+ iMeds.pl

Rivastigmin cipla 3 mgUlotka Rivastigmin cipla

ULOTKA DLA PACJENTA:

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Rivastigmin Cipla

Kapsułki, twarde 1,5 mg Kapsułki, twarde 3,0 mg Kapsułki, twarde 4,5 mg Kapsułki, twarde 6,0 mg

Rivastigminum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Rivastigmin Cipla i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Rivastigmin Cipla

3.    Jak przyjmować lek Rivastigmin Cipla

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Rivastigmin Cipla

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK RIVASTIGMIN CIPLA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Rivastigmin Cipla należy do grupy leków nazywanych inhibitorami cholinesterazy.

Rivastigmin Cipla jest stosowany w leczeniu zaburzeń pamięci u pacjentów z chorobą Alzheimera (choroba ośrodkowego układu nerwowego charakteryzująca się m.in. utratą pamięci). Rivastigmin Cipla jest stosowany w leczeniu otępienia (utrata pamięci i zdolności umysłowych) u pacjentów z chorobą Parkinsona (choroba ośrodkowego układu nerwowego upośledzająca sposób poruszania się, z objawami takimi jak drżenia i sztywność).

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED PRZYJĘCIEM LEKU RIVASTIGMIN CIPLA

Przed zastosowaniem rywastygminy należy przeczytać poniższe punkty i, jeżeli nasuną się jakiekolwiek pytania, przedyskutować je z lekarzem prowadzącym.

Kiedy nie przyjmować leku Rivastigmin Cipla

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na rywastygminę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Rivastigmin Cipla.

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Rivastigmin Cipla

-    jeśli u pacjenta występowały lub występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby, nierównomierne bicie serca, czynny wrzód żołądka, astma oskrzelowa lub ciężka choroba układu oddechowego, trudności w oddawaniu moczu lub napady padaczkowe (drgawki lub konwulsje),

-    jeśli stosowanie leku Rivastigmin Cipla zostało przerwane na kilka dni, przed zażyciem kolejnej dawki należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym,

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia ze strony żołądka i jelit, takie jak nudności (mdłości) i wymioty,

-    jeśli pacjent ma małą masę ciała,

-    jeśli u pacjenta występują dreszcze.

Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Lekarz może zdecydować o dokładniejszej obserwacji chorego podczas przyjmowania leku. Nie zaleca się stosowania leku Rivastigmin Cipla u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat).

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Jeśli w trakcie leczenia lekiem Rivastigmin Cipla zajdzie konieczność wykonania zabiegu chirurgicznego, należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku przed zastosowaniem znieczulenia ogólnego, ponieważ lek Rivastigmin Cipla może nasilać działanie niektórych leków zwiotczających mięśnie, stosowanych w czasie znieczulenia ogólnego.

Leku Rivastigmin Cipla nie należy stosować jednocześnie z innymi podobnie działającymi lekami. Lek Rivastigmin Cipla może wpływać na działanie leków cholinolitycznych (leków stosowanych do łagodzenia skurczów żołądka, leczenia choroby Parkinsona czy w zapobieganiu chorobie lokomocyjnej).

Ciąża i karmienie piersią

Należy unikać stosowania leku Rivastigmin Cipla podczas ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas leczenia. Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Rivastigmin Cipla.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Choroba podstawowa może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Nie należy wykonywać tych czynności do czasu uzyskania informacji od lekarza, że jest to bezpieczne. Lek Rivastigmin Cipla może wywoływać zawroty głowy i senność, głównie w początkowym okresie leczenia lub w okresie zwiększania dawki. Jeśli u pacjenta wystąpią takie objawy, nie należy prowadzić pojazdów, posługiwać się narzędziami ani obsługiwać maszyn.

3. JAK PRZYJMOWAĆ LEK RIVASTIGMIN CIPLA

Lek Rivastigmin Cipla należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Kapsułki należy połykać w całości, nie otwierając ich ani nie rozgniatając; popić płynem.

Lek Rivastigmin Cipla należy zażywać dwa razy na dobę z pokarmem (rano i wieczorem). Lekarz prowadzący określi wielkość dawki leku Rivastigmin Cipla, jaką należy stosować. Leczenie rozpoczyna się od dawek mniejszych, stopniowo zwiększając je, w zależności od reakcji na leczenie. Maksymalna dawka leku wynosi 6mg, dwa razy na dobę. Jeżeli stosowanie leku Rivastigmin Cipla zostało przerwane na kilka dni, przed zastosowaniem kolejnej dawki należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym.

W celu uzyskania pożądanego działania leczniczego lek należy stosować każdego dnia. Należy poinformować opiekuna o stosowaniu leku Rivastigmin Cipla.

Lek ten powinien być przepisywany przez lekarza specjalistę, a lekarz prowadzący powinien regularnie oceniać efekty leczenia. W czasie stosowania leku Rivastigmin Cipla, lekarz prowadzący będzie kontrolować masę ciała pacjenta.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Rivastigmin Cipla

W razie przyjęcia większej niż zalecona dawki leku Rivastigmin Cipla, należy powiadomić lekarza prowadzącego, gdyż może być potrzebna pomoc medyczna. U niektórych osób, które przypadkowo przyjęły za dużo leku Rivastigmin Cipla, zaobserwowano nudności, wymioty, biegunkę, wysokie ciśnienie krwi i omamy. Może również wystąpić wolne bicie serca oraz omdlenie.

Pominięcie przyjęcia leku Rivastigmin Cipla

W razie przypadkowego pominięcia dawki leku Rivastigmin Cipla, należy odczekać i zażyć następną dawkę o zwykłej wyznaczonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Rivastigmin Cipla może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane pojawiają się najczęściej w początkowym okresie stosowania leku lub w okresie zwiększania dawki. Działania niepożądane prawdopodobnie ustąpią stopniowo, w miarę jak organizm będzie przystosowywał się do leczenia.

Poniższe działania niepożądano obserwowano u osób przyjmujących rywastygminę.

Ciężkie działania niepożądane:

•    wrzód żołądka lub dwunastnicy. Objawami wrzodu żółądka lub dwunastnicy są ból brzucha i dyskomfort (niestrawność) odczuwany w okolicy pomiędzy pępkiem a mostkiem

•    krwawienie z żoładka lub jelit. Może to powodować oddawanie ciemnych, smołowatych stolców lub krwawienie z okolicy odbytu

•    drgawki (napad padaczkowy) lub konwulsje

•    nasilone wymioty

•    zapalenie trzustki. Objawami są silny ból brzucha odczuwany w okolicy pomiędzy pępkiem a mostkiem, wystęujący często z nudnościami i wymiotami.

Jeśli pacjent zauważy u siebie występowanie tych ciężkich działań niepożądanych powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Pacjent może wymagać niezwłocznie pomocy medycznej.

Bardzo częste działania niepożądane (dotyczą więcej niż 1 pacjenta na 10): zawroty głowy, nudności (mdłości), wymioty, biegunka i utrata apetytu.

Częste działania niepożądane (dotyczą 1 do 10 pacjentów na 100): zgaga, ból żołądka, bóle głowy, pobudzenie, dezorientacja, uczucie osłabienia, uczucie zmęczenia, nadmierne pocenie, ogólne złe samopoczucie, zmniejszenie masy ciała oraz drżenie.

Niezbyt częste działania niepożądane (dotyczą 1 do 10 pacjentów na 1 000): depresja, trudności w zasypianiu, zmiany w czynności wątroby, omdlenia lub przypadkowe upadki.

Rzadkie działania niepożądane (dotyczy 1 do 10 pacjentów na 10 000): bóle w klatce piersiowej, napady padaczkowe (drgawki lub konwulsje), wysypki, choroba wrzodowa żołądka i jelit. Bardzo rzadkie działania niepożądane (dotyczy mniej niż 1 pacjenta na 10 000): krwawienia z przewodu pokarmowego (krew w kale lub w wymiotach), zakażenie dróg moczowych, zapalenie trzustki (silny ból w górnej części brzucha, często z nudnościami i wymiotami), zaburzenia rytmu pracy serca (szybkie lub wolne bicie serca), wysokie ciśnienie tętnicze krwi, omamy, nasilenie choroby u pacjentów z chorobą Parkinsona lub wystąpienie podobnych objawów (sztywność mięśni, trudności w poruszaniu się).

Nieznane (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): nasilone wymioty, które mogą prowadzić do pęknięcia przełyku (część przewodu pokarmowego łącząca jamę ustną z żołądkiem).

U pacjentów z otępieniem związanym z chorobą Parkinsona niektóre działania niepożądane występowały częściej, a niektóre także dodatkowo: drżenie (bardzo często), trudności ze snem, lęk, niepokój, nasilenie choroby Parkinsona lub podobnych objawów (sztywność mięśni, trudności w poruszaniu), nieprawidłowo wolne lub trudne do opanowania ruchy, wolne bicie serca, nadmierne wydzielanie śliny i odwodnienie (często), nieregularne bicie serca i słaba kontrola nad ruchami (niezbyt często). W przypadku stosowania rywastygminy w postaci plastrów do podawania przez skórę obserwowano występowanie dodatkowych działań niepożądanych: ciężkiego splątania, lęku, gorączki (często).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK RIVASTIGMIN CIPLA

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Rivastigmin Cipla po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i na blistrze (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Rivastigmin Cipla Substancją czynną leku jest rywastygmina.

Każda kapsułka zawiera rywastygminy wodorowinian w ilości odpowiadającej 1,5 mg rywa-stygminy.

Każda kapsułka zawiera rywastygminy wodorowinian w ilości odpowiadającej 3,0mg rywa-stygminy.

Każda kapsułka zawiera rywastygminy wodorowinian w ilości odpowiadającej 4,5mg rywa-stygminy.

Każda kapsułka zawiera rywastygminy wodorowinian w ilości odpowiadającej 6,0mg rywa-stygminy.

Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna (Avicel pH 101), celuloza mikrokrystaliczna (Avicel pH 102), hypromeloza 2910/3, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Kapsułka: wieczko i korpus:

Rivastigmin Cipla, 1,5 mg: żelaza tlenek czerwony (E 172), tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172), żelatyna.

Rivastigmin Cipla, 3,0 mg: tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172), żelatyna. Rivastigmin Cipla, 4,5mg: żelaza tlenek czarny (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172), tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172), żelatyna.

Rivastigmin Cipla, 6,0 mg:

wieczko: żelaza tlenek czarny (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172), tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172), żelatyna,

korpus: żelaza tlenek czerwony (E 172), tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172), żelatyna.

Jak wygląda lek Rivastigmin Cipla i co zawiera opakowanie

Kapsułka żelatynowa, twarda 1,5 mg: pomarańczowe wieczko i korpus; kapsułka żelatynowa, twarda 3,0 mg: żółte wieczko i korpus; kapsułka żelatynowa twarda 4,5 mg: jasnobrązowe wieczko i korpus; kapsułka żelatynowa twarda 6,0mg: jasnobrązowe wieczko i pomarańczowy korpus.

Blister Aluminium/PVC/Aclar w tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera 10, 28, 30, 56, 60 kapsułek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny:

Cipla UK Ltd.

The Old Post House, Heath Road, Weybridge, Surrey KT13 8TS, Wielka Brytania Wytwórca:

S&D Pharma CZ, spol. s r.o.

Pisnicka 22/546, 142 00 Praga 4, Republika Czeska

Data zatwierdzenia ulotki:

Rivastigmin Cipla

Charakterystyka Rivastigmin cipla

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Rivastigmin Cipla, 1,5 mg, kapsułki, twarde Rivastigmin Cipla, 3,0 mg, kapsułki, twarde Rivastigmin Cipla, 4,5 mg, kapsułki, twarde Rivastigmin Cipla, 6,0 mg, kapsułki, twarde

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda kapsułka zawiera:

rywastygminy wodorowinian w ilości odpowiadającej 1,5 mg rywastygminy. Każda kapsułka zawiera:

rywastygminy wodorowinian w ilości odpowiadającej 3,0 mg rywastygminy. Każda kapsułka zawiera:

rywastygminy wodorowinian w ilości odpowiadającej 4,5 mg rywastygminy. Każda kapsułka zawiera:

rywastygminy wodorowinian w ilości odpowiadającej 6,0 mg rywastygminy. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułka, twarda

Rywastygmina 1,5 mg: twarda, żelatynowa kapsułka; rozmiar 3; nieprzejrzysta, wieczko i korpus koloru pomarańczowego, zawierająca białe do białawych granulki.

Rywastygmina 3,0 mg: twarda, żelatynowa kapsułka; rozmiar 2, nieprzejrzysta, wieczko i korpus koloru żółtego zawierająca białe do białawych granulki.

Rywastygmina 4,5 mg: twarda, żelatynowa kapsułka; rozmiar 2, nieprzejrzysta, wieczko i korpus koloru jasnobrązowego zawierająca białe do białawych granulki.

Rywastygmina 6,0 mg: twarda, żelatynowa kapsułka; rozmiar 2, nieprzejrzysta, wieczko koloru jasnobrązowego, korpus koloru pomarańczowego zawierająca białe do białawych granulki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie objawowe łagodnej do średnio zaawansowanej postaci otępienia typu alzheimerowskiego. Leczenie objawowe łagodnej do średnio zaawansowanej postaci otępienia u pacjentów z idiopatyczną chorobą Parkinsona.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Leczenie powinno być rozpoczęte i nadzorowane przez lekarza doświadczonego w rozpoznawaniu i leczeniu otępienia typu alzheimerowskiego lub otępienia towarzyszącego chorobie Parkinsona. Diagnozę należy postawić na podstawie aktualnych wytycznych. Leczenie rywastygminą można rozpocząć tylko wtedy, gdy możliwa jest opieka osoby odpowiedzialnej za regularne stosowanie produktu przez pacjenta.

Rywastygminę należy stosować dwa razy na dobę, rano i wieczorem, jednocześnie z posiłkami. Kapsułkę należy połykać w całości. Rywastygmina w postaci kapsułek twardych i roztworu do podawania doustnego może być podawana wymiennie w tych samych dawkach.

Dawka początkowa 1,5 mg dwa razy na dobę. Zwiększanie dawki

Dawka początkowa to 1,5 mg dwa razy na dobę. Jeśli dawka ta jest dobrze tolerowana przez pacjenta, po minimum dwóch tygodniach leczenia można ją zwiększyć do 3 mg dwa razy na dobę. Kolejne zwiększanie dawki do 4,5 mg dwa razy na dobę, a następnie do 6 mg dwa razy na dobę, jest możliwe w przypadku dobrej tolerancji obecnie stosowanej dawki i można je rozważyć po minimum dwutygodniowym okresie leczenia obecnie stosowaną dawką.

Działania niepożądane (np. nudności, wymioty, bóle brzucha czy brak apetytu), zmniejszenie masy ciała lub nasilenie się objawów pozapiramidowych (np. drżenia) u pacjentów z otępieniem towarzyszącym chorobie Parkinsona, pojawiające się w czasie stosowania produktu, mogą ustąpić po pominięciu jednej lub kilku dawek produktu. Jeśli działania niepożądane się utrzymują, należy przejściowo powrócić do poprzedniej dawki, dobrze tolerowanej przez pacjenta lub można przerwać leczenie.

Dawka podtrzymująca

Dawka terapeutyczna to od 3 do 6 mg dwa razy na dobę; w celu uzyskania maksymalnego działania leczniczego pacjenci powinni kontynuować leczenie, stosując produkt w największej dobrze tolerowanej dawce. Zalecana maksymalna dawka dobowa wynosi 6 mg dwa razy na dobę.

Leczenie podtrzymujące może być prowadzone dopóty, dopóki utrzymuje się działanie terapeutyczne. Z tego powodu należy regularnie oceniać skuteczność kliniczną rywastygminy, szczególnie u pacjentów leczonych dawkami mniejszymi niż 3 mg dwa razy na dobę. Jeśli po trzech miesiącach leczenia podtrzymującego nie nastąpiło u pacjenta złagodzenie objawów demencji, leczenie należy przerwać. Należy również rozważyć przerwanie stosowania produktu w przypadku braku dowodów na utrzymywanie się działania leczniczego.

Indywidualna reakcja pacjenta na leczenie rywastygminą jest niemożliwa do przewidzenia.

Najbardziej widoczne działanie lecznicze obserwowano w przypadku umiarkowanego otępienia u pacjentów z chorobą Parkinsona. Podobne działanie lecznicze obserwowano u pacjentów z chorobą Parkinsona, z omamami wzrokowymi (patrz punkt 5.1).

Nie badano działania leczniczego w badaniach klinicznych z zastosowaniem placebo, trwających dłużej niż 6 miesięcy.

Wznowienie leczenia

Jeżeli przerwano stosowanie produktu na dłużej niż kilka dni, leczenie należy wznawiać, stosując dawkę 1,5 mg dwa razy na dobę, Ustalenie optymalnej dawki należy przeprowadzić wg opisanego powyżej schematu.

Niewydolność nerek lub wątroby

Z powodu zwiększenia ekspozycji u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek oraz z łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby, wielkość dawki należy starannie dostosować, w zależności od indywidualnej tolerancji produktu (patrz punkt 5.2).

Nie przeprowadzono badań u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.3). Dzieci

Rywastygmina nie jest zalecana do stosowania u dzieci.

4.3    Przeciwwskazania

Stosowanie produktu leczniczego jest przeciwwskazane u pacjentów z:

•    nadwrażliwością na rywastygminę, inne pochodne karbaminianów lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,

•    ciężką niewydolnością wątroby, ze względu na brak badań w tej grupie pacjentów.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Częstość występowania i nasilenie działań niepożądanych zwiększa się zazwyczaj wraz ze zwiększaniem dawki. Jeżeli przerwano stosowanie produktu na dłużej niż kilka dni, należy wznawiać leczenie, stosując dawkę 1,5 mg dwa razy na dobę, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych (np. wymiotów).

Zwiększanie dawki: wkrótce po zwiększeniu dawki obserwowano działania niepożądane (np. nadciśnienie i omamy u pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego, nasilenie objawów pozapiramidowych, w szczególności drżenia u pacjentów z otępieniem towarzyszącym chorobie Parkinsona). Działania te mogą ustąpić po zmniejszeniu dawki produktu. W pozostałych przypadkach przerywano stosowanie rywastygminy (patrz punkt 4.8).

Szczególnie w początkowym okresie leczenia i (lub) w okresie zwiększania dawki, mogą wystąpić zaburzenia żołądka i jelit, takie jak nudności i wymioty. Wymienione działania niepożądane częściej występują u kobiet. U pacjentów z chorobą Alzheimera może wystapić zmniejszenie masy ciała. Stosowanie inhibitorów cholinoesterazy, w tym rywastygminy, jest związane ze zmniejszeniem masy ciała u tych pacjentów. W czasie leczenia rywastygminą należy kontrolować masę ciała pacjenta.

W razie wystąpienia ciężkich wymiotów związanych z leczeniem rywastygminą, należy odpowiednio dostosować dawkę produktu według zaleceń podanych w punkcie 4.2. W niektórych przypadkach nasilone wymioty były związane z pęknięciem przełyku (patrz punkt 4.8). Powyższe działania występowały najczęściej w okresie zwiększania dawki lub po podaniu dużych dawek rywastygminy.

Należy ostrożnie stosować rywastygminę u pacjentów z zespołem chorego węzła zatokowego bądź z zaburzeniami przewodzenia (blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy) (patrz punkt 4.8).

Rywastygmina może powodować zwiększone wydzielanie soku żołądkowego. Produkt należy stosować ostrożnie u pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy oraz u pacjentów, u których istnieją predyspozycje do tych chorób.

Inhibitory cholinoesterazy należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z astmą lub obturacyjną chorobą płuc w wywiadzie.

Produkty cholinomimetyczne mogą powodować lub nasilać niedrożność dróg moczowych i napady drgawkowe. Produkt należy stosować ostrożnie u pacjentów, u których istnieją predyspozycje do tych chorób.

Nie badano stosowania rywastygminy u pacjentów z ciężką postacią otępienia typu alzheimerowskiego ani otępienia u pacjentów z chorobą Parkinsona, innymi typami otępienia lub innymi typami zaburzenia pamięci (np. postępujący z wiekiem zanik zdolności poznawczych) i dlatego nie zaleca się stosowania leku u tych pacjentów.

Tak, jak inne produkty cholinomimetyczne, rywastygmina może nasilać lub wywoływać objawy pozapiramidowe. U pacjentów z otępieniem towarzyszącym chorobie Parkinsona obserwowano pogorszenie objawów (w tym bradykinezję, dyskinezę, nieprawidłowy chód) oraz zwiększenie częstości ich występowania lub nasilenie ciężkości drżenia (patrz punkt 4.8). Niekiedy konieczne było odstawienie rywastygminy (np. przerwanie leczenia z powodu drżenia - 1,7% w grupie rywastygminy w stosunku do 0% w grupie placebo). Zaleca się monitorowanie tego typu działań niepożądanych.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Rywastygmina, jako inhibitor cholinoesterazy, może nasilać działanie środków zwiotczających mięśnie o działaniu analogicznym do sukcynylocholiny, stosowanych w trakcie znieczulenia ogólnego. Należy zachować ostrożność przy wyborze produktów znieczulających. Jeśli jest to konieczne, należy rozważyć dostosowanie dawkowania lub przejściowe przerwanie stosowania produktu.

Ze względu na działanie farmakodynamiczne, nie należy stosować rywastygminy równocześnie z innymi produktami cholinomimetycznymi, ponieważ mogą one zmieniać działanie produktów cholinolitycznych.

W badaniach z udziałem zdrowych ochotników nie zaobserwowano interakcji farmakokinetycznych między rywastygmina a digoksyną, warfaryną, diazepamem czy fluoksetyną. Stosowanie rywastygminy nie wpływa na wydłużony podawaniem warfaryny czas protrombinowy. Podczas jednoczesnego stosowania rywastygminy i digoksyny, nie obserwowano nieprzewidzianych działań niepożądanych dotyczących przewodnictwa mięśnia sercowego.

Biorąc pod uwagę metabolizm rywastygminy, nie należy spodziewać się interakcji metabolicznych z innymi produktami, chociaż rywastygmina może hamować metabolizm produktów metabolizowanych przy udziale butyrylocholinoesterazy.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak danych dotyczących stosowania rywastygminy u kobiet w ciąży. U szczurów i królików nie zaobserwowano wpływu rywastygminy na płodność ani na rozwój zarodka i płodu, z wyjątkiem dawek, które były toksyczne dla matek. W badaniach przed- i pourodzeniowych, które przeprowadzono na szczurach, zaobserwowano wydłużenie czasu trwania ciąży. Nie należy stosować rywastygminy w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

U zwierząt rywastygmina przenika do mleka karmiących samic. Brak danych na temat przenikania rywastygminy do mleka karmiących kobiet. Dlatego pacjentki stosujące rywastygminę nie powinny karmić piersią.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Choroba Alzheimera może powodować stopniowe osłabienie zdolności kierowania pojazdami lub zaburzenie zdolności obsługi maszyn. Ponadto, rywastygmina może powodować zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego i senność, przede wszystkim w początkowym okresie leczenia lub w okresie zwiększania dawki. W konsekwencji rywastygmina ma mały do umiarkowanego wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Dlatego zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania skomplikowanych urządzeń mechanicznych u pacjentów z otępieniem leczonych rywastygminą powinien oceniać rutynowo lekarz.

4.8 Działania niepożądane

Do najczęściej występujących działań niepożądanych należały zaburzenia żołądka i jelit, w tym nudności (38%) i wymioty (23%), szczególnie w okresie zwiększania dawki. W badaniach klinicznych stwierdzono, że u kobiet częściej niż u mężczyzn występowały działania niepożądane, takie jak zaburzenia żołądka i jelit oraz zmniejszenie masy ciała.

Następujące działania niepożądane, wymienione w Tabeli l, odnotowano u pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego, leczonych rywastigminą.

Częstość występowania działań niepożądanych, wymienionych poniżej, jest określona w następujący sposób: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie do ustalenia na podstawie dostępnych danych).

Tabela l

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Bardzo rzadko Zaburzenia psychiczne

Zakażenie dróg moczowych

Często

Pobudzenie

Często

Splątanie

Niezbyt często

Bezsenność

Niezbyt często

Depresja

Bardzo rzadko

Zaburzenia układu nerwowego

Omamy

Bardzo często

Zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego

Często

Bóle głowy

Często

Senność

Często

Drżenie

Niezbyt często

Omdlenia

Rzadko

Drgawki

Bardzo rzadko Zaburzenia serca

Objawy pozapiramidowe (tym pogorszenie choroby Parkinsona)

Rzadko

Dławica piersiowa

Bardzo rzadko Zaburzenia naczyniowe

Zaburzenia rytmu serca (np. bradykardia, blok przedsionkowo-komorowy, migotanie przedsionków i tachykardia)

Bardzo rzadko Zaburzenia żołądka i jelit

Nadciśnienie

Bardzo często

Nudności

Bardzo często

Wymioty

Bardzo często

Biegunka

Często

Bóle brzucha i dyspepsja

Rzadko

Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy

Bardzo rzadko

Krwotok z przewodu pokarmowego

Bardzo rzadko

Zapalenie trzustki

Nieznana częstość

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Przypadki nasilonych wymiotów prowadzących do pęknięcia przełyku (patrz punkt 4.4)

Bardzo często

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Jadłowstręt

Niezbyt często

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Zwiększona aktywność enzymów wątrobowych

Często

Nadmierne pocenie się

Rzadko

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Wysypka

Często

Uczucie zmęczenia, osłabienie

Często

Złe samopoczucie

Niezbyt często Badania diagnostyczne

Przypadkowy uraz mechaniczny

Często

Zmniejszenie masy ciała

Następujące działania niepożądane wystąpiły u pacjentów stosujących rywastygminę w postaci plastrów działających przez skórę: niepokój, majaczenie, gorączka (często).

W Tabeli 2 wymieniono działania niepożądane, które wystąpiły u pacjentów z otępieniem związanym z chorobą Parkinsona, stosujących rywastygminę.

Tabela 2

Zaburzenia psychiczne

Często

Bezsenność

Często

Lęk

Często

Niepokój ruchowy

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często

Drżenia

Często

Zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego

Często

Senność

Często

Bóle głowy

Często

Pogorszenie choroby Parkinsona

Często

Spowolnienie ruchowe

Często

Dyskineza

Niezbyt często Zaburzenia serca

Dystonia

Często

Bradykardia

Niezbyt często

Migotanie przedsionków

Niezbyt często Zaburzenia żołądka i jelit

Blok przedsionkowo-komorowy

Bardzo często

Nudności

Bardzo często

Wymioty

Często

Biegunka

Często

Bóle brzucha i dyspepsja

Często

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Nadmierne wydzielanie śliny

Często

Nadmierne pocenie się

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Sztywność mięśni

Często

Brak łaknienia

Często

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Odwodnienie

Często

Uczucie zmęczenia, osłabienie

Często

Nieprawidłowy chód

Następujące działania niepożądane wystąpiły u pacjentów stosujących rywastygminę w postaci plastrów działających przez skórę: niepokój, majaczenie, gorączka (często).

Tabela 3 zawiera wykaz wartości procentowych i liczbę pacjentów uczestniczących w 24-tygodniowym badaniu klinicznym prowadzonym z zastosowaniem rywastygminy u pacjentów z otępieniem związanym z chorobą Parkinsona, u których wystąpiły wcześniej zdefiniowane zdarzenia niepożądane (ang. Adverse Events AE), mogące oznaczać nasilenie objawów choroby Parkinsona.

Tabela 3

Wcześniej zdefiniowane działania niepożądane mogące odzwierciedlać nasilenie objawów parkinsonizmu u pacjentów z otępieniem towarzyszącym chorobie Parkinsona

Rywastygmina n (%)

Placebo n (%)

Całkowita liczba badanych pacjentów

362 (100)

179 (100)

Całkowita liczba pacjentów z AE(s)

99 (27,3)

28 (15,6)

Drżenia

37 (10,2)

7 (3,9)

Upadek

21 (5,8)

11 (6,1)

Choroba Parkinsona (nasilenie)

12 (3,3)

2 (1,1)

Nadmierne wydzielanie śliny

5 (1,4)

0

Dyskineza

5 (1,4)

1,6 (0,6)

Parkinsonizm

8 (2,2)

1,6 (0,6)

Hypokineza

1 (0,3)

0

Zaburzenia ruchu

1 (0,3)

0

Spowolnienie ruchowe

9 (2,5)

3 (1,7)

Dystonia

3 (0,8)

1 (0,6)

Nieprawidłowy chód

5 (1,4)

0

Sztywność mięśni

1 (0,3)

0

Zaburzenia równowagi

3 (0,8)

2 (1,1)

Sztywność mięśniowo-szkieletowa

3 (0,8)

0

Dreszcze

1 (0,3)

0

Zaburzenia czynności motorycznych

1 (0,3)

0

4.9 Przedawkowanie

Objawy

W większości przypadków przedawkowania nie obserwowano żadnych klinicznych objawów i prawie wszyscy pacjenci kontynuowali leczenie rywastygminą. Występującymi objawami przedawkowania były: nudności, wymioty i biegunka, nadciśnienie lub omamy. Ze względu na znane działanie wagotoniczne inhibitorów acetylocholinoesterazy na częstość pracy serca, mogą również wystąpić: bradykardia i (lub) omdlenia. W jednym przypadku, produkt został zażyty w dawce 46 mg; po leczeniu zachowawczym objawy przedawkowania ustąpiły w ciągu 24 godzin.

Leczenie

Ze względu na okres półtrwania rywastygminy w osoczu, wynoszący około l godziny, oraz trwające około 9 godzin hamowanie acetylocholinoesterazy, zaleca się, w przypadkach bezobjawowego przedawkowania produktu, przerwę w stosowaniu riwastygminy na okres 24 godzin. Jeżeli przedawkowaniu towarzyszą nasilone nudności i wymioty, należy rozważyć podanie środków przeciwwymiotnych. Jeśli wystąpią inne działania niepożądane, w razie potrzeby należy zastosować leczenie objawowe.

W przypadku znacznego przedawkowania, można zastosować atropinę. Zaleca się rozpoczęcie leczenia od dawki 0,03 mg/kg atropiny siarczanu podanego dożylnie, a następnie dostosowanie dawki zgodnie z klinicznym stanem pacjenta. Nie zaleca się stosowania skopolaminy, jako antidotum.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitory cholinoesterazy, kod ATC: N06D A03

Uważa się, że rywastygmina, inhibitor acetylo- i butyrylocholinoesterazy z grupy karbaminianów, usprawnia cholinergiczne przekaźnictwo neurosynaptyczne, przez spowalnianie procesu degradacji acetylocholiny uwalnianej przez czynnościowo sprawne neurony cholinergiczne. Tak więc rywastygminą może mieć pozytywny wpływ na objawy ubytkowe dotyczące procesów poznawczych u pacjentów z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona.

Rywastygmina hamuje działanie cholinoesteraz, tworząc z nimi kompleks za pomocą wiązania kowalencyjnego, co czasowo inaktywuje enzymy. U zdrowych, młodych mężczyzn, produkt podany doustnie w dawce 3 mg, zmniejsza aktywność acetylocholinoesterazy (AChE) w płynie mózgowo-rdzeniowym (ang. Cerebro Spinal Fluid CSF) o około 40% w czasie 1,5 godziny od podania. Aktywność enzymu wraca do stanu wyjściowego po około 9 godzinach od osiągnięcia maksymalnego działania hamującego. U pacjentów z chorobą Alzheimera hamowanie aktywności AChE w CFS przez rywastygminę było zależne od ilości podanego produktu, w zakresie dawek do 6 mg dwa razy na dobę, największa stosowana dawka. Hamowanie aktywności butyrylocholinoesterazy w CSF u 14 pacjentów z chorobą Alzheimera leczonych rywastygminą było podobne do hamowania aktywności AChE.

Badania kliniczne u pacjentów z chorobą Alzheimera

Skuteczność działania rywastygminy wykazano stosując trzy niezależne, specyficzne kryteria, za pomocą których oceniano wyniki w regularnych odstępach czasu w trakcie 6-miesięcznego leczenia. Jako kryteria oceny służyły: skala ADAS-Cog (ang. Alzheimer's Disease Assessment Scale) -ocena zdolności poznawczych, skala CIBIC-Plus (ang. Clinician Interview Based Impression of Change) - ogólna ocena zdolności pacjenta do pojmowania, dokonana przez lekarza z uwzględnieniem udziału opiekuna, oraz skala PDS (ang. Progressive Deterioration Scale - dokonana przez opiekuna ocena sprawności pacjenta w wykonywaniu codziennych czynności, takich jak; higiena osobista, jedzenie, ubieranie się, udział w czynnościach domowych, np. w robieniu zakupów, orientowanie się w terenie, a także udział w czynnościach związanych z finansami, itp.).

U analizowanych pacjentów wynik badania MMSE (ang. Mini-Mental State Examination) mieścił się w przedziale 10-24.

Wyniki pacjentów odpowiadających na leczenie, zebrane w dwóch (z trzech) wieloośrodkowych, 26-tygodniowych badań klinicznych z zastosowaniem zmiennych dawek od pacjentów z łagodną do umiarkowanie ciężkiej postacią otępienia typu alzheimerowskiego przedstawiono poniżej w Tabeli 4. Istotną klinicznie poprawę stanu pacjenta zdefiniowano wcześniej jako: przynajmniej 4-punktową poprawę stanu klinicznego wg skali ADAS-Cog, poprawę w skali CIBIC-Plus lub przynajmniej 10% poprawę stanu klinicznego w skali PDS.

Dodatkowo, w tej samej tabeli zamieszczono retrospektywnie zdefiniowaną reakcję na leczenie. Wtórna definicja reakcji na leczenie wymagała 4-punktowej lub większej poprawy stanu klinicznego w skali ADAS-Cog, braku pogorszenia stanu klinicznego w skali CIBIC-Plus i braku pogorszenia stanu klinicznego w skali PDS. Średnia dawka dobowa, potrzebna do uzyskania efektu klinicznego wg tej definicji wynosiła 9,3 mg dla pacjentów otrzymujących dawkę z przedziału 6-12 mg. Należy zaznaczyć, że skale stosowane w tym wskazaniu są różne i nie można bezpośrednio porównać wyników uzyskanych po zastosowaniu różnych produktów leczniczych.

Tabela 4

Pacjenci, u których zaobserwowano klinicznie istotną poprawę (%)

Włączeni do badania (ang. Intent to treat ITT)

Ekstrapolacja ostatniej obserwacji

Kryterium oceny odpowiedzi

Rywastygmina

Placebo

Rywastygmina

Placebo

6-12 mg N=473

N=472

6-12 mg N=379

N=444

ADAS-Cog: poprawa stanu klinicznego o co najmniej 4 punkty

21***

12

25***

12

CIBIC-Plus: poprawa stanu klinicznego

29***

18

32***

19

PDS: poprawa stanu klinicznego o co najmniej 10%

26***

17

30***

18

Poprawa stanu klinicznego o co najmniej 4 punkty w skali ADAS-Cog, przy braku pogorszenia w skali CIBIC-Plus i PDS

10*

6

12**

6

*p<0,05; **<0,01; ***p<0,00l

Badania kliniczne u pacjentów z otępieniem związanym z chorobą Parkinsona

Skuteczność działania rywastygminy u pacjentów z otępieniem związanym z chorobą Parkinsona wykazano w 24-tygodniowym, wieloośrodkowym, podwójnie ślepym badaniu głównym, kontrolowanym placebo, oraz w jego otwartej fazie przedłużonej, trwającej 24 tygodnie. Pacjenci uczestniczący w tym badaniu uzyskali wynik badania MMSE w przedziale 10 do 24. Skuteczność działania wykazano, stosując dwa niezależne specyficzne kryteria, za pomocą których oceniano wyniki w regularnych odstępach czasu, w trakcie 6-miesięcznego leczenia, co przedstawiono w Tabeli 5: skalę ADAS-Cog (ang. Alzheimer's Disease Assessment Scale), ocena zdolności poznawczych oraz skalę globalną ADCS-CGIC (ang. Alzheimer’s Disease Cooperative Study-Clinician’s Global Impression of Change).

Tabela 5

Otępienie towarzyszące

ADAS-Cog

ADAS-Cog

ADCS-CGIC

ADCS-CGIC

chorobie Parkinsona

Rywastygmina

Placebo

Rywastygmina

Placebo

Populacja ITT + RDO

(n=329)

(n=161)

(n=329)

(n=165)

Wartość średnia punktu odniesienia ± SD

23,8 ± 10,2

24,3 ± 10,5

nie dotyczy

nie dotyczy

Średnia zmiana w ciągu 24 tygodni ± SD

2,1 ± 8,2

-0,7 ± 7,5

3,8 ± 1,4

4,3 ± 1,5

Różnica w modyfikacji leczenia

2,881

nie dotyczy

Wartość „p” vs placebo

<0,0011

0,0072

Populacja ITT - LOCF

(n=287)

(n=154)

(n=289)

(n=158)

Wartość średnia punktu odniesienia ± SD

24,0 ± 10,3

24,5 ± 10,6

nie dotyczy

nie dotyczy

Średnia zmiana w ciągu 24 tygodni ± SD

2,5 ± 8,4

-0,8 ± 7,5

3,7 ± 1,4

4,3 ± 1,5

Różnica w modyfikacji

3,541

nie dotyczy

Wartość „p” versus placebo

<0,0011

<0,0012

'Oparto na ANCOVA z grupą terapii i krajem, jako czynnikami, oraz wartościami początkowymi ADAS-Cog, jako współzmienną. Dodatnia zmiana wskazuje poprawę.

2 Uśrednione dane wykazują zgodność, analiza kategorii została przeprowadzona za pomocą testu van Elterena.

ITT: Intent-To-Treat (wszyscy pacjenci zakwalifikowani do leczenia), RDO: Retrived Drops Outs (pacjenci, którzy zakończyli badanie przedwcześnie, a co do których uzyskano dalsze dane); LOCF:(ekstrapolacja ostatniej obserwacji).

Chociaż działanie lecznicze wykazano w całej badanej populacji, dane wskazują, że największe działanie lecznicze w porównaniu do placebo obserwowano w podgrupie pacjentów z umiarkowanym otępieniem towarzyszącym chorobie Parkinsona. Podobnie, większe działanie lecznicze obserwowano u pacjentów z omamami wzrokowymi (patrz Tabela 6).

Tabela 6

Otępienie towarzyszące chorobie Parkinsona

ADAS-Cog

Rywastygmina

ADAS-Cog

Placebo

ADAS-Cog

Rywastygmina

ADAS-Cog

Placebo

Pacjenci z omamami wzrokowymi

Pacjenci bez omamów wzrokowych

Populacja ITT + RDO

(n=107)

(n=60)

(n=220)

(n=101)

Średnie wartości wyjściowe ± SD

25,4 ± 9,9

27,4 ± 10,4

23,1 ± 10,4

22,5 ± 10,1

Średnia zmiana w ciągu 24 tygodni ± SD

1,0 ± 9,2

-2,1 ± 8,3

2,6 ± 7,6

0,1 ± 6,9

Różnica w modyfikacji leczenia

4,271

2,09'

Wartość „p” w porównaniu do placebo

0,0021

0,015'

Pacjenci z umiarkowanym otępieniem (MMSE 10-17)

Pacjenci z łagodnym otępieniem (MMSE 18-24)

Populacja ITT + RDO

(n=87)

(n=44)

(n=237)

(n=115)

Średnie wartości wyjściowe ± SD

32,6 ± 10,4

33,7 ± 10,3

20,6 ± 7,9

20,7 ± 7,9

Średnia zmiana w ciągu 24 tygodni± SD

2,6 ± 9,4

-1,8 ± 7,2

1,9 ± 7,7

-0,2 ± 7,5

Różnica w modyfikacji leczenia

4,731

2,141

Wartość „p” vs. placebo

0,0021

0,0101


1 Oparto na ANCOVA z grupą terapii i krajem, jako czynnikami, oraz wartościami początkowymi ADAS-Cog, jako współzmienną. Dodatnia zmiana wskazuje poprawę.

ITT: Intent-To-Treat (wszyscy pacjenci zakwalifikowani do leczenia), RDO: Retrived Drops Outs (pacjenci, którzy zakończyli badanie przedwcześnie, a co do których uzyskano dalsze dane).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Rywastygmina wchłania się szybko i całkowicie. Maksymalne stężenie w osoczu jest osiągane po około l godzinie od zażycia. Na skutek oddziaływania produktu na enzym docelowy wzrost biodostępności jest około 1,5 razy większy, niż wynikałoby to ze wzrostu dawki. Bezwzględna biodostępność po zastosowaniu dawki 3 mg wynosi około 36% ± 13%.

Stosowanie rywastygminy w postaci roztworu do podawania doustnego z pokarmem opóźnia wchłanianie produktu (tmax) o 74 min, zmniejsza wartość Cmaxo 43% i zwiększa wartość AUC o około

9%.


Dystrybucja

Rywastygmina wiąże się z białkami osocza w około 40%. Produkt łatwo przenika barierę krew-mózg, a jego pozorna objętość dystrybucji wynosi 1,8-2,7 l/kg.

Metabolizm

Rywastygmina jest szybko i w dużym stopniu metabolizowana (okres półtrwania w osoczu wynosi około l godziny) głównie w reakcji hydrolizy do dekarbamylowanego metabolitu, przy udziale cholinoesterazy. Powstały w ten sposób metabolit wykazuje in vitro jedynie niewielką aktywność hamującą w stosunku do acetylocholinoesterazy (<10%).

Badania in vitro oraz na zwierzętach wykazały, że główne izoenzymy cytochromu P450 odgrywają jedynie niewielką rolę w metabolizmie rywastygminy. Całkowity klirens rywastygminy z osocza wynosił około 130 1/h, po dożylnym podaniu dawki 0,2 mg i uległ zmniejszeniu do 70 1/h po dożylnym podaniu dawki 2,7 mg.

Wydalanie

W moczu nie stwierdzono niezmienionej rywastygminy. Wydalanie metabolitów następuje głównie z moczem. Po zastosowaniu rywastygminy znakowanej izotopem 14C stwierdzono, że wydalanie z moczem jest szybkie i prawie całkowite, w ciągu 24 godzin (>90%). Z kałem wydala się mniej niż 1% zastosowanej dawki produktu. U pacjentów z chorobą Alzheimera nie stwierdzono kumulacji rywastygminy ani jej dekarbamylowanego metabolitu.

Pacjenci w podeszłym wieku

Badania wykazały, że u osób w podeszłym wieku biodostępność rywastygminy była większa niż u młodych, zdrowych ochotników. Natomiast badania kliniczne wykonane z udziałem pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego, będących w wieku od 50 do 92 lat, nie wykazały związanych z wiekiem różnic w biodostępności produktu.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U osób z łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby, w porównaniu do osób zdrowych, stężenie Cmax rywastygminy było o około 60% większe, a wartość AUC dla rywastygminy była ponad dwukrotnie większa.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U osób z umiarkowaną niewydolnością nerek, w porównaniu do osób zdrowych, wartości Cmax i AUC dla rywastygminy były ponad dwukrotnie większe; jednakże wartości Cmax i AUC nie zmieniały się u osób z ciężkim zaburzeniem czynności nerek.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksyczności po podaniu wielokrotnym wykonane na szczurach, myszach i psach wykazały tylko działanie związane z nasilonym działaniem farmakologicznym. Nie zaobserwowano toksyczności dotyczącej konkretnego narządu. W badaniach na zwierzętach, ze względu na wrażliwość modelu, nie uzyskano żadnego marginesu bezpieczeństwa, który można byłoby odnieść do człowieka.

Standardowe badania in vitro i in vivo nie wykazały mutagennego działania rywastygminy, z wyjątkiem testu aberracji chromosomalnych, przeprowadzonego na ludzkich limfocytach obwodowych, w którym stosowano 104-krotnie większe stężenie produktu niż maksymalne, stosowane klinicznie. Wyniki testu mikrojąderkowego in vivo były negatywne.

W badaniach przeprowadzonych na szczurach i myszach, z zastosowaniem maksymalnych tolerowanych dawek nie wykazano rakotwórczego działania produktu, ekspozycja na rywastygminę i jej metabolity była jednak mniejsza niż u człowieka. Po uwzględnieniu różnic w powierzchni ciała badanych zwierząt i człowieka, ekspozycja na rywastygminę i jej metabolity była w przybliżeniu równa maksymalnej dawce dobowej zalecanej u ludzi, tj 12 mg/dobę; jednak u zwierząt uzyskano około 6-krotnie większą dawkę niż maksymalna dawka stosowana u ludzi.

Wykazano, że u zwierząt rywastygmina przenika przez łożysko i jest wydzielana do mleka.

W badaniach, w których rywastygminę podawano doustnie ciężarnym samicom szczurów i królików, nie zaobserwowano teratogennego działania rywastygminy.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna (Avicel pH 101)

Celuloza mikrokrystaliczna (Avicel pH 102)

Hypromeloza 2910/3 Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

Kapsułka: wieczko i korpus:

Rivastigmin Cipla 1,5 mg: żelaza tlenek czerwony (E 172), tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172), żelatyna.

Rivastigmin Cipla 3,0 mg: tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172), żelatyna.

Rivastigmin Cipla 4,5 mg: żelaza tlenek czarny (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172), tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172), żelatyna.

Rivastigmin Cipla 6,0 mg:

wieczko: żelaza tlenek czarny (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172), tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172), żelatyna,

korpus: żelaza tlenek czerwony (E 172), tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172), żelatyna.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister Aluminium/PVC/Aclar w tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera 10, 28, 30, 56, 60 kapsułek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Cipla UK Ltd.

The Old Post House, Heath Road, Weybridge Surrey KT13 8TS Wielka Brytania

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

15

Rivastigmin Cipla