Imeds.pl

Romazic 5 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Romazic, 5 mg, tabletki powlekane Romazic, 10 mg, tabletki powlekane Romazic, 20 mg, tabletki powlekane Romazic, 40 mg, tabletki powlekane

Rosuvastatinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Romazic i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Romazic

3.    Jak stosować lek Romazic

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Romazic

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Romazic i w jakim celu się go stosuje

Romazic należy do grupy leków nazywanych, statynami.

Romazic zostaje przepisany, jeśli:

•    pacjent ma wysokie stężenie cholesterolu. Oznacza to, że należy on do grupy osób o ryzyku wystąpienia zawału serca lub udaru.

Leczenie statynami jest zalecane, gdy sama dieta i zwiększenie wysiłku fizycznego nie wystarczają do zmniejszenia stężenia cholesterolu. Podczas przyjmowania leku nadal należy stosować dietę obniżającą ilość cholesterolu oraz dbać o aktywność fizyczną. lub

•    występują inne czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia zawału serca, udaru mózgu lub związane z tym problemy zdrowotne.

Zawał serca, udar mózgu i inne podobne zaburzenia mogą być spowodowane miażdżycą.

Miażdżyca jest wynikiem tworzenia złogów substancji tłuszczowych w tętnicach.

Dlaczego ważne jest przyjmowanie produktu Romazic

Romazic jest stosowany w celu obniżenia stężenia tłuszczów we krwi (zwanych lipidami), a zwłaszcza cholesterolu.

We krwi obecne są różne rodzaje cholesterolu - „zły” cholesterol (LDL-C) i „dobry” cholesterol (HDL-C).

Romazic zmniejsza ilość „złego” cholesterolu i zwiększa ilość „dobrego” cholesterolu.

Lek Romazic ogranicza wytwarzanie „złego” cholesterolu w organizmie i ułatwia usuwanie go z krwi.

U większości ludzi, wysokie stężenie cholesterolu nie powoduje żadnych objawów i nie wpływa na samopoczucie. Jednak, jeżeli taki stan nie jest leczony, w błonie komórkowej naczyń krwionośnych gromadzą się tłuszcze, które powodują zwężenie naczyń.

Niekiedy zwężone naczynia krwionośne mogą ulec zamknięciu, co odcina dopływ krwi do serca lub mózgu i prowadzi do zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu. Jeżeli u pacjenta stężenie cholesterolu zostanie obniżone, zmniejsza się ryzyko wystąpienia zawału mięśnia sercowego lub udaru.

Lek Romazic należy przyjmować, nawet po zmniejszeniu stężenia cholesterolu do wartości prawidłowych, ponieważ zapobiega to ponownemu wzrostowi stężenia cholesterolu. Jednakże, należy przerwać jego stosowanie, jeżeli zaleci to lekarz lub, jeśli pacjentka jest w ciąży.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Romazic Kiedy nie stosować leku Romazic

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na rozuwastatynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)

•    u kobiet w ciąży lub karmiących piersią

Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania leku Romazic, powinna go natychmiast odstawić i powiedzieć o tym lekarzowi. W czasie stosowania leku Romazic, kobiety powinny unikać zajścia w ciążę poprzez stosowanie skutecznej metody antykoncepcji.

•    jeśli pacjent ma chorobę wątroby

•    jeśli pacjent ma ciężką chorobę nerek

•    jeśli pacjent odczuwa nawracające lub niewyjaśnione bóle mięśni

•    jeśli stosowana jest cyklosporyna (np. po przeszczepie narządów).

Jeżeli którykolwiek z powyższych punktów dotyczy pacjenta, należy ponownie zwrócić się do lekarza.

Ponadto, nie należy stosować leku Romazic w dawce 40 mg (największa dawka) w następujących przypadkach:

•    jeśli u pacjenta stwierdzono umiarkowane zaburzenia czynności nerek (w razie wątpliwości należy zapytać lekarza)

•    jeśli pacjent ma zaburzenia czynności tarczycy

•    jeśli pacjent odczuwał nawracające lub niewyjaśnione bóle mięśni, bądź też w przeszłości u

pacjenta lub członków rodziny występowały zaburzenia mięśni związane ze stosowaniem innych leków zmniejszających stężenie cholesterolu

•    jeśli pacjent regularnie spożywa duże ilości alkoholu

•    jeśli pacjent jest pochodzenia azjatyckiego (jest Japończykiem, Chińczykiem, Filipińczykiem, Wietnamczykiem, Koreańczykiem lub Hindusem)

•    jeśli pacjent przyjmuje inne leki zmniejszające stężenie cholesterolu zwane fibratami.

Jeżeli którykolwiek z powyższych punktów dotyczy pacjenta (lub w razie wątpliwości), należy ponownie zwrócić się do lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy porozmawiać z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku Romazic:

•    jeśli pacjent ma chorobę nerek

•    jeśli pacjent ma chorobę wątroby

•    jeśli pacjent odczuwał nawracające lub niewyjaśnione bóle mięśni, bądź też w przeszłości

u pacjenta lub członków rodziny występowały zaburzenia mięśni związane ze stosowaniem innych leków zmniejszających stężenie cholesterolu. Należy natychmiast poinformować lekarza w przypadku wystąpienia niewyjaśnionego bólu mięśni, szczególnie, jeżeli objawom towarzyszy złe samopoczucie lub gorączka. Należy również powiedzieć lekarzowi jeśli występuje stałe osłabienie mięśni.

•    jeśli pacjent regularnie spożywa duże ilości alkoholu

•    jeśli pacjent ma zaburzenia czynności tarczycy

•    jeśli pacjent przyjmuje inne leki zmniejszające stężenie cholesterolu zwane fibratami. Należy dokładnie przeczytać tę ulotkę, nawet jeżeli pacjent przyjmował wcześniej inne leki zmniejszające stężenie cholesterolu.

•    jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV, np. rytonawir z lopinawirem i (lub) atazanawirem (patrz „Romazic a inne leki”)

•    jeśli pacjent ma mniej niż 18 lat. Leku Romazic nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

•    jeśli pacjent ma ponad 70 lat (lekarz powinien dobrać dla niego właściwą dawkę początkową leku Romazic)

•    jeśli pacjent ma ciężką niewydolność oddechową

•    jeśli pacjent jest pochodzenia azjatyckiego (jest Japończykiem, Chińczykiem, Filipińczykiem, Wietnamczykiem, Koreańczykiem lub Hindusem). Lekarz powinien dobrać dla niego właściwą dawkę początkową leku Romazic.

Jeżeli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta (lub nie jest tego pewny) nie należy przyjmować leku Romazic w dawce 40 mg i zwrócić się do lekarza lub farmaceuty przed rozpoczęciem stosowania jakiejkolwiek dawki leku.

Statyny w rzadkich przypadkach mogą wpływać na czynność wątroby. Wykrycie tych zaburzeń jest możliwe po przeprowadzeniu badania aktywności enzymów wątrobowych we krwi. Z tego powodu lekarz zleca zwykle przeprowadzenie badań czynności wątroby przed i w trakcie stosowania leku Romazic.

Osoby chore na cukrzycę lub te, u których istnieje ryzyko rozwoju cukrzycy, będą pod ścisłą kontrolą lekarską podczas stosowania tego leku. Osoby, u których stwierdza się wysokie stężenie cukru i tłuszczów we krwi, nadwagę oraz wysokie ciśnienie krwi, mogą być zagrożone ryzykiem rozwoju cukrzycy.

Romazic a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty, a szczególnie o stosowaniu:

   cyklosporyny (stosowanej np. po przeszczepieniu narządu)

   warfaryny (zmniejszającej krzepliwość krwi)

   fibratów (takich jak gemfibrozyl, fenofibrat) lub innych leków obniżających stężenie cholesterolu (takich jak ezetymib)

   leków stosowanych w niestrawności (zobojętniających kwas solny w żołądku)

   erytromycyny (antybiotyk)

   doustnych leków antykoncepcyjnych

   hormonalnej terapii zastępczej albo rytonawiru z lopinawirem i (lub) atazanawirem

(stosowanych w leczeniu zakażeń HIV - patrz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Lek Romazic może zmieniać działanie tych leków, a wymienione leki mogą zmieniać działanie leku Romazic.

Romazic z jedzeniem i piciem

Lek Romazic może być przyjmowany niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Nie należy stosować leku Romazic podczas ciąży lub karmienia piersią. Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę podczas przyjmowania leku Romazic, powinna natychmiast przerwać przyjmowanie leku i skontaktować się z lekarzem. Kobiety przyjmujące Romazic powinny unikać zajścia w ciążę stosując odpowiednie metody zapobiegania ciąży.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Większość pacjentów może prowadzić pojazdy i obsługiwać maszyny podczas stosowania leku Romazic, gdyż nie wpływa on na zdolność do wykonywania tych czynności. Niemniej jednak, u niektórych osób podczas stosowania leku mogą wystąpić zawroty głowy. W przypadku pojawienia się tego typu objawów przed podjęciem prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn należy poradzić się lekarza.

Romazic zawiera laktozę

Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, powinien przed przyjęciem leku skontaktować się z lekarzem.

3. Jak stosować lek Romazic

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Właściwą dawkę leku i czas trwania leczenia ustala lekarz.

Zwykle stosowane dawki u dorosłych

Jeśli lek Romazic jest stosowany w leczeniu wysokiego stężenia cholesterolu:

Dawka początkowa

Leczenie rozpoczyna się od dawki 5 mg lub 10 mg, nawet jeśli wcześniej stosowane były wyższe dawki innych statyn. Wybór dawki początkowej zależy od:

•    Stężenia cholesterolu we krwi

•    Stopnia ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu

•    Istnienia czynników sprzyjających wystąpieniu działań niepożądanych.

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, w sprawie wielkości dawki początkowej.

Lekarz może zalecić stosowanie najniższej dawki (5 mg), jeśli:

•    pacjent jest pochodzenia azjatyckiego (jest Japończykiem, Chińczykiem, Filipińczykiem, Wietnamczykiem, Koreańczykiem lub Hindusem)

•    pacjent ma ponad 70 lat

•    pacjent ma umiarkowane zaburzenia czynności nerek

•    u pacjenta istnieje ryzyko zaburzeń mięśniowych (miopatia).

Zwiększanie dawki i maksymalna dawka dobowa

Lekarz może podjąć decyzję o zwiększeniu dawki leku Romazic w celu wybrania właściwej dawki dla danego pacjenta. Jeżeli dawka początkowa wynosiła 5 mg, lekarz może, w razie potrzeby zwiększyć ją do 10 mg, następnie do 20 mg, aż do dawki maksymalnej 40 mg. W przypadku stosowania dawki początkowej 10 mg, lekarz może zdecydować o jej podwojeniu do 20 mg, a następnie zwiększeniu do maksymalnej dawki 40 mg. Dawki leku nie należy zwiększać częściej niż co cztery tygodnie. Maksymalna dawka dobowa leku Romazic wynosi 40 mg i jest stosowana wyłącznie u pacjentów z wysokim stężeniem cholesterolu i dużym ryzykiem wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu, u których nie uzyskano pożądanego zmniejszenia stężenia cholesterolu podczas stosowania dawki 20 mg.

Jeśli lek Romazic jest stosowany w celu zmniejszenia ryzyka zawału serca, udaru mózgu lub związanych z tym problemów

Zalecana dawka dobowa wynosi 20 mg. Jednakże lekarz może podjąć decyzję o stosowaniu mniejszej dawki, jeśli występują jakiekolwiek inne czynniki ryzyka wymienione powyżej.

Przyjmowanie tabletek

•    Należy je połykać w całości, popijając płynem.

•    Przyjmować raz na dobę, niezależnie od pory dnia.

•    Przyjmować o tej samej porze każdego dnia.

Regularne badania stężenia cholesterolu

Istotne jest odbywanie regularnych wizyt lekarskich w celu kontroli stężenia cholesterolu i upewnienia się, że zostały osiągnięte właściwe wartości stężenia cholesterolu i utrzymują się one podczas leczenia. Lekarz może podjąć decyzję o zwiększeniu dawki leku Romazic w celu dobrania odpowiedniej dawki dla danego pacjenta.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Romazic

Należy skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem.

Pominięcie zastosowania leku Romazic

W razie pominięcia dawki leku, należy przyjąć kolejną dawkę następnego dnia w przewidzianym czasie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Romazic

Należy porozmawiać z lekarzem, jeśli pacjent ma zamiar przerwać stosowanie leku. Po przerwaniu stosowania leku Romazic, stężenie cholesterolu może ponownie wzrosnąć.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W razie wystąpienia następujących reakcji uczuleniowych należy przerwać stosowanie leku Romazic i niezwłocznie zwrócić się do lekarza:

   Utrudnione oddychanie, z (lub bez) towarzyszącego obrzęku twarzy, warg, języka i (lub) gardła

   Obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, mogący powodować trudności w przełykaniu

   Silny świąd skóry (z grudkowymi wykwitami).

Należy przerwać stosowanie leku Romazic i natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia niewyjaśnionego bólu mięśni. Podobnie jak w przypadku innych statyn, u niewielkiej liczby pacjentów mogą wystąpić uciążliwe dolegliwości ze strony mięśni, które w rzadkich przypadkach mogą prowadzić do powstania potencjalnie zagrażającego życiu uszkodzenia mięśni, zwanego rabdomiolizą.

Częste działania niepożądane (występujące u 1 do 10 pacjentów na 100):

•    bóle głowy

•    bóle brzucha

•    zaparcia

•    nudności

•    bóle mięśni

•    osłabienie

•    zawroty głowy

•    zwiększenie ilości białka w moczu, które zwykle ustępuje bez potrzeby przerwania leczenia lekiem Romazic (dotyczy tylko dawki 40 mg)

•    cukrzyca. Większe prawdopodobieństwo rozwoju cukrzycy istnieje u osób, u których stwierdza się wysokie stężenie cukru i tłuszczów we krwi, nadwagę oraz wysokie ciśnienie krwi. Lekarz będzie monitorował stan pacjenta podczas stosowania tego leku.

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u 1 do 10 pacjentów na 1000):

•    wysypka, świąd lub inne reakcje skórne

•    zwiększenie ilości białka w moczu, które zwykle ustępuje bez potrzeby przerwania leczenia lekiem Romazic (dotyczy tylko dawki 5 mg, 10 mg i 20 mg).

Rzadkie działania niepożądane (występujące u 1 do 10 pacjentów na 10 000):

•    ciężka reakcja alergiczna - do jej objawów należą: obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, utrudnione przełykanie i oddychanie, silny świąd skóry (z grudkowymi wykwitami). Jeżeli pacjent podejrzewa wystąpienie reakcji uczuleniowej, powinien przerwać stosowanie leku Romazic i niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

•    uszkodzenie mięśni u dorosłych - w przypadku wystąpienia niewyjaśnionego bólu mięśni należy przerwać leczenie produktem Romazic i powiadomić lekarza

•    silny ból brzucha (zapalenie trzustki)

•    wzrost aktywności enzymów wątrobowych we krwi

•    zmniejszenie liczby płytek krwi, które może wpływać na krzepnięcie. Jeśli wystąpią siniaki lub czerwone/purpurowe plamy na skórze z niewyjaśnionej przyczyny, należy poinformować lekarza.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

•    żółtaczka (zażółcenie skóry i białkówek oczu)

•    zapalenie wątroby

•    śladowa ilość krwi w moczu

•    drętwienie rąk i nóg (uszkodzenie    nerwów)

•    bóle stawów

•    utrata pamięci

•    nadmierny rozrost tkanki gruczołowej piersi u mężczyzn (ginekomastia).

Częstość nieznana (częstość nie może zostać ustalona na podstawie dostępnych danych):

•    biegunka (luźne stolce)

•    zespół Stevensa-Johnsona (objawia się powstawaniem licznych pęcherzy na skórze, w obrębie jamy ustnej, oczu lub narządów płciowych)

•    kaszel

•    duszność

•    obrzęki

•    zaburzenia snu, w tym bezsenność i koszmary senne

•    zaburzenia seksualne

•    depresja

•    trudności w oddychaniu, w tym utrzymujący się kaszel i (lub) duszność lub gorączka

•    uszkodzenie ścięgien

•    stałe osłabienie mięśni.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Romazic

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Romazic

•    Substancj ą czynną jest rozuwastatyna.

Każda tabletka zawiera 5 mg lub 10 mg lub 20 mg lub 40 mg rozuwastatyny (w postaci soli wapniowej).

•    Inne składniki leku to:

rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, sodu cytrynian, krospowidon (Typ B), krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

otoczka tabletki: hypromeloza 6 cP, laktoza jednowodna, makrogol 3 350, triacetyna, tytanu dwutlenek (E 171).

Jak wygląda lek Romazic i co zawiera opakowanie

Romazic, 5 mg są to białe lub prawie białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z grawiurą „5” po jednej stronie.

Romazic, 10 mg to białe lub prawie białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z grawiurą „10” po jednej stronie.

Romazic, 20 mg to białe lub prawie białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z grawiurą „20” po jednej stronie.

Romazic, 40 mg to białe lub prawie białe, podłużne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane. Wielkość opakowania: 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 6 00-728 Warszawa tel. 22 3646101

Data ostatniej aktualizacji ulotki: luty 2014 r.