Imeds.pl

Rivastigmin Neuropharma 1,5 Mg

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Rivastigmin NeuroPharma, 1,5 mg, kapsułki twarde Rivastigmin NeuroPharma, 3,0 mg, kapsułki twarde Rivastigmin NeuroPharma, 4,5 mg, kapsułki twarde Rivastigmin NeuroPharma, 6,0 mg, kapsułki twarde

riwastygminum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Rivastigmin NeuroPharma i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rivastigmin NeuroPharma

3.    Jak stosować lek Rivastigmin NeuroPharma

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Rivastigmin NeuroPharma

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK RIVASTIGMIN NEUROPHARMA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Substancją czynną leku Rivastigmin NeuroPharma jest rywastygmina.

Rywastygmina należy do grupy substancji zwanych inhibitorami cholinesterazy. U pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego lub otępieniem spowodowanym chorobą Parkinsona dochodzi do obumarcia pewnych komórek w mózgu, co powoduje zmniejszenie stężenia neuroprzekaźnika acetylocholiny (substancji umożliwiającej komunikowanie się komórek nerwowych między sobą). Działanie rywastygminy polega na blokowaniu enzymów powodujących rozpad acetylocholiny: acetylocholinesterazy i butyrylocholinesterazy. Blokując działanie tych enzymów Rivastigmin NeuroPharma umożliwia zwiększenie stężenia acetylocholiny w mózgu, co pomaga w łagodzeniu objawów choroby Alzheimera i otępienia związanego z chorobą Parkinsona.

Rivastigmin NeuroPharma jest stosowany w leczeniu dorosłych pacjentów z łagodnym do umiarkowanie ciężkiego otępieniem typu alzheimerowskiego, postępującą chorobą mózgu, która wywołuje stopniowe zaburzenia pamięci, zdolności intelektualnych i zachowania. Kapsułki i roztwór doustny mogą być również stosowane w leczeniu otępienia u dorosłych pacjentów z chorobą Parkinsona.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU RIVASTIGMIN NEUROPHARMA

Kiedy nie stosować leku Rivastigmin NeuroPharma

•    jeśli pacient ma uczulenie na rywastygminę (substancję czynną leku Rivastigmin NeuroPharma) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

•    jeśli u pacjenta wystąpi reakcja skórna wykraczająca poza powierzchnię plastra, jeśli na sili się reakcja miejscowa (np. wystąpią pęcherze, zaostrzenie stanu zapalnego skóry, opuchnięcie) i jeśli zmiany te nie ustąpią w ciągu 48 godzin po zdjęciu plastra.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Rivastigmin NeuroPharma należy omówić to z lekarzem:

-    jeśli u pacjenta występuje lub    kiedykolwiek występował nieregularny rytm pracy serca;

-    jeśli u pacjenta występuje lub    kiedykolwiek występował czynny wrzód żołądka;

-    jeśli u pacjenta występują lub    kiedykolwiek występowały trudności w oddawaniu moczu;

-    jeśli u pacjenta występują lub    kiedykolwiek występowały napady padaczkowe;

-    jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek występowała astma oskrzelowa lub ciężka choroba układu oddechowego;

-    jeśli u pacjenta występują lub    kiedykolwiek występowały zaburzenia czynności nerek;

-    jeśli u pacjenta występują lub    kiedykolwiek występowały zaburzenia czynności wątroby;

-    jeśli u pacjenta występuje drżenie mięśniowe;

-    jeśli pacjent ma małą masę ciała;

-    jeśli u pacjenta występują reakcje ze strony żołądka i jelit, takie jak nudności (mdłości), wymioty i biegunka. Pacjent może się odwodnić (tracąc zbyt dużo płynu), jeśli wymioty czy biegunka utrzymują się przez dłuższy czas.

Jeśli któreś z powyższych dotyczy pacjenta, lekarz może potrzebować kontrolować go bardziej szczegółowo w czasie stosowania leku.

Jeśli pacjent przerwał przyjmowanie leku Rivastigmin NeuroPharma na kilka dni, nie powinien przyjmować kolejnej dawki zanim nie porozmawia o tym z lekarzem.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Stosowanie leku Rivastigmin NeuroPharma u dzieci i młodzieży nie jest właściwe w leczeniu otępienia typu alzheimerowskiego.

Lek Rivastigmin NeuroPharma a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, również tych, które wydawane są bez recepty.

Leku Rivastigmin NeuroPharma nie należy stosować jednocześnie z innymi podobnie działającymi lekami. Rivastigmin NeuroPharma może wpływać na działanie leków przeciwcholinergicznych (leków stosowanych w łagodzeniu skurczów żołądka, w leczeniu choroby Parkinsona lub w zapobieganiu chorobie lokomocyjnej).

Jeśli w trakcie leczenia lekiem Rivastigmin NeuroPharma zajdzie konieczność wykonania zabiegu chirurgicznego, o przyjmowaniu leku należy powiedzieć lekarzowi przed zastosowaniem znieczulenia ogólnego, ponieważ Rivastigmin NeuroPharma może nasilać działanie niektórych leków zwiotczających mięśnie, stosowanych w czasie znieczulenia ogólnego.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Jeśli pacjentka jest w ciąży, należy dokonać oceny korzyści ze stosowania leku Rivastigmin NeuroPharma względem możliwych działań leku na nienarodzone dziecko. Rivastigmin NeuroPharma nie powienien być stosowany w czasie ciąży jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Rivastigmin NeuroPharma.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lekarz poinformuje pacjenta, czy jego stan pozwala na bezpieczne prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn. Rivastigmin NeuroPharma może wywoływać zawroty głowy i senność, głównie w początkowym okresie leczenia lub w okresie zwiększania dawki. Jeśli pacjent odczuwa zawroty głowy lub senność, nie powinien prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani wykonywać żadnych innych

zadań wymagających koncentracji.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK RIVASTIGMIN NEUROPHARMA

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Jak rozpoczynać leczenie

Lekarz poinformuje pacjenta, jaką dawkę leku Rivastigmin NeuroPharma należy zażyć.

-    Leczenie zazwyczaj rozpoczyna się od małej dawki.

-    Lekarz będzie powoli zwiększał dawkę w zależności od reakcji pacjenta na leczenie.

-    Największa dawka, jaką można przyjąć to 6,0 mg dwa razy na dobę.

Lekarz będzie regularnie sprawdzał, czy lek działa u danego pacjenta. Podczas stosowania tego leku lekarz będzie również kontrolował masę ciała pacjenta.

Jeśli pacjent przerwał przyjmowanie leku Rivastigmin NeuroPharma na kilka dni, nie powinien przyjmować kolejnej dawki zanim nie porozmawia o tym z lekarzem.

Pacjenci stosujący tenlek

-    Powinni powiedzieć swojemu opiekunowi, że przyjmują Rivastigmin NeuroPharma.

-    Powinni przyjmować lek codziennie, aby uzyskać pożądane działanie lecznicze.

-    Lek Rivastigmin NeuroPharma należy przyjmować dwa razy na dobę (rano i wieczorem) z jedzeniem.

-    Kapsułki należy połykać w całości, popijając płynem.

-    Nie otwierać ani nie rozgniatać kapsułek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Rivastigmin NeuroPharma

W przypadku niezamierzonego przyjęcia większej niż zalecona dawki leku Rivastigmin NeuroPharma, należy powiadomić lekarza prowadzącego, gdyż może być potrzebna pomoc medyczna. U niektórych osób, które przypadkowo przyjęły za dużo leku Rivastigmin NeuroPharma, zaobserwowano mdłości (nudności), wymioty, biegunkę, wysokie ciśnienie krwi i omamy. Może również wystąpić wolne bicie serca oraz omdlenie.

Pominięcie zastosowania leku Rivastigmin NeuroPharma

W razie przypadkowego pominięcia dawki leku Rivastigmin NeuroPharma, należy odczekać i przyjąć następną dawkę o zwykłej wyznaczonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane mogą pojawić się częściej w początkowym okresie stosowania leku lub w okresie zwiększania dawki. Działania niepożądane zazwyczaj powoli ustępują, w miarę jak organizm przystosowuje się do leczenia.

Bardzo często (może dotyczyć więcej niż 1 pacjenta na 10)

•    Zawroty głowy

•    Utrata apetytu

•    Problemy żołądkowe takie jak mdłości    (nudności) lub wymioty, biegunka

Często (może dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 10)

•    Lęk

•    Pocenie się

•    Ból głowy

•    Zgaga

•    Zmniejszenie masy ciała

•    Bóle brzucha

•    Pobudzenie

•    Uczucie zmęczenia lub osłabienia

•    Złe samopoczucie ogólne

•    Drżenie lub splątanie

Niezbyt często (może dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 100)

•    Depresja

•    Trudności w zasypianiu

•    Omdlenia lub przypadkowe upadki

•    Zmiany w pracy wątroby

Rzadko (może dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 1 000)

•    Ból w klatce piersiowej

•    Wysypka, swędzenie

•    Napady padaczkowe (drgawki)

•    Choroba wrzodowa żołądka lub jelit

Bardzo rzadko (może dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 10 000)

•    Wysokie ciśnienie krwi

•    Zakażenia układu moczowego

•    Widzenie rzeczy, których nie ma (omamy)

•    Zaburzenia rytmu serca takie, jak szybkie lub wolne bicie serca

•    Krwawienia z przewodu pokarmowego - krew w kale lub wymiotach

•    Zapalenie trzustki - do objawów należy silny ból w górnej części brzucha, często z nudnościami lub wymiotami

•    Nasilenie objawów choroby Parkinsona lub wystąpienie podobnych objawów - takich jak sztywność mięśni, trudności w wykonywaniu ruchów dowolnych

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

•    Gwałtowne wymioty, które mogą prowadzić do pęknięcia części przewodu pokarmowego łączącego jamę ustną z żołądkiem (przełyku)

•    Odwodnienie (utrata zbyt dużej ilości płynu)

•    Zaburzenia czynności wątroby (zażółcenie skóry, zażółcenie białek oczu, nieprawidłowa ciemna barwa moczu lub niewyjaśnione nudności, wymioty, zmęczenie i utrata apetytu)

•    Agresja, niepokój

•    Nieregularne bicie serca

Pacjenci z otępieniem i chorobą Parkinsona

U tych pacjentów niektóre działania niepożądane występują częściej. Mogą również wystąpić inne dodatkowe objawy:

Bardzo często (może dotyczyć więcej niż 1 pacjenta na 10)

•    Drżenie

•    Omdlenie

•    Przypadkowe upadki

Często (może dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 10)

•    Lęk

•    Niepokój

•    Wolne i szybkie bicie serca

•    Trudności w zasypianiu

•    Nadmierne wydzielanie śliny i odwodnienie

•    Nieprawidłowe spowolnienie ruchów lub słaba kontrola nad ruchami

•    Nasilenie objawów choroby Parkinsona lub wystąpienie podobnych objawów - takich jak sztywność mięśni, trudności w wykonywaniu ruchów dowolnych oraz osłabienie mięśni

Niezbyt często (może dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 100)

•    Nieregularne bicie serca i słaba kontrola nad ruchami

Inne działania nie pożądane po zas tos owaniu produktu le czniczego Rivastigmin NeuroPharma, które mogą równie ż wys tąpić po zażyciu kaps ułe k twardych:

Często (może dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 10)

•    Gorączka

•    Ciężkie splątanie

•    Zmniejszony apetyt

•    Nietrzymanie moczu (niezdolność do    właściwego utrzymania moczu)

Niezbyt często (może dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 100)

•    Nadmierna ruchliwość (wysoki stopień aktywności, niepokój)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

•    Reakcja alergiczna w miejscu nalepienia, taka jak pęcherze lub stan zapalny skóry

W przypadku wystąpienia powyższych objawów, należy skontaktować się z lekarzem, ponieważ może być potrzebna pomoc medyczna.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Ul. Ząbkowska 41 PL-03 736 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK RIVASTIGMIN NEUROPHARMA

•    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po „Termin ważności (EXP)”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

•    Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania leku Rivastigmin NeuroPharma.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartoś ć opakowania i inne informacje

Zawartość kapsułki:

-    Substancj ą czynną leku jest wodorowinian rywastygminy.

-    Ponadto lek zawiera hypromelozę, magnezu stearynian, celulozę mikrokrystaliczną, krzemionkę koloidalną bezwodną

Osłonka kapsułki:

- żelatyna, żelaza tlenek żółty (E 172), tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek

czerwony (E 172) (tylko otoczki kapsułek 3,0, 4,5 i 6,0 mg) oraz tusz do nadruków.

Tusz do nadruków zawiera szelak, glikol propylenowy, amoniak stężony, żelaza tlenek czarny i potasu wodorotlenek.

Każda kapsułka leku Rivastigmin NeuroPharma 1,5 mg zawiera 1,5 mg rywastygminy.

Każda kapsułka leku Rivastigmin NeuroPharma 3,0 mg zawiera 3,0 mg rywastygminy.

Każda kapsułka leku Rivastigmin NeuroPharma 4,5 mg zawiera 4,5 mg rywastygminy.

Każda kapsułka leku Rivastigmin NeuroPharma 6,0 mg zawiera 6,0 mg rywastygminy.

Jak wygląda lek Rivastigmin NeuroPharma i co zawiera opakowanie

•    Rivastigmin NeuroPharma, 1,5 mg, kapsułki twarde, to twarde żelatynowe kapsułki o barwie żółtej z czarnym nadrukiem „RIVA 1.5mg” które zawierają granulowany proszek o barwie od zbliżonej do białej do brudnobiałej, zawierający 1,5 mg riwastygminy..

•    Rivastigmin NeuroPharma, 3,0 mg, kapsułki twarde, to twarde żelatynowe kapsułki o barwie jasnopomarańczowej z czarnym nadrukiem „RIVA 3.0 mg” które zawierają granulowany proszek o barwie od zbliżonej do białej do brudnobiałej, zawierający 3,0 mg riwastygminy.

•    Rivastigmin NeuroPharma, 4,5 mg, kapsułki twarde, to twarde żelatynowe kapsułki o barwie karmelowej z czarnym nadrukiem „RIVA 4.5mg” które zawierają granulowany proszek o barwie od zbliżonej do białej do brudnobiałej, zawierający 4,5 mg riwastygminy.

•    Rivastigmin NeuroPharma, 6,0, mg kapsułki twarde, to twarde żelatynowe kapsułki o barwie jasnopomarańczowo-karmelowej z czarnym nadrukiem „RIVA 6.0 mg” które zawierają granulowany proszek o barwie od zbliżonej do białej do brudnobiałej, zawierający 6,0 mg riwastygminy.

Są pakowane w blistry, dostępne w czterech różnych wielkościach opakowań (14, 28, 56 lub 112

kapsułek). Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

neuraxpharm Arzneimittel GmbH Elisabeth-Selbert-StraBe 23 • 40764 Langenfeld Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Polska

IMED Poland Sp. z o.o. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa

Wytwórca

neuraxpharm Arzneimittel GmbH Elisabeth-Selbert-StraBe 23 • 40764 Langenfeld Niemcy

Genepharm S.A.

18th Marathonos Avenue, Pallini 15351, Attiki Grecja

Ten produkt medyczny jest zarejestrowany w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Holandia:

Niemcy:

Polska:


Rivastigmine-neuraxpharm 1,5 mg / 3 mg / 4,5 mg / 6 mg harde capsules Rivastigmin-neuraxpharm 1,5 mg / 3 mg / 4,5 mg / 6 mg Hartkaspeln Rivastigmin NeuroPharma

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7