Imeds.pl

Ritonavir Mylan 100 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Ritonavir Mylan, 100 mg, tabletki powlekane

Rytonawir

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Ritonavir Mylan i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Ritonavir Mylan

3.    Jak stosować Ritonavir Mylan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Ritonavir Mylan

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Ritonavir Mylan i w jakim celu się go stosuje

Ritonavir Mylan jest inhibitorem proteazy stosowanym w celu ograniczenia rozwoju zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV). Ritonavir Mylan stosowany jest w skojarzeniu z innymi lekami przeciw HIV (lekami przeciwretrowirusowymi) w celu ograniczenia rozwoju zakażenia HIV. Lekarz zadecyduje, z którymi z tych leków należy zastosować Ritonavir Mylan, aby osiągnąć u pacjenta najlepszy efekt.

Ritonavir Mylan można stosować w pełnej dawce (bez innych leków) lub w mniejszych dawkach (nazywanych dawkami nasilającymi) w skojarzeniu z innymi lekami przeciwretrowirusowymi.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ritonavir Mylan Kiedy nie stosować leku Ritonavir Mylan

-    jeśli pacjent ma uczulenie na rytonawir lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    w przypadku ciężkiej choroby wątroby;

-    w przypadku przyjmowania jednego z wymienionych poniżej leków:

•    astemizolu lub terfenadyny (powszechnie stosowane w leczeniu objawów alergii - mogą być dostępne bez recepty);

•    amiodaronu, beprydylu, enkainidu, flekainidu, propafenonu, chinidyny (stosowanych w leczeniu niemiarowej pracy serca);

•    dihydroergotaminy, ergotaminy (stosowanych w migrenowych bólach głowy);

•    ergonowiny, metyloergonowiny (stosowanych w hamowaniu intensywnych krwotoków, które mogą wystąpić po porodzie lub poronieniu);

•    klorazepatu, diazepamu, estazolamu, flurazepamu, triazolamu lub podawanego doustnie midazolamu (stosowanych w bezsenności i (lub) stanach lękowych);

•    klozapiny, pimozydu (stosowanych w leczeniu zaburzeń myślenia lub emocji);

•    petydyny, piroksykamu, propoksyfenu (leki przeciwbólowe);

•    cyzaprydu (stosowanego w niektórych dolegliwościach żołądkowych);

•    ryfabutyny (stosowanej w zapobieganiu niektórym zakażeniom i ich leczeniu)*;

•    worykonazolu (stosowanego w leczeniu grzybic)*;

•    symwastatyny, lowastatyny (stosowanych w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu we

•    krwi);

•    alfuzosyny (stosowanej w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego);

•    kwasu fusydowego (stosowanego w leczeniu zakażeń bakteryjnych);

•    syldenafilu, jeśli u pacjenta występuje choroba płuc, zwana nadciśnieniem płucnym, powodująca trudności w oddychaniu. Pacjenci, u których ta choroba nie występuje, mogą stosować syldenafil w leczeniu impotencji (zaburzenia erekcji) pod kontrolą lekarza (patrz punkt Lek Ritonavir Mylan a inne leki );

•    produktów zawierających dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum), ponieważ może on hamować właściwe działanie leku Ritonavir Mylan. Dziurawiec zwyczajny jest często używany w produktach ziołowych, które są dostępne bez recepty.

* Lekarz prowadzący zdecyduje, czy pacjent może stosować ryfabutynę i (lub) worykonazol z lekiem Ritonavir Mylan w dawce nasilającej działanie innych leków (mniejszej). Nie wolno stosować leku Ritonavir Mylan w pełnej dawce jednocześnie z tymi dwoma lekami.

Pacjent, który obecnie stosuje któryś z wymienionych powyżej leków, powinien zapytać lekarza prowadzącego, czy nie jest wskazana zmiana na inny lek na czas przyjmowania leku Ritonavir Mylan. Często są dostępne inne leki, które można stosować zamiennie.

Należy również zapoznać się z listą leków w punkcie „Lek Ritonavir Mylan a inne leki”, aby uzyskać informacje o innych lekach, których stosowanie wymaga zachowania szczególnej ostrożności.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ważne informacje

-    Jeśli Ritonavir Mylan stosuje się jednocześnie z innymi lekami przeciwretrowirusowymi, należy dokładnie przeczytać ulotki załączone do opakowań tych innych leków. Ulotki te mogą zawierać dodatkowe informacje o tym, kiedy nie stosować leku Ritonavir Mylan. W razie wątpliwości dotyczących leku Ritonavir Mylan (rytonawir) lub innych przepisanych leków, należy zwrócić się do lekarza prowadzącego lub farmaceuty.

-    Ritonavir Mylan nie powoduje wyleczenia zakażenia HIV lub AIDS.

-    Osoby stosujące Ritonavir Mylan mogą ulegać zakażeniom lub innym schorzeniom związanym z zakażeniem HIV lub z AIDS. Ważne jest zatem pozostawanie pod opieką lekarza prowadzącego podczas stosowania leku Ritonavir Mylan.

-    Ritonavir Mylan nie zmniejsza ryzyka przeniesienia zakażenia HIV na inne osoby. Należy stosować odpowiednie środki ostrożności, aby nie dopuścić do przeniesienia choroby przez kontakt seksualny (np. stosować prezerwatywy) lub drogą krwi (pacjenci nie mogą oddawać krwi, ani używać wspólnych igieł do zastrzyków).

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ritonavir Mylan należy poinformować lekarza prowadzącego lub farmaceutę, jeśli pacjent choruje/chorował na:

•    Schorzenia wątroby w przeszłości.

•    Wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C i jest obecnie leczony podawanymi w skojarzeniu lekami przeciwretrowirusowymi, ponieważ istnieje zwiększone ryzyko ciężkich i zagrażających życiu działań niepożądanych ze strony wątroby. U pacjentów tych mogą być konieczne dodatkowe badania krwi, aby ocenić czynność wątroby.

• Hemofilię, ponieważ informowano o nasileniu krwawień u pacjentów z hemofilią, przyjmujących tego rodzaju leki (inhibitory proteazy). Przyczyna nie jest znana. Może być konieczne zastosowanie dodatkowego leku, aby zwiększyć krzepliwość krwi (czynnik VIII) i opanować ewentualne krwawienie.

•    Zaburzenia erekcji, ponieważ każdy z leków stosowanych w zaburzeniach erekcji może powodować niedociśnienie tętnicze i przedłużający się wzwód.

• Cukrzycę, ponieważ informowano o nasileniu się objawów cukrzycy lub jej wystąpieniu u niektórych pacjentów przyjmujących inhibitory proteazy.

• Choroby nerek, ponieważ lekarz prowadzący może uznać za wskazane zweryfikowanie dawkowania innych leków przyjmowanych przez pacjenta (takich jak inhibitory proteazy).

Należy poinformować lekarza prowadzącego, jeśli wystąpią:

-    Zmiany w rozmieszczeniu tkanki tłuszczowej, jej nagromadzenie lub utrata (patrz punkt 4. Możliwe działania niepożądane).

-    Biegunka lub wymioty, które nie ustępują (utrzymują się), ponieważ może to zmniejszyć skuteczność przyjmowanych leków.

-    Nudności, wymioty lub bóle brzucha, ponieważ takie objawy mogą wskazywać na dolegliwości ze strony trzustki (zapalenie trzustki). U niektórych pacjentów przyjmujących Ritonavir Mylan wystąpić mogą poważne dolegliwości ze strony trzustki. W przypadku wystąpienia tych objawów należy natychmiast poinformować o tym lekarza prowadzącego.

-    Objawy zakażenia - należy natychmiast poinformować lekarza prowadzącego. U niektórych

pacjentów z zaawansowanym stadium zakażenia HIV (AIDS), którzy rozpoczęli leczenie przeciw HIV wystąpić mogą objawy zakażeń, które przebyli w przeszłości, choć mogli o tym nie wiedzieć. Uważa się, że jest to spowodowane poprawą odpowiedzi immunologicznej organizmu, co umożliwia zwalczanie tych zakażeń.

-    Sztywność stawów, dolegliwości bólowe (zwłaszcza bioder, kolan i barków) oraz trudności w poruszaniu się. Należy poinformować lekarza prowadzącego, ponieważ mogą to być objawy choroby powodującej zniszczenie tkanki kostnej (martwica kości). Choroba ta może się rozwinąć u niektórych pacjentów przyjmujących kilka leków przeciwretrowirusowych.

-    Bóle, tkliwość lub osłabienie mięśni, szczególnie, gdy występują w związku z leczeniem przeciwretrowirusowym inhibitorami proteazy i analogami nukleozydowymi. W rzadkich przypadkach schorzenia mięśni były poważne (patrz punkt 4. Możliwe działania niepożądane).

-    Zawroty głowy o różnym nasileniu, omdlenia lub nieprawidłowe bicie serca. U niektórych pacjentów stosujących lek Ritonavir Mylan mogą wystąpić zmiany w zapisie EKG. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent ma wadę serca lub zaburzenia przewodzenia.

W przypadku jakichkolwiek problemów ze zdrowiem, należy skontaktować się z lekarzem.

Dzieci

Leku Ritonavir Mylan nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Lek Ritonavir Mylan a inne leki

Są leki, których absolutnie nie wolno stosować jednocześnie z lekiem Ritonavir Mylan. Zostały one

wymienione wcześniej w punkcie 2 „Kiedy nie stosować leku Ritonavir Mylan”. Są inne leki, które

można stosować jedynie wtedy, gdy zostaną zachowane pewne warunki, jak to opisano poniżej.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, również tych, które wydawane są bez recepty.

Poniższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji, gdy Ritonavir Mylan stosowany jest w pełnej dawce. Ostrzeżenia te mogą również dotyczyć sytuacji, gdy Ritonavir Mylan stosowany jest w mniejszych dawkach jako środek nasilający działanie innych leków przeciwretrowirusowych.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, o którymkolwiek z wymienionych poniżej leków, ponieważ należy zachować wtedy szczególną ostrożność.

-    Syldenafil, tadalafil, wardenafil stosowane w impotencji (zaburzeniach erekcji). Może być konieczne zmniejszenie dawki i (lub) częstości stosowania tych leków, aby nie doszło do niedociśnienia tętniczego i przedłużającego się wzwodu. Nie należy stosować leku Ritonavir Mylan z syldenafilem, jeśli u pacjenta występuje nadciśnienie płucne (patrz punkt 2. Ostrzeżenia i środki ostrożności). Jeśli pacjent z nadciśnieniem płucnym jest leczony tadalafilem, powinien powiedzieć o tym lekarzowi.

-    Digoksyna (lek stosowany w chorobach serca). Lekarz prowadzący może dobrać dawkę digoksyny i dokładnie obserwować pacjenta, który stosuje digoksynę i Ritonavir Mylan, aby uniknąć powikłań ze strony serca.

-    Hormonalne środki antykoncepcyjne zawierające etynyloestradiol, ponieważ Ritonavir Mylan może zmniejszać skuteczność tych środków. W zamian zaleca się stosowanie prezerwatywy lub innej niż hormonalna metody zapobiegania ciąży. Podczas stosowania tego typu hormonalnych środków antykoncepcyjnych i leku Ritonavir Mylan można również zaobserwować nieregularne krwawienie z macicy.

-    Atorwastatyna lub rozuwastatyna (stosowane, gdy stężenie cholesterolu we krwi jest wysokie), ponieważ Ritonavir Mylan może zwiększać stężenie tych leków we krwi. Należy zasięgnąć porady lekarza prowadzącego przed zastosowaniem któregokolwiek z leków zmniejszających stężenie cholesterolu we krwi z lekiem Ritonavir Mylan (patrz również „Kiedy nie stosować leku Ritonavir Mylan”).

-    Leki steroidowe (np. deksametazon, propionian flutykazonu, prednizolon), ponieważ Ritonavir Mylan może zwiększać stężenia tych leków we krwi, co może prowadzić do zespołu Cushinga (pojawienie się otyłości twarzy) i zmniejszenia wytwarzania kortyzolu (hormon). Lekarz prowadzący może zmniejszyć dawkę leku steroidowego lub dokładniej obserwować ewentualne objawy niepożądane.

-    Trazodon (lek przeciwdepresyjny), ponieważ wystąpić mogą działania niepożądane, takie jak nudności, zawroty głowy, niedociśnienie tętnicze i omdlenie, kiedy stosowany jest z lekiem Ritonavir Mylan.

-    Ryfampicyna i sakwinawir (stosowane odpowiednio w leczeniu gruźlicy i HIV), ponieważ kiedy stosowane są z lekiem Ritonavir Mylan wystąpić może ciężkie uszkodzenie wątroby.

-    Bosentan (stosowany przy tętniczym nadciśnieniu płucnym), ponieważ Ritonavir Mylan może zwiększać stężenie tego leku we krwi.

Są leki, których stosowanie razem z lekiem Ritonavir Mylan może być niewskazane, ponieważ ich działanie nasila się lub zmniejsza, gdy zażywane są jednocześnie. W niektórych przypadkach lekarz prowadzący może zalecić wykonanie odpowiednich badań laboratoryjnych, zmienić dawkowanie lub wykonywać okresowe badania pacjenta. Dlatego należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty, w tym o produktach ziołowych. Należy koniecznie poinformować lekarza prowadzącego, jeśli stosowane są:

-    amfetamina lub pochodne amfetaminy;

-    antybiotyki (np. erytromycyna, klarytromycyna);

-    leki przeciwnowotworowe (np. dazatynib, nilotynib,winkrystyna, winblastyna);

-    leki przeciwzakrzepowe (np. rywaroksaban, warfaryna);

-    leki przeciwdepresyjne (np. amitryptylina, dezypramina, fluoksetyna, imipramina, nortryptylina, paroksetyna, sertralina, trazodon);

-    leki przeciwgrzybicze (np. ketokonazol, itrakonazol);

-    leki przeciwhistaminowe (np. loratydyna, feksofenadyna);

-    leki przeciwretrowirusowe, w tym inhibitory proteazy HIV i nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (NNRTI);

-    leki uspokajające, buspiron;

-    leki na astmę, teofilina, salmeterol;

-    atowakwon, lek stosowany w leczeniu pewnych rodzajów zapalenia płuc i malarii;

-    buprenorfina, lek stosowany w leczeniu przewlekłego bólu;

-    bupropion, lek stosowany, aby ułatwić rzucenie palenia;

-    leki stosowane w padaczce (np. karbamazepina, diwalproeks, lamotrygina, fenytoina);

-    leki nasercowe (np. digoksyna, dyzopiramid, meksyletyna i antagoniści kanału wapniowego tacy jak amplodypina, diltiazem i nifedypina);

-    leki działające na układ odpornościowy (np. cyklosporyna, takrolimus, ewerolimus);

-    morfina i leki o podobnych właściwościach stosowane w leczeniu silnego bólu (np. metadon, fentanyl);

-    leki nasenne (np. alprazolam, zolpidem) oraz midazolam podawany we wstrzyknięciach;

-    leki neuroleptyczne (np. haloperydol, rysperydon, tiorydazyna);

-    kolchicyna, stosowana w dnie moczanowej

Są pewne leki, których w ogóle nie można stosować z lekiem Ritonavir Mylan. Zostały one wymienione wcześniej w punkcie 2 „Kiedy nie stosować leku Ritonavir Mylan”.

Ritonavir Mylan z jedzeniem i piciem

Ritonavir Mylan, tabletki powlekane najlepiej jest przyjmować z jedzeniem.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Jest bardzo mało informacji na temat stosowania rytonawiru (substancja czynna leku Ritonavir Mylan) w okresie ciąży. Na ogół kobietom w ciąży podawano rytonawir po upływie pierwszych trzech miesięcy ciąży, w mniejszej dawce (dawka nasilająca) w skojarzeniu z innymi inhibitorami proteazy. Nie wydaje się, aby Ritonavir Mylan zwiększał prawdopodobieństwo wystąpienia wad wrodzonych w porównaniu do oczekiwanych w populacji ogólnej.

Nie wiadomo, czy Ritonavir Mylan przenika do mleka kobiecego. Zaleca się, aby kobiety zakażone HIV nie karmiły piersią, aby uniknąć przeniesienia zakażenia na dziecko.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ritonavir Mylan może powodować senność i zawroty głowy. W razie wystąpienia tych objawów niepożądanych nie należy prowadzić samochodu lub obsługiwać maszyn.

Lek Ritonavir Mylan zawiera sód

Ten lek zawiera 87,75 mg sodu w każdej tabletce. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów stosujących dietę niskosodową.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosować doustnie, zazwyczaj dwa razy na dobę. Ritonavir Mylan najlepiej jest przyjmować z jedzeniem, ponieważ może to mieć wpływ na sposób wchłaniania się leku Ritonavir Mylan.

Ważne jest, że aby lek Rytonawir Mylan połykać w całości i nie żuć, nie łamać ani nie kruszyć.


Zalecane dawki leku Ritonavir Mylan:

•    Jeśli Ritonavir Mylan jest stosowany w celu nasilenia działania niektórych innych leków przeciw HIV, typowa dawka u dorosłych wynosi 1 do 2 tabletek raz lub dwa razy na dobę. Odpowiednia dawka do stosowania u dzieci może być mniejsza niż 100 mg rytonawiru, a tym samym nie może być osiągnięta przy stosowaniu tego leku. Można w zamian stosować rytonawir w innej postaci. W celu uzyskania szczegółowych zaleceń dotyczących dawkowania patrz ulotka dla pacjenta dołączona do każdego opakowania leku przeciw HIV, z którym podawany jest Ritonavir Mylan.

•    Jeśli lekarz przepisze pełną dawkę, dorośli mogą rozpocząć leczenie od przyjmowania dawki 3 tabletki rano i 3 tabletki 12 godzin później, stopniowo zwiększając dawkę przez okres do 14 dni do pełnej dawki 6 tabletek dwa razy na dobę (dawka dobowa - 1 200 mg). U dzieci (2 do 12 lat) leczenie należy rozpocząć od mniejszej dawki, a następnie stopniowo ją zwiększać, aż do osiągnięcia dawki maksymalnej w przeliczeniu na powierzchnię ciała.

Lekarz prowadzący poinformuje, jaką dawkę stosować.

Podobnie jak wszystkie leki przeciw HIV, aby zahamować rozwój zakażenia, Ritonavir Mylan należy przyjmować codziennie, bez względu na poprawę stanu zdrowia. Jeśli jakieś działanie niepożądane powstrzymuje pacjenta od stosowania leku Ritonavir Mylan zgodnie z zaleceniami, należy o tym natychmiast poinformować lekarza prowadzącego. W okresie występowania biegunki, lekarz prowadzący może podjąć decyzję o wykonaniu dodatkowych badań kontrolnych. Należy zawsze mieć odpowiednią ilość leku Ritonavir Mylan, aby go nie zabrakło. W razie planowanej podróży lub pobytu w szpitalu, należy się upewnić, czy mamy dość leku Ritonavir Mylan, aby wystarczyło go do następnej dostawy.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ritonavir Mylan

Jeśli pacjent przyjmie za dużą dawkę leku Ritonavir Mylan wystąpić może uczucie drętwienia lub mrowienia. Jeśli okaże się, że pacjent przyjął więcej leku niż zalecano, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub zgłosić się do izby przyjęć najbliższego szpitala.

Pominięcie zastosowania leku Ritonavir Mylan

W razie pominięcia dawki leku, należy przyjąć ją jak najszybciej. Jeżeli zbliża się czas przyjęcia następnej dawki, należy przyjąć tylko jedną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Ritonavir Mylan

Nie należy zaprzestawać stosowania leku Ritonavir Mylan bez zasięgnięcia porady lekarza prowadzącego, nawet jeśli nastąpi poprawa samopoczucia. Stosowanie leku Ritonavir Mylan zgodnie z zaleceniami daje największą szansę na opóźnienie wystąpienia oporności na leki.

4.


Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane leku Ritonavir Mylan, gdy stosowany jest z innymi lekami przeciwretrowirusowymi, zależą również od tych innych leków. Należy zatem dokładnie przeczytać ulotkę dołączoną do opakowania każdego z tych innych leków przeciwretrowirusowych.

Należy natychmiast skonsultować się z lekarzem lub uzyskać natychmiastową pomoc medyczną, jeśli wystąpią:

Częste (mogą dotyczyć 1 na 10 osób):

•    zapalenie wątroby i zażółcenie skóry i białek oczu

•    bóle brzucha, krwawe wymioty (lub cieczy wyglądającej jak fusy), krew w kale (krwiste stolce), ponieważ mogą to być objawy krwawienia z żołądka

• nudności (mdłości), wymioty lub bóle brzucha, ponieważ mogą być to objawy zapalenia trzustki (patrz punkt 2)

Niezbyt częste (mogą dotyczyć 1 na 100 osób):

•    zawał serca

Rzadkie (mogą dotyczyć 1 na 1000 osób):

•    ciężka reakcja alergiczna (reakcja anafilaktyczna), taka jak wysypka, pokrzywka i trudności z oddychaniem

• ciężkie lub zagrażające życiu reakcje skórne w tym powstawanie pęcherzy (zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka)

Częstość nieznana (częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

• objawy zakażenia, takie jak gorączka, silne dreszcze, ból gardła lub owrzodzenia jamy ustnej (patrz punkt 2)

Należy poinformować lekarza, jeśli wystąpi którekolwiek z następujących działań niepożądanych:

Bardzo częste działania niepożądane (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób):

•    bóle w górnej lub w dolnej części brzucha

•    wymioty

•    biegunka (może być ciężka)

•    nudności

•zaczerwienie skóry, uczucie gorąca

•    ból głowy

•    zawroty głowy

•    ból gardła

•    kaszel

•    zaburzenia żołądkowe lub niestrawność

•    uczucie mrowienia lub drętwienia dłoni, stóp lub wokół warg i jamy ustnej

•    uczucie osłabienia lub zmęczenia

•    nieprzyjemny smak w ustach

•    uszkodzenie nerwów, mogące powodować osłabienie i ból

•    świąd

•    wysypka

•    ból stawów i ból pleców

Częste działania niepożądane (mogą dotyczyć 1 na 10 osób):

•    reakcje alergiczne, w tym wysypki skórne (mogą być zaczerwienione, uniesione ponad powierzchnię otaczającej skóry, swędzące), ciężki obrzęk skóry i innych tkanek

•    zmiany w rozmieszczeniu tkanki tłuszczowej (patrz Działania niepożądane związane ze skojarzonym leczeniem przeciwretrowirusowym poniżej)

•    zwiększenie stężenia cholesterolu

•    bezsenność

•    zwiększenie stężenia triglicerydów

•    niepokój

•    dna moczanowa

•    zwiększenie oddawania moczu

•    osłabienie czynności nerek

•    drgawki (napady padaczkowe)

•    zmniejszenie liczby płytek krwi

•    uczucie pragnienia (odwodnienie)

•    nieprawidłowo obfite miesiączki

•    wzdęcie z oddawaniem gazów

•    brak łaknienia

•    owrzodzenie jamy ustnej

•    bóle mięśni, tkliwość lub osłabienie

•    gorączka

•    zmniejszenie masy ciała

•    wyniki badań laboratoryjnych: zmiany wyników badania krwi (takich jak wyniki badań biochemicznych krwi i morfologia krwi)

•    splątanie

•    trudności z koncentracją uwagi

•    omdlenie

•    niewyraźne widzenie

•    obrzęk dłoni i stóp

•    wysokie ciśnienie krwi

•    niskie ciśnienie krwi oraz uczucie zagrażającego omdlenia podczas wstawania z pozycji leżącej

•    uczucie zimna w dłoniach i stopach

•    trądzik

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą dotyczyć 1 na 100 osób):

•    cukrzyca

•    niewydolność nerek

Rzadkie działania niepożądane (mogą dotyczyć 1 na 100 osób):

•    duże stężenia cukru we krwi

Częstość nieznana (częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

Należy poinformować lekarza, jeśli wystąpi sztywność stawów, ból (zwłaszcza w biodrze, kolanach i barkach) oraz trudności w poruszaniu się, ponieważ może to być objawem martwicy kości (patrz punkt 2 Ostrzeżenia i środki ostrożności).

Działania niepożądane związane ze skojarzonym leczeniem przeciwretrowirusowym mogą powodować zmiany sylwetki w wyniku zmian w rozmieszczeniu tkanki tłuszczowej. Zmiany te mogą przejawiać się zanikiem tkanki tłuszczowej w kończynach dolnych i górnych oraz twarzy, zwiększeniem ilości tkanki tłuszczowej w jamie brzusznej (brzuchu) i innych narządach wewnętrznych, powiększeniem piersi i zwiększeniem ilości tkanki tłuszczowej na karku („bawoli kark”). Obecnie nie jest znana przyczyna i odległy wpływ tych zmian na stan zdrowia. Skojarzone leczenie przeciwretrowirusowe może również spowodować zwiększenie stężenia kwasu mlekowego i

glukozy we krwi, podwyższenie stężenia tłuszczów we krwi i oporność na insulinę (insulina nie działa skutecznie).

U pacjentów z hemofilią typu A i B informowano o nasileniu krwawień podczas stosowania tego leku lub innego inhibitora proteazy. Gdyby to nastąpiło, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza prowadzącego.

U pacjentów otrzymujących Ritonavir Mylan lub inne inhibitory proteazy informowano o przypadkach cukrzycy lub podwyższeniu stężenia glukozy we krwi.

U pacjentów leczonych lekiem Ritonavir Mylan informowano o nieprawidłowych wynikach badań czynności wątroby, zapaleniu wątroby i rzadko żółtaczce. Niektóre z tych osób chorowały na inne choroby lub przyjmowały inne leki. U pacjentów z występującą wcześniej chorobą wątroby lub zapaleniem wątroby może nastąpić pogorszenie tej choroby.

Informowano też o bólach, tkliwości i osłabieniu mięśni, zwłaszcza w przypadkach skojarzonego stosowania leków obniżających poziom cholesterolu z lekami przeciwretrowirusowymi, w tym inhibitorami proteazy i analogami nukleozydów. W rzadkich przypadkach były to poważne choroby mięśni (rabdomioliza). W przypadku wystąpienia niewyjaśnionego lub ciągłego bólu, tkliwości, osłabienia lub kurczów mięśni, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast zgłosić się do lekarza prowadzącego lub izby przyjęć najbliższego szpitala.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

5.    Jak przechowywać Ritonavir Mylan

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przechowywać w oryginalnej butelce w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Ritonavir Mylan

-    Substancją czynną leku jest rytonawir. Każda tabletka powlekana zawiera 100 mg rytonawiru.

-    Inne składniki tabletki to: kopowidon, sorbitanu laurynian, krzemionka koloidalna bezwodna, metylenu chlorek, sodu chlorek, sodu stearylofumaran.

-    Otoczka tabletki zawiera: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), makrogol, hydroksypropyloceluloza, talk, żelaza tlenek żółty (E172), krzemionka koloidalna bezwodna, polisorbat 80.

Tabletki powlekane leku Ritonavir Mylan są barwy żółtej, w kształcie kapsułek z wytłoczonym ‘M163’ na jednej stronie i gładkie po drugiej stronie.

Ritonavir Mylan jest dostępny w butelkach z polietylenu o dużej gęstości (HDPE) z nakrętką z wbudowanym osuszaczem zawierających 30, 60 i 120 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Mylan S.A.S.

117 Allee des Parcs 69800 Saint Priest Francja

Wytwórca

Generics [UK] Limited Station Close, Potters Bar Hertfordshire, EN6 1TL Wielka Brytania

McDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories 35/36 Baldoyle Industrial Estate Grange Road, Dublin 13 Irlandia

Mylan Hungary Kft H-2900 Komarom Mylan utca 1 Węgry

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Francja

Niemcy

Grecja

Włochy

Polska

Hiszpania

Wielka Brytania


RITONAVIR MYLAN 100 mg, comprime pellicule Ritonavir Mylan 100 mg Filmtabletten Ritonavir Mylan 100mg

Ritonavir Mylan 100 mg compresse rivestite con film Ritonavir Mylan

Ritonavir MYLAN 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula EFG Ritonavir Mylan 100 mg film-coated tablets

Data ostatniej aktualizacj ulotki: