+ iMeds.pl

Rocuronium mylan 10 mg/mlUlotka Rocuronium mylan

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Rocuronium Mylan, 10 mg/ml roztwór do wstrzykiwań/do infuzji

Rokuroniowy bromek

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Rocuronium Mylan i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rocuronium Mylan

3.    Jak stosować lek Rocuronium Mylan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Rocuronium Mylan

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Rocuronium Mylan i w jakim celu się go stosuje

Rocuronium Mylan należy do grupy leków zwanych lekami zwiotczającymi mięśnie.

W normalnych warunkach nerwy wysyłają sygnały do mięśni za pomocą impulsów. Działanie leku Rocuronium Mylan polega na blokowaniu tych impulsów, dzięki czemu mięśnie rozluźniają się.

Podczas operacji mięśnie pacjenta muszą być całkowicie rozluźnione. Ułatwia to chirurgowi przeprowadzenie zabiegu.

Lek Rocuronium Mylan można również stosować w warunkach znieczulenia w celu ułatwienia wprowadzenia rurki do tchawicy, aby wspomóc oddychanie (mechaniczne wspomaganie oddychania).

Lekarz może także stosować ten lek przez krótki czas jako dodatkowy lek na oddziale intensywnej opieki medycznej (np. w celu wprowadzenia rurki do tchawicy).

Dzieci i młodzież

Lek ten może być podawany dzieciom i młodzieży w wieku do 18 lat (od noworodków urodzonych o czasie do młodzieży), jako dodatek do znieczulenia ogólnego w celu ułatwienia wprowadzenia rurki do tchawicy, aby wspomóc oddychanie (mechaniczna pomoc podczas oddychania) i zapewnić rozluźnienie mięśni podczas zabiegu chirurgicznego.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rocuronium Mylan

Kiedy nie stosować leku Rocuronium Mylan:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na rokuroniowy bromek, jon bromkowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Rocuronium Mylan należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek lek zwiotczający mięśnie,

-    jeśli pacjent ma chorobę nerek, wątroby lub dróg żółciowych,

-    jeśli pacjent ma chorobę serca lub chorobę, która wpływa na krążenie krwi,

-    jeśli pacjent ma obrzęki (nagromadzenie płynu pod skórą, np. w okolicy kostek),

-    jeśli pacjent ma chorobę wpływającą na nerwy i mięśnie (zaburzenia nerwowo-mięśniowe,    np.

poliomyelitis, miastenia, zespół miasteniczny Lamberta-Eatona),

-    jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpił spadek temperatury ciała podczas znieczulenia    (hipotermia),

-    jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiła ciężka gorączka (złośliwa hipertermia) podczas znieczulenia,

-    jeśli pacjent ma gorączkę,

-    jeśli pacjent ma małe stężenie wapnia we krwi (hipokalcemia), spowodowane na przykład przez masywne przetoczenia krwi,

-    jeśli pacjent ma małe stężenie potasu we krwi (hipokaliemia), spowodowane na przykład przez ciężkie wymioty, biegunkę lub przyjmowanie leków moczopędnych,

-    jeśli pacjent ma duże stężenie magnezu we krwi (hipermagnezemia),

-    jeśli pacjent ma małe stężenie białek we krwi (hipoproteinemia),

-    jeśli pacjent jest odwodniony (utrata wody i płynów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu),

-    jeśli pacjent ma zwiększoną ilość kwasów we krwi (kwasica),

-    jeśli pacjent ma zwiększoną ilość dwutlenku węgla we krwi (hiperkapnia),

-    jeśli pacjent ma tendencję do nadmiernego oddychania (hiperwentylacja). Nadmierne oddychanie prowadzi do zmniejszenia stężenia dwutlenku węgla we krwi (zasadowica),

-    jeśli pacjent ma nadmierną utratę masy ciała (wyniszczenie),

-    jeśli pacjent ma nadwagę lub jest w podeszłym wieku,

-    jeśli pacjent ma oparzenia.

Rocuronium Mylan a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, takich jak:

-    antybiotyki,

-    leki przeciwdepresyjne: leki stosowane w leczeniu depresji (np. inhibitory MAO),

-    leki stosowane w leczeniu chorób serca lub wysokiego ciśnienia krwi (np. chinidyna, antagoniści kanałów wapniowych, antagoniści receptorów adrenergicznych (np. beta-adrenolityki),

-    leki moczopędne (leki, które zwiększają objętość moczu),

-    niektóre leki przeczyszczające, takie jak sole magnezowe,

-    chinina (stosowana w leczeniu bólu i zakażeń),

-    leki stosowane w leczeniu padaczki (np. fenytoina, karbamazepina),

-    kortykosteroidy,

-    leki stosowane w leczeniu miastenii (neostygmina, pirydostygmina),

-    witamina B1 (tiamina),

-    azatiopryna (stosowana w zapobieganiu odrzuceniu przeszczepów i leczeniu chorób autoimmunologicznych),

-    teofilina (stosowana w leczeniu astmy),

-    noradrenalina (hormon wpływający na ciśnienie krwi i inne funkcje organizmu),

-    potasu chlorek,

-    wapnia chlorek ,

-    leki stosowane w leczeniu lub zapobieganiu zakażenia wirusowego (inhibitory proteazy).

Uwaga:

Podczas zabiegu pacjent może otrzymać także inne leki, które mogą wpływać na działanie leku Rocuronium Mylan. Należą do nich pewne leki znieczulające (np. leki do znieczulenia miejscowego, wziewne leki znieczulaj ące), inne leki zwiotczaj ące mięśnie, protamina, która odwraca działanie przeciwzakrzepowe (zapobieganie powstawaniu zakrzepów krwi) heparyny. Lekarz weźmie to pod uwagę podejmując decyzję, jaką dawkę rokuronium podać pacjentowi.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Dane dotyczące stosowanie leku Rocuronii bromidum Stride u kobiet w ciąży są bardzo ograniczone i brak danych dotyczących stosowania u kobiet karmiących piersią. Lek Rocuronium Mylan można podawać kobietom w okresie ciąży lub karmiącym piersią wyłącznie, jeśli lekarz zdecyduje, że korzyści wynikające z leczenia przewyższają ryzyko.

Lek ten może być stosowany podczas zabiegu cesarskiego cięcia.

Brak jest danych dotyczących wpływu tego leku na płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Rocuronium Mylan wywiera znaczący wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Stąd nie zaleca się prowadzenia pojazdu lub obsługiwania potencjalnie niebezpiecznych maszyn podczas pierwszych 24 godzin po całkowitym ustąpieniu działania tego leku.

Lekarz doradzi pacjentowi, kiedy może ponownie rozpocząć prowadzenie pojazdu i obsługiwanie maszyn. Po leczeniu w drodze do domu pacjentowi zawsze musi towarzyszyć odpowiedzialna osoba dorosła.

Lek Rocuronium Mylan zawiera sód

Ten lek zawiera sód w ilości mniejszej niż 1 mmol (23mg mg) na dawkę, tzn. jest „praktycznie pozbawiony sodu”.

3.    Jak stosować lek Rocuronium Mylan

Lek jest podawany pacjentowi przez anestezjologa. Jest on podawany dożylnie w pojedynczym wstrzyknięciu lub infuzji ciągłej (przez dłuższy czas) do żyły. Zazwyczaj podaje się dawkę 0,6 mg na kg masy ciała, a działanie leku utrzymuje się przez 30 do 40 minut. Podczas zabiegu chirurgicznego działanie Rocuronium Mylan będzie nieustannie kontrolowane

Jeśli będzie to konieczne, pacjent otrzyma dodatkowe dawki. Anestezjolog dostosuje dawkę do potrzeb pacjenta. Zależy ona od wielu czynników, takich jak wpływ innych leków (wzajemne oddziaływanie leków na siebie), przybliżona długość zabiegu chirurgicznego, jak również wiek i stan kliniczny pacjenta.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Lek ten można podawać noworodkom (w wieku do 28 dni), niemowlętom (od 28 dni do < 3 miesięcy), małym dzieciom (od >3 miesięcy do < 2 lat), dzieciom (od 2 do 11 lat) i młodzieży (od 12 do <17 lat).

Anestezjolog dostosuje dawkę zgodnie z potrzebami dziecka. Lekarz weźmie pod uwagę, że w przypadku dzieci może być konieczne podawanie infuzji z większą szybkością.

Doświadczenie z rokuroniowym bromkiem w szczególnym rodzaju techniki anestezyjnej zwanym szybką intubacją w przypadku dzieci i młodzieży jest ograniczone. Stąd rokuroniowy bromek nie jest zalecany do stosowania w tym celu u dzieci i młodzieży.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Rocuronium Mylan

Anestezjolog będzie starannie monitorować pacjenta podczas zabiegu, dlatego też jest mało prawdopodobne, aby pacjent otrzymał zbyt dużą dawkę leku Rocuronium Mylan. Jeżeli jednak tak się stanie i płuca pacjenta nie będą pracować, anestezjolog upewni się, że sztuczne oddychanie będzie kontynuowane, aż pacjent będzie mógł sam oddychać. Konieczne może być wówczas kontynuowanie znieczulenia pacjenta , jednak jest to w tej sytuacji spodziewane.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4.


Możliwe działania niepożądane

Reakcje nadwrażliwości (reakcje alergiczne) są rzadkie, tzn. mogą występować u najwyżej 1 osoby na 1000, ale mogą zagrażać życiu. Reakcja nadwrażliwości może obejmować wysypkę, świąd, zaburzenia oddychania lub obrzęk twarzy, j ęzyka, warg lub gardła.

W razie wystąpienia jednej lub więcej z tych reakcji, należy niezwłocznie poinformować lekarza lub pielęgniarkę.

Inne możliwe działania niepożądane obejmują:

Bardzo często (może wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

-    ból w miejscu wstrzyknięcia

Bardzo rzadko (może wystąpić u maksymalnie 1 na 10 000 osób):

-    zwiększone stężenie histaminy we krwi,

-    przyspieszona czynność serca (częstoskurcz)*

-    świszczący oddech (skurcz oskrzeli),

-    świąd lub wysypka,

-    rozległa, ciężka wysypka (wyprysk),

-    przedłużone działanie zwiotczające mięśnie (przedłużony blok nerwowo-mięśniowy),

-    obniżenie ciśnienia krwi (niedociśnienie),

-    obrzęk naczynioruchowy,

-    pokrzywka,

-    utrata możliwości poruszania się (porażenie),

-    niewydolność krążenia (zapaść krążeniowa i wstrząs),

-    reakcja anafilaktyczna/wstrząs (zagrażająca życiu reakcja alergiczna).

*Badania kliniczne sugerują, że zwiększenie częstości skurczów serca u dzieci i młodzieży występuje często i może pojawić się maksymalnie u 1 na 10 pacjentów.

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    niewydolność oddechowa,

-    zatrzymanie oddechu (bezdech),

-    osłabienie mięśni.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

5.    Jak przechowywać lek Rocuronium Mylan

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na fiolce po skrócie „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przed otwarciem:

Przechowywać w lodówce (2-8°C).

Przechowywanie poza lodówką:

Lek ten można również przechowywać poza lodówką w temperaturze do 25°C przez maksymalnie 12 tygodni, a po upływie tego czasu produkt należy wyrzucić. Po przechowywaniu produktu poza lodówką nie należy go umieszczać z powrotem w lodówce. Okres przechowywania nie może przekraczać okresu ważności.

Po rozcieńczeniu: Wykazano stabilność chemiczną i fizyczną produktu podczas stosowania w ciągu 72 godzin w temperaturze 30°C. Z mikrobiologicznego punktu widzenia należy zużyć produkt bezpośrednio

po rozcieńczeniu. Jeśli roztwór nie został zużyty od razu, odpowiedzialność za warunki i czas przechowywania roztworu przed zastosowaniem ponosi użytkownik/osoba podająca lek i zazwyczaj nie powinny przekraczać 24 godzin i 2-8°C, chyba że rozcieńczanie przeprowadzono w kontrolowanych i potwierdzonych warunkach aseptycznych.

Do jednorazowego użytku.

Nie stosować leku Rocuronium Mylan, jeśli zauważy się obecność cząstek lub oznaki zepsucia.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Rocuronium Mylan

-    Substancją czynną jest rokuroniowy bromek.

Każdy ml roztworu do wstrzykiwań/ do infuzji zawiera 10 mg rokuroniowego bromku.

Każda fiolka o pojemności 5 ml zawiera 50 mg rokuroniowego bromku.

-    Pozostałe składniki to: sodu octan trójwodny, sodu chlorek, kwas octowy lodowaty, sodu wodorotlenek i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Rocuronium Mylan i co zawiera opakowanie

Rocuronium Mylan jest przejrzystym roztworem, bezbarwnym do żółtego lub pomarańczowego. Roztwór jest pakowany w fiolkach z bezbarwnego szkła typu I z korkiem z gumy bromobutylowej, z aluminiowym uszczelnieniem i zamknięciem typu flip-off.

Rocuronium Mylan jest dostępny w opakowaniach po 10 fiolek zawierających 5 ml roztworu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

MYLAN S.A.S.

117 Allée des Parcs 69800 Saint-Priest Francja

Wytwórca

Pharmadox Healthcare Ltd.

KW20A Kordin Industrial Park, Paola, PLA 3000, Malta

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

AT Rocuroniumbromid Mylan 10 mg/ml Injektionslósung/Infusionslósung DE Rocuroniumbromid Mylan 10 mg/ml Injektionslósung/Infusionslósung DK Rocuronium Mylan 10 mg/ml injektions-/infusionsv^ske, oplosning FI Rocuronium Mylan 10 mg/ml Injektio-/infuusioneste, liuos IT Rocuronio Mylan

NL Rocuroniumbromide Mylan 10 mg/ml, oplossing voor injectie/infusie PL Rocuronium Mylan

SE Rocuronium Mylan 10 mg/ml Injektions-/infusionsvatska, lósning UK Rocuronium bromide 10 mg/ml solution for injection/infusion

Data zatwierdzenia ulotki: maj 2015

<.................................................................................................................>

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia: INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA DO UŻYCIA Rocuronium Mylan 10 mg/ml roztwór do wstrzykiwań / do infuzji

Rocuronium Mylan jest podawany dożylnie (iv.) w bolusie lub w infuzji ciągłej. Podanie powinno rozpocząć się natychmiast po wymieszaniu i zakończyć w ciągu 24 godzin.

Rocuronium Mylan powinien być podawany wyłącznie przez doświadczony personel medyczny, wykwalifikowany w stosowaniu środków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe. Muszą być dostępne do niezwłocznego zastosowania odpowiednie wyposażenie oraz personel do przeprowadzania intubacji wewnątrztchawicznej i wentylacji mechanicznej.

Niezgodności farmaceutyczne

Po dodaniu Rocuronium Mylan do roztworów zawieraj ących następuj ące substancje czynne zaobserwowano niezgodności fizyczne:

amfoterycyna, amoksycylina, azatiopryna, cefazolina, kloksacylina, deksametazon, diazepam, enoksymon, erytromycyna, famotydyna, furosemid, bursztynian sodowy hydrokortyzon, insulina, intralipid, metoheksytal, metyloprednizolon, prednizolonu bursztynian sodowy, tiopental, trimetoprym i wankomycyna.

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych w następnych punktach.

Mieszanie z innymi produktami:

Wykazano, że Rocuronium Mylan jest zgodny z: roztworem chlorku sodu 9 mg/ml (0,9%), roztworem glukozy 50 mg/ml (5%), roztworem glukozy 50 mg/ml (5%) w chlorku sodu 9 mg/ml (0,9%), wodą do wstrzykiwań, płynem Ringera z mleczanem i płynem Haemaccel w celu uzyskiwania stężenia 0,5 mg/ml i 2 mg/ml.

Jeśli Rocuronium Mylan jest podawany przez tą samą linię infuzyjną z innymi produktami leczniczymi, ważne jest, aby odpowiednio przepłukać linię infuzyjną (np. NaCl o stężeniu 0,9%) między podaniem Rocuronium Mylan i produktów leczniczych, dla których wykazano, że są niezgodne z Rocuronium Mylan oraz dla których nie ustalono zgodności z Rocuronium Mylan.

Okres ważności

Fiolka nieotwarta: 18 miesięcy

Po rozcieńczeniu: Wykazano stabilność chemiczną i fizyczną produktu podczas stosowania w ciągu 72 godzin w temperaturze 30°C. Z mikrobiologicznego punktu widzenia należy zużyć produkt bezpośrednio po rozcieńczeniu. Jeśli roztwór nie został zużyty od razu, odpowiedzialność za warunki i czas przechowywania roztworu przed zastosowaniem ponosi użytkownik/osoba podaj ąca lek i zazwyczaj nie powinny przekraczać 24 godzin i 2-8°C, chyba że rozcieńczanie przeprowadzono w kontrolowanych i potwierdzonych warunkach aseptycznych.

Informacje dotyczące przechowywania

Przed otwarciem:

Przechowywać w lodówce (2-8°C).

Przechowywanie poza lodówką:

Bromek rokuroniowy roztwór do wstrzykiwań można również przechowywać poza lodówką w temperaturze do 25°C przez maksymalnie 12 tygodni, a po upływie tego czasu produkt należy wyrzucić. Po przechowywaniu produktu poza lodówką nie należy go umieszczać z powrotem w lodówce. Okres przechowywania nie może przekraczać okresu ważności.

Specjalne środki ostrożności dotyczące postępowania

Wyłącznie do podania dożylnego w postaci bolusu lub infuzji ciągłej.

Podanie powinno rozpocząć się natychmiast po wymieszaniu i zakończyć w ciągu 24 godzin.

Ten produkt leczniczy jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego stosowania. Wszelkie niezużyte resztki roztworu należy wyrzucić.

Przed użyciem należy obejrzeć roztwór. Należy stosować wyłącznie przejrzyste roztwory, które nie zawieraj ą cząstek stałych.

Utylizacja

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Rocuronium Mylan

Charakterystyka Rocuronium mylan

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Rocuronium Mylan, 10 mg/ml roztwór do wstrzykiwań/do infuzji

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każdy ml roztworu do wstrzykiwań lub do infuzji zawiera 10 mg rokuroniowego bromku. Każda fiolka o pojemności 5 ml zawiera 50 mg rokuroniowego bromku.

Substancja pomocnicza: 8,18 mg (0,35 mmol) sodu (w postaci sodu chlorku i sodu octanu trójwodnego) na fiolkę.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań/do infuzji

Przejrzysty, bezbarwny do żółtego lub pomarańczowego roztwór.

pH roztworu: 3,8 do 4,2

Osmolalność: pomiędzy 271 a 300 mOsmol/kg

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Rocuronium Mylan jest wskazany do stosowania u dorosłych, dzieci i młodzieży (od noworodków urodzonych o czasie do nastolatków, 0 do <18 lat) jako uzupełnienie znieczulenia ogólnego, w celu ułatwienia intubacji dotchawiczej, podczas rutynowej indukcji znieczulenia i zwiotczenia mięśni szkieletowych podczas zabiegu. W przypadku dorosłych pacjentów rokuroniowy bromek jest także wskazany do stosowania w celu ułatwienia intubacji dotchawiczej podczas szybkiej intubacji i jako uzupełnienie na oddziale intensywnej opieki medycznej (OIOM) w celu ułatwienia intubacji i wentylacji mechanicznej.

Patrz także punkt 4.2 i 5.1.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Podobnie jak w przypadku innych leków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, dawkę rokuroniowego bromku należy dostosować indywidualnie dla każdego pacjenta. Ustalając dawkę należy wziąć pod uwagę metodę znieczulenia, oczekiwany czas trwania zabiegu chirurgicznego, metodę sedacji i oczekiwany czas trwania mechanicznej wentylacji, możliwe interakcje z innymi produktami leczniczymi, które są podawane jednocześnie oraz stan pacjenta. W celu oceny blokady nerwowo-mięśniowej i jej ustąpienia zaleca się stosowanie odpowiedniej techniki monitorowania przewodnictwa nerwowo-mięśniowego.

Wziewne leki znieczulające nasilają działanie blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe rokuroniowego bromku. Nasilenie to ma znaczenie kliniczne podczas przebiegu znieczulenia, gdy zostaje osiągnięte odpowiednie stężenie tkankowe leków wziewnych.

W konsekwencji w warunkach znieczulenia wziewnego należy dostosowywać dawkę poprzez podawanie mniejszych dawek podtrzymuj ących rokuroniowego bromku, w mniejszych odstępach czasu lub z mniejszą szybkością infuzji podczas długich zabiegów (dłuższych niż 1 godzina).

W przypadku dorosłych pacjentów następujące zalecenia dotyczące dawkowania mogą służyć jako ogólne wytyczne dla intubacji dotchawiczej i zwiotczenia mięśni podczas krótkich i długotrwałych zabiegów chirurgicznych oraz do stosowania na oddziale intensywnej opieki medycznej.

Ten produkt leczniczy jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku.

Zabiegi chirurgiczne

Intubacja dotchawicza:

Podczas rutynowego znieczulenia standardowa dawka intubacyjna wynosi 0,6 mg rokuroniowego bromku na kg masy ciała. Taka dawka zapewnia właściwe warunki do intubacji w ciągu 60 sekund praktycznie u wszystkich pacjentów. Dawka 1,0 mg rokuroniowego bromku na kg masy ciała jest zalecana w celu ułatwienia warunków intubacji dotchawiczej podczas szybkiej indukcji znieczulenia, która także zapewnia właściwe warunki do intubacji w ciągu 60 sekund u praktycznie wszystkich pacjentów. Jeśli dawka 0,6 mg rokuroniowego bromku na kg masy ciała jest stosowana w celu szybkiej indukcji znieczulenia, zaleca się rozpoczęcie intubowania pacjenta 90 sekund po podaniu bromku rokuronium.

Dawka podtrzymująca:

Zalecana dawka podtrzymująca wynosi 0,15 mg rokuroniowego bromku na kg masy ciała. W przypadku długiego znieczulenia wziewnego należy ją zmniejszyć do 0,075-0,1 mg rokuroniowego bromku na kg masy ciała. Najlepiej podawać dawkę podtrzymującą, gdy wysokość pobudzeń osiągnęła wartość 25% kontrolnej wysokości pobudzeń lub jeśli istnieją 2 do 3 odpowiedzi na stymulację nerwu ciągiem czterech pobudzeń (TOF).

Infuzja ciągła:

Jeśli produkt Rocuronium Mylan jest podawany w infuzji ciągłej, zaleca się podanie dawki nasycającej 0,6 mg rokuroniowego bromku na kg masy ciała i, gdy blokada nerowowo-mięśniowa zaczyna ustępować, rozpoczęcie podawania infuzji. Należy dostosować szybkość infuzji w celu podtrzymania pobudzeń na poziomie 10% kontrolnej wysokości pobudzeń lub zachowania 1 do 2 odpowiedzi stymulacji nerwu ciągiem czterech pobudzeń.

W przypadku dorosłych pacjentów w warunkach znieczulenia dożylnego utrzymanie blokady nerwowo-mięśniowej na tym poziomie wymaga szybkości infuzji w zakresie 0,3-0,6 mg/kg mc./godz. W warunkach znieczulenia wziewnego szybkość infuzji sięga od 0,3 do 0,4 mg/kg mc./godz.

Ciągłe monitorowanie blokady nerwowo-mięśniowej jest istotne z uwagi na to, że wymagania dotyczące szybkości infuzji różnią się w zależności od pacjenta i stosowanej metody znieczulenia.

Dawkowanie u kobiet w okresie ciąży:

W przypadku pacjentek poddawanych zabiegowi cesarskiego cięcia zaleca się stosowanie wyłącznie dawki 0,6 mg rokuroniowego bromku na kg masy ciała, ponieważ u tej grupy pacjentek nie przeprowadzono badań z dawką 1,0 mg/kg.

Odwrócenie blokady nerwowo-mięśniowej indukowanej lekami blokującymi przewodnictwo nerwowo-mięśniowe może ulec zahamowaniu lub być niewystarczające u pacjentek przyjmujących sole magnezowe, z uwagi na zatrucie ciążowe, ponieważ sole te nasilaj ą blokadę nerwowo-mięśniową. Stąd u tych pacjentek należy zmniejszyć dawkę rokuronium i dostosować do odpowiedzi pobudzenia.

Dzieci i młodzież:

W przypadku noworodków (0-28 dni), niemowląt (od 28 dni do < 3 miesięcy), małych dzieci (od > 3 do < 2 lat), starszych dzieci (od 2 do 11 lat) i młodzieży (od 12 do <17 lat) zalecana dawka intubacyjna podczas znieczulenia rutynowego i dawka podtrzymuj ąca są podobne do odpowiednich dawek u dorosłych pacjentów.

Jednakże długość działania pojedynczej dawki intubacyjnej jest dłuższa u noworodków i niemowląt w porównaniu z dziećmi (patrz punkt 5.1).

W przypadku infuzji ciągłej w populacji pediatrycznej, szybkość infuzji, za wyjątkiem dzieci, jest taka sama jak u dorosłych. W przypadku dzieci może być konieczne podawanie infuzji z większą szybkością. Stąd w przypadku dzieci zalecana jest ta sama wstępna szybkość infuzji, jak u dorosłych, a następnie należy j ą dostosować w celu podtrzymania pobudzeń na poziomie 10% kontrolnej wysokości pobudzeń lub zachowania 1 do 2 odpowiedzi stymulacji nerwu ciągiem czterech pobudzeń podczas zabiegu. Doświadczenie z rokuroniowym bromkiem dotyczące szybkiego wprowadzania do znieczulenia jest ograniczone w przypadku dzieci i młodzieży. Dlatego też nie zaleca się stosowania rokuroniowego bromku w celu ułatwienia warunków intubacji dotchawiczej podczas szybkiej indukcji znieczulenia u dzieci i młodzieży.

Pacjenci w podeszłym wieku i pacjenci z chorobą wątroby i/lub dróg żółciowych i/lub niewydolnością nerek:

Standardowa dawka intubacyjna rokuroniowego bromku dla dzieci i młodzieży z chorobą wątroby i/lub dróg żółciowych i/lub niewydolnością nerek podczas rutynowego znieczulenia wynosi 0,6 mg na kg masy ciała. Należy rozważyć dawkę 0,6 mg na kg masy ciała w przypadku szybkiej indukcji znieczulenia u pacjentów, u których oczekuje się przedłużonego czasu działania, jednakże odpowiednie warunki intubacji mogą nie być zapewnione przez 90 sekund po podaniu rokuroniowego bromku. Niezależnie od stosowanej techniki znieczulenia zalecana dawka podtrzymująca u tych pacjentów wynosi 0,075-0,1 mg rokuroniowego bromku na kg masy ciała, a zalecana szybkość infuzji wynosi 0,3-0,4 mg/kg mc./godz. (patrz także Infuzja ciągła).

Pacjenci z nadwagą i otyli:

Jeśli produkt leczniczy jest stosowany u pacjentów z nadwagą lub otyłych (określonych jako pacjenci z masą ciała o 30% lub więcej powyżej wskaźnika należnej masy ciała), należy zmniejszyć dawki, biorąc pod uwagę beztłuszczową masę ciała.

Zabiegi w ramach intensywnej opieki medycznej

Intubacja dotchawicza

W przypadku intubacji tchawiczej należy stosować te same dawki, jak opisano powyżej w zabiegach chirurgicznych.

Sposób _ podawania Podanie dożylne

Rokuroniowy bromek jest podawany dożylnie (iv.) w bolusie lub w infuzji ciągłej (więcej informacji, patrz także punkt 6.6).

4.3 Przeciwwskazania

Rokuroniowy bromek jest przeciwwskazany u pacjentów z nadwrażliwością na bromek rokuroniowy, jon bromkowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Bromek rokuroniowy powinien być podawany wyłącznie przez doświadczony personel medyczny, wykwalifikowany w stosowaniu leków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe. Muszą być dostępne do niezwłocznego zastosowania odpowiednie wyposażenie oraz personel do przeprowadzania intubacji dotchawiczej i wentylacji mechanicznej.

Ponieważ bromek rokuroniowy powoduje porażenie mięśni oddechowych, niezbędne jest wspomaganie oddychania u pacjentów leczonych tą substancj ą czynną do momentu przywrócenia własnej czynności oddechowej. Podobnie jak w przypadku wszystkich leków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe ważne jest, aby przewidzieć trudności z intubacj ą, szczególnie, jeśli produkt leczniczy jest stosowany jako element techniki szybkiej indukcji.

Podobnie jak w przypadku innych leków blokuj ących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, podczas stosowania rokuronium zgłaszano resztkową kuraryzacj ę. W celu zapobiegania powikłaniom wynikaj ącym z resztkowej kuraryzacji, rozintubowanie jest zalecane wyłącznie po odpowiednim ustąpieniu blokady nerwowo-mięśniowej. Należy także wziąć pod uwagę inne czynniki, które mogłyby wywołać resztkową kuraryzację po rozintubowaniu w fazie pooperacyjnej (np. interakcje lekowe lub stan pacjenta). Jeśli produkt leczniczy nie jest stosowany jako element standardowej praktyki klinicznej, należy rozważyć zastosowanie leku odwracaj ącego działanie, szczególnie w przypadkach, kiedy istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia resztkowej kuraryzacji.

Ważne jest upewnienie się przed zakończeniem zabiegu po znieczuleniu, że pacjent oddycha swobodnie, głęboko i regularnie.

Po podaniu leków blokuj ących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe mogą wystąpić reakcje anafilaktyczne (patrz powyżej). Podczas leczenia tych reakcji należy zawsze zachować środki ostrożności. Należy szczególnie zachować ostrożność w przypadku uprzedniego wystąpienia reakcji anafilaktycznych na leki blokuj ące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, ponieważ zgłaszano alergiczne reakcje krzyżowe na leki blokuj ące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe.

Dawki rokuroniowego bromku powyżej 0,9 mg/kg mc. mogą zwiększać częstość rytmu serca, niekiedy przeciwdziałając bradykardii wywołanej przez inne anestetyki lub stymulację nerwu błędnego.

Ogólnie, po długotrwałym stosowaniu leków zwiotczaj ących mięśnie w oddziałach intensywnej opieki medycznej, obserwowano przedłużone porażenie i (lub) osłabienie mięśni szkieletowych. Aby wykluczyć możliwe przedłużenie bloku nerwowo-mięśniowego i (lub) przedawkowanie, zdecydowanie zaleca się monitorowanie przewodnictwa nerwowo-mięśniowego przez cały okres stosowania leków zwiotczających. Dodatkowo, pacjenci powinni być poddani odpowiedniej analgezji i sedacji. Ponadto, dawkę leków zwiotczaj ących należy dostosować tak, aby osiągnąć odpowiedni efekt u danego pacjenta. Należy to przeprowadzić przez lub pod nadzorem doświadczonych klinicystów zaznajomionych z działaniem leku i odpowiednimi metodami monitorowania przewodnictwa nerwowo-mięśniowego.

Z uwagi na fakt, iż bromek rokuroniowy zawsze podaje się w skojarzeniu z innymi lekami oraz ze względu na możliwość wystąpienia hipertermii złośliwej podczas znieczulenia, nawet przy braku znanych czynników wyzwalaj ących, lekarze przystępuj ący do znieczulenia powinni znać objawy wczesne, diagnostykę różnicową oraz sposoby leczenia hipertermii złośliwej. W badaniach na zwierzętach wykazano, że bromek rokuroniowy nie należy do czynników wyzwalaj ących hipertermię złośliwą.

U pacjentów długotrwale otrzymujących niedepolaryzujące leki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe w skojarzeniu z kortykosteroidami, opisywano przypadki wystąpienia miopatii. Dlatego okres leczenia skojarzonego powinien być jak najkrótszy (patrz punkt 4.5).

Rokuronium należy podawać wyłącznie po całkowitym ustąpieniu bloku nerwowo-mięśniowego wywołanego przez suksametonium.

Następujące stany mogą wpływać na farmakokinetykę i (lub) farmakodynamikę rokuroniowego bromku: Choroba wątroby i (lub) dróg żółciowych oraz niewydolność nerek

Bromek rokuroniowy jest wydalany z moczem i żółcią. Stosować ostrożnie u pacjentów z istotnymi klinicznie chorobami wątroby i (lub) dróg żółciowych i (lub) niewydolnością nerek. U tych pacjentów obserwowano przedłużone działanie rokuroniowego bromku po podaniu dawki 0,6 mg/kg mc.

Spowolniony przepływ krwi

Działanie leku może być opóźnione w stanach związanych ze spowolnionym przepływem krwi, np. w chorobach układu krążenia, w podeszłym wieku oraz w przypadku obrzęków powodujących zwiększenie objętości dystrybucji.

Choroby układu nerwowo-mięśniowego

Bromek rokuroniowy, podobnie jak inne leki blokuj ące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, należy stosować z najwyższą ostrożnością u pacjentów z chorobami nerwowo-mięśniowymi lub po przebytym zapaleniu istoty szarej rdzenia (poliomyelitis), ponieważ odpowiedź kliniczna na leki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe może znacznie różnić się w takich przypadkach. Wielkość i kierunek tych zmian może być znacznie zróżnicowany. U pacjentów z nużliwością mięśni (myasthenia gravis) lub zespołem miastenicznym (Eatona-Lamberta), małe dawki rokuroniowego bromku mogą powodować głębokie zwiotczenie, dlatego dawkę rokuroniowego bromku należy dostosować do odpowiedzi klinicznej.

Hipotermia

Podczas wykonywania zabiegów chirurgicznych w obniżonej temperaturze, działanie blokuj ące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe rokuroniowego bromku jest bardziej nasilone i wydłużone.

Otyłość

Podobnie jak w przypadku innych leków blokuj ących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, po podaniu rokuroniowego bromku w dawce obliczonej na podstawie rzeczywistej masy ciała, u otyłych pacjentów może występować przedłużone działanie leku oraz wydłużony okres ustępowania zwiotczenia.

Oparzenia

Wiadomo, że u pacjentów z oparzeniami rozwija się oporność na niedepolaryzuj ące leki blokuj ące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe. W takich przypadkach zaleca się dostosowanie dawkowania do odpowiedzi klinicznej.

Czynniki, które mogą nasilać działanie rokuroniowego bromku

Hipokaliemia (np. po ciężkich wymiotach, biegunce lub lekach moczopędnych), hipermagnezemia, hipokalcemia (po przetoczeniach dużej ilości krwi), hipoproteinemia, odwodnienie, kwasica, hiperkapnia i wyniszczenie.

Należy zatem, w miarę możliwości, wyrównać poważne zaburzenia elektrolitowe, zmienione pH krwi lub odwodnienie.

Ten produkt leczniczy zawiera sód w ilości mniejszej niż 1 mmol (23 mg) na dawkę, tzn. jest „praktycznie wolny od sodu”.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Wykazano, że następujące produkty lecznicze wpływają na siłę i (lub) czas działania niedepolaryzujących leków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe.

Nasilenie działania

-    halogenowe wziewne leki znieczulające,

-    duże dawki: tiopentalu, metoheksytalu, ketaminy, fentanylu, gammahydroksybutyny, etomidatu i propofolu,

-    inne niedepolaryzujące leki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe,

-    uprzednie podanie suksametonium (patrz punkt 4.4),

-    długotrwałe skojarzone stosowanie kortykosteroidów i rokuronium w oddziałach intensywnej opieki medycznej może prowadzić do wydłużenia bloku nerwowo-mięśniowego lub miopatii (patrz punkt 4.4 i 4.8).

Inne produkty lecznicze:

-    antybiotyki: aminoglikozydy, linkozamidy (linkomycyna i klindamycyna), antybiotyki polipeptydowe, acyloaminopenicyliny, tetracykliny, duże dawki metronidazolu,

-    leki moczopędne, tiamina, inhibitory MAO, chinidyna i jej izomer chinina, protamina, leki blokuj ące receptory adrenergiczne, sole magnezu, leki blokuj ące kanał wapniowy, sole litu i leki znieczulające miejscowo (lidokaina iv., bupiwakaina podawana nadoponowo).

Osłabienie działania:

-    neostygmina, edrofonium, pirydostygmina, pochodne aminopirydyny,

-    uprzednie długotrwałe stosowanie kortykosteroidów, fenytoiny lub karbamazepiny,

-    noradrenalina, azatiopryna (jedynie niewielkie i przemijające działanie), teofilina, wapnia chlorek, potasu chlorek,

-    inhibitory proteaz.

Efekt zróżnicowany:

-    Podawanie innych niedepolaryzujących leków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe w skojarzeniu z rokuroniowym bromkiem może osłabiać lub nasilać blok nerwowo-mięśniowy, w zależności od kolejności podawania i stosowanego leku zwiotczającego.

-    Podanie rokuroniowego bromku, a następnie suksametonium, może nasilać lub osłabiać działanie blokuj ące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe rokuroniowego bromku.

Wpływ rokuronium na inne leki

Skojarzone stosowanie z lidokainą może przyspieszać rozpoczęcie działania lidokainy. Opisywano wtórną kuraryzacj ę po podaniu następuj ących leków w okresie pooperacyjnym: antybiotyków aminoglikozydowych, linkozamidowych, polipeptydowych i acyloaminopenicylin, chinidyny, chininy oraz soli magnezu (patrz punkt 4.4).

Dzieci i młodzież

Nie przeprowadzono formalnych badań dotyczących interakcji. W przypadku dzieci i młodzieży należy także wziąć pod uwagę wymienione powyżej interakcje lekowe u dorosłych i specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania (patrz punkt 4.4).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania rokuroniowego bromku u kobiet w okresie ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Bromek rokuroniowy można podawać kobietom w okresie ciąży lub karmiącym piersią wyłącznie, jeśli jest to konieczne i lekarz zdecyduje, że korzyści wynikaj ące z leczenia przewyższają ryzyko. Stosowanie rokuroniowego bromku w dawce 0,6 mg/kg mc. podczas cięcia cesarskiego nie wpływa na ocenę w skali Apgar, napięcie mięśniowe ani adaptację układu krążenia i oddechowego. Na podstawie badania próbek krwi pępowinowej wyraźnie wykazano, że bromek rokuroniowy jedynie w niewielkim stopniu przenika przez barierę łożyskową i nie powoduje znaczących klinicznie działań niepożądanych u noworodków.

Uwaga: Prowadzono badania dotyczące dawki 1,0 mg/kg mc. w szybkim wprowadzeniu do znieczulenia, jednak nie u pacjentek poddawanych cięciu cesarskiemu.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy bromek rokuroniowy/metabolity przenikaj ą do mleka ludzkiego. Inne produkty lecznicze z tej klasy wykazuj ą niewielkie przenikanie do mleka ludzkiego i małe wchłanianie u dzieci karmionych piersią. Badania na zwierzętach wykazały przenikanie rokuroniowego bromku w niewielkich ilościach do mleka ludzkiego. Należy podjąć decyzję, czy przerwać karmienie piersią, czy przerwać leczenie rokuroniowym bromkiem, biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla matki.

Płodność

Brak jest danych dotyczących wpływu rokuroniowego bromku na płodność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Bromek rokuroniowy wywiera znaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Stąd nie zaleca się prowadzenia pojazdu lub obsługiwania potencjalnie niebezpiecznych maszyn podczas pierwszych 24 godzin po całkowitym ustąpieniu działania blokującego przewodnictwo nerwowo-mięśniowe bromku rokuronium.

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych sklasyfikowano na podstawie następuj ących kategorii:

Bardzo często

(>1/10)

Często

(>1/100 do <1/10)

Niezbyt często

(>1/1000 do <1/100)

Rzadko

(>1/10 000 do <1/1000)

Bardzo rzadko

(<1/10 000)

Nieznana

(częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Najczęściej występuj ące działania niepożądane to ból i/lub miejscowe reakcje wokół miejsca podania, zmiany w parametrach czynności życiowych i wydłużenie blokady nerwowo-mięśniowej.

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko:

•    reakcje anafilaktyczne, np. wstrząs anafilaktyczny

•    reakcja rzekomoanafilaktyczna*

•    nadwrażliwość

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo rzadko:

•    porażenie

Zaburzenia serca

Bardzo rzadko:

•    częstoskurcz

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo rzadko:

•    niedociśnienie

•    zapaść krążeniowa i    wstrząs

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo rzadko:

•    skurcz oskrzeli

Częstość nieznana:

•    bezdech

•    niewydolność oddechowa

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo rzadko:

•    wysypka, wysypka rumieniowa

•    obrzęk naczyniowy

•    pokrzywka

•    świąd

•    wyprysk

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Częstość nieznana:

•    osłabienie mięśni szkieletowych

•    miopatia posteroidowa* (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często:

•    ból lub odczyn w miejscu wstrzyknięcia*

Badania diagnostyczne

Bardzo rzadko:

•    zwiększone stężenie histaminy*

Procedury medyczne i chirurgiczne

Bardzo rzadko:

•    przedłużone działanie blokady nerwowo-mięśniowej*

Dzieci i młodzież

Na podstawie metaanalizy 11 badań klinicznych z udziałem dzieci i młodzieży (n=704) z zastosowaniem bromku rokuronium (w dawce do 1 mg/kg) zidentyfikowano częstoskurcz jako działanie niepożądane leku; występował on z częstością 1,4%.

*Dodatkowe informacje o działaniach niepożądanych:

Reakcja anafilaktyczna

Opisywano ciężkie reakcje anafilaktyczne po podaniu leków blokuj ących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, w niektórych przypadkach prowadzące do zgonu. Z uwagi na możliwe nasilenie tych reakcji, należy zawsze założyć możliwość ich wystąpienia i podjąć odpowiednie środki ostrożności.

Reakcje w miejscu podania

Podczas szybkiego wprowadzenia do znieczulenia, opisywano ból w miejscu wstrzyknięcia, zwłaszcza gdy zniesienie świadomości u pacjenta nie było pełne, a szczególnie gdy stosowano propofol jako lek indukujący znieczulenie. W badaniach klinicznych, ból w miejscu podania obserwowano u 16% pacjentów poddanych szybkiemu wprowadzeniu do znieczulenia z użyciem propofolu i u mniej niż 0,5% pacjentów poddanych szybkiemu wprowadzeniu do znieczulenia z użyciem fentanylu i tiopentalu.

Zwiększone stężenie histaminy

Ponieważ wiadomo, że leki blokuj ące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe mogą indukować uwalnianie histaminy miejscowo, jak i ogólnoustrojowo, podczas ich stosowania należy rozważyć możliwość wystąpienia świądu i odczynów rumieniowych w miejscu wstrzyknięcia i (lub) uogólnionych reakcji typu histaminowego (rzekomoanafilaktycznych), takich jak skurcz oskrzeli i zaburzenia sercowo-naczyniowe, np. niedociśnienie tętnicze i tachykardia.

Po podaniu rokuroniowym bromkiem, bardzo rzadko opisywano wysypkę, wyprysk, pokrzywkę, skurcz oskrzeli i niedociśnienie tętnicze.

W badaniach klinicznych, po podaniu rokuroniowego bromku w dawce 0,3-0,9 mg/kg mc. w szybkim wstrzyknięciu („bolusie”), obserwowano jedynie nieznaczne zwiększenie średniego stężenia histaminy w osoczu.

Przedłużone działanie blokady nerwowo-mięśniowej

Najczęstszym działaniem niepożądanym niedepolaryzuj ących leków blokuj ących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe jest dłuższe niż wymagane działanie farmakologiczne. Objawy mogą być zróżnicowane, od osłabienia mięśni szkieletowych do głębokiego i długotrwałego porażenia mięśni szkieletowych, prowadzącego do niewydolności oddechowej lub bezdechu.

4.9 Przedawkowanie

W przypadku przedawkowania i przedłużonego bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego należy u pacjenta nadal stosować oddech wspomagany i odpowiednią sedacj ę. Podczas spontanicznego powrotu przewodnictwa, należy podać odpowiednią dawkę inhibitora acetylocholinesterazy (np. neostygminę, edrofonium, pirydostygminę). Jeśli po podaniu inhibitora acetylocholinesterazy nie uzyskano zniesienia bloku nerwowo-mięśniowego wywołanego przez bromek rokuroniowy, należy kontynuować wentylację, aż do powrotu spontanicznego oddechu. Powtarzanie dawek inhibitora acetylocholinesterazy może być niebezpieczne.

W badaniach na zwierzętach nie obserwowano ciężkiej depresji układu krążenia, prowadzącej ostatecznie do zapaści sercowej, aż do podania łącznej dawki 750 x ED90 (135 mg/kg mc.)

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki zwiotczające mięśnie działające obwodowo, inne czwartorzędowe związki amoniowe.

kod ATC: M03AC09

Działanie farmakodynamiczne

Bromek rokuroniowy jest niedepolaryzuj ącym lekiem blokuj ącym przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, o szybkim początku i pośrednim czasie działania, posiadaj ącym wszystkie właściwości farmakologiczne charakterystyczne dla leków należących do grupy pochodnych kuraryny. Mechanizm działania polega na kompetytywnym blokowaniu cholinergicznych receptorów nikotynowych w płytce ruchowej. Działanie to jest antagonizowane przez inhibitory acetylocholinoesterazy, takie jak neostygmina, edrofonium i pirydostygmina.

Dawka ED90 (wymagana do 90% zahamowania reakcji skurczowej kciuka na stymulację nerwu łokciowego) podczas znieczulenia ogólnego mieszanego wynosi ok. 0,3 mg/kg mc.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania Rutynowa praktyka

W ciągu 60 sekund po podaniu dożylnym dawki 0,6 mg rokuroniowego bromku na kg masy ciała (2 x ED 90 w warunkach złożonego znieczulenia), można uzyskać odpowiednie warunki intubacji u praktycznie wszystkich pacjentów. U 80% tych pacjentów warunki intubacji są określane jako bardzo dobre. W ciągu 2 minut osiągane jest ogólne porażenie mięśni odpowiednie do każdego rodzaju zabiegu. Czas trwania działania klinicznego (czas trwania do naturalnego ustąpienia działania do 25% kontrolnej wysokości pobudzeń) przy tej dawce wynosi 30-40 minut. Całkowity czas trwania działania (czas do naturalnego ustąpienia działania do 90% kontrolnej wysokości pobudzeń) wynosi 50 minut. Średni czas trwania samoistnego ustąpienia działania odpowiedzi pobudzeń w zakresie od 25 do 75% (indeks ustąpienia działania) po podaniu dawki 0,6 mg rokuroniowego bromku w bolusie na kg masy ciała wynosi 14 minut. Po podaniu mniejszych dawek rokuroniowego bromku (0,3-0,45 mg/kg mc. [1-114 x 2 x ED90]), początek działania ulega wydłużeniu, a czas działania skróceniu (13-26 minut). Po podaniu rokuroniowego bromku w dawce 0,45 mg/kg mc., zadowalające warunki do intubacji występują po 90 sekundach.

Intubacja w trybie doraźnym

Podczas szybkiego wprowadzenia do znieczulenia z zastosowaniem propofolu lub fentanylu/tiopentalu, odpowiednie warunki do intubacji uzyskuje się u odpowiednio 93% i 96% pacjentów, w ciągu 60 sekund od podania rokuroniowego bromku w dawce 1,0 mg/kg mc.

U 70% tych pacjentów, warunki do intubacji określa się jako znakomite. Kliniczny czas działania po podaniu tej dawki wynosi 1 godz., po tym czasie można bezpiecznie odwrócić blok nerwowo-mięśniowy. Po podaniu rokuroniowego bromku w dawce 0,6 mg/kg mc. w celu szybkiego wprowadzenia do znieczulenia z zastosowaniem propofolu lub fentanylu/tiopentalu, odpowiednie warunki do intubacji uzyskuje się odpowiednio u 81% i 75% pacjentów, w ciągu 60 sekund od podania.

Dawki bromku rokuronium przekraczające 1,0 mg/kg mc. nie poprawiają istotnie warunków intubacji, jednakże powodują wydłużenie czasu zwiotczenia. Nie badano dawek przekraczających 4 x ED90.

Intensywna opieka medyczna

Stosowanie rokuronium w oddziałach intensywnej opieki medycznej było badane w 2 badaniach otwartych. W sumie 95 dorosłym pacjentom podano dawkę początkową rokuroniowego bromku wynoszącą 0,6 mg/kg mc., a następnie w ciągłym wlewie 0,2-0,5 mg/kg mc/godz. w pierwszej godzinie podawania do czasu powrotu 10% pierwotnej reakcji skurczowej na stymulację lub do ponownego pojawienia się 1 do 2 odpowiedzi na stymulację ciągiem czterech impulsów. Dawki dostosowywano indywidualnie. W kolejnych godzinach, dawki zmniejszano podczas regularnego monitorowania stymulacji ciągiem czterech impulsów. Badano okres podawania trwający do 7 dni.

-    Osiągnięto odpowiedni blok nerwowo-mięśniowy, ale zaobserwowano dużą zmienność w szybkości przepływu na godzinę wśród pacjentów oraz przedłużone ustępowanie bloku nerwowo-mięśniowego.

-    Czas do powrotu wskaźnika TOF do wartości 0,7 nie jest w istotny sposób zależny od całkowitego czasu trwania wlewu rokuronium. Po zakończeniu co najmniej 20-godzinnej ciągłej infuzji, mediana czasu pomiędzy powrotem reakcji skurczowej na drugi impuls (T2) z ciągu czterech impulsów do uzyskania wskaźnika TOF=0,7 wynosiła pomiędzy 0,8 i 12,5 godz. u pacjentów bez niewydolności wielonarządowej i 1,2-25,5 godz. u pacjentów z niewydolnością wielonarządową.

Dzieci i młodzież

Po podaniu dawki 0,6 mg/kg mc., średni czas do uzyskania zwiotczenia jest krótszy u noworodków, małych dzieci i dzieci niż u dorosłych. Porównanie w zakresie grup wiekowych obejmuj ących dzieci i młodzież wykazało, że średni czas rozpoczęcia działania u noworodków i młodzieży (1 min) jest nieco dłuższy niż u niemowląt, małych dzieci i starszych dzieci (odpowiednio 0,4, 0,6 i 0,8 min).

Czas zwiotczenia mięśni i czas do ustąpienia działania wydaj ą się być krótsze u dzieci w porównaniu z niemowlętami i dorosłymi. Porównanie grup wiekowych obejmujących dzieci i młodzież wykazało, że średni czas do ponownego wystąpienia T3 był wydłużony u noworodków i niemowląt (odpowiednio 56,7 i 60,7 min) w porównaniu z małymi dziećmi, starszymi dziećmi i młodzieżą (odpowiednio 45,3, 37,6 i

42,9 min).

Średni czas (SD) do rozpoczęcia działania i trwania działania klinicznego po podaniu wstępnej dawki intubacyjnej 0,6 mg/kg* w warunkach znieczulenia sewofluranem/podtlenkiem azotu i izofluranem/podtlenkiem azotu (dawka podtrzymująca) u dzieci i młodzieży.

Grupa dzieci i młodzieży

Czas do osiągnięcia maksymalnej blokady * *

Czas do ponownego wystąpienia T3 **

Noworodki (0-27 dni) n=10

0,98 (0,62)

56,69 (37,04) n=9

Niemowlęta (od 28 dni do <3 miesięcy)

0,44 (0,19) n=10

60,71 (16,52) n=11

Małe dzieci (od >3 miesięcy do 23 miesięcy) n=30

0,59 (0,27) n=28

45,46 (12,94) n=27

Dzieci (2-11 lat)

n=34

0,84 (0,29) n=34

37,58 (11,82)

Młodzież (11-17 lat) n=31

0,98 (0,38)

42,90 (15,83) n=30

* Dawka rokuronium podawana w ciągu 5 sekund.

** Obliczono od zakończenia podawania dawki intubacyjnej rokuronium

Szczególne grupy pacjentów

Czas trwania działania dawki podtrzymującej rokuroniowego bromku o wartości 0,15 mg na kg masy ciała może być nieco dłuższy w warunkach znieczulenia enfluranem i izofluranem u osób w podeszłym wieku i pacjentów z chorobą wątroby lub nerek (około 20 minut) w porównaniu z pacjentami z prawidłowym funkcjonowaniem narządów wydalania w warunkach znieczulenia dożylnego (około 13 minut). Nie obserwowano kumulacji działania (progresywnego wzrostu czasu trwania działania) w przypadku wielokrotnego podawania dawek podtrzymujących na zalecanym poziomie.

Leczenie chirurgiczne w obrębie układu sercowo - naczyniowego

Najczęściej występującymi zmianami w obrębie układu krążenia podczas rozpoczęcia działania maksymalnej blokady po przyjęciu dawki 0,6-0,9 mg rokuroniowego bromku na kg masy ciała u pacjentów z zaplanowanym leczeniem chirurgicznym w obrębie układu krążenia są niewielkie i klinicznie nieistotne zwiększenie częstości skurczów serca do 9% i zwiększenie średniego ciśnienia krwi w tętnicach do 16% wartości kontrolnych.

Antagoniści

Podanie inhibitorów acetylocholinesterazy, takich jak neostygmina, pirydostygmina lub edrofonium, wywiera antagonistyczne działanie wobec rokuroniowego bromku.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Dystrybucja i eliminacja

Po podaniu dożylnym pojedynczej dawki rokuroniowego bromku w postaci roztworu do wstrzykiwań w bolusie okres stężenia w osoczu przebiega w trzech wykładniczych fazach. U zdrowych dorosłych osób, średni okres półtrwania w fazie eliminacji (CI: 95%) wynosi 73 (66-80) minut, (pozorna) objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym wynosi 203 (193-214) ml/kg mc., a klirens osoczowy wynosi (3,5-3,9) ml/kg mc./min.

Klirens osoczowy u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek jest nieco mniejszy niż u młodszych pacjentów z prawidłową czynnością nerek. U pacjentów z chorobami wątroby, średni okres półtrwania w fazie eliminacji jest dłuższy o 30 minut, a średni klirens osoczowy — mniejszy o 1 ml/kg mc./min (patrz również punkt 4.2).

Pozorna objętość dystrybucji jest większa u niemowląt (w wieku 3-12 miesięcy) niż u starszych dzieci (w wieku 1-8 lat) i osób dorosłych. U dzieci w wieku 3-8 lat, klirens jest większy, a okres półtrwania w fazie eliminacji jest o ok. 20 minut krótszy niż u osób dorosłych i dzieci w wieku <3 lat.

W przypadku podawania rokuroniowego bromku w ciągłym wlewie w celu ułatwienia wentylacji mechanicznej przez okres co najmniej 20 godzin, zwiększa się średni okres półtrwania w fazie eliminacji oraz średnia (pozorna) objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym. W kontrolowanych badaniach klinicznych stwierdzono znaczną zmienność osobniczą w odniesieniu do rodzaju i stopnia niewydolności narządowej (wielonarządowej) oraz indywidualnych cech poszczególnych pacjentów. U pacjentów z niewydolnością wielonarządową, średni (±SD) okres półtrwania w fazie eliminacji wynosił 21,5 (±3,3) godziny, (pozorna) objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym wynosiła 1,5 (±0,8) l/kg mc., a klirens osoczowy 2,1 (±0,8) ml/kg mc./min.

Bromek rokuroniowy jest wydalany z moczem i żółcią. Wydalanie z moczem osiąga 40% w ciągu 1224 godzin. Po podaniu znakowanej radioaktywnie dawki rokuroniowego bromku wydalanie materiału znakowanego radioaktywnie wynosi średnio 47% z moczem i 43% z kałem po 9 dniach. Około 50% jest odzyskiwane jako bromek rokuroniowy.

Metabolizm

Nie stwierdzono metabolitów w osoczu.

Dzieci i młodzież

Farmakokinetykę (PK) rokuroniowego bromku u dzieci i młodzieży (n=146) w wieku do 17 lat, oceniano w ramach analizy populacyjnej, zbiorczych danych, dotyczących farmakokinetyki z dwóch badań klinicznych w warunkach znieczulenia sewofluranem (indukcyjne) i izofluranem/podtlenkiem azotu (podtrzymujące). Wykazano, że wszystkie parametry farmakokinetyczne były liniowo proporcjonalne do masy ciała, co odzwierciedlono podobnym klirensem (CL; l/kg mc./godz.). Objętość dystrybucji (l/kg mc.) i okres półtrwania w fazie eliminacji (godz.) maleją wraz z wiekiem (lata). Parametry farmakokinetyczne typowych pacjentów w grupie dzieci i młodzieży podsumowano poniżej:

Oszacowane parametry farmakokinetyczne rokuroniowego bromku u typowych pacjentów w grupie dzieci i młodzieży podczas stosowania sewofluranu i podtlenku azotu (indukcyjne) oraz izofluranu/podtlenku azotu (podtrzymujące)

Parametry

farmakokinetyczne

Zakres wieku pacjenta

Noworodki urodzone o czasie (0-27 dni)

Niemowlęta

(28 dni do 2 miesięcy)

Małe dzieci

(3-23

miesięcy)

Dzieci (2-11 lat)

Młodzież (11-17 lat)

CL

(l/kg mc./godz.)

0,31 (0,07)

0,30 (0,08)

0,33 (0,10)

0,35 (0,09)

0,29 (0,14)

Objętość dystrybucji (l/kg mc.)

0,42 (0,06)

0,31 (0,03)

0,23 (0,03)

0,18 (0,02)

0,18 (0,01)

t V P (godz.)

1,1 (0,2)

0,9 (0,3)

0,8 (0,2)

0,7 (0,2)

0,8 (0,3)

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, toksycznego wpływu na rozród i rozwój potomstwa nie ujawniaj ą szczególnego zagrożenia dla człowieka. Nie przeprowadzono badań rakotwórczości z rokuroniowym bromkiem.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Sodu octan trójwodny Chlorek sodu Kwas octowy lodowaty

Sodu wodorotlenek Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Po dodaniu rokuroniowego bromku do roztworów zawierających następujące substancje czynne zaobserwowano niezgodności fizyczne: amfoterycyna, amoksycylina, azatiopryna, cefazolina, kloksacylina, deksametazon, diazepam, enoksymon, erytromycyna, famotydyna, furosemid, bursztynian sodowy hydrokortyzonu, insulina, intralipid, metoheksital, metyloprednizolon, bursztynian sodowy prednizolonu, tiopental, trimetoprym i wankomycyna.

Nie wolno mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

Fiolka nieotwarta: 18 miesięcy Po rozcieńczeniu:

Wykazano stabilność chemiczną i fizyczną produktu podczas stosowania w ciągu 72 godzin w temperaturze 30°C. Z mikrobiologicznego punktu widzenia należy zużyć produkt bezpośrednio po rozcieńczeniu. Jeśli roztwór nie został zużyty od razu, odpowiedzialność za warunki i czas przechowywania roztworu przed zastosowaniem ponosi użytkownik/osoba podająca lek i zazwyczaj nie powinny przekraczać 24 godzin i 2-8°C, chyba że rozcieńczanie przeprowadzono w kontrolowanych i potwierdzonych warunkach aseptycznych.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przed otwarciem:

Przechowywać w lodówce (2-8°C).

Przechowywanie poza lodówką:

Bromek rokuroniowy roztwór do wstrzykiwań można również przechowywać poza lodówką w temperaturze do 25°C przez maksymalnie 12 tygodni, a po upływie tego czasu produkt należy wyrzucić. Po przechowywaniu produktu poza lodówką nie należy go umieszczać z powrotem w lodówce. Okres przechowywania nie może przekraczać okresu ważności.

Warunki przechowywania produktu leczniczego po rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolki z bezbarwnego szkła typu I z korkiem z gumy bromobutylowej, z aluminiowym uszczelnieniem i zamknięciem typu Flip-off).

Wielkość opakowań: 10 x 5 ml

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszystkie niewykorzystane resztki roztworu należy usunąć.

Przed użyciem należy obejrzeć roztwór. Należy stosować wyłącznie przejrzyste roztwory, które nie zawierają cząstek stałych.

Wykazano, że bromek rokuroniowy roztwór do wstrzykiwań jest zgodny z: roztworem chlorku sodu 9 mg/ml (0,9%), roztworem glukozy 50 mg/ml (5%), roztworem glukozy 50 mg/ml (5%) w chlorku sodu 9 mg/ml (0,9%), wodą do wstrzykiwań, płynem Ringera z mleczanem i płynem Haemaccel w celu uzyskiwania stężenia 0,5 mg/ml i 2 mg/ml.

Jeśli bromek rokuroniowy jest podawany przez tą samą linię infuzyjną z innymi produktami leczniczymi, ważne jest, aby odpowiednio przepłukać linię infuzyjną (np. NaCl o stężeniu 0,9%) między podaniem bromku rokuronium roztworu do wstrzykiwań i produktów leczniczych, dla których wykazano, że są niezgodne z bromkiem rokuronium oraz dla których nie ustalono zgodności z bromkiem rokuronium.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE

DO OBROTU

MYLAN S.A.S.

117 Allée des Parcs 69800 Saint-Priest Francja

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

21988

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 17/07/2014

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Maj 2015

Rocuronium Mylan