Imeds.pl

Robitussin Expectorans 100 Mg/5 Ml

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ROBITUSSIN EXPECTORANS

100 mg/5 ml, syrop Guaifenesinum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować

lek Robitussin Expectorans ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach u dorosłych i 3 dniach u dzieci, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki

1.    Co to jest Robitussin Expectorans i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Robitussin Expectorans

3.    Jak stosować Robitussin Expectorans

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Robitussin Expectorans

6.    Inne informacje

1. Co to jest Robitussin Expectorans i w jakim celu się go stosuje

Robitussin Expectorans jest syropem wykrztuśnym, zawierającym gwajafenezynę. Zwiększa wydzielanie śluzu w oskrzelach oraz upłynnia zalegającą wydzielinę, pomagając ją odkrztusić.

Robitussin Expectorans jest wskazany do stosowania w kaszlu z nadmierną ilością trudnej do odkrztuszenia wydzieliny zalegaj ącej w oskrzelach.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Robitussin Expectorans

Kiedy nie należy stosować leku Robitussin Expectorans:

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na gwajafenezynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,

-    nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Robitussin Expectorans:

-    należy zachować ostrożność w przypadku występowania przewlekłego kaszlu, który pojawia się podczas palenia tytoniu bądź w przypadku przewlekłej choroby płuc, takiej jak astma czy rozedma,

-    nie zaleca się stosowania leku, gdy kaszel trwa dłużej niż 7 dni u dorosłych (3 dni u dzieci), nawraca, bądź towarzyszy mu gorączka, wysypka, lub trwały ból głowy.

-    nie należy przekraczać zalecanej dawki leku.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również

tych, które wydawane są bez recepty.

Przyjmowanie leku Robitussin Expectorans z jedzeniem i piciem

Podczas leczenia należy unikać napojów alkoholowych bądź leków zawierających alkohol.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza.

Nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży oraz karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Robitussin Expectorans może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn ze

względu na zawartość alkoholu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Robitussin Expectorans:

•    Lek zawiera sorbitol i maltitol. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyj ęciem leku. Wartość kaloryczna 2,6 kcal/g sorbitolu. Wartość kaloryczna 2,3 kcal/g maltitolu.

•    Lek zawiera 2,5 v/v % etanolu (alkohol), tzn. 103 mg na dawkę (5 ml), co jest równoważne 2,5 ml piwa, 1 ml wina na dawkę. Jest szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową. Należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet w ciąży lub karmiących piersią, dzieci oraz u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby czy padaczką.

3. Jak stosować Robitussin Expectorans

Do stosowania doustnego.

Lek Robitussin Expectorans należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Robitussin Expectorans to:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 10 ml syropu 4 razy na dobę Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 5 ml syropu 4 razy na dobę.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Nie stosować dawek większych niż zalecane. Nie zaleca się stosowania leku dłużej niż 7 dni.

Jeżeli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach u dorosłych i 3 dniach u dzieci, należy skontaktować się z lekarzem.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Robitussin Expectorans:

Po przedawkowaniu gwajafenezyny mogą wystąpić nudności i wymioty.

W razie przedawkowania należy udać się do lekarza.

Pominięcie przyjęcia leku Robitussin Expectorans:

W przypadku pominięcia dawki nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Robitussin Expectorans może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas przyjmowania leku Robitussin Expectorans mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

-    zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wymioty, biegunka, bóle żołądka);

-    zawroty głowy;

-    bóle głowy;

-    wysypka;

-    pokrzywka,

-    nadwrażliwość.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy przerwać stosowanie leku i powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. Jak przechowywać Robitussin Expectorans

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Robitussin Expectorans po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Okres ważności leku po pierwszym otwarciu wynosi 6 miesięcy.

Nie stosować leku Robitussin Expectorans, jeżeli uszczelka jest uszkodzona.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Inne informacje

Co zawiera lek Robitussin Expectorans

-    Substancją czynną leku jest gwajafenezyna. 5 ml syropu zawiera 100 mg gwajafenezyny.

-    Ponadto lek zawiera: glicerynę (E 422), karboksymetylocelulozę sodową, benzoesan sodu (E 211), maltitol ciekły (E 965), etanol 96%, kwas cytrynowy bezwodny, karmel (E 150), lewomentol, likazynę 80/55, naturalny aromat wiśniowy, sorbitol (roztwór 70%), cyklaminian sodu (E 952), sól potasową acesulfamu (E 950), wodę oczyszczoną.

Jak wygląda lek Robitussin Expectorans i co zawiera opakowanie

Lek Robitussin Expectorans ma postać syropu o barwie brunatnej i smaku wiśniowym.

Lek jest dostępny w butelce ze szkła oranżowego z zakrętką PE/PP z pierścieniem gwarancyjnym oraz

miarką PP o pojemności 10 ml.

Butelka zawiera 100 ml syropu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Pfizer Corporation Austria GmbH Consumer Healthcare Floridsdorfer Hauptstrasse 1

1210 Vienna Austria

Wytwórca:

Doppel Farmaceutici S.r.l.

Via Martiri delle Foibe 1 29016 Cortemaggiore (Piacenza) Włochy

IVAX Pharmaceuticals s.r.o. Ostravska 29 747 70 Opava 9 Republika Czeska

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 17b 02-626Warszawa +48 22 33 56 100

Data zatwierdzenia ulotki: