Imeds.pl

Robitussin Antitussicum 7,5 Mg/5 Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Robitussin Antitussicum 7,5 mg/5 ml, syrop

Dextrometorphani hydrobromidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Robitussin Antitussicum i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Robitussin Antitussicum

3.    Jak stosować lek Robitussin Antitussicum

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Robitussin Antitussicum

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Robitussin Antitussicum i w jakim celu się go stosuje

Robitussin Antitussicum zawiera jako substancj ę czynną dekstrometorfanu bromowodorek. Jest syropem, który hamuje suchy, męczący kaszel u dorosłych oraz u młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Robitussin Antitussicum Kiedy nie stosować stosować leku Robitussin Antitussicum:

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na dekstrometorfanu bromowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

-    Podczas przyjmowania inhibitorów oksydazy monoaminowej (MAO), bądź selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI), bądź innych leków stosowanych w depresji, chorobach psychicznych, zaburzeniach nastroju lub w chorobie Parkinsona, bądź w ciągu

2 tygodni od zaprzestania leczenia. Jeżeli pacjent nie jest pewien czy przyjmowane przez niego leki zawieraj ą któryś z wyżej wymienionych, należy poradzić się lekarza bądź farmaceuty.

-    Jeśli pacjent ma kaszel z dużą ilością wydzieliny.

-    Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

-    Jeśli u pacjenta występuje astma oskrzelowa.

-    Jeśli u pacjenta występuje niewydolność oddechowa lub istnieje ryzyko jej wystąpienia.

-    Jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Robitussin Antitussicum należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, w przypadku:

-    Przewlekłego kaszlu, jaki występuje podczas palenia tytoniu bądź w przypadku przewlekłej choroby płuc, takiej jak astma czy rozedma.

-    Należy stosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością oddechową bądź chorobą wątroby.

Należy zaprzestać stosowania produktu leczniczego Robitussin Antitussicum i poradzić się lekarza, gdy kaszel trwa dłużej niż 7 dni, nawraca, bądź towarzyszy mu gorączka, wysypka lub trwały ból głowy. Mogą być to objawy ciężkiej choroby.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

Lek Robitussin Antitussicum a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie stosować podczas przyjmowania inhibitorów oksydazy monoaminowej (MAO), bądź selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI), bądź innych leków stosowanych w depresji, chorobach psychicznych, zaburzeniach nastroju lub w chorobie Parkinsona, bądź w ciągu 2 tygodni od zaprzestania leczenia. Jeżeli pacjent nie jest pewien czy przyjmowane przez niego leki zawieraj ą któryś z powyżej wymienionych, należy poradzić się lekarza bądź farmaceuty (patrz punkt „Kiedy nie stosować stosować leku Robitussin Antitussicum”).

Równoczesne podawanie leku Robitussin Antitussicum z chinidyną (lekiem stosowanym w zaburzeniach rytmu serca) może zahamować metabolizm dekstrometorfanu w wątrobie, zwiększaj ąc jego stężenie we krwi.

Robitussin Antitussicum z jedzeniem, piciem i alkoholem

Podczas stosowania Robitussin Antitussicum należy unikać napojów alkoholowych i leków zawieraj ących alkohol.

Ciąża i karmienie piersią

Ze względu na możliwość hamowania ośrodka odechowego płodu przez dektrometorfan oraz ze względu na zawartość etanolu leku Robitussin Antitussicum nie należy stosować u kobiet w ciąży.

Nie stosować u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Robitussin Antitussicum może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, ponieważ może powodować senność lub zawroty głowy.

Pacjenci prowadzący pojazdy lub obsługujący maszyny powinni wziąć pod uwagę, że lek zawiera etanol.

Robitussin Antitussicum zawiera:

• Lek zawiera sorbitol i maltitol. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Pacjenci z rzadko występuj ącą dziedziczną nietolerancj ą fruktozy nie powinni stosować tego leku. Lek może mieć lekkie działanie przeczyszczające. Wartość kaloryczna 2,6 kcal/g sorbitolu. Wartość kaloryczna 2,3 kcal/g maltitolu.

• Lek zawiera 2,5 v/v % etanolu (alkohol), tzn. 103 mg na dawkę (5 ml), co jest równoważne 2,5 ml piwa, 1 ml wina na dawkę. Jest szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową. Należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet w ciąży lub karmiących piersią, dzieci oraz u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką.

•    Lek zawiera amarant, który może powodować reakcje alergiczne.

Informacja dla cukrzyków: substancje słodzące zawarte w tym leku nie powinny wpłynąć na cukrzycę.

Stosowenie tego leku może skutkować pozytywnym wynikiem testu antydopingowego.

3.    Jak stosować lek Robitussin Antitussicum

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 20 ml syropu (30 mg dekstrometorfanu) 3 do 4 razy na dobę (maksymalna dawka dobowa dekstrometorfanu 120 mg).

Podanie doustne.

Robitussin Antitussicum jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat (patrz punkt „Kiedy nie stosować stosować leku Robitussin Antitussicum“).

Nie stosować dawek większych niż zalecane.

Należy zaprzestać stosowania Robitussin Antitussicum, gdy kaszel trwa dłużej niż 7 dni, nawraca, bądź towarzyszy mu gorączka, wysypka lub trwały ból głowy. Mogą być to objawy ciężkiej choroby.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Robitussin Antitussicum

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy zaprzestać stosowania i udać się do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Robitussin Antitussicum

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas przyjmowania leku Robitussin Antitussicum mogą wystąpić następujące działania niepożądane: nadwrażliwość, senność, zawroty głowy, nudności, wymioty. Objawy te występuj ą z częstością rzadko (występują u 1 na 1000 pacjentów).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181 C

PL-02 222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Robitussin Antitussicum

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie po: po: „termin ważności:“. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Okres ważności leku po pierwszym otwarciu wynosi 6 miesięcy.

Nie stosować tego leku, jeśli nakrętka jest uszkodzona.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Robitussin Antitussicum

-    Substancją czynną jest dekstrometorfanu bromowodorek. 5 ml syropu zawiera 7,5 mg dekstrometorfanu bromowodorku.

-    Ponadto lek zawiera: glicerynę, karboksymetylocelulozę sodową, benzoesan sodu, wersenian disodowy, maltitol ciekły (E 965), etanol 96%, kwas cytrynowy bezwodny, amarant (E 123), karmel, lewomentol, zapach z wiśni i owoców granatu, sorbitol (roztwór 70%) (E 420), cyklaminian sodu, sól potasową acesulfamu, wodę oczyszczoną.

Jak wygląda lek Robitussin Antitussicum i co zawiera opakowanie

Robitussin Antitussicum ma postać klarownego syropu o czerwonej barwie oraz o smaku i zapachu wiśniowym.

Opakowanie:

Butelka ze szkła ciemnego, zawierająca 100 ml syropu, zamknięta nakrętką polietylenową z pierścieniem gwarancyjnym lub zakrętką z wkładem polietylenowym, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

Pfizer Corporation Austria GmbH Consumer Healthcare Floridsdorfer Hauptstrasse 1 1210 Vienna Austria

Wytwórca:

Doppel Farmaceutici S.r.l.

Via Martiri delle Foibe 1 29016 Cortemaggiore (Piacenza)

Włochy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 17b 02-626Warszawa +48 22 33 56 100

Data ostatniej aktualizacji ulotki: