+ iMeds.pl

Rosulip plus 20 mg + 10 mgUlotka Rosulip plus

Celuloza mikrokrystaliczna krzemowana (celuloza mikrokrystaliczna i krzemionka koloidalna bezwodna)

Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

Tabletka z ezetymibem Powidon

Kroskarmeloza sodowa Celuloza mikrokrystaliczna Mannitol

Sodu laurylosiarczan

Hydroksypropyloceluloza niskopodstawiona Magnezu stearynian

Osłonka kapsułki

Rosulip Plus, 10 mg +10 mg, kapsułki, twarde:

Wieczko i korpus:

Żelaza tlenek żółty (E172)

Tytanu dwutlenek (E171)

Żelatyna

Rosulip Plus, 20 mg +10 mg, kapsułki, twarde:

Wieczko:

Żelaza tlenek czerwony (E 172)

Tytanu dwutlenek (E 171)

Żelaza tlenek żółty (E 172)

Żelatyna

Korpus:

Żelaza tlenek żółty (E 172)

Tytanu dwutlenek (E 171)

Żelatyna

Jak wygląda lek Rosulip Plus i co zawiera opakowanie

Rosulip Plus, 10 mg +10 mg, kapsułki, twarde: samozamykająca się twarda kapsułka żelatynowa typu Coni Snap, bez oznaczeń, z wieczkiem w kolorze żółtym i korpusem w kolorze żółtym.

Rosulip Plus, 20 mg +10 mg, kapsułki, twarde: samozamykaj ąca się twarda kapsułka żelatynowa typu Coni Snap, bez oznaczeń, z wieczkiem w kolorze karmelowym i korpusem w kolorze żółtym.

Opakowania zawierające po 10, 28, 30, 56, 60, 84, 90 kapsułek, twardych w formowanym na zimno blistrze z folii OPA/Aluminium/PVC/Aluminium, w tekturowym pudełku z ulotką informacyjną dla pacjenta.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w sprzedaży.

Podmiot odpowiedzialny

EGIS Pharmaceuticals PLC Kereszturi ut 30-38 1106 Budapeszt Węgry

Wytwórca

EGIS Pharmaceuticals PLC Bókenyfóldi ut 118-120

7

Rosulip Plus

Charakterystyka Rosulip plus

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Opakowania po 10, 28, 30, 56, 60, 84, 90 twardych kapsułek w formowanych na zimno blistrach z folii OPA/Aluminium/PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE

DO OBROTU

EGIS Pharmaceuticals PLC Kereszturi ut 30-38 1106 Budapeszt Węgry

8. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

22

Rosulip Plus