+ iMeds.pl

Rivanolum vp 100 mgUlotka Rivanolum vp

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWNIA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Rivanolum VP, 100 mg, tabletki do sporządzania roztworu

Ethacridini lactas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

-    Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem. Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Rivanolum VP i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rivanolum VP

3.    Jak stosować Rivanolum VP

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Rivanolum VP

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST RIVANOLUM VP I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Rivanolum VP zawiera substancję czynną etakrydyny mleczan o działaniu przede wszystkim przeciwbakteryjnym (szczególnie na bakterie Gram-dodatnie) oraz w mniejszym stopniu przeciwpierwotniakowym, przeciwwirusowym i przeciwgrzybiczym.

Lek ten odkaża skórę i błony śluzowe oraz zapobiega wnikaniu w głąb rany czynników zakaźnych. Lek ten powoduje ustępowanie uczucia gorąca, bólu, zaczerwienienia skóry oraz opuchnięcia okolicy rany, jak też zmniejszenie nasilenia stanu zapalnego oraz przyspieszenie gojenia się rany.

Lek nie działa drażniąco na skórę i błony śluzowe, a obecność wydzieliny ropnej nie osłabia jego działania.

Rivanolum VP jest wskazany do odkażania skóry i błon śluzowych oraz powierzchownych uszkodzeń powłok ciała.

Lek stosuje się zewnętrznie, po rozpuszczeniu tabletki w przegotowanej wodzie.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU RIVANOLUM VP Kiedy nie stosować leku Rivanolum VP

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na etakrydyny mleczan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),

-    jeśli pacjent to dziecko w wieku poniżej 3 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli w miejscu zastosowania leku wystąpi zaczerwienienie, świąd lub pieczenie, gdyż objawy te mogą świadczyć o nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku.

Leku nie należy stosować na duże powierzchnie uszkodzonej skóry.

Dzieci i młodzież

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Rivanolum VP a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Następujących środków nie należy stosować jednocześnie z lekiem Rivanolum VP, gdyż osłabiają one działanie etakrydyny mleczanu:

-    środki o działaniu utleniającym (nadmanganian potasu, nadtlenek wodoru),

-    sole rtęci,

-    halogenki metali alkalicznych (m.in. sól kuchenna).

Nie należy również rozpuszczać tabletek w roztworach zawierających te substancje.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią, chyba że w opinii lekarza jest to bezwzględnie konieczne.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Rivanolum VP nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Rivanolum VP Lek zawiera kwas borowy - nie stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

3. JAK STOSOWAĆ RIVANOLUM VP

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek stosuje się miejscowo na skórę, błony śluzowe lub powierzchowne uszkodzenia powłok ciała. Jedną tabletkę należy rozpuścić w około 100 ml wody. Tak przygotowanym roztworem należy kilka razy dziennie przemywać skórę, np. przy pomocy wacika. Roztwór można również wykorzystywać w postaci okładów, płukań lub przymoczek.

Do rozpuszczania tabletek należy używać wody przegotowanej.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Nie przyjmować leku doustnie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Rivanolum VP

Dotychczas nie odnotowano przypadku przedawkowania leku.

Doustne zażycie leku może być niebezpieczne dla zdrowia i życia z powodu obecności w nim kwasu borowego. Po zastosowaniu doustnym mogą wystąpić wymioty, biegunka, zaczerwienienie skóry, senność, drgawki, gorączka, żółtaczka, uszkodzenie nerek.

W razie doustnego przyjęcia leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Lekarz zastosuje odpowiednie leczenie (obejmujące m.in. prowokowanie wymiotów i podanie węgla aktywowanego, leczenie objawowe).

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: miejscowe reakcje nadwrażliwości, takie jak m.in. zaczerwienienie, świąd, pieczenie skóry w miejscu zastosowania leku (częstość występowania nieznana

2

- nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

5. JAK PRZECHOWYWAĆ RIVANOLUM VP

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek Rivanolum VP

-    Substancj ą czynną leku jest etakrydyny mleczan (100 mg/tabletkę).

-    Pozostałe składniki to: glukoza, kwas borowy.

Jak wygląda lek Rivanolum VP i co zawiera opakowanie

Lek Rivanolum VP ma postać żółtych, okrągłych, obustronnie płaskich tabletek.

Opakowanie leku to 1 lub 2 blistry z folii Aluminium/PVC zawierające po 5 tabletek, umieszczone w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7 Republika Czeska

Wytwórca

ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Valeant sp. z o.o. sp. j. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów Tel.: (+48 17) 865 51 00 Faks: (+48 17) 862 46 18

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

3

Rivanolum VP

Charakterystyka Rivanolum vp

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Rivanolum VP, 100 mg, tabletki do sporządzania roztworu

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka zawiera 100 mg etakrydyny mleczanu (Ethacridini lactas).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: kwas borowy 40 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka do sporządzania roztworu.

Żółta, okrągła, obustronnie płaska tabletka.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Odkażanie skóry i błon śluzowych oraz powierzchownych uszkodzeń powłok ciała.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Jedną tabletkę rozpuścić w około 100 ml wody. Tak przygotowanym roztworem należy kilka razy na dobę przemywać skórę, np. za pomocą wacika. Roztwór można również wykorzystywać w postaci okładów, płukań lub przymoczek.

Do rozpuszczania tabletek należy używać wody przegotowanej.

Dzieci i młodzież

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i wątroby oraz osoby w podeszłym wieku Nie ma konieczności zmiany dawkowania.

Sposób podawania

Podanie na skórę, błony śluzowe lub powierzchowne uszkodzenia powłok ciała.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Wiek poniżej 3 lat.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie stosować na duże powierzchnie uszkodzonej skóry.

Dzieci i młodzież

Produkt zawiera kwas borowy - nie stosować u dzieci poniżej 3 lat.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Środki o działaniu utleniającym (nadmanganian potasu, nadtlenek wodoru), sole rtęci oraz halogenki metali alkalicznych (m.in. sól kuchenna) osłabiają działanie etakrydyny mleczanu, dlatego nie należy stosować ich jednocześnie. Nie należy również rozpuszczać tabletek w roztworach zawierających te substancje.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Badania na zwierzętach dotyczące wpływu na przebieg ciąży i rozwój płodu, przebieg porodu i rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3) są niewystarczające. Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane. Produktu Rivanolum VP nie stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Nie zaleca się stosowania produktu u kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane przedstawiono według częstości występowania oraz układów i narządów.

Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: miejscowe reakcje nadwrażliwości (częstość nieznana - nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9    Przedawkowanie

Dotychczas nie odnotowano żadnego przypadku przedawkowania produktu.

Przypadkowe lub omyłkowe doustne zażycie produktu może być niebezpieczne dla zdrowia i życia z powodu obecności w produkcie kwasu borowego. W przypadku doustnego zażycia produktu zwykle występują wymioty, które ograniczają w znacznym stopniu niekorzystne działanie kwasu borowego na organizm. Mogą również wystąpić m.in.: biegunka, zaczerwienienie skóry, senność, drgawki, gorączka, żółtaczka, uszkodzenie nerek.

Postępowanie w przypadku doustnego zażycia produktu obejmuje wywoływanie wymiotów i podawanie węgla aktywowanego (leczniczego), a w ciężkich przypadkach stosowanie hemodializy lub dializy otrzewnowej. Ponadto stosuje się leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: środki odkażające i dezynfekcyjne; pochodne akrydyny; kod ATC: D08AA01.

Etakrydyny mleczan jest pochodną etakrydyny o działaniu przede wszystkim przeciwbakteryjnym (szczególnie na bakterie Gram-dodatnie) oraz w mniejszym stopniu przeciwpierwotniakowym, przeciwwirusowym i przeciwgrzybiczym. Mechanizm działania przeciwbakteryjnego polega na łączeniu się etakrydyny z RNA i (lub) DNA bakterii i blokowaniu w ten sposób syntezy białek bakteryjnych.

Etakrydyny mleczan odkaża skórę i błony śluzowe oraz zapobiega wnikaniu w głąb rany czynników zakaźnych. Skutkiem jego działania jest ustępowanie uczucia gorąca, bólu, zaczerwienienia skóry oraz opuchnięcia okolicy rany, jak też zmniejszenie nasilenia stanu zapalnego oraz przyspieszenie procesu gojenia się rany. Etakrydyny mleczan nie działa

drażniąco na skórę i błony śluzowe. Obecność wydzieliny ropnej nie osłabia jego działania.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu na skórę, błony śluzowe i powierzchowne uszkodzenia powłok ciała, etakrydyny mleczan praktycznie nie wchłania się do krwiobiegu.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach przeprowadzonych na zwierzętach etakrydyny mleczan nie wykazywał działania fetotoksycznego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Glukoza Kwas borowy.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Produktu nie należy rozpuszczać w roztworach zawierających środki o działaniu utleniającym (nadmanganian potasu, nadtlenek wodoru), sole rtęci lub halogenki metali alkalicznych.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii Aluminium/PVC zawierające 5 tabletek.

Opakowanie:

1 lub 2 blistry w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Przed zastosowaniem produktu należy jedną tabletkę rozpuścić w około 100 ml przegotowanej wody.

Tak przygotowany roztwór należy stosować do przemywania skóry (np. za pomocą wacika), lub wykorzystać w postaci okładów, płukań lub przymoczek.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7 Republika Czeska

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/0524

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 04 marca1999 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

Rivanolum VP