+ iMeds.pl

Rivastigmine teva pharma 3 mgUlotka Rivastigmine teva pharma

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Rivastigmine Teva Pharma, 1,5 mg, kapsułki, twarde Rivastigmine Teva Pharma, 3 mg, kapsułki, twarde Rivastigmine Teva Pharma, 4,5 mg, kapsułki, twarde Rivastigmine Teva Pharma, 6 mg, kapsułki, twarde

Rivastigminum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek bjawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Rivastigmine Teva Pharma i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rivastigmine Teva Pharma

3.    Jak stosować lek Rivastigmine Teva Pharma

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Rivastigmine Teva Pharma

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Rivastigmine Teva Pharma i w jakim celu się go stosuje

Lek ten należy do grupy substancji zwanych inhibitorami cholinoesterazy.

Lek Rivastigmine Teva Pharma jest stosowany

-    w leczeniu zaburzeń pamięci u pacjentów z chorobą Alzheimera;

-    w leczeniu otępienia u pacjentów z chorobą Parkinsona.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rivastigmine Teva Pharma

Przed zastosowaniem leku Rivastigmine Teva Pharma należy przeczytać poniższe punkty i jeśli

nasuną się jakieś pytania, omówić je z lekarzem prowadzącym.

Kiedy nie stosować leku Rivastigmine Teva Pharma

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienionych w punkcie 6).

-    jeśli u pacjenta wystąpi reakcja skórna wykraczająca poza obszar skóry zajmowany przez plaster, jeśli nasili się reakcja miejscowa (np. wystąpią pęcherze, zaostrzenie stanu zapalnego skóry, opuchnięcie) i jeśli zmiany te nie ustąpią w ciągu 48 godzin po zdjęciu plastra.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowaniu leku Rivastigmine Teva Pharma należy omówić to z lekarzem lub

farmaceutą.

Szczególną ostrożność należy zachować w następujących sytuacjach:

-    jeśli u pacjenta występowały lub występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby, nierówne bicie serca, czynny wrzód żołądka, astma oskrzelowa lub inna ciężka choroba układu oddechowego, trudności w oddawaniu moczu lub napady padaczkowe (drgawki lub konwulsje), lekarz prowadzący może zdecydować o dokładniejszej obserwacji w okresie przyjmowania leku;

-    jeśli stosowanie leku Rivastigmine Teva Pharma przerwano na kilka dni, przed przyjęciem kolejnej dawki należy porozumieć się z lekarzem prowadzącym;

-    jeśli u pacjenta występują reakcje ze strony żołądka i jelit, takie jak nudności (mdłości), wymioty i biegunka. Jeżeli wymioty i biegunka są długotrwałe, pacjent może być odwodniony (stracił zbyt dużo płynów);

-    j eśli pacj ent ma małą masę ciała;

-    j eśli u pacj enta występuj ą drżenia.

Jeśli któreś z powyższych dotyczy pacjenta, może zachodzić potrzeba dokładniejszej kontroli lekarskiej w czasie stosowania leku.

Nie zaleca się stosowania leku Rivastigmine Teva Pharma u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat).

Rivastigmine Teva Pharma a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jeśli w trakcie stosowania leku Rivastigmine Teva Pharma zajdzie konieczność wykonania zabiegu chirurgicznego, przed zastosowaniem znieczulenia ogólnego należy poinformować lekarza o przyjmowaniu tego leku, ponieważ może on nasilać działanie niektórych leków zwiotczających mięśnie stosowanych w czasie znieczulenia ogólnego.

Leku Rivastigmine Teva Pharma nie należy stosować jednocześnie z innymi podobnie działającymi lekami. Rivastigmine Teva Pharma może wpływać na działanie leków cholinolitycznych (stosowanych do łagodzenia skurczów żołądka, leczenia choroby Parkinsona czy w zapobieganiu chorobie lokomocyjnej).

Ciąża i karmienie piersią

Należy unikać przyjmowania leku Rivastigmine Teva Pharma podczas ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas leczenia. Kobiety stosujące lek Rivastigmine Teva Pharma nie powinny karmić piersią. Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Choroba podstawowa może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn, więc nie wolno wykonywać tych czynności do czasu uzyskania informacji od lekarza, że jest to bezpieczne. Rivastigmine Teva Pharma może wywoływać zawroty głowy i senność, głównie w początkowym okresie leczenia lub w okresie zwiększania dawki. Jeśli u pacjenta wystąpią takie objawy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek Rivastigmine Teva Pharma zawiera

-    kapsułki 1,5 mg zawierają barwniki żółcień pomarańczowa (E 110) i żółcień chinolinowa (E 104), które mogą powodować reakcje alergiczne.

-    kapsułki 3 mg zawierają barwnik żółcień pomarańczowa (E 110), który może powodować reakcje alergiczne.

- kapsułki 4,5 mg i 6 mg zawierają barwniki żółcień pomarańczowa (E 110) i azorubina (E 122), które mogą powodować reakcje alergiczne.

3. Jak stosować lek Rivastigmine Teva Pharma

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Kapsułki należy połykać w całości, popijając, bez otwierania ani rozgniatania.

Lek Rivastigmine Teva Pharma należy przyjmować dwa razy na dobę z pokarmem (rano i wieczorem).

Lekarz prowadzący określi wielkość dawki leku Rivastigmine Teva Pharma, jaką należy stosować. Leczenie rozpoczyna się od dawek mniejszych, stopniowo je zwiększając, w zależności od reakcji na leczenie. Maksymalna dawka wynosi 6 mg, dwa razy na dobę.

Jeżeli pacjent przerwał stosowanie leku Rivastigmine Teva Pharma na kilka dni, przed przyjęciem kolejnej dawki należy porozumieć się z lekarzem prowadzącym.

W celu uzyskania pożądanego działania leczniczego ważne jest codzienne przyjmowanie leku.

Należy poinformować opiekuna o przyjmowaniu leku Rivastigmine Teva Pharma.

Lek ten powinien przepisać lekarz-specjalista, a lekarz prowadzący powinien systematycznie oceniać, czy stosowanie daje pożądany skutek. W czasie stosowania leku Rivastigmine Teva Pharma lekarz prowadzący będzie sprawdzał masę ciała pacjenta.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Rivastigmine Teva Pharma

W razie przyjęcia większej niż zalecona dawki leku należy powiadomić lekarza prowadzącego, gdyż może być potrzebna pomoc medyczna. U niektórych osób, które przypadkowo przyjęły za dużo leku Rivastigmine Teva Pharma, wystąpiły nudności, wymioty, biegunka, wysokie ciśnienie krwi i omamy. Może również wystąpić wolne bicie serca oraz omdlenie.

Pominięcie zastosowania leku Rivastigmine Teva Pharma

W razie przypadkowego pominięcia dawki leku Rivastigmine Teva Pharma należy odczekać i przyjąć następną dawkę o zwykłej wyznaczonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane mogą pojawiać się najczęściej w początkowym okresie stosowania leku lub w okresie zwiększania dawki. Działania niepożądane zwykle stopniowo ustępują w miarę jak organizm przystosuje się do leczenia.

Bardzo częste działania niepożądane (u więcej niż 1 pacjenta na 10): zawroty głowy, nudności (mdłości), wymioty, biegunka i utrata apetytu

Częste działania niepożądane (u 1 do 10 pacjentów na 100): lęk, zgaga, ból żołądka, bóle głowy, pobudzenie, splątanie, uczucie osłabienia, uczucie zmęczenia, nadmierne pocenie, ogólne złe samopoczucie, zmniejszenie masy ciała, drżenie oraz senność

Niezbyt częste działania niepożądane (u 1 do 10 pacjentów na 1000): depresja, trudności w zasypianiu, zmiany czynności wątroby, omdlenia lub przypadkowe upadki Rzadkie działania niepożądane (u 1 do 10 pacjentów na 10 000): bóle w klatce piersiowej (dusznica bolesna), napady padaczkowe (drgawki lub konwulsje), wysypka, choroba wrzodowa żołądka i jelit

Bardzo rzadkie działania niepożądane (u mniej niż 1 pacjenta na 10 000): krwawienia z przewodu pokarmowego (krew w kale lub w wymiotach), zakażenie dróg moczowych, zapalenie trzustki (silny ból w górnej części brzucha, często z nudnościami i wymiotami), zaburzenia rytmu pracy serca (szybkie lub wolne bicie serca), wysokie ciśnienie tętnicze krwi, omamy, pogorszenie stanu zdrowia u pacjentów z chorobą Parkinsona lub wystąpienie podobnych objawów (sztywność mięśni, trudności w poruszaniu się)

Nieznana częstość (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): nasilone wymioty, które mogą prowadzić do pęknięcia przełyku (część przewodu pokarmowego łącząca jamę ustną z żołądkiem), odwodnienie (utrata zbyt dużej ilości płynów), zaburzenia czynności wątroby (żółta skóra, zażółcenie białkówek oka, nadmierne ściemnienie moczu lub nudności o niewyjaśnionej przyczynie, wymioty, zmęczenie, utrata apetytu), agresja, niepokój, nierówne bicie serca, świąd.

U pacjentów z otępieniem związanym z chorobą Parkinsona niektóre działania niepożądane występowały częściej, a niektóre także dodatkowo:

Bardzo częste działania niepożądane: drżenie, nudności, wymioty, przypadkowe upadki Częste działania niepożądane: trudności ze snem, lęk, niepokój, omamy wzrokowe, depresja, zawroty głowy, senność, bóle głowy, biegunka, ból brzucha i niestrawność, nasilenie choroby Parkinsona, spowolnienie ruchowe, nieprawidłowo wolne lub trudne do opanowania ruchy, trudności w wykonywaniu ruchów dowolnych, sztywność typu „koła zębatego”, wolne bicie serca, nadciśnienie, nadmierne wydzielanie śliny i odwodnienie, zaburzenia chodu, chód parkinsonowski, zwiększona potliwość, zmniejszone łaknienie, uczucie zmęczenia i uczucie osłabienia

Niezbyt częste działania niepożądane: nieregularne bicie serca i utrudniona kontrola nad ruchami, zaburzenie napięcia mięśni, niedociśnienie

Częstość nieznana: agresja, zespół chorego węzła zatokowego, zapalenie wątroby Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: npl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Rivastigmine Teva Pharma

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ten lek nie wymaga szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Rivastigmine Teva Pharma

-    Substancj ą czynną leku jest rywastygmina (w postaci wodorowinianu).

Każda kapsułka leku Rivastigmine Teva Pharma 1,5 mg zawiera 1,5 mg rywastygminy. Każda kapsułka leku Rivastigmine Teva Pharma 3 mg zawiera 3 mg rywastygminy.

Każda kapsułka leku Rivastigmine Teva Pharma 4,5 mg zawiera 4,5 mg rywastygminy. Każda kapsułka leku Rivastigmine Teva Pharma 6 mg zawiera 6 mg rywastygminy.

-    Pozostałe składniki leku to: celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, \ magnezu stearynian. Otoczka kapsułki zawiera:

1,5 mg: żelatynę, żółcień pomarańczową (E 110), żółcień chinolinową (E 104), tytanu dwutlenek (E 171).

3 mg: żelatynę, żółcień pomarańczową (E 110), tytanu dwutlenek (E 171).

4.5    mg, 6 mg: żelatynę, żółcień pomarańczową (E 110), tytanu dwutlenek (E 171), azorubinę (E 122). Tusz do nadruku zawiera:

1.5    mg, 3 mg, 6 mg: szelak, glikol propylenowy, roztwór amoniaku stężony, żelaza tlenek czerwony (E 172), potasu wodorotlenek.

4.5    mg: szelak, glikol propylenowy, sodu wodorotlenek, powidon, tytanu dwutlenek (E 171).

Jak wygląda lek Rivastigmine Teva Pharma i co zawiera opakowanie

Rivastigmine Teva Pharma 1,5 mg to nieprzezroczyste kapsułki z żółtym wieczkiem i korpusem, na nim nadruk „RV 1.5”, wypełnione białym lub prawie białym proszkiem.

Rivastigmine Teva Pharma 3 mg to nieprzezroczyste kapsułki z jasnopomarańczowym wieczkiem i korpusem, na nim nadruk „RV 3”, wypełnione białym lub prawie białym proszkiem.

Rivastigmine Teva Pharma 4,5 mg to nieprzezroczyste kapsułki z jasnoczerwonym wieczkiem i korpusem, na nim nadruk „RV 4.5”, wypełnione białym lub prawie białym proszkiem.

Rivastigmine Teva Pharma 6 mg to nieprzezroczyste kapsułki z jasnoczerwonym wieczkiem i jasnopomarańczowym korpusem, na nim nadruk „RV 6”, wypełnione białym lub prawie białym proszkiem.

Kapsułki leku Rivastigmine Teva Pharma są dostępne w opakowaniach po 28, 30, 56, 112 i 128 kapsułek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytówrca

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80 31-546 Kraków

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Rivastigmine Teva Pharma

Charakterystyka Rivastigmine teva pharma

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Rivastigmine Teva Pharma, 1,5 mg, kapsułki, twarde Rivastigmine Teva Pharma, 3 mg, kapsułki, twarde Rivastigmine Teva Pharma, 4,5 mg, kapsułki, twarde Rivastigmine Teva Pharma, 6 mg, kapsułki, twarde

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Rivastigmine Teva Pharma, 1,5 mg: każda kapsułka zawiera 1,5 mg rywastygminy (Rivastigminum) w postaci wodorowinianu rywastygminy.

Rivastigmine Teva Pharma, 3 mg: każda kapsułka zawiera 3 mg rywastygminy (Rivastigminum) w postaci wodorowinianu rywastygminy.

Rivastigmine Teva Pharma, 4,5 mg: każda kapsułka zawiera 4,5 mg rywastygminy (Rivastigminum) w postaci wodorowinianu rywastygminy.

Rivastigmine Teva Pharma, 6 mg: każda kapsułka zawiera 6 mg rywastygminy (Rivastigminum) w postaci wodorowinianu rywastygminy.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Rivastigmine Teva Pharma, 1,5 mg: żółcień pomarańczowa (E110) i żółcień chinolinowa (E 104). Rivastigmine Teva Pharma, 3 mg: żółcień pomarańczowa (E110).

Rivastigmine Teva Pharma, 4,5 mg oraz Rivastigmine Teva Pharma, 6 mg: żółcień pomarańczowa (E110) i azorubina (E122).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułka, twarda.

Rivastigmine Teva Pharma, 1,5 mg, kapsułki, twarde: nieprzezroczyste kapsułki z żółtym wieczkiem i korpusem z nadrukiem „RV 1.5 ”, wypełnione białym lub prawie białym proszkiem.

Rivastigmine Teva Pharma, 3 mg, kapsułki, twarde: nieprzezroczyste kapsułki z jasnopomarańczowym wieczkiem i korpusem z nadrukiem „RV 3”, wypełnione białym lub prawie białym proszkiem.

Rivastigmine Teva Pharma, 4,5 mg, kapsułki, twarde nieprzezroczyste kapsułki z jasnoczerwonym wieczkiem i korpusem z nadrukiem „RV 4.5”, wypełnione białym lub prawie białym proszkiem.

Rivastigmine Teva Pharma, 6 mg, kapsułki, twarde: nieprzezroczyste kapsułki z jasnoczerwonym wieczkiem i jasnopomarańczowym korpusem z nadrukiem „RV 6”, wypełnione białym lub prawie białym proszkiem.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Leczenie objawowe łagodnej do średniozaawansowanej postaci otępienia typu alzheimerowskiego. Leczenie objawowe łagodnej do średniozaawansowanej postaci otępienia u pacjentów z idiopatyczną chorobą Parkinsona.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Leczenie powinno być rozpoczęte i nadzorowane przez lekarza doświadczonego w diagnozowaniu i leczeniu otępienia typu alzheimerowskiego lub otępienia związanego z chorobą Parkinsona. Diagnozę należy postawić na podstawie aktualnych wytycznych. Leczenie rywastygminą można rozpocząć jedynie wtedy, gdy możliwa jest opieka osoby odpowiedzialnej za regularne przyjmowanie produktu leczniczego przez pacjenta.

Dawka początkowa 1,5 mg dwa razy na dobę.

Ustalanie optymalnej dawki

Dawka początkowa wynosi 1,5 mg dwa razy na dobę. Jeśli dawka ta jest dobrze tolerowana przez pacjenta, po co najmniej dwóch tygodniach leczenia można zwiększyć ją do 3 mg dwa razy na dobę. Kolejne zwiększanie dawki do 4,5 mg, a następnie do 6 mg dwa razy na dobę, jest możliwe w przypadku dobrej tolerancji dotychczas stosowanej dawki i można je rozważyć po co najmniej dwutygodniowym okresie leczenia dotychczasową dawką.

Działania niepożądane (np. nudności, wymioty, bóle brzucha lub utrata apetytu), zmniejszenie masy ciała lub nasilenie objawów pozapiramidowych (np. drżenia) u pacjentów z otępieniem związanym z chorobą Parkinsona, występujące podczas leczenia, mogą ustąpić po pominięciu jednej lub kilku dawek. W razie utrzymywania się działań niepożądanych, dawkę dobową należy czasowo zmniejszyć do poprzedniej, dobrze tolerowanej dawki, lub należy przerwać leczenie.

Dawka podtrzymująca

Dawka terapeutyczna to 3 do 6 mg dwa razy na dobę; w celu uzyskania maksymalnego działania terapeutycznego pacjenci powinni kontynuować leczenie przyjmując produkt leczniczy w największej dobrze tolerowanej dawce. Zalecana maksymalna dawka dobowa wynosi 6 mg dwa razy na dobę.

Leczenie podtrzymujące można kontynuować tak długo, jak długo utrzymuje się działanie terapeutyczne. Dlatego terapeutyczne działanie rywastygminy należy regularnie poddawać ponownej ocenie, szczególnie u pacjentów leczonych dawkami mniejszymi niż 3 mg dwa razy na dobę. Jeśli po 3 miesiącach leczenia dawką podtrzymującą nie nastąpi korzystna zmiana w postaci złagodzenia objawów otępienia, leczenie należy przerwać. Przerwanie leczenia należy również rozważyć, gdy brak oznak działania terapeutycznego.

Indywidualna reakcja pacjenta na leczenie rywastygminą jest niemożliwa do przewidzenia. Jednak lepsze wyniki leczenia obserwowano u pacjentów z chorobą Parkinsona i umiarkowanym otępieniem. Podobnie, lepsze działanie obserwowano u pacjentów z chorobą Parkinsona i omamami wzrokowymi (patrz punkt 5.1).

Nie badano działania terapeutycznego w badaniach klinicznych kontrolowanych placebo, trwających dłużej niż 6 miesięcy.

Wznowienie leczenia

Jeżeli przerwano podawanie produktu leczniczego na dłużej niż kilka dni, należy wznawiać leczenie stosując dawkę 1,5 mg dwa razy na dobę. Ustalenie optymalnej dawki powinno wówczas odbywać się jak opisano powyżej.

Zaburzenia czynności nerek i wątroby

Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. Jednakże, ze względu na zwiększenie ekspozycji w tych grupach pacjentów, należy starannie ustalić wielkość dawki, w zależności od indywidualnej tolerancji, ponieważ u pacjentów z klinicznie znaczącymi zaburzeniami czynności nerek i wątroby może wystąpić więcej działań niepożądanych (patrz punkty 4.4 i 52).

Nie przeprowadzono badań u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.4).

Dzieci

Rywastygmina nie jest zalecana do stosowania u dzieci.

Sposób podawania

Rywastygminę należy przyjmować dwa razy na dobę, z porannym i wieczornym posiłkiem. Kapsułkę należy połykać w całości.

4.3    Przeciwwskazania

Stosowanie produktu leczniczego jest przeciwwskazane u pacjentów

-    ze znaną nadwrażliwością na substancję czynną rywastygminę, inne karbaminiany lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    z wcześniejszymi reakcjami w miejscu podania, wskazującymi na alergiczne kontaktowe zapalenie skóry po zastosowaniu plastra z rywastygminą (patrz punkt 4.4).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Częstość i nasilenie działań niepożądanych zwiększa się wraz ze wzrostem dawki. Jeżeli leczenie przerwano na dłużej niż kilka dni, należy wznawiać podawanie produktu leczniczego, stosując dawkę

1.5    mg dwa razy na dobę, aby zmniejszyć możliwość wystąpienia działań niepożądanych (np. wymiotów).

Po zastosowaniu plastra z rywastygminą mogą wystąpić reakcje skórne w miejscu przylepienia plastra, a ich nasilenie jest zazwyczaj łagodne do umiarkowanego. Te reakcje same w sobie nie wskazują na uczulenie. Jednak stosowanie plastrów z rywastygminą może prowadzić do rozwoju alergicznego kontaktowego zapalenia skóry.

Należy podejrzewać wystąpienie alergicznego kontaktowego zapalenia skóry, jeśli reakcje w miejscu przyklejenia plastra rozprzestrzenią się także poza obszar skóry zajmowany przez plaster, jeśli istnieją oznaki wskazujące na większe nasilenie reakcji miejscowej (np. narastający rumień, obrzęk, grudki, pęcherze) i jeśli w ciągu 48 godzin od zdjęcia plastra nie dojdzie do znaczącego złagodzenia objawów. W takich przypadkach leczenie należy przerwać (patrz punkt 4.3).

U pacjentów z reakcjami w miejscu zastosowania plastra wskazującymi na alergiczne kontaktowe zapalenie skóry w wyniku zastosowania plastra z rywastygminą, którzy w dalszym ciągu wymagają leczenia rywastygminą, można zamienić plaster na rywastygminę doustną dopiero po ujemnym wyniku testu alergicznego i pod ścisłym nadzorem lekarskim. Możliwe jest, że niektórzy pacjenci uczuleni na rywastygminę przez kontakt z zawierającymi ją plastrami nie będą mogli przyjmować rywastygminy w żadnej postaci.

Po wprowadzeniu do obrotu zgłaszano rzadkie przypadki rozległych skórnych reakcji nadwrażliwości u pacjentów po podaniu rywastygminy, niezależnie od drogi jej podania (doustnie, przezskórnie). W takich przypadkach leczenie należy przerwać (patrz punkt 4.3).

Należy odpowiednio poinstruować w tym zakresie pacjentów i ich opiekunów.

Ustalanie optymalnej dawki: Działania niepożądane (np. nadciśnienie tętnicze i omamy u pacjentów z otępieniem występującym w chorobie Alzheimera oraz nasilenie objawów pozapiramidowych, zwłaszcza drżenia u pacjentów z otępieniem związanym z chorobą Parkinsona) obserwowano krótko po zwiększeniu dawki. Działania te mogą ustąpić po zmniejszeniu dawki. W pozostałych przypadkach przerywano podawanie rywastygminy (patrz punkt 4.8).

Zaburzenia żołądka i jelit, takie jak nudności, wymioty i biegunka są zależne od dawki i mogą wystąpić szczególnie w początkowym okresie leczenia i (lub) w okresie zwiększania dawki (patrz punkt 4.8/ Wymienione działania niepożądane częściej występują u kobiet.

Pacjentom, u których widoczne są objawy podmiotowe lub przedmiotowe odwodnienia wynikające z przedłużających się wymiotów lub biegunki, można dożylnie podać płyny i zmniejszyć dawkę lub odstawić lek. Odwodnienie może prowadzić do poważnych objawów klinicznych.

U pacjentów z chorobą Alzheimera może zmniejszyć się masa ciała. Stosowanie inhibitorów cholinoesterazy, w tym rywastygminy, u takich pacjentów było związane ze zmniejszeniem masy ciała. W czasie leczenia rywastygminą należy kontrolować masę ciała pacjenta.

W razie nasilonych wymiotów związanych z leczeniem rywastygminą, należy odpowiednio dostosować dawkę, jak zalecono w punkcie 4.2. Niektóre przypadki nasilonych wymiotów były związane z pęknięciem przełyku (patrz punkt 4.8). Takie przypadki występowały zwłaszcza po zwiększeniu dawki lub dużych dawkach rywastygminy.

Rywastygminę należy ostrożnie stosować u pacjentów z zespołem chorego węzła zatokowego lub z zaburzeniami przewodzenia (blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy) (patrz punkt 4.8).

Rywastygmina może powodować zwiększone wydzielanie soku żołądkowego. Produkt leczniczy należy stosować ostrożnie u pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy, a także u pacjentów, u których istnieją predyspozycje do tych chorób.

Inhibitory cholinoesterazy należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z astmą oskrzelową lub obturacyjną chorobą płuc w wywiadzie.

Leki cholinomimetyczne mogą powodować lub nasilać niedrożność dróg moczowych i napady drgawkowe. Produkt leczniczy należy stosować ostrożnie u pacjentów, u których istnieją predyspozycje do tych chorób.

Nie badano stosowania rywastygminy u pacjentów z bardzo zaawansowaną postacią otępienia w chorobie Alzheimera lub w przebiegu choroby Parkinsona, z innymi typami otępienia lub innymi typami zaburzeń pamięci (np. związane z wiekiem pogorszenie funkcji poznawczych) i dlatego nie zaleca się stosowania w tej grupie chorych.

Podobnie jak inne leki cholinomimetyczne, rywastygmina może nasilać lub wywoływać objawy pozapiramidowe. Nasilenie i zwiększoną częstość zaburzeń pozapiramidowych (w tym drżenia, spowolnienia ruchowego, dyskinez, zaburzeń chodu) obserwowano u pacjentów z otępieniem związanym z chorobą Parkinsona (patrz punkt 4.8). W niektórych przypadkach zdarzenia te doprowadziły do przerwania leczenia rywastygminą (np. przerwanie z powodu drżenia 1,7% w grupie rywastygminy w porównaniu do 0% w grupie placebo). Zaleca się kontrolę kliniczną celem wykrycia tych działań niepożądanych.

Specjalne grupy _pacjentów

U pacjentów z klinicznie znaczącymi zaburzeniami czynności nerek lub wątroby może wystąpić więcej działań niepożadanych (patrz punkty 4.2 i 5.2). Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami wątroby nie zostali przebadani. Jednakże, jeśli to konieczne, rywastygminę można stosować w tej grupie pacjentów, jest wówczas konieczny ścisły nadzór lekarski.

U pacjentów z masą ciała poniżej 50 kg może wystąpić więcej działań niepożądanych; odstawienie leku ze względu na działania niepożądane jest u nich bardziej prawdopodobne.

Kapsułki zawierają barwniki żółcień pomarańczowa (E 110) i żółcień chinolinowa (E 104), które mogą powodować reakcje alergiczne.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Rywastygmina, jako inhibitor cholinoesterazy, może nasilać działanie środków zwiotczających mięśnie o działaniu analogicznym do sukcynylocholiny, stosowanych w trakcie znieczulenia ogólnego. Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania środków znieczulających. Należy rozważyć dostosowanie dawki lub czasowe przerwanie leczenia, jeśli to konieczne.

Ze względu na działanie farmakodynamiczne, rywastygminy nie należy stosować równocześnie z innymi substancjami o działaniu cholinomimetycznym; rywastygmina może wpływać na działanie leków cholinolitycznych.

W badaniach przeprowadzonych u zdrowych ochotników nie obserwowano interakcji farmakokinetycznych pomiędzy rywastygminą a digoksyną, warfaryną, diazepamem czy fluoksetyną. Podawanie rywastygminy nie wpływa na czas protrombinowy wydłużony przez warfarynę. Nie obserwowano działań niepożądanych dotyczących przewodnictwa w mięśniu sercowym na skutek równoczesnego stosowania rywastygminy i digoksyny.

Biorąc pod uwagę metabolizm rywastygminy, nie należy spodziewać się interakcji metabolicznych z innymi produktami leczniczymi, chociaż rywastygmina może hamować metabolizm innych substancji metabolizowanych przy udziale butyrylocholinoesterazy.

4.6    Wpływ na ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania rywastygminy w czasie ciąży. U szczurów i królików nie obserwowano wpływu rywastygminy na płodność ani rozwój zarodka i płodu, z wyjątkiem dawek, które były toksyczne dla matek. W badaniach przed- i pourodzeniowych, przeprowadzonych na szczurach, obserwowano wydłużenie czasu trwania ciąży. Rywastygminy nie wolno stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

U zwierząt, rywastygmina przenika do mleka karmiących samic. Nie wiadomo, czy rywastygmina przenika do mleka kobiet karmiących piersią, w związku z tym pacjentki przyjmujące rywastygminę nie powinny karmić piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Choroba Alzheimera może stopniowo osłabiać zdolności kierowania pojazdami lub zaburzać zdolności obsługiwania maszyn. Ponadto, rywastygmina może wywoływać zawroty głowy i senność, głównie w początkowym okresie leczenia lub w okresie zwiększania dawki. W konsekwencji rywastygmina ma niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W związku z tym, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych u pacjentów z otępieniem, leczonych rywastygminą, powinien rutynowo ocenić lekarz prowadzący.

4.8    Działania niepożądane

Do najczęściej występujących działań niepożądanych należą zaburzenia żołądka i jelit, w tym nudności (38%) i wymioty (23%), szczególnie w okresie ustalania dawki. W badaniach klinicznych kobiety były bardziej od mężczyzn podatne na wystąpienie działań niepożądanych takich jak zaburzenia żołądka i jelit oraz zmniejszenie masy ciała.

Działania niepożądane uszeregowano według częstości występowania, rozpoczynając od najczęściej występujących, zgodnie z następującą klasyfikacją: bardzo często >1/10, często >1/100 do <1/10, niezbyt często >1/1000 do <1/100, rzadko >1/10 000 do <1/1000, bardzo rzadko <1/10 000, częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

U pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego leczonych rywastygminą obserwowano działania niepożądane wymienione poniżej w Tabeli 1.

Tabela 1

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Bardzo rzadko

Zakażenie dróg moczowych

Zaburzenia psychiczne

Często

Pobudzenie

Często

Splątanie

Często

Lęk

Niezbyt często

Bezsenność

Niezbyt często

Depresja

Bardzo rzadko

Omamy

Częstość nieznana

Agresja, niepokój

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często

Zawroty głowy

Często

Bóle głowy

Często

Senność

Często

Drżenie

Niezbyt często

Omdlenie

Rzadko

Drgawki

Bardzo rzadko

Objawy pozapiramidowe (w tym pogorszenie stanu u pacjentów z chorobą Parkinsona)

Zaburzenia serca

Rzadko

Dławica piersiowa

Bardzo rzadko

Zaburzenia rytmu serca (np. bradykardia, blok przedsionkowo-komorowy, migotanie przedsionków, tachykardia)

Częstość nieznana

Zespół chorego węzła zatokowego

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo rzadko

Nadciśnienie tętnicze

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

Nudności

Bardzo często

Wymioty

Bardzo często

Biegunka

Często

Ból brzucha i niestrawność

Rzadko

Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy

Bardzo rzadko

Krwawienie z przewodu pokarmowego

Bardzo rzadko

Zapalenie trzustki

Częstość nieznana

Niektóre przypadki nasilonych wymiotów były związane z pęknięciem przełyku (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo często

Brak łaknienia

Częstość nieznana

Odwodnienie

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często

Zwiększone wartości wyników badań czynności wątroby

Częstość nieznana

Zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Nadmierne pocenie

Rzadko

Wysypka

Częstość nieznana

Świąd

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Uczucie zmęczenia, astenia

Często

Złe samopoczucie

Niezbyt często

Upadki

Badania diagnostyczne

Dodatkowo obserwowano po zastosowaniu systemu transdermalnego z rywastygminą następujące działania niepożądane: majaczenie, gorączka (często).

W Tabeli 2 przedstawiono działania niepożądane odnotowane w czasie badań klinicznych prowadzonych u pacjentów z otępieniem związanym z chorobą Parkinsona, leczonych rywastygminą w kapsułkach.

Tabela 2

Zaburzenia psychiczne

Często

Bezsenność

Często

Lęk

Często

Niepokój

Często

Omamy wzrokowe

Często

Depresja

Częstość nieznana

Agresja

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często

Drżenie

Często

Zawroty głowy

Często

Senność

Często

Bóle głowy

Często

Nasilenie choroby Parkinsona

Często

Spowolnienie ruchowe

Często

Dyskineza

Często

Hipokineza

Często

Sztywność typu „koła zębatego”

Niezbyt często

Dystonia

Zaburzenia serca

Często

Bradykardia

Niezbyt często

Migotanie przedsionków

Niezbyt często

Blok przedsionkowo-komorowy

Częstość nieznana

Zespół chorego węzła zatokowego

Zaburzenia naczyniowe

Często

Nadciśnienie

Niezbyt często

Niedociśnienie

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

Nudności

Bardzo często

Wymioty

Często

Biegunka

Często

Ból brzucha i niestrawność

Często

Nadmierne wydzielanie śliny

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Częstość nieznana

Zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Zwiększona potliwość

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często

Zmniejszone łaknienie

Często

Odwodnienie

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często

Upadek

Często

Uczucie zmęczenia, astenia

Często

Zaburzenia chodu

Następujące dodatkowe działania niepożądane obserwowano w badaniu u pacjentów z otępieniem związanym z chorobą Parkinsona leczonych rywastygminą w postaci plastrów z systemem transdermalnym: pobudzenie, depresja (często).

Tabela 3 zawiera odsetek i liczbę pacjentów uczestniczących w 24-tygodniowym badaniu klinicznym nad zastosowaniem rywastygminy u pacjentów z otępieniem związanym z chorobą Parkinsona, u których wystąpiły wcześniej zdefiniowane zdarzenia niepożądane, mogące oznaczać nasilenie objawów choroby Parkinsona.

Tabela 3

Wcześniej zdefiniowane zdarzenia niepożądane, które

Rywastygmina

Placebo

mogą oznaczać nasilenie objawów choroby Parkinsona

u pacjentów z otępieniem związanym z chorobą

Parkinsona

n (%)

n (%)

Wszyscy badani pacjenci

362 (100)

179 (100)

Wszyscy pacjenci ze zdarzeniami niepożądanymi

99 (27,3)

28 (15,6)

Drżenie

37 (10,2)

7 (3,9)

Upadek

21 (5,8)

11 (6,1)

Choroba Parkinsona (nasilenie)

12 (3,3)

2 (1,1)

Nadmierne wydzielanie śliny

5 (1,4)

0

Dyskineza

5 (1,4)

1 (0,6)

Parkinsonizm

8 (2,2)

1 (0,6)

Hipokineza

1 (0,3)

0

Zaburzenia ruchu

1 (0,3)

0

Spowolnienie ruchowe

9 (2,5)

3 (1,7)

Dystonia

3 (0,8)

1 (0,6)

Zaburzenia chodu

5 (1,4)

0

Sztywność mięśni

1 (0,3)

0

Zaburzenia równowagi

3 (0,8)

2 (1,1)

Sztywność mięśniowo-kostna

3 (0,8)

0

Stężenie mięśni

1 (0,3)

0

Zaburzenia motoryczne

1 (0,3)

0

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: npl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Objawy

W większości przypadków nie obserwowano żadnych klinicznie istotnych objawów podmiotowych lub przedmiotowych związanych z przypadkowym przedawkowaniem produktu leczniczego i prawie u wszystkich z tych pacjentów kontynuowano leczenie rywastygminą. Objawami przedawkowania były: nudności, wymioty i biegunka, nadciśnienie tętnicze lub omamy. Ze względu na znane działanie wagotoniczne inhibitorów acetylocholinoesterazy na akcję serca, mogą również wystąpić: bradykardia i (lub) omdlenia. W jednym przypadku produkt leczniczy przyjęto w dawce 46 mg; po zastosowaniu leczenia zachowawczego objawy przedawkowania ustąpiły w ciągu 24 godzin.

Leczenie

Ze względu na okres półtrwania rywastygminy w osoczu, wynoszący około 1 godziny, oraz trwające około 9 godzin hamowanie acetylocholinoesterazy, w przypadkach bezobjawowego przedawkowania zaleca się przerwę w przyjmowaniu rywastygminy trwającą 24 godziny. Jeżeli przedawkowaniu towarzyszą nasilone nudności i wymioty, należy rozważyć podanie leków przeciwwymiotnych. Jeśli wystąpią inne działania niepożądane, w razie potrzeby należy zastosować leczenie objawowe.

W przypadku ciężkiego przedawkowania można podać atropinę. Jako dawkę początkową zaleca się podanie dożylne 0,03 mg/kg mc. siarczanu atropiny, kolejne dawki ustala się na podstawie odpowiedzi klinicznej. Nie zaleca się stosowania skopolaminy jako antidotum.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitory cholinoesterazy, kod ATC: N06DA03

Uważa się, że rywastygmina jest inhibitorem acetylo- i butyrylocholinoesterazy z grupy karbaminianów, usprawniającym cholinergiczne przekaźnictwo neurosynaptyczne przez spowalnianie procesu rozkładu acetylocholiny uwalnianej przez czynnościowo sprawne neurony cholinergiczne.

Tak więc rywastygmina może mieć pozytywny wpływ na objawy ubytkowe, dotyczące procesów poznawczych u pacjentów z otępieniem związanym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona.

Rywastygmina wywiera działanie hamujące cholinoesterazy, przyłączając się do nich wiązaniem kowalencyjnym, co powoduje ich czasową inaktywację. U zdrowych młodych mężczyzn produkt leczniczy podany doustnie w dawce 3 mg powoduje zmniejszenie aktywności acetylocholinoesterazy (AChE) w płynie mózgowo-rdzeniowym o około 40% w ciągu pierwszej 1,5 godziny po podaniu. Aktywność enzymu wraca do wartości wyjściowej w przybliżeniu po 9 godzinach od chwili osiągnięcia maksymalnego działania hamującego. U pacjentów z chorobą Alzheimera, hamowanie przez rywastygminę aktywności acetylocholinoesterazy w płynie mózgowo-rdzeniowym było zależne od dawki, w zakresie dawek do 6 mg dwa razy na dobę (nie stosowano większych dawek).

Hamowanie aktywności butyrylocholinoesterazy w płynie mózgowo-rdzeniowym u 14 pacjentów z chorobą Alzheimera, leczonych rywastygminą, było podobne do hamowania aktywności AChE.

Badania kliniczne u pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego

Skuteczność działania rywastygminy wykazano stosując trzy niezależne, specyficzne kryteria, za pomocą których oceniano wyniki, w regularnych odstępach czasu, w trakcie 6-miesięcznego leczenia. W tym: skala ADAS-Cog (Alzheimer ’s Disease Assessment Scale) - ocena zdolności poznawczych, skala CIBIC-Plus (Clinician Interview Based Impression of Change) - ogólna ocena zdolności pacjenta do pojmowania, dokonana przez lekarza i uwzględniająca udział opiekuna, oraz skala PDS (Progressive Deterioration Scale) - dokonana przez opiekuna ocena sprawności pacjenta w wykonywaniu codziennych czynności, takich jak: higiena osobista, jedzenie, ubieranie się, udział w czynnościach domowych, np. w robieniu zakupów, orientowanie się w terenie, a także udział w czynnościach związanych z finansami, itp.

U analizowanych pacjentów wynik badania MMSE (ang. Mini-Mental State Examination) mieścił się w przedziale 10-24.

Wyniki odpowiadających na leczenie pacjentów z łagodną do umiarkowanie ciężkiej postacią otępienia typu alzheimerowskiego, zebrane w dwóch (z trzech) wieloośrodkowych, 26tygodniowych badaniach klinicznych z zastosowaniem zmiennych dawek, przedstawiono w Tabeli 4, poniżej. Istotną klinicznie poprawę stanu pacjenta, zdefiniowano a prori jako: poprawę stanu klinicznego o przynajmniej 4 punkty wg skali ADAS-Cog, poprawę w skali CIBIC-Plus lub poprawę przynajmniej o 10% stanu klinicznego w skali PDS.

Dodatkowo, w tej samej tabeli zamieszczono zdefiniowaną retrospektywnie reakcję na leczenie. W przypadku wtórnej definicji reakcji na leczenie wymagana była poprawa stanu klinicznego o 4 punkty lub większa w skali ADAS-Cog, brak pogorszenia stanu klinicznego w skali CIBIC-Plus i brak pogorszenia stanu klinicznego w skali PDS. Średnia dawka dobowa, potrzebna do uzyskania odpowiedzi klinicznej wg tej definicji, dla pacjentów otrzymujących dawkę 6-12 mg wynosiła 9,3 mg. Należy zaznaczyć, że skale stosowane w tym wskazaniu są różne i nie można bezpośrednio porównać wyników uzyskanych po zastosowaniu różnych produktów leczniczych.

Tabela 4

Pacjenci, u których zaobserwowano klinicznie istotną poprawę

(%)

Pacjenci, którzy zostali włączeni do badania

Pacjenci poddani ostatniej obserwacji

Kryterium oceny odpowiedzi

Rywastygmina 6-12 mg N=473

Placebo

N=472

Rywastygmina 6-12 mg N=379

Placebo

N=444

ADAS-Cog: poprawa stanu klinicznego o co najmniej 4 punkty

21***

12

25***

12

CIBIC-Plus: poprawa stanu klinicznego

29***

18

32***

19

PDS: poprawa stanu klinicznego o co najmniej 10%

26***

17

30***

18

Poprawa stanu klinicznego o co najmniej 4 punkty w skali ADAS-Cog, przy braku pogorszenia w skali CIBIC-Plus i PDS

10*

6

12**

6

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,00

Badania kliniczne u pacjentów z otępieniem związanym z choroba Parkinsona W 24-tygodniowym, wieloośrodkowym, podwójnie zaślepionym badaniu głównym, kontrolowanym placebo oraz w jego otwartej fazie przedłużonej, trwającej 24 tygodnie wykazano skuteczność rywastygminy u pacjentów z otępieniem związanym z chorobą Parkinsona. Pacjenci uczestniczący w tym badaniu uzyskali wynik badania MMSE w przedziale 10-24. Skuteczność rywastygminy oceniano za pomocą dwóch niezależnych skal, a oceny dokonywano w regularnych odstępach w 6-miesięcznym okresie leczenia. Wyniki przedstawiono w Tabeli 5 poniżej: skala ADAS-Cog, służąca do oceny zdolności poznawczych oraz skala oceny globalnej ADCS-CGIC (ang. Alzheimer’s Disease Cooperative Study-Clinician’s Globl Impression of Change).

Tabela 5

Otępienie związane z chorobą Parkinsona

ADAS-Cog

Rywastygmina

ADAS-Cog

Placebo

ADCS-CGIC

Rywastygmina

ADCS-CGIC

Placebo

Populacja ITT + RDO

(n=329)

(n=161)

(n=329)

(n=165)

Średnie wartości wyjściowe ± SD

23,8 ± 10,2

24,3 ± 10,5

nd

nd

Średnia zmiana po 24 tygodniach ± SD

2,1 ± 8,2

-0,7 ± 7,5

3,8 ± 1,4

4,3 ± 1,5

Różnica po uwzględnieniu różnic między grupami

2,881

nd

Wartość p w porównaniu z placebo

<0,00ť

0,0072

'ANCOVA z grupą terapii i krajem jako czynnikami oraz wartościami początkowymi ADAS-Cog jako współzmienną. Dodatnia zmiana wskazuje poprawę.

Populacja ITT + LOCF

(n=287)

(n=154)

(n=289)

(n=158)

Średnie wartości wyjściowe ± SD Średnia zmiana po 24 tygodniach ± SD

24,0 ± 10,3 2,5 ± 8,4

24,5 ± 10,6 -0,8 ± 7,5

nd

3,7 ± 1,4

nd

4,3 ± 1,5

Różnica po uwzględnieniu różnic między grupami

3,541

nd

Wartość p w porównaniu z placebo

<0,0011

<0,0012


2Dane średnie przedstawiono dla przejrzystości tekstu, analizę kategorialną przeprowadzono za pomocą testu van Elterena.

ITT (ang. Intent-To-Treat): wszyscy chorzy zakwalifikowani do leczenia

RDO (ang. Retrieved Drop Outs): pacjenci, którzy zakończyli badanie przedwcześnie, co do których uzyskano dalsze dane

LOCF (ang. Last Observation Carried Forward): ostatnia obserwacja przeniesiona dalej

Mimo iż skuteczność leczenia obserwowano w całej badanej populacji, dane wykazują, że lepsze działanie w porównaniu z placebo uzyskano w podgrupie pacjentów z umiarkowanym otępieniem związanym z chorobą Parkinsona. Podobnie, lepszy wynik leczenia obserwowano u pacjentów z omamami wzrokowymi (patrz Tabela 6).

Tabela 6

Otępienie związane z chorobą Parkinsona

ADAS-Cog

Rywastygmina

ADAS-Cog

Placebo

ADAS-Cog

Rywastygmina

ADAS-Cog

Placebo

Pacjenci z omamami

Pacjenci bez omamów

wzrokowymi

wzrokowych

Populacja ITT + RDO

(n=107)

(n=60)

(n=220)

(n=101)

Średnie wartości wyjściowe ± SD

25,4 ± 9,9

27,4 ± 10,4

23,1 ± 10,4

22,5 ± 10,1

Średnia zmiana po 24 tygodniach ± SD

1,0 ± 9,2

-2,1 ± 8,3

2,6 ± 7,6

0,1 ± 6,9

Różnica po uwzględnieniu różnic między grupami

4,27*

2,091

Wartość p w porównaniu z placebo

0,002'

0,0151

Pacjenci z umiarkowanym

Pacjenci z łagodnym otępieniem

otępieniem (MMSE 10-17)

(MMSE 18-24)

Populacja ITT + RDO

(n=87)

(n=44)

(n=237)

(n=115)

Średnie wartości wyjściowe ± SD

32,6 ± 10,4

33,7 ± 10,3

20,6 ± 7,9

20,7 ± 7,9

Średnia zmiana po 24 tygodniach ± SD

2,6 ± 9,4

-1,8 ± 7,2

1,9 ± 7,7

-0,2 ± 7,5

Różnica po uwzględnieniu różnic między grupami

4,731

2,1

41

Wartość p w porównaniu z placebo

0,0021

0,0101

1 ANCOVA z grupą terapii i krajem jako czynnikami oraz wartościami początkowymi ADAS-Cog jako współzmienną. Dodatnia zmiana wskazuje poprawę.

ITT (ang. Intent-To-Treat): wszyscy pacjenci zakwalifikowani do leczenia

RDO (ang. RetrievedDrop Outs): pacjenci, którzy zakończyli badanie przedwcześnie, a co do których

uzyskano dalsze dane

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Rywastygmina wchłania się szybko i całkowicie, osiągając maksymalne stężenie w osoczu po mniej-więcej 1 godzinie. Na skutek oddziaływania rywastygminy na jej enzym docelowy, zwiększenie biodostępności jest około 1,5 raza większe, niż wynikałoby to ze zwiększenia dawki. Bezwzględna biodostępność po dawce 3 mg wynosi około 36% ± 13%. Podanie rywastygminy z pokarmem opóźnia wchłanianie leku (tmax) o 90 min, zmniejsza wartość Cmax i zwiększa wartość AUC o około 30%.

Dystrybucja

Rywastygmina wiąże się z białkami w około 40%. Łatwo przenika przez barierę krew-mózg, a pozorna objętość dystrybucji wynosi 1,8-2,7 l/kg.

Metabolizm

Rywastygmina jest szybko i w dużym stopniu metabolizowana (okres półtrwania w osoczu wynosi około 1 godziny) głównie w reakcji hydrolizy, przy udziale cholinoesterazy, do dekarbamylowanego metabolitu. Powstały w ten sposób metabolit wykazuje in vitro jedynie niewielką aktywność hamującą w stosunku do acetylocholinoesterazy (<10%). Badania in vitro oraz badania na zwierzętach wykazały, że główne izoenzymy cytochromu P450 odgrywają jedynie niewielką rolę w procesie metabolizmu rywastygminy. Całkowity klirens osoczowy rywastygminy wynosił około 130 l/godz. po podaniu dożylnym dawki 0,2 mg i uległ zmniejszeniu do 70 l/godz. po podaniu dożylnym dawki 2,7 mg.

Eliminacja.

W moczu nie stwierdzono niezmienionej rywastygminy. Wydalanie metabolitów z moczem jest główną drogą eliminacji. Po podaniu rywastygminy znakowanej izotopem 14C wydalanie z moczem jest szybkie i prawie całkowite (>90%) w ciągu 24 godzin. Z kałem wydala się mniej niż 1% podanej dawki. Nie stwierdzono, aby u pacjentów z chorobą Alzheimera dochodziło do kumulacji rywastygminy lub jej głównego metabolitu.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku

W badaniach u zdrowych ochotników, biodostępność rywastygminy była większa u osób w podeszłym wieku niż u osób młodych. Badania wykonane u pacjentów z chorobą Alzheimera, w wieku od 50 do 92 lat, nie wykazały różnic w biodostępności związanych z wiekiem.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

U osób z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby, w porównaniu do zdrowych ochotników, stężenie Cmax rywastygminy było o około 60% większe, a wartość AUC rywastygminy była ponad dwukrotnie większa.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

U osób z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek, w porównaniu do osób zdrowych, wartości Cmax i AUC rywastygminy były ponad dwukrotnie większe; jednakże wartości Cmax i AUC nie zmieniały się u osób z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksyczności po podaniu wielokrotnym wykonane na szczurach, myszach i psach wykazały tylko efekt związany z nasilonym działaniem farmakologicznym. Nie zaobserwowano toksyczności dotyczącej konkretnego narządu. W badaniach na zwierzętach, ze względu na wrażliwość zastosowanego modelu nie uzyskano marginesu bezpieczeństwa, który można byłoby odnieść do człowieka.

Standardowe badania in vitro i in vivo nie wykazały mutagennego działania rywastygminy, z wyjątkiem testu aberracji chromosomalnych ludzkich limfocytów obwodowych, w którym stosowano 104 razy większe narażenie na produkt leczniczy niż maksymalne obserwowane klinicznie. Wyniki testu mikrojąderkowego in vivo były negatywne.

W badaniach przeprowadzonych na szczurach i myszach z zastosowaniem maksymalnych dawek tolerowanych, nie wykazano działania rakotwórczego, jednak ekspozycja na rywastygminę i jej metabolity była mniejsza niż u człowieka. Po uwzględnieniu różnic w powierzchni ciała badanych zwierząt i człowieka, narażenie na rywastygminę i jej metabolity było w przybliżeniu równe jak po zalecanej u ludzi dawce 12 mg na dobę. Jednakże, dawki osiągnięte u zwierząt były około 6-krotnie większe od maksymalnej dawki u ludzi.

U zwierząt, rywastygmina przenika przez łożysko i do mleka. W badaniach, w których rywastygminę podawano doustnie ciężarnym samicom szczurów i królików, nie zaobserwowano działania teratogennego rywastygminy.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

Otoczka kapsułki:

Rivastigmine Teva Pharma, 1,5 mg, kapsułki, twarde:

Żółcień pomarańczowa (E 110)

Żółcień chinolinowa (E 104)

Tytanu dwutlenek (E 171)

Żelatyna

Rivastigmine Teva Pharma, 3 mg, kapsułki, twarde:

Żółcień pomarańczowa (E 110)

Tytanu dwutlenek (E 171)

Żelatyna

Rivastigmine Teva Pharma, 4,5 mg i Rivastigmine Teva Pharma, 6 mg, kapsułki, twarde:

Żółcień pomarańczowa (E 110)

Azorubina (E 122)

Tytanu dwutlenek (E 171)

Żelatyna

Rivastigmine Teva Pharma, 1,5 mg, Rivastigmine Teva Pharma, 3 mg i Rivastigmine Teva Pharma, 6 mg kapsułki, twarde : tusz do nadruku (czerwony): szelak, glikol propylenowy, roztwór amoniaku stężony, żelaza tlenek czerwony (E 172), potasu wodorotlenek

Rivastigmine Teva Pharma, 4,5 mg, kapsułki, twarde: tusz do nadruku (biały): szelak, glikol propylenowy, sodu wodorotlenek, powidon, tytanu dwutlenek (E 171)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Bez specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PVC/Aluminium w tekturowym pudełku 28, 30, 56, 112 lub 128 kapsułek

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

8.    NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Rivastigmine Teva Pharma, 1,5 mg, kapsułki, twarde: Pozwolenie nr 18320 Rivastigmine Teva Pharma, 3 mg, kapsułki, twarde: Pozwolenie nr 18321 Rivastigmine Teva Pharma, 4,5 mg, kapsułki, twarde: Pozwolenie nr 18322 Rivastigmine Teva Pharma, 6 mg, kapsułki, twarde: pozwolenie nr 18323

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 2011-06-08

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

14

Rivastigmine Teva Pharma