+ iMeds.pl

Rivalong 6 mgUlotka Rivalong

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

RIYALONG, 1,5 mg, kapsułki twarde RIVALONG, 3 mg, kapsułki twarde RIYALONG, 4,5 mg, kapsułki twarde RTVALONG, 6 mg, kapsułki twarde

Rivastigmine

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek RIYALONG i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku RIVALONG

3.    Jak stosować lek RJYALONG

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek RIVALONG

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK RTVALONGIW JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek RIVALONG należy do grupy leków zwanych środkami przeciwcholinergicznymi.

Lek RIVALONG stosowany jest do leczenia zaburzeń pamięci u pacjentów z chorobą Alzheimera. Lek R1VAL0NG stosowany jest do leczenia otępienia u pacjentów z chorobą Parkinsona.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU RIVALONG

Przed zastosowaniem rywastygminy należy przeczytać poniższy fragment ulotki i omówić z lekarzem wszystkie wątpliwości.

Kiedy nie stosować leku RIYALONG

-jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną, inne leki z grupy karbaminaianów lub którykolwiek z pozostałych składników leku RIVALONG (wymienionych w punkcie 6. Inne informacje);

-jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia wątroby.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek RIYALONG

jeśli u pacjenta występują lub występowały w przeszłości zaburzenia nerek lub wątroby; jeśli u pacjenta występuje nieregularne bicie serca, jeśli pacjent ma wrzód żołądka,

jeśli pacjent ma astmę lub ciężką chorobę układu oddechowego, jeśli pacjent ma trudności w oddawaniu moczu, jeśli u pacjenta występują napady drgawkowe,

jeśli pacjent nie zażył rywastygminy przez kilka dni, nie należy przyjmować kolejnej dawki bez wcześniejszego porozumienia się z lekarzem,

jeśli u pacjenta wystąpiły objawy żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności i wymioty, jeśli pacjent ma niską masę ciała, jeśli u pacjenta występują drżenia.

Jeśli u pacjenta występuje któryś z wymienionych objawów, może być potrzebne ściślejsze kontrolowanie przebiegu leczenia przez lekarza.

Stosowanie rywastygminy u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat) nie jest zalecane.

Stosowanie leku RTVALONG z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

-Jeśli w czasie stosowania rywastygminy u pacjenta planowany jest zabieg chirurgiczny, przed przyjęciem leków do znieczulenia (narkozy) należy poinformować lekarza o stosowaniu rywastygminy, ponieważ w czasie znieczulenia może ona nasilać działanie środków rozluźniających mięśnie.

-Rywastygminy nie należy stosować równocześnie z innymi lekami o podobnym działaniu. Rywastygmina może oddziaływać z lekami przeciwcholinergicznymi (stosowanymi w celu łagodzenia kurczów i skurczów żołądka, leczenia choroby Parkinsona lub zapobiegania chorobie lokomocyjnej).

Ciąża i karmienie piersią

Zaleca się unikać stosowania rywastygminy w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w czasie leczenia. Kobiety stosujące rywastygminę nie powinny karmić piersią.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Choroba, na którą cierpi pacjent stosujący rywastygminę może zaburzać zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn, dlatego nie wolno wykonywać tych czynności o ile lekarz nie stwierdzi, że to jest bezpieczne.

Rywastygmina może powodować zawroty głowy i senność, przede wszystkim na początku leczenia lub w okresie zwiększania dawki. Jeśli wystąpią takie objawy, nie należy prowadzę samochodu ani obsługiwać maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK RIVALONG

Lek RJVALONG należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Należy połknąć kapsułkę w całości, popijając płynem, nie otwierać jej ani nie rozgniatać.

Rywastygminę należy przyjmować dwa razy na dobę, w czasie posiłku (rano i wieczorem).

Lekarz poinformuje pacjenta, jaką dawkę rywastygminy powinien przyjmować, zaczynając od dawki mniejszej i stopniowo ją zwiększając. Największa dawka, którą powinno się przyjmować wynosi 6 mg dwa razy na dobę. Jeśli przyjmowanie rywastygminy zostało przerwane na kilka dni, nie należy przyjmować następnej dawki, zanim nie porozmawia się z lekarzem.

W celu zapewnienia skuteczności leczenia lek należy przyjmować codziennie.

Należy poinformować opiekuna o przyjmowaniu rywastygminy.

Lek ten powinien być przepisany jedynie przez specjalistę. Lekarz prowadzący powinien regularnie oceniać, czy leczenie przynosi pożądany efekt. W okresie leczenia lekarz będzie kontrolował masę ciała pacjenta.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku RIVALONG

Należy poinformować lekarza, jeśli stwierdzi się, że pacjent przyjął przypadkowo więcej rywastygminy, niż powinien. Konieczna może być pomoc medyczna. U niektórych osób mogą bowiem wówczas wystąpić nudności, wymioty, biegunka, zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi i omamy. Zdarza się również spowolnienie bicia serca i omdlenia.

Pominięcie zażycia leku RIVALONG

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę rywastygminy, należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, rywastygmina może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane mogą wystąpić częściej w okresie rozpoczynania leczenia lub zwiększania dawki. Działania niepożądane najprawdopodobniej będą stopniowo ustępować, gdy organizm przyzwyczai się do leku.

Bardzo częstymi działaniami niepożądanymi (występującymi u więcej niż 1 na 10 pacjentów) są: zawroty głowy, nudności, wymioty, biegunka, utrata łaknienia.

Częstymi działaniami niepożądanymi (występującymi u 1 do 10 na 100 pacjentów) są: zgaga, ból żołądka, ból głowy, pobudzenie, stan splątania, osłabienie, uczucie zmęczenia, poty, złe samopoczucie, utrasa masy ciała, drżenia.

Niezbyt często (u 1 do 10 na 1000 pacjentów) pacjenci skarżyli się na: depresję, zaburzenia snu, zaburzenia wątroby, przypadkowe upadki.

Rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów) u pacjentów wystąpiły: ból w klatce piersiowej, drgawki, wysypka, wrzód żołądka, owrzodzenie je lit.

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000) u pacjentów wystąpiły: krwawienia z przewodu pokarmowego (obecność krwi w kale lub w wymiocinach), zakażenia układu moczowego, zapalenie trzustki (silny ból w górnej części brzucha, często z nudnościami i wymiotami), zaburzenia rytmu serca (przyspieszenie lub spowolnienie), zwiększone ciśnienie tętnicze krwi, omamy, nasilenie choroby Parkinsona lub wystąpienie podobnych objawów (sztywność mięśni, trudności w poruszaniu).

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych) jest częstość występowania ciężkich wymiotów, które mogą prowadzić do pęknięcia przełyku (przewodu, który łączy jamę ustną z żołądkiem).

U pacjentów z otępieniem związanym z chorobą Parkinsona niektóre działania niepożądane występują częściej, a także występują pewne dodatkowe działania niepożądane: drżenia (bardzo często), zaburzenia snu, lęk, niepokój, nasilenie choroby Parkinsona lub wystąpienie objawów podobnych (sztywność mięśni, trudności w poruszaniu), nienaturalnie powolne lub niekontrolowane ruchy, spowolnienie rytmu serca, nadmierne ślinienie i odwodnienie (często), nieregularne bicie serca, słaba kontrola ruchów (niezbyt często).

W razie wystąpienia tych objawów należy skontaktować się z lekarzem, gdyż konieczna może być fachowa pomoc medyczna.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK RIVALONG

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku RIVALONG po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak jest specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek RIVALONG, kapsułki twarde

Substancją czynną leku jest rywastygmina. Każda kapsułka zawiera rywastygminy wodorowinian w ilości odpowiadającej 1,5 mg, 3 mg, 4,5 mg i 6 mg rywastygminy.

Inne składniki leku to:

RIVALONG, 1,5 mg, kapsułka twarda

Zawartość kapsułki:

Magnezu stearynian Hypromeloza (2,4-3,6 mPa.s)

Celuloza mikrokrystaliczna Krzemionka koloidalna, bezwodna

Kapsułka

Korpus i wieczko:

Żelatyna

Żelaza tlenek żółty (El72)

Tytanu dwutlenek (E171)

Tusz do nadruku Szelak

Glikol propylenowy Amoniak stężony Potasu wodorotlenek Żelaza tlenek czarny (El72)

R1VALONG, 3,0 mg, kapsułka twarda

Zawartość kapsułki Magnezu stearynian Hypromeloza (2,4-3,6 mPa.s)

Celuloza mikrokrystaliczna Krzemionka koloidalna, bezwodna

Kapsułka

Korpus:

Żelatyna

Żelaza tlenek żółty (El 72)

Tytanu dwutlenek (El71)

Wieczko:

Żelatyna

Żelaza tlenek żółty (El 72)

Żelaza tlenek czerwony (E172)

Tytanu dwutlenek (E171)

Tusz do nadruku Szelak

Glikol propylenowy Amoniak stężony Potasu wodorotlenek Żelaza tlenek czarny (El 72)

RIVALONG, 4,5 mg, kapsułka twarda

Zawartość kapsułki Magnezu stearynian Hypromeloza (2,4-3,6 mPa.s)

Celuloza mikrokrystaliczna Krzemionka koloidalna, bezwodna

Kapsułka Korpus i wieczko:

Żelatyna

Żelaza tlenek żółty (El 72)

Żelaza tlenek czerwony (El 72)

Tytanu dwutlenek (E171)

Tusz do nadruku Szelak

Glikol propylenowy Amoniak stężony Potasu wodorotlenek Żelaza tlenek czarny (El 72)

RJVALONG, 6,0 mg, kapsułka twarda

Zawartość kapsułki Magnezu stearynian Hypromeloza (2,4-3,6 mPa.s)

Celuloza mikrokrystaliczna Krzemionka koloidalna, bezwodna

Kapsułka

Korpus:

Żelatyna

Żelaza tlenek żółty (El72) Tytanu dwutlenek (El 71) Wieczko:

Żelatyna

Żelaza tlenek żółty (El 72) Żelaza tlenek czerwony (El72) Tytanu dwutlenek (E171)

Tusz do nadruku Szelak

Glikol propylenowy Amoniak stężony Potasu wodorotlenek Żelaza tlenek czarny (El 72)

Jak wygląda lek RIVALONG i co zawiera opakowanie

Kapsułki twarde

RIVALONG, 1,5 mg, kapsułki twarde

Kapsułka żelatynowa twarda złożona z żółtego korpusu i wieczka.

Na wieczku nadrukowany promieniście czarnym tuszem napis „R9VS” nad „1,5”.

RIVALONG, 3 mg, kapsułki twarde

Kapsułka żelatynowa twarda złożona z żółtego korpusu i pomarańczowego wieczka. Na wieczku nadrukowany promieniście czarnym tuszem napis „R9VS” nad „3”.

RIVALONG, 4,5 mg, kapsułki twarde

Kapsułka żelatynowa twarda złożona z czerwonego korpusu i wieczka.

Na wieczku nadrukowany promieniście czarnym tuszem napis „R9VS” nad „4,5”.

RIVALONG, 6 m g, kapsułki twarde

Kapsułka żelatynowa twarda złożona z żółtego korpusu i czerwonego wieczka.

Na wieczku nadrukowany promieniście czarnym tuszem napis „R9VS” nad „6”.

Kapsułki pakowane są w blistry dostępne w opakowaniach o różnych rozmiarach:

28 sztuk (7 szt. x 4 blistry i 14 szt. x 2 blistry)

56 sztuk (7 szt. x 8 blistrów i 14 szt. x 4 blistry),

98 sztuk (7 szt. x 14 blistrów i 14 szt. x 7 blistrów)

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Farma-Projekt Sp. z o.o. ul. Salwatorska 14, 30-109 Kraków, Polska

Wytwórca

Synthon BV,

Microveg 22,

6545 CM, Nijmegen, Holandia

Data zatwierdzenia ulotki:

Rivalong

Charakterystyka Rivalong

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

RIVALONG, 6,0 mg, kapsułki twarde

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda kapsułka zawiera rywastygminy wodorowinian w ilości odpowiadającej 6,0 mg rywastygminy.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułka twarda.

Kapsułka żelatynowa twarda złożona z żółtego korpusu i czerwonego wieczka. Na wieczku nadrukowany promieniście czarnym tuszem napis „R9VS” nad „6”.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Leczenie objawowe łagodnej do średniozaawansowanej postaci otępienia typu alzheimerowskiego. Leczenie objawowe łagodnej do średniozaawansowanej postaci otępienia u pacjentów z idiopatyczną chorobą Parkinsona.

4.2. Dawkowanie i sposób podawania

Leczenie powinno być rozpoczęte i nadzorowane przez lekarza doświadczonego w diagnozowaniu i leczeniu otępienia typu alzheimerowskiego lub otępienia związanego z chorobą Parkinsona. Diagnozę należy postawić zgodnie z aktualnymi wytycznymi. Leczenie rywastygminą można rozpocząć jedynie wtedy, gdy zapewniona jest opieka osoby odpowiedzialnej za regularne przyjmowanie produktu leczniczego przez pacjenta.

Rywastygminę należy przyjmować dwa razy na dobę, z porannym i wieczornym posiłkiem. Kapsułkę należy połykać w całości.

Dawka początkowa

1,5 mg dwa razy na dobę.

Ustalanie optymalnej dawki

Dawka początkowa wynosi 1,5 mg dwa razy na dobę. Jeśli dawka ta jest dobrze tolerowana przez pacjenta, po co najmniej dwóch tygodniach leczenia można zwiększyć ją do 3 mg dwa razy na dobę. Kolejne zwiększanie dawki do 4,5 mg, a następnie do 6 mg dwa razy na dobę, możliwe jest w przypadku dobrej tolerancji obecnie stosowanej dawki i może być rozważane po co najmniej dwutygodniowym okresie leczenia poprzednią dawką.

Jeśli podczas leczenia pacjentów z otępieniem związanym z chorobą Parkinsona wystąpią działania niepożądane (np. nudności, wymioty, bóle brzucha lub utrata łaknienia), zmniejszenie masy ciała lub nasilenie objawów pozapiramidowych (np. drżenia), pominięcie jednej lub kilku dawek może doprowadzić do ich ustąpienia. W razie utrzymywania się działań niepożądanych należy czasowo zmniejszyć dawkę dobową do poprzedniej dobrze tolerowanej dawki lub leczenie należy przerwać.

Dawka podtrzymująca

Skuteczna dawka terapeutyczna wynosi 3 do 6 mg dwa razy na dobę. W celu uzyskania maksymalnego działania terapeutycznego, pacjenci powinni kontynuować leczenie, przyjmując produkt leczniczy w największej, dobrze tolerowanej dawce. Zalecana maksymalna dawka dobowa wynosi 6 mg dwa razy na dobę.

Leczenie podtrzymujące może być kontynuowane tak długo, jak długo utrzymuje się działanie terapeutyczne. Z tego względu należy regularnie poddawać ponownej ocenie działanie terapeutyczne rywastygminy, szczególnie u pacjentów leczonych dawkami mniejszymi niż 3 mg dwa razy na dobę. Jeśli po 3 miesiącach leczenia dawką podtrzymującą nie nastąpi złagodzenie objawów otępienia, leczenie należy przerwać. Przerwanie leczenia należy również rozważyć, jeśli nie stwierdza się już oznak działania terapeutycznego.

Nie jest możliwe przewidzenie indywidualnej reakcji pacjenta na leczenie rywastygminą. Jednak lepsze wyniki leczenia obserwowano u pacjentów z chorobą Parkinsona i umiarkowanym otępieniem. Podobnie, lepsze działanie obserwowano u pacjentów z chorobą Parkinsona i omamami wzrokowymi (patrz punkt 5.1).

Nie badano efektów działania terapeutycznego w badaniach klinicznych kontrolowanych placebo, trwających dłużej niż 6 miesięcy.

Wznowienie leczenia

Jeżeli leczenie przerwano na dłużej niż kilka dni, należy je ponownie rozpoczynać, stosując dawkę 1,5 mg dwa razy na dobę. Ustalanie dawki optymalnej powinno wówczas odbywać się tak, jak opisano powyżej.

Zaburzenie czynności nerek i wątroby

Ze względu na zwiększenie ekspozycji u pacjentów z umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek oraz łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby, w ustalaniu dawkowania należy przestrzegać zaleceń odnośnie indywidualnej tolerancji (patrz punkt 5.2).

Nie prowadzono badań z udziałem pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.3).

Dzieci

Rywastygmina nie jest zalecana do stosowania u dzieci.

4.3 Przeciwwskazania

Stosowanie produktu leczniczego jest przeciwwskazane u pacjentów

-    z nadwrażliwością na substancję czynną, inne karbaminiany lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,

-    z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, ze względu na brak badań w tej grupie pacjentów.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Częstość i nasilenie działań niepożądanych zwiększa się wraz ze zwiększaniem dawki. Jeżeli leczenie przerwano na dłużej niż kilka dni, należy je ponownie rozpoczynać, stosując dawkę 1,5 mg dwa razy na dobę, w celu zmniejszenia możliwości wystąpienia działań niepożądanych (np. wymiotów).

Ustalanie optymalnej dawki: Działania niepożądane (np. nadciśnienie tętnicze i omamy u pacjentów z otępieniem występującym w chorobie Alzheimera oraz nasilenie objawów pozapiramidowych, zwłaszcza drżenia u pacjentów z otępieniem związanym z chorobą Parkinsona) obserwowano krótko po zwiększeniu dawki. Działania te mogą ustąpić po zmniejszeniu dawki. W pozostałych przypadkach podawanie rywastygminy przerywano (patrz punkt 4.8).

Zaburzenia żołądka i jelit, takie jak nudności i wymioty mogą wystąpić szczególnie w początkowym okresie leczenia i (lub) w okresie zwiększania dawki. Wymienione działania niepożądane częściej występują u kobiet. Pacjenci z chorobą Alzheimera mogą tracić na wadze, co związane jest ze stosowaniem inhibitorów cholinoesterazy, w tym rywastygminy. W czasie leczenia rywastygminą należy kontrolować masę ciała pacjenta.

W razie nasilonych wymiotów związanych z leczeniem rywastygminą konieczne jest odpowiednie dostosowanie dawki, jak zalecono w punkcie 4.2. Niektóre przypadki ciężkich wymiotów związane były z pęknięciem przełyku (patrz punkt 4.8). Przypadki takie występowały zwłaszcza po zwiększeniu dawki lub stosowaniu dużych dawek rywastygminy.

Rywastygminę należy ostrożnie stosować u pacjentów z zespołem chorego węzła zatokowego lub z zaburzeniami przewodzenia (blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy) (patrz punkt 4.8).

Rywastygminą może powodować zwiększone wydzielanie soku żołądkowego. Należy zachować ostrożność w czasie leczenia pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy, a także pacjentów, u których istnieją predyspozycje do tych chorób.

Inhibitory cholinoesterazy należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z astmą oskrzelową lub obturacyjną chorobą płuc w wywiadzie.

Leki cho linom i mety czne mogą powodować lub nasilać niedrożność dróg moczowych i napady drgawkowe. Należy zachować ostrożność w czasie leczenia pacjentów, u których istnieją predyspozycje do tych chorób.

Nie badano zastosowania rywastygminy u pacjentów z ciężką postacią otępienia w chorobie Alzheimera lub w przebiegu choroby Parkinsona, innymi typami otępienia lub innymi typami zaburzenia pamięci (np. związane z wiekiem pogorszenie funkcji poznawczych) i dlatego nie zaleca się stosowania leku w tej grupie pacjentów.

Podobnie, jak inne leki cholinomimetyczne, rywastygminą może nasilać lub wywoływać objawy pozapiramidowe. Nasilenie objawów (w tym spowolnienie ruchowe, dyskinezy, zaburzenia chodu) i częstsze lub sileniejsze drżenia obserwowano u pacjentów z otępieniem związanym z chorobą Parkinsona (patrz punkt 4.8). Zdarzenia te doprowadziły do przerwania leczenia rywastygminą (np. przerwanie z powodu drżenia 1,7% w grupie rywastygminy w porównaniu do 0% w grupie placebo). Zaleca się kontrolę kliniczną pod kątem tych działań niepożądanych.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Rywastygminą, jako inhibitor cholinoesterazy, może nasilać działanie środków zwiotczających Mięśnie, typu sukcynylocholiny, stosowanych do znieczulenia ogólnego. Należy zachować ostrożność przy wyborze środka do znieczulenia. Jeśli konieczne, należy rozważyć dostosowanie dawki lub czasowe przerwanie leczenia.

Ze względu na działanie farmakodynamiczne, rywastygminy nie należy stosować równocześnie z innymi substancjami cholinomimetycznymi; rywastygminą może wpływać na działanie antycholinergicznych produktów leczniczych.

W badaniach z udziałem zdrowych ochotników nie obserwowano interakcji farmakokinetycznych między rywastygminą a digoksyną, warfaryną, diazepamem czy fluoksetyną. Podawanie rywastygminy nie wpływa na czas protrombinowy wydłużony podawaniem warfaryny.

W czasie równoczesnego stosowania rywasty gminy i digoksyny nie obserwowano działań niepożądanych związanych z przewodnictwem w mięśniu sercowym.

Biorąc pod uwagę metabolizm rywastygminy, nie należy spodziewać się interakcji metabolicznych, jednak rywastygmina może hamować metabolizm innych substancji metabolizowanych przy udziale butyrylocholinoesterazy.

4.6    Ciąża i laktacja

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania rywastygminy w czasie ciąży. U szczurów i królików nie obserwowano wpływu rywastygminy na płodność ani rozwój zarodka i płodu, z wyjątkiem dawek, które byty toksyczne dla matek. W badaniach przed- i pourodzeniowych, na szczurach, obserwowano wydłużenie czasu trwania ciąży. Rywastygminy nie wolno stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

U zwierząt rywastygmina przenika do mleka karmiących samic. Nie wiadomo, czy rywastygmina przenika do mleka kobiet karmiących piersią, w związku z tym pacjentki przyjmujące rywastygminę nie powinny karmić piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Choroba Alzheimera może powodować stopniowe osłabienie zdolności kierowania pojazdami lub zaburzenie zdolności obsługi maszyn. Ponadto, rywastygmina może wywoływać zawroty głowy i senność, głównie w początkowym okresie leczenia lub w okresie zwiększania dawki. W konsekwencji rywastygmina ma niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn. W związku z tym, lekarz prowadzący powinien rutynowo oceniać zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania skomplikowanych urządzeń mechanicznych u pacjentów z otępieniem leczonych rywastygminą.

4.8    Działania niepożądane

Do najczęściej występujących działań niepożądanych należą zaburzenia żołądka i jelit, w tym nudności (38%) i wymioty (23%), szczególnie w okresie ustalania dawki. W badaniach klinicznych kobiety były bardziej wrażliwe od mężczyzn na zaburzenia żołądka i jelit oraz zmniejszenie masy ciała, jako działań niepożądanych.

U pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego leczonych rywastygminą obserwowano następujące działania niepożądane, wymienione poniżej w Tabeli 1.

Działania niepożądane wymieniono zgodnie z częstością występowania (od najczęstszych) zgodnie z następującą klasyfikacją: bardzo często (>1/10), często ( >1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze Bardzo rzadko

Zakażenie dróg moczowych

Zaburzenia psychiczne Często

Pobudzenie

Niezbyt często

Splątanie

Bezsenność

Depresja

Bardzo rzadko

Omamy

Zaburzenia układu nerwowego Bardzo często Często

Zawroty głowy Bóle głowy Senność Drżenie

Niezbyt często Rzadko Bardzo rzadko

Omdlenie

Drgawki

Objawy pozapiramidowe (w tym pogorszenie stanu u pacjentów z chorobą Parkinsona)

Zaburzenia serca Rzadko Bardzo rzadko

Dławica piersiowa

Zaburzenia rytmu serca (np. bradykardia, blok przedsionkowo-komorowy, migotanie przedsionków, tachykardia)

Zaburzenia naczyniowe Bardzo rzadko

Nadciśnienie tętnicze

Zaburzenia żołądka i jelit Bardzo często

Nudności

Często Rzadko Bardzo rzadko

Wymioty

Biegunka

Bóle brzucha i dyspepsia Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy Krwawienie z przewodu pokarmowego Zapalenie trzustki

Częstość nieznana

Niektóre przypadki nasilonych wymiotów związane z pęknięciem przełyku (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Bardzo często

Jadłowstręt

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Niezbyt często

Zwiększone wartości wyników badań czynności wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Często Rzadko

Nadmierne pocenie Wysypka

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Często

Uczucie zmęczenia, astenia Złe samopoczucie

Niezbyt często

Przypadkowe upadki

Badania diagnostyczne Często

Zmniejszenie masy ciała

W Tabeli 2 przedstawiono działania niepożądane odnotowane u pacjentów z otępieniem związanym z chorobą Parkinsona, leczonych rywastygminą.

Zaburzenia psychiczne Często

Bezsenność

Lęk

Niepokój

Zaburzenia układu nerwowego Bardzo często Często

Niezbyt często

Drżenie Zawroty głowy Senność Ból głowy

Nasilenie choroby Parkinsona Spowolnienie ruchowe Dyskineza Dystonia

Zaburzenia serca Często

Niezbyt często

Bradykardia

Migotanie przedsionków Blok przedsionkowo-komorowy

Zaburzenia żołądka i jelit Bardzo często

Często

Nudności

Wymioty

Biegunka

Ból brzucha i niestrawność Nadmierne wydzielanie śliny

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Często

Zwiększona potliwość

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Często

Sztywność mięśni

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Często

Jadłowstręt

Odwodnienie

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Często Często

Męczliwość i astenia Zaburzenia chodu

Tabela 3 przedstawia liczbę i odsetek pacjentów uczestniczących w 24-tygodniowym badaniu klinicznym prowadzonym z zastosowaniem rywastygminy u pacjentów z otępieniem związanym z chorobą Parkinsona, u których wystąpiły wcześniej zdefiniowane zdarzenia niepożądane, mogące oznaczać nasilenie objawów choroby Parkinsona.

Tabela 3

Wcześniej zdefiniowane zdarzenia niepożądane, które mogą oznaczać nasilenie objawów choroby Parkinsona u pacjentów z otępieniem związanym z chorobą Parkinsona

Rywastygmina n (%)

Placebo

n (%)

Wszyscy badani pacjenci

362(100)

179(100)

Wszyscy pacjenci ze zdarzeniami niepożądanymi

99 (27,3)

28(15,6)

Drżenie

37(10,2)

7 (3,9)

Upadek

21 (5,8)

11(6,1)

Choroba Parkinsona (nasilenie)

12(3,3)

2(1,1)

Nadmierne wydzielanie śliny

5(1,4)

0

Dyskineza

5(1,4)

1 (0,6)

Parkinsonizm

8 (2,2)

1 (0,6)

Hipokineza

1 (0,3)

0

Zaburzenia ruchu

1 (0,3)

0

Spowolnienie ruchowe

9(2,5)

3(1,7)

Dystonia

3 (0,8)

1 (0,6)

Zaburzenia chodu

5(1,4)

0

Sztywność mięśni

1 (0,3)

0

Zaburzenia równowagi

3 (0,8)

2(U)

Sztywność mięśniowo-szkieletowa

3 (0,8)

0

Stężenie mięśni

1 (0,3)

0

Zaburzenia motoryczne

_UW)_

0

4.9 Przedawkowanie

Objawy

W większości przypadków przypadkowego przedawkowania nie obserwowano żadnych klinicznie istotnych objawów podmiotowych ani przedmiotowych i prawie wszyscy pacjenci kontynuowali leczenie rywastygminą. Objawami przedawkowania były: nudności, wymioty i biegunka, nadciśnienie tętnicze lub omamy. Z uwagi na znane działanie wagotoniczne inhibitorów acetylocholinoesterazy na częstość akcji serca wystąpić mogą również bradykardia i (lub) omdlenia. W jednym przypadku przyjęto 46 mg; po zastosowaniu leczenia zachowawczego objawy przedawkowania ustąpiły całkowicie w ciągu 24 godzin.

Leczenie

Ze względu na okres półtrwania rywastygminy w osoczu wynoszący około 1 godziny oraz trwające około dziewięciu godzin hamowanie acetylocholinoesterazy w przypadkach bezobjawowego przedawkowania zaleca się przerwanie przyjmowania rywastygminy na 24 godziny. Gdy przedawkowaniu towarzyszą nasilone nudności i wymioty, należy rozważyć podanie leków przeciwwymiotnych. W razie wystąpienia innych działań niepożądanych, jeśli konieczne, należy zastosować leczenie objawowe.

W przypadku ciężkiego przedawkowania można podać atropinę. Jako dawkę początkową zaleca się podanie dożylne 0,03 mg/kg mc. siarczanu atropiny, kolejne dawki ustala się na podstawie odpowiedzi klinicznej. Nie zaleca się stosowania skopolaminy jako antidotum.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitor cholinoesterazy, kod ATC: N06DA03.

Rywastygmina jest inhibitorem acetylo- i butyrylocholinoesterazy z grupy karbaminianów, który, jak się uważa, usprawnia neurosynaptyczne przekaźnictwo cholinergiczne przez spowalnianie rozkładu acetylocholiny uwalnianej przez czynnościowo sprawne neurony cholinergiczne. Rywastygmina może więc łagodzić zaburzenia procesów poznawczych u pacjentów z otępieniem związanym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona.

Rywastygmina wchodzi w interakcje z enzymami docelowymi, tworząc z nimi kompleks za pomocą wiązania kowalencyjnego, co czasowo inaktywuje te enzymy. U zdrowych młodych mężczyzn doustna dawka 3 mg zmniejsza aktywność acetylocholinoesterazy (AChE) w płynie mózgowo-rdzeniowym o około 40% w ciągu pierwszej 1,5 godziny po podaniu. Aktywność enzymu wraca do wartości wyjściowej po około 9 godzinach od chwili osiągnięcia maksymalnego działania hamującego. U pacjentów z chorobą Alzheimera hamowanie przez rywastygminę aktywności acetylocholinoesterazy w płynie mózgowo-rdzeniowym wykazywało zależność od dawki w zakresie dawek do 6 mg dwa razy na dobę, czyli największej stosowanej dawki.Hamowanie aktywności butyrylocholinoesterazy w płynie mózgowo-rdzeniowym u 14 pacjentów z chorobą Alzheimera leczonych rywastygminą było podobne do hamowania aktywności AChE.

Badania kliniczne u pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego

Skuteczność działania rywastygminy wykazano stosując trzy niezależne, specyficzne kryteria, za pomocą których oceniano wyniki w regularnych odstępach czasu, w trakcie 6-miesięcznego leczenia. Objęły one: skalę ADAS-Cog (ocena zdolności poznawczych), skala CIBIC-Plus (dokonana przez lekarza ogólna ocena ogólnego funkcjonowania pacjenta uwzględniająca udział opiekuna),o raz skala PDS (dokonana przez opiekuna ocena sprawności pacjenta w wykonywaniu codziennych czynności, takich jak: higiena osobista, jedzenie, ubieranie się, udział w pracach domowych, np. w robieniu zakupów, orientowanie się w terenie, a także udział w czynnościach związanych z finansami, itp.).

U analizowanych pacjentów wynik badania MMSE (ang. Mini-Mental State Examination, Krótka skala oceny stanu umysłowego) mieścił się w przedziale 10-24.

Wyniki pacjentów odpowiadających na leczenie, zebrane w dwóch z trzech kluczowych wieloośrodkowych 26-tygodniowych badań klinicznych z zastosowaniem zmiennych dawek u pacjentów z łagodną lub umiarkowanie ciężką postacią otępienia typu alzheimerowskiego przedstawiono w Tabeli 4 poniżej. Istotną klinicznie poprawę stanu pacjenta, zdefiniowano a prori jako poprawę stanu klinicznego o co najmniej 4 punkty wg skali ADAS-Cog, poprawę w skali CIBIC-Plus lub poprawę przynajmniej o 10% stanu klinicznego w skali PDS.

Dodatkowo, w tej samej tabeli przedstawiono retrospektywnie zdefiniowaną reakcję na leczenie, W przypadku wtórnej definicji reakcji na leczenie wymagana była poprawa stanu klinicznego o 4 punkty lub większa w skali ADAS-Cog, brak pogorszenia stanu klinicznego w skali CTBIC-Plus i brak pogorszenia stanu klinicznego w skali PDS. Średnia rzeczywista dawka dobowa konieczna do uzyskania odpowiedzi klinicznej wg tej definicji u pacjentów otrzymujących dawki 6-12 mg wynosiła 9,3 mg. Należy zaznaczyć, że skale stosowane w tym wskazaniu są różne i nie można bezpośrednio porównać wyników uzyskanych po zastosowaniu różnych produktów leczniczych.

Tabela 4

Pacjenci, u których zaobserwowano klinicznie istotną poprawę (%)

Włączeni do badania

Ekstrapolacja ostatniej obserwacji

Kryterium oceny odpowiedzi

Rywasty gmina 6-12 mg N=473

Placebo

N=472

Rywastygmina 6-12 mg N=379

Placebo

N=444

ADAS-Cog: poprawa stanu klinicznego o co najmniej 4 punkty

2i ***

12

25***

12

CIBIC-Plus: poprawa stanu Klinicznego

29***

18

22***

19

PDS: poprawa stanu klinicznego o co najmniej 10%

26***

17

3Q***

18

Poprawa stanu klinicznego o co najmniej 4 punkty w skali ADAŚ-

10*

6

12**

6

Cog, przy braku pogorszenia w skali CIBIC-Plus i PDS

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001

ADAS-Cog; Alzheimer’s Disease Assessment Scale-cognitive subscale', CIBIC-Plus: Clinician's Interview-Based Impression of Change Plus’, PDS: Progressive Deterioration Scale

Badania kliniczne u pacjentów z otępieniem związanym z choroba Parkinsona Skuteczność rywastygminy u pacjentów z otępieniem związanym z chorobą Parkinsona wykazano w 24-tygodniowym, wieloośrodkowym, podwójnie zaślepionym badaniu głównym kontrolowanym placebo oraz w jego 24-tygodniowej otwartej fazie przedłużonej. Pacjenci uczestniczący w tym badaniu uzyskali wynik badania MMSE w przedziale 10-24. Skuteczność lywastygminy oceniano za pomocą dwóch niezależnych skal, a oceny dokonywano w regularnych odstępach w 6-miesięcznym okresie leczenia. Wyniki przedstawiono poniżej w Tabeli 5: skala ADAS-Cog, służąca do oceny zdolności poznawczych oraz skala oceny globalnej ADCS-CGIC (ang. Alzheimer ’s Disease Cooperative Study-Clinician’s Global Impression of Change).

Tabela 5

Otępienie związane z chorobą Parkinsona

ADAS-Cog

rywastygmina

ADAS-Cog

placebo

ADCS-CGIC

rywastygmina

ADCS-

CGIC

placebo

Populacja ITT + RDO

(n=329)

(n=161)

(n=329)

(n=165)

Średnie wartości wyjściowe ± SD

23,8 ± 10,2

24,3 ± 10,5

nd

nd

Średnia zmiana po 24 tygodniach ± SD

2,1 ± 8,2

-0,7 ± 7,5

3,8 ± 1,4

4,3 ± 1,5

Różnica po uwzględnieniu różnic między grupami

2,88*

nie dotyczy

Wartość p w porównaniu z placebo

<0,001'

0,007"

Populacja ITT - LOCF

(n=287)

(n=154)

(n=289)

(n-158)

Średnie wartości wyjściowe ± SD

24,0 i 10,3

24,5 ± 10,6

nd

nd

Średnia zmiana po 24 tygodniach ± SD

2,5 ± 8,4

-0,8 ± 7,5

3,7 ± 1,4

4,3 ± 1,5

Różnica po uwzględnieniu różnic między grupami

3,54'

nie dotyczy

Wartość p w porównaniu z Placebo

<0,0011

<0,00l"

'ANCOVA z grupą terapii i krajem jako czynnikami oraz wartościami początkowymi ADAS-Cog jako współzmienną. Dodatnia zmiana wskazuje poprawę.

2Dane średnie przedstawiono dla przejrzystości tekstu, analizę kategorialną przeprowadzono za pomocą testu van Elterena

ITT -(ang. lntent-To-Treai)\ wszyscy chorzy zakwalifikowani do leczenia; RDO (ang. Retrieved Drop Outs)\ pacjenci, którzy zakończyli badanie przedwcześnie, a co do których uzyskano dalsze dane;

LOCF (ang. Last Observation Carried Forward): ekstrapolacja ostatniej obserwacji, ADAS-Cog (ang.

Alzheimer ’s Disease Assessment Scale - cognitive subscale skala ADAS w części dotyczącej czynności poznawczych, ADCS-CGIC (ang. Alzheimer’s Disease Cooperative Study - Clinician's Global Impression of Change), wspólny program badań nad chorobą Alzheimera -ocena globalna zmian dokonana przez lekarza.

Skuteczność leczenia wykazano w całej badanej populacji, dane sugerują jednak, że lepsze działanie w porównaniu z placebo uzyskano w podgrupie pacjentów z umiarkowanym otępieniem związanym z chorobą Parkinsona. Podobnie, lepszy wynik leczenia obserwowano u pacjentów z omamami wzrokowymi (patrz Tabela 6).

Otępienie związane z chorobą Parkinsona

ADAS-Cog

rywastygmina

ADAS-Cog

placebo

ADAS-Cog

rywastygmina

ADAS-Cog

placebo

Pacjenci z omamami wzrokowymi

Pacjenci bez omamów wzrokowych

Populacja ITT + RDO

(n='107)

(n=60)

(n=220)

(n=101)

Średnie wartości wyjściowe ± SD

25,4± 9,9

27,4 ± 10,4

23,1 ± 10,4

22,5 ± 10,1

Średnia zmiana po 24 tygodniach ± SD

1,0 ±9,2

-2,1 ±8,3

2,6 ± 7,6

0,1 ± 6,9

Różnica po uwzględnieniu różnic między grupami

4,27'

2,09’

Wartość p w porównaniu z placebo

0,002’

0,015'

Pacjenci z umiarkowanym otępieniem (MMSE 10-17)

Pacjenci z łagodnym otępieniem (MMSE 18-24)

Populacja ITT - RDO

(n=87)

(n=44)

(n=237)

(n=l 15)

Średnie wartości wyjściowe ± SD

32,6 ± 10,4

33,7 ± 10,3

20,6 ± 7,9

20,7 ± 7,9

Średnia zmiana po 24 tygodniach ± SD

2,6 ± 9,4

-1,8 ±7,2

1,9 ±7,7

-0,2 ± 7,5

Różnica po uwzględnieniu różnic między grupami

4,73’

2,14*

Wartość p w porównaniu z Placebo

0,002*

0,0101*

'ANCOVA z grupą terapii i krajem jako czynnikami oraz wartościami początkowymi ADAS-Cog jako współzmienną. Dodatnia zmiana wskazuje poprawę.

ITT: Intent-To-Treat (wszyscy pacjenci zakwalifikowani do leczenia); RDO: Retrieved Drop Outs (pacjenci, którzy zakończyli badanie przedwcześnie, a co do których uzyskano dalsze dane)

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Rywastygmina wchłania się szybko i całkowicie. Stężenie maksymalne w osoczu osiągane jest po około 1 godzinie. W wyniku interakcji rywastygminy z jej enzymem docelowym dochodzi do około 1,5-ktotnego zwiększenia biodostępności, niż wynikałoby to ze zwiększenia dawki. Bezwzględna biodostępność po dawce 3 mg wynosi około 36%±13%. Podanie rywastygminy z pokarmem opóźnia wchłanianie leku (tmax) o 90 min, zmniejsza wartość CW i zwiększa wartość AUC o około 30%.

Dystrybucja

Rywastygmina wiąże się z białkami w około 40%. Łatwo przenika przez barierę krew-mózg, a pozorna objętość dystrybucji wynosi 1,8-2,7 1/kg.

Metabolizm

Rywastygmina jest szybko i w dużym stopniu metabolizowana do dekarbamylowanego metabolitu (okres półtrwania w osoczu wynosi około 1 godziny) głównie w reakcji hydrolizy przy udziale cholinoesterazy. Powstały w ten sposób metabolit wykazuje in vitro jedynie niewielką aktywność hamującąw stosunku do acetylocholinoesterazy (<10%). Badania in vitro oraz badania na zwierzętach wykazały, że główne izoenzymy cytochromu P450 odgrywają jedynie niewielką rolę w procesie metabolizmu rywastygminy. Całkowity klirens osoczowy rywastygminy wynosił około 130 1/h po podaniu dożylnym dawki 0,2 mg i uległ zmniejszeniu do 70 1/h po podaniu dożylnym dawki 2,7 mg.

Wydalanie

W moczu nie stwierdzono niezmienionej rywastygminy. Wydalanie metabolitów przez nerki jest główną drogą eliminacji. Po podaniu rywastygminy znakowanej izotopem 14C wydalanie przez nerki zachodzi szybko i prawie całkowicie (>90%) w ciągu 24 godzin. Z kałem wydala się mniej niż 1% podanej dawki. Nie stwierdzono kumulacji rywastygminy ani jej głównego metabolitu u pacjentów z chorobą Alzheimera.

Osoby w podeszłym wieku

W badaniach u zdrowych ochotników, biodostępność rywastygminy była większa u osób w podeszłym wieku niż u osób młodych. Badania wykonane u pacjentów z chorobą Alzheimera w wieku od 50 do 92 lat nie wykazały różnic w biodostępności związanych z wiekiem.

Pacjenci z zaburzeniami wątroby

U osób z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami wątroby stężenie maksymalne Cmax rywastygminy było o około 60% większe niż u zdrowych ochotników, a wartość AUC rywastygminy była ponad dwukrotnie większa.

Pacjenci z zaburzeniami nerek

U osób z umiarkowanymi zaburzeniami nerek wartości Cmax i AUC rywastygminy były ponad dwukrotnie większe niż u osób zdrowych; jednak u osób z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek wartości Cmax i AUC się nie zmieniały.

5.3 Przed kliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksyczności po podaniu wielokrotnym wykonane na myszach, szczurach i psach wykazały tylko efekty związane z nasilonym działaniem farmakologicznym. Nie zaobserwowano toksyczności dotyczącej konkretnego narządu. Ze względu na wrażliwość zastosowanego modelu zwierzęcego w badaniach na zwierzętach nie ustalono marginesu bezpieczeństwa w odniesieniu do narażenia u człowieka.

Standardowe badania in vitro i in vivo nie wykazały mutagennego działania rywastygminy, z wyjątkiem testu aberracji chromosomowych w ludzkich limfocytach obwodowych, w którym stosowano 104 razy większe narażenie na produkt leczniczy niż maksymalne stosowane klinicznie. Wyniki testu mikrojądrowego in vivo były negatywne.

W badaniach na myszach i szczurach z zastosowaniem najwyższych tolerowanych dawek nie wykazano działania rakotwórczego, chociaż narażenie na rywastygminę i jej metabolity było mniejsze niż u człowieka. Po uwzględnieniu różnic w powierzchni ciała badanych zwierząt i człowieka, narażenie na rywastygminę i jej metabolity było w przybliżeniu równe maksymalnej zalecanej u ludzi dawce 12 mg na dobę. Jednak w porównaniu z maksymalną dawką u ludzi, u zwierząt uzyskano ok. 6-krotnie większą, dawkę.

U zwierząt, rywastygmina przenika przez łożysko i do mleka. W badaniach, w których rywastygminę podawano doustnie ciężarnym samicom szczurów i królików, nie zaobserwowano działania teratogennego rywastygminy.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Zawartość kapsułki Magnezu stearynian Hypromeloza (2,4-3,6 mPa.s)

Celuloza mikrokrystaliczna Krzemionka koloidalna, bezwodna

Kapsułka

Korpus:

Żelatyna

Żelaza tlenek żółty (El72)

Tytanu dwutlenek (E171)

Wieczko:

Żelatyna

Żelaza tlenek żółty (El72)

Żelaza tlenek czerwony (El72)

Tytanu dwutlenek (E171)

Tusz do nadruku Szelak

Glikol propylenowy Amoniak stężony Potasu wodorotlenek Żelaza tlenek czarny (El 72)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister PVC\Aluminium, opakowania po 7, 10, 14, 28, 30, 50, 56, 98 lub 112 kapsułek. Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Farma-Projekt Sp. z o.o. ul. Salwatorska 14, 30-109 Kraków, Polska

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Rivalong