+ iMeds.pl

Roferon-a 9 mln j.m./0,5 mlUlotka Roferon-a

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Roferon-A 9 milionów jednostek międzynarodowych (j.m.)/0,5 ml roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

Interferonum alfa-2a

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Roferon-A i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Roferon-A

3.    Jak stosować lek Roferon-A

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Roferon-A

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Roferon-A i w jakim celu się go stosuje

Lek Roferon-A zawiera substancję przeciwwirusową o nazwie interferon alfa-2a, która jest podobna do naturalnego interferonu wytwarzanego w organizmie w celu obrony przed zakażeniami wirusowymi, nowotworami. Po wykryciu zagrożenia Roferon-A modyfikuje, spowalnia, hamuje lub zmienia wzrost lub funkcje czynników je wywołujących.

Roferon-A jest wskazany w leczeniu:

-    przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B i C (zakażenia wirusowe),

-    nowotworów z komórek krwi (chłoniak skórny z limfocytów T, białaczka włochatokomórkowa i przewlekła faza białaczki szpikowej),

-    niektórych innych postaci nowotworu (rak nerki, mięsak Kaposiego w przebiegu AIDS, chłoniak nieziarniczy typu grudkowego i czerniak złośliwy).

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przyczyny stosowania leku Roferon-A należy omówić chorobę i sposoby jej leczenia z lekarzem.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Roferon-A

Kiedy nie stosować leku Roferon-A:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na interferon alfa-2a lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

-    jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie choroby serca, obecnie lub w przeszłości,

-    jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność nerek lub wątroby,

-    jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności szpiku,

-    jeśli u pacjenta stwierdzono niepoddające się leczeniu napady drgawek, np. w przebiegu padaczki i (lub) inne zaburzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego,

-    jeśli u pacjenta stwierdzono przewlekłe zapalenie wątroby z zaawansowaną, niewyrównaną niewydolnością lub marskością wątroby,

-    jeśli pacjent jest lub był niedawno leczony z powodu przewlekłego zapalenia wątroby lekami osłabiającymi czynność układu immunologicznego.

Lek Roferon-A nie jest odpowiednim lekiem dla dzieci, ponieważ zawiera jako substancję pomocniczą alkohol benzylowy w ilości 10 mg/ml roztworu. Z tego powodu leku Roferon-A nie należy podawać wcześniakom ani noworodkom. Lek może powodować zatrucia i reakcje alergiczne u niemowląt i dzieci do 3 lat.

W przypadku niektórych chorób Roferon-A może być stosowany w skojarzeniu z innymi lekami. W takiej sytuacji lekarz wyjaśni wszelkie dodatkowe ważne informacje dotyczące stosowania leku Roferon-A.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Roferon-A należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Należy poinformować lekarza:

-    o zaburzeniach lub chorobach psychicznych, obecnie lub w przeszłości,

-    o łuszczycy (choroba, której objawami są nawracające, suche, nieregularne, łuszczące się zmiany skórne),

-    o chorobach nerek, serca lub wątroby,

-    o chorobach autoimmunologicznych, np. chorobach tarczycy, zapaleniu naczyń krwionośnych, obecnie lub w przeszłości,

-    o przeprowadzonym lub planowanym w najbliższej przyszłości przeszczepieniu narządu (np. nerki) lub szpiku kostnego,

-    o stwierdzonej lub podejrzewanej ciąży,

-    o małej liczbie krwinek,

-    o cukrzycy (choroba objawiająca się wysokim stężeniem glukozy we krwi),

-    o innych chorobach krwi,

-    o leczeniu z powodu przewlekłego zapalenia wątroby typu C,

-    o zakażeniu wirusem HIV i leczeniu lekami przeciwretrowirusowymi,

-    o przyjmowaniu jakichkolwiek innych leków (w tym również leków, które nie zostały przepisane przez lekarza).

Należy poinformować lekarza o chorobie krwi lub cukrzycy. W takim przypadku lekarz może zlecić pobieranie próbek krwi w stałych odstępach czasu, w celu sprawdzenia jej składu, który może się zmienić podczas terapii. Na podstawie uzyskanych wyników badań krwi lekarz może ustalić nową dawkę leku Roferon-A lub innych leków przyjmowanych w tym samym czasie.

Ciężka reakcja alergiczna. Jeśli podczas stosowania leku Roferon-A wystąpią objawy ciężkiej reakcji alergicznej (takie jak trudności w oddychaniu, świszczący oddech lub pokrzywka), należy natychmiast zgłosić się po pomoc lekarską.

Gorączka lub zakażenie. Jeśli w trakcie terapii lekiem Roferon-A wystąpi utrzymująca się gorączka lub inne objawy zakażenia (szczególnie dotyczy to pacjentów ze zmniejszoną liczbą białych krwinek), należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Lekarz wdroży odpowiednie leczenie zakażenia i rozważy zakończenie terapii lekiem Roferon-A.

Zaburzenia psychiczne. Jeśli w trakcie leczenia lekiem Roferon-A wystąpią objawy depresji, takie jak smutek, uczucie beznadziejności, bezwartościowości, niezdolność do radzenia sobie z codziennymi obowiązkami lub myśli samobójcze, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Zaburzenia widzenia. Jeśli w trakcie leczenia lub po zakończeniu leczenia lekiem Roferon-A wystąpi pogorszenie ostrości lub utrata widzenia, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

Inne leki i Roferon-A

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Ich działanie może się nasilić, osłabić lub zmienić podczas jednoczesnego podawania interferonów.

Stężenie teofiliny, leku z grupy ksantyn stosowanego w leczeniu astmy oskrzelowej, może się zwiększyć w osoczu podczas jednoczesnego podawania interferonu, co może wymagać dostosowania dawki przez lekarza.

Pacjenci ze współistniejącym zakażeniem HIV: kwasica mleczanowa i pogorszenie czynności wątroby są działaniami niepożądanymi związanymi ze stosowaniem aktywnej terapii przeciwretrowirusowej (HAART) i leczeniem zakażenia HIV.

Jednoczesne stosowanie terapii HAART i terapii skojarzonej (interferon z rybawiryną) może zwiększać ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej lub niewydolności wątroby. Lekarz będzie obserwował pacjenta pod kątem wystąpienia objawów przedmiotowych i podmiotowych tych schorzeń. Należy zapoznać się z ulotką dla pacjenta dołączoną do opakowania rybawiryny.

Leki działające na ośrodkowy układ nerwowy. Ponieważ lek Roferon-A może wpływać niekorzystnie na czynność ośrodkowego układu nerwowego, może dochodzić do interakcji (oddziaływania) ze stosowanymi równocześnie lekami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy. Objawy toksycznego działania na układ nerwowy, krew i serce leków podawanych jednocześnie lub przed zastosowaniem interferonów mogą się nasilić.

Badania diagnostyczne

W przypadku planowanych badań krwi należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę wykonującą badanie o stosowaniu leku Roferon-A, ponieważ lek Roferon-A może wpływać (niezbyt często lub rzadko) na wyniki badań krwi.

Ciąża i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować leku Roferon-A w przypadku stwierdzonej, podejrzewanej lub planowanej ciąży, chyba że lekarz zaleci inaczej. Lek może mieć niekorzystny wpływ na dziecko. Podczas trwania terapii lekiem Roferon-A zarówno pacjenci, jak i ich partnerzy powinni stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży (antykoncepcji).

Podczas stosowania leku Roferon-A w skojarzeniu z rybawiryną pacjenci obojga płci muszą stosować podczas współżycia seksualnego szczególne środki zapobiegania ciąży, ponieważ rybawiryna może się okazać bardzo szkodliwa dla nienarodzonego dziecka:

-    kobiety w wieku rozrodczym przyjmujące lek Roferon-A w skojarzeniu z rybawiryną muszą mieć ujemny wynik testu ciążowego przed rozpoczęciem leczenia, co miesiąc w trakcie terapii i przez 4 miesiące od zakończenia leczenia. Zarówno kobieta, jak i jej partner muszą stosować skuteczną metodę antykoncepcji podczas trwania leczenia i przez 4 miesiące po zakończeniu terapii. Należy to omówić z lekarzem prowadzącym.

-    mężczyźni przyjmujący Roferon-A w skojarzeniu z rybawiryną muszą stosować prezerwatywę podczas stosunku płciowego z kobietą w ciąży. Zmniejszy to ryzyko przedostania się rybawiryny do organizmu kobiety. Jeżeli partnerka leczonego mężczyzny nie jest w ciąży, ale jest w wieku rozrodczym, musi mieć wykonywany test ciążowy co miesiąc przez cały okres leczenia i przez 7 miesięcy po jego zakończeniu. Zarówno mężczyzna, jak i jego partnerka muszą stosować skuteczną metodę antykoncepcji przez okres terapii i przez 7 miesięcy od jej zakończenia. Należy to omówić z lekarzem prowadzącym.

Karmienie piersią

W okresie karmienia piersią, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Nie wiadomo, czy Roferon-A jest wydzielany z mlekiem matki. Należy omówić z lekarzem decyzję, czy zaprzestać karmienia piersią, czy też odstawić lek. Podczas stosowania leczenia skojarzonego z rybawiryną należy zapoznać się z ulotką dla pacjenta dołączoną do opakowania rybawiryny.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie prowadzić pojazdów i nie obsługiwać maszyn, jeżeli w trakcie leczenia lekiem Roferon-A pacjent odczuwa senność, zmęczenie lub ma zaburzenia orientacji.

Lek Roferon-A zawiera alkohol benzylowy

Roferon-A zawiera alkohol benzylowy: nie podawać wcześniakom i niemowlętom. Lek może powodować zatrucia i reakcje alergiczne u niemowląt i dzieci w wieku do 3 lat.

Produkt zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na 0,5 ml, co oznacza, że lek uznaje się za „wolny od sodu”.

3. Jak stosować lek Roferon-A

Ten lek należy zawsze należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Roferon-A może być podawany przez lekarza lub pielęgniarkę. Pielęgniarka lub lekarz może również wyjaśnić, w jaki sposób pacjent może sam sobie podawać lek. Nie należy stosować leku samodzielnie bez wcześniejszego przeszkolenia. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką.

Roferon-A w ampułkostrzykawce jest przeznaczony do wstrzyknięć podskórnych. Instrukcja dotycząca przygotowania leku do samodzielnego podawania znajduje się na końcu tej ulotki.

Ampułkostrzykawka jest przeznaczona do jednorazowego użycia.

Dawkowanie leku Roferon-A

Odpowiednią dawkę leku ustala lekarz. Dawka leku Roferon-A zależy od leczonej choroby oraz występujących działań niepożądanych.

Dawka nie powinna zazwyczaj przekraczać 36 mln j.m. (jednostek międzynarodowych) na dobę.

Jeżeli działanie leku wydaje się za silne lub za słabe, należy skonsultować się z lekarzem. Nie należy zmieniać dawki bez konsultacji z lekarzem.

Zalecana dawka to:

Białaczka włochatokomórkowa

3 mln j.m. na dobę przez 16 do 24 tygodni.

Przewlekła faza białaczki szpikowej

. do 9 mln j.m. raz na dobę w ciągu początkowych 12


Dawka jest na ogół zwiększana z 3 mln j.m tygodni.

Chłoniak skórny z limfocytów T

. do 18 mln j.m. raz na dobę w ciągu początkowych 12


Dawkajest na ogół zwiększana z 3 mln j.m tygodni.

Mięsak Kaposiego w przebiegu AIDS

Dawkaj est na ogół zwiększana z 3 mln j.m. do 18 mln j.m. raz na dobę, do maksymalnej dawki 36 mln j.m. w ciągu początkowych 10 - 12 tygodni.

Rak nerki

Roferon-A w skojarzeniu z winblastyną

Dawka j est na ogół zwiększana z 3 mln j.m. do 18 mln j .m. trzy razy na tydzień w ciągu początkowych 12 tygodni.

Roferon-A w skojarzeniu z bewacyzumabem (Avastin)

9 mln j.m. podskórnie trzy razy na tydzień do progresji choroby lub maksymalnie przez 1 rok.

Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B

2,5 mln j.m./m2 do 5 mln j.m./m2 powierzchni ciała, trzy razy w tygodniu przez 4 do 6 miesięcy.

Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C

3 mln j.m. do 6 mln j.m. trzy razy na tydzień przez 6 - 12 miesięcy.

Chłoniak grudkowy nieziarniczy (z chemioterapią)

6 mln j.m./m2 powierzchni ciała od 22. do 26. dnia każdego 28-dniowego cyklu.

Czerniak złośliwy

3 mln j.m. trzy razy na tydzień przez 18 miesięcy.

Jeśli odpowiedź na początkowe leczenie lekiem Roferon-A jest dobra, lekarz może podjąć decyzję o kontynuacji terapii przez dłuższy czas (terapia podtrzymująca) i odpowiednio zmodyfikować dawkowanie.

Lek Roferon-A w skojarzeniu z rybawiryną w przewlekłym wirusowym zapaleniu wątroby typu C Podczas jednoczesnego stosowania leku Roferon-A i rybawiryny należy przestrzegać dawkowania zaleconego przez lekarza.

Stosowanie u dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Roferon-A u dzieci, ponieważ bezpieczeństwo i skuteczność leku w tej grupie wiekowej nie zostały ustalone.

Lekarz poinformuje, kiedy należy przerwać stosowanie leku Roferon-A. W niektórych chorobach konieczne jest kilkuletnie leczenie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Roferon-A

Należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, bądź udać się do najbliższego szpitala.

Pominięcie zastosowania leku Roferon-A

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Roferon-A

Nie należy przerywać stosowania leku Roferon-A bez wcześniejszego uzgodnienia z lekarzem prowadzącym, ponieważ może to spowodować nawrót lub nasilenie objawów choroby.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Możliwe działania niepożądane

4.


Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy jak najszybciej poinformować lekarza, jeśli wystąpią następujące ciężkie działania niepożądane. Możliwe, że konieczna będzie pilna pomoc lekarska:

-    objawy nasilonej reakcji alergicznej (takie jak trudności z oddychaniem, świszczący oddech lub pokrzywka) podczas stosowania leku,

-    pogorszenie ostrości wzroku podczas terapii lekiem Roferon-A lub po jej zakończeniu,

-    objawy depresji (takie jak smutek, zła samoocena lub myśli samobójcze) podczas terapii lekiem Roferon-A.

Inne możliwe działania niepożądane:

Bardzo często mogą wystąpić objawy grypopodobne, np. zmęczenie, dreszcze, bóle mięśni lub stawów, ból głowy, nasilone pocenie i gorączka. Objawy te na ogół ustępują po zażyciu paracetamolu. Lekarz zaleci zastosowanie odpowiedniej jego dawki. Objawy te zazwyczaj ulegają osłabieniu podczas dalszego leczenia.

Inne bardzo częste działania niepożądane mogące dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów to:

-    zmniejszenie liczby białych krwinek. To działanie niepożądane może objawić się zwiększoną ilością zakażeń

-    utrata apetytu

-    nudności

-    zmniejszenie stężenia wapnia we krwi

-    biegunka

-    zmniejszenie apetytu

-    przerzedzenie włosów lub łysienie (zazwyczaj odwracalne po odstawieniu leku)

-    objawy grypopodobne włączając uczucie zmęczenia, gorączkę i dreszcze

-    ból głowy

-    nasilone pocenie

-    ból mięśni

-    ból stawów

Częste działania niepożądane mogące dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 pacjentów to:

-    zmniejszenie liczby krwinek czerwonych lub niedokrwistość (do objawów należy uczucie zmęczenia, bladość oraz duszność)

-    zmniejszenie liczby płytek krwi (do objawów należą drobne siniaki na ciele lub krwawienie)

-    zmiany liczby płytek krwi i krwinek czerwonych występują z większym prawdopodobieństwem, jeśli pacjent jest poddany terapii przeciwnowotworowej, w tym chemioterapii, lub ma osłabioną czynność szpiku kostnego. Skład krwi zazwyczaj powraca do normy po odstawieniu leku Roferon-A.

-    nieregularne uderzenia serca

-    uczucie kołatania serca

-    zasinienie skóry lub ust (spowodowane brakiem tlenu we krwi)

-    wymioty lub nudności

-    ból brzucha

-    suchość w ustach

-    uczucie goryczy w ustach lub zaburzenia smaku

-    ból w klatce piersiowej

-    obrzęk

-    zmniej szenie masy ciała.

Niezbyt częste działania niepożądane mogące dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 pacjentów to:

-    odwodnienie, zaburzenia równowagi elektrolitowej (nieprawidłowe stężenie jonów sodu lub potasu we krwi)

-    depresja

-    lęk

-    zmiany lub zaburzenia zachowania

-    nerwowość

-    zaburzenia pamięci

-    zaburzenia snu

-    osłabienie mięśni

-    zmiany odczuwania przez skórę, mrowienie, drętwienie

-    zawroty głowy

-    drżenie rąk

-    ospałość lub senność

-    zapalenie spojówek lub zaczerwienienie oczu

-    zaburzenia widzenia

-    przejściowe podwyższone lub zmniejszone ciśnienie tętnicze krwi

-    świąd

-    łuszczyca lub pogorszenie łuszczycy

-    białko w moczu, zwiększona liczba komórek w moczu

-    zwiększona aktywność enzymów wątrobowych oraz fosfatazy zasadowej we krwi.

Rzadkie działania niepożądane mogące dotyczyć nie więcej niż 1 na 1 000 pacjentów to:

-    zapalenie płuc

-    opryszczka na wardze

-    opryszczka narządów płciowych

-    znaczne zmniejszenie liczby białych krwinek (granulocytów) we krwi, lekarz może określić to działanie niepożądane jako agranulocytoza)

-    nieprawidłowy rozpad czerwonych krwinek (lekarz może określić to działanie niepożądane jako niedokrwistość hemolityczna)

-    zaburzenia autoimmunologiczne (system odpornościowy atakuje własne komórki)

-    reakcje nadwrażliwości takie jak pęcherze, opuchlizna twarzy, warg lub gardła, sapanie i reakcje typu alergicznego

-    niedoczynność tarczycy lub nadczynność tarczycy

-    zwiększone stężenie cukru we krwi wykazane w badaniach laboratoryjnych lub cukrzyca (choroba objawiająca się podwyższonym stężeniem cukru we krwi)

-    samobójstwo, próby i myśli samobójcze, samookaleczenia

-    śpiączka

-    udar drgawki

-    przemijające zaburzenia wzwodu (zaburzenia funkcji seksualnych u mężczyzn)

-    zaburzenia widzenia spowodowane słabym przepływem krwi w oku (lekarz może określić to działanie niepożądane jako niedokrwienna retinopatia)

-    zawał serca

-    niewydolność serca

-    zatrzymanie krążenia i oddychania

-    zatrzymanie płynów w płucach (mogące powodować problemy z oddychaniem)

-    zapalenie naczyń

-    duszność

-    kaszel

-    zapalenie trzustki

-    nasilona perystaltyka jelit (może powodować biegunkę)

-    zaparcia

-    zgaga

-    wzdęcia z oddawaniem wiatrów

-    zaburzenia czynności wątroby prowadzące do ciężkich nieprawidłowości takich jak niewydolność wątroby lub zapalenie wątroby

-    wysypka

-    suchość skóry

-    krwawienia z nosa

-    suchość błon śluzowych nosa, katar

-    choroba autoimmunologiczna, w której układ odpornościowy atakuje własne komórki i tkanki, w wyniku czego dochodzi do uszkodzenia różnych narządów (toczeń rumieniowaty układowy)

-    zapalenie stawów lub ból stawów

-    niewydolność nerek lub zaburzenia czynności nerek (głównie u pacjentów z rakiem, u których wystąpiła choroba nerek)

-    zmiany w wynikach badań laboratoryjnych określających czynność nerek

-    zmiany w wynikach badań laboratoryjnych określających wartości związków chemicznych takich jak kwas moczowy i dehydrogenaza mleczanowa.

Bardzo rzadkie działania niepożądane mogące dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów to:

-    choroba autoimmunologiczna, w której układ odpornościowy atakuje własne płytki krwi (komórki odpowiedzialne za krzepnięcie krwi). Może to prowadzić do znacznego zmniejszenia liczby płytek krwi objawiającego się drobnymi siniakami lub plamami na skórze

-    sarkoidoza (choroba spowodowana stanem zapalnym tkanek organizmu. Choroba ta może dotyczyć każdej części ciała, lecz często rozpoczyna się w płucach lub w węzłach chłonnych.)

-    zwiększone stężenie we krwi triglicerydów i lipidów

-    uszkodzenie siatkówki (tylna część gałki ocznej) lub uszkodzenie tętnicy siatkówki mogące prowadzić do zaburzeń widzenia lub utraty wzroku

-    obrzęk tarczy nerwu wzrokowego w tylnej części gałki ocznej

-    zaburzenia widzenia związane z nieprawidłowym działaniem nerwu wzorkowego w tylnej części gałki ocznej

-    pogorszenie lub nawrót choroby wrzodowej oraz krwawienie z przewodu pokarmowego

-    reakcja w miejscu wstrzyknięcia takie jak zaczerwienie, obrzęk i ból mogące prowadzić do martwica w miej scu wstrzyknięcia

-    zaburzenia psychiczne takie jak problemy z myśleniem, koncentracją, zaburzenia osobowości oraz świadomości, wszystkie mogące świadczyć o chorobie zwanej encefalopatią

Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością:

-    odrzucenie przeszczepu

Lekarz może podjąć decyzję o leczeniu lekiem Roferon-A oraz innymi lekami. W takim przypadku mogą

wystąpić dodatkowe działania niepożądane. Lekarz udzieli wtedy wszelkich koniecznych wyjaśnień.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Roferon-A

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Lek przechowywać w temperaturze 2 - 8°C. Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Nie zamrażać.

Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się, że roztwór leku jest mętny lub zawiera jakiekolwiek zanieczyszczenia albo, gdy roztwór leku ma inne zabarwienie niż bezbarwne do jasnożółtego.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Roferon-A

-    Substancją czynną leku jest interferon alfa-2a, 9 mln j .m./0,5 ml.

-    Pozostałe składniki leku to: sodu chlorek, amonu octan, alkohol benzylowy (10 mg/1 ml), polisorbat 80, kwas octowy lodowaty, sodu wodorotlenek, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Roferon-A i co zawiera opakowanie

Lek Roferon-A jest dostępny w postaci roztworu do wstrzykiwań (0,5 ml w ampułkostrzykawce). Opakowanie zawiera 1 ampułkostrzykawkę z igłą.

Roztwór jest przejrzysty, bezbarwny do jasnożółtego.

Podmiot odpowiedzialny

Roche Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39 B 02-672 Warszawa tel. 22 345 18 88; fax 22 345 18 74

Wytwórca

Roche Pharma AG Emil-Barell-Strasse 1 D-79639 Grenzach-Wyhlen Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego. Data ostatniej aktualizacji ulotki:

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA LEKU DO SAMODZIELNEGO PODAWANIA

Ilustrowane instrukcje dotyczące podskórnego wstrzyknięcia leku Roferon-A w ampułkostrzykawce

Ampułkostrzykawka z roztworem do wstrzykiwań Igła do podskórnego wstrzyknięcia

tłok


Í


kapturek ochronny    tylna nakładka “™

í    Í


osłonka


Í


Uwaga: Przed podaniem należy pozostawić roztwór do ogrzania w temperaturze pokojowej.


1

Wyjąć igłę z opakowania. Zdjąć tylną nakładkę z igły. Następnie wyjąć ampułkostrzykawkę z opakowania i zdjąć kapturek ochronny.

Nałożyć igłę na ampułkostrzykawkę. Zdjąć osłonkę z igły (patrz ry§. 1).    Rys. 1
2

Trzymać

ampułkostrzykawkę z igłą skierowaną pionowo ku górze. Ostrożnie wycisnąć powietrze, dociskając tłok. _Rys. 2


3

Lek Roferon-A można wstrzyknąć w udo lub w dolną część brzucha. Zaleca się, by każde wstrzyknięcie podawać w innym miejscu.


Rys. 35


Złapać skórę między kciukiem a palcem wskazującym i wbić całą igłę w skórę pod kątem około 45° (patrz rys. 5).

Pociągnąć lekko tłok ampułkostrzykawki. Pojawienie się w niej krwi oznacza, że zostało przebite naczynie krwionośne. Jeśli tak się stanie, nie wolno wstrzykiwać leku Roferon-A.

Należy wyrzucić niewykorzystaną ampułkostrzykawkę i igłę oraz wykonać wstrzyknięcie w innym miejscu za pomocą nowej igły i ampułkostrzykawki._6


Wstrzykiwać lek Roferon-A pod skórę, ze stałą siłą, aż do momentu całkowitego opróżnienia ampułkostrzykawki.    Rys 67


W celu usunięcia ampułkostrzykawki należy lekko nacisnąć miejsce wstrzyknięcia gazikiem nasączonym alkoholem i wyjąć igłę pod małym kątem.Rys. 7


Ampułkostrzykawki są przeznaczone do jednorazowego użycia. Należy wyrzucić resztki niewykorzystanego produktu lub materiały odpadowe. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty o poradę.

Należy ściśle przestrzegać poniższych zaleceń dotyczących używania i usuwania strzykawek i innych ostrych materiałów medycznych:

-    Nigdy nie należy ponownie używać raz wykorzystanych igieł i strzykawek.

-    Wszelkie wykorzystane igły i strzykawki należy umieścić w pojemniku na ostre przyrządy (pojemniki odporne na przebicie).

-    Pojemniki te należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

-    Nie należy wyrzucać pojemników z wykorzystanymi wyrobami medycznymi do domowego pojemnika na odpady.

-    Zapełnione pojemniki należy usuwać zgodnie z lokalnymi wymaganiami lub zgodnie z zaleceniami służby zdrowia.

11

Roferon-A

Charakterystyka Roferon-a

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Roferon-A 9 mln j.m./0,5 ml, roztwór do wstrzykiwań

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Roferon-A dostępny jest w ampułkostrzykawkach jako gotowy do użycia roztwór do wstrzykiwań. Każda ampułkostrzykawka zawiera 9 miliony (mln) jednostek międzynarodowych interferonu alfa-2a

(interferonum alfa-2a) w 0,5 ml*.

*Zawiera nadmiar objętości

Rekombinowany interferon alfa-2a wytwarzany metodą inżynierii genetycznej z Escherichia coli. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: alkohol benzylowy (10 mg/1 ml).

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań.

Roztwór jest przejrzysty i bezbarwny do jasnożółtego.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Roferon-A jest wskazany w leczeniu:

-    białaczki włochatokomórkowej,

-    pacjentów z AIDS z postępującym mięsakiem Kaposiego, bez objawów uogólnionych, u których liczba limfocytów CD4 wynosi > 250 komórek/mm3.

-    przewlekłej fazy białaczki szpikowej przewlekłej z obecnością chromosomu Filadelfia. Leczenie produktem Roferon-A przewlekłej fazy białaczki szpikowej nie jest alternatywną metodą leczenia u pacjentów posiadających dawców spokrewnionych zgodnych w układzie HLA i u których jest planowane lub możliwe w bliskiej przyszłości wykonanie allogenicznego przeszczepienia szpiku kostnego. Jak dotąd nadal nie wiadomo, czy zastosowanie produktu Roferon-A może być uważane za metodę leczenia umożliwiającą uzyskanie wyleczenia w tym wskazaniu,

-    chłoniaków skórnych z limfocytów T. Interferon alfa-2a (Roferon-A) może wykazywać aktywność u pacjentów z postępującym procesem chorobowym, u których istnieje oporność na leczenie lub którzy nie kwalifikują się do leczenia konwencjonalnego,

-    dorosłych pacjentów z potwierdzonym histologicznie wirusowym zapaleniem wątroby typu B, u których są obecne markery replikacji wirusa, tzn. tych, u których wyniki oznaczeń HBV DNA lub HBeAg są dodatnie,

-    dorosłych pacjentów z potwierdzonym histologicznie wirusowym zapaleniem wątroby typu C, u których wyniki oznaczeń przeciwciał przeciwko HCV lub HCV RNA są dodatnie i u których stwierdza się podwyższoną aktywność aminotransferazy alaninowej (AlAT) w surowicy bez dekompensacji czynności wątroby,

Skuteczność interferonu alfa-2a w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C zwiększa się, jeśli stosuje się go w skojarzeniu z rybawiryną. Roferon-A w monoterapii powinno się stosować głównie w przypadku nietolerancji rybawiryny lub przeciwwskazań do jej stosowania.

-    chłoniaków nieziarniczych typu grudkowego,

-    zaawansowanego stadium raka nerki,

-    pacjentów z czerniakiem złośliwym w II stopniu zaawansowania wg AJCC (grubość nacieku wg Breslowa > 1,5 mm, bez zajęcia węzłów chłonnych i bez rozprzestrzeniania się w skórze), u których po leczeniu chirurgicznym nie stwierdza się oznak choroby.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Nie wszystkie dostępne dawki produktu Roferon-A mogą być stosowane we wszystkich wskazaniach wymienionych w punkcie 4.1. Przepisana dawka produktu powinna odpowiadać zalecanej dawce produktu dla każdego indywidualnego wskazania.

-    Białaczka włochatokomórkowa

Dawka początkowa:

3 miliony j.m. na dobę, podawane we wstrzyknięciach podskórnych przez 16-24 tygodni.

W przypadku wystąpienia nietolerancji produktu należy zmniejszyć jego dawkę do 1,5 miliona j.m. lub (i) zmniejszyć częstość podawania do trzech razy w tygodniu.

Dawka podtrzymująca:

3 miliony j.m., podawane trzy razy w tygodniu we wstrzyknięciach podskórnych. W przypadku nietolerancji dawkę produktu należy zmniejszyć do 1,5 miliona j.m. trzy razy w tygodniu.

Czas trwania leczenia:

Pacjenci powinni być leczeni przez około 6 miesięcy, zanim lekarz podejmie decyzję, czy kontynuować leczenie u chorych, u których uzyskano odpowiedź na leczenie, czy przerwać u tych, u których nie obserwuje się odpowiedzi na leczenie. Leczenie produktem Roferon-A prowadzono maksymalnie przez 20 kolejnych miesięcy. Nie określono optymalnego czasu stosowania produktu Roferon-A u chorych na białaczkę włochatokomórkową.

Nie ustalono minimalnej skutecznej dawki produktu Roferon-A w leczeniu białaczki włochatokomórkowej.

-    Mięsak Kaposiego w przebiegu AIDS

Produkt Roferon-A jest wskazany w leczeniu pacjentów z AIDS z postępującym mięsakiem Kaposiego, bez objawów uogólnionych, u których liczba limfocytów CD4 wynosi > 250 komórek/mm3. Jest mało prawdopodobne, aby u pacjentów z AIDS, u których liczba limfocytów CD4 wynosi < 250 komórek/mm3, lub u pacjentów z zakażeniami oportunistycznymi w wywiadzie lub z objawami uogólnionymi uzyskać odpowiedź na leczenie produktem Roferon-A, dlatego też nie należy u nich stosować takiego leczenia. Optymalne dawkowanie nie zostało jeszcze dokładnie ustalone.

Produkt Roferon-A nie powinien być stosowany w skojarzeniu z inhibitorami proteazy. Z wyjątkiem zydowudyny, nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu Roferon-A w skojarzeniu z inhibitorami odwrotnej transkryptazy.

Dawka początkowa:

Roferon-A powinien być podawany we wstrzyknięciach podskórnych w dawce wzrastającej do co najmniej 18 milionów j.m. na dobę, a jeśli to możliwe do 36 milionów j.m. na dobę przez 10-12 tygodni u chorych w wieku 18 lat lub starszych. Zalecany jest następujący schemat zwiększania dawki:

Dni 1-3    3 miliony j.m. na dobę

Dni 4-6    9 milionów j.m. na dobę

Dni 7-9    18 milionów j.m. na dobę - oraz, jeżeli chory toleruje tę dawkę, to zwiększyć ją do:

Dni 10-84    36 milionów j.m. na dobę

Dawka podtrzymująca:

Roferon-A powinien być podawany we wstrzyknięciach podskórnych trzy razy w tygodniu w maksymalnej tolerowanej przez pacjenta dawce, ale nie większej niż 36 milionów j.m.

U pacjentów z mięsakiem Kaposiego w przebiegu AIDS leczonych produktem Roferon-A w dawce 3 mln j.m. na dobę uzyskiwano mniejszy odsetek odpowiedzi niż u pacjentów otrzymujących produkt w zalecanych dawkach.

Czas trwania leczenia:

W celu określenia odpowiedzi na leczenie należy dokumentować ewolucję zmian chorobowych. Pacjenci powinni być leczeni przez co najmniej 10, a najlepiej 12 tygodni, aby lekarz mógł ocenić, czy kontynuować leczenie u chorych, u których uzyskano odpowiedź na leczenie, czy zakończyć je u chorych, u których nie uzyskano odpowiedzi na leczenie. Na ogół, odpowiedź na leczenie obserwowano po około 3 miesiącach stosowania produktu. Leczenie produktem Roferon-A prowadzono przez okres do 20 kolejnych miesięcy. Po uzyskaniu odpowiedzi, leczenie powinno być kontynuowane, aż do czasu ustąpienia cech nowotworu. Nie określono optymalnego czasu stosowania produktu Roferon-A w leczeniu pacjentów z mięsakiem Kaposiego w przebiegu AIDS.

Uwaga:

Po zakończeniu leczenia produktem Roferon-A często dochodzi do wznowy mięsaka Kaposiego.

- Przewlekła faza białaczki szpikowej

Produkt Roferon-A wskazany jest w leczeniu pacjentów w przewlekłej fazie białaczki szpikowej przewlekłej z dodatnim chromosomem Filadelfia. Leczenie produktem Roferon-A pacjentów chorych na przewlekłą białaczkę szpikową nie jest alternatywną metodą leczenia u osób posiadających dawców spokrewnionych zgodnych w układzie HLA i u których jest planowane lub możliwe w bliskiej przyszłości wykonanie allogenicznego przeszczepienia szpiku kostnego.

Zastosowanie produktu Roferon-A pozwala na uzyskanie remisji hematologicznej u 60% pacjentów w przewlekłej fazie CML, niezależnie od uprzedniego leczenia. U dwóch trzecich z tych pacjentów obserwuje się całkowitą odpowiedź hematologiczną, która może wystąpić nawet po 18 miesiącach od rozpoczęcia leczenia.

W przeciwieństwie do chemioterapii cytotoksycznej, interferon alfa-2a pozwala na uzyskanie trwałej odpowiedzi cytogenetycznej, utrzymującej się ponad 40 miesięcy. Nadal nie wiadomo, czy leczenie produktem Roferon-A może prowadzić do trwałego wyleczenia w tym wskazaniu.

Dawkowanie:

Zaleca się, aby Roferon-A podawać we wstrzyknięciach podskórnych przez 8 do 12 tygodni u pacjentów w wieku 18 lat i starszych. Zalecany jest następujący schemat dawkowania:

Dni 1-3    3 miliony j.m. na dobę

Dni 4-6    6 milionów j.m. na dobę

Dni 7-84    9 milionów j.m. na dobę

Czas trwania leczenia:

Pacjenci powinni być leczeni przez minimalny okres 8 tygodni, a najlepiej przez co najmniej 12 tygodni, zanim lekarz podejmie decyzję, czy kontynuować leczenie u chorych, u których uzyskano odpowiedź na leczenie, czy przerwać je u tych, u których nie obserwuje się żadnych zmian parametrów hematologicznych. U pacjentów, u których uzyskano odpowiedź na leczenie, należy je kontynuować do czasu uzyskania całkowitej remisji hematologicznej lub przez maksymalnie 18 miesięcy. U wszystkich pacjentów, u których uzyskano całkowitą odpowiedź hematologiczną, należy kontynuować leczenie w dawce 9 mln j.m. na dobę (dawka optymalna) lub 9 mln. j .m. trzy razy w tygodniu (dawka minimalna), aby uzyskać remisję cytogenetyczną w najkrótszym możliwym czasie. Optymalny czas trwania leczenia produktem Roferon-A pacjentów chorych na przewlekłą białaczkę szpikową nie został jeszcze określony, chociaż wystąpienie remisji cytogenetycznej obserwowano po dwóch latach od rozpoczęcia leczenia.

Stopień bezpieczeństwa, skuteczność i optymalna dawka produktu Roferon-A u dzieci z przewlekłą białaczką szpikową nie zostały jeszcze ustalone.

-    Chłoniaki skórne z limfocytów T (CTCL)

Interferon alfa-2a (Roferon-A) może wykazywać aktywność u pacjentów z postępującym chłoniakiem skórnym z limfocytów T, u których istnieje oporność na leczenie lub którzy nie kwalifikują się do leczenia konwencjonalnego.

Nie ustalono optymalnego dawkowania w tym wskazaniu.

Dawka początkowa:

Roferon-A powinien być podawany we wstrzyknięciach podskórnych w dawce wzrastającej do 18 milionów j.m. na dobę przez 12 tygodni u pacjentów w wieku 18 lat i starszych. Zalecany jest następujący schemat zwiększania dawki:

Dni 1-3    3 miliony j.m. na dobę

Dni 4-6    9 milionów j.m. na dobę

Dni 7-84    18 milionów j.m. na dobę

Dawka podtrzymująca:

Roferon-A powinien być podawany we wstrzyknięciach podskórnych trzy razy w tygodniu w maksymalnej tolerowanej przez chorego dawce, ale nie większej niż 18 milionów j.m.

Czas trwania leczenia:

Pacjent powinien być leczony przez minimum 8, a najlepiej 12 tygodni, zanim lekarz podejmie decyzję, czy kontynuować leczenie u pacjentów, u których uzyskano odpowiedź na leczenie, czy przerwać je u tych, u których nie uzyskano odpowiedzi. Minimalny czas leczenia pacjentów, u których uzyskano odpowiedź, powinien wynosić 12 miesięcy, aby zmaksymalizować szansę na uzyskanie odpowiedzi całkowitej i zwiększyć szansę na wydłużenie czasu trwania odpowiedzi. Leczenie produktem Roferon-A prowadzono przez okres do 40 kolejnych miesięcy. Nie określono optymalnego czasu stosowania produktu Roferon-A w leczeniu pacjentów chorych na chłoniaki skórne z limfocytów T.

Uwaga:

U około 40% pacjentów z CTCL nie obserwuje się obiektywnej odpowiedzi ze strony guza na leczenie. Częściowe odpowiedzi obserwuje się zazwyczaj w ciągu 3 miesięcy, a całkowite w ciągu 6 miesięcy, chociaż czasami może upłynąć ponad rok do czasu uzyskania maksymalnej odpowiedzi.

-    Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B

Produkt Roferon-A jest wskazany do leczenia dorosłych chorych na potwierdzone histologicznie przewlekłe zapalenie wątroby typu B, u których stwierdza się obecność markerów replikacji wirusa, tj. u chorych z dodatnimi wynikami oznaczeń HBV DNA lub HBeAg.

Zalecane dawkowanie:

Nie ustalono dotąd optymalnego schematu dawkowania. Stosowana jest zazwyczaj dawka w zakresie od 2,5 milionów j.m. do 5,0 milionów j.m./m2 powierzchni ciała, podawana podskórnie trzy razy w tygodniu przez okres od 4 do 6 miesięcy.

Wielkość dawki dostosowuje się w zależności od tolerancji pacjenta na produkt. W przypadku braku poprawy po 3-4 miesiącach leczenia należy rozważyć możliwość zaprzestania leczenia.

Dzieci: dzieciom z przewlekłym zapaleniem wątroby typu B podawano produkt w dawce do 10 milionów j.m./m2/pc. z dobrą tolerancją. Jednakże nie wykazano skuteczności terapii.

- Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C Produkt Roferon-A w skojarzeniu z rybawiryną

PACJENCI Z NAWROTEM CHOROBY

Produkt Roferon-A jest stosowany w skojarzeniu z rybawiryną u dorosłych pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C, u których uprzednio uzyskano odpowiedź na leczenie interferonem alfa w monoterapii, ale u których doszło do nawrotu choroby po zaprzestaniu podawania produktu.

Dawkowanie:

Roferon-A: 4,5 milionów j.m. trzy razy w tygodniu we wstrzyknięciu podskórnym przez 6 miesięcy. Dawkowanie rybawiryny:

Dawka rybawiryny: 1000 mg do 1200 mg na dobę w dwóch dawkach podzielonych (jedna rano podczas śniadania i jedna podczas kolacji). W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących dawkowania i sposobu podawania rybawiryny należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego zawierającego rybawirynę.

PACJENCI DOTYCHCZAS NIELECZENI

Skuteczność interferonu alfa-2a w leczeniu pacjentów chorych na wirusowe zapalenie wątroby typu C jest zwiększona, gdy stosowany jest w skojarzeniu rybawiryną. Roferon-A w monoterapii powinien być stosowany głównie w przypadku nietolerancji rybawiryny lub przeciwwskazań do jej stosowania.

Dawkowanie:

Roferon-A: 3 do 4,5 milionów j.m. trzy razy w tygodniu we wstrzyknięciu podskórnym przez co najmniej 6 miesięcy. Leczenie powinno być kontynuowane przez następne 6 miesięcy u tych pacjentów, u których uzyskano ujemny wynik badania na HCV RNA w szóstym miesiącu terapii oraz u tych, którzy są zakażeni genotypem 1 i stwierdzono u nich wysoką wiremię przed rozpoczęciem leczenia.

Dawkowanie rybawiryny: jak wyżej

Inne niekorzystne czynniki prognostyczne (wiek > 40 lat, płeć męska, włóknienie mostkowe wątroby) należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o przedłużeniu leczenia do 12 miesięcy.

Pacjenci, u których nie uzyskano odpowiedzi wirusologicznej po 6 miesiącach leczenia (HCV-RNA poniżej dolnej granicy wykrywalności), zwykle nie uzyskują utrwalonej odpowiedzi wirusologicznej (HCY-RNA poniżej granicy wykrywalności 6 miesięcy po zakończeniu leczenia).

Roferon-A w monoterapii

Roferon-A w monoterapii powinien być stosowany głównie w przypadku nietolerancji rybawiryny lub przeciwwskazań do jej stosowania.

Dawka początkowa:

Roferon-A powinien być podawany w dawce 3 do 6 milionów j.m. we wstrzyknięciu podskórnym trzy razy w tygodniu przez okres 6 miesięcy jako leczenie indukcyjne, jeśli produkt jest dobrze tolerowany. U pacjentów, u których nie uzyskano odpowiedzi po 3-4 miesiącach leczenia, należy rozważyć zakończenie leczenia produktem Roferon-A.

Dawka podtrzymująca:

Pacjenci, u których uzyskano normalizację aktywności AlAT w surowicy i (lub) HCV-RNA jest niewykrywalny, wymagają leczenia podtrzymującego produktem Roferon-A w dawce 3 miliony j.m. trzy razy w tygodniu przez następne sześć miesięcy lub dłużej w celu konsolidacji odpowiedzi całkowitej. Optymalny czas trwania leczenia nie został jeszcze ustalony, ale zaleca się prowadzenie leczenia przez co najmniej 12 miesięcy.

Uwaga:

U większości pacjentów nawrót choroby, przy prawidłowym leczeniu produktem Roferon-A w monoterapii, nastąpił w ciągu czterech miesięcy od zakończenia leczenia.

-    Chłoniaki nieziarnicze typu grudkowego

Zastosowanie produktu Roferon-A w skojarzeniu z chemioterapią wg schematu CHOP lub podobnego u pacjentów z zaawansowanym chłoniakiem nieziarniczym typu grudkowego (duża masa nowotworu) powoduje wydłużenie czasu bez choroby i czasu bez progresji choroby. Jednakże, nie ustalono dotąd wpływu dodatkowego zastosowania interferonu alfa-2a na długoterminowe przeżycie tych pacjentów.

Zalecane dawkowanie:

Produkt Roferon-A powinien być podawany jednocześnie z chemioterapią konwencjonalną (taką jak skojarzone podawanie cyklofosfamidu, prednizonu, winkrystyny i doksorubicyny) w dawce 6 milionów j.m./m2 pc. podawanej podskórnie od dnia 22. do dnia 26. każdego 28 -dniowego cyklu leczenia.

-    Zaawansowane stadium raka nerki Produkt Roferon-A w skojarzeniu z winblastyną

Leczenie produktem Roferon-A w skojarzeniu z winblastyną pozwala na uzyskanie całkowitego odsetka odpowiedzi wynoszącego około 17-26%, powoduje opóźnienie progresji choroby i wydłużenie czasu przeżycia całkowitego u pacjentów z zaawansowanym rakiem nerki.

Zalecane dawkowanie:

Roferon-A powinien być podawany we wstrzyknięciu podskórnym w dawce 3 miliony j.m. trzy razy w tygodniu przez pierwszy tydzień, 9 mln j.m. trzy razy w tygodniu w drugim tygodniu i 18 milionów j .m. trzy razy w tygodniu w kolejnych tygodniach. Stosowana jednocześnie winblastyna powinna być podawana dożylnie, zgodnie z zaleceniami producenta w dawce 0,1 mg/kg masy ciała raz na trzy tygodnie.

Jeżeli produkt Roferon-A w dawce 18 mln j.m. trzy razy w tygodniu nie jest przez pacjenta tolerowany, dawkę produktu można zmniejszyć do 9 mln j.m. 3 razy w tygodniu.

Leczenie powinno trwać co najmniej trzy miesiące, a maksymalnie 12 miesięcy lub do momentu progresji choroby. U pacjentów, u których uzyskano odpowiedź całkowitą, leczenie można zakończyć w 3 miesiące po uzyskaniu trwałej odpowiedzi.

Produkt Roferon-A w skojarzeniu z bewacyzumabem (produktem Avastin)

Zalecane dawkowanie:

Roferon-A powinien być podawany podskórnie w dawce 9 milionów j.m. trzy razy w tygodniu do czasu progresji choroby lub przez okres do 12 miesięcy. Nie oceniano bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu Roferon-A podawanego dłużej niż 12 miesięcy.

Leczenie produktem Roferon-A może być rozpoczęte od mniejszej dawki (3 lub 6 milionów j.m.), jednakże zalecana dawka 9 milionów j.m. powinna zostać osiągnięta w ciągu pierwszych dwóch tygodni leczenia.

Jeśli dojdzie do wystąpienia nietolerancji leczenia produktem Roferon-A w dawce 9 milionów j.m. trzy razy w tygodniu, dawkę należy zmniejszyć do dawki minimalnej wynoszącej 3 miliony j.m. trzy razy w tygodniu.

Wstrzyknięcia produktu Roferon-A należy podać po zakończeniu wlewu produktu Avastin.

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących stosowania Roferon-A w skojarzeniu z produktem Avastin należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego Avastin.

- Czerniak złośliwy po leczeniu chirurgicznym

Leczenie uzupełniające z zastosowaniem małych dawek produktu Roferon-A powoduje wydłużenie okresu bez choroby u pacjentów, u których po chirurgicznym usunięciu czerniaka złośliwego (grubość guza > 1,5 mm) nie stwierdza się zajęcia węzłów chłonnych ani przerzutów odległych.

Zalecane dawkowanie:

Roferon-A powinien być podawany podskórnie w dawce 3 miliony j .m. trzy razy w tygodniu przez 18 miesięcy, a leczenie należy rozpocząć nie później niż sześć tygodni po leczeniu chirurgicznym.

Jeśli dojdzie do wystąpienia nietolerancji leczenia, dawkę należy zmniejszyć do 1,5 miliona j.m. trzy razy w tygodniu.

4.3 Przeciwwskazania

Roferon-A jest przeciwwskazany u pacjentów z:

•    wcześniej występującą nadwrażliwością na rekombinowany interferon alfa-2a lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, wymienioną w punkcie 6.1

•    ciężkimi chorobami serca obecnie lub w przeszłości. Nie wykazano bezpośredniego kardiotoksycznego działania produktu Roferon-A, lecz jest prawdopodobne, że ostre samoograniczające objawy toksyczności (tj. gorączka, dreszcze), często związane z podawaniem produktu, mogą spowodować zaostrzenie wcześniej występujących dolegliwości ze strony serca,

•    ciężką niewydolnością nerek, wątroby lub szpiku,

•    napadami drgawek nie poddającymi się leczeniu i (lub) zaburzeniami czynności ośrodkowego układu nerwowego (patrz punkt 4.4),

•    przewlekłym zapaleniem wątroby z zaawansowaną, niewyrównaną niewydolnością lub marskością wątroby,

•    przewlekłym zapaleniem wątroby, które jest aktualnie, lub było niedawno leczone produktami immunosupresyjnymi,

•    alkohol benzylowy, który jest składnikiem produktu Roferon-A w postaci roztworu do wstrzykiwań, w rzadkich przypadkach może być związany z zagrażającą życiu toksycznością i reakcjami anafilaktoidalnymi u dzieci do lat trzech. Dlatego też produktu Roferon-A w postaci roztworu do wstrzykiwań nie wolno stosować u noworodków i małych dzieci. Roferon-A w postaci roztworu zawiera 10 mg/ml alkoholu benzylowego.

Leczenie w skojarzeniu z rybawiryną: jeśli interferon alfa-2a ma być stosowany w skojarzeniu z rybawiryną u pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C, należy zapoznać się z drukami informacyjnymi rybawiryny.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podawanie produktu Roferon-A powinno być prowadzone pod kontrolą lekarza mającego doświadczenie w leczeniu chorób będących wskazaniami do stosowania tego produktu. Prawidłowe prowadzenie leczenia oraz postępowanie w przypadku wystąpienia jego powikłań wymaga dostępu do odpowiedniego zaplecza diagnostycznego i terapeutycznego.

Pacjenci powinni być poinformowani nie tylko o korzyściach płynących z leczenia, ale również o prawdopodobieństwie wystąpienia działań niepożądanych.

Nadwrażliwość: jeżeli podczas podawania produktu Roferon-A w monoterapii, lub w skojarzeniu z rybawiryną dojdzie do wystąpienia reakcji nadwrażliwości, wówczas terapię należy przerwać i natychmiast zastosować odpowiednie leczenie. Przemijające wysypki nie stanowią wskazania do przerwania terapii.

Skuteczność leków immunosupresyjnych u osób po przeszczepieniach (np. nerek lub szpiku kostnego) może być mniejsza, ponieważ interferony wywierają również działanie immunostymulujące. Tak jak w przypadku stosowania innych interferonów alfa, u chorych otrzymujących Roferon-A odnotowano przypadki odrzucenia przeszczepu.

Gorączka/Zakażenia: chociaż gorączka może być związana z zespołem objawów grypopodobnych często zgłaszanym w przebiegu leczenia interferonem, należy wykluczyć inne przyczyny utrzymującej się gorączki, w szczególności ciężkie zakażenia (bakteryjne, wirusowe, grzybicze), zwłaszcza u chorych z neutropenią. Podczas leczenia alfa-interferonami, w tym produktem Roferon-A, donoszono

0    ciężkich infekcjach (bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych). W takim przypadku należy natychmiast wdrożyć odpowiednie leczenie zakażenia i rozważyć zakończenie leczenia produktem Roferon-A.

Psychiatria: u chorych otrzymujących interferony, w tym również Roferon-A, mogą wystąpić działania niepożądane w postaci ciężkich zaburzeń psychicznych. Niezależnie od tego, czy w przeszłości rozpoznawano chorobę psychiczną czy nie, mogą wystąpić: depresja, myśli i próby samobójcze oraz samobójstwa. Lekarze powinni monitorować wszystkich pacjentów otrzymujących Roferon-A pod kątem wystąpienia objawów depresji. Przed rozpoczęciem terapii należy informować pacjentów o możliwości wystąpienia depresji. Jakiekolwiek oznaki czy objawy depresji powinny być natychmiast zgłaszane lekarzowi. W takich przypadkach należy rozważyć interwencję psychiatryczną

1    (lub) odstawienie produktu.

Okulistyka: podobnie jak w przypadku innych interferonów, również po leczeniu produktem Roferon-A zgłaszano przypadki retinopatii włącznie z krwotokiem do siatkówki i wysiękami w siatkówce podobnymi do waty, tarczę zastoinową, zakrzepicę tętnicy lub żyły siatkówki i neuropatię oczną, mogące prowadzić do utraty wzroku. Każdy pacjent, który zgłasza pogorszenie lub utratę wzroku, musi zostać poddany badaniu okulistycznemu. Ponieważ powikłania okulistyczne mogą być związane z innymi stanami chorobowymi, przed rozpoczęciem podawania produktu Roferon-A w monoterapii lub w skojarzeniu z rybawiryną u pacjentów z cukrzycą i nadciśnieniem tętniczym zaleca się wykonanie badania okulistycznego. Podawanie produktu Roferon-A w monoterapii lub w skojarzeniu z rybawiryną należy przerwać w przypadku wystąpienia nowych lub nasilenia się już istniejących zaburzeń okulistycznych.

Endokrynologia: u pacjentów leczonych produktem Roferon-A rzadko obserwowano hiperglikemię.

U pacjentów z objawami hiperglikemii należy oznaczyć i odpowiednio monitorować stężenie glukozy we krwi. Pacjenci chorzy na cukrzycę mogą wymagać zmian dotychczasowego leczenia przeciwcukrzycowego.

W razie wystąpienia nieznacznych lub umiarkowanych zaburzeń czynności nerek, wątroby lub szpiku należy ściśle kontrolować parametry określające czynność tych narządów.

Czynność wątroby: podejrzewano, że w rzadkich przypadkach interferon-alfa może powodować zaostrzenie zasadniczej choroby autoimmunologicznej u pacjentów z zapaleniem wątroby. Dlatego też należy zachować ostrożność stosując produkt u pacjentów z chorobą autoimmunologiczną w wywiadzie. Jeśli dojdzie do poważnego zaburzenia czynności wątroby, zaleca się oznaczenie poziomu przeciwciał autoimmunologicznych. Jeśli zajdzie taka konieczność, leczenie należy przerwać.

Supresja szpiku: szczególną ostrożność należy zachować podczas stosowania produktu Roferon-A u pacjentów z ciężkim upośledzeniem czynności szpiku, ponieważ ma on działanie mielosupresyjne, prowadzące do zmniejszenia liczby leukocytów, a zwłaszcza granulocytów, zmniejszenia liczby płytek krwi oraz (rzadziej) do zmniejszenia stężenia hemoglobiny. Może to powodować zwiększenie ryzyka wystąpienia infekcji lub krwotoku. Ważne jest ścisłe monitorowanie takich objawów; zaleca się okresowe kontrolowanie morfologii krwi obwodowej zarówno przed podaniem produktu Roferon-A, jak i w określonych odstępach czasu w trakcie leczenia.

Autoimmunologia: u osób leczonych interferonami alfa donoszono o powstawaniu różnych autoprzeciwciał. Objawy kliniczne związane z chorobą autoimmunologiczną w trakcie leczenia interferonem występują częściej u tych osób, które mają skłonność do chorób o podłożu autoimmunologicznym. U pacjentów ze współistniejącymi, lub stwierdzanymi w przeszłości zaburzeniami autoimmunologicznymi, zaleca się monitorowanie objawów mogących sugerować wystąpienie takich zaburzeń, jak również wykonywanie pomiarów stężenia autoprzeciwciał i stężenia TSH.

Nie zaleca się stosowania produktu Roferon-A u dzieci, ponieważ bezpieczeństwo i skuteczność produktu w tej grupie wiekowej nie zostały ustalone.

Nie wykazywano skuteczności produktu u tych pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby typu B lub C, którzy są poddawani hemodializie, mają hemofilię lub współistniejące zakażenie wirusem HIV.

Produkt zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na 0,5 ml roztworu w ampułkostrzykawce. Produkt jest określany jako „wolny od sodu”.

Leczenie w skojarzeniu z rybawiryną: jeśli interferon alfa-2a ma być stosowany w skojarzeniu z rybawiryną u pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C, wówczas należy zapoznać się z drukami informacyjnymi dotyczącymi rybawiryny.

U pacjentów ze współistniejącym zakażeniem HIV, u których stosuje się intensywne leczenie przeciwretrowirusowe (HAART - Highly Active Anti-Retroviral Therapy), może wystąpić zwiększone ryzyko rozwoju kwasicy mleczanowej. Dlatego też w tej grupie pacjentów, w przypadku wprowadzania terapii produktem Roferon-A i rybawiryną, należy zachować szczególną ostrożność (patrz Charakterystyka Produktu Leczniczego dla rybawiryny).

Pacjenci z zakażeniem HIV i zaawansowaną marskością wątroby, u których stosuje się jednocześnie HAART mogą wykazywać zwiększone ryzyko rozwoju niewyrównanej niewydolności wątroby i zgonu. Dodanie do leczenia interferonów alfa w monoterapii lub w skojarzeniu z rybawiryną może zwiększać to ryzyko w tej grupie pacjentów.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Ponieważ interferony alfa zmieniają metabolizm komórkowy, istnieje możliwość, że będą one modyfikować działanie innych leków. W niewielkim badaniu wykazano, że produkt Roferon-A wpływa na specyficzny mikrosomalny układ enzymatyczny. Kliniczne znaczenie tego odkrycia nie jest znane.

Interferony alfa mogą wpływać niekorzystnie na metaboliczne procesy utleniania; należy mieć to na uwadze, przepisując jednocześnie terapię lekami metabolizowanymi w ten sposób. Jednakże, jak dotąd, szczegółowe informacje na ten temat nie są dostępne.

Doniesiono o zmniejszeniu klirensu teofiliny przez produkt Roferon-A.

Ponieważ produkt Roferon-A może wpływać niekorzystnie na czynności ośrodkowego układu nerwowego, może dochodzić do interakcji ze stosowanymi równocześnie lekami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy. Objawy neurotoksyczności, hematotoksyczności lub kardiotoksyczności leków podawanych jednocześnie lub przed zastosowaniem interferonów mogą się zwiększać.

Leczenie w skojarzeniu z rybawiryną: jeśli interferon alfa-2a ma być stosowany w skojarzeniu z rybawiryną u pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C, należy zapoznać się z drukami informacyjnymi produktu zawierającego rybawirynę.

W kontrolowanym badaniu klinicznym z udziałem pacjentów chorych na raka nerki wykazano, że bewacyzumab (Avastin) nie wywiera znaczącego wpływu na farmakokinetykę interferonu alfa-2a (Roferon-A).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Mężczyźni i kobiety leczeni produktem Roferon-A powinni stosować skuteczną antykoncepcję. Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania produktu Roferon-A u kobiet w ciąży. Podczas stosowania dawek wielokrotnie większych niż dawki zalecane klinicznie, u ciężarnych małp Rhesus we wczesnym do środkowego okresie ciąży, obserwowano przypadki poronienia (patrz punkt 5.3). Pomimo iż w badaniach przeprowadzanych na zwierzętach nie wykazano, aby produkt Roferon-A miał właściwości teratogenne, nie można wykluczyć ryzyka uszkodzenia płodu w czasie ciąży. W okresie ciąży, produkt Roferon-A powinien być stosowany wyłącznie, jeśli korzyści z jego stosowania dla kobiety równoważą potencjalne ryzyko dla płodu.

Nie wiadomo, czy produkt jest wydzielany z mlekiem matki. Biorąc pod uwagę potencjalne korzyści ze stosowania produktu dla matki należy podjąć decyzję, czy zaprzestać karmienia piersią, czy też odstawić produkt.

Stosowanie z rybawiryną u pacjentów chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C Wykazano istotne działanie teratogenne i (lub) embriotoksyczne u zwierząt poddanych działaniu rybawiryny. Rybawiryna jest przeciwwskazana u kobiet w ciąży. W celu uniknięcia ciąży u pacjentek lub partnerek mężczyzn leczonych produktem Roferon-A w skojarzeniu z rybawiryną, należy podjąć wszelkie środki ostrożności. Pacjentki mogące potencjalnie zajść w ciążę oraz ich partnerzy muszą stosować skuteczną antykoncepcję podczas leczenia i przez 4 miesiące po jego zakończeniu. Pacjenci i ich partnerki muszą stosować skuteczną antykoncepcję podczas leczenia i przez 7 miesięcy po jego zakończeniu. Należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego dla rybawiryny.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednakże, w zależności od dawki produktu, schematu dawkowania, jak również wrażliwości osobniczej, Roferon-A może mieć wpływ na szybkość reakcji, co może niekorzystnie wpływać na wykonywanie pewnych czynności, np. prowadzenie pojazdów mechanicznych, obsługę urządzeń mechanicznych, itp.

4.8    Działania niepożądane

Leczenie w skojarzeniu z rybawiryną: jeśli interferon alfa-2a ma być stosowany w skojarzeniu z rybawiryną u pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C, należy zapoznać się z drukami informacyjnymi rybawiryny.

Podane poniżej dane o działaniach niepożądanych oparte są na informacjach uzyskanych z leczenia pacjentów chorych na różne typy nowotworów, u których w wielu przypadkach występowała oporność na zastosowane uprzednio leczenie i będących w zaawansowanym stadium choroby,

pacjentów z przewlekłym zapaleniem wątroby typu B oraz pacjentów z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C.

U około dwóch trzecich pacjentów chorych na nowotwory występował jadłowstręt, a u połowy nudności. Zaburzenia ze strony układu krążenia i oddechowego obserwowano u około jednej piątej pacjentów z chorobami nowotworowymi i obejmowały one przemijające spadki ciśnienia tętniczego, nadciśnienie tętnicze, obrzęk, sinicę, zaburzenia rytmu serca, uczucie kołatania serca oraz ból w klatce piersiowej. Większość pacjentów z nowotworami otrzymywała dawki produktu znacznie większe niż obecnie zalecane, co mogło być przyczyną częstszych i bardziej nasilonych działań niepożądanych w tej grupie pacjentów w porównaniu z chorymi na zapalenie wątroby typu B, u których działania niepożądane były zazwyczaj przemijające i pacjenci wracali do stanu sprzed leczenia w ciągu jednego do dwóch tygodni po zakończeniu terapii. Zaburzenia ze strony układu krążenia u chorych na zapalenie wątroby typu B obserwowano bardzo rzadko. U pacjentów chorych na zapalenie wątroby typu B zmiany w aktywności aminotransferaz zazwyczaj świadczyły o rozpoczynającej się poprawie stanu klinicznego.

U większości pacjentów występowały objawy grypopodobne, takie jak zmęczenie, gorączka, dreszcze, zmniejszenie apetytu, bóle mięśniowe, bóle głowy, bóle stawów oraz obfite pocenie. Tego typu ostre działania niepożądane zazwyczaj zmniejszają się lub ustępują po podaniu paracetamolu oraz zmniejsza się ich nasilenie w trakcie dalszego leczenia w przypadku utrzymania dotychczasowej dawki produktu lub po jej modyfikacji, chociaż kontynuowanie leczenia może prowadzić do letargu, uczucia osłabienia i zmęczenia.

Częstość działań niepożądanych przedstawiono według zmniejszającego się stopnia ciężkości.

Układ, narząd

Bardzo często >1/10

Często

>1/100 do <1/10

Niezbyt często >1/1000 do <1/100

Rzadko

>1/10 000 do <1/1000

Bardzo rzadko <1/10 000

Częstość nieznana (nie może być oceniona na podstawie dostępnych danych)

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

zapalenie płuc, zakażenie wirusem opryszczki (Herpes simplex)1

Zaburzenia krwi i układu chłonnego1

leukopenia

trombocytopenia,

niedokrwistość

agranulocytoza,

niedokrwistość

hemolityczna

idiopatyczna

plamica

małopłytkowa

neutropenia

Zaburzenia układu immunologicznego

zaburzenia autoimmunologiczne, ostre reakcje nadwrażliwości3

sarkoidoza

Odrzucenie

przeszczepu?

Zaburzenia

endokrynologiczne

niedoczynność tarczycy, nadczynność tarczycy, zaburzenia czynności tarczycy

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

jadłowstręt,

nudności,

nieznaczna

hipokalcemia

odwodnienie,

zaburzenia

równowagi

elektrolitowej

cukrzyca,

hiperglikemia

hipertriglicerydemia,

hiperlipidemia

Zaburzenia psychiczne

depresja, lęk, zmiany sprawności umysłowej, stan splątania, zaburzenia zachowania, nerwowość, zaburzenia pamięci, zaburzenie snu

samobój stwo,

próba samobójcza, myśli

samobójcze

Zaburzenia układu nerwowego

ból głowy

zaburzenia smaku

neuropatia,

zawroty głowy,

niedoczulica,

parestezje,

drżenie,

senność

śpiączka,

incydenty naczyniowo-

mózgowe,

drgawki,

przemijające zaburzenia wzwodu

encefalopatia

Układ, narząd

Bardzo często >1/10

Często

>1/100 do <1/10

Niezbyt często >1/1000 do <1/100

Rzadko

>1/10 000 do <1/1000

Bardzo rzadko <1/10 000

Częstość nieznana (nie może być oceniona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia oka

zaburzenia widzenia, zapalenie spojówek

niedokrwienna

retinopatia

zakrzepica tętnicy siatkówki, neuropatia nerwu wzrokowego, krwotok do siatkówki, zakrzepica żył siatkówki, wysięki do siatkówki, retinopatia, obrzęk tarczy nerwu wzrokowego

Zaburzenia ucha i błędnika

zawroty głowy

Zaburzenia serca

zaburzenia rytmu serca4, uczucie kołatania serca, sinica

zatrzymanie krążenia i oddychania, zawał mięśnia sercowego, zastoinowa niewydolność serca, obrzęk płuc

Zaburzenia naczyniowe

nadciśnienie

tętnicze,

niedociśnienie

tętnicze

zapalenie naczyń

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

duszność,

kaszel

Zaburzenia żołądka i jelit

biegunka

wymioty, ból brzucha, nudności, suchość w ustach

zapalenie trzustki, wzmożona perystaltyka jelit, zaparcie, niestrawność, wzdęcia

nawrót choroby

wrzodowej,

krwawienie z

przewodu

pokarmowego

(niezagrażające

życiu)

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

niewydolność wątroby, zapalenie wątroby, zaburzenie czynności wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

łysienie5,

wzmożona

potliwość

łuszczyca6,

świąd

wysypka, suchość skóry, krwawienia z nosa, suchość błon śluzowych, wysięk wodnisty z nosa

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

bóle mięśni, bóle stawów

toczeń rumieniowaty układowy, zapalenie stawów

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

białkomocz, zwiększona liczba komórek w moczu

ostra niewydolność nerek7, zaburzenie czynności nerek

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

objawy

grypopodobne,

zmniejszenie,

apetytu,

gorączka,

dreszcze,

zmęczenie

ból w klatce

piersiowej,

obrzęk

martwica w miejscu wstrzyknięcia, reakcja w miejscu wstrzyknięcia

Badania diagnostyczne

zmniejszenie masy ciała

zwiększona

aktywność

aminotransferazy

alaninowej,

zwiększona

aktywność

aminotransferaz,

zwiększona

aktywność fosfatazy

zasadowej we krwi

podwyższone stężenie kreatyniny we krwi, wzrost stężenia mocznika we krwi, wzrost stężenia bilirubiny we krwi, wzrost stężenia kwasu moczowego we krwi, zwiększona aktywność dehydrogenazy mleczanowej we krwi


1 (z zaostrzeniem opryszczki wargowej włącznie)


3    (np. pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli i anafilaksja)

4    z blokiem przedsionkowo-komorowym włącznie

5    (odwracalne po odstawieniu produktu; nasilone łysienie może trwać przez kilka tygodni po zakończeniu leczenia)

6    zaostrzenie lub wywołanie łuszczycy

7    (głównie u chorych na nowotwory z towarzyszącą chorobą nerek)

f stwierdzone w badaniach prowadzonych po wprowadzeniu produktu do obrotu

Stosowanie interferonów alfa, w tym produktu Roferon-A w monoterapii lub w połączeniu z rybawiryną, rzadko może być związane z występowaniem pancytopenii, bardzo rzadko donoszono o przypadkach anemii aplastycznej.

U niektórych pacjentów mogą powstawać przeciwciała neutralizujące skierowane przeciwko interferonom. W niektórych stanach klinicznych (choroba nowotworowa, toczeń rumieniowaty układowy, półpasiec) przeciwciała przeciwko interferonowi z ludzkich leukocytów mogą również powstać spontanicznie u pacjentów, którzy nigdy nie otrzymywali egzogennych interferonów. Kliniczne znaczenie powstawania przeciwciał nie zostało jeszcze całkowicie wyjaśnione.

W badaniach klinicznych, w których stosowano produkt Roferon-A w postaci liofilizatu przechowywany w temperaturze 25°C, przeciwciała neutralizujące skierowane przeciwko produktowi Roferon-A zostały wykryte u około jednej piątej pacjentów. U pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby typu C, u których uzyskano odpowiedź na leczenie, jeśli doszło u nich do powstania przeciwciał neutralizujących, obserwowano zanikanie odpowiedzi na produkt pomimo kontynuowania leczenia, i do zanikania odpowiedzi dochodziło u nich wcześniej niż u pacjentów, u których nie doszło do powstania tych przeciwciał. Nie stwierdzono żadnych innych klinicznych następstw występowania przeciwciał przeciwko produktowi Roferon-A. Kliniczne znaczenie powstawania przeciwciał nie zostało jeszcze całkowicie wyjaśnione.

Nie ma danych z badań klinicznych dotyczących powstawania przeciwciał neutralizujących, w których stosowano produkt Roferon-A w postaci liofilizatu lub produkt Roferon-A w postaci roztworu do wstrzykiwań przechowywany w temperaturze 4°C. W badaniach przeprowadzonych na myszach wykazano, że relatywna immunogenność produktu Roferon-A w postaci liofilizatu wzrasta z czasem, jeśli produkt jest przechowywany w temperaturze 25°C, podczas gdy wzrost immunogenności nie jest obserwowany, jeśli produkt Roferon-A w postaci liofilizatu jest przechowywany w zalecanej temperaturze 4°C.

4.9 Przedawkowanie

Nie opisywano przypadków przedawkowania produktu Roferon-A, ale duże dawki interferonu podawane długotrwale mogą być związane z wystąpieniem głębokiej senności, osłabienia, wyczerpania i śpiączki. Takich pacjentów należy hospitalizować w celu obserwacji i zastosować u nich odpowiednie leczenie wspomagające.

U pacjentów, u których obserwowano wystąpienie ciężkich działań niepożądanych w trakcie leczenia produktem Roferon-A, zwykle ustępowały one w ciągu kilku dni od momentu odstawienia produktu, po zastosowaniu odpowiedniego leczenia podtrzymującego. W trakcie badań klinicznych obserwowano wystąpienie śpiączki u 0,4% pacjentów chorych na nowotwory.

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki immunostymulujące, Interferony, kod ATC: L 03 AB 04

Wykazano, że Roferon-A posiada wiele właściwości naturalnego, ludzkiego alfa-interferonu. Produkt Roferon-A wywiera działanie przeciwwirusowe poprzez wywoływanie w komórkach stanu oporności na zakażenie wirusami oraz modulowanie efektorowej części układu immunologicznego, odpowiedzialnej za neutralizację wirusów lub eliminację zakażonych wirusami komórek. Mechanizm przeciwnowotworowego działania produktu Roferon-A nie został dotąd poznany. Jednakże, różnorodne zmiany opisywano w ludzkich komórkach nowotworowych pod wpływem produktu Roferon-A: w komórkach HT 29 stwierdzono wyraźne zmniej szenie syntezy DNA, RNA i białek. Stwierdzono, że Roferon-A wywiera działanie przeciwproliferacyjne in vitro w stosunku do komórek wielu ludzkich nowotworów i hamuje wzrost niektórych ludzkich nowotworów przeszczepionych na nagie myszy. Testom na wrażliwość na produkt Roferon-A poddawano niewielką liczbę ludzkich linii komórek nowotworowych wzrastających in vivo u mających obniżoną odporność nagich myszach. Aktywność przeciwproliferacyjna in vivo produktu Roferon-A badano na nowotworach takich, jak śluzowaty rak piersi, gruczolakorak kątnicy, rak jelita grubego i rak prostaty. Stopień aktywności przeciwproliferacyjnej był różny.

W przeciwieństwie do innych białek ludzkich, większość działań interferonu alfa-2a jest częściowo lub całkowicie zahamowana, gdy są one testowane na innych gatunkach zwierząt. Niemniej jednak, uzyskano znamienną odporność przeciwwirusową u małp Rhesus leczonych przed zakażeniem interferonem alfa-2a.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Białaczka włochatokomórkowa

Skuteczność terapeutyczną produktu Roferon-A w leczeniu białaczki włochatokomórkowej wykazano w dużym badaniu klinicznym, obejmującym 218 pacjentów, spośród których u 174 oceniano skuteczność po 16-24 tygodniach leczenia. Odpowiedzi obserwowano u 88% pacjentów (u 33% odpowiedzi całkowite, u 55% odpowiedzi częściowe).

Mięsak Kaposiego w przebiegu AIDS

Skuteczność produktu Roferon-A w leczeniu mięsaka Kaposiego oceniano u 364 pacjentów otrzymujących produkt w dawkach od 3 do 54 mln j.m. na dobę. Odsetek obiektywnych odpowiedzi był zależny od wielkości dawki, i zawierał się w zakresie od 14% do 50%, a dobowa dawka wynosząca 36 mln j.m. przynosiła największe korzyści terapeutyczne (13,3% odpowiedzi całkowitych, 12,2% odpowiedzi częściowych). Wysoka wyjściowa liczba limfocytów CD4 była korzystnym czynnikiem prognostycznym uzyskania odpowiedzi, u 46% pacjentów z liczbą limfocytów CD4 > 400/mm3 uzyskano odpowiedź na leczenie produktem Roferon-A. Odpowiedź na leczenie produktem Roferon-A była najistotniejszym czynnikiem prognostycznym dla przeżycia.

Przewlekła białaczka szpikowa (CML)

Skuteczność produktu Roferon-A oceniano u 226 pacjentów w przewlekłej fazie CML, i porównywano z wynikami leczenia 109 chorych otrzymujących chemioterapię (hydroksymocznik lub busulfan). W obu grupach pacjentów stwierdzano przy rozpoznaniu korzystne cechy (mniej niż 10% blastów we krwi obwodowej), a leczenie interferonem rozpoczynano w ciągu 6 miesięcy od rozpoznania. Leczenie pacjentów chorych na CML w fazie przewlekłej pozwala na uzyskanie takiego samego odsetka odpowiedzi hematologicznych (85-90%), jak w przypadku stosowania standardowych schematów chemioterapii. Ponadto, u pacjentów leczonych produktem Roferon-A uzyskano 8% całkowitych odpowiedzi cytogenetycznych i 38% częściowych odpowiedzi cytogenetycznych w porównaniu do 9% częściowych odpowiedzi cytogenetycznych uzyskanych po zastosowaniu chemioterapii. Czas do progresji fazy przewlekłej białaczki w fazę przyspieszoną lub blastyczną był dłuższy w grupie pacjentów leczonych produktem Roferon-A (69 miesięcy) niż w grupie pacjentów otrzymujących konwencjonalną chemioterapię (46 miesięcy) (p < 0,001), podobnie mediana czasu przeżycia całkowitego(72,8 miesiąca w porównaniu do 54,5 miesiąca, p = 0,002).

Chłoniaki skórne z limfocytów T (CTCL)

Skuteczność produktu Roferon-A oceniano u 169 pacjentów chorych na CTCL, z których u większości (78%) występowała oporność na leczenie lub doszło do nawrotu choroby po leczeniu standardowym. Spośród 85 ocenianych pacjentów, całkowity odsetek odpowiedzi wynosił 58% (20% odpowiedzi całkowitych, 38% odpowiedzi częściowych). Odpowiedź na leczenie uzyskano u pacjentów ze wszystkimi stopniami zaawansowania. Mediana czasu trwania odpowiedzi całkowitych od początku leczenia wynosiła 22 miesiące, przy czym 94% chorych, u których uzyskano odpowiedź całkowitą, pozostawało w remisji po 9 miesiącach.

Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B

Skuteczność produktu Roferon-A w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B oceniano w badaniach klinicznych obejmujących ponad 900 pacjentów. W kontrolowanym badaniu rejestracyjnym 238 pacjentów randomizowano do czterech grup: pacjenci otrzymywali 2,5 mln j.m./m2, 5 mln j.m./m2, 10 mln j.m./m2 produktu Roferon-A trzy razy w tygodniu, lub nie byli leczeni. Czas trwania leczenia wynosił 12-24 tygodnie, w zależności od odpowiedzi, tj. zanikania HBeAg lub HBV DNA z surowicy. Pacjentów obserwowano przez okres do 12 miesięcy po zakończeniu leczenia. Wykazano statystycznie znamienną różnicę w odsetku trwałych odpowiedzi [zanikanie antygenu e wirusa zapalenia wątroby typu B (HBeAg) oraz DNA wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV DNA)] pomiędzy pacjentami leczonymi i nieleczonymi (37% w porównaniu do 13%). Różnice w odsetku odpowiedzi pomiędzy grupami otrzymującymi różne dawki produktu nie osiągnęły znamienności statystycznej (33%, 34% i 43% dla grup otrzymujących 2,5; 5 i 10 mln j.m./m2). Odpowiedzi serologiczna i wirusologiczna związane były ze znaczącą poprawą w badaniu histologicznym wątroby po 12 miesiącach obserwacji bez leczenia.

Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C:

Skuteczność produktu Roferon-A w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C oceniano u 1701 pacjentów, porównując ich ze 130 chorymi nieleczonymi lub otrzymującymi placebo. Podawanie produktu Roferon-A w zalecanych dawkach pozwala na uzyskanie całkowitej remisji biochemicznej u do 85% pacjentów, a odsetek odpowiedzi utrzymujących się przez co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu leczenia waha się od 11 do 44% w zależności od stanu choroby przed leczeniem, dawki interferonu oraz czasu trwania leczenia. Odpowiedź biochemiczna na leczenie produktem Roferon-A związana jest ze znamienną poprawą stanu wątroby, co wykazano poprzez ocenę w biopsji wątroby przed i po leczeniu. U pacjentów, u których odpowiedź nadal była obecna w

3    do 6 miesięcy po zakończeniu leczenia, obserwowano utrzymywanie się odpowiedzi przez okres do

4    lat.

Skuteczność terapeutyczna interferonu alfa-2a w monoterapii oraz w skojarzeniu z rybawiryną była porównywana w randomizowanym badaniu z podwójnie ślepą próbą, które obejmowało pacjentów uprzednio nieleczonych oraz pacjentów z nawrotem zakażenia, z wirusologicznie, biochemicznie i histologicznie udokumentowanym przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C. W sześć miesięcy po zakończeniu leczenia oceniano stan biochemicznej i wirusologicznej odpowiedzi na leczenie, jak również poprawę stanu histologicznego.

U pacjentów z nawrotem obserwowano statystycznie znamienny dziesięciokrotny wzrost (od 4% do 43%, p < 0,01) odsetka trwałej odpowiedzi wirusologicznej i biochemicznej. Korzystny wynik stosowania leczenia skojarzonego był również odzwierciedlony w odsetku odpowiedzi w zależności od genotypu wirusa HCV lub wyjściowej liczby cząstek wirusa. Pomimo, że odsetki utrwalonej odpowiedzi u pacjentów z genotypem-1 HCV były niższe niż w całej grupie osób leczonych (około 30% w porównaniu z 0% przy stosowaniu monoterapii), względne korzyści ze stosowania rybawiryny w połączeniu z interferonem alfa-2a były szczególnie znamienne w tej grupie pacjentów. Wyniki badania histologicznego również potwierdziły lepszą skuteczność leczenia skojarzonego.

Wyniki dodatkowego badania pacjentów uprzednio nieleczonych, którym podawano interferon alfa-2 (3 mln. j .m. 3 razy na tydzień) z rybawiryną były korzystne.

Dalsze informacje dotyczące właściwości farmakodynamicznych zamieszczono w Charakterystyce Produktu Leczniczego zawierającego rybawirynę.

Chłoniaki nieziarnicze typu grudkowego

Skuteczność produktu Roferon-A w skojarzeniu z chemioterapią cytotoksyczną (schemat chemioterapii wg CHOP lub podobny, składający się z cyklofosfamidu, winkrystyny, prednizonu i doksorubicyny) oceniana była u 122 pacjentów chorych na chłoniaki nieziarnicze o niskim lub pośrednim stopniu złośliwości i agresywnym przebiegu klinicznym, których porównywano do 127 pacjentów z grupy kontrolnej, otrzymujących ten sam schemat chemioterapii. W przypadku obu schematów leczenia uzyskano porównywalne odsetki odpowiedzi obiektywnych, lecz u pacjentów otrzymujących schemat zawierający Roferon-A uzyskano wydłużenie czasu do wystąpienia niepowodzenia leczenia (p < 0,001), czasu trwania odpowiedzi całkowitych (p < 0,003).

Rak nerki

Roferon-A w skojarzeniu z winblastyną

Skuteczność produktu Roferon-A, podawanego w skojarzeniu z winblastyną, była porównywana do leczenia winblastyną w monoterapii. Schemat leczenia skojarzonego Roferon-A z winblastyną jest skuteczniejszy od winblastyny stosowanej w monoterapii w leczeniu pacjentów chorych na miejscowo zaawansowanego lub rozsianego raka nerki. Mediana przeżycia wynosiła 67,8 tygodnia dla 79 chorych otrzymujących Roferon-A z winblastyną oraz 37,8 tygodnia u 81 pacjentów leczonych wyłącznie winblastyną (p = 0,0049). Całkowity odsetek odpowiedzi wynosił 16,5% u pacjentów leczonych produktem Roferon-A z winblastyną i 2,5% u pacjentów leczonych wyłącznie winblastyną (p = 0,0025).

Roferon-A w skojarzeniu z bewacyzumabem (produktem Avastin)

W głównym badaniu fazy III porównywano terapię bewacyzumabem w skojarzeniu z interferonem alfa-2a (N=327) do terapii placebo z interferonem alfa-2a (N=322) w leczeniu pierwszej linii pacjentów po resekcji nerki z zaawansowanym i (lub) rozsianym rakiem nerki.

Tabela 1: Ocena skuteczności w badaniu BO17705

Parametr (wartość średnia)

Placebo + IFN N = 322

Bewacyzumab + IFN N = 327

Współczynnik

ryzyka“

Współczynnik

p

Przeżycie całkowite

21,3 miesiąca

23,3 miesiąca

0,91

(0,76 - 1,10)

p = 0,3360 P

Czas przeżycia wolny od progresji

5,4 miesiąca

10,2 miesiąca

0,63

(0,52 - 0,75)

p < 0,0001 P

Całkowity współczynnik odpowiedzi7

12,8%

31,4%

nie dotyczy

p < 0,0001 8

a - określono na poziomie 95% przedziału ufności.

P - wartość p uzyskano stosując Test Log- Rank.

g - populację odniesienia stanowiła grupa pacjentów, u których choroba była wyjściowo mierzalna (ITT N= 289/ 306)

8 - wartość p uzyskano stosując Test Chi Kwadrat

Czerniak złośliwy po leczeniu chirurgicznym

Skuteczność produktu Roferon-A u pacjentów z pierwotnym czerniakiem złośliwym skóry o grubości nacieku większej niż 1,5 mm i bez wykrywalnych w badaniu klinicznym przerzutów do węzłów chłonnych oceniana była w dużym randomizowanym badaniu obejmującym 253 pacjentów otrzymujących Roferon-A w dawce 3 mln j.m. trzy razy w tygodniu przez 18 miesięcy, w porównaniu do 246 chorych nieleczonych pacjentów z grupy kontrolnej. Po medianie czasu obserwacji wynoszącym 4,4 lat wykazano znamienne wydłużenie czasu do nawrotu (p = 0,035), lecz nie wykazano statystycznie znamiennej różnicy w czasie przeżycia całkowitego (p = 0,059) w grupie leczonej produktem Roferon-A w porównaniu do grupy kontrolnej. Całkowitym skutkiem leczenia była redukcje ryzyka nawrotu o 25%.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Stężenia interferonu alfa-2a w surowicy krwi wykazywały duże różnice osobnicze, zarówno u zdrowych ochotników, jak i pacjentów z rozsianą chorobą nowotworową. Farmakokinetyka produktu Roferon-A w badaniach na zwierzętach (małpy, psy i myszy) była zbliżona do obserwowanej u ludzi. Farmakokinetyka produktu Roferon-A u ludzi była liniowa w zakresie od ponad 3 milionów do 198 milionów j.m. U zdrowych osób, połowa dawki interferonu alfa-2a była wydalana z organizmu w ciągu 3,7 - 8,5 godzin (średnio 5,1 godziny), objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym wynosiła 0,223 - 0,748 l/kg (średnio 0,4 l/kg), a całkowity klirens wynosił 2,14 - 3,62 ml/min/kg (średnio 2,79 ml/min/kg) po podaniu 36 milionów j.m. we wlewie dożylnym. Po podaniu domięśniowym 36 milionów j.m. maksymalne stężenie produktu w surowicy wynosiło od 1500 do 2580 pg/ml (średnio 2020 pg/ml) w średnim czasie 3,8 godz., a po podaniu podskórnym 36 milionów j.m. 1250 do 2320 pg/ml (średnio 1730 pg/ml) w średnim czasie 7,3 godz.

Proporcja wchłoniętej dawki po podaniu domięśniowym lub podskórnym wynosi ponad 80%.

Właściwości farmakokinetyczne interferonu alfa-2a po podaniu jednorazowej dawki domięśniowej u pacjentów z rozsianą chorobą nowotworową i przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B były podobne jak u zdrowych ochotników. Wzrost stężenia w surowicy był proporcjonalny do zastosowanej pojedynczej dawki do 198 milionów j.m. Nie było zmian w dystrybucji i wydalaniu interferonu alfa-2a podczas podawania dwa razy na dobę (0,5 - 3,6 milionów j.m.), lub podaniu jednej dawki dobowo (1 - 54 miliony j.m.), lub trzy razy w tygodniu (1 - 136 milionów j.m.) przy stosowaniu produktu do 28 dni. Katabolizm nerkowy jest główną drogą eliminacji produktu Roferon-A.

Wydalanie z żółcią i metabolizm wątrobowy odgrywają mniejszą rolę w wydalaniu produktu Roferon-A.

Wykazano, że po podawaniu produktu Roferon-A domięśniowo, raz na dobę lub częściej, przez okres do 28 dni u niektórych pacjentów z rozsianym nowotworem, uzyskiwano maksymalne stężenie w osoczu dwa do cztery razy większe niż po podaniu pojedynczych dawek. Jednakże, wielokrotne dawkowanie nie zmieniało parametrów dystrybucji i wydalania podczas badania różnych sposobów dawkowania.

Dalsze informacje dotyczące właściwości farmakokinetycznych zamieszczono w Charakterystyce Produktu Leczniczego zawierającego rybawirynę.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Ze względu na specyficzność gatunkową ludzkiego interferonu, przeprowadzone zostały jedynie ograniczone badania toksyczności produktu Roferon-A. Ostrą toksyczność podczas parenteralnego stosowania produktu Roferon-A w dawkach do 30 milionów j.m./kg w podaniu dożylnym i do 500 milionów j.m./kg w podaniu domięśniowym badano u myszy, szczurów, królików i fretek. Nie stwierdzono w tym zakresie dawek występowania śmiertelności u żadnego z gatunków zwierząt, bez względu na drogę podawania produktu Roferon-A. Po zastosowaniu dawek znacznie przekraczających dawki zalecane klinicznie nie obserwowano znaczących objawów niepożądanych, z wyjątkiem poronień, gdy produkt stosowano u ciężarnych małp Rhesus we wczesnym do środkowego okresie ciąży, oraz występowania przemijających zaburzeń cyklu miesiączkowego, w tym przedłużenia okresu menstruacji u nieciężarnych małp. Znaczenie tych obserwacji u ludzi nie zostało ustalone.

Nie obserwowano w warunkach eksperymentalnych działania mutagennego produktu Roferon-A.

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących nieklinicznych danych o bezpieczeństwie należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego dla rybawiryny.

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

sodu chlorek amonu octan alkohol benzylowy polisorbat 80 kwas octowy lodowaty sodu wodorotlenek woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze 2°C - 8°C. Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

0,5 ml roztworu w ampułkostrzykawce (szkło typu I) z korkiem (guma butylowa), końcówką korka (guma butylowa), tłokiem (tworzywo sztuczne) oraz igłą (stal nierdzewna).

Każda ampułkostrzykawka gotowego do użycia roztworu zawiera 9 mln j.m. interferonu alfa-2a w 0,5 ml.

Wielkości opakowań: opakowanie zawiera 1 ampułkostrzykawkę.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Ampułkostrzykawka produktu Roferon-A jest przeznaczona do jednorazowego podania.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady, łącznie ze strzykawkami i igłami, należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Roche Polska Sp. z o.o, ul. Domaniewska 39 B, 02-672 Warszawa

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(-Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 4654

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 15 grudnia 1999 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 22 grudnia 2008

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

19

1

U chorych w mielosupresji, trombocytopenia i zmniejszone stężenia hemoglobiny występowały częściej. Powrót do wartości sprzed leczenia, w przypadku poważnych odchyleń parametrów hematologicznych, następował zwykle w ciągu 7 do 10 dni po zakończeniu leczenia produktem Roferon-A.

Roferon-A