+ iMeds.pl

Robitussin junior 3,75 mg/5 mlUlotka Robitussin junior

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Robitussin Junior 3,75 mg/5 ml, syrop

Dextrometorphani hydrobromidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.


Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Robitussin Junior i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Robitussin Junior

3.    Jak stosować lek Robitussin Junior

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Robitussin Junior

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Robitussin Junior i w jakim celu się go stosuje

Robitussin Junior zawiera jako substancj ę czynną dekstrometorfanu bromowodorek. Jest syropem, który hamuje suchy, męczący kaszel u dzieci w wieku od 2 do 12 lat..

Lek ten przeznaczony jest wyłącznie do stosowania u dzieci.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Robitussin Junior Kiedy nie stosować stosować leku Robitussin Junior:

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na dekstrometorfanu bromowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

-    Podczas przyjmowania inhibitorów oksydazy monoaminowej (MAO), bądź selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI), bądź innych leków stosowanych w depresji, chorobach psychicznych, zaburzeniach nastroju lub w chorobie Parkinsona, bądź w ciągu

2 tygodni od zaprzestania leczenia. Jeżeli pacjent nie jest pewien czy przyjmowane przez niego leki zawieraj ą któryś z wyżej wymienionych, przed zastosowaniem należy poradzić się lekarza bądź farmaceuty.

-    Jeśli pacjent ma kaszel z dużą ilością wydzieliny

-    Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

-    Jeśli u pacjenta występuje astma oskrzelowa.

-    Jeśli u pacjenta występuje niewydolność oddechowa lub istnieje ryzyko jej wystąpienia.

-    Jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Robitussin Junior należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, w przypadku:

•    Przewlekłego kaszlu, jaki występuje podczas palenia tytoniu bądź w przypadku przewlekłej choroby płuc, takiej jak astma czy rozedma.

•    Należy stosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością oddechową bądź chorobą wątroby.

•    Należy zaprzestać stosowania produktu leczniczego Robitussin Junior i poradzić się lekarza, gdy kaszel trwa dłużej niż 7 dni, nawraca, bądź towarzyszy mu gorączka, wysypka lub trwały ból głowy. Mogą być to objawy ciężkiej choroby.

•    Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

Lek Robitussin Junior a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie stosować podczas przyjmowania inhibitorów oksydazy monoaminowej (MAO), bądź selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI), bądź innych leków depresyjnych, psychiatrycznych, na stany emocjonalne, bądź na chorobę Parkinsona, bądź w ciągu 2 tygodni od zaprzestania leczenia. Jeżeli pacjent nie jest pewien czy przyjmowane przez niego leki zawieraj ą któryś z powyżej wymienionych, należy poradzić się lekarza bądź farmaceuty (patrz punkt „Kiedy nie stosować stosować leku Robitussin Junior”).

Równoczesne podawanie leku Robitussin Junior z chinidyną (lekiem stosowanym w zaburzeniach rytmu serca) może zahamować metabolizm dekstrometorfanu w wątrobie, zwiększaj ąc jego stężenie we krwi.

Robitussin Junior z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek ten przeznaczony jest wyłącznie do stosowania u dzieci.

Podczas stosowania Robitussin Junior należy unikać napojów alkoholowych i leków zawieraj ących alkohol.

Ciąża i karmienie piersią

Lek ten przeznaczony jest wyłącznie do stosowania u dzieci.

Ze względu na możliwość hamowania ośrodka odechowego płodu przez dekstrometorfan oraz ze względu na zawartość etanolu leku Robitussin Antitussicum nie należy stosować u kobiet w ciąży.

Nie stosować u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek ten przeznaczony jest wyłącznie do stosowania u dzieci.

Robitussin Junior może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, ponieważ może powodować senność lub zawroty głowy. Pacjenci prowadzący pojazdy lub obsługujący maszyny powinni wziąć pod uwagę, że lek zawiera etanol.

Robitussin Junior zawiera:

• Lek zawiera sorbitol i maltitol (likazynę 80/55). Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancj ę niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyj ęciem leku. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancj ą fruktozy nie powinni stosować tego leku. Lek może mieć lekkie działanie przeczyszczające. Wartość kaloryczna 2,6 kcal/g sorbitolu. Wartość kaloryczna 2,3 kcal/g maltitolu (likazyny 80/55).

•    Lek zawiera 2,5 v/v % etanolu (alkohol), tzn. 103 mg na dawkę (5 ml), co jest równoważne 2,5 ml piwa, 1 ml wina na dawkę. Jest szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową. Należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet w ciąży lub karmiących piersią, dzieci oraz u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką.

•    Lek zawiera amarant, który może powodować reakcje alergiczne.

Informacja dla cukrzyków: substancje słodzące zawarte w tym leku nie powinny wpłynąć na cukrzycę.

Stosowenie tego leku może skutkować pozytywnym wynikiem testu antydopingowego.

3.    Jak stosować lek Robitussin Junior

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 20 ml (15 mg dekstrometorfanu) 4 razy na dobę (maksymalna dawka dobowa dekstrometorfanu 60 mg).

Dzieci w wieku od 2 do 6 lat: 10 ml (7,5 mg dekstrometorfanu) 4 razy na dobę (maksymalna dawka dobowa dekstrometorfanu 30 mg).

U dzieci w wieku od 2 do 12 lat nie należy stosować leku bez wyraźnych zaleceń lekarza.

Podanie doustne.

Robitussin Junior jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 2 lat (patrz punkt „Kiedy nie stosować stosować leku Robitussin Junior“).

Nie stosować dawek większych niż zalecane.

Należy zaprzestać stosowania Robitussin Junior, gdy kaszel trwa dłużej niż 7 dni, nawraca, bądź towarzyszy mu gorączka, wysypka lub trwały ból głowy. Mogą być to objawy ciężkiej choroby.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Robitussin Junior

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy zaprzestać stosowania i udać się do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Robitussin Junior

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas przyjmowania leku Robitussin Junior mogą wystąpić następuj ące działania niepożądane: nadwrażliwość, senność, zawroty głowy, nudności, wymioty. Objawy te występuj ą z częstością rzadko (występują u 1 na 1000 pacjentów).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego poniżej:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181 C PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Robitussin Junior

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie po: „termin ważności:“. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed światłem.

Okres ważności leku po pierwszym otwarciu wynosi 6 miesięcy.

Nie stosować tego leku, jeśli nakrętka jest uszkodzona.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Robitussin Junior

- Substancją czynną jest dekstrometorfanu bromowodorek. 5 ml syropu zawiera 3,75 mg dekstrometorfanu bromowodorku.

-    Ponadto lek zawiera: glicerynę, karboksymetylocelulozę sodową, benzoesan sodu, wersenian disodowy, maltitol (E 965), etanol 96%, kwas cytrynowy bezwodny, amarant (E 123), karmel, lewomentol, zapach z wiśni i owoców granatu, sorbitol (roztwór 70%) (E 420), cyklaminian sodu, sól potasową acesulfamu, wodę oczyszczoną.

Jak wygląda lek Robitussin Junior i co zawiera opakowanie

Robitussin Junior ma postać klarownego syropu o czerwonej barwie oraz o smaku i zapachu wiśniowym.

Opakowanie:

Butelka ze szkła ciemnego, zawierająca 100 ml syropu, zamknięta nakrętką polietylenową z pierścieniem gwarancyjnym lub zakrętką z wkładem polietylenowym, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

Pfizer Corporation Austria GmbH Consumer Healthcare Floridsdorfer Hauptstrasse 1 1210 Vienna Austria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 17b 02-626Warszawa +48 22 33 56 100

Wytwórca:

Doppel Farmaceutici S.r.l.

Via Martiri delle Foibe 1 29016 Cortemaggiore (Piacenza)

Włochy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 17b 02-626Warszawa +48 22 33 56 100

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Robitussin Junior

Charakterystyka Robitussin junior

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Robitussin Junior, 3,75 mg/5 ml, syrop

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

5 ml syropu zawiera 3,75 mg dekstrometorfanu bromowodorku.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

5 ml syropu zawiera:

-    sorbitol (E 420): 1454 mg

-    maltitol (E 965): 242 mg

-    etanol 96% v/v: 103 mg

-    amarant (E 123): 0,132 mg

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Syrop.

Klarowny syrop o czerwonej barwie oraz o smaku i zapachu wiśniowym.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie objawowe suchego, męczącego kaszlu.

Robitussin Junior jest wskazany do stosowania u dzieci w wieku od 2 do 12 lat.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 20 ml (15 mg dekstrometorfanu) 4 razy na dobę (maksymalna dawka dobowa dekstrometorfanu 60 mg).

Dzieci w wieku od 2 do 6 lat: 10 ml (7,5 mg dekstrometorfanu) 4 razy na dobę (maksymalna dawka dobowa dekstrometorfanu 30 mg).

Robitussin Junior jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 2 lat (patrz punkt 4.3).

Nie stosować dawek większych niż zalecane.

U dzieci w wieku do 12 lat nie należy stosować produktu bez wyraźnych zaleceń lekarza.

Sposób podawania Podanie doustne.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancj ę czynną lub na którąkolwiek substancj ę pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

•    Nie stosować podczas przyjmowania inhibitorów oksydazy monoaminowej (MAO), bądź selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI), bądź innych leków stosowanych w depresji, chorobach psychicznych, zaburzeniach nastroju lub w chorobie Parkinsona, bądź w ciągu 2 tygodni od zaprzestania leczenia.

•    Kaszel z dużą ilością wydzieliny.

•    Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

•    Astma oskrzelowa.

•    Niewydolność oddechowa lub ryzyko jej wystąpienia.

•    Ciężka niewydolność wątroby.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

•    Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku występowania przewlekłego kaszlu, jaki występuje podczas palenia tytoniu bądź w przypadku przewlekłej choroby płuc, takiej jak astma czy też rozedma.

•    Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Robitussin Junior, gdy kaszel trwa dłużej niż 7 dni, nawraca, bądź towarzyszy mu gorączka, wysypka lub trwały ból głowy.

•    Należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobą wątroby.

•    Produkt leczniczy zawiera amarant, który może powodować reakcje alergiczne.

•    Produkt leczniczy zawiera sorbitol i maltitol (likazyna 80/55). Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy nie powinni stosować tego produktu leczniczego. Produkt może mieć lekkie działanie przeczyszczające. Wartość kaloryczna 2,6 kcal/g sorbitolu. Wartość kaloryczna 2,3 kcal/g maltitolu (likazyny 80/55).

•    Produkt leczniczy zawiera 2,5 v/v % etanolu (alkohol), tzn. 103 mg na dawkę (5 ml), co jest równoważne 2,5 ml piwa, 1 ml wina na dawkę. Jest szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową. Należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet w ciąży lub karmiących piersią, dzieci oraz u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką.

• Stosowenie tego leku może skutkować pozytywnym wynikiem testu antydopingowego.

•    Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie stosować u pacjentów otrzymuj ących inhibitory oksydazy monoaminowej (MAO), bądź selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI), bądź inne leki stosowane w depresji, chorobach psychicznych, zaburzeniach nastroju lub w chorobie Parkinsona, a także w ciągu 2 tygodni od zaprzestania przyjmowania takich leków (patrz punkt 4.3).

Równoczesne podawanie z chinidyną może zahamować metabolizm dekstrometorfanu w wątrobie, zwiększając jego stężenie w surowicy krwi.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Lek ten przeznaczony jest wyłącznie do stosowania u dzieci poniżej 12 roku życia.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż produkt leczniczy zawiera 2,5 v/v % etanolu (alkohol), tzn. 103 mg na dawkę (5 ml).

Ciąża

Pomimo, iż dekstrometorfan stosowany jest od wielu lat i dotychczas nie wykazywał jakichkolwiek skutków chorobotwórczych, nie ma jednak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania

dekstrometorfanu podczas ciąży. Ze względu na możliwość hamowania ośrodka oddechowego płodu przez dekstrometorfan oraz ze względu na zawartość etanolu produktu leczniczego Robitussin Junior nie należy stosować u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Biorąc pod uwagę możliwość hamowania ośrodka oddechowego płodu przez dekstrometorfan oraz zawartość etanolu, produktu leczniczego Robitussin Junior nie należy stosować u kobiet w okresie laktacji.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Lek ten przeznaczony jest wyłącznie do stosowania u dzieci poniżej 12 roku życia.

Robitussin Junior może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, ponieważ może powodować senność lub zawroty głowPacjenci prowadzący pojazdy bądź obsługujący maszyny powinni wziąć pod uwagę, że produkt leczniczy zawiera alkohol.

4.8    Działania niepożądane

Objawy niepożądane zostały wymienione zgodnie z klasyfikacja układów i narządów MedDra. Użyto następujących zwrotów w celu opisania objawów niepożądanych: bardzo często (>1/10), często (>1/100 to <1/10), niezbyt często (>1/1,000 to <1/100), rzadko (>1/10,000 to <1/1,000), bardzo rzadko (<1/10,000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu immunologicznego Rzadko: Nadwrażliwość

Zaburzenia układu nerwowego Rzadko: Senność, zawroty głowy

Zaburzenia żołądka i jelit Rzadko: Nudności, wymioty

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

PL - 02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9    Przedawkowanie

Objawy:

W związku z przedawkowaniem dekstrometorfanu bromowodorku mogą wystąpić następujące objawy:

Zaburzenia psychiczne

Pobudliwość, stan splątania, zaburzenia psychotyczne

Zaburzenia układu nerwowego:

Zaburzenia przytomności, zawroty głowy, zaburzenia mowy, mikolonie, oczopląs, senność, drżenia

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Depresja oddechowa

Zaburzenia żołądka i jelit Nudności, wymioty

Postępowanie:

W razie przedawkowania zalecane jest płukanie żołądka i leczenie objawowe.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakologiczna: leki przeciwkaszlowe Kod ATC: R05DA09

Dekstrometorfan jest nieopioidowym lekiem o działaniu przeciwkaszlowym. Jest prawoskrętnym izomerem lewometorfanu, analogiem kodeiny. Dekstrometorfan działa ośrodkowo na ośrodek kaszlu w rdzeniu przedłużonym i jądrze pasma samotnego. Substancja nie wykazuje działania przeciwbólowego, uspokajaj ącego ani też hamuj ącego oddychanie w przypadku stosowania w zwykle zalecanych dawkach przeciwkaszlowych.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Bromowodorek dekstrometorfanu dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, metabolizowany jest w wątrobie przy udziale polimorficznego izoenzymu 2D6 cytochromu P450 (CYP 2D6). Wydalany jest z moczem w postaci niezmienionej jako dekstrometorfan oraz w postaci odmetylowanych metabolitów, m.in. w postaci dekstrorfanu, który ma właściwości przeciwkaszlowe. Okres półtrwania dekstrometorfanu wynosi od 1,2 do 3,9 godzin. Jednakże, szybkość metabolizmu różni się u poszczególnych osób w zależności od fenotypu (pacjenci z szybkim i wolnym metabolizmem), z okresem półtrwania tak długim, jak 45 h u pacjentów z wolniejszym metabolizmem.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego oraz toksycznego wpływu na rozród i rozwój potomstwa nie ujawniaj ą żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

| 6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Gliceryna

Karboksymetyloceluloza sodowa Benzoesan sodu Wersenian disodowy

Maltotil ciekły (E 965)

Etanol 96%

Kwas cytrynowy bezwodny Amarant (E 123)

Karmel

Lewomentol

Zapach z wiśni i owoców granatu Sorbitol (roztwór 70%) (E 420)

Cyklaminian sodu Sól potasowa acesulfamu Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności 4 lata.

Okres ważności produktu po pierwszym otwarciu wynosi 6 miesięcy.

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka ze szkła ciemnego, zawierająca 100 ml syropu, zamknięta nakrętką polietylenową z pierścieniem gwarancyjnym lub zakrętką z wkładem polietylenowym, w tekturowym pudełku.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pfizer Corporation Austria GmbH Consumer Healthcare Floridsdorfer Hauptstrasse 1 1210 Vienna Austria

8.    <NUMER POZWOLENIA> <NUMERY POZWOLEŃ> NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

8465

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 05.12.2000

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 16.12.2008

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Robitussin Junior