+ iMeds.pl

Rosuvastatin ranbaxy 40 mgUlotka Rosuvastatin ranbaxy

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Rosuvastatin Ranbaxy, 5 mg, tabletki powlekane Rosuvastatin Ranbaxy, 10 mg, tabletki powlekane Rosuvastatin Ranbaxy, 20 mg, tabletki powlekane Rosuvastatin Ranbaxy, 40 mg, tabletki powlekane

Rosuvastatinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Rosuvastatin Ranbaxy i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rosuvastatin Ranbaxy

3.    Jak stosować lek Rosuvastatin Ranbaxy

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Rosuvastatin Ranbaxy

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Rosuvastatin Ranbaxy i w jakim celu się go stosuje

Lek Rosuvastatin Ranbaxy należy do grupy leków nazywanych statynami.

Lek Rosuvastatin Ranbaxy został przepisany, ponieważ:

•    u pacjenta stwierdzono wysokie stężenie cholesterolu. Oznacza to, że u pacjenta występuje ryzyko zawału serca lub udaru mózgu.

Przyjmowanie statyny jest zalecane u pacjentów, u których zmiana diety oraz zwiększenie ilości ćwiczeń fizycznych były niewystarczające, aby uzyskać prawidłowe stężenie cholesterolu we krwi. Należy kontynuować stosowanie diety niskocholesterolowej i wykonywanie ćwiczeń fizycznych podczas przyjmowania leku Rosuvastatin Ranbaxy. lub

•    u pacjenta występują inne czynniki ryzyka wystąpienia zawału serca, udaru mózgu lub powiązanych chorób.

Zawał serca, udar mózgu i inne problemy zdrowotne mogą być spowodowane przez miażdżycę (arteriosklerozę). Miażdżyca jest chorobą powstającą na skutek nagromadzenia się złogów tłuszczu w tętnicach.

Dlaczego ważne jest, aby stale przyjmować lek Rosuvastatin Ranbaxy?

Lek Rosuvastatin Ranbaxy jest stosowany w celu uzyskania prawidłowych stężeń substancji tłuszczowych we krwi zwanych lipidami; najbardziej powszechną z nich jest cholesterol.

We krwi znajdują się różne rodzaje cholesterolu, t ak zwany „zły” cholesterol (LDL-C) i „dobry” cholesterol (HDL-C).

• Lek Rosuvastatin Ranbaxy powoduje zmniejszenie stężenia „złego” cholesterolu i zwiększenie stężenia „dobrego” cholesterolu.

• Lek działa poprzez blokowanie wytwarzania „złego” cholesterolu przez organizm pacjenta. Poprawia także zdolność organizmu do usuwania cholesterolu.

U większości osób zwiększone stężenie cholesterolu nie ma wpływu na samopoczucie, ponieważ nie powoduje żadnych objawów. Jednak, nieleczone powoduje odkładanie złogów substancji tłuszczowych w ścianach naczyń krwionośnych, co prowadzi do zwężenia naczyń krwionośnych. Czasami może dojść do zablokowania zwężonego naczynia krwionośnego, zaburzeń ukrwienia serca lub mózgu i w konsekwencji do zawału serca lub udaru. Obniżenie stężenia cholesterolu we krwi zmniejsza ryzyko zawału lub udaru lub powiązanych chorób.

Nawet jeśli po zastosowaniu leku Rosuvastatin Ranbaxy stężenie cholesterolu będzie prawidłowe, należy nadal przyjmować lek, ponieważ zapobiega to ponownemu zwiększeniu stężenia cholesterolu. Należy przerwać stosowanie leku, jeśli tak zaleci lekarz lub jeśli pacjentka jest w ciąży.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rosuvastatin Ranbaxy Kiedy nie stosować leku Rosuvastatin Ranbaxy

•    jeśli pacjent ma uczulenie na rozuwastatynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

•    jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią. Jeśli kobieta stosująca Rosuvastatin Ranbaxy zajdzie w ciążę, powinna natychmiast przerwać stosowanie leku i poinformować lekarza.

Kobiety stosujące lek Rosuvastatin Ranbaxy powinny stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży;

•    jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby;

•    jeśli pacjent ma ciężką chorobę nerek;

•    jeśli u pacjenta występują powtarzające się lub niewiadomego pochodzenia bóle mięśni;

•    jeśli pacjent przyjmuje cyklosporynę (lek stosowany np. po przeszczepieniu organów).

Jeśli którakolwiek z wymienionych powyżej sytuacji dotyczy pacjenta (lub pacjent ma wątpliwości), powinien ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ponadto, nie należy stosować leku Rosuvastatin Ranbaxy, 40 mg (największa dawka):

•    jeśli u pacjenta występuje umiarkowanie nasilona choroba nerek (w przypadku wątpliwości należy zapytać lekarza);

•    jeśli pacjent ma chorą tarczycę;

•    jeśli u pacjenta występują powtarzające się lub niewiadomego pochodzenia bóle mięśni,

jeśli u pacjenta lub członków jego rodziny stwierdzano choroby mięśni, lub wcześniej podczas stosowania leków zmniejszających stężenie cholesterolu występowały zaburzenia dotyczące mięśni;

•    jeśli pacjent regularnie pije znaczne ilości alkoholu;

•    jeśli pacjent pochodzi z Azji (Japończycy, Chińczycy, Filipińczycy, Wietnamczycy, Koreańczycy i Hindusi);

•    jeśli pacjent stosuje leki z grupy fibratów, stosowane w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu.

Jeśli którakolwiek z wymienionych wyżej sytuacji dotyczy pacjenta (lub pacjent ma wątpliwości), należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Rosuvastatin Ranbaxy należy zwrócić się do lekarza:

•    jeśli pacjent ma chorobę nerek;

•    jeśli u pacjenta występują choroby wątroby;

•    u pacjentów, u których występują powtarzające się lub niewiadomego pochodzenia bóle

mięśni, oraz u pacjentów z występującymi w przeszłości u nich lub w ich rodzinie chorobami mięśni, lub zaburzeniami ze strony mięśni występującymi wcześniej podczas stosowania leków zmniejszających stężenie cholesterolu. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią u nich dolegliwości lub bóle mięśni niewiadomego pocho dzenia, szczególnie, jeśli towarzyszy temu ogólne złe samopoczucie i gorączka. Należy również poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli wystąpi stałe osłabienie mięśni;

   jeśli pacjent regularnie pije znaczne ilości alkoholu;

   jeśli tarczyca pacjenta nie funkcjonuje prawidłowo;

   jeśli pacjent stosuje leki obniżające stężenie cholesterolu z grupy fibratów. Należy przeczytać dokładnie ulotkę, nawet jeśli pacjent przyjmował wcześniej inne leki zmniejszające stężenie cholesterolu;

   jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV, np. rytonawir z lopinawirem i (lub) atazanawirem, należy zapoznać się z informacjami z punktu: Rosuvastatin Ranbaxy a inne leki;

   jeśli pacjent ma powyżej 70 lat (ponieważ lekarz dostosuje dla pacjenta odpowiednią dawkę początkową leku Rosuvastatin Ranbaxy);

•    jeżeli u pacjenta występuje ciężka niewydolność oddechowa;

   jeśli pacjent pochodzi z Azji - Japończycy, Chińczycy, Filipińczycy, Wietnamczycy, Koreańczycy i Hindusi. Lekarz dostosuje dla pacjenta odpowiednią dawkę początkową leku Rosuvastatin Ranbaxy.

Dzieci i młodzież

   jeśli pacjent jest w wieku poniżej 10 lat: lek Rosuvastatin Ranbaxy nie powinien być stosowany u dzieci w wieku poniżej 10 lat;

   jeśli pacjent jest w wieku poniżej 18 lat: lek Rosuvastatin Ranbaxy w dawce 40 mg nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat;

Jeśli którakolwiek z wymienionych wyżej sytuacji dotyczy pacjenta (lub pacjent ma wątpliwości):

   Nie należy stosować leku Rosuvastatin Ranbaxy 40 mg (najwyższa dawka) i należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, zanim pacjent rozpocznie przyjmowanie jakiejkolwiek dawki leku Rosuvastatin Ranbaxy.

U niewielkiej grupy pacjentów leki z grupy statyn mogą wpływać na czynność wątroby. W celu potwierdzenia takiego działania wykonuje się badanie krwi kontrolujące aktywność enzymów wątrobowych. Z tego powodu, lekarz zazwyczaj zaleca wykonanie badania krwi (aktywności enzymów wątrobowych) przed rozpoczęciem i podczas leczenia lekiem Rosuvastatin Ranbaxy.

Osoby chore na cukrzycę lub te, u których istnieje ryzyko rozwoju cukrzycy, będą pod ścisłą kontrolą lekarską podczas stosowania tego leku. Osoby, u których stwierdza się wysokie stężenie cukru i tłuszczów we krwi, nadwagę oraz wysokie ciśnienie krwi, mogą być zagrożone ryzykiem rozwoju cukrzycy.

Rosuvastatin Ranbaxy a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent przyjmuje:

•    cyklosporynę (stosowaną np. po przeszczepieniu narządów);

•    warfarynę (lub jakikolwiek inny lek rozrzedzający krew);

•    lek z grupy fibratów (taki jak gemfibrozyl, fenofibrat) lub jakikolwiek inny lek zmniejszający stężenie cholesterolu we krwi (np. ezetymib);

•    leki stosowane w przypadku nadkwaśności (stosowane w celu zobojętnienia kwasu solnego w żołądku);

•    erytromycynę (antybiotyk);

•    eltrombopag (stosowany w celu zwiększenia liczby płytek krwi);

•    dronedaron (stosowany w leczeniu nieregularnej pracy serca);

•    ryfampicyna (stosowana w leczeniu gruźlicy);

•    ketokonazol, flukonazol, itrakonazol (stosowane w leczeniu infekcji grzybiczych);

•    doustne środki antykoncepcyjne, hormonalną terapię zastępczą;

•    rytonawir z lopinawirem i (lub) atazanawir, darunawir z rytonawirem, typranawir z rytonawirem, fosamprenawir z rytonawirem (stosowane w leczeniu zakażeń HIV - należy zapoznać się z punktem: Ostrzeżenia i środki ostrożności).

Należy również powiadomić lekarza, jeśli pacjent przyjmuje sylimarynę, aleglitazar lub baikalinę.

Lek Rosuvastatin Ranbaxy może zmieniać działanie tych leków lub leki te mogą zmieniać działanie leku Rosuvastatin Ranbaxy.

Rosuvastatin Ranbaxy z jedzeniem i piciem

Lek Rosuvastatin Ranbaxy można stosować z jedzeniem lub niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Leku Rosuvastatin Ranbaxy nie należy przyjmować w ciąży ani w okresie karmienia piersią. Jeśli podczas stosowania leku Rosuvastatin Ranbaxy pacjentka zajdzie w ciążę, należy niezwłocznie przerwać jego przyjmowanie i skontaktować się z lekarzem. Podczas stosowania leku Rosuvastatin Ranbaxy należy unikać zajścia w ciążę stosując skuteczne metody zapobiegania ciąży.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

U większości pacjentów lek Rosuvastatin Ranbaxy nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Jednak u części pacjentów występują zawroty głowy podczas stosowania tego leku. Jeśli pacjent odczuwa zawroty głowy powinien skontaktować się z lekarzem, zanim zdecyduje się prowadzić samochód lub obsługiwać maszyny.

Lek Rosuvastatin Ranbaxy zawiera laktozę

Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów (laktozy, czyli cukru znajdującego się w mleku), należy poinformować o tym lekarza przed zastosowaniem leku Rosuvastatin Ranbaxy. Pełny wykaz substancji pomocniczych znajduje się w punkcie: Zawartość opakowania i inne informacje.

3. Jak stosować lek Rosuvastatin Ranbaxy

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka początkowa u pacjentów dorosłych

Jeśli pacjent stosuje lek Rosuvastatin Ranbaxy w celu obniżenia wysokiego stężenia cholesterolu:

Dawka początkowa

Leczenie należy rozpocząć od dawki 5 mg lub 10 mg, nawet jeśli pacjent stosował wcześniej większe dawki innych statyn. Dawka początkowa zależy od:

•    stężenia cholesterolu;

•    ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu;

•    występowania u pacjenta czynników zwiększających podatność na działania niepożądane. Lekarz ustali jaka dawka początkowa jest najbardziej odpowiednia dla pacjenta.

Lekarz może zadecydować o zastosowaniu najmniejszej dawki (5 mg) jako dawki początkowej jeśli: • pacjent pochodzi z Azji (Japonii, Chin, Filipin, Wietnamu, Korei lub Indii);

pacjent ma powyżej 70 lat;

•    u pacjenta występują choroby nerek o umiarkowanym nasileniu;

•    pacjent jest narażony na wystąpienie bólu mięśni (miopatia).

Zwiększanie dawki i dawka maksymalna

Lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki, tak aby ilość podawanego leku Rosuvastatin Ranbaxy była odpowiednia do potrzeb pacjenta. Jeśli pacjent rozpoczął leczenie od dawki 5 mg, lekarz może zdecydować o zwiększeniu do 10 mg, a następnie do 20 mg lub 40 mg, jeśli jest to konieczne. Jeśli pacjent rozpoczął leczenie od dawki 10 mg, lekarz może zdecydować o podwojeniu dawki do 20 mg, a następnie do 40 mg, jeśli jest to konieczne. Okres leczenia ustaloną dawką pomiędzy każdorazowym jej zwiększeniem wynosi 4 tygodnie.

Maksymalna dawka dobowa leku Rosuvastatin Ranbaxy wynosi 40 mg. Jest ona stosowana tylko u pacjentów z wysokim stężeniem cholesterolu i wysokim ryzykiem zawału serca lub udaru mózgu, u których dawka 20 mg była niewystarczająca do zmniejszenia stężenia cholesterolu.

Jeśli pacjent stosuje lek Rosuvastatin Ranbaxy w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia zawału serca, udaru mózgu lub powiązanych chorób:

Zalecana dawka to 20 mg na dobę. Jednakże, lekarz może zadecydować o zastosowaniu mniejszej dawki, jeśli występuje jakikolwiek czynnik ryzyka wymieniony powyżej.

Przyjmowanie leku

Tabletkę należy połykać w całości, popijając wodą.

Lek Rosuvastatin Ranbaxy należy przyjmować raz na dobę. Lek można przyjmować o dowolnej porze z jedzeniem lub bez jedzenia. Zaleca się przyjmować lek o stałej porze, aby łatwiej o tym pamiętać.

Kontrolne badania cholesterolu

W celu upewnienia się, że stężenie cholesterolu zmniejszyło się i jest prawidłowe, należy regularnie odbywać wizyty kontrolne i przeprowadzać badania krwi.

Lekarz może zdecydować o zwiększeniu dawki, tak aby była ona odpowiednia dla pacjenta.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Rosuvastatin Ranbaxy

Należy skontaktować się z lekarzem lub zgłosić do najbliższego szpitala w celu uzyskania porady.

Jeśli pacjent przebywa w szpitalu lub jest leczony z powodu innej dolegliwości powinien poinformować personel medyczny o przyjmowaniu leku Rosuvastatin Ranbaxy.

Pominięcie zastosowania leku Rosuvastatin Ranbaxy

Nie należy się obawiać, należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Rosuvastatin Ranbaxy

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent chce przerwać stosowanie leku. Stężenie cholesterolu może ponownie się zwiększyć, jeśli stosowanie leku zostanie przerwane.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Rosuvastatin Ranbaxy może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jest ważne, aby pacjent wiedział, jakie działania niepożądane mogą wystąpić. Zazwyczaj są one łagodne i ustępują krótko po rozpoczęciu leczenia.

Należy natychmiast przerwać stosowanie leku Rosuvastatin Ranbaxy i zgłosić się po pomoc

medyczną, jeśli wystąpią następujące reakcje alergiczne:

•    trudności w oddychaniu, z obrzękiem twarzy, ust, języka i (lub) gardła lub bez;

•    obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, który może powodować trudności w połykaniu;

•    bardzo nasilone swędzenie skóry (z grudkami);

   należy także zaprzestać stosowania leku Rosuvastatin Ranbaxy i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem jeśli wystąpią bóle lub inne dolegliwości mięśni, które utrzymują się dłużej niż można się spodziewać. Dolegliwości ze strony mięśni są częstsze u dzieci i młodzieży niż u dorosłych. Tak jak w przypadku innych statyn, u bardzo małej liczby pacjentów stwierdzano niekorzystne oddziaływanie na mięśnie i rzadko u tych pacjentów dochodziło do potencjalnie groźnego dla życia uszkodzenia mięśni zwanego rabdomiolizą.

Należy niezwłocznie poinformować lekarza, jeśli wystąpi którekolwiek z poniższych działań

niepożądanych:

Często (występują u 1 do 10 osób na 100):

•    bóle głowy;

•    bóle brzucha;

•    zaparcia;

•    nudności;

•    bóle mięśni;

•    osłabienie;

•    zawroty głowy;

•    zwiększenie ilości białka w moczu - zazwyczaj objaw ten ustępuje samoistnie i nie trzeba przerywać leczenia lekiem Rosuvastatin Ranbaxy (dotyczy tylko dawki 40 mg);

•    cukrzyca; większe prawdopodobieństwo rozwoju cukrzycy istnieje u osób, u których stwierdza się wysokie stężenie cukru i tłuszczów we krwi, nadwagę oraz wysokie ciśnienie krwi. Lekarz będzie monitorował stan pacjenta podczas stosowania tego leku.

Niezbyt często (występują u 1 do 10 osób na 1 000):

•    wysypka, swędzenie, pokrzywka;

•    zwiększenie ilości białka w moczu - zazwyczaj objaw ten ustępuje samoistnie i nie trzeba przerywać leczenia lekiem Rosuvastatin Ranbaxy (tylko w przypadku dawek 5 mg, 10 mg i 20 mg).

Rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10 000):

•    ciężkie reakcje alergiczne - do objawów należy obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, trudności w połykaniu i oddychaniu, nasilone swędzenie skóry (z grudkami). Jeśli pacjent podejrzewa, że wystąpiła reakcja alergiczna, należy natychmiast przerwać stosowanie leku Rosuvastatin Ranbaxy i zgłosić się po pomoc medyczną;

•    uszkodzenie mięśni u dorosłych pacjentów- należy zachować środki ostrożności, tzn. przerwać stosowanie leku Rosuvastatin Ranbaxy i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią bóle lub inne dolegliwości mięśni, które utrzymują się dłużej niż można się spodziewać;

•    silne bóle brzucha (zapalenie trzustki);

•    zwiększenie stężenia enzymów wątrobowych we krwi;

•    zwiększona podatność na krwawienia i siniaki związana ze zmniejszoną liczbą płytek krwi.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000):

•    żółtaczka (zażółcenie skóry i białek oczu);

•    zapalenie wątroby;

•    obecność śladowych ilości krwi w moczu;

•    zespół uszkodzeń nerwów obwodowych, rozprzestrzeniający się w kierunku środka ciała (polineuropatia);

•    bóle stawów;

•    utrata pamięci;

•    powiększenie piersi u mężczyzn (ginekomastia).

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

•    uszkodzenie nerwów kończyn górnych i dolnych (odczuwane jako drętwienie kończyn, neuropatia obwodowa);

•    biegunka;

•    zespół Stevensa-Johnsona (ciężkie zmiany pęcherzowe na skórze ciała, ustach, oczach i w okolicy narządów płciowych);

•    kaszel;

•    skrócenie oddechu;

•    obrzęk;

•    zaburzenia snu, w tym bezsenność i koszmary senne;

•    zaburzenia funkcji seksualnych;

•    depresja;

•    trudności z oddychaniem, w tym uporczywy kaszel i (lub) duszność lub gorączka;

•    uszkodzenia ścięgien;

•    stałe osłabienie mięśni.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Dział ania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (aktualny adres i nr telefonu URPL). e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Rosuvastatin Ranbaxy

•    Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu.

•    Przechowywać w temperaturze poniżej 30oC. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Rosuvastatin Ranbaxy

Substancją czynną jest rozuwastatyna. Każda tabletka leku Rosuvastatin Ranbaxy zawiera odpowiednio 5, 10, 20 lub 40 mg rozuwastatyny.

Pozostałe składniki leku to:

tabletka 5 mg:

Rdzeń: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, sodu cytrynian, magnezu stearynian

Otoczka rdzenia: krospowidon, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian

Otoczka: Opadry Yellow 02B82338 (Hypromeloza 5cP, Tytanu dwutlenek (E171), Makrogol

400, Żelaza tlenek żółty (E172)) tabletka 10 mg, 20 mg, 40 mg:

Rdzeń: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, sodu cytrynian, magnezu stearynian Otoczka rdzenia: krospowidon, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian Otoczka tabletki: Opadry Pink 03B24082 (Hypromeloza 6cP, Tytanu dwutlenek (E171)Makrogol 400, Żelaza tlenek czerwony (E172))

Jak wygląda lek Rosuvastatin Ranbaxy i co zawiera opakowanie

Rosuvastatin Ranbaxy, 5 mg: jasnożółte do żółtych, okrągłe tabletki powlekane z wytłoczonym napisem ‘RT 1’ na jednej stronie i gładkie na drugiej stronie.

Rosuvastatin Ranbaxy, 10 mg: jasnoróżowe do różowych, okrągłe tabletki powlekane z wytłoczonym napisem ‘RT 2’ na jednej stronie i gładkie na drugiej stronie.

Rosuvastatin Ranbaxy, 20 mg: jasnoróżowe do różowych, okrągłe tabletki powlekane z wytłoczonym napisem ‘RT 3’ na jednej stronie i gładkie na drugiej stronie.

Rosuvastatin Ranbaxy, 40 mg: j asnoróżowe do różowych, owalne tabletki powlekane z wytłoczonym napisem ‘RT 4’ na jednej stronie i gładkie na drugiej stronie.

Lek Rosuvastatin Ranbaxy dostępny jest w opakowaniach zawierających 28 tabletek powlekanych. Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Ranbaxy (Poland) Sp. z o. o. ul. Kubickiego 11 02-954 Warszawa Polska

Wytwórca

Ranbaxy Ireland Ltd.

Spafield, Cork Road,

Cashel, Co. Tipperary,

Irlandia

S.C. Terapia SA,

Str. Fabricii nr. 124,

Cluj Napoca 400 632,

Cluj

Rumunia

Basics GmbH,

Hemmelrather Weg 201,

51377 Leverkusen,

Niemcy

Cemelog-BRS Kft.

Vasut ut 13 2040 Budaors Węgry

Galenica Pharmaceutical Industry S.A.

3rd Km Old National Road,

Chalkida, Athens,

Glifa Chalkida Eubia, 34100 Grecja

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 05/03/2014

9

Rosuvastatin Ranbaxy

Charakterystyka Rosuvastatin ranbaxy

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Rosuvastatin Ranbaxy, 5 mg, tabletki powlekane Rosuvastatin Ranbaxy, 10 mg, tabletki powlekane Rosuvastatin Ranbaxy, 20 mg, tabletki powlekane Rosuvastatin Ranbaxy, 40 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

5 mg: Każda tabletka zawiera 5,198 mg soli wapniowej rozuwastatyny, co odpowiada 5 mg rozuwastatyny.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletka zawiera 42,952 mg laktozy jednowodnej.

10 mg: Każda tabletka zawiera 10,395 mg soli wapniowej rozuwastatyny, co odpowiada 10 mg rozuwastatyny.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletka zawiera 85,905 mg laktozy jednowodnej.

20 mg: Każda tabletka zawiera 20,790 mg soli wapniowej rozuwastatyny, co odpowiada 20 mg rozuwastatyny.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletka zawiera 171,810 mg laktozy jednowodnej.

40 mg: Każda tabletka zawiera 41,581 mg soli wapniowej rozuwastatyny, co odpowiada 40 mg rozuwastatyny.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletka zawiera 343,619 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

5 mg: Jasnożółte do żółtych, okrągłe tabletki powlekane z wytłoczonym napisem ‘RT 1’ na jednej stronie i gładkie na drugiej stronie.

10 mg: Jasnoróżowe do różowych, okrągłe tabletki powlekane z wytłoczonym napisem ‘RT 2’ na jednej stronie i gładkie na drugiej stronie.

20 mg: Jasnoróżowe do różowych, okrągłe tabletki powlekane z wytłoczonym napisem ‘RT 3’ na jednej stronie i gładkie na drugiej stronie.

40 mg: Jasnoróżowe do różowych, owalne tabletki powlekane z wytłoczonym napisem ‘RT 4’ na jednej stronie i gładkie na drugiej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie hipercholesterolemii

Pierwotna hipercholesterolemia u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 10 lat lub starszych (typu IIa, z wyjątkiem rodzinnej heterozygotycznej hipercholesterolemii) lub mieszana dyslipidemia (typu IIb) jako leczenie uzupełniające do diety, gdy stosowanie diety i innych niefarmakologicznych sposobów leczenia (np. ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała) jest niewystarczające.

Rodzinna homozygotyczna hipercholesterolemia jako leczenie uzupełniające do diety i innych sposobów leczenia zmniejszającego stężenie lipidów (np. afereza LDL) lub jeśli inne sposoby leczenia są nieodpowiednie.

Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym

Zapobieganie dużym zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów z wysokim ryzykiem wystąpienia takiego zdarzenia po raz pierwszy, razem z działaniami mającymi na celu redukcję pozostałych czynników ryzyka.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Przed rozpoczęciem i w czasie leczenia pacjent powinien stosować standardową dietę mającą na celu zmniejszenie stężenia cholesterolu. Dawkowanie należy ustalać indywidualnie, zależnie od celu terapii oraz reakcji pacjenta na leczenie, zgodnie z obowiązującymi zaleceniami.

Produkt leczniczy Rosuvastatin Ranbaxy może być przyjmowany o każdej porze dnia, z jedzeniem lub bez jedzenia.

Leczenie hipercholesterolemii

Zalecana dawka początkowa to 5 lub 10 mg, doustnie, raz na dobę zarówno u pacjentów, którzy nie byli wcześniej leczeni innymi lekami z grupy statyn, jak również u leczonych innymi inhibitorami reduktazy HMG-CoA. W trakcie ustalania dawki początkowej u każdego pacjenta należy wziąć pod uwagę stężenie cholesterolu, czynniki ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego, oraz ryzyko wystąpienia działań niepożądanych (patrz poniżej). Jeśli jest to konieczne, po 4 tygodniach leczenia dawkę można zwiększyć (patrz punkt 5.1). Z powodu zwiększonej częstości występowania działań niepożądanych po podaniu 40 mg w porównaniu ze stosowaniem mniejszych dawek (patrz punkt 4.8) zwiększenie dawki do dawki maksymalnej 40 mg można rozważyć jedynie u pacjentów z ciężką hipercholesterolemią, należących do grupy wysokiego ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo -naczyniowego (szczególnie pacjenci z rodzinną hipercholesterolemią), u których nie uzyskano sp odziewanego celu terapii po zastosowaniu 20 mg. Pacjenci otrzymujący 40 mg powinni pozostawać pod stałą kontrolą (patrz punkt 4.4). Zaleca się, aby wprowadzanie dawki 40 mg odbywało się pod kontrolą specjalisty.

Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym

W badaniach nad zmniejszeniem ryzyka wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych stosowano dawkę 20 mg na dobę (patrz punkt 5.1).

Dzieci i młodzież

Stosowanie leku u dzieci powinno być prowadzone przez specjalistów.

Tabletki 40 mg nie są przeznaczone do stosowania u pacjentów pediatrycznych.

Dzieci w wieku poniżej 10 lat

Doświadczenie dotyczące stosowania rozuwastatyny u dzieci w wieku poniżej 10 lat jest ograniczone do niewielkiej liczby dzieci (w wieku pomiędzy 8 a 10 lat) z homozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną. Dlatego też produkt leczniczy Rosuvastatin Ranbaxy nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 10 lat.

Pacjenci w podeszłym wieku

Zalecana dawka początkowa u pacjentów w wieku >70 lat wynosi 5 mg (patrz punkt 4.4). Nie ma konieczności zmiany dawki u pacjentów z innych grup wiekowych.

Pacjenci z niewydolnością nerek

Nie ma konieczności zmiany dawki u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek. Zalecana dawka początkowa u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <60 ml/min) wynosi 5 mg. Stosowanie dawki 40 mg jest przeciwwskazane u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek. Stosowanie rozuwastatyny w jakiejkolwiek dawce jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 4.3 i punkt 5.2).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Nie stwierdzono zwiększenia ekspozycji ustrojowej na rozuwastatynę u pacjentów, którzy mają do 7 punktów w skali Child-Pugh. Jednakże u pacjentów z 8 lub 9 punktami w skali Child-Pugh obserwowano zwiększenie ekspozycji ogólnoustrojowej na rozuwastatynę (patrz punkt 5.2). U tych pacjentów należy rozważyć ocenę czynności nerek (patrz punkt 4.4). Brak doświadczeń u pacjentów z grupy powyżej 9 punktów w skali Child-Pugh. Stosowanie rozuwastatyny jest przeciwwskazane u pacjentów z czynną chorobą wątroby (patrz punkt 4.3).

Pacjenci różnych ras

U pacjentów pochodzących z Azji stwierdzano zwiększoną ekspozycję ogólnoustrojową na rozuwastatynę (patrz punkt 4.3, 4.4 i punkt 5.2). U tych pacjentów zalecana dawka początkowa wynosi 5 mg, a stosowanie dawki 40 mg jest przeciwwskazane.

Polimorfizm genetyczny

Wiadomo, że niektóre rodzaje polimorfizmu genetycznego mogą prowadzić do zwiększenia ekspozycji na rozuwastatynę (patrz punkt 5.2). U pacjentów, u których stwierdzono tego typu polimorfizm zaleca się stosowanie niższej dawki dobowej rozuwastatyny.

Pacjenci predysponowani do miopatii

U pacjentów z czynnikami predysponującymi do miopatii leczenie należy rozpoczynać od dawki 5 mg (patrz punkt 4.4). Stosowanie dawki 40 mg jest przeciwwskazane u niektórych pacjentów z tej grupy (patrz punkt 4.3).

Leczenie skojarzone

Rozuwastatyna jest substratem dla różnych białek transportujących (np. OATP1B1 i BCRP). Ryzyko wystąpienia miopatii (w tym rabdomiolizy) wzrasta, gdy rozuwastatyna podawana jest jednocześnie z niektórymi produktami leczniczymi, które poprzez interakcje z tymi białkami transportującymi mogą zwiększać stężenia rozuwastatyny w osoczu (np. cyklosporyna i niektóre inhibitory proteazy, w tym leczenie skojarzone z zastosowaniem rytonawiru z atazanawirem, lopinawirem i (lub) typranawirem; patrz punkty 4.4 i 4.5).

Gdy jest to możliwe, należy rozważyć zastosowanie innych leków, a w razie konieczności należy wziąć pod uwagę czasowe odstawienie leczenia rozuwastatyną. W sytuacjach, w których nie da się uniknąć jednoczesnego stosowania tych produktów leczniczych i rozuwastatyny, należy uważnie rozważyć potencjalne ryzyko i korzyści wynikające z leczenia skojarzonego oraz dostosowanie dawek rozuwastatyny (patrz punkt 4.5).

4.3 Przeciwwskazania

Stosowanie produktu leczniczego Rosuvastatin Ranbaxy jest przeciwwskazane:

-    u pacjentów z nadwrażliwością na rozuwastatynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1,

-    u pacjentów z czynną chorobą wątroby, w tym z niewyjaśnioną, trwale zwiększoną aktywnością aminotransferaz w surowicy i ponad 3-krotnym zwiększeniem powyżej górnej granicy normy (GGN) aktywności jednej z nich, u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min),

-    u pacjentów z miopatią,

-    u pacjentów jednocześnie przyjmujących cyklosporynę,

-    podczas ciąży i w okresie karmienia piersią i u pacjentek w wieku rozrodczym, które nie stosują

skutecznych metod zapobiegania ciąży.

Stosowanie produktu w dawce 40 mg jest przeciwwskazane u pacjentów z czynnikami predysponującymi do występowania miopatii lub rabdomiolizy. Należą do nich:

-    umiarkowane zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny <60 ml/min),

-    niedoczynność tarczycy,

-    genetycznie uwarunkowane choroby mięśni u pacjenta lub członków jego rodziny,

-    objawy uszkodzenia mięśni po zastosowaniu innego inhibitora reduktazy HMG-CoA lub leku z grupy fibratów w wywiadzie,

-    nadużywanie alkoholu,

-    sytuacje, w których może dojść do zwiększenia stężenia produktu w osoczu,

-    pacjenci pochodzenia azjatyckiego,

-    jednoczesne stosowanie leków z grupy fibratów,

(patrz punkty 4.4, 4.5 i 5.2).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Wpływ na nerki

U pacjentów leczonych większymi dawkami rozuwastatyny, zwłaszcza dawką 40 mg, stwierdzano przemijające lub sporadyczne występowanie proteinurii, głównie pochodzenia kanalikowego, wykrywanej testem paskowym. Nie wykazano, aby występowanie proteinurii poprzedzało wystąpienie ostrej lub postępującej choroby nerek (patrz punkt 4.8). Po wprowadzeniu leku do obrotu notowano zmniejszoną częstość występowania ciężkich działań niepożądanych dotyczących nerek u pacjentów przyjmujących lek w dawce 40 mg. U pacjentów leczonych dawką 40 mg należy rozważyć okresową kontrolę czynności nerek.

Wpływ na mięśnie

U pacjentów leczonych rozuwastatyną, a zwłaszcza dawkami >20 mg, stwierdzano występowanie działania na mięśnie szkieletowe, np. bólów mięśni, miopatii oraz rzadko rabdomiolizy. W bardzo rzadkich przypadkach po zastosowaniu jednocześnie ezetymibu i inhibitora reduktazy HMG-CoA obserwowano rabdomiolizę. Nie można wykluczyć interakcji farmakodynamicznej (patrz punkt 4.5) i należy zachować ostrożność, jeśli te leki są stosowane łącznie.

Tak jak w przypadku innych inhibitorów reduktazy HMG-CoA częstość występowania rabdomiolizy zgłaszanej po wprowadzeniu leku do obrotu jest większa po dawce 40 mg.

Pomiar aktywności kinazy kreatynowej

Nie należy badać aktywności kinazy kreatynowej (CK) po intensywnym wysiłku fizycznym ani też kiedy występują inne możliwe przyczyny zwiększenia aktywności CK, gdyż może to zakłócić interpretację wyników. Jeśli przed rozpoczęciem leczenia aktywność kinazy kreatynowej była znacznie zwiększona (>5 x GGN), należy po 5-7 dniach wykonać badanie kontrolne. Nie należy rozpoczynać leczenia, jeśli w badaniu kontrolnym CK >5 x GGN.

Przed rozpoczęciem leczenia

Produkt leczniczy Rosuvastatin Ranbaxy, tak jak inne inhibitory reduktazy HMG-CoA, należy stosować ostrożnie u pacjentów z czynnikami predysponującymi do wystąpienia miopatii lub rabdomiolizy. Do czynników tych zalicza się:

•    zaburzenia czynności nerek,

•    niedoczynność tarczycy,

•    genetycznie uwarunkowane choroby mięśni u pacjenta lub członków jego rodziny,

•    wystąpienie objawów uszkodzenia mięśni po zastosowaniu innego inhibitora reduktazy HMG-CoA lub leku z grupy fibratów,

•    nadużywanie alkoholu,

•    wiek >70 lat,

•    sytuacje, w których może dojść do zwiększenia stężenia substancji czynnej w osoczu (patrz punkty 4.2, 4.5 i 5.2),

•    jednoczesne stosowanie leków z grupy fibratów.

W tej grupie pacjentów należy rozważyć ryzyko i możliwe korzyści leczenia, a w trakcie leczenia zaleca się obserwację kliniczną pacjenta. Jeśli u pacjenta w badaniu wykonanym przed leczeniem stwierdza się znacznie zwiększoną aktywność kinazy kreatynowej (>5 x GGN), nie należy rozpoczynać terapii.

W trakcie leczenia

Należy poinformować pacjenta, aby niezwłocznie powiadomił lekarza, jeśli wystąpią niewyjaśnione bóle mięśni, osłabienie siły mięśniowej lub skurcze mięśni, szczególnie, jeśli towarzyszy im złe samopoczucie lub gorączka. U tych pacjentów należy wykonać badanie aktywności kinazy kreatynowej. Jeśli aktywność kinazy kreatynowej jest znacząco zwiększona (>5 x GGN) lub jeśli objawy ze strony mięśni są nasilone i powodują dolegliwości podczas codziennych czynności (nawet wtedy, gdy CK <5 x GGN), należy przerwać leczenie. Po ustąpieniu objawów klinicznych i zmniejszeniu aktywności kinazy kreatynowej do wartości prawidłowych można rozważyć ponowne zastosowanie produktu leczniczego Rosuvastatin Ranbaxy lub innego inhibitora reduktazy HMG-CoA w najmniejszej dawce i pacjent powinien pozostawać pod ścisłą kontrolą. Jeśli u pacjenta nie występują objawy kliniczne, nie jest konieczna rutynowa kontrola aktywności kinazy kreatynowej. Podczas przyjmowania lub po zakończeniu przyjmowania statyn, w tym rozuwastatyny, bardzo rzadko zgłaszano martwiczą miopatię o podłożu immunologicznym (IMNM - = immunozależna miopatia martwicza). Klinicznie IMNM charakteryzuje się osłabieniem mięśni proksymalnych i zwiększeniem aktywności kinazy kreatynowej w surowicy, które utrzymują się pomimo zaprzestania leczenia statynami.

Dane z badań klinicznych prowadzone w małej grupie pacjentów nie zawierają dowodów zwiększonego działania rozuwastatyny na mięśnie szkieletowe podczas stosowania z innymi produktami leczniczymi. Jednakże u pacjentów leczonych jednocześnie innymi inhibitorami reduktazy HMG-CoA i pochodnymi kwasu fibrynowego, w tym gemfibrozylem, cyklosporyną, kwasem nikotynowym, lekami przeciwgrzybiczymi z grupy azoli, inhibitorami proteazy oraz antybiotykami makrolidowymi stwierdzano zwiększenie częstości występowania zapalenia mięśni i miopatii. Gemfibrozyl stosowany jednocześnie z niektórymi inhibitorami reduktazy HMG-CoA zwiększa ryzyko wystąpienia miopatii. Dlatego nie zaleca się jednoczesnego stosowania gemfibrozylu i rozuwastatyny. Należy dokładnie rozważyć korzyści wynikające ze zmiany stężenia lipidów i ryzyko związane z jednoczesnym stosowaniem leków z grupy fibratów lub kwasu nikotynowego i rozuwastatyny. Jednoczesne stosowanie rozuwastatyny w dawce 40 mg oraz leków z grupy fibratów jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.5 i punkt 4.8).

Nie należy stosować produktu leczniczego Rosuvastatin Ranbaxy, jeśli u pacjenta występują ostre, ciężkie objawy mogące wskazywać na miopatię lub predysponujące do rozwoju niewydolności nerek wtórnej do rabdomiolizy (np. sepsa, niedociśnienie, rozległy zabieg chirurgiczny, uraz, ciężkie zaburzenia metaboliczne, wewnątrzwydzielnicze i elektrolitowe lub niekontrolowana padaczka).

Wpływ na czynność wątroby

Podobnie jak inne inhibitory reduktazy HMG-CoA, produkt leczniczy Rosuvastatin Ranbaxy powinien być stosowany ostrożnie u pacjentów nadużywających alkohol i (lub) mających w wywiadzie chorobę wątroby. Zaleca się wykonanie badań czynności wątroby przed rozpoczęciem leczenia i 3 miesiące po jego rozpoczęciu. Należy przerwać leczenie lub zmniejszyć dawkę produktu leczniczego Rosuvastatin Ranbaxy, jeśli aktywność aminotransferaz w surowicy jest ponad 3-krotnie większa niż górna granica normy. Częstość występowania ciężkich działań niepożądanych ze strony wątroby (głównie zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych) po wprowadzeniu leku do obrotu, jest większa po dawce 40 mg.

U pacjentów z wtórną hipercholesterolemią spowodowaną niedoczynnością tarczycy lub zespołem nerczycowym, przed rozpoczęciem leczenia produktem leczniczym Rosuvastatin Ranbaxy należy zastosować odpowiednie leczenie choroby podstawowej.

Rasa

W badaniach farmakokinetyki wykazano zwiększoną ekspozycję na lek u pacjentów pochodzenia azjatyckiego, w porównaniu z rasą kaukaską (patrz punkt 4.2, 4.3 i punkt 5.2).

Inhibitory proteazv

Zwiększona ekspozycja ogólnoustrojowa na rozuwastatynę była obserwowana u pacjentów przyjmujących rozuwastatynę równolegle z różnymi inhibitorami proteaz w skojarzeniu z rytonawirem. Należy rozważyć zarówno korzyść wynikającą ze zmniejszenia stężeń lipidów wskutek stosowania leku Rosuvastatin Ranbaxy u pacjentów z zakażeniem HIV przyjmujących inhibitory proteaz jak i możliwość zwiększenia stężeń rozuwastatyny w osoczu podczas rozpoczynania leczenia i zwiększania dawki leku Rosuvastatin Ranbaxy u pacjentów leczonych inhibitorami proteaz. Równoczesne stosowanie leku Rosuvastatin Ranbaxy z niektórymi inhibitorami proteaz nie jest zalecane, o ile dawkowanie leku Rosuvastatin Ranbaxy nie zostanie dostosowane (patrz punkty 4.2 oraz 4.5).

Nietolerancja laktozy

Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy -galaktozy.

Śródmiąższowa choroba płuc

W rzadkich przypadkach, przy leczeniu statynami, zwłaszcza podczas długotrwałego leczenia, zgłaszano występowanie śródmiąższowej choroby płuc, (patrz punkt 4.8). Objawami mogą być: duszność, suchy kaszel i pogorszenie ogólnego stanu zdrowia (zmęczenie, utrata masy ciała i gorączka). Jeżeli podejrzewa się u pacjenta rozwój śródmiąższowej choroby płuc, leczenie statynami należy przerwać.

Cukrzyca

Niektóre dane sugerują, że wszystkie leki z grupy statyn zwiększają stężenie glukozy we krwi i u niektórych pacjentów z wysokim ryzykiem wystąpienia cukrzycy w przyszłości, mogą powodować hiperglikemię o nasileniu wymagającym odpowiedniej opieki diabetologicznej. Nad tym ryzykiem przeważa jednak korzyść w postaci zmniejszenia ryzyka rozwoju chorób naczyniowych, a zatem nie powinno się z tego powodu przerywać leczenia statynami. Pacjentów z grupy ryzyka (pacjentów, u których stężenie glukozy na czczo wynosi od 5,6 do 6,9 mmol/l, BMI > 30 kg/m2, ze zwiększonym stężeniem trójglicerydów, z nadciśnieniem tętniczym) należy poddać kontroli klinicznej i biochemicznej zgodnie z lokalnymi wytycznymi.

Dzieci i młodzież

W badaniach klinicznych wśród dzieci i młodzieży przyjmującej rozuwastatynę przez 52 tygodnie, wzrost kinazy kreatyniny > 10 x GGN ( górna granica normy) i objawy mięśniowe następujące po ćwiczeniach lub zwiększonej aktywności fizycznej obserwowane były częściej w porównaniu do obserwowanych w badaniach klinicznych dotyczących osób dorosłych (patrz punkt 4.8).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Wpływ jednocześnie stosowanych produktów leczniczych na rozuwastatynę

Inhibitory białek transportujących: Rozuwastatyna jest substratem dla niektórych białek transportujących, w tym transportera wychwytu wątrobowego OATP1B1 i transportera wypływu BCRP. Jednoczesne stosowanie rozuwastatyny z produktami leczniczymi będącymi inhibitorami tych białek transportujących może prowadzić do wzrostu stężenia rozuwastatyny w osoczu i zwiększenia ryzyka miopatii (patrz punkty 4.2, 4.4 i 4.5 tabela 1).

Cyklosporyna: Podczas jednoczesnego stosowania rozuwastatyny i cyklosporyny wystąpiło około 7-krotne zwiększenie powierzchni pola pod krzywą (AUC) rozuwastatyny w porównaniu z obserwacjami u zdrowych ochotników (patrz tabela 1). Stosowanie rozuwastatyny jest przeciwwskazane u pacjentów otrzymujących jednocześnie cyklosporynę (patrz punkt 4.3).

Jednoczesne stosowanie nie wpływa na stężenie cyklosporyny w osoczu.

Inhibitory proteazy: Chociaż dokładny mechanizm tej interakcji nie jest znany, jednoczesne stosowanie inhibitorów proteazy znacząco zwiększa ekspozycję na rozuwastatynę (patrz tabela 1). Przykładowo w przeprowadzonym badaniu farmakokinetycznym jednoczesne zastosowanie u zdrowych ochotników rozuwastatyny w dawce 10 mg i dwóch inhibitorów proteazy stosowanych łącznie (300 mg atazanawiru / 100 mg rytonawiru), powodowało w stanie stacjonarnym około trzykrotne zwiększenie AUC i siedmiokrotne zwiększenie Cmax dla rozuwastatyny. Leczenie skojarzone rozuwastatyną i niektórymi inhibitorami proteazy można wziąć pod uwagę po starannym rozważeniu dostosowania dawek rozuwastatyny w oparciu o oczekiwany wzrost ekspozycji na rozuwastatynę (patrz punkty 4.2, 4.4 i 4.5 tabela 1).

Gemfibrozyl i inne produkty zmniejszające stężenie lipidów: Jednoczesne stosowanie rozuwastatyny i gemfibrozylu powoduje 2-krotne zwiększenie maksymalnego stężenia rozuwastatyny Cmax oraz powierzchni pola pod krzywą (AUC) (patrz punkt 4.4).

W oparciu o wyniki z przeprowadzonych specyficznych badań interakcji nie należy się spodziewać wystąpienia istotnych farmakokinetycznych interakcji z fenofibratem, jednak mogą wystąpić interakcje farmakodynamiczne. Jednoczesne stosowanie inhibitorów reduktazy HMG-CoA oraz gemfibrozylu, fenofibratu lub innych leków z grupy fibratów oraz niacyny (kwasu nikotynowego) w dawce zmniejszającej stężenie lipidów (1 g na dobę lub większej) zwiększa ryzyko wystąpienia miopatii, prawdopodobnie dlatego, że leki te same mogą powodować miopatię. Jednoczesne stosowanie leków z grupy fibratów i rozuwastatyny w dawce 40 mg jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3 i punkt 4.4). U tych pacjentów należy rozpoczynać leczenie od dawki 5 mg.

Ezetymib: Jednoczesne stosowanie 10 mg rozuwastatyny i 10 mg ezetymibu prowadzi do 1,2-krotnego wzrostu AUC rozuwastatyny u pacjentów z hipercholesterolemią (patrz Tabela 1). Jednak w trakcie stosowania rozuwastatyny i ezetymibu nie można wykluczyć interakcji farmakodynamicznej i wystąpienia działań niepożądanych (patrz punkt 4.4).

Leki zobojętniające sok żołądkowy: Jednoczesne stosowanie rozuwastatyny i zawiesin zmniejszających kwaśność soku żołądkowego zawierających wodorotlenek glinu i magnezu powodowało zmniejszenie stężenia rozuwastatyny w osoczu mniej więcej o 50%. Działanie to było mniejsze, gdy leki zobojętniające były zażywane 2 godziny po zastosowaniu rozuwastatyny. Nie badano, jakie znaczenie ma ta interakcja w praktyce klinicznej.

Erytromycyna: Jednoczesne stosowanie rozuwastatyny i erytromycyny powoduje w przypadku rozuwastatyny zmniejszenie powierzchni pola pod krzywą AUC o 20% i stężenia maksymalnego (Cmax) o 30%. Ta interakcja może być spowodowana zwiększeniem motoryki przewodu pokarmowego po zastosowaniu erytromycyny.

Enzymy układu cytochromu P450: Z badań in vivo oraz in vitro wynika, że rozuwastatyna nie ma działania hamującego ani pobudzającego izoenzymy układu cytochromu P450. Ponadto enzymy te mają słabe powinowactwo do rozuwastatyny. Dlatego też nie należy się spodziewać interakcji wynikających z wpływu na metabolizm zależny od układu enzymatycznego cytochromu P450.Nie stwierdzono klinicznie istotnych interakcji rozuwastatyny z flukonazolem (inhibitor CYP 2C9 i CYP 3A4) ani ketokonazolem (inhibitor CYP 2A6 i CYP 3A4).

Interakcje wymagające dostosowania dawki rozuwastatyny (patrz również tabela 1): W razie konieczności jednoczesnego stosowania rozuwastatyny z innymi produktami leczniczymi zwiększającymi ekspozycję na rozuwastatynę, dawkę rozuwastatyny należy odpowiednio dostosować. Jeżeli oczekiwany jest co najmniej 2-krotny wzrost ekspozycji (AUC), leczenie należy rozpocząć od dawki 5 mg rozuwastatyny raz na dobę. Maksymalną dawkę rozuwastatyny należy dostosować w taki sposób, aby oczekiwana ekspozycja na rozuwastatynę nie przekraczała dawki 40 mg rozuwastatyny na dobę przyjmowanej bez produktów leczniczych wchodzących w interakcje, na przykład 20 mg rozuwastatyny z gemfibrozylem (1,9-krotny wzrost) i 10 mg rozuwastatyny w skojarzeniu z atazanawirem/rytonawirem (3,1-krotny wzrost).

Tabela 1. Wpływ jednocześnie stosowanych produktów leczniczych na ekspozycję na rozuwastatynę (AUC; zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem) na podstawie opublikowanych danych z badań klinicznych

Schemat dawkowania leku wchodzącego w interakcje

Schemat dawkowania rozuwastatyny

Zmiany AUC* rozuwastatyny

Cyklosporyna 75 mg BID do 200 mg BID, 6 miesięcy

10 mg OD, 10 dni

7.1-krotny t

Atazanawir 300 mg/rytonawir 100 mg OD, 8 dni

10 mg, pojedyncza dawka

3.1-krotny t

Lopinawir 400 mg/rytonawir 100 mg BID, 17 dni

20 mg OD, 7 dni

2.1-krotny t

Gemfibrozyl 600 mg BID, 7 dni

80 mg, pojedyncza dawka

1.9-krotny t

Eltrombopag 75 mg OD, 10 dni

10 mg, pojedyncza dawka

1.6-krotny t

Darunawir 600 mg/rytonawir 100 mg BID, 7 dni

10 mg OD, 7 dni

1.5-krotny t

Typranawir 500 mg/rytonawir 200 mg BID, 11 dni

10 mg, pojedyncza dawka

1.4-krotny t

Dronedaron 400 mg BID

Niedostępny

1.4-krotny t

Itrakonazol 200 mg OD, 5 dni

10 mg, pojedyncza dawka

1.4-krotny t**

Ezetymib 10 mg OD, 14 dni

10 mg, OD, 14 dni

1.2-krotny t**

Fosamprenawir 700 mg/rytonawir 100 mg BID, 8 dni

10 mg, pojedyncza dawka

-o-

Aleglitazar 0.3 mg, 7 dni

40 mg, 7 dni

-o-

Silymarin 140 mg TID, 5 dni

10 mg, pojedyncza dawka

o

Fenofibrat 67 mg TID, 7 dni

10 mg, 7 dni

o

Ryfampicyna 450 mg OD, 7 dni

20 mg, pojedyncza dawka

o

Ketokonazol 200 mg BID, 7 dni

80 mg, pojedyncza dawka

o

Flukonazol 200 mg OD, 11 dni

80 mg, pojedyncza dawka

o

Erytromycyna 500 mg QID, 7 dni

80 mg, pojedyncza dawka

28% ^

Baicalin 50 mg TID, 14 dni

20 mg, pojedyncza dawka

47% ^

Dane oznaczone jako x-krotna zmiana przedstawiają zwykły stosunek ilościowy pomiędzy leczeniem skojarzonym a samą rozuwastatyną. Dane przedstawione jako % zmiana dotyczą % zmiany w stosunku do samej rozuwastatyny.

Wzrost oznaczony jest jako “t”, brak zmiany jako “o”, spadek jako “^”.

**Przeprowadzono liczne badania interakcji z zastosowaniem różnych dawek rozuwastatyny, tabela przedstawia najważniejsze schematy dawkowania

OD = raz na dobę; BID = dwa razy na dobę; TID = trzy razy na dobę; QID = cztery razy na dobę Wpływ rozuwastatyny na jednocześnie stosowane produkty lecznicze

Antagoniści witaminy K: Tak jak w przypadku stosowania innych inhibitorów reduktazy HMG-CoA, rozpoczęcie leczenia lub zwiększenie dawki rozuwastatyny u pacjentów leczonych jednocześnie antagonistami witaminy K (np. warfaryną lub innymi lekami przeciwzakrzepowymi z grupy kumaryny)

8

może powodować zwiększenie międzynarodowego wskaźnika normalizowanego (INR). Przerwanie leczenia lub zmniejszenie dawki rozuwastatyny może powodować zmniejszenie INR. W takich przypadkach należy odpowiednio kontrolować INR.

Ezetymib. Jednoczesne stosowanie produktu Rosuvastatin Ranbaxy i ezetymibu nie wpływa na AUC ani Cmax żadnego z leków. Jednak nie można wykluczyć interakcji farmakodynamicznej i wystąpienia działań niepożądanych (patrz pun kt 4.4).

Doustne środki antykoncepcyjne lub hormonalna terapia zastępcza: Jednoczesne stosowanie rozuwastatyny i doustnych środków antykoncepcyjnych powodowało zwiększenie powierzchni pola pod krzywą (AUC) etynyloestradiolu i norgestrelu odpowiednio o 26 i 34%. Zwiększone stężenie leku w osoczu należy uwzględnić podczas ustalania dawki środka antykoncepcyjnego. Brak jest jakichkolwiek danych farmakokinetycznych dotyczących jednoczesnego stosowania rozuwastatyny i hormonalnej terapii zastępczej, dlatego nie można wykluczyć występowania podobnych skutków. Produkty te były stosowane jednocześnie i dobrze tolerowane przez wiele pacjentek biorących udział w badaniach klinicznych.

Inne leki: Na podstawie przeprowadzonych odpowiednich badań nad interakcjami można przypuszczać, że nie występują klinicznie istotne interakcje z digoksyną.

Dzieci i młodzież: Badania interakcji przeprowadzono jedynie u pacjentów dorosłych. Zasięg interakcji u dzieci i młodzieży jest nieznany.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Stosowanie produktu leczniczego Rosuvastatin Ranbaxy w ciąży i w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Pacjentki w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży.

Ze względu na to, że cholesterol oraz inne produkty jego przemiany są niezbędne do prawidłowego rozwoju płodu, spodziewane ryzyko stosowania inhibitorów reduktazy HMG-CoA przewyższa korzyści wynikające z leczenia kobiety w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Jeśli podczas leczenia tym produktem pacjentka zajdzie w ciążę należy niezwłocznie przerwać leczenie.

Rozuwastatyna przenika do mleka karmiących samic szczura. Nie ma danych dotyczących przenikania do mleka kobiet karmiących piersią (patrz punkt 4.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem rozuwastatyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Na podstawie właściwości farmakodynamicznych rozuwastatyny można podejrzewać, że nie powinna ona wywierać takiego wpływu. W czasie leczenia mogą wystąpić zawroty głowy, co należy wziąć pod uwagę podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane występujące po zastosowaniu rozuwastatyny są najczęściej łagodne i przemijające. W badaniach klinicznych mniej niż 4% pacjentów leczonych rozuwastatyną musiało zakończyć udział w badaniu ze względu na wystąpienie działań niepożądanych.

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

Tabelę przedstawiającą działania niepożądane, które mogą pojawić się po zastosowaniu rozuwastatyny stworzono w oparciu o dane pochodzące z badań klinicznych oraz doświadczenie po wprowadzeniu leku do obrotu. Działania niepożądane wymienione poniżej uszeregowano zgodnie z obowiązującą częstością oraz klasyfikacją organów i narządów.

Częstość występowania działań niepożądanych określono następująco: występujące często (>l/100 do l/10), niezbyt często (>l/1000 do l/100), rzadko (>l/10 000 do l/1000), bardzo rzadko (<l/10 000) i częstość nieznana (nie można określić częstości na podstawie dostępnych danych).

Tabela 2. Działania niepożądane zgłaszane w trakcie badań klinicznych oraz po wprowadzeniu leku do obrotu

Klasyfikacja układów i narządów

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

Częstość

nieznana

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

trombocytopenia

(małopłytkowość)

Zaburzenia układu immunologicznego

reakcje

nadwrażliwości, w tym obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia

endokrynologiczne

cukrzyca 1

Zaburzenia

psychiczne

depresja

Zaburzenia układu nerwowego

bóle głowy,

zawroty

głowy

polineuropatia, utrata pamięci

neuropatia

obwodowa,

zaburzenia

snu, w tym

bezsenność i

koszmary

senne

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

kaszel,

duszności

Zaburzenia żołądka i jelit

zaparcia, nudności, bóle brzucha

zapalenie trzustki

biegunka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

zwiększenie

aktywności

aminotransferaz

wątrobowych

żółtaczka,

zapalenie

wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

świąd, wysypka oraz pokrzywka

zespól Stevensa -Johnsona

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

bóle mięśni

miopatia (w tym zapalenie mięśni) i rabdomioliza

artralgia

Immunozależ

na miopatia

martwicza,

zaburzenia

ścięgien,

czasem

powikłane

zerwaniem

ścięgna

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

hematuria

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

osłabienie

obrzęki

1 Częstość zależy od występowania lub braku czynników ryzyka (stężenie glukozy we krwi na czczo > 5,6 mmol/l,

2

BMI > 30 kg/m , zwiększone stężenie trójglicerydów, nadciśnienie w wywiadzie).

Tak jak w przypadku innych inhibitorów reduktazy HMG-CoA, częstość występowania działań niepożądanych wykazuje zależność od dawki.

Wpływ na nerki. U pacjentów leczonych rozuwastatyną obserwowano występowanie proteinurii, głównie pochodzenia kanalikowego, stwierdzanej testem paskowym. Podczas leczenia dawkami 10 mg lub 20 mg u <1% pacjentów, i u około 3% pacjentów leczonych dawką 40 mg, stwierdzano zmianę wyniku białka w moczu z „brak" lub „ślad" na „++" lub więcej. Po dawkach 20 mg stwierdzano mniejsze zmiany, z „brak" lub „ślad" na „+". W większości przypadków proteinuria zmniejsza się lub przemija podczas leczenia. Dane z badań klinicznych i po wprowadzeniu produktu do obrotu nie wykazały, aby proteinuria poprzedzała wystąpienie ostrej lub postępującej choroby nerek.

U pacjentów leczonych rozuwastatyną obserwowano występowanie hematurii, jednak dane z badań klinicznych wskazują, że jej częstość jest mała.

Wpływ na mięśnie szkieletowe: U pacjentów leczonych rozuwastatyną, szczególnie w dawkach większych niż 20 mg, stwierdzano występowanie działania na mięśnie szkieletowe, np. bólów mięśni, miopatii (w tym zapalenia mięśni) oraz rzadko rabdomiolizy z lub bez ostrej niewydolności nerek.

U pacjentów leczonych rozuwastatyną stwierdzano zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej zależne od dawki; w większości przypadków było ono łagodne, bezobjawowe i przemijające. W razie zwiększenia aktywności kinazy kreatynowej (>5 x GGN) należy przerwać leczenie (patrz punkt 4.4).

Wpływ na wątrobę: U niewielkiej liczby pacjentów leczonych rozuwastatyną obserwowano, podobnie jak po zastosowaniu innych inhibitorów reduktazy HMG-CoA, zwiększenie aktywności aminotransferaz zależne od dawki; w większości przypadków było ono łagodne, bezobjawowe i przemijające.

Poniższe działania niepożądane były obserwowane podczas stosowania niektórych statyn:

-    zaburzenia funkcji seksualnych;

-    w wyjątkowych przypadkach śródmiąższowe zapalenie płuc, szczególnie podczas długotrwałej terapii (patrz punkt 4.4).

Częstość występowania rabdomiolizy, ciężkich działań niepożądanych ze strony nerek i wątroby (głównie zwiększenie aktywności aminotransferaz) jest większa po dawce 40 mg.

Dzieci i młodzież: zwiększenie stężenia kinazy kreatyniny >10 x GGN (górna granica normy) i objawy ze strony mięśni występujące po ćwiczeniach lub zwiększonej aktywności fizycznej obserwowane były częściej w badaniu klinicznym trwającym 52 tygodnie przeprowadzonym wśród dzieci i młodzieży w porównaniu z osobami dorosłymi (patrz punkt 4.4). Pod innymi względami, profil bezpieczeństwa rozuwastatyny u dzieci i młodzieży był zbliżony do profilu bezpieczeństwa u dorosłych pacjentów.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (aktualny adres i nr telefonu URPL) e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Nie ma ustalonego sposobu postępowania w razie przedawkowania. Należy stosować leczenie objawowe i jeśli jest to konieczne zastosować leczenie podtrzymujące. Należy kontrolować czynność wątroby oraz aktywność kinazy kreatynowej . Hemodializa nie ma zastosowania.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitory reduktazy HMG-CoA; kod ATC: C10A A07

Mechanizm działania:

Rozuwastatyna jest wybiórczym i kompetycyjnym inhibitorem reduktazy HMG-CoA, enzymu decydującego o szybkości procesu przekształcającego 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-koenzym A do mewalonianu, prekursora cholesterolu. Rozuwastatyna działa przede wszystkim w wątrobie, narządzie docelowym dla leków zmniejszających stężenie cholesterolu.

Rozuwastatyna zwiększa ilość receptorów dla LDL na powierzchni komórek wątroby, co ułatwia wychwytywanie i katabolizm LDL, hamuje wytwarzanie VLDL w wątrobie, co prowadzi do zmniejszenia całkowitej ilości LDL i VLDL.

Rezultat działania farmakodynamicznego:

Rozuwastatyna obniża stężenie zwiększonej frakcji LDL-cholesterolu, cholesterolu całkowitego i triglicerydów oraz zwiększa stężenie frakcji HDL-cholesterolu. Obniża także ApoB, nonHDL-C, VLDL-C, VLDL-TG i zwiększa ApoA-I (patrz tabela 1). Rozuwastatyna zmniejsza również stosunek LDL-C/HDL-C, całkowity C/HDL-C, nonHDL-C/HDL-C oraz ApoB/ApoA-I.

Tabela 3.

Reakcja na zastosowaną dawkę leku u pacjentów z pierwotną hipercholesterolemią typu IIa i IIb (uśredniona zmiana w procentach w odniesieniu do wartości początkowych)

Dawka

N

LDL-C

Całkowity-

C

HDL-C

TG

NonHDL-

C

ApoB

ApoA-I

Placebo

13

-7

-5

3

-3

-7

-3

0

5

17

-45

-33

13

-35

-44

-38

4

10

17

-52

-36

14

-10

-48

-42

4

20

17

-55

-40

8

-23

-51

-46

5

40

18

-63

-46

10

-28

-60

-54

0

Działanie lecznicze jest osiągane w ciągu 1 tygodnia od rozpoczęcia leczenia i 90% maksymalnej odpowiedzi występuje w ciągu 2 tygodni. Pełna odpowiedź na leczenie występuje zazwyczaj w ciągu 4 tygodni i utrzymuje się po tym czasie.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Rozuwastatyna jest skuteczna u dorosłych pacjentów z hipercholesterolemią występującą z hipertriglicerydemią lub bez niej, niezależnie od rasy, płci, wieku oraz w szczególnych populacjach pacjentów, takich jak chorzy na cukrzycę lub pacjenci z hipercholesterolemią rodzinną.

Zbiorcze dane z badań klinicznych fazy III wykazują skuteczność rozuwastatyny w leczeniu większości pacjentów z hipercholesterolemią typu IIa i IIb (średnie wyjściowe stężenie LDL-C około 4,8 mmol/1)

do wartości docelowych zgodnych z zaleceniami Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego (EAS, 1998); około 80% pacjentów leczonych dawką 10 mg osiągnęło zalecany w wytycznych EAS cel terapii dla stężenia LDL-C (< 3 mmol/l).

W otwartym badaniu z zastosowaniem wymuszonego zwiększania dawki oceniano reakcję 42 pacjentów z rodzinną homozygotyczną hipercholesterolemią na leczenie rozuwastatyną w dawce od 20 mg do 40 mg. W całej populacji stężenie LDL-C zmniejszyło się średnio o 22%.

Z badań klinicznych z udziałem ograniczonej liczby pacjentów wynika, że podawanie rozuwastatyny jednocześnie z fenofibratem skuteczniej zmniejsza stężenie triglicerydów oraz że stosowanie jednocześnie z kwasem nikotynowym zwiększa stężenie HDL-C (patrz punkt 4.4).

W przeprowadzonym wieloośrodkowym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo badaniu klinicznym (METEOR), z udziałem 984 pacjentów w wieku od 45 lat do 70 lat, z niewielkim ryzykiem choroby wieńcowej (zdefiniowanym jako <10% przez okres 10 lat w skali Framingham), u których średnie stężenie LDL-C wynosiło 4,0 mmol/1 (154 mg/dl), z subkliniczną miażdżycą naczyń tętniczych (stwierdzoną za pomocą pomiaru grubości ściany tętnicy szyjnej CMI - ang. Carotid Intima Media Thickness) stosowano rozuwastatynę w dawce 40 mg na dobę lub placebo przez okres 2 lat. Rozuwastatyna znacznie zmniejszała szybkość progresji zmian maksymalnego CIMT mierzonej w 12 miejscach tętnicy szyjnej w porównaniu do placebo (przedział ufności 95% -0,0196, -0,0093; p<0,0001). Zmiana od wartości początkowych wynosiła -0,0014 mm/rok (0,12%/rok - nieznamienna) dla rozuwastatyny i progresja o +0,0131 mm/rok (1,12%/rok (p<0,0001)) dla placebo. Nie wykazano bezpośredniego związku pomiędzy zmniejszeniem CIMT i redukcją ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych. Ryzyko choroby wieńcowej w grupie pacjentów biorących udział w badaniu METEOR było małe i nie odzwierciedlało populacji docelowej dla stosowania rozuwastatyny 40 mg. Dawka 40 mg powinna być przepisywana tylko pacjentom z ciężką hipercholesterolemią i dużym ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych (patrz punkt 4.2).

W badaniu: Justification for the Use of Statins In Primary Prevention: An Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin (JUPITER), wpływ rozuwastatyny na występowanie dużych zdarzeń związanych z chorobami sercowo-naczyniowymi o charakterze miażdżycowym został oceniony u 17802 mężczyzn (>50 lat) i kobiet (>60 lat).

Uczestnicy badania byli losowo przypisani do grupy stosującej placebo (n=8901) lub grupy stosującej rozuwastatynę w dawce 20 mg raz na dobę (n=8901) a średni czas trwania badania wynosił 2 lata. Stężenie cholesterolu LDL zmniejszyło się o 45% (p<0,001) w grupie stosującej rozuwastatynę w porównaniu z grupą kontrolowaną placebo.

Analiza „post-hoc” podgrupy wysokiego ryzyka złożonej z osób z wyjściowym współczynnikiem ryzyka według skali Framingham >20% (1558 pacjentów) wykazała statystycznie znaczącą redukcję (p = 0,028) złożonego punktu końcowego obejmującego zgon z przyczyn sercowo- naczyniowych, udar i zawał mięśnia sercowego dla rozuwastatyny w porównaniu z placebo. Bezwzględne Zmniejszenie Ryzyka (ARR) na 1000 pacjento-lat wyniosło 8,8. Całkowita śmiertelność pozostała niezmieniona w tej grupie pacjentów dużego ryzyka (p=0,193). Analiza „post-hoc” w podgrupie dużego ryzyka (9302 pacjentów) z wyjściową wartością ryzyka wg SCORE >5% (ekstrapolowana dla pacjentów powyżej 65 lat) wykazała statystycznie znaczące (p = 0,0003) zmniejszenie złożonego punktu końcowego obejmującego zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych, udar i zawał mięśnia sercowego dla rozuwastatyny w porównaniu z placebo. Bezwzględne zmniejszenie ryzyka wyniosło 5,1 na 1000 pacjento-lat. Całkowita śmiertelność pozostała niezmieniona w tej grupie pacjentów dużego ryzyka (p=0,076).

W badaniu JUPITER, 6,6% pacjentów stosujących rozuwastatynę i 6,2% przyjmujących placebo przerwało badanie ze względu na wystąpienie działań niepożądanych. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi prowadzącymi do przerwania terapii były: ból mięśni (0,3% w grupie stosującej rozuwastatynę, 0,2% w grupie stosującej placebo), ból brzucha (0,03% w grupie stosującej rozuwastatynę, 0,02% w grupie stosującej placebo) i wysypka (0,02% w grupie stosującej rozuwastatynę, 0,03% w grupie stosującej placebo). Najczęstszymi działaniami niepożądanymi występującymi z częstością większą lub zbliżoną do tej obserwowanej w przypadku placebo były infekcje układu moczowego (8,7% w grupie stosującej rozuwastatynę, 8,6% w grupie z placebo), zapalenia nosogardła (7,6% w przypadku rozuwastatyny, 7,2% w przypadku placebo), ból pleców (7,6% w grupie z rozuwastatyną, 6,9% w grupie z placebo) i ból mięśni (7,6% w przypadku rozuwastatyny, 6,6% w grupie placebo).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie: Po podaniu doustnym rozuwastatyna osiąga maksymalne stężenie w osoczu mniej więcej po 5 godzinach. Bezwzględna biodostępność wynosi około 20%.

Dystrybucja: Rozuwastatyna jest w znacznym stopniu wychwytywana przez wątrobę, główne miejsce tworzenia cholesterolu i usuwania LDL-C. Objętość dystrybucji rozuwastatyny wynosi około 134 l. Rozuwastatyna wiąże się z białkami osocza, głównie z albuminami, w około 90%.

Metabolizm: Rozuwastatyna jest metabolizowana w niewielkim stopniu (10%). W badaniach metabolizmu wykonanych in vitro z użyciem ludzkich hepatocytów wykazano, że rozuwastatyna ma małe powinowactwo do enzymów układu cytochromu P450. Głównym izoenzymem biorącym udział w metabolizmie rozuwastatyny jest CYP 2C9, w mniejszym stopniu, izoenzymy 2C19, 3A4 i 2D6. Głównymi wykrytymi metabolitami są pochodne N-demetylowane i laktonowe. Metabolity N-demetylowane są około 50% mniej aktywne niż rozuwastatyna, a metabolity w postaci laktonów uważa się za nieaktywne klinicznie. Rozuwastatyna hamuje ponad 90% aktywności reduktazy HGM-CoA.

Eliminacja: Około 90% rozuwastatyny jest wydalane w postaci niezmienionej z kałem (zarówno dawka wchłonięta, jak i niewchłonięta) a pozostała część jest wydalana z moczem. Około 5% jest wydalane z moczem w postaci niezmienionej. Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi około 19 godzin. Okres półtrwania w fazie eliminacji nie zwiększa się, gdy podaje się większe dawki. Średni klirens osoczowy wynosi około 50 l/h (współczynnik odchylenia 21,7%). Tak jak w przypadku innych inhibitorów reduktazy HMG-CoA, wychwytywanie rozuwastatyny przez komórki wątroby odbywa się przez OATP-C - związek transportowy w błonie komórek wątroby. Jest to ważny związek w procesie eliminacji rozuwastatyny w wątrobie.

Liniowość: Ekspozycja ustrojowa na rozuwastatynę zwiększa się proporcjonalnie do dawki. Parametry farmakokinetyczne nie zmieniają się po wielokrotnym podaniu w ciągu doby.

Specjalne grupy pacjentów

Wiek i płeć: Nie stwierdzono klinicznie istotnej zależności właściwości farmakokinetycznych rozuwastatyny od wieku i płci.

Rasa: U pacjentów rasy azjatyckiej (pochodzących z Japonii, Chin, Filipin, Wietnamu i Korei) stwierdzono około 2-krotne zwiększenie powierzchni pola pod krzywą (AUC) i Cmax w porównaniu z rasą zachodnio-kaukaską. U Hindusów występuje 1,3 - krotne zwiększenie powierzchni pola pod krzywą i Cmax. Badania farmakokinetyczne u populacji kaukaskiej i czarnej nie wykazały różnic istotnych klinicznie.

Zaburzenia czynności nerek: W badaniach u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek o różnym nasileniu stwierdzono, że łagodne i umiarkowane zaburzenia czynności nerek nie wpływają na stężenie rozuwastatyny lub N-demetylowanych metabolitów w osoczu. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min) stwierdzono 3-krotne zwiększenie stężenia preparatu w osoczu i 9-krotne zwiększenie stężenia N-demetylowanych metabolitów w porównaniu z wartościami u zdrowych ochotników. U pacjentów dializowanych stężenie rozuwastatyny w stanie stacjonarnym było mniej więcej o 50% większe niż u zdrowych ochotników.

Zaburzenia czynności wątroby: U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby o różnym nasileniu, którzy mają do 7 punktów w skali Child-Pugh nie stwierdzono zwiększonej ekspozycji na rozuwastatynę. Jednakże u dwóch pacjentów z grupy 8 i 9 punktów w skali Child-Pugh stwierdzono co najmniej 2-krotne zwiększenie ekspozycji w porównaniu z pacjentami z grup mających mniejszą liczbę punktów w skali Child-Pugh. Nie ma danych dotyczących pacjentów z grupy powyżej 9 punktów w skali Child-Pugh.

Polimorfizm genetyczny

Wychwyt inhibitorów reduktazy HMG-CoA odbywa się za pośrednictwem białek transportujących OATP1B1 i BCRP. U pacjentów, u których stwierdzono polimorfizm genetyczny genu kodującego SLCO1B1 (OATP1B1) i (lub) ABCG2 (BCRP) istnieje ryzyko zwiększenia ekspozycji na rozuwastatynę. Pojedynczy polimorfizm genu kodującego SLCO1B1 c.521CC i ABCG2 c.421AA wiążą się ze zwiększoną ekspozycją (AUC) na rozuwastatynę w porównaniu z genotypami SLCO1B1 c.521TT lub ABCG2 c.421CC. Z tym specyficznym genotypem nie spotkano się w praktyce klinicznej, jednak u pacjentów, u których stwierdzono tego rodzaju polimorfizm, zaleca się stosowanie niższych dawek dobowych rozuwastatyny.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne, uwzględniające wyniki konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, genotoksyczności, możliwego działania rakotwórczego, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka. Nie prowadzono szczegółowych badań nad wpływem na hERG. Działania niepożądane nieobserwowane w badaniach klinicznych, ale stwierdzane u zwierząt przy ekspozycji zbliżonej do uzyskiwanej ekspozycji klinicznej to: w badaniach toksyczności po podaniu dawek wielokrotnych zmiany histopatologiczne w wątrobie, prawdopodobnie spowodowane działaniem farmakologicznym rozuwastatyny obserwowane u myszy, szczurów oraz w mniejszym stopniu ze zmianami w pęcherzyku żółciowym u psów; zmiany te nie występowały u małp. Dodatkowo po podaniu większych dawek obserwowano działanie uszkadzające jądra u małp i psów. U szczurów obserwowano toksyczny wpływ na rozrodczość, w tym zmniejszenie wielkości, masy i przeżycia nowonarodzonych szczurów po podaniu dawek toksycznych dla matki, kiedy ekspozycja ustrojowa była kilkakrotnie większa niż po podaniu dawki leczniczej.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

tabletka 5 mg:

Rdzeń

Laktoza j ednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Sodu cytrynian Magnezu stearynian Otoczka rdzenia:

Krospowidon

Celuloza mikrokrystaliczna Magnezu stearynian Otoczka:

Opadry Yellow 02B82338 (Hypromeloza 5cP, Tytanu dwutlenek (E171), Makrogol 400, Żelaza tlenek żółty (E172))

tabletka 10 mg, 20 mg, 40 mg:

Rdzeń:

Laktoza j ednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Sodu cytrynian Magnezu stearynian Otoczka rdzenia:

Krospowidon

Celuloza mikrokrystaliczna Magnezu stearynian Otoczka tabletki

Opadry Pink 03B24082 (Hypromeloza 6cP, Tytanu dwutlenek (E171), Makrogol 400, Żelaza tlenek czerwony (E172))

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister formowany na zimno: OPA/Aluminium/PVC/Aluminium lub

Blister formowany na zimno ze środkiem suszącym: OPA/Aluminium /polietylen + środek pochłaniający wilgoć/ HDPE/ Aluminium w tekturowym pudełku

Jeden blister zawiera 7, 14, 15, 20, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 84, 90, 98 lub 100 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Ranbaxy (Poland) Sp. z o. o. ul. Kubickiego 11 02-954 Warszawa

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(N) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

5 mg: 20039 10 mg: 20040 20 mg: 20041 40 mg: 20042

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

25.04.2012

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10.10.2014

16

Rosuvastatin Ranbaxy