+ iMeds.pl

Ropimol 5 mg/mlUlotka Ropimol

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Ropimol

5 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Ropivacaini hydrochloridum

Należy zapoznać się z całą treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Ropimol i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ropimol

3.    Jak stosować lek Ropimol

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ropimol

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Ropimol i w jakim celu się go stosuje

Ropimol jest lekiem miejscowo znieczulającym, podawanym dooponowo (podpajęczynówkowo). Jest stosowany u dorosłych do: znieczulenia (anestezji) części ciała podczas zabiegów chirurgicznych. Jest wstrzykiwany do dolnych części kręgosłupa pacjenta. Pomaga w szybkim zatrzymaniu bólu od pasa pacjenta w dół na ograniczony czas (zwykle od 1 do 2 godzin).

Lek może być stosowany u dorosłych i młodzieży powyżej 12 roku życia.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ropimol Kiedy nie stosować leku Ropimol:

x jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ropiwakainę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),

x jeśli u pacjenta występowały w przeszłości reakcje uczuleniowe na inne leki znieczulające (łącznie z lekami miejscowo znieczulającymi z grupy amidów), x jeśli u pacjenta stwierdzono zmniejszenie objętości krwi krążącej (hipowolemia), x jeśli pacjent jednocześnie przyjmuje inny lek znieczulający we wstrzyknięciu lub infuzji (kroplówce).

Nie należy stosować ropiwakainy jeśli któreś z powyższych ostrzeżeń dotyczy pacjenta. W razie wątpliwości przed zastosowaniem ropiwakainy należy poradzić się lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące leku Ropimol

x Należy zachować szczególną ostrożność u dzieci, gdyż bezpieczeństwo i skuteczność podania dooponowego nie została u nich ustalona.

Należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku, jeśli:

x pacjent ma chorobę serca lub stwardnienie tętnic (choroba naczyń), x pacjent ma ostrą chorobę wątroby lub zaburzenia nerek, x pacjent jest na diecie niskosodowej,

pacjent lub ktoś z rodziny pacjenta cierpi na rzadką chorobę barwnika krwi - hemoglobiny (porfiria). Jeśli tak, należy powiedzieć o tym lekarzowi, ponieważ może być konieczne podanie innego leku znieczulającego.

Jeśli pacjent nie jest pewny, czy powyższe ostrzeżenia go dotyczą, należy przed zastosowaniem leku poradzić się lekarza.

Inne leki i Ropimol

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, również tych, które wydawane są bez recepty.

W szczególności należy poinformować lekarza, gdy pacjent przyjmuje następujące leki: x leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca (leki przeciwarytmiczne), x    leki antydepresyjne (np. fluwoksamina),

x    leki przeciwbólowe (opioidy),

x antybiotyki (np. enoksacyna).

Jeśli pacjent nie jest pewny, czy powyższe ostrzeżenia go dotyczą, należy przed zastosowaniem leku poradzić się lekarza.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Należy poradzić się lekarza przed przystąpieniem do prowadzenia pojazdów, używania narzędzi lub obsługi maszyn, ponieważ lek Ropimol może powodować senność i spowolnienie reakcji. Należy zapytać lekarza, czy pacjent może prowadzić pojazd, używać narzędzi lub obsługiwać maszyny.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Ropimol

Ropimol zawiera sód. Lek zawiera 3 mg sodu w 1 ml. Należy wziąć to pod uwagę, jeżeli pacjent jest na kontrolowanej diecie sodowej.

3. Jak stosować lek Ropimol

Lek Ropimol podaje się we wstrzyknięciu. Zabieg ten wykonuje lekarz.

Jaką dawkę leku Ropimol otrzyma pacjent

x    Lekarz zadecyduje, jaką dawkę leku otrzyma pacjent.

x    Wielkość dawki zależy od celu stosowania leku oraz od czynników takich jak: stan zdrowia, wiek

i masa ciała pacjenta.

x    Należy zastosować najmniejszą skuteczną dawkę.

x Zazwyczaj stosowana dawka leku dla dorosłych i młodzieży od 12 roku życia wynosi od 15 mg do 25 mg.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ropimol

Jest mało prawdopodobne, że pacjent otrzyma za dużo leku, jeśli będzie on podawany przez lekarza.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne, należy natychmiast zwrócić się do lekarza. Objawy przedawkowania mogą obejmować:

x parestezje (uczucie pieczenia, kłucia lub drętwienia skóry), nagłe ruchy mimowolne, x    zdrętwienie wokół ust,

x zaburzenia widzenia lub słuchu,

x zawroty głowy i uczucie pustki w głowie wynikające z niskiego ciśnienia krwi, zesztywnienie mięśni, x nieregularne bicie serca.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku, gdy pacjent zauważy którykolwiek z powyższych objawów.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Ropimol może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Następująca terminologia została wykorzystana do opisu częstości występowania działań niepożądanych. x    bardzo często: objawy występują częściej niż u 1 pacjenta na 10,

x    często: objawy występują u 1 do 10 pacjentów na 100,

x    niezbyt często: objawy występują u 1 do 10 pacjentów na 1 000,

x rzadko: objawy występują u 1 do 10 pacjentów na 10 000, x bardzo rzadko: objawy występują rzadziej niż u 1 pacjenta na 10 000.

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z niżej wymienionych objawów należy natychmiast powiadomić lekarza:

x reakcje alergiczne - objawy mogą obejmować: obrzęk twarzy, ust, jamy ustnej lub gardła, zawroty głowy lub uczucie pustki w głowie wynikające z niskiego ciśnienia krwi, wysypkę, swędzenie (występuj ą rzadko),

x nieregularne bicie serca, które może prowadzić do ataku serca (występuje rzadko), x szybkie lub powolne bicie serca (występują często).

Należy skontaktować się z lekarzem natychmiast, gdy wystąpią powyższe objawy.

Bardzo często

obniżone ciśnienie krwi, x    nudności.

Często

x parestezje (uczucie pieczenia, kłucia lub drętwienia skóry), x    trudności z oddawaniem moczu,

x    wysokie ciśnienie krwi,

zawroty głowy, x    bóle głowy,

wymioty.

Niezbyt często

x    spadek temperatury ciała (hipotermia): objawy obejmują dreszcze oraz splątanie,

x    zdrętwienie lub utrata czucia wokół jamy ustnej i języka,

x    trudności w oddychaniu lub płytki oddech,

x zaburzenia wzroku i słuchu, x    utrata czucia lub wrażliwości skóry,

x    sztywność lub skurcze mięśni,

x uczucie pustki w głowie, x    trudności z mówieniem,

x uczucie poddenerwowania (niepokoju), x drgawki (konwulsje), x utrata świadomości.

Dzieci

U dzieci działania niepożądane są takie same jak u dorosłych z wyjątkiem obniżonego ciśnienia krwi, które występuje rzadziej u dzieci (występuje rzadziej niż u 1 na 10 dzieci) i wymioty, które występują częściej u dzieci (występują częściej niż u 1 na 10 dzieci).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

5.    Jak przechowywać lek Ropimol

x    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

x    Nie stosować leku Ropimol po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i

pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

A Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

x    Nie stosować leku Ropimol, jeśli widoczne są jakiekolwiek zanieczyszczenia w roztworze lub jeżeli

roztwór nie jest czysty.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Ropimol

Substancją czynną leku jest ropiwakainy chlorowodorek.

x 5 mg/ml roztworu do wstrzykiwań: każdy mililitr roztworu zawiera 5 mg ropiwakainy

chlorowodorku. Jedna ampułka po 10 ml roztworu zawiera 50 mg ropiwakainy chlorowodorku.

Pozostałe składniki to: kwas solny 3,6% w/v, sodu chlorek, sodu wodorotlenek oraz woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda Ropimol i co zawiera opakowanie

Ropimol jest czystym, bezbarwnym roztworem do wstrzykiwań.

Lek jest dostępny w następujących opakowaniach:

x    5 mg/ml roztworu do wstrzykiwań w 10 ml przezroczystych polipropylenowych ampułkach

umieszczonych w sterylnym worku zewnętrznym, po 5 w opakowaniu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.A., Strada Statale 67, Frazione Granatieri 50018 Scandicci (FI), Włochy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Niemcy

Grecja

Włochy

Polska

Holandia


Ropivacainhydrochlorid Molteni Ropivacaine Hydrochloride Molteni Ropivacaina Molteni Ropimol

Ropivacaine Hydrochloride Molteni

4

Ropimol

Charakterystyka Ropimol

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ropimol, 5 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 5 mg ropiwakainy chlorowodorku. 1 ampułka po 10 ml zawiera 50 mg ropiwakainy chlorowodorku.

Substancje pomocnicze: 1 ml zawiera 3 mg sodu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych: patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań, do podania dooponowego.

Roztwór wodny, sterylny, przezroczysty, bezbarwny, izotoniczny, izobaryczny o pH w przedziale 4,0 - 6,0.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Podanie dooponowe do znieczulenia chirurgicznego u osób dorosłych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Podanie dooponowe.

Ropiwakainy chlorowodorek powinien być stosowany wyłącznie przez lub pod nadzorem specjalistów doświadczonych w wykonywaniu znieczuleń przewodowych.

Dawkowanie

DOROŚLI I MŁODZIEŻ OD 12 ROKU ŻYCIA

Poniższa tabela przedstawia dawkowanie zalecane dla najczęściej stosowanych typów znieczuleń. Obowiązuje zasada podawania najmniejszej skutecznej dawki. Dawkowanie należy ustalić na podstawie stanu ogólnego pacjenta zgodnie z doświadczeniem specjalisty._

ZNIECZULENIA W CHIRURGII

Podanie dooponowe

Stężenie

Objętość

Dawka

Czas

Czas

mg/ml

ml

(§)

indukcji w

trwania w

mg

minutach

godzinach

Chirurgia

5,0

3-5

15-25

1-5

2-6

(§) Przedstawione w tabeli dawki dotyczące ropiwakainy chlorowodorku są dawkami koniecznymi do uzyskania skutecznego znieczulenia u dorosłych pacjentów. Możliwe są indywidualne różnice w indukcji i długości trwania znieczulenia. Dane w kolumnie „Dawka” odzwierciedlają średni


przewidywany zakres niezbędnej do podania dawki ropiwakainy chlorowodorku. W celu uzyskania informacji dotyczących czynników wpływających na określone techniki blokowania, jak również wymagań dotyczących poszczególnych pacjentów, należy skorzystać ze standardowych podręczników.

Dzieci

Podanie dooponowe nie było badane u niemowląt, małych dzieci ani u dzieci.

Sposób podawania

Zaleca się uważną aspirację przed i podczas wstrzykiwania leku w celu uniknięcia podania donaczyniowego. Niezamierzone podanie donaczyniowe można rozpoznać na podstawie przemijającego przyspieszenia czynności serca.

Aspirację należy powtarzać przed i w czasie podawania dawki głównej, którą należy wstrzykiwać powoli lub w dawkach wzrastających, z szybkością 25 do 50 mg/minutę. Jednocześnie należy uważnie kontrolować czynności życiowe i utrzymywać kontakt słowny z pacjentem. W przypadku wystąpienia działań toksycznych, należy natychmiast przerwać podawanie leku.

Wstrzyknięcie dooponowe powinno zostać wykonane po zidentyfikowaniu przestrzeni podpajęczynówkowej i rozpoznaniu czystego płynu mózgowo-rdzeniowego (CSF) przy pomocy igły punkcyjnej do kręgosłupa lub wykrytego przez aspiracj ę.

4.3    Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na ropiwakainę lub inne leki miejscowo znieczulające z grupy amidów.

-    Ogólne przeciwwskazania do znieczulenia przewodowego, niezależnie od rodzaju stosowanego leku znieczulającego.

-    Odcinkowe znieczulenie dożylne.

-    Znieczulenie okołoszyjkowe w położnictwie.

-    Blokady dużych nerwów są przeciwwskazane u pacjentów z hipowolemią.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Techniki znieczulenia przewodowego mogą być stosowane jedynie w odpowiednio wyposażonych ośrodkach, zatrudniających przeszkolony personel. Dostępne musi być wyposażenie i produkty lecznicze konieczne do monitorowania i resuscytacji pacjenta.

Przed wykonaniem blokady, w której konieczne jest stosowanie dużych dawek leku, należy zapewnić dostęp do żyły pacjenta, a stan zdrowia pacjenta powinien być optymalny.

Lekarz prowadzący znieczulenie powinien zachować wszelkie niezbędne środki ostrożności w celu uniknięcia donaczyniowego podania leku oraz powinien być odpowiednio przeszkolony oraz znać metody diagnozowania i postępowania w przypadku wystąpienia działań niepożądanych, objawów toksyczności ogólnoustrojowej oraz innych powikłań. Ponieważ dooponowo podaje się małe dawki leku, nie wydaje się, by w wyniku tego doszło do wystąpienia objawów toksyczności ogólnoustrojowej. Podanie za dużych dawek do przestrzeni podpajęczynówkowej może spowodować całkowitą blokadę podpajęczynówkową (patrz punkt 4.9 Przedawkowanie).

Układ sercowo-naczyniowy

Pacjenci leczeni lekami przeciwarytmicznymi klasy III (np. amiodaron) powinni znajdować się pod ścisłą kontrolą lekarza i powinni mieć monitorowane EKG, ze względu na możliwe powikłania kardiologiczne.

Nadwrażliwość

Należy pamiętać o możliwości wystąpienia nadwrażliwości krzyżowej u pacjentów z nadwrażliwością na leki miejscowo znieczulające z grupy amidów (patrz punkt 4.3 Przeciwwskazania).

Hipowolemia

U pacjentów z hipowolemią, niezależnie od przyczyny, może wystąpić nagłe i znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego podczas znieczulenia zewnątrzoponowego, niezależnie od zastosowania któregokolwiek z leków miejscowo znieczulających do znieczulenia miejscowego.

Pacjenci w złym stanie ogólnym

Pacjenci w złym stanie ogólnym z powodu podeszłego wieku lub występujących stanów chorobowych, np. częściowy lub całkowity blok przewodzenia w obrębie serca, zaawansowana choroba wątroby lub ciężkie zaburzenia czynności nerek wymagają specjalnej uwagi, szczególnie że w tej grupie pacjentów często wskazane jest znieczulenie przewodowe.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby i nerek

Ropiwakaina jest metabolizowana w wątrobie i dlatego należy ją stosować ostrożnie u pacjentów z ciężką chorobą wątroby, a ilość kolejnych dawek może wymagać redukcji ze względu na spowolnione wydalanie leku. Zwykle nie istnieje potrzeba modyfikacji dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek w przypadku stosowania pojedynczej dawki lub krótkotrwałego leczenia. Kwasica oraz zmniejszone stężenie białka w osoczu, często obserwowane u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, mogą zwiększać ryzyko wystąpienia objawów toksyczności podczas stosowania leku.

Ostra porfiria

Roztwór ropiwakainy do wstrzyknięć i infuzji, może prawdopodobnie powodować porfirię, dlatego u pacjentów z ostrą porfirią należy stosować go tylko wówczas, gdy brak innej, bezpieczniejszej możliwości znieczulenia. W przypadku podatnych pacjentów należy zachować szczególne środki ostrożności, postępować zgodnie z zasadami opisanymi w podręcznikach i (lub) zaleceniami specjalistów w tej dziedzinie.

Substancje pomocnicze z rozpoznanym działaniem/efektem

Ropimol zawiera 3 mg sodu w 1 ml, należy wziąć to pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Przedłużone podawanie

Należy unikać przedłużonego podawania ropiwakainy u pacjentów równocześnie otrzymujących silne inhibitory izoenzymu CYP1A2, takie jak enoksacyna czy fluwoksamina (patrz punkt 4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji).

Populacja pediatryczna

Bezpieczeństwo i skuteczność dooponowego podawania ropiwakainy nie została ustalona u dzieci. Noworodki mogą wymagać szczególnej uwagi w związku z niedojrzałością szlaków metabolicznych.

W badaniach klinicznych u noworodków obserwowano większe zmiany w stężeniu ropiwakainy w osoczu, co może wskazywać na zwiększenie ryzyka ogólnoustrojowej toksyczności w tej grupie wiekowej.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Ropiwakainę należy stosować ostrożnie u pacjentów otrzymujących inne leki miejscowo znieczulające lub leki o podobnej strukturze chemicznej do anestetyków z grupy amidów, np. niektóre leki przeciwarytmiczne takie jak lidokaina i meksyletyna, ponieważ w tych przypadkach występuje nasilenie ogólnoustrojowego działania toksycznego. Równoczesne podawanie ropiwakainy i leków ogólnie znieczulających lub opioidowych leków przeciwbólowych może powodować wzajemne nasilenie działań niepożądanych. Nie przeprowadzono szczegółowych badań interakcji zachodzących pomiędzy ropiwakainą i lekami przeciwarytmicznymi klasy III (np. amiodaron), w związku z czym należy zachować ostrożność (patrz również punkt 4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

Cytochrom P450 (CYP) 1A2 jest enzymem biorącym udział w metabolizmie ropiwakainy do 3-hydroksyropiwakainy, głównego metabolitu ropiwakainy. W badaniach in vivo podczas jednoczesnego stosowania ropiwakainy i fluwoksaminy (selektywny, silny inhibitor enzymu CYP1A2) zaobserwowano zmniejszenie klirensu ropiwakainy o 77%. Ze względu na możliwość wystąpienia interakcji, należy zwrócić szczególną uwagę podczas jednoczesnego przedłużonego stosowania ropiwakainy i silnych inhibitorów enzymu CYP1A2, takich jak fluwoksamina i enoksacyna. Należy unikać przedłużonego podawania ropiwakainy pacjentom leczonym jednocześnie silnymi inhibitorami enzymu CYP1A2 (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

W badaniach in vivo zaobserwowano również zmniejszenie klirensu ropiwakainy o 15% w czasie równoczesnego stosowania ketokonazolu, silnego selektywnego inhibitora enzymu CYP3A4. Równoczesne stosowanie inhibitorów izoenzymu CYP3A4 i ropiwakainy nie ma znaczenia klinicznego.

Ropiwakaina w badaniach in vitro wykazuje konkurencyjne hamowanie izoenzymu CYP2D6, ale prawdopodobnie w stężeniach osiąganych w osoczu w warunkach klinicznych nie ma takiego działania.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża

Oprócz znieczulenia zewnątrzoponowego stosowanego w położnictwie, brak wystarczających danych dotyczących stosowania ropiwakainy u kobiet w ciąży. Wyniki doświadczalnych badań na zwierzętach nie potwierdzają występowania bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka (płodu), przebieg porodu czy rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie).

Karmienie piersią

Brak danych dotyczących przenikania ropiwakainy do mleka kobiecego.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

W zależności od dawki, leki znieczulające miejscowo mogą wywierać łagodny wpływ na czynności psychiczne i koordynację ruchową nawet przy braku wyraźnych objawów uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego i mogą czasowo zaburzać czynności psychomotoryczne.

4.8    Działania niepożądane

Informacje ogólne

Profil działań niepożądanych ropiwakainy jest podobny do działań niepożądanych występujących w przypadku stosowania innych długo działających leków miejscowo znieczulających z grupy amidów. Działania niepożądane należy odróżnić od fizjologicznych objawów blokady nerwów, tj. nagłego obniżenia ciśnienia tętniczego i bradykardii w następstwie znieczulenia dooponowego i zdarzeń spowodowanych przez nakłucie igłą (np. krwiak rdzeniowy, popunkcyjne bóle głowy, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych oraz zewnątrzoponowy ropień). Wiele spośród najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych są bardzo częste w trakcie trwania znieczulenia i zabiegu, takie jak mdłości, wymioty i niedociśnienie i ogólnie nie jest to możliwe odróżnienie tych spowodowanych przez stany kliniczne od tych spowodowanych przez produkt leczniczy lub blokadę.

Całkowita blokada podpajęczynówkowa może wystąpić w przypadku miejscowego znieczulenia, jeżeli dawka zewnątrzoponowa jest przypadkowo podana dooponowo lub jeżeli poda się za dużo dawki dooponowo. Ogólnoustrojowe i miejscowe działania niepożądane związane z ropiwakainą występują zwykle w wyniku zastosowania zbyt dużej dawki, szybkiego wchłaniania lub przypadkowego wstrzyknięcia donaczyniowego. Ponieważ w znieczuleniach dooponowych stosuje się niskie dawki, wystąpienie objawów ogólnoustrojowych toksyczności nie wydaje się prawdopodobne.

Tabela działań niepożądanych

Poniższe częstości wykorzystywane są w tabeli w punkcie 4.8: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000) oraz bardzo rzadko (<1/10 000).

Rodzaj układu lub narządu

Częstość występowania

Działania niepożądane

Zaburzenia układu

Bardzo często

Ból głowy

nerwowego

Często

Parestezja, zawroty głowy, hiperestezja

Zaburzenia serca

Bardzo często

Bradykardia

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo często

Niedociśnienie

Często

Omdlenie

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często

Duszność

Zaburzenia układu pokarmowego

Bardzo często

Mdłości, wymioty

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo często

Zatrzymanie moczu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Ból pleców, obniżona temperatura, dreszcze

Rzadko

Reakcje alergiczne (wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy i pokrzywka)

Działania niepożądane związane z tą grupą leków

Powikłania neurologiczne

Neuropatia oraz dysfunkcja rdzenia kręgowego (np. zespół tętnicy rdzeniowej przedniej, zapalenie pajęczynówki, zespół ogona końskiego), które w rzadkich przypadkach mogą nie przemijać, są związane ze znieczuleniem przewodowym bez względu na zastosowany lek znieczulający.

Całkowita blokada podpajęczynówkowa

Całkowita blokada podpajęczynówkowa może wystąpić w przypadku podania zbyt dużej dawki produktu dooponowo.

Ostre objawy toksyczności ogólnoustrojowej

Objawy toksyczności ogólnoustrojowej dotyczą przede wszystkim ośrodkowego układu nerwowego oraz układu sercowo-naczyniowego. Objawy takie spowodowane są wysokim stężeniem leku miejscowo znieczulającego we krwi, które może nastąpić na skutek (przypadkowego) podania donaczyniowego, przedawkowania lub wyjątkowo szybkiego wchłaniania z bogato unaczynionych części ciała. Objawy toksyczności ze strony OUN są podobne w przypadku wszystkich leków miejscowo znieczulających z grupy amidów, podczas gdy objawy ze strony układu sercowo-naczyniowego zależą bardziej od podanej substancji czynnej, zarówno pod względem jakościowym jak i ilościowym.

Toksyczne działanie produktu na ośrodkowy układ nerwowy

Objawy podmiotowe i przedmiotowe toksyczności ze strony OUN pojawiają się stopniowo i szybko się nasilają. Początkowo obserwuje się takie objawy jak zaburzenia widzenia i słuchu, drętwienie wokół ust, zawroty głowy, uczucie pustki w głowie, mrowienia i parestezje. Zaburzenia mowy oraz sztywność i skurcze mięśni są bardziej nasilone i mogą poprzedzać wystąpienie uogólnionych drgawek. Objawów tych nie należy błędnie oceniać jako zachowań neurotycznych. Następnie mogą wystąpić utrata przytomności i napady typu grand mal, które trwają od kilku sekund do kilku minut. Podczas drgawek szybko dochodzi do hipoksji i hiperkapni ze względu na zwiększoną aktywność mięśniową oraz zaburzenia oddychania. W ciężkich przypadkach może dojść nawet do zatrzymania oddechu. Kwasica metaboliczna i oddechowa nasila działanie toksyczne i zwiększa ilość objawów uszkodzenia powodowanych przez leki miejscowo znieczulające.

Objawy ustępują po redystrybucji leku miejscowo znieczulającego z OUN oraz w wyniku jego metabolizmu i wydalania. Powrót do stanu sprzed podania leku następuje szybko, jeśli nie zostały podane bardzo duże

dawki substancji czynnej.

Toksyczne działanie na układ sercowo-naczyniowy

Objawy toksyczności dotyczące układu sercowo-naczyniowego mają cięższy przebieg. Duże układowe stężenia leków znieczulających miejscowo mogą prowadzić do niedociśnienia, bradykardii, zaburzeń rytmu oraz nawet zatrzymania akcji serca. U badanych ochotników, dożylny wlew ropiwakainy powodował wystąpienie objawów zaburzeń przewodnictwa i kurczliwości mięśnia serca.

Wystąpienie objawów toksyczności dotyczących układu sercowo-naczyniowego jest zwykle poprzedzone wystąpieniem objawów toksyczności dotyczących ośrodkowego układu nerwowego, jeśli pacjent nie otrzymuje leków znieczulających ogólnie lub dużych dawek uspokajających substancji czynnych, np. benzodiazepin lub barbituranów.

Populacja pediatryczna

Częstość, rodzaj i intensywność oczekiwanych działań niepożądanych u dzieci jest taka sama jak u dorosłych z wyjątkiem niedociśnienia, które występuje rzadziej u dzieci (< 1 na 10) i wymiotów, które występują częściej u dzieci (> 1 na 10).

U dzieci, wczesne objawy toksyczności wywołane miejscowym znieczuleniem mogą być trudniejsze do wykrycia albowiem mogą być nie wyrażone w sposób werbalny.

Leczenie objawów ostrej toksyczności ogólnoustrojowej

Patrz punkt 4.9 Przedawkowanie.

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Przypadkowe podanie donaczyniowe leków miejscowo znieczulających może powodować natychmiastowe (w przeciągu kilku sekund do kilku minut) objawy toksyczności ogólnoustrojowej. W przypadku przedawkowania, stężenie osoczowe może osiągnąć wartości maksymalne po jednej do dwóch godzin, w zależności od miejsca podania, w związku z czym objawy toksyczności mogą pojawić się później (Patrz punkt 4.8 Ostre objawy toksyczności ogólnoustrojowej, Toksyczność dla ośrodkowego układu nerwowego i Toksyczność dla układu sercowo-naczyniowego). Ponieważ w znieczuleniach dooponowych stosuje się niskie dawki, wystąpienie objawów ogólnoustrojowych toksyczności nie wydaje się prawdopodobne.

Podanie zbyt dużej dawki do przestrzeni podpajęczynówkowej może powodować wystąpienie całkowitej blokady podpajęczynówkowej.

Postępowanie

W przypadku wystąpienia ostrych ogólnoustrojowych objawów toksyczności, należy natychmiast przerwać podawanie leku miejscowo znieczulającego i rozpocząć odpowiednie leczenie objawów ze strony OUN (drgawki, depresja OUN), zapewnić drożność dróg oddechowych i wspomagać oddychanie oraz podać leki przeciwdrgawkowe.

W przypadku wystąpienia zatrzymania krążenia, należy natychmiast wdrożyć pełne postępowanie resuscytacyjne. Optymalne utlenowanie krwi i wentylacja oraz podtrzymanie czynności serca, jak również leczenie kwasicy, mają istotne znaczenie.

W przypadku objawów zapaści sercowo-naczyniowej (niedociśnienie, bradykardia), należy rozważyć właściwe leczenie, podając płyny dożylne, leki obkurczające naczynia i (lub) środki inotropowe.

W razie zatrzymania akcji serca, podtrzymanie czynności życiowych pacjenta może się wiązać z przedłużonym postępowaniem resuscytacyjnym.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki znieczulające miejscowo, amidy Kod ATC: N01B B09

Ropiwakaina jest lekiem miejscowo znieczulającym z grupy amidów o przedłużonym działaniu obejmującym zarówno znieczulenie, jak i analgezję. Przy dużych dawkach, ropiwakaina ma działanie znieczulające w chirurgii, natomiast przy mniejszych dawkach wywołuje blokadę czuciową z ograniczoną i niepogłębiającą się blokadą motoryczną.

Mechanizm działania polega na odwracalnej redukcji przepuszczalności osłony włókna nerwowego względem jonów sodowych. W rezultacie zmniejszona zostaje prędkość depolaryzacji, a zwiększony próg pobudliwości, co wywołuje miejscową blokadę impulsów nerwowych.

Najbardziej charakterystyczną właściwością ropiwakainy jest jej długi czas działania. Inicjacja znieczulenia i okres skutecznego oddziaływania leku miejscowo znieczulającego zależy od miejsca podania leku oraz od dawki, nie zależy natomiast od obecności leku zwężającego naczynia krwionośne (np. adrenalina).

W celu zapoznania się ze szczegółami rozpoczęcia działania i okresu oddziaływania ropiwakainy, patrz tabelka w punkcie 4.2 Dawkowanie i sposób podawania.

Zdrowi ochotnicy, którzy poddali się donaczyniowej infuzji ropiwakainy tolerowali ją dobrze przy małych dawkach, a przy maksymalnej tolerowanej dawce wystąpiły spodziewane objawy toksycznego działania leku na ośrodkowy układ nerwowy. Badania kliniczne ropiwakainy wykazały jej bezpieczeństwo przy prawidłowym podaniu zalecanych dawek.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Ropiwakaina posiada centrum chiralności i jest dostępna jako czysty S-(-)-enancjomer. Bardzo dobrze rozpuszcza się w tłuszczach. Wszystkie metabolity wykazują działanie miejscowo znieczulające, ale w porównaniu do ropiwakainy siła ich działania jest stosunkowo mała, a czas oddziaływania krótszy.

Stężenie osoczowe ropiwakainy zależy od zastosowanej dawki, sposobu podania oraz unaczynienia miejsca, w które została podana. Ropiwakaina posiada farmakokinetykę liniową, gdzie stężenie maksymalne jest proporcjonalne do dawki.

Ropiwakaina wykazuje całkowite i dwufazowe wchłanianie z przestrzeni zewnątrzoponowej z okresem półtrwania przebiegającym w dwóch fazach w czasie od 14 min do 4 godzin u pacjentów dorosłych.

Powolne wchłanianie jest czynnikiem zmniejszającym tempo eliminacji ropiwakainy, co wyjaśnia czemu okres półtrwania w fazie eliminacji jest dłuższy po podaniu zewnątrzoponowym niż donaczyniowym. Ropiwakaina charakteryzuje się średnim całkowitym klirensem osoczowym 440 ml/min, klirensem nerkowym 1 ml/min, objętością dystrybucji w stanie stacjonarnym 47 litrów oraz okresem półtrwania w fazie końcowej równym 1,8 godziny od podania dożylnego.

Wskaźnik średniego usuwania ropiwakainy z wątroby wynosi około 0,4. Ropiwakaina wiąże się głównie z kwaśną arglikoproteiną w osoczu; niezwiązana frakcja w osoczu równa jest około 6%.

Zaobserwowano wzrost całkowitego stężenia osoczowego w trakcie ciągłego wlewu do przestrzeni zewnątrzoponowej lub z dostępu pomiędzy mięśniami pochyłymi, co związane jest z pooperacyjnym zwiększeniem stężenia kwaśnej a1-glikoproteiny.

Wahania stężenia niezwiązanego, tj. aktywnego farmakologicznie, były dużo mniejsze niż całkowitego stężenia osoczowego.

Ropiwakaina charakteryzuje się umiarkowanym lub niskim poziomem wychwytu wątrobowego, jej poziom eliminacji wątrobowej zależy od stężenia formy niezwiązanej z białkami osocza. Pozabiegowy wzrost stężenia kwaśnej a1-glikoproteiny zmniejsza frakcję niezwiązaną ropiwakainy, ze względu na zwiększone wiązanie z białkami, co obniża całkowity klirens leku i w rezultacie prowadzi do wzrostu całkowitego stężenia ropiwakainy w osoczu, jak zaobserwowano w badaniach na dzieciach i młodzieży oraz na pacjentach dorosłych. Klirens niezwiązanej ropiwakainy nie zmienia się, czego dowodem jest stabilne stężenie frakcji niezwiązanej w trakcie wlewu pooperacyjnego. Poziom niezwiązanej ropiwakainy odpowiada za ogólnoustrojowy efekt farmakodynamiczny i toksyczność leku.

Ropiwakaina łatwo przenika do łożyska i szybko dochodzi do równowagi stężenia niezwiązanej frakcji osocza. Stopień wiązania z białkami osocza u płodu jest mniejszy niż u matki, co powoduje, że całkowite stężenie osoczowe jest niższe u płodu, niż u matki. Ropiwakaina jest w dużym stopniu metabolizowana, głównie poprzez hydroksylowanie związków aromatycznych. Po podaniu dożylnym 86% dawki wydalane jest z moczem, z czego tylko około 1% to substancja czynna w niezmienionej postaci. Głównym metabolitem jest 3-hydroksyropiwakaina, z której 37% jest wydalane z moczem, głównie w postaci sprzężonej. Wydalanie z moczem 4-hydroksyropiwakainy, N-odalkilowanego metabolitu oraz 4-hydroksy-odalkilowanego wynosi od 1 do 3%. Sprzężona i niesprzężona 3-hydroksyropiwakaina wykazuje jedynie śladowe stężenie w osoczu.

Podobny układ metabolitów wykazano u dzieci powyżej 1 roku życia.

Nie ma dowodu in vivo na racemizację ropiwakainy.

Dzieci i młodzież

Farmakokinetykę ropiwakainy scharakteryzowano na podstawie analizy populacji obejmującej 192 dzieci w wieku od 0 do 12 lat. Stężenie niezwiązanej ropiwakainy klirens 3-hydroksyropiwakainy (PPX) oraz objętość dystrybucji zależą od masy ciała, wieku i dojrzałości metabolicznej wątroby. Za najbardziej znaczący czynnik uważa się masę ciała. Dojrzałość metaboliczna dla klirensu wątrobowego ropiwakainy jest osiągana w wieku 3 lat, dojrzałość dla syntezy 3-hydroksyropiwakainy w wieku 1 roku, zaś maksymalny poziom dystrybucji niezwiązanej ropiwakainy jest osiągany w wieku 2 lat. Objętość niezwiązanej 3-hydroksyropiwakainy jest zależna jedynie od masy ciała. Jako że 3-hydroksyropiwakaina ma dłuższy okres półtrwania i niższy klirens, może podlegać kumulacji po podaniu zewnątrzoponowym. Klirens niezwiązanej ropiwakainy w wieku 6 miesięcy uzyskuje wartość obserwowaną u pacjentów dorosłych. Całkowity klirens ropiwakainy przedstawia poniższa tabela, przy czym nie obserwuje się wpływu pooperacyjnego zwiększenia stężenia kwaśnej ai-glikoproteiny.

Oszacowanie parametrów ^ farmakokinetycznych uzyskanych z obserwacji dzieci i młodzieży:

Grupa

wiekowa

BW a

Clu b

Vu c

CL d

T1/2 e

T1/2PPX f

kg

(l/h/kg)

(l/kg)

(l/h/kg)

(h)

(h)

Noworodek

3,27

2,40

21,86

0,096

6,3

43,3

1 miesiąc

4,29

3,60

25,94

0,143

5,0

25,7

6 miesięcy

7,85

8,03

41,71

0,320

3,6

14,5

1 rok

10,15

11,32

52,60

0,451

3,2

13,6

4 lata

16,69

15,91

65,24

0,633

2,8

15,1

10 lat

32,19

13,94

65,57

0,555

3,3

17,8


a Średnia masa ciała w zależności od wieku na podstawie danych WHO b Klirens niezwiązanej ropiwakainy c Objętość dystrybucji niezwiązanej ropiwakainy d Całkowity klirens ropiwakainy e Okres półtrwania ropiwakainy f Okres półtrwania PPX

Średnia maksymalnego stężenia formy niezwiązanej w osoczu (Cumax) po pojedynczej blokadzie krzyżowej jest wyższa u noworodków, zaś czas w którym to stężenie jest uzyskiwane skraca się z wiekiem. Symulowane średnie maksymalne stężenia formy niezwiązanej w osoczu na koniec 72 godzinnej infuzji zewnątrzoponowej w zalecanych dawkach są wyższe u noworodków w porównaniu z niemowlętami i dziećmi. Patrz też punkt 4.4.

Symulowane średnie maksymalne stężenia formy niezwiązanej w osoczu i zakres stężeń obserwowanych po

pojedynczej blokadzie krzyżowej.

Grupa wiekowa

Dawka

Cumax

t b

max

Cumax

(mg/kg)

(mg/l)

(h)

(mg/l)

0-1 miesiąc

2,00

0,0582

2,00

005-0,08 (n=5)

1-6 miesiąc

2,00

0,0375

1,50

0,02-0,09 (n=18)

6-12 miesiąc

2,00

0,0283

1,00

0,01-0,05 (n=9)

1-10 lat

2,00

0,0221

0,50

0,01-0,05 (n=60)

a

b

c

Maksymalne stężenie w osoczu formy niezwiązanej

Czas do uzyskania maksymalnego stężenia w osoczu formy niezwiązanej

Maksymalne stężenie w osoczu formy niezwiązanej obserwowane i normalizowane dawką

U dzieci w wieku 6 miesiący, po zmianie w podawaniu zalecanej dawki dla ciągłej infuzji zewnątrzoponowej, klirens formy niezwiązanej ropiwakainy uzyskuje 34% poziomu obserwowanego u dorosłych zaś poziomu niezwiązanego PPX 71% obserwowanego u dorosłych. Ogólnoustrojowe wystawienie na działanie leku jest największe u noworodków, nieco mniejsze u niemowląt pomiędzy 1 a 6 miesiącem życia i najmniejsze u starszych dzieci, co wynika z niedojrzałości metabolicznej wątroby. Jest to częściowo kompensowane przez zalecane 50% obniżenie dawki dla ciągłej infuzji dla dzieci poniżej 6 miesiąca życia. Symulacja sumy stężenia niezwiązanej ropiwakainy i PPX oparta o parametry PK i ocenę zmienności w analizie populacyjnej wykazuje, że dla pojedynczej blokady krzyżowej rekomendowana dawka musi wzrosnąć o współczynnik 2,7 w młodszej grupie wiekowej i o współczynnik 7,4 w przedziale wiekowym 1 - 10 lat przy przedziale ufności na poziomie 90% by uzyskać poziom toksyczności ogólnoustrojowej. Odpowiednie współczynniki dla ciągłej infuzji zewnątrzoponowej to 1,8 i 3,8.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Na podstawie konwencjonalnych badań bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu jednorazowym i wielokrotnym, toksycznego wpływu na reprodukcję, potencjału mutagennego oraz toksyczności miejscowej, poza zagrożeniami wynikającymi z farmakodynamiki dużych dawek ropiwakainy (np. objawy ze strony OUN, w tym drgawki oraz kardiotoksyczność), nie wykryto innych zagrożeń dla ludzi.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Kwas solny 3,6% w/v Sodu chlorek Sodu wodorotlenek Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Badania przeprowadzone na roztworach alkalicznych wykazały, że ropiwakaina słabo rozpuszcza się przy pH>7,0 i może nastąpić proces strącania się.

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, ponieważ nie wykonano badań dotyczących zgodności.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Przezroczyste ampułki z PP po 10 ml w sterylnym plastikowym worku zewnętrznym, pakowane po 5 sztuk.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Roztwór nie zawiera konserwantów i jest przeznaczony do jednorazowego użycia. Nie zużyty roztwór należy wyrzucić.

Produkt leczniczy należy sprawdzić wzrokowo przed użyciem: tylko przejrzysty roztwór rzeczywiście wolny od zanieczyszczeń powinien być użyty.

Opakowania nie należy poddawać ponownej obróbce w autoklawie: jeśli niezbędna jest sterylna powierzchnia zewnętrzna, należy użyć nienaruszone opakowanie.

Ampułki z PP są zaprojektowane w taki sposób, żeby pasowały do strzykawek typu Luer Lock i Luer fit.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.A.

Strada Statale 67, Frazione Granatieri 50018 Scandicci (FI)

Włochy

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10

Ropimol