Imeds.pl

Rispoval Rs + Pi3 Intranasal 10^5 Do 10^8,6 Ccid 50 / 2 Ml + 10^5 Do 10^7,2 Ccid 50 / 2 Ml

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

1.


Rispoval RS+PI3 IntraNasal

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO

1 dawka (2 ml) zawiera:

Proszek

Substancje czynne:

- Żywy, zmodyfikowany wirus parainfluenzy bydła typ 3 (P13V), termowrażliwy szczep RLB103,

> 105 0 i < 108-1 2 3 CCID50*

Żywy, zmodyfikowany, syncytialny wirus oddechowy bydła (BRSV), szczep 375, >105'° i <104 "

CCID50*

*CCIDso: dawka zakaźna dla 50% hodowli komórek Rozpuszczalnik

Sodu chlorek    18 mg

Woda do wstrzykiwali    2 ml

Substancje pomocnicze:

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do podawania donosowego. Lekko zabarwiony proszek oraz przezroczysty i bezbarwny rozpuszczalnik. Szczepionka po rekonstytucji, rozpuszczeniu jest różowawą zawiesiną.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

Szczepić tylko zdrowe zwierzęta.

Wirusy szczepionkowe mogą przenosić się z cieląt zaszczepionych na niezaszczepione i stymulować odpowiedź serologiczną, jednakże bez wywoływania objawów klinicznych. W badaniach laboratoryjnych, bazujących na danych uzyskanych przy użyciu 3 tygodniowych zwierząt, obserwowano siewstwo BRSV i PI3V do odpowiednio 11 dni i 7 dni po szczepieniu pojedynczą dawką zawierającą największą ilość wirusa.

Najlepiej jest, gdy zwierzęta zostaną zaszczepione przynajmniej na 10 dni przed okresem stresu lub przed zwiększonym ryzykiem infekcji spowodowanym np. przegrupowaniem zwierząt lub transportem lub na początku okresu jesiennego. W celu osiągnięcia optymalnych wyników, zaleca się szczepienie wszystkich cieląt w stadzie.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkty lecznicze weterynaryjne zwierzętom

Brak.

4.6    Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Opublikowane wyniki badań wskazują, że w rzadkich przypadkach wielokrotna styczność z syncytialnym wirusem oddechowym (RSV) może wywoływać reakcję nadwrażliwości. U zwierząt które nie otrzymały siary, szczepionych w wieku poniżej 3 tygodnia życia 10-cio krotnie większą niż zalecana dawką, obserwowano przejściowy wzrost temperatury, biegunkę, nieprawidłowy kał i zmienione zachowanie.

4.7    Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Nie stosować w okresie ciąży/laktacji.

4.8    Interakcje z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi i inne rodzaje interakcji

Brak dostępnych informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej jednocześnie z innym produktem leczniczym weterynaryjnym. Dlatego decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być podejmowana indywidualnie.

4.9    Dawkowanie i droga(i) podawania

Szczepionkę należy przygotować poprzez dodanie w sposób aseptyczny całej ilości rozpuszczalnika do fiolki zawierającej proszek. Dobrze wstrząsnąć.

Program szczepień:

Jedną dawkę szczepionki po rekonstytucji w ilości 2 ml podawać cielętom od 9 dnia życia, drogą donosową, wykorzystując w tym celu dołączone aplikatory do podawania donosowego. Zaleca się, aby zmieniać aplikatory przed podaniem produktu kolejnym zwierzętom, w celu uniknięcia przeniesienia organizmów zakaźnych.

4.10    Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeżeli niezbędne

U zwierząt, które nie otrzymały siary, szczepionych w wieku poniżej 3 tygodnia życia 10-krotnością zalecanej dawki szczepionki, obserwowano przejściowy wzrost temperatury, biegunki, nieprawidłowy kał i zmienione zachowanie.

4.11 Okres (-y) karencji

Zero dni

5. WŁAŚCIWOŚCI IMMUNOLOGICZNE

Stymulacja odporności czynnej przeciw BRSV oraz PI3V.

Kod ATCvet: QI02AD07 (produkty immunologiczne dla bydła, żywe szczepionki wirusowe, syncytialny wirus oddechowy bydła + wirus parainfluenzy bydła)

6. SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Skład jakościowy substancji pomocniczych

Proszek:

Buforowany roztwór laktozy Roztwór żelatyny Roztwór hydrolizatu kazeiny Podłoże HALS

6.2    (Jłówne niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać z innym produktem leczniczym weterynaryjnym.

6.3    Okres ważności

Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży (5 i 25 dawek): 2 lata.

Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży (1 dawka): 1 rok. Okres ważności po rekonstytucji zgodnie z instrukcją: 2 godziny.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać i transportować w stanie schłodzonym (2°C-8°C). Nie zamrażać. Chronić przed światłem.

6.5    Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów z których je wykonano

Pudełko tekturowe zawierające 1 szklaną fiolkę z proszkiem w ilości odpowiadającej 5 lub 25 dawkom wraz z 1 fiolką zawierającą 10 lub 50 ml rozpuszczalnika. Oba rodzaje fiolek zamykane są gumowym korkiem oraz aluminiowym kapslem.

Pudełko plastikowe zawierające 5 szklanych fiolek z proszkiem w ilości odpowiadającej 1 dawce wraz z 5 fiolkami zawierającymi 2 ml rozpuszczalnika. Oba rodzaje fiolek zamykane są gumowym korkiem oraz aluminiowym kapslem.

Do opakowania dołączone są aplikatory przeznaczone do podawania szczepionki drogą donosową.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów

Pozostałości unieszkodliwić poprzez gotowanie, spalanie lub zanurzenie w odpowiednim środku dezynfekcyjnym zatwierdzonym przez właściwe władze.

7. NAZWA i ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Zoetis Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 17B

02-676 Warszawa

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

i 702/06

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Data wydania pierwszego pozwolenia: 24 października 2006 r.

Data przedłużenia pozwolenia: 14 września 2011 r.

10.    DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Styczeń 2015

1

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

2

4.1    Docelowe gatunki zwierząt

Bydło

3

4.2    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

4

Czynne uodparnianie, serologicznie dodatnich bądź serologicznie ujemnych cieląt od 9 dnia życia przeciw syncytjalnemu wirusowi oddechowemu bydła (BRSV) oraz wirusowi parainfluenzy bydła (PI3V), w celu zmniejszenia średniego miana oraz skrócenia okresu siewstwa obu wirusów. Powstanie odporności: 5 dni przeciw BRSV oraz 10 dni przeciw PI3V, po pojedynczym szczepieniu. Czas trwania odporności: 12 tygodni po jednokrotnym podaniu. Czas trwania odporności przeciw PI3V może być skrócony u cieląt z przeciwciałami matczynymi, szczepionych przed 3 tygodniem życia.

4.3    Przeciwwskazania

Brak.

4.4    Specjalne ostrzeżenia dla bydła

Brak.

4.5    Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania