego (ang. MMSE - Mini-Mental State Examination) (i w konsekwencji od ciężkości otępienia), od uspokajających właściwości rysperydonu, od obecności lub braku psychozy i od rodzaju otępienia -związanego z chorobą Alzheimera, naczyniowego lub mieszanego (patrz także punkt 4.4).

Dzieci i młodzież

Zaburzenia zachowania

Skuteczność rysperydonu w krótkotrwałym leczeniu zachowań destrukcyjnych wykazano w dwóch kontrolowanych placebo badaniach z podwójnie ślepą próbą, przeprowadzonych z udziałem 240 pacjentów w wieku od 5 do 12 lat z diagnozą zaburzeń zachowania (DBD) wg kryteriów DSM-IV oraz graniczną funkcją intelektualną lub łagodnym do umiarkowanego upośledzeniem psychicznym i (lub) zaburzeniem zdolności uczenia się. W obu badaniach rysperydon w dawkach od 0,02 do 0,06 mg/kg mc./dobę był znacznie bardziej skuteczny od placebo w odniesieniu do uzyskania pierwotnego punktu końcowego, tzn. zmiany wyniku w podskali problematycznego zachowania (ang. Conduct Problem) skali Nisonger-Child Behaviour Rating Form (N-CBRF) względem wartości początkowej w 6. tygodniu leczenia.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Rysperydon jest metabolizowany do 9-hydroksyrysperydonu, który ma zbliżone właściwości farmakologiczne do rysperydonu (patrzMetabolizm i wydalanie).

Wchłanianie

Rysperydon wchłaniany jest całkowicie po podaniu doustnym, a maksymalne stężenie w osoczu osiąga w ciągu 1 do 2 godzin. Bezwzględna biodostępność rysperydonu po podaniu doustnym wynosi 70% (współczynnik zmienności 25%), zaś względna biodostępność po podaniu doustnym rysperydonu uwolnionego z tabletki w porównaniu z roztworem wynosi 94% (współczynnik zmienności 10%). Spożycie pokarmu nie wpływa na proces wchłaniania, dlatego rysperydon można podawać w trakcie posiłków lub między posiłkami. U większości pacjentów stan stacjonarny rysperydonu uzyskuje się w ciągu jednego dnia, a 9-hydroksyrysperydonu w ciągu 4 do 5 dni podawania leku.

Dystrybucja

Rysperydon szybko ulega dystrybucji, a objętość dystrybucji wynosi 1 do 2 l/kg. W osoczu rysperydon jest związany z albuminami i kwaśną alfa-1-glikoproteiną. Rysperydon w osoczu krwi wiąże się z białkami w 90%., a 9-hydroksyrysperydon w 77%.

Metabolizm i wydalanie

Rysperydon jest metabolizowany przez CYP2D6 do 9-hydroksyrysperydonu, który ma zbliżone właściwości farmakologiczne do rysperydonu. Rysperydon i 9-hydroksyrysperydon wspólnie tworzą czynną frakcję przeciwpsychotyczną. CYP2D6 podlega polimorfizmowi genetycznemu. Osoby intensywnie metabolizujące z udziałem CYP2D6 szybko przekształcają rysperydon do 9-hydroksyrysperydonu, podczas gdy u osób słabo metabolizujących proces ten jest wolniejszy. Wprawdzie u osób intensywnie metabolizujących stężenie rysperydonu jest mniejsze, a 9-hydroksyrysperydonu większe niż u osób słabo metabolizujących, farmakokinetyki rysperydonu i 9-hydroksyrysperydonu łącznie (tzn. czynna frakcja przeciwpsychotyczna) po podaniu dawki pojedynczej i dawek wielokrotnych w obu grupach są podobne.

Innym szlakiem metabolicznym rysperydonu jest N-dealkilacja. Badania in vitro przeprowadzone na mikrosomach ludzkiej wątroby wykazały, że rysperydon w klinicznie istotnych stężeniach nie hamuje znacząco metabolizmu leków ulegających przemianom katalizowanym przez izoenzymy cytochromu P450, w tym CYP1A2, CYP2A6, CYP2C8/9/10, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4 i CYP3A5. Po tygodniu od podania rysperydonu 70% dawki jest wydalane w moczu, a 14% z kałem. W moczu rysperydon oraz 9-hydroksyrysperydon stanowi 35-45% dawki, a pozostała część to nieaktywne metabolity. Okres półtrwania rysperydonu u pacjentów z psychozami po podaniu doustnym wynosi około 3 godzin. Okres półtrwania w fazie eliminacji 9-hydroksyrysperydonu i czynnej frakcji przeciwpsychotycznej wynosi 24 godziny.

Liniowość/nieliniowość

Stężenia rysperydonu w osoczu są wprost proporcjonalne do dawki w przedziale dawek leczniczych. Osoby w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami czynności wątroby i nerek

Badanie z zastosowaniem pojedynczej dawki wykazało, że u pacjentów w podeszłym wieku stężenie czynnej frakcji przeciwpsychotycznej w osoczu jest większe o średnio 43%, okres półtrwania dłuższy o 38%, a klirens zmniejszony o 30%. U pacjentów z niewydolnością nerek obserwowano większe stężenia czynnej frakcji przeciwpsychotycznej i klirens zmniejszony o około 60%. Stężenie rysperydonu w osoczu u pacjentów z niewydolnością wątroby było prawidłowe, jednak średnie stężenie wolnej frakcji rysperydonu zwiększyło się u tych pacjentów o około 35%.

Dzieci i młodzież

Właściwości farmakokinetyczne rysperydonu, 9-hydroksyrysperydonu i czynnej frakcji przeciwpsychotycznej u dzieci są zbliżone do obserwowanych u dorosłych.

Inne szczególne populacje: płeć, rasa i palenie tytoniu

Analiza farmakokinetyki w populacji nie ujawniła wyraźnego wpływu płci, rasy czy palenia tytoniu na farmakokinetykę rysperydonu lub czynnej frakcji przeciwpsychotycznej.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach dotyczących podprzewlekłej toksyczności, w których rozpoczęto podawanie leku niedojrzałym płciowo szczurom i psom, obserwowano zależne od dawki działania na układ rozrodczy i gruczoły piersiowe u samców i samic. Działania te wynikały ze zwiększonych stężeń prolaktyny w surowicy na skutek zablokowania przez rysperydon receptora dopaminowego D2.

Ponadto badania na kulturach tkankowych sugerują, że rozwój komórek w guzach piersi u ludzi może być stymulowany przez prolaktynę. Rysperydon nie wykazywał działania teratogennego u szczurów i królików. W badaniach reprodukcji u szczurów z zastosowaniem rysperydonu działania niepożądane dotyczyły zachowań rodziców podczas kojarzenia się w pary oraz masy urodzeniowej i przeżywalności potomstwa. U szczurów ekspozycja na rysperydon w okresie płodowym wiązała się z deficytami funkcji poznawczych u zwierząt dorosłych. Inni leki będące antagonistami dopaminy, podane ciężarnym zwierzętom, negatywnie wpływały na uczenie się i rozwój motoryczny potomstwa. W badaniu toksycznego działania na młode szczury obserwowano zwiekszoną śmiertelność i opóźnienie rozwoju fizycznego młodych. W trwającym 40 tygodni badaniu stwierdzono opóźnione dojrzewanie płciowe młodych psów. Na podstawie wartości AUC stwierdzono brak wpływu na rozwój kości długich u psów przy ekspozycji na rysperydon przekraczającej 3,6 razy maksymalną ekspozycję u młodzieży (1,5 mg/dobę). Wpływ na rozwój kości długich i dojrzewanie płciowe obserwowano wówczas, gdy ekspozycja na rysperydon 15-krotnie przekraczała maksymalną ekspozycję u młodzieży. Rysperydon nie wykazywał działania genotoksycznego w szeregu testów.

W badaniach działania rakotwórczego rysperydonu u szczurów i myszy obserwowano wzrost gruczolaka przysadki (mysz), gruczolaka trzustki (szczur) i gruczolaka gruczołów mlecznych (oba gatunki). Guzy te można powiązać z przedłużającym się antagonizmem wobec receptora dopaminowego D2 i hiperprolaktynemią. Znaczenie tych obserwacji u gryzoni dla ryzyka u ludzi jest nieznane. Modele zwierzęce in vitro i in vivo wykazały, że duże dawki rysperydonu mogą wydłużać odstęp QT, teoretycznie związany ze zwiększonym ryzykiem częstoskurczu komorowego typu torsade de pointes.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza j ednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Skrobia żelowana kukurydziana Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

Otoczka

Rispolux, 1 mg Opadry II White: Hypromeloza Tytanu dwutlenek (E171) Makrogol 4000 Laktoza j ednowodna

Rispolux, 2 mg Opadry II:

Hypromeloza

Tytanu dwutlenek (E171)

Żelaza tlenek czerwony (E172)

Żelaza tlenek żółty (E172)

Makrogol 4000 Laktoza j ednowodna

Rispolux, 3 mg Opadry II:

Hypromeloza

Tytanu dwutlenek (E171)

Żółcień chinolinowa (E104)

Makrogol 4000 Laktoza j ednowodna

Rispolux, 4 mg Opadry II:

Hypromeloza

Tytanu dwutlenek (E171)

Indygotyna (E132)

Żółcień chinolinowa (E104)

Makrogol 4000 Laktoza j ednowodna

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PVC/COC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Pojemnik na tabletki z HDPE, z polipropylenową zakrętką i środkiem pochłaniającym wilgoć. Wielkości opakowań: 6, 10, 20, 30, 50, 60, 100, 100x1 i 250 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje i wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Rispolux, 1 mg Rispolux, 2 mg Rispolux, 3 mg Rispolux, 4 mg


Pozwolenie nr 11739 Pozwolenie nr 11719 Pozwolenie nr 11720 Pozwolenie nr 11721

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 12.07.2005 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 14.02.2011 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

21.08.2014

20 NL/H/0537/001-002-003-004/IB/027

Rispolux