+ iMeds.pl

Ropinirole accord 1 mgUlotka Ropinirole accord

{logo}

Ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika

Ropinirole Accord, 0,25 mg, tabletki powlekane Ropinirole Accord, 0,5 mg, tabletki powlekane Ropinirole Accord, 1 mg, tabletki powlekane Ropinirole Accord, 2 mg, tabletki powlekane

(Ropinirolum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Ropinirole Accord i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ropinirole Accord

3.    Jak przyjmować lek Ropinirole Accord

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ropinirole Accord

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Ropinirole Accord i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Ropinirole Accord jest ropinirol, który należy do grupy leków zwanych agonistami dopaminy. Agoniści dopaminy działają w mózgu podobnie do naturalnie występującej substancji zwanej dopaminą.

Ropinirole Accord jest stosowany w leczeniu choroby Parkinsona.

U pacjentów z chorobą Parkinsona w niektórych częściach mózgu występuje małe stężenie dopaminy. Ropinirol działa podobnie do występującej naturalnie dopaminy i tym samym pomaga złagodzić objawy choroby Parkinsona.

Ropinirole Accord jest stosowany do leczenia objawów zespołu niespokojnych nóg o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego.

Pacjenci z umiarkowanym do ciężkiego zespołem niespokojnych nóg zazwyczaj narzekają na trudności w zasypianiu i ciężki dyskomfort w obrębie nóg oraz ramion.

Pacjenci z zespołem niespokojnych nóg odczuwają nieodparty przymus poruszania nogami, czasami ramionami lub innymi częściami ciała. Zwykle objawia się to nieprzyjemnym uczuciem w nogach (czasami opisywanym jako odczucie mrowienia lub pieczenia). Dolegliwości te występują podczas odpoczynku lub długiego okresu bezczynności w pozycji siedzącej lub leżącej (zwłaszcza podczas snu) i ulegają nasileniu wieczorem lub nocą. Ulgę przynosi pacjentowi, gdy zaczyna poruszać nogami lub chodzić, co z kolei powoduje zaburzenia snu.

Ropinirole Accord łagodzi nieprzyjemne odczucia i ogranicza przymus poruszania kończynami.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ropinirole Accord

W przypadku stwierdzonej nietolerancji cukru należy skontaktować się z lekarzem.

Kiedy nie stosować leku Ropinirole Accord:

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek;

-    jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby.

Należy poinformować lekarza jeśli którakolwiek z tych sytuacji może dotyczyć pacjenta.

Ostrzeżenia i środki ostrożności: Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Ropinirole Accord należy powiadomić lekarza:

-    jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że jest w ciąży;

-    jeśli pacjentka karmi piersią;

-    jeśli pacjent ma mniej niż 18 lat;

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba serca;

-    jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia psychiczne;

-    jeśli u pacjenta występuje nietolerancja cukrów (np. laktozy).

Należy powiedzieć lekarzowi jeśli którykolwiek z wymienionych powyżej stanów dotyczy pacjenta. Lekarz może zdecydować, że lek Ropinirole Accord nie jest odpowiednim lekiem dla pacjenta lub może zalecić wykonanie dodatkowych badań kontrolnych w trakcie leczenia.

Należy poinformować lekarza jeżeli pacjent lub jego rodzina/opiekun zauważą nietypowe zachowania będące wynikiem nieodpartego impulsu, przymusu, natrętnego wykonywania pewnych czynności, szkodliwych dla pacjenta lub innych osób. Takie zachowania są zwane zaburzeniami kontroli impulsów i mogą obejmować uzależnienie od hazardu, nadmierne objadanie się lub wydawanie pieniędzy, nadmierny popęd seksualny lub nasilone myśli i odczucia seksualne. Lekarz może zdecydować o dostosowaniu dawki lub odstawieniu leku.

W czasie stosowania leku Ropinirole Accord

Jeżeli sam pacjent przyjmujący lek Ropinirole Accord lub ktoś z rodziny zauważy u pacjenta szczególne zachowania; takie jak: wzmożona potrzeba hazardu, zwiększenie popędu seksualnego i (lub) nadmierną aktywność seksualną, należy poinformować o tym lekarza. W takich przypadkach należy rozważyć dostosowanie dawki lub przerwanie leczenia.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Ropinirole Accord może powodować senność. Może wystąpić niepohamowana senność, a także nagłe i niespodziewane napady snu, niepoprzedzone sennością. W przypadku podejrzenia, że takie objawy mogą wystąpić, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać żadnych maszyn. Należy unikać sytuacji, podczas których uczucie senności lub zapadnięcie w sen może narażać pacjenta lub inne osoby na ryzyko ciężkiego urazu lub śmierci. Nie należy wykonywać takich czynności, dopóki objawy nie ustąpią.

Należy porozmawiać z lekarzem, jeżeli taka sytuacja dotyczy pacjenta.

Palenie tytoniu i stosowanie leku Ropinirole Accord

Należy poinformować lekarza o rozpoczęciu lub zaprzestaniu palenia tytoniu podczas stosowania leku Ropinirole Accord. Lekarz może stwierdzić potrzebę dostosowania dawki.

Lek Ropinirole Accord a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.. Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o rozpoczęciu przyjmowania jakiegokolwiek innego leku podczas stosowania leku Ropinirole Accord.

Niektóre leki mogą mieć wpływ na działanie leku Ropinirole Accord lub też zwiększać ryzyko działań niepożądanych. Lek Ropinirole Accord może mieć też wpływ na działanie innych leków.

Do tych leków należą:

•    lek przeciwdepresyjny fluwoksamina

•    leki stosowane w innych zaburzeniach psychicznych, na przykład sulpiryd

•    HZT (hormonalna terapia zastępcza)

•    metoklopramid, który jest lekiem stosowanym w leczeniu nudności i zgagi

•    antybiotyki: cyprofloksacyna i enoksacyna

•    jakiekolwiek inne leki stosowane w chorobie Parkinsona

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje lub niedawno przyjmował którykolwiek z tych leków.

Stosowanie leku Ropinirole Accord z jedzeniem i piciem

Przyjmowanie leku Ropinirole Accord z jedzeniem może zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia nudności i wymiotów. W razie możliwości zaleca się przyjmowanie leku z jedzeniem.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie zaleca się stosowania leku Ropinirole Accord w okresie ciąży, chyba że lekarz stwierdzi, że zastosowanie leku spowoduje korzyść dla pacjentki przeważającą nad ryzykiem dla nienarodzonego dziecka. Nie zaleca się stosowania leku Ropinirole Accord w okresie karmienia piersią, ponieważ może mieć wpływ na wytwarzanie mleka przez pacjentkę.

Należy niezwłocznie poinformować lekarza, jeżeli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę. Lekarz udzieli także porady, jeżeli pacjentka karmi piersią lub planuje karmienie piersią. Lekarz może zalecić odstawienie leku Ropinirole Accord.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Ropinirole Accord

Ropinirole Accord zawiera niewielką ilość cukru zwanego laktozą. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Ropinirole Accord

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub faramaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Ropinirole Accord może być stosowany w leczeniu objawów choroby Parkinsona jako jedyny lek lub w skojarzeniu z innym lekiem zwanym L-dopą (zwanym także lewodopą).

Leku Ropinirole Accord nie należy stosować u dzieci. Lek Ropinirole Accord nie jest przeznaczony do stosowania u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

Jaką dawkę leku Ropinirole Accord należy stosować

Choroba Parkinsona

Ustalenie optymalnego dawkowania leku Ropinirole Accord może wymagać czasu.

Zazwyczaj stosowana początkowa dawka wynosi 0,25 mg trzy razy na dobę przez pierwszy tydzień. Następnie lekarz będzie zwiększał dawkę co tydzień przez okres następnych trzech tygodni.

W dalszej kolejności lekarz będzie stopniowo zwiększał dawkę do momentu uzyskania najlepszego dla pacjenta wyniku leczenia. Zazwyczaj stosowana dawka wynosi 1 mg do 3 mg trzy razy na dobę (całkowita dawka dobowa: 3 mg do 9 mg).

Jeżeli nie osiągnięto wystarczającego złagodzenia objawów choroby Parkinsona, lekarz może zdecydować o stopniowym zwiększaniu dawki. Niektórzy pacjenci otrzymują dawkę do 8 mg leku Ropinirole Accord trzy razy na dobę (w sumie 24 mg na dobę).

Jeżeli pacjent przyjmuje inne leki stosowane w chorobie Parkinsona, lekarz może zalecić stopniowe zmniejszenie dawek tych leków. W przypadku, gdy pacjent przyjmuje L-dopę, podczas rozpoczęcia stosowania leku Ropinirole Accord mogą wystąpić niezależne od woli ruchy (dyskinezy).

W przypadku wystąpienia tych objawów, należy poinformować lekarza, który może dostosować dawki przyjmowanych przez pacjenta leków.

Zespół niespokojnych nóg

Ustalenie optymalnego dawkowania leku Ropinirole Accord może wymagać czasu.

Dawka początkowa ropinirolu wynosi 0,25 mg raz na dobę. Po dwóch dniach lekarz prawdopodobnie zwiększy dawkę do 0,5 mg raz na dobę do końca pierwszego tygodnia leczenia. Następnie lekarz może zwiększać dawkę o 0,5 mg tygodniowo przez okres trzech tygodni do dawki 2 mg raz na dobę.

Jeżeli dawka 2 mg na dobę nie powoduje uzyskania wystarczającej poprawy objawów dawka może być stopniowo zwiększana do dawki maksymalnej 4 mg raz na dobę. Po trzech miesiącach terapii lekiem Ropinirole Accord, w zależności od objawów choroby i ogólnego stanu zdrowia pacjenta, lekarz prowadzący może dostosować dawkę lub rozważyć przerwanie leczenia.

W przypadku odczucia, że działanie leku jest zbyt mocne lub zbyt słabe należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Nie należy zażywać więcej tabletek niż zalecił lekarz.

Należy kontynuować leczenie zgodnie z zaleceniami lekarza nawet, gdy pacjent nie odczuwa poprawy samopoczucia, ponieważ skutek leczenia może być widoczny dopiero po kilku tygodniach.

Nie należy stosować większej dawki leku Ropinirole Accord niż ta zalecona przez lekarza.

Może upłynąć kilka tygodni, zanim wystąpi korzystne działanie leku.

Sposób podawania leku Ropinirole Accord

Lek Ropinirole Accord należy przyjmować trzy razy na dobę. Tabletki należy połykać w całości popijając szklanką wody. Zaleca się przyjmowanie leku wraz z posiłkiem co zapobiega występowaniu mdłości.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ropinirole Accord

Należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Jeżeli to możliwe należy pokazać opakowanie leku. Objawami przedawkowania leku Ropinirole Accord, mogą być: nudności, wymioty, zawroty głowy (uczucie wirowania), uczucie senności, zmęczenia (psychicznego lub fizycznego), omdlenie, omamy.

Pominięcie zastosowania leku Ropinirole Accord

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Następną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze.

W przypadku nieprzyjmowania leku Ropinirole Accord przez dobę lub dłużej, należy zasięgnąć porady lekarza odnośnie ponownego rozpoczęcia stosowania leku Ropinirole Accord.

Przerwanie stosowania leku Ropinirole Accord bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem

Lek Ropinirole Accord należy stosować tak długo, jak zaleci lekarz. Nie należy przerywać stosowania, chyba że tak zaleci lekarz.

W przypadku nagłego zaprzestania stosowania leku Ropinirole Accord, objawy choroby mogą ulec znacznemu nasileniu.

W przypadku konieczności przerwania stosowania leku Ropinirole Accord, lekarz stopniowo zmniejszy przyjmowaną dawkę.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Ropinirole Accord należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane związane z przyjmowaniem leku Ropinirole Accord mogą wystąpić podczas pierwszego stosowania i (lub) tuż po zwiększeniu dawki. Działania niepożądane są zazwyczaj łagodne i stają się mniej dokuczliwe po kilku dniach stosowania leku.

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Bardzo częste działania niepożądane (występują częściej niż u 1 na 10 stosujących):

•    omdlenia

•    uczucie senności

•    nudności

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 10 stosujących):

•    omamy („widzenie” rzeczy, które nie istnieją)

•    zawroty głowy (uczucie wirowania)

•    zgaga

•    ból brzucha

•    obrzęk nóg

•    uczucie zmęczenia (psychicznego lub fizycznego)

•    wymioty

•    nerwowość.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 100 stosujących)

•    zawroty głowy lub omdlenia, szczególnie podczas nagłej zmiany pozycji na stojącą (ma to związek z obniżeniem ciśnienia krwi)

•    bardzo silne uczucie senności w ciągu dnia (niepohamowana senność)

•    nagłe zapadanie w sen niepoprzedzone uczuciem senności (nagłe napady snu)

•    zaburzenia psychiczne, takie jak delirium (poważne uczucie splątania), urojenia (niedorzeczne myśli) lub paranoja (nieuzasadniona podejrzliwość);

Bardzo rzadkie działania niepożądane

U niewielkiej liczby osób przyjmujących lek Ropinirole Accord (może wystąpić u maksymalnie 1 na 10 000 stosujących) wystąpiła zmiana czynności wątroby (zwiększenie aktywności enzymów) określana na podstawie wyników badań krwi.

U niektórych pacjentów mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

•    reakcje alergiczne, takie jak zaczerwienione, swędzące obrzęki na skórze (pokrzywka), obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej, języka lub gardła, który może spowodować trudności w połykaniu lub oddychaniu, wysypka lub intensywny świąd, (patrz punkt 2);

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

•    niezdolność odparcia impulsu, pokusy czy przymusu wykonywania czynności, które mogą być szkodliwe dla pacjenta lub innych osób; dotyczy to:

-    silnego impulsu do niepohamowanego uprawiania hazardu, mimo poważnych osobistych lub rodzinnych konsekwencji;

-    zmienionych lub zwiększonych zainteresowań oraz zachowań seksualnych o istotnym znaczeniu dla pacjenta lub innych osób, np. czynności związanych z nasilonym popędem seksualnym;

-    kompulsywnego, niekontrolowanego wydawania pieniędzy lub kupowania;

-    napadowego objadania się (spożywania ogromnych ilości jedzenia w krótkim czasie) lub kompulsywnego jedzenia (spożywania większej ilości jedzenia niż normalnie oraz większych ilości niż jest to potrzebne do zaspokojenia głodu).

Należy poinformować lekarza, jeżeli pacjent przejawia którekolwiek z powyższych zachowań, aby omówić sposoby kontrolowania lub ograniczania tych objawów.

Przyjmowanie leku Ropinirol Accord w skojarzeniu z lewodopą (L-dopą)

U pacjentów przyjmujących lek Ropinirole Accord z lewodopą mogą z czasem wystąpić inne działania niepożądane:

•    niezależne od woli ruchy (dyskinezy) są bardzo częstym działaniem niepożądanym.

W przypadku, gdy pacjent przyjmuje L-dopę, podczas rozpoczęcia stosowania leku Ropinirole Accord mogą wystąpić niezależne od woli ruchy (dyskinezy). W przypadku wystąpienia tych objawów należy poinformować lekarza, który może dostosować dawki przyjmowanych przez pacjenta leków,

•    uczucie dezorientacji (splątanie) jest częstym działaniem niepożądanym.

Jeśli wystąpią działania niepożądane

Jeśli wystąpi którykolwiek z objawów niepożądanych, lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę.

5. Jak przechowywać lek Ropinirole Accord

Ten lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po skrócie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Ropinirole Accord

•    Substancją czynną leku jest ropinirol. Każda tabletka zawiera 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg lub 2 mg ropinirolu (w postaci chlorowodorku). Dokładana ilość subastancji czynnej podana jest na opakowaniu

•    Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian.

Ponadto różne moce tabletek Ropinirole Accord zawierają następujące składniki:

MOC TABLETKI

POZOSTAŁE SKŁADNIKI

0.25 mg

(otoczka) Opadry White (13B58802): hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400, polisorbat 80.

0.5 mg

(otoczka) Opadry Yellow (03B82930): hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400, żelaza tlenek żółty (E 172), indygotyna, lak (E 132), żelaza tlenek czerwony (E 172).

1mg

(otoczka) Opadry Green (03B51430): hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400, żelaza tlenek żółty (E 172),

indygotyna, lak (E 132).

2mg

(otoczka) Opadry Pink (03B54094): hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400, żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172).

Jak wygląda lek Ropinirole Accord i co zawiera opakowanie

Ropinirole Accord 0.25 mg to tabletka powlekana, okrągła, obustronnie wypukła, gładka po obu stronachbiała lub prawie biała.

Ropinirole Accord 0.5 mg to tabletka powlekana, okrągła, obustronnie wypukła, gładka po obu stronach żółta.

Ropinirole Accord 1 mg to tabletka powlekana, okrągła, obustronnie wypukła, gładka po obu stronach, zielona.

Ropinirole Accord 2 mg to tabletka powlekana, okrągła, obustronnie wypukła, gładka po obu stronach, różowa.

Lek Ropinirole Accord pakowany jest w blistry Aluminium/Aluminium.

Każdy blister zawiera 7 tabletek, opakowania dla mocy 0.25mg: 0.5mg: 1 mg zawierają po 21 lub 42 tabletki oraz opakowania dla mocy 2 mg zawierają po 21 lub 63 tabletki.

0.25mg: 0.5mg: 1mg: 2mg

Tabletki Ropinirole Accord są również pakowane w butelki z HDPE z zamknięciem z PPCTC i środkiem pochłaniającym wilgoć, w tekturowym pudełku.

Każda butelka zawiera 21 lub 84 tabletki.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa

Wytwórca

Accord Healthcare Limited Sage House 319 Pinner Road North Harrow Middlesex, HA1 4 HF Wielka Brytania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Państwo

Członkowskie

Nazwa produktu leczniczego

Francja

Ropinirole Accord 0,25/0,5/1/2 mg, comprimé pelliculé

Belgia

Ropinirole Accord Healthcare 0,25/0,5/1/2 mg filmomhulde tabletten/ filmtabletten/ comprimés pelliculés

Bułgaria

Ropinirole Accord 0,25/0,5/1/2 mg $HnMHpaHH TaôaeTKH

Państwo

Członkowskie

Nazwa produktu leczniczego

Cypr

Ropinirole Accord 0,25/0,5/1/2 mg snixa^uggéva gs ^snxó ugévro

Czechy

Ropinirol Accord 0,25/0,5/1/2 mg potahované tablety

Dania

Ropinirol Accord 0,25/0,5/1/2 mg filmovertrukne tabletter

Estonia

Ropinirole Accord 0,25/0,5/1/2 mg ôhukese polümeerikattega tabletid

Finlandia

Ropiniroli Accord 0,25/0,5/1/2 mg tabletti, kalvopââllysteinen

Węgry

Ropinirol Accord 0,25/0,5/1/2 mg filmtabletta

Irlandia

Ropinirole 0,25/0,5/1/2 mg film-coated tablets

Litwa

Ropinirole Accord 0,25/0,5/1/2 mg plevele dengtos tabletés

Łotwa

Ropinirole Accord 0,25/0,5/1/2 mg apvalkotâs tablets

Malta

Ropinirole Accord 0,25/0,5/1/2 mg film-coated tablets

Norwegia

Ropinirol Accord 0,25/0,5/1/2 mg Tablett, filmdrasjert

Polska

Ropinirole Accord 0,25/0,5/1/2 mg, tabletki powlekane

Rumunia

Ropinirol Accord 0,25/0,5/1/2 mg comprimate filmate

Szwecja

Ropinirol Accord 0,25/0,5/1/2 mg filmdragerade tabletter

Słowacja

Ropinirol Accord 0,25/0,5/1/2 mg filmom obalené tablety

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 06.2013

Ropinirole Accord

Charakterystyka Ropinirole accord

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ropinirole Accord, 0,25 mg, tabletki powlekane Ropinirole Accord, 0,5 mg, tabletki powlekane Ropinirole Accord, 1 mg, tabletki powlekane Ropinirole Accord, 2 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 0,25 mg ropinirolu (w postaci chlorowodorku).

Każda tabletka powlekana zawiera 0,5 mg ropinirolu (w postaci chlorowodorku).

Każda tabletka powlekana zawiera 1 mg ropinirolu (w postaci chlorowodorku).

Każda tabletka powlekana zawiera 2 mg ropinirolu (w postaci chlorowodorku).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Każda tabletka powlekana leku Ropinirole Accord 0,25 mg zawiera 48,71 mg laktozy jednowodnej. Każda tabletka powlekana leku Ropinirole Accord 0,5 mg zawiera 48,43 mg laktozy jednowodnej. Każda tabletka powlekana leku Ropinirole Accord 1 mg zawiera 47,86 mg laktozy jednowodnej. Każda tabletka powlekana leku Ropinirole Accord 2 mg zawiera 46,72 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana

0.25 mg: okrągła, obustronnie wypukła, gładka po obu stronach, biała lub prawie biała; 0.5 mg: okrągła, obustronnie wypukła, gładka po obu stronach, żółta;

1    mg: okrągła, obustronnie wypukła, gładka po obu stronach, zielona;

2    mg: okrągła, obustronnie wypukła, gładka po obu stronach, różowa;

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie choroby Parkinsona zgodnie z następującymi zasadami:

•    leczenie początkowe w monoterapii, aby opóźnić wprowadzenie lewodopy do leczenia;

•    leczenie skojarzone z lewodopą w okresie choroby, kiedy działanie lewodopy wygasa lub staje się zmienne oraz pojawiają się fluktuacje efektu terapeutycznego (efekt „końca dawki” lub fluktuacje typu „włączenie-wyłączenie”).

Leczenie objawowe umiarkowanego do ciężkiego idiopatycznego zespołu niespokojnych nóg (patrz punkt 5.1).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie doustne.

Choroba Parkisnona

Dorośli

Zalecane jest indywidualne dobieranie dawki zależnie od skuteczności i tolerancji leku.

Ropinirol należy przyjmować trzy razy na dobę, najlepiej w czasie spożywania posiłku, w celu poprawienia tolerancji leku w przewodzie pokarmowym.

Rozpoczynanie leczenia

Dawka początkowa ropinirolu powinna powinna wynosić 0,25 mg trzy razy na dobę przez pierwszy tydzień leczenia. Następnie dawka może być zwiększona o 0,25 mg trzy razy na dobę, zgodnie z następującym schematem.

Tydzień

1

2

3

4

Pojedyncza dawka (mg) ropinirolu

0.25

0.5

0.75

1.0

Całkowita dawka dobowa (mg) ropinirolu

0.75

1.5

2.25

3.0

Schemat leczenia

Po początkowym okresie zwiększenia dawek, można dalej zwiększać dawki, co tydzień o 0,5 do 1 mg ropinirolu trzy razy na dobę (1,5 do 3 mg na dobę).

Reakcja na leczenie może być widoczna podczas stosowania dawek leku między 3 a 9 mg ropinirolu na dobę. Jeżeli nie osiągnięto wystarczającego złagodzenia objawów lub nie zostało ono utrzymane po zwiększeniu dawki, dawka ropinirolu może zostać zwiększona do 24 mg na dobę.

Stosowanie dawek ropinirolu powyżej 24 mg na dobę nie było badane.

Jeżeli leczenie zostało przerwane na dobę lub dłużej, należy rozważyć ponowne rozpoczęcie leczenia oparte na stopniowym zwiększaniu dawek (patrz wyżej).

W przypadku stosowania ropinirolu w leczeniu skojarzonym z lewodopą, może zaistnieć konieczność stopniowego zmniejszenia dawki lewodopy, w zależności od reakcji na leczenie. W badaniach klinicznych dawkę lewodopy zmniejszano stopniowo o około 20% u pacjentów, którym podawano ropinirol w leczeniu skojarzonym. U pacjentów z zaawansowaną chorobą Parkinsona, stosujących ropinirol w skojarzeniu z lewodopą, w trakcie początkowego zwiększania dawki ropinirolu mogą wystąpić dyskinezy. W badaniach klinicznych wykazano, że zmniejszenie dawki lewodopy może złagodzić dyskinezy (patrz punkt 4.8).

W przypadku zmiany leczenia innym lekiem z grupy agonistów dopaminy na leczenie ropinirolem, należy przed wprowadzeniem ropinirolu zastosować się do zaleceń podmiotu odpowiedzialnego dotyczących sposobu odstawienia danego leku.

Podobnie jak w przypadku innych agonistów dopaminy, ropinirol należy koniecznie odstawiać stopniowo, poprzez zmniejszanie liczby podawanych w ciągu doby dawek leku przez okres jednego tygodnia.

Zespół niespokojnych nóg

Dorośli

Ropinirol należy przyjmować przed snem, jednak dawka może być przyjęta do 3 godzin przed snem. Ropinirol może być przyjmowany podczas posiłku, w celu poprawy tolerancji leku w przewodzie pokarmowym.

Rozpoczynanie leczenia (pierwszy tydzień)

Zalecana dawka początkowa wynosi 0,25 mg jeden raz na dobę (sposób podania jak powyżej) przez 2 dni. Jeżeli ta dawka jest dobrze tolerowana, dawkę należy zwiększyć do 0,5 mg jeden raz na dobę do końca pierwszego tygodnia.

Schemat leczenia (drugi tydzień)

Po zakończeniu etapu rozpoczynania leczenia, należy zwiększać dobową dawkę w celu uzyskania optymalnego efektu leczenia. W badaniach klinicznych, średnia dawka u pacjentów z umiarkowanym do ciężkiego zespołem niespokojnych nóg wynosiła 2 mg raz na dobę.

Przyjmowaną dawkę można zwiększyć do 1 mg raz na dobę w drugim tygodniu. Dawka może być zwiększana o 0,5 mg tygodniowo w ciągu następnych dwóch tygodni aż do uzyskania dawki 2 mg raz na dobę. U niektórych pacjentów, w celu uzyskania optymalnego efektu leczenia, dawkę można zwiększać stopniowo do uzyskania maksymalnie 4 mg raz na dobę. W badaniach klinicznych dawkę zwiększano o 0,5 mg każdego tygodnia do uzyskania dawki do 3 mg raz na dobę a następnie o 1mg do osiągnięcia maksymalnej zalecanej dawki wynoszącej 4 mg raz na dobę, zgodnie ze schematem przedstawionym w poniższej tabeli 1.

Nie badano wpływu dawek powyżej 4 mg na dobę u pacjentów z zespołem niespokojnych nóg.

Tabela 1 Zwiększanie dawek

Tydzień

2

3

4

5*

6*

7*

Dawka (mg) raz na dobę

1

1.5

2

2.5

3

4

* W celu uzyskania optymalnego efektu leczenia u niektórych pacjentów.

Nie badano skuteczności leczenia ropinirolem dłużej niż 12 tygodni (patrz punkt 5.1). Po 12 tygodniach leczenia należy ocenić jego skuteczność a następnie zdecydować czy kontynuowanie leczenia jest konieczne. Jeżeli leczenie zostało przerwane na dłużej niż kilka dni, należy ponownie zastosować zwiększanie dawek według schematu przedstawionego powyżej.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania ropinirolu u dzieci w wieku poniżej 18 lat z uwagi na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w wieku powyżej 65 lat klirens ropinirolu jest zmniejszony o około 15%. Pomimo, że nie ma potrzeby dostosowywania dawek leku w tej grupie pacjentów, dawka ropinirolu powinna być zwiększana indywidualnie do uzyskania optymalnego efektu terapeutycznego. Jednocześnie należy uważnie monitorować tolerancję leku.

Niewydolność nerek

U pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością nerek (klirens kreatyniny pomiędzy 30 a 50 ml/min) nie obserwowano zmiany klirensu ropinirolu, nie ma zatem potrzeby dostosowywania dawek leku w tej grupie pacjentów.

Badania nad wykorzystaniem ropinirolu u pacjentów w krańcowym stadium niewydolności nerek (u pacjentów poddawanych hemodializie) wykazały, że wymagane jest dostosowanie dawki u tych pacjentów. Dawkę należy dostosowywać w następujący sposób: początkowa dawka ropinirolu powinna wynosić 0,25 mg trzy razy na dobę. Dalsze zwiększanie dawki powinno być oparte na skuteczności podanej dawki oraz tolerancji na lek. Maksymalna zalecana dawka ropinirolu wynosi 18 mg na dobę u pacjentów poddawanych regularnej hemodializie. Podanie dodatkowej dawki po przeprowadzeniu hemodializy nie jest wymagane (patrz punkt 5.2).

Nie badano zastosowania ropinirolu u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek niepoddawanym regularnej hemodializie (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min).

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ropinirol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) u pacjentów niepoddawanych regularnej hemodializie.

Niewydolność wątroby.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Stosowanie ropinirolu, zwłaszcza u pacjentów z chorobą Parkinsona, związane było z występowaniem senności i przypadków nagłych napadów snu.

Wystąpienie nagłego napadu snu w ciągu dnia, w niektórych przypadkach bez świadomości jego wystąpienia lub objawów ostrzegawczych, zgłaszano niezbyt często. Pacjenci muszą być poinformowaniu o powyższych objawach. W trakcie leczenia ropinirolem pacjentom należy doradzać ostrożność podczas kierowania pojazdami mechanicznymi lub podczas obsługi maszyn. Pacjenci, u których wystąpiła senność i (lub) nagłe napady snu, muszą powstrzymać się od kierowania pojazdami mechanicznymi lub obsługiwania maszyn. Należy rozważyć zmniejszenie dawki ropinirolu lub zakończenie terapii.

Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami psychicznymi lub psychotycznymi albo pacjenci z takimi zaburzeniami w wywiadzie powinni być leczeni agonistami dopaminy tylko wtedy, gdy potencjalne korzyści przeważają nad ryzykiem.

Pacjenci powinni być regularnie monitorowani pod kątem rozwoju zaburzeń kontroli impulsów. Należy poinformować pacjentów i ich opiekunów, że u osób leczonych antagonistami dopaminy, w tym ropinirolem mogą wystąpić behawioralne objawy zaburzeń kontroli impulsów, w tym: uzależnienie od hazardu, zwiększone libido, hiperseksualizm, kompulsywne wydawanie pieniędzy lub kupowanie oraz kompulsywne lub napadowe objadanie się. Jeżeli wystąpią takie objawy należy rozważyć zmniejszenie dawki leku.

W związku z ryzykiem wystąpienia niedociśnienia zaleca się kontrolowanie ciśnienia tętniczego krwi, zwłaszcza na początku leczenia ropinirolem pacjentów z ciężkimi chorobami układu krążenia (szczególnie niewydolność krążenia wieńcowego).

Nie badano jednoczesnego stosowania ropinirolu z lekami przeciw nadciśnieniu i przeciw arytmii. Ze względu na nieznane prawdopodobieństwo wystąpienia hipotonii, bradykardii lub zaburzeń rytmu serca innego rodzaju, należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania tych leków z ropinirolem.

Ropinirol nie powinien być stosowany w leczeniu akatyzji o podłożu neuroleptycznym, tasykinezji (przymus ciągłego chodzenia o podłożu neuroleptycznym) lub wtórnego zespołu niespokojnych nóg (np. spowodowanego niewydolnością nerek, niedokrwistością z niedoboru żelaza lub ciążą).

Paradoksalnie w czasie leczenia ropinirolem zaobserwowano nasilenie objawów zespołu niespokojnych nóg opisywane jako augmentacja (objawy zaczęły się wcześniej pojawiać, nastąpiło nasilenie objawów lub objawy dotyczyły również kończyny wcześniej niedotkniętych schorzeniem). Nasilenie objawów zaobserwowano także rano (nawrót objawów w godzinach porannych) w czasie leczenia ropinirolem. Jeżeli takie objawy wystąpią, należy ocenić zasadność dalszej terapii ropinirolem. Należy również rozważyć dostosowanie dawki lub odstawienie leku (patrz punkt 4.8).

Ropinirol należy stosować ostrożnie u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością wątroby. Występowanie działań niepożądanych powinno być dokładnie monitorowane.

Produkt leczniczy zawiera laktozę. Produktu nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

W badaniu z udziałem pacjentów z chorobą Parkinsona leczonych jednocześnie digoksyną, nie zaobserwowano interakcji, które wymagałyby zmiany dawkowania.

Nie zaobserwowano interakcji farmakokinetycznej pomiędzy ropinirolem i lewodopą lub domperydonem (produkt leczniczy stosowany w leczeniu nudności i wymiotów), powodujących konieczność dostosowania dawek tych leków.

Domperydon przeciwdziała obwodowemu działaniu dopaminergicznemu ropinirolu i nie przenika przez barierę krew - mózg. Stąd jego wartość jako leku przeciwwymiotnego u pacjentów leczonych ośrodkowo działającymi agonistami dopaminy.

Leki neuroleptyczne i inne substancje z grupy antagonistów dopaminy działających ośrodkowo, takie jak sulpiryd lub metoklopramid, mogą zmniejszać skuteczność ropinirolu i dlatego należy unikać jednoczesnego stosowania tych leków i ropinirolu.

U pacjentów leczonych dużymi dawkami estrogenów obserwowano zwiększone stężenia ropinirolu w osoczu. U pacjentów, u których stosowana jest hormonalna terapia zastępcza (HTZ), leczenie ropinirolem może być rozpoczęte zgodnie ze zwykle stosowanym sposobem dawkowania. Jeżeli HTZ jest przerwana lub rozpoczynana podczas leczenia ropinirolem, konieczne może być dostosowanie dawki ropinirolu w zależności od reakcji klinicznej.

Ropinirol jest metabolizowany głównie przez izoenzym CYP 1A2 cytochromu P450. Badania farmakokinetyczne (stosowano ropinirol w dawce 2 mg trzy razy na dobę) przeprowadzone u pacjentów z chorobą Parkinsona wykazały, że cyprofloksacyna zwiększa wartości Cmax i AUC ropinirolu odpowiednio o 60% i 84%, co wpływa na ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych. U pacjentów leczonych wcześniej ropinirolem może być konieczna zmiana jego dawki, w przypadku dołączenia lub odstawienia leków hamujących CYP 1 A2 np. cyprofloksacyny, enoksacyny lub fluwoksaminy.

U pacjentów z chorobą Parkinsona przeprowadzono badania interakcji farmakokinetycznych pomiędzy ropinirolem (w dawce 2 mg trzy razy na dobę) a teofiliną, substratem enzymu CYP 1A2,. Nie wykazano zmian w farmakokinetyce zarówno ropinirolu ani teofiliny.

W badaniach in vitro wykazano, że ropinirol w niewielkim stopniu hamuje aktywność cytochromu P450 po podaniu dawek terapeutycznych. Ropinirol nie wpływa na farmakokinetykę innych produktów leczniczych za pośrednictwem cytochromu P450.

Palenie tytoniu wpływa pobudzająco na metabolizm za pośrednictwem CYP1 A2. Jeżeli pacjent zaprzestaje palenia tytoniu lub rozpoczyna je w trakcie leczenia ropinirolem, może zaistnieć konieczność dostosowania dawki produktu leczniczego.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania ropinirolu u kobiet w ciąży.

Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na rozrodczość (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane. Nie zaleca się stosowania ropinirolu w okresie ciąży, chyba że potencjalne korzyści dla pacjentki przeważają nad ryzykiem dla płodu.

Ropinirol nie powinien byś stosowany u matek karmiących piersią, ponieważ może hamować laktację.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Pacjenci leczeni ropinirolem, u których występuje senność i (lub) nagłe napady snu muszą być poinformowani o konieczności powstrzymania się od prowadzenia pojazdów lub wykonywania czynności, podczas których osłabiona czujność może narażać ich samych lub inne osoby na ryzyko poważnego zranienia lub śmierci (np. obsługa maszyn), dopóki takie nawracające napady snu i senność nie ustąpią (patrz także punkt 4.4).

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane wymienione poniżej zostały pogrupowane według narządów i układów których dotyczyły oraz częstości występowania. Rozróżniono działania niepożądane zgłaszane w badaniach klinicznych w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym z lewodopą.

Częstości występowania określono w następujący sposób: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1,000 do <1/100); rzadko (>1/10,000 do <1/1,000); bardzo rzadko (<1/10,000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zastosowanie ropinirolu w chorobie Parkinsona

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Zaburzenia układu immunologicznego

Nieznana:    Reakcje nadwrażliwości (w tym pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, wysypka,

świąd).

Zaburzenia psychiczne Często:    omamy.

Niezbyt często: reakcje psychotyczne (inne niż omamy) w tym majaczenie, urojenia, paranoja. Zaburzenia kontroli impulsów

U pacjentów leczonych antagonistami dopaminy, w tym ropinirolem może wystąpić: uzależnienie od hazardu, zwiększone libido, hiperseksualizm, kompulsywne wydawanie pieniędzy lub kupowanie oraz kompulsywne lub napadowe objadanie się

(patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

Terapia skojarzona w badaniach klinicznych Często:    uczucie splątania

Zaburzenia układu nerwowego Bardzo często: senność

Często:    zawroty głowy    (w tym pochodzenia błędnikowego)

Niezbyt często: nagły napad snu, wzmożone uczucie senności w ciągu dnia.

Stosowanie ropinirolu jest związane z występowaniem senności i niezbyt często z wzmożoną sennością w ciągu dnia i nagłymi napadami snu.

Monoterapia w badaniach klinicznych

Bardzo często: omdlenie

Terapia skojarzona w badaniach klinicznych

Bardzo często: dyskineza. U pacjentów z zaawansowaną chorobą Parkinsona, w trakcie

początkowego zwiększania dawki ropinirolu mogą wystąpić dyskinezy. W badaniach klinicznych wykazano, że zmniejszenie dawki lewodopy może złagodzić dyskinezy (patrz punkt 4.2).

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często: niedociśnienie ortostatyczne, niedociśnienie

Niedociśnienie ortostatyczne lub niedociśnienie rzadko jest ciężkie.

Zaburzenia żołądka i jelit Bardzo często: nudności Często:    zgaga

Monoterapia w badaniach klinicznych:

Często:    wymioty, ból brzucha

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Nieznana:    reakcje wątrobowe, głównie zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscach podania

Monoterapia w badaniach klinicznych Często:    obrzęk nóg

Stosowanie ropinirolu w zespole niespokojnych nóg

W badaniach klinicznych nad zespołem niespokojnych nóg najczęściej występującym działaniem niepożądanym były nudności (dotyczące około 30% pacjentów). Działania niepożądane były na ogół łagodne do umiarkowanie nasilonych. Działania te występowały na początku terapii lub podczas zwiększania dawki. Kilku pacjentów wycofano z badań klinicznych z powodu działań niepożądanych.

Tabela 2 przedstawia działania niepożądane zgłaszane w 12 tygodniowych badaniach klinicznych po podaniu ropinirolu. Brano pod uwagę te działania niepożądane, których częstość występowania jest >1% w porównaniu z grupą, której podawano placebo oraz te, które zgłaszano niezbyt często, ale wiadomo, że miały związek z ropinirolem.

Tabela 2. Działania niepożądane zgłoszone w 12-tygodniowych badaniach klinicznych nad zespołem niespokojnych nóg (ropinirol n=309, placebo n=307)

Zaburzenia psychiczne

Często

nerwowość

Niezbyt często

uczucie splątania

Zaburzenia układu nerwowego

Często

omdlenia, senność, zawroty głowy (w tym uczucie wirowania)

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często

niedociśnienie ortostatyczne, niedociśnienie

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

wymioty, nudności

Często

ból brzucha

Często


zmęczenie


Tabela 3 Działania niepożądane odnotowane w innych badaniach klinicznych nad zespołem niespokojnych nóg

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często

Omamy

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Rozszerzenie objawów o kończyny dotąd niedotknięte schorzeniem, nasilenie objawów rano po przebudzeniu (patrz punkt 4.4)

Postępowanie w przypadku wystąpienia działań niepożądanych

Należy rozważyć zmniejszenie dawki u pacjentów, u których wystąpiły znaczące działania niepożądane. Po ustąpieniu działań niepożądanych, można rozpocząć ponowne zwiększanie dawki.

W razie potrzeby można stosować leki przeciwwymiotne (tj domperydon), które nie są centralnie działającymi antagonistami dopaminy.

4.9    Przedawkowanie

Objawy przedawkowania ropinirolu związane są z jego działaniem dopaminergicznym. Objawy te mogą być złagodzone poprzez odpowiednie leczenie antagonistami dopaminy takimi jak neuroleptyki lub metoklopramid.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki dopaminergiczne, agoniści dopaminy.

Kod ATC: N04BC04

Ropinirol jest nieergolinowym agonistą receptorów dopaminowych D2/D3, który pobudza receptory dopaminowe w prążkowiu.

Choroba Parkisnona

Ropininrol zmniejsza niedobór dopaminy, który jest charakterystyczny dla choroby Parkinsona, poprzez pobudzanie receptorów dopaminowych w prążkowiu.

Ropinirol działając w podwzgórzu i przysadce mózgowej hamuje wydzielanie prolaktyny. Zespół niespokojnych nóg

Skuteczność kliniczna

Ropinirol powinien być stosowany tylko u pacjentów z umiarkowanym do ciężkiego idiopatycznym zespółem niespokojnych nóg.. Występuje on na ogół u pacjentów z bezsennością oraz odczuwających poważny dyskomfort w obrębie kończyn.

W czterech 12-tygodniowych badaniach nad skutecznością leczenia, zrandomizowano pacjentów z zespołem niespokojnych nóg do grup otrzymujących ropinirol lub placebo. Wyniki leczenia w skali IRLS uzyskane po 12 tygodniach porównano z wartościami wyjściowymi. Średnia dawka ropinirolu u pacjentów u których nasilenie schorzenia było od umiarkowanego do ciężkiego wynosiła 2,0 mg na dobę. Opracowano łączną analizę wyników uzyskanych w czterech 12-tygodniowych badaniach z udziałem pacjentów z umiarkowanym do ciężkiego zespołem niespokojnych nóg. Wyznaczono różnice pomiędzy stanami wyjściowymi w skali IRLS (ang. IRLS- Idiopathic Restless Legs Syndrome; idiopatyczny zespół niespokojnych nóg) a stanami uzyskanymi po 12 tygodniach, z zastosowaniem zasady „ostatnia obserwacja przekazana dalej” (ang. Last Observation Carried Forward - LOCF) zgodnie z zaplanowanym leczeniem. Wyniosła ona -4.0 punkty (95% CI -5,6 do -2,4; p<0,0001). Poziomy wyjściowe i uzyskane po 12 tygodniach LOCF wyniosły dla ropinirolu 28,4 i 13,5; natomiast dla placebo 28,2 i 17,4.

W grupie pacjentów z zespołem niespokojnych nóg przeprowadzono 12 tygodniowe, kontrolowane placebo badanie polisomnograficzne oceniające wpływ leczenia ropinirolem na okresowe ruchy nóg podczas snu.

Obserwowano znaczące statystycznie różnice w ocenie okresowych ruchów nóg podczas snu pomiędzy grupą leczoną ropinirolem i placebo w stanie początkowym i w 12 tygodniu badania.

Przeprowadzono łączną analizę danych otrzymanych z czterech badań kontrolowanych placebo, trwających 12 tygodni z udziałem pacjentów z umiarkowanym do ciężkiego idiopatycznym zespołem niespokojnych nóg. W grupie pacjentów leczonych ropinirolem odnotowano znaczną poprawę parametrów w skali Medical Outcome Study Sleep Scale (w skali tej znajdują się wartości od 0 do 100, skala nie uwzględnia ilości snu) w porównaniu z grupą przyjmującą placebo. Skorygowane różnice pomiędzy grupami ropinirolu a placebo były następujące: zaburzenia snu (-15,2: 95% CI -19,37; -10,94; p<0,0001), ilość snu (0,7 godzin; 95% CI 0,49; 0,94; p<0,0001), adekwatność snu (18,6; 95% CI 13,77; 23,45; p<0.0001) i senność w ciągu dnia (-7,5; 95% CI -10,86; -4,23; p<0,0001).

Skuteczność długoterminowa została oceniona w randomizowanych, podwójnie zaślepionych, kontrolowanych placebo badaniach klinicznych trwających 26 tygodni. Uzyskane wyniki były trudne do zinterpretowania z powodu znacznych różnic w leczeniu między ośrodkami i dużej ilości brakujących danych. Nie wykazano utrzymywania się działania ropinirolu po 26 tygodniach w porównaniu z grupą przyjmującą placebo.

Badanie wpływu ropinirolu na repolaryzację serca

Szczegółowe badania odstępu QT przeprowadzone u zdrowych ochotników płci męskiej i żeńskiej, którzy otrzymywali ropinirol w dawkach 0,5 mg, 1 mg, 2 mg i 4 mg raz na dobę, wykazały maksymalne wydłużenie czasu trwania odstępu QT o 3,46 milisekundy przy zastosowaniu dawki 1 mg (estymacja punktowa) w porównaniu z placebo. Górna granica jednostronnego 95% przedziału ufności dla największego średniego efektu wyniosła mniej niż 7,5 milisekundy. Wpływ większych dawek ropinirolu nie został systematycznie oceniony.

Dostępne dane kliniczne ze szczegółowych badań odstępu QT nie wskazują na ryzyko wydłużenia odstępu QT po zastosowaniu ropinirolu w dawkach do 4 mg na dobę.

Ryzyko wydłużenia odstępu QT nie może być wykluczone, ponieważ szczegółowe badania odstępu QT po zastosowaniu dawek do 24 mg na dobę nie zostały przeprowadzone.

W badaniach klinicznych większość pacjentów było rasy kaukaskiej.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Biodostępność ropinirolu wynosi około 50% (36-57%). Po podaniu doustnym ropinirol w postaci tabletek jest szybko wchłaniany i osiąga maksymalne stężenie po średnim czasie około 1,5 godziny po podaniu. Wysokotłuszczowy posiłek powoduje zmniejszenie szybkości wchłaniania ropinirolu, wykazane przez zmniejszenie środkowej wartości Tmax o 2,6 godziny oraz zmniejszenie średnio o 25% wartości Cmax. .

Dystrybucja

Wiązanie ropinirolu z białkami osocza jest małe (10-40%). W wyniku dużej lipofilowości ropinirol cechuje się dużą objętością dystrybucji (około 7l/kg).

Metabolizm

Ropinirol jest metabolizowany głównie za pośrednictwem izoenzymu CYP1 A2 cytochromu P450, a metabolity ropinirolu wydalane są głównie z moczem. W badaniach na zwierzętach główny metabolit ropinirolu wykazuje co najmniej 100 razy słabsze działania dopaminergiczne niż ropinirol.

Eliminacja.

Ropinirol jest usuwany z krążenia dużego ze średnim okresem półtrwania w fazie eliminacji wynoszącym około 6 godzin. Zwiększenie ogólnej ekspozycji (Cmax oraz AUC) na ropinirol jest proporcjonalne do zwiększenia dawki w zakresie terapeutycznym. Nie zaobserwowano zmiany klirensu po podaniu doustnym zarówno po podaniu jednorazowym, jak i wielokrotnym. Obserwowano szeroką, międzyosobniczą zmienność parametrów farmakokinetycznych.

Niewydolność nerek

U pacjentów z chorobą Parkinsona i niewydolnością nerek o nasileniu od łagodnego do umiarkowanego, nie zaobserwowano zmian w farmakokinetyce ropinirolu. U pacjentów w końcowej fazie niewydolności nerek i poddawanych regularnym hemodializom, usuwanie ropinirolu z organizmu po doustnym podaniu jest zmniejszone o około 30%. Usuwanie metabolitów SKF-104557 and SKF-89124 po doustnym podaniu ropinirolu jest także zmniejszone o odpowiednio około 80% i 60%. Dlatego maksymalna zalecana dawka jest ograniczona do 18 mg na dobę u pacjentów z niewydolnością nerek i chorobą Parkinsona (patrz punkt 4.2).

Dzieci i młodzież

Ograniczone wyniki badań dotyczących farmakokinetyki uzyskane w populacji młodzieży (12-17 lat, n=9) wykazały, że po podawaniu pacjentom pojedynczych dawek wynoszących 0,125 mg i 0,25 mg efekt był podobny do tego zaobserwowanego u dorosłych (patrz punkt 4.2; podpunkt „Dzieci i młodzież”).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Wpływ na rozrodczość

Podawanie ciężarnym szczurom ropinirolu w dawkach toksycznych powodowało zmniejszenie masy ciała płodów podczas stosowania dawki 60 mg/kg masy ciała na dobę (w przybliżeniu dwukrotna wartość AUC podczas stosowania maksymalnej dawki u ludzi), zwiększenie obumierania płodów podczas stosowania dawki 90 mg/kg masy ciała na dobę (w przybliżeniu trzykrotna wartość AUC podczas stosowania maksymalnej dawki u ludzi) i wady wrodzone palców podczas stosowania dawki 150 mg/ kg masy ciała na dobę (w przybliżeniu pięciokrotna wartość AUC podczas stosowania maksymalnej dawki u ludzi). Nie stwierdzono działania teratogennego u szczurów podczas stosowania dawki 120 mg/kg masy ciała na dobę (w przybliżeniu czterokrotna wartość AUC podczas stosowania maksymalnej dawki u ludzi) ani wpływu na rozwój u królików.

Toksyczność

Profil toksyczności ropinirolu wynika głównie z jego działania farmakologicznego: zmiany zachowania, hipoprolaktynemia, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, zwolnienie akcji serca, opadanie powieki i ślinienie się. Tylko u szczurów albinosów w badaniach długoterminowych z zastosowaniem największej dawki ropinirolu (50 mg/kg masy ciała na dobę) obserwowano degenerację siatkówki, prawdopodobnie związane ze zwiększoną ekspozycją na światło.

Genotoksyczność

Nie obserwowano genotoksyczności w szeregu badań in vitro i in vivo.

Rakotwórczość

W trwających dwa lata badaniach przeprowadzonych na myszach i szczurach, z zastosowaniem ropinirolu w dawkach do 50 mg/kg masy ciała na dobę, nie stwierdzono działania rakotwórczego u myszy. U szczurów jedynymi zmianami związanymi ze stosowaniem ropinirolu było uszkodzenie komórek Leydiga i gruczolak jądra, wywołane przez związaną z działaniem ropinirolu hipoprolaktynemię. Zmiany te uważane są za zjawisko specyficzne gatunkowo i nie stanowią niebezpieczeństwa w związku z klinicznym zastosowaniem ropinirolu.

Farmakologia bezpieczeństwa

Badania in vitro dowiodły, że ropinirol hamuje prądy uwarunkowane hERG. Wartość IC50 jest pięciokrotnie większa od maksymalnego oczekiwanego stężenia w osoczu u pacjentów przyjmujących największą zalecaną dawkę (24 mg na dobę), patrz punkt 5.1.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń:

Laktoza j ednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Kroskarmeloza sodowa Magnezu stearynian

Otoczka: 0.25 mg

Opadry White (13B58802): hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400, polisorbat 80.

0,5 mg

Opadry Yellow (03B82930): hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400, żelaza tlenek żółty (E 172), indygotyna, lak (E 132), żelaza tlenek czerwony (E 172)

1mg

Opadry Green (03B51430): hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400, żelaza tlenek żółty (E 172), indygotyna, lak (E 132).

2 mg

Opadry Pink (03B54094): hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400, żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172)

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności 2 lata

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Lek Ropinirole Accord pakowany jest w blistry Aluminium/Aluminium.

Każdy blister zawiera 7 tabletek.

0.25mg: 0.5mg: 1 mg: opakowania zawierają po 21 lub 42 tabletki.

2 mg: opakowania zawierają po 21 lub 63 tabletki.

0.25mg: 0.5mg: 1mg: 2 mg

Tabletki Ropinirole Accord są również pakowane w butelki z HDPE z zamknięciem z PPCTC i środkiem pochłaniającym wilgoć, w tekturowym pudełku..

Każda butelka zawiera 21 lub 84 tabletki.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

20723 - 0,5 mg; 20724 - 1 mg; 20725 - 2 mg;

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

07.11.2012

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

07.06.2013

11. DOZYMETRIA

Nie dotyczy.

12. INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PRODUKTÓW RADIOFARMACEUTYCZNYCH

Nie dotyczy.

Ropinirole Accord