Imeds.pl

Rocuronium Mylan 10 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Rocuronium Mylan, 10 mg/ml roztwór do wstrzykiwań/do infuzji

Rokuroniowy bromek

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Rocuronium Mylan i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rocuronium Mylan

3.    Jak stosować lek Rocuronium Mylan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Rocuronium Mylan

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Rocuronium Mylan i w jakim celu się go stosuje

Rocuronium Mylan należy do grupy leków zwanych lekami zwiotczającymi mięśnie.

W normalnych warunkach nerwy wysyłają sygnały do mięśni za pomocą impulsów. Działanie leku Rocuronium Mylan polega na blokowaniu tych impulsów, dzięki czemu mięśnie rozluźniają się.

Podczas operacji mięśnie pacjenta muszą być całkowicie rozluźnione. Ułatwia to chirurgowi przeprowadzenie zabiegu.

Lek Rocuronium Mylan można również stosować w warunkach znieczulenia w celu ułatwienia wprowadzenia rurki do tchawicy, aby wspomóc oddychanie (mechaniczne wspomaganie oddychania).

Lekarz może także stosować ten lek przez krótki czas jako dodatkowy lek na oddziale intensywnej opieki medycznej (np. w celu wprowadzenia rurki do tchawicy).

Dzieci i młodzież

Lek ten może być podawany dzieciom i młodzieży w wieku do 18 lat (od noworodków urodzonych o czasie do młodzieży), jako dodatek do znieczulenia ogólnego w celu ułatwienia wprowadzenia rurki do tchawicy, aby wspomóc oddychanie (mechaniczna pomoc podczas oddychania) i zapewnić rozluźnienie mięśni podczas zabiegu chirurgicznego.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rocuronium Mylan

Kiedy nie stosować leku Rocuronium Mylan:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na rokuroniowy bromek, jon bromkowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Rocuronium Mylan należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek lek zwiotczający mięśnie,

-    jeśli pacjent ma chorobę nerek, wątroby lub dróg żółciowych,

-    jeśli pacjent ma chorobę serca lub chorobę, która wpływa na krążenie krwi,

-    jeśli pacjent ma obrzęki (nagromadzenie płynu pod skórą, np. w okolicy kostek),

-    jeśli pacjent ma chorobę wpływającą na nerwy i mięśnie (zaburzenia nerwowo-mięśniowe,    np.

poliomyelitis, miastenia, zespół miasteniczny Lamberta-Eatona),

-    jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpił spadek temperatury ciała podczas znieczulenia    (hipotermia),

-    jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiła ciężka gorączka (złośliwa hipertermia) podczas znieczulenia,

-    jeśli pacjent ma gorączkę,

-    jeśli pacjent ma małe stężenie wapnia we krwi (hipokalcemia), spowodowane na przykład przez masywne przetoczenia krwi,

-    jeśli pacjent ma małe stężenie potasu we krwi (hipokaliemia), spowodowane na przykład przez ciężkie wymioty, biegunkę lub przyjmowanie leków moczopędnych,

-    jeśli pacjent ma duże stężenie magnezu we krwi (hipermagnezemia),

-    jeśli pacjent ma małe stężenie białek we krwi (hipoproteinemia),

-    jeśli pacjent jest odwodniony (utrata wody i płynów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu),

-    jeśli pacjent ma zwiększoną ilość kwasów we krwi (kwasica),

-    jeśli pacjent ma zwiększoną ilość dwutlenku węgla we krwi (hiperkapnia),

-    jeśli pacjent ma tendencję do nadmiernego oddychania (hiperwentylacja). Nadmierne oddychanie prowadzi do zmniejszenia stężenia dwutlenku węgla we krwi (zasadowica),

-    jeśli pacjent ma nadmierną utratę masy ciała (wyniszczenie),

-    jeśli pacjent ma nadwagę lub jest w podeszłym wieku,

-    jeśli pacjent ma oparzenia.

Rocuronium Mylan a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, takich jak:

-    antybiotyki,

-    leki przeciwdepresyjne: leki stosowane w leczeniu depresji (np. inhibitory MAO),

-    leki stosowane w leczeniu chorób serca lub wysokiego ciśnienia krwi (np. chinidyna, antagoniści kanałów wapniowych, antagoniści receptorów adrenergicznych (np. beta-adrenolityki),

-    leki moczopędne (leki, które zwiększają objętość moczu),

-    niektóre leki przeczyszczające, takie jak sole magnezowe,

-    chinina (stosowana w leczeniu bólu i zakażeń),

-    leki stosowane w leczeniu padaczki (np. fenytoina, karbamazepina),

-    kortykosteroidy,

-    leki stosowane w leczeniu miastenii (neostygmina, pirydostygmina),

-    witamina B1 (tiamina),

-    azatiopryna (stosowana w zapobieganiu odrzuceniu przeszczepów i leczeniu chorób autoimmunologicznych),

-    teofilina (stosowana w leczeniu astmy),

-    noradrenalina (hormon wpływający na ciśnienie krwi i inne funkcje organizmu),

-    potasu chlorek,

-    wapnia chlorek ,

-    leki stosowane w leczeniu lub zapobieganiu zakażenia wirusowego (inhibitory proteazy).

Uwaga:

Podczas zabiegu pacjent może otrzymać także inne leki, które mogą wpływać na działanie leku Rocuronium Mylan. Należą do nich pewne leki znieczulające (np. leki do znieczulenia miejscowego, wziewne leki znieczulaj ące), inne leki zwiotczaj ące mięśnie, protamina, która odwraca działanie przeciwzakrzepowe (zapobieganie powstawaniu zakrzepów krwi) heparyny. Lekarz weźmie to pod uwagę podejmując decyzję, jaką dawkę rokuronium podać pacjentowi.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Dane dotyczące stosowanie leku Rocuronii bromidum Stride u kobiet w ciąży są bardzo ograniczone i brak danych dotyczących stosowania u kobiet karmiących piersią. Lek Rocuronium Mylan można podawać kobietom w okresie ciąży lub karmiącym piersią wyłącznie, jeśli lekarz zdecyduje, że korzyści wynikające z leczenia przewyższają ryzyko.

Lek ten może być stosowany podczas zabiegu cesarskiego cięcia.

Brak jest danych dotyczących wpływu tego leku na płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Rocuronium Mylan wywiera znaczący wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Stąd nie zaleca się prowadzenia pojazdu lub obsługiwania potencjalnie niebezpiecznych maszyn podczas pierwszych 24 godzin po całkowitym ustąpieniu działania tego leku.

Lekarz doradzi pacjentowi, kiedy może ponownie rozpocząć prowadzenie pojazdu i obsługiwanie maszyn. Po leczeniu w drodze do domu pacjentowi zawsze musi towarzyszyć odpowiedzialna osoba dorosła.

Lek Rocuronium Mylan zawiera sód

Ten lek zawiera sód w ilości mniejszej niż 1 mmol (23mg mg) na dawkę, tzn. jest „praktycznie pozbawiony sodu”.

3.    Jak stosować lek Rocuronium Mylan

Lek jest podawany pacjentowi przez anestezjologa. Jest on podawany dożylnie w pojedynczym wstrzyknięciu lub infuzji ciągłej (przez dłuższy czas) do żyły. Zazwyczaj podaje się dawkę 0,6 mg na kg masy ciała, a działanie leku utrzymuje się przez 30 do 40 minut. Podczas zabiegu chirurgicznego działanie Rocuronium Mylan będzie nieustannie kontrolowane

Jeśli będzie to konieczne, pacjent otrzyma dodatkowe dawki. Anestezjolog dostosuje dawkę do potrzeb pacjenta. Zależy ona od wielu czynników, takich jak wpływ innych leków (wzajemne oddziaływanie leków na siebie), przybliżona długość zabiegu chirurgicznego, jak również wiek i stan kliniczny pacjenta.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Lek ten można podawać noworodkom (w wieku do 28 dni), niemowlętom (od 28 dni do < 3 miesięcy), małym dzieciom (od >3 miesięcy do < 2 lat), dzieciom (od 2 do 11 lat) i młodzieży (od 12 do <17 lat).

Anestezjolog dostosuje dawkę zgodnie z potrzebami dziecka. Lekarz weźmie pod uwagę, że w przypadku dzieci może być konieczne podawanie infuzji z większą szybkością.

Doświadczenie z rokuroniowym bromkiem w szczególnym rodzaju techniki anestezyjnej zwanym szybką intubacją w przypadku dzieci i młodzieży jest ograniczone. Stąd rokuroniowy bromek nie jest zalecany do stosowania w tym celu u dzieci i młodzieży.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Rocuronium Mylan

Anestezjolog będzie starannie monitorować pacjenta podczas zabiegu, dlatego też jest mało prawdopodobne, aby pacjent otrzymał zbyt dużą dawkę leku Rocuronium Mylan. Jeżeli jednak tak się stanie i płuca pacjenta nie będą pracować, anestezjolog upewni się, że sztuczne oddychanie będzie kontynuowane, aż pacjent będzie mógł sam oddychać. Konieczne może być wówczas kontynuowanie znieczulenia pacjenta , jednak jest to w tej sytuacji spodziewane.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4.


Możliwe działania niepożądane

Reakcje nadwrażliwości (reakcje alergiczne) są rzadkie, tzn. mogą występować u najwyżej 1 osoby na 1000, ale mogą zagrażać życiu. Reakcja nadwrażliwości może obejmować wysypkę, świąd, zaburzenia oddychania lub obrzęk twarzy, j ęzyka, warg lub gardła.

W razie wystąpienia jednej lub więcej z tych reakcji, należy niezwłocznie poinformować lekarza lub pielęgniarkę.

Inne możliwe działania niepożądane obejmują:

Bardzo często (może wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

-    ból w miejscu wstrzyknięcia

Bardzo rzadko (może wystąpić u maksymalnie 1 na 10 000 osób):

-    zwiększone stężenie histaminy we krwi,

-    przyspieszona czynność serca (częstoskurcz)*

-    świszczący oddech (skurcz oskrzeli),

-    świąd lub wysypka,

-    rozległa, ciężka wysypka (wyprysk),

-    przedłużone działanie zwiotczaj ące mięśnie (przedłużony blok nerwowo-mięśniowy),

-    obniżenie ciśnienia krwi (niedociśnienie),

-    obrzęk naczynioruchowy,

-    pokrzywka,

-    utrata możliwości poruszania    się (porażenie),

-    niewydolność krążenia (zapaść krążeniowa i wstrząs),

-    reakcja anafilaktyczna/wstrząs (zagrażaj ąca życiu reakcja alergiczna).

*Badania kliniczne sugeruj ą, że zwiększenie częstości skurczów serca u dzieci i młodzieży występuje często i może pojawić się maksymalnie u 1 na 10 pacjentów.

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    niewydolność oddechowa,

-    zatrzymanie oddechu (bezdech),

-    osłabienie mięśni.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

5.    Jak przechowywać lek Rocuronium Mylan

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na fiolce po skrócie „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przed otwarciem:

Przechowywać w lodówce (2-8°C).

Przechowywanie poza lodówką:

Lek ten można również przechowywać poza lodówką w temperaturze do 25°C przez maksymalnie 12 tygodni, a po upływie tego czasu produkt należy wyrzucić. Po przechowywaniu produktu poza lodówką nie należy go umieszczać z powrotem w lodówce. Okres przechowywania nie może przekraczać okresu ważności.

Po rozcieńczeniu: Wykazano stabilność chemiczną i fizyczną produktu podczas stosowania w ciągu 72 godzin w temperaturze 30°C. Z mikrobiologicznego punktu widzenia należy zużyć produkt bezpośrednio

po rozcieńczeniu. Jeśli roztwór nie został zużyty od razu, odpowiedzialność za warunki i czas przechowywania roztworu przed zastosowaniem ponosi użytkownik/osoba podająca lek i zazwyczaj nie powinny przekraczać 24 godzin i 2-8°C, chyba że rozcieńczanie przeprowadzono w kontrolowanych i potwierdzonych warunkach aseptycznych.

Do jednorazowego użytku.

Nie stosować leku Rocuronium Mylan, jeśli zauważy się obecność cząstek lub oznaki zepsucia.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Rocuronium Mylan

-    Substancją czynną jest rokuroniowy bromek.

Każdy ml roztworu do wstrzykiwań/ do infuzji zawiera 10 mg rokuroniowego bromku.

Każda fiolka o pojemności 5 ml zawiera 50 mg rokuroniowego bromku.

-    Pozostałe składniki to: sodu octan trójwodny, sodu chlorek, kwas octowy lodowaty, sodu wodorotlenek i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Rocuronium Mylan i co zawiera opakowanie

Rocuronium Mylan jest przejrzystym roztworem, bezbarwnym do żółtego lub pomarańczowego. Roztwór jest pakowany w fiolkach z bezbarwnego szkła typu I z korkiem z gumy bromobutylowej, z aluminiowym uszczelnieniem i zamknięciem typu flip-off.

Rocuronium Mylan jest dostępny w opakowaniach po 10 fiolek zawieraj ących 5 ml roztworu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

MYLAN S.A.S.

117 Allee des Parcs 69800 Saint-Priest Francja

Wytwórca

Pharmadox Healthcare Ltd.

KW20A Kordin Industrial Park, Paola, PLA 3000, Malta

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

AT Rocuroniumbromid Mylan 10 mg/ml Injektionslósung/Infusionslósung DE Rocuroniumbromid Mylan 10 mg/ml Injektionslósung/Infusionslósung DK Rocuronium Mylan 10 mg/ml injektions-/infusionsv^ske, oplosning FI Rocuronium Mylan 10 mg/ml Injektio-/infuusioneste, liuos IT Rocuronio Mylan

NL Rocuroniumbromide Mylan 10 mg/ml, oplossing voor injectie/infusie PL Rocuronium Mylan

SE Rocuronium Mylan 10 mg/ml Injektions-/infusionsvatska, lósning UK Rocuronium bromide 10 mg/ml solution for injection/infusion

Data zatwierdzenia ulotki: maj 2015

<.................................................................................................................>

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia: INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA DO UŻYCIA Rocuronium Mylan 10 mg/ml roztwór do wstrzykiwań / do infuzji

Rocuronium Mylan jest podawany dożylnie (iv.) w bolusie lub w infuzji ciągłej. Podanie powinno rozpocząć się natychmiast po wymieszaniu i zakończyć w ciągu 24 godzin.

Rocuronium Mylan powinien być podawany wyłącznie przez doświadczony personel medyczny, wykwalifikowany w stosowaniu środków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe. Muszą być dostępne do niezwłocznego zastosowania odpowiednie wyposażenie oraz personel do przeprowadzania intubacji wewnątrztchawicznej i wentylacji mechanicznej.

Niezgodności farmaceutyczne

Po dodaniu Rocuronium Mylan do roztworów zawieraj ących następuj ące substancje czynne zaobserwowano niezgodności fizyczne:

amfoterycyna, amoksycylina, azatiopryna, cefazolina, kloksacylina, deksametazon, diazepam, enoksymon, erytromycyna, famotydyna, furosemid, bursztynian sodowy hydrokortyzon, insulina, intralipid, metoheksytal, metyloprednizolon, prednizolonu bursztynian sodowy, tiopental, trimetoprym i wankomycyna.

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych w następnych punktach.

Mieszanie z innymi produktami:

Wykazano, że Rocuronium Mylan jest zgodny z: roztworem chlorku sodu 9 mg/ml (0,9%), roztworem glukozy 50 mg/ml (5%), roztworem glukozy 50 mg/ml (5%) w chlorku sodu 9 mg/ml (0,9%), wodą do wstrzykiwań, płynem Ringera z mleczanem i płynem Haemaccel w celu uzyskiwania stężenia 0,5 mg/ml i 2 mg/ml.

Jeśli Rocuronium Mylan jest podawany przez tą samą linię infuzyjną z innymi produktami leczniczymi, ważne jest, aby odpowiednio przepłukać linię infuzyjną (np. NaCl o stężeniu 0,9%) między podaniem Rocuronium Mylan i produktów leczniczych, dla których wykazano, że są niezgodne z Rocuronium Mylan oraz dla których nie ustalono zgodności z Rocuronium Mylan.

Okres ważności

Fiolka nieotwarta: 18 miesięcy

Po rozcieńczeniu: Wykazano stabilność chemiczną i fizyczną produktu podczas stosowania w ciągu 72 godzin w temperaturze 30°C. Z mikrobiologicznego punktu widzenia należy zużyć produkt bezpośrednio po rozcieńczeniu. Jeśli roztwór nie został zużyty od razu, odpowiedzialność za warunki i czas przechowywania roztworu przed zastosowaniem ponosi użytkownik/osoba podaj ąca lek i zazwyczaj nie powinny przekraczać 24 godzin i 2-8°C, chyba że rozcieńczanie przeprowadzono w kontrolowanych i potwierdzonych warunkach aseptycznych.

Informacje dotyczące przechowywania

Przed otwarciem:

Przechowywać w lodówce (2-8°C).

Przechowywanie poza lodówką:

Bromek rokuroniowy roztwór do wstrzykiwań można również przechowywać poza lodówką w temperaturze do 25°C przez maksymalnie 12 tygodni, a po upływie tego czasu produkt należy wyrzucić. Po przechowywaniu produktu poza lodówką nie należy go umieszczać z powrotem w lodówce. Okres przechowywania nie może przekraczać okresu ważności.

Specjalne środki ostrożności dotyczące postępowania

Wyłącznie do podania dożylnego w postaci bolusu lub infuzji ciągłej.

Podanie powinno rozpocząć się natychmiast po wymieszaniu i zakończyć w ciągu 24 godzin.

Ten produkt leczniczy jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego stosowania. Wszelkie niezużyte resztki roztworu należy wyrzucić.

Przed użyciem należy obejrzeć roztwór. Należy stosować wyłącznie przejrzyste roztwory, które nie zawierają cząstek stałych.

Utylizacja

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.