+ iMeds.pl

Rosuvastatin teva 20 mgUlotka Rosuvastatin teva

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Rosuvastatin Teva, 5 mg, tabletki powlekane Rosuvastatin Teva, 10 mg, tabletki powlekane Rosuvastatin Teva, 20 mg, tabletki powlekane Rosuvastatin Teva, 40 mg, tabletki powlekane

Rosuvastatinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Rosuvastatin T eva i w j akim celu się go stosuj e.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rosuvastatin Teva.

3.    Jak stosować lek Rosuvastatin Teva.

4.    Możliwe działania niepożądane.

5.    Jak przechowywać lek Rosuvastatin Teva.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje.

1. CO TO JEST LEK ROSUVASTATIN TEVA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Rosuvastatin Teva należy do grupy leków zwanych statynami.

Lek Rosuvastatin Teva został przepisany pacjentowi, ponieważ:

• U pacjenta występuje duże stężenie cholesterolu. Oznacza to, że pacjent jest w grupie ryzyka zawału serca lub udaru mózgu.

Przyjmowanie statyny zostało zalecone przez lekarza, ponieważ zmiana diety oraz wykonywanie większej liczby ćwiczeń okazały się być niewystarczające do skorygowania stężenia cholesterolu u pacjenta. Pacjent powinien kontynuować dietę obniżającą cholesterol oraz wykonywać ćwiczenia w okresie przyjmowania rozuwastatyny.

Lub

• U pacjenta występują inne czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia zawału serca, udaru mózgu lub podobnych zaburzeń czynności serca.

Zawał serca, udar mózgu i inne zaburzenia mogą być wywołane chorobą zwaną miażdżycą naczyń krwionośnych. Przyczyną miażdżycy naczyń krwionośnych jest gromadzenie się złogów substancji tłuszczowych w tętnicach.

Dlaczego ważne jest stałe stosowanie leku Rosuvastatin Teva?

Lek Rosuvastatin Teva stosowany jest w celu skorygowania we krwi stężenia tłuszczów, z których najczęściej występującym jest cholesterol.

Istnieją różne rodzaje cholesterolu występujące we krwi: „zły” cholestrol (LDL-C) i „dobry” cholesterol (HDL-C).

•    Rosuvastatin Teva może zmniejszać stężenie “złego” cholesterolu i zwiększać stężenie “dobrego” cholesterolu.

•    Działanie leku Rosuvastatin Teva polega na hamowaniu produkcji „złego” cholesterolu

w organizmie. Rosuvastatin Teva poprawia także zdolność organizmu do usuwania „złego” cholesterolu z krwi.

U większości osób zwiększone stężenie cholesterolu nie zmienia samopoczucia, ponieważ nie powoduje żadnych objawów. Jednak, jeśli pacjent nie leczy się, dochodzi do odkładania złogów substancji tłuszczowych w ścianach naczyń krwionośnych, co powoduje ich zwężenie.

Czasami zwężone naczynia krwionośne mogą zostać zablokowane, czego skutkiem może być przerwanie dopływu krwi do serca lub mózgu, co w konsekwencji powoduje zawał serca lub udar mózgu. Zmniejszenie stężenia cholesterolu we krwi zmniejsza ryzyko zawału, udaru lub podobnych zaburzeń czynności serca.

Nawet, jeśli po zastosowaniu leku Rosuvastatin Teva stężenie cholesterolu będzie prawidłowe, należy nadal zażywać lek, ponieważ zapobiega to ponownemu zwiększeniu stężenia cholesterolu i odkładaniu substancji tłuszczowych.

Stosowanie leku należy przerwać jeżeli tak zaleci lekarz lub jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ROSUVASTATIN TEVA Kiedy NIE STOSOWAĆ leku Rosuvastatin Teva

•    Jeżeli pacjent ma uczulenie na rozuwastatynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (patrz punkt 6). Reakcja alergiczna może objawiać się wysypką, świądem, utrudnionym oddychaniem lub obrzękiem twarzy, warg, gardła lub języka.

•    Jeżeli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią. Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę w okresie przyjmowania leku Rosuvastatin Teva, należy natychmiast przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem. Pacjentki przyjmujące Rosuvastatin Teva powinny unikać ciąży, stosując odpowiednie metody zapobiegania ciąży.

•    Jeżeli u pacjenta stwierdzono chorobę wątroby.

•    Jeżeli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek.

•    Jeżeli u pacjenta występują nawracające lub niewyjaśnione bóle mięśni.

•    Jeżeli pacjent przyjmuje lek zawierający substancję zwaną cyklosporyną (stosowany np. po przeszczepach narządów).

Jeżeli którykolwiek z powyższych punktów dotyczy pacjenta, należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Ponadto, NIE NALEŻY stosować leku Rosuvastatin Teva w dawce 40 mg (największa dawka leku) w następujących przypadkach:

•    Jeżeli u pacjenta występuje umiarkowanie nasilona choroba nerek (w razie wątpliwości należy zapytać lekarza).

•    Jeżeli u pacjenta występują zaburzenia czynności gruczołu tarczowego.

•    Jeżeli u pacjenta występują nawracające lub niewyjaśnione choroby mięśni, bądź też w wywiadzie dotyczącym pacjenta lub jego rodziny odnotowano choroby mięśni związane ze stosowaniem innych leków zmniejszających stężenie cholesterolu.

•    Jeżeli pacjent regularnie nadużywa alkoholu.

•    Jeżeli pacjent jest pochodzenia azjatyckiego (japońskiego, chińskiego, filipińskiego, wietnamskiego, koreańskiego lub hinduskiego).

•    Jeżeli pacjent przyjmuje inne leki zmniejszające stężenie cholesterolu zwane fibratami.

Jeżeli którykolwiek z powyższych punktów dotyczy pacjenta (lub w razie wątpliwości), należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Pacjenci z cukrzycą lub z ryzykiem zachorowania na cukrzycę, w trakcie stosowania tego leku powinni być ściśle monitorowani przez lekarza prowadzącego. Pacjenci, którzy mają wysoki poziom cukrów i tłuszczów we krwi, nadwagę i wysokie ciśnienie krwi są narażeni na ryzyko zachorowania na cukrzycę.

Należy skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia, jeżeli:

•    U pacjenta występuje choroba nerek.

•    U pacjenta występuje choroba wątroby.

•    Jeśli u pacjenta występują powtarzające się lub niewyjaśnione bóle lub dolegliwości ze strony mięśni, u pacjenta lub członków jego rodziny odnotowano w wywiadzie choroby mięśni bądź choroby mięśni związane ze stosowaniem innych leków zmniejszających stężenie cholesterolu. Należy natychmiast poinformować lekarza w przypadku wystąpienia niewyjaśnionego bólu mięśni, szczególnie jeżeli objawom towarzyszy złe samopoczucie lub gorączka.

•    Pacjent regularnie nadużywa alkoholu.

•    U pacjenta występują zaburzenia czynności gruczołu tarczowego.

•    Pacjent przyjmuje inne leki zmniejszające stężenie cholesterolu zwane fibratami. Należy dokładnie przeczytać niniejszą ulotkę, nawet jeżeli pacjent przyjmował wcześniej inne leki zmniejszające stężenie cholesterolu.

•    Pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu HIV, np. rytonawir z lopinawirem i / lub atazanawirem, patrz punkt „Inne leki i Rosuvastatin Teva”.

•    U pacjenta występuje śródmiąższowa choroba płuc.

•    U pacjenta występuje ciężka niewydolność oddechowa.

•    Jeśli u pacjenta poziom glukozy (cukru) we krwi na czczo zawiera się w podanym niżej przedziale lub jest powyżej wartości średniej (pomiędzy 5,6 a 6,9 mmol/L)

•    Jeżeli pacjent jest w wieku poniżej 10 lat: nie należy stosować leku Rosuvastatin Teva u dzieci w wieku poniżej 10 lat

•    Jeżeli pacjent jest w wieku poniżej 18 lat: nie należy stosować leku Rosuvastatin Teva w dawce 40 mg u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

•    Pacjent jest w wieku powyżej 70 lat (lekarz powinien dobrać właściwą dawkę początkową leku Rosuvastatin Teva).

•    Pacjent jest pochodzenia azjatyckiego (japońskiego, chińskiego, filipińskiego, wietnamskiego, koreańskiego lub hinduskiego). Lekarz powinien wybrać właściwą dawkę początkową leku Rosuvastatin Teva.

•    Pacjent jest w szpitalu lub otrzymuje inną terapię. Należy poinformować personel medyczny o przyjmowaniu leku Rosuvastatin Teva.

Jeżeli którykolwiek z powyższych punktów dotyczy pacjenta (lub w razie wątpliwości):

•    Nie należy przyjmować leku Rosuvastatin Teva w dawce 40 mg (największa dawka leku) i skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem stosowania jakiejkolwiek dawki leku Rosuvastatin Teva.

Rozuwastatyna może w rzadkich przypadkach wykazywać wpływ na czynność wątroby. Wykrycie tych zaburzeń jest możliwe po przeprowadzeniu prostego badania ujawniającego zwiększoną aktywność enzymów wątrobowych we krwi. Z tego powodu lekarz zleci przeprowadzenie badań czynności wątroby przed i w trakcie stosowania u pacjenta leku Rosuvastatin Teva.

Dzieci i młodzież

Dzieci w wieku poniżej 10 lat

Nie wolno podawać leku Rosuvastatin Teva dzieciom w wieku poniżej 10 lat.

Dzieci i młodzież w wieku od 10 do 18 lat

Nie wolno stosować leku Rosuvastatin Teva 40 mg u dzieci w wieku od 10 do 18 lat.

Inne leki i Rosuvastatin Teva

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach które pacjent planuje przyjmować.

Należy poinformować lekarza w przypadku stosowania któregokolwiek z wymienionych leków:

•    Cyklosporyna (stosowana np. po przeszczepach narządów),

•    Warfaryna (lub inne leki przeciwzakrzepowe),

•    Fibraty (zmniejszające stężenie cholesterolu, np. gemfibrozyl, fenofibrat) lub inne leki o podobnym działaniu (np. ezetymib),

•    Leki przeciw nadkwaśności (neutralizujące kwas żołądkowy),

•    Erytromycyna (antybiotyk),

•    Środki antykoncepcyjne (pigułki),

•    Hormonalna terapia zastępcza,

•    Rytonawir z lopinawirem i/lub atazanawirem (stosowane w leczeniu HIV - patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Działanie powyższych leków może ulec zmianie po zastosowaniu leku Rosuvastatin Teva, bądź mogą one wpływać na działanie preparatu.

Rosuvastatin Teva z jedzeniem i piciem Lek może być stosowany niezależnie od posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować leku Rosuvastatin Teva podczas ciąży lub karmienia piersią. Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę w okresie przyjmowania leku Rosuvastatin Teva, należy natychmiast przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem. Pacjentki przyjmujące Rosuvastatin Teva powinny unikać zajścia w ciążę, stosując odpowiednie metody zapobiegania ciąży. Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Większość pacjentów może prowadzić pojazdy i obsługiwać maszyny podczas stosowania leku Rosuvastatin Teva, gdyż nie wykazuje on wpływu na te czynności. Niemniej jednak, u niektórych osób mogą wystąpić zawroty głowy podczas stosowania leku Rosuvastatin Teva. W przypadku pojawienia się tego typu objawów należy skonsultować się z lekarzem przed podjęciem próby prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Rosuvastatin Teva

Pacjenci z nietolerancją laktozy powinni zwrócić uwagę na fakt, iż lek Rosuvastatin Teva tabletki powlekane zawiera niewielką ilość laktozy (cukier mlekowy). Jeżeli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, powinien skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

Do substancji pomocniczych wchodzących w skład otoczki tabletki 5 mg należą: żółcień pomarańczowa FCF (E110) a dla tabletek 10 mg, 20 mg oraz 40 mg azorubina (E122). Te barwniki mogą wywoływać reakcje alergiczne.

3. JAK STOSOWAĆ LEK ROSUVASTATIN TEVA

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Zwykle stosuje się lek raz na dobę, niezależnie od posiłku. Należy połknąć zalecaną dawkę tabletek popijając niewielką ilością wody.

Dawka początkowa

Leczenie produktem Rosuvastatin Teva należy rozpocząć od dawki 5 mg lub 10 mg, nawet u pacjentów przyjmujących uprzednio większą dawkę innego leku obniżającego poziom cholesterolu. Wybór dawki początkowej będzie zależał od:

•    Stężenia cholesterolu u pacjenta.

•    Stopnia ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu.

•    Obecności czynników ryzyka powodujących większą wrażliwość na potencjalne działania niepożądane.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w celu dobrania dawki początkowej leku Rosuvastatin Teva najlepszej dla pacjenta.

Lekarz może zalecić stosowanie najmniejszej dawki leku (5 mg) jeżeli:

   Pacjent jest pochodzenia azjatyckiego (japońskiego, chińskiego, filipińskiego, wietnamskiego, koreańskiego lub hinduskiego).

   Pacjent jest w wieku powyżej 70 lat.

•    U pacjenta występuj e umiarkowanie nasilona choroba nerek.

•    Pacjent jest w grupie ryzyka wystąpienia schorzenia objawiającego się bólem mięśni (miopatii). Zwiększanie dawki i maksymalna dawka dobowa

Lekarz może podjąć decyzję o zwiększeniu dawki leku Rosuvastatin Teva w celu wybrania jak najlepszej dawki dla danego pacjenta. Jeżeli u pacjenta zastosowano dawkę początkową 5 mg, lekarz może, w razie konieczności, zadecydować o zwiększeniu jej do 10 mg, następnie do 20 mg, a potem aż do dawki maksymalnej 40 mg. W przypadku stosowania dawki początkowej 10 mg, lekarz może zdecydować o jej podwojeniu do 20 mg, a następnie do maksymalnej dawki 40 mg. Każde kolejne zwiększenie dawki leku będzie przeprowadzone w czterotygodniowym odstępie czasowym.

Maksymalna dawka dobowa leku Rosuvastatin Teva wynosi 40 mg i jest przepisywana wyłącznie pacjentom z dużym stężeniem cholesterolu i dużym ryzykiem wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu, u których nie nastąpiło pożądane zmniejszenie stężenia cholesterolu podczas stosowania dawki 20 mg.

Dawka u dzieci w wieku od 10 do 17 lat

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi 5 mg. Lekarz może zwiększyć dawkę do odpowiedniej dla danego pacjenta. Maksymalna dawka dobowa wynosi 20 mg. Lek należy przyjmować jeden raz dziennie. Nie należy stosować dawki 40 mg leku Rosuvastatin Teva u dzieci.

Zażywanie tabletek

Należy połknąć tabletkę w całości i popić ją wodą. Nie żuć.

Należy przyjmować lek Rosuvastatin Teva raz na dobę. Lek może być przyjmowany o dowolnej porze dnia.

Zaleca się przyjmowanie tabletek o jednakowej porze, co pomoże pamiętać o ich przyjmowaniu. Regularne badania stężenia cholesterolu

Istotne jest odbywanie regularnych wizyt lekarskich w celu kontroli stężenia cholesterolu i upewnienia się, że właściwe wartości stężenia cholesterolu zostały osiągnięte i utrzymują się podczas leczenia.

Lekarz może podjąć decyzję o zwiększeniu dawki leku Rosuvastatin Teva w celu dobrania najlepszej dawki dla danego pacjenta.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Rosuvastatin Teva

Należy skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego. Należy pamiętać o zabraniu leku ze sobą.

Pominięcie zastosowania leku Rosuvastatin Teva

Jeżeli pacjent zapomni zażyć dawkę leku, należy ją jak najszybciej przyjąć. Jeśli jednak zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki, nie należy przyjmować dawki pominiętej, lecz kontynuować stosowanie leku według zaleceń. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Rosuvastatin Teva

Nie należy przerywać stosowania leku bez konsultacji z lekarzem, ponieważ u pacjenta może wystąpić zwiększenie stężenia cholesterolu.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Rosuvastatin Teva może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Należy przerwać stosowanie leku Rosuvastatin Teva i natychmiast szukać pomocy medycznej w

przypadku wystąpienia następujących reakcji alergicznych:

•    Utrudnione oddychanie, z lub bez towarzyszącego obrzęku twarzy, warg, języka i/lub gardła.

•    Obrzęk twarzy, warg, języka i/lub gardła, mogący powodować trudności w przełykaniu.

•    Silny świąd skóry (z grudkowatymi wykwitami).

Należy przerwać stosowanie leku Rosuvastatin Teva i natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia niewyjaśnionego, przedłużającego się bólu mięśni. Podobnie jak w przypadku innych leków obniżających poziom cholesterolu, u znikomej liczby pacjentów mogą wystąpić uciążliwe dolegliwości ze strony mięśni, które w rzadkich przypadkach mogą prowadzić do powstania potencjalnie zagrażającego życiu uszkodzenia mięśni, zwanego rabdomiolizą.

Często: może dotyczyć do 1 na 10 osób

•    Ból głowy

•    Zawroty głowy

•    Zaparcia

•    Nudności

•    Bóle brzucha

•    Bóle mięśni

•    Cukrzyca. Wystąpienie jej jest bardziej prawdopodobne, jeśli u pacjentów występuje wysoki poziom cukrów i tłuszczów we krwi, nadwaga i wysokie ciśnienie krwi. Podczas stosowania tego leku pacjenci ci powinni być pod kontrolą lekarza prowadzącego.

•    Osłabienie

Niezbyt często: może dotyczyć do 1 na 100 osób

•    Wysypka, świąd, pokrzywka

Rzadko: może dotyczyć do 1 na 1000 osób

•    Mała liczba płytek krwi (małopłytkowość)

•    Ciężki ból brzucha (wywołany przez zapalenie trzustki)

•    Uszkodzenie mięśni- zapobiegawczo należy przerwać leczenie produktem Rosuvastatin Teva i powiadomić lekarza w przypadku wystąpienia niewyjaśnionego, przedłużającego się bólu mięśni.

•    Ciężka reakcja alergiczna- do objawów należą: obrzęk twarzy, warg, języka i/lub gardła, utrudnione przełykanie i oddychanie, ciężki świąd skóry (z grudkowatymi wykwitami). Jeżeli pacjent podejrzewa wystąpienie reakcji alergicznej, powinien przerwać stosowanie leku Rosuvastatin Teva i natychmiast szukać pomocy medycznej.

•    Zwiększenie stężenia enzymów wątrobowych we krwi

Bardzo rzadko: może dotyczyć do 1 na 10 000 osób

•    Uszkodzenie nerwów rąk i nóg (np. drętwienie)

•    Utrata pamięci

•    Ślad krwi w moczu

•    Bóle stawów

•    Żółtaczka (zażółcenie skóry i białkówek oczu)

•    Zapalenie wątroby

•    Ginekomastia (powiększenie piersi u mężczyzn)

Częstość nieznana: częstość nie może zostać ustalona na podstawie dostępnych danych

•    Luźne stolce (biegunka)

•    Poważny stan objawiający się powstawaniem pęcherzy na skórze, ustach, oczach, genitaliach, znany jako Zespół Stevensa-Johnsona

•    Zaburzenia snu, w tym bezsenność i koszmary senne

•    Zaburzenia seksualne

•    Depresja

•    Trudności w oddychaniu, w tym utrzymujący się kaszel i (lub) spłycenie oddechu lub gorączka

•    Obrzęk

•    Zaburzenia ścięgien

•    Stałe osłabienie mięśni

Podczas przyjmowania leku Rosuvastatin Teva w dawce 40 mg możliwe jest zwiększenie stężenia białka w moczu; zazwyczaj stężenie to samoistnie powraca do prawidłowych wartości bez konieczności przerwania przyjmowania tabletek Rosuvastatin Teva (dotyczy wyłącznie Rosuvastatin Teva 40 mg).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ROSUVASTATIN TEVA

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Rosuvastatin Teva 5 mg tabletki powlekane Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Rosuvastatin Teva 10 mg, 20 mg oraz 40 mg tabletki powlekane Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Blister przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed wilgocią i światłem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i kartoniku po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Rosuvastatin Teva

Substancją czynną jest rozuwastatyna (w postaci rozuwastatyny wapniowej). Każda tabletka leku Rosuvastatin Teva zawiera 5, 10, 20 lub 40 mg rozuwastatyny (w postaci rozuwastatyny wapniowej).

Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki Celuloza mikrokrystaliczna Krospowidon (Typ A)

Laktoza bezwodna Powidon K-30 Sodu stearylofumaran

Otoczka tabletki

Rosuvastatin Teva 5 mg tabletki powlekane:

Opadry II 85F23426 Orange:

Alkohol poliwinylowy (częściowo zhydrolizowany)

Tytanu dwutlenek (E171)

Makrogol 3350 Talk

Żelaza tlenek żółty (E172)

Żelaza tlenek czarny (E172)

Żółcień pomarańczowa (E110)

Rosuvastatin Teva 10, 20, 40 mg tabletki powlekane:

Opadry II 85F24155 Pink

Alkohol poliwinylowy (częściowo zhydrolizowany)

Tytanu dwutlenek (E171)

Makrogol 3350 Talk

Żelaza tlenek żółty (E172)

Żelaza tlenek czerwony (E172)

Azorubina (E122), lak Indygotyna (E132), lak

Jak wygląda lek Rosuvastatin Teva i co zawiera opakowanie

Rosuvastatin Teva, 5 mg, tabletki powlekane: Pomarańczowe, okrągłe, wypukłe tabletki powlekane, z wytłoczonym oznaczeniem „N” po jednej stronie oraz „5” po drugiej stronie.

Rosuvastatin Teva, 10 mg, tabletki powlekane: Jasnoróżowe lub różowe, okrągłe, wypukłe tabletki powlekane, z wytłoczonym oznaczeniem „N” po jednej stronie oraz „10” po drugiej stronie.

Rosuvastatin Teva, 20 mg, tabletki powlekane: Jasnoróżowe lub różowe, okrągłe, wypukłe tabletki powlekane, z wytłoczonym oznaczeniem „N” po jednej stronie oraz „20” po drugiej stronie.

Rosuvastatin Teva, 40 mg, tabletki powlekane: Jasnoróżowe lub różowe, owalne tabletki powlekane, z wytłoczonym oznaczeniem „N” po jednej stronie oraz „40” po drugiej stronie.

Lek Rosuvastatin Teva dostępny jest w blistrach zawierających: 30 lub 30x1 i 60 lub 60x1 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa Polska

Wytwórca

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13 H-4042 Debrecen Węgry

Teva UK Ltd

Brampton Road, Hampden Park Eastbourne, East Sussex BN22 9AG UK Wielka Brytania

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5 2031 GA Haarlem Holandia

Teva Czech Industries s.r.o.

Ostravská 29

747 70 Opava-Komárov

Republika Czeska

Wytwórca/Importer

Teva Operations Poland Sp. z.o.o ul. Mogilska 80 31-546 Kraków

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Bułgaria

Cypr

Czechy

Dania

Estonia

Finlandia

Grecja

Węgry

Irlandia

Litwa

Łotwa

Polska

Portugalia

Rumunia

Słowacja

Słowenia

Hiszpania


Rosuvastatin Teva 5 mg, 10 mg, 20 mg & 40 mg Filmtabletten Rosuvanor Teva 5 mg, 10 mg, 20 mg & 40 mg film-coated tablets Rosuvastatin Teva 5 mg, 10 mg, 20 mg & 40 mg film-coated tablets Rosuvastatin Teva 5 mg, 10 mg, 20 mg & 40 mg Rosuvastatin Teva

Rosuvastatin Teva 5 mg, 10 mg, 20 mg & 40 mg

Rosuvastatin Teva 5 mg, 10 mg, 20 mg & 40 mg tabletti, kalvopäällystemen Rosuvastatin Teva 5 mg, 10 mg, 20 mg & 40 mg smKa^u^éva ^sraó u^évro SroKÍa Rosuvastatin Teva 5 mg, 10 mg, 20 mg & 40 mg filmtabletta Rosuvastatin Teva 5 mg, 10 mg, 20 mg & 40 mg film-coated tablets Rosuvastatin Teva 5 mg, 10 mg, 20 mg & 40 mg apvalkotäs tabletes Rosuvastatin Teva 5 mg, 10 mg, 20 mg & 40 mg plevele dengtos tabletes Rosuvastatin Teva

Rosuvastatina Teva 5 mg, 10 mg, 20 mg & 40 mg film-coated tablets Rosuvastatin Teva 5 mg, 10 mg, 20 mg & 40 mg Comprimate filmate Rosuvastatin Teva 5 mg, 10 mg, 20 mg & 40 mg

Rosuvastatin Teva 5 mg, 10 mg, 20 mg & 40 mg filmsko oblozene tablete Rosuvastatina Belmac 5 mg, 10 mg, 20 mg & 40 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Data zatwierdzenia ulotki:

9

Rosuvastatin Teva

Charakterystyka Rosuvastatin teva

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Rosuvastatin Teva, 5 mg, tabletki powlekane Rosuvastatin Teva, 10 mg, tabletki powlekane Rosuvastatin Teva, 20 mg, tabletki powlekane Rosuvastatin Teva, 40 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana Rosuvastatin Teva, 5 mg zawiera 5 mg rozuwastatyny (w postaci rozuwastatyny wapniowej).

Każda tabletka powlekana Rosuvastatin Teva, 10 mg zawiera 10 mg rozuwastatyny (w postaci rozuwastatyny wapniowej).

Każda tabletka powlekana Rosuvastatin Teva, 20 mg zawiera 20 mg rozuwastatyny (w postaci rozuwastatyny wapniowej).

Każda tabletka powlekana Rosuvastatin Teva, 40 mg, zawiera 40 mg rozuwastatyny (w postaci rozuwastatyny wapniowej).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Rosuvastatin Teva, 5 mg, tabletki powlekane: laktoza bezwodna (54,97 mg w każdej tabletce) i żółcień pomarańczowa FCF (0,022 mg w każdej tabletce).

Rosuvastatin Teva, 10 mg, tabletki powlekane: laktoza bezwodna (52,36 mg w każdej tabletce) i azorubina (lak aluminiowy, 0,005 mg w każdej tabletce).

Rosuvastatin Teva, 20 mg, tabletki powlekane: laktoza bezwodna (104,72 mg w każdej tabletce) i azorubina (lak aluminiowy, 0,009 mg w każdej tabletce).

Rosuvastatin Teva, 40 mg, tabletki powlekane: laktoza bezwodna (94,30 mg w każdej tabletce) i azorubina (lak aluminiowy, 0,009 mg w każdej tabletce).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Rosuvastatin Teva, 5 mg: Pomarańczowe, okrągłe, wypukłe tabletki powlekane, z wytłoczonym oznaczeniem „N” po jednej stronie oraz „5” po drugiej stronie.

Rosuvastatin Teva, 10 mg: Jasnoróżowe lub różowe, okrągłe, wypukłe tabletki powlekane, z wytłoczonym oznaczeniem „N” po jednej stronie oraz „10” po drugiej stronie.

Rosuvastatin Teva, 20 mg: Jasnoróżowe lub różowe, okrągłe, wypukłe tabletki powlekane, z wytłoczonym oznaczeniem „N” po jednej stronie oraz „20” po drugiej stronie.

Rosuvastatin Teva, 40 mg: Jasnoróżowe lub różowe, owalne tabletki powlekane, z wytłoczonym oznaczeniem „N” po jednej stronie oraz „40” po drugiej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie hipercholesterolemii

U dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku >10 lat lub starszych z pierwotną hipercholesterolemią (typu Ila, w tym heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną) lub mieszaną dyslipidemią (typu Ilb) jako

leczenie dodatkowe do diety w przypadku, gdy odpowiedź na dietę lub inne niefarmakologiczne sposoby leczenia (np. ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała) jest niewystarczające.

U pacjentów z rodzinną homozygotyczną hipercholesterolemią jako leczenie uzupełniające dietę lub inne rodzaje leczenia zmniejszającego stężenie lipidów (np. afereza LDL) lub w przypadku gdy tego typu leczenie jest nieodpowiednie.

Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym

Zapobieganie poważnym zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów, u których stwierdzono duże ryzyko wystąpienia pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego (patrz punkt 5.1), jako uzupełnienie działań mających na celu zmniejszenie innych czynników ryzyka.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Produkt leczniczy Rosuvastatin Teva należy stosować w dawce pojedynczej, o dowolnej porze dnia, z posiłkiem lub bez.

Przed rozpoczęciem i w czasie leczenia pacjent powinien stosować dietę mającą na celu zmniejszenie stężenia cholesterolu. Dawkowanie należy ustalać indywidualnie, zgodnie z obowiązującymi zaleceniami zależnie od celu terapii oraz reakcji pacjenta na leczenie.

Zalecana dawka początkowa to 5 lub 10 mg, doustnie, raz na dobę zarówno u pacjentów, którzy nie byli wcześniej leczeni innymi lekami z grupy statyn, jak również u leczonych innymi inhibitorami reduktazy HMG-CoA. W trakcie ustalania dawki początkowej u każdego pacjenta należy wziąć pod uwagę stężenie cholesterolu, czynniki ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego, jak również ryzyko wystąpienia działań niepożądanych (patrz poniżej). Jeśli jest to konieczne, po 4 tygodniach leczenia dawkę można zwiększyć (patrz punkt 5.1). Z powodu zwiększonej częstości występowania działań niepożądanych po podaniu dawki 40 mg w porównaniu ze stosowaniem mniejszych dawek (patrz punkt 4.8), ostateczne zwiększenie dawki do 40 mg można rozważyć jedynie u pacjentów z ciężką hipercholesterolemią, należących do grupy wysokiego ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego (szczególnie pacjenci z rodzinną hipercholesterolemią), u których nie uzyskano spodziewanego celu terapii po zastosowaniu dawki 20 mg oraz którym zapewniona zostanie rutynowa kontrola (patrz punkt 4.4). Zaleca się, aby leczenie dawką 40 mg było prowadzone pod kontrolą specjalisty.

Dzieci i młodzież

Leczenie dzieci i młodzieży powinno być prowadzone przez lekarza specjalistę.

Dzieci i młodzież w wieku 10-17 lat (chłopcy: faza II i wyższa wg skali Tannera, dziewczęta, u których pierwsza menstruacja wystąpiła przynajmniej rok wcześniej)

Dla dzieci i młodzieży z rodzinną heterozygotyczną hipercholesterolemią, zwykle zalecana dawka początkowa wynosi 5 mg raz na dobę.

Dostosowanie dawki powinno być prowadzone stopniowo w zależności od indywidualnej odpowiedzi i tolerancji pacjenta na leczenie według rekomendacji leczenia pediatrycznego (patrz punkt 4.4).

Brak badań dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania dawki większej niż 20 mg w tej grupie wiekowej pacjentów. Dawka 40 mg nie jest przeznaczona do stosowania u dzieci.

Dzieci w wieku poniżej 10 lat

Doświadczenie ze stosowaniem produktu u dzieci w wieku poniżej 10 lat jest ograniczone do niewielkiej liczby pacjentów (w wieku od 8 do 10 lat) z rodzinną homozygotyczną hipercholesterolemią. Dlatego nie zaleca się stosowania rozuwastatyny u dzieci poniżej 10 lat.

Pacjenci w podeszłym wieku (>65 lat)

Zalecana dawka początkowa u pacjentów w wieku powyżej 70 lat wynosi 5 mg (patrz punkt 4.4). Nie ma konieczności zmiany dawki produktu leczniczego w zależności od wieku pacjenta.

Dawkowanie u _pacjentów z upośledzoną czynnością nerek.

Nie ma konieczności zmiany dawki u pacjentów z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek. Zalecana dawka początkowa u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <60 ml/min) wynosi 5 mg. Stosowanie dawki 40 mg jest przeciwwskazane u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek. Stosowanie rozuwastatyny w jakiejkolwiek dawce jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 4.3 i 5.2).

Dawkowanie u _pacjentów z upośledzona czynnością wątroby

Nie stwierdzono zwiększenia ekspozycji ustrojowej na rozuwastatynę u pacjentów z 7 punktami lub mniejszą liczbą punktów w skali Child-Pugh. Jednakże u pacjentów z 8 lub 9 punktami w skali Child-Pugh obserwowano zwiększenie ekspozycji ustrojowej na rozuwastatynę (patrz punkt 5.2). U tych pacjentów należy rozważyć ocenę czynności nerek (patrz punkt 4.4).

Nie ma danych dotyczących stosowania produktu leczniczego u pacjentów z grupy powyżej 9 punktów w skali Child-Pugh. Stosowanie rozuwastatyny jest przeciwwskazane u pacjentów z czynną chorobą wątroby (patrz punkt 4.3).

Rasa

U pacjentów pochodzących z Azji stwierdzano zwiększoną ekspozycję ustrojową na rozuwastatynę (patrz punkt 4.4 i 5.2). U pacjentów pochodzenia azjatyckiego zalecana dawka początkowa wynosi 5 mg. Stosowanie dawki 40 mg jest przeciwwskazane u tych pacjentów.

Polimorfizm genetyczny

Znane są konkretne typy polimorfizmu genetycznego, które mogą prowadzić do zwiększonej ekspozycji na rozuwastatynę. U pacjentów, u których występuje tego typu polimorfizm zalecane jest stosowanie mniejszej dawki dobowej rozuwastatyny.

Dawkowanie u pacjentów z czynnikami predysponującymi do miopatii

Zalecana dawka początkowa u pacjentów z czynnikami predysponującymi do miopatii wynosi 5 mg (patrz punkt 4.4). Stosowanie dawki 40 mg jest przeciwwskazane u niektórych pacjentów z tej grupy (patrz punkt 4.3).

Terapia współistniejąca

Rozuwastatyna jest substratem dla różnych białek transportujących (np. OATP1B1 oraz BCRP). Ryzyko miopatii (w tym rabdomiolizy) jest zwiększone, gdy rozuwastatyna jest podawana równocześnie z pewnymi produktami leczniczymi, które mogą zwiększać stężenie rozuwastatyny w osoczu z powodu interakcji z tymi białkami transportującymi (np. z cyklosporyną oraz niektórymi inhibitorami proteaz, w tym rytonawiru w połączeniu z atazanawirem, lopinawirem i (lub) typranawirem; patrz punkty 4.4 i 4.5). Gdy jest to możliwe, należy rozważyć zastosowanie leków alternatywnych, a jeżeli konieczne, rozważyć czasowe zaprzestanie leczenia rozuwastatyną. W sytuacjach, gdy stosowanie tych produktów leczniczych równocześnie z rozuwastatyną jest niemożliwe do uniknięcia, należy uważnie rozważyć korzyści i zagrożenia wynikające z leczenia skojarzonego oraz rozważyć zmianę dawkowania rozuwastatyny (patrz punkt 4.5).

4.3 Przeciwwskazania

Rozuwastatyna jest przeciwwskazana:

•    u pacjentów z nadwrażliwością na rozuwastatynę lub jakąkolwiek z substancji pomocniczych.

•    u pacjentów z czynną chorobą wątroby, w tym z niewyjaśnioną, trwale zwiększoną aktywnością aminotransferaz w surowicy i ponad 3-krotnym zwiększeniem aktywności którejkolwiek z nich powyżej górnej granicy normy (GGN),

•    u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min),

•    u pacjentów z miopatią,

•    u pacjentów jednocześnie leczonych cyklosporyną,

•    u pacjentek w ciąży, w okresie karmienia piersią i u pacjentek w wieku rozrodczym nie stosujących skutecznych metod zapobiegania ciąży.

Stosowanie produktu leczniczego w dawce 40 mg jest przeciwwskazane u pacjentów z czynnikami predysponującymi do występowania miopatii lub rabdomiolizy. Należą do nich:

•    umiarkowane zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny <60 ml/min),

•    niedoczynność tarczycy,

•    genetycznie uwarunkowane choroby mięśni u pacjenta lub członków jego rodziny,

•    wystąpienie objawów uszkodzenia mięśni po zastosowaniu innego inhibitora reduktazy HMG-CoA lub leku z grupy fibratów,

•    nadużywanie alkoholu,

•    sytuacje, w których może dojść do zwiększenia stężenia substancji czynnej w osoczu,

•    pochodzenie z Azji,

•    jednoczesne stosowanie leków z grupy fibratów.

(patrz punkty 4.4, 4.5 i 5.2)

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Działanie na nerki

U pacjentów leczonych dużymi dawkami rozuwastatyny, zwłaszcza dawką 40 mg, stwierdzano sporadyczne lub przemijające występowanie proteinurii, głównie pochodzenia kanalikowego, wykrywanej testem paskowym. Nie stwierdzono, aby występowanie proteinurii poprzedzało wystąpienie ostrej lub postępującej choroby nerek (patrz punkt 4.8). Po wprowadzeniu produktu na rynek obserwowano częstsze występowanie poważnych zaburzeń czynności nerek w przypadku stosowania dawki 40 mg. U pacjentów leczonych dawką 40 mg należy rozważyć kontrolę czynności nerek podczas rutynowej kontroli.

Działanie na mięśnie szkieletowe

U pacjentów leczonych wszystkimi dawkami rozuwastatyny, zwłaszcza dawkami powyżej 20 mg, stwierdzano występowanie działania na mięśnie szkieletowe, np. bólów mięśni, miopatii oraz rzadko rabdomiolizy. W bardzo rzadkich przypadkach obserwowano występowanie rabdomiolizy podczas stosowania inhibitorów reduktazy HMG-CoA w skojarzeniu z ezetymibem. Z uwagi na możliwość wystąpienia interakcji farmakodynamicznych (patrz punkt 4.5), należy zachować ostrożność podczas stosowania tej kombinacji leków. Podobnie jak w przypadku innych inhibitorów reduktazy HMG-CoA, po wprowadzeniu produktu na rynek obserwowano częstsze występowanie rabdomiolizy związanej z przyjmowaniem rozuwastatyny podczas stosowania dawki 40 mg.

Pomiar aktywności kinazy kreatynowej

Nie należy badać aktywności kinazy kreatynowej (CK) po wytężonym wysiłku fizycznym lub kiedy występują inne możliwe przyczyny zwiększenia aktywności CK, co może prowadzić do nieprawidłowej interpretacji wyniku badania. Jeśli przed rozpoczęciem leczenia aktywność kinazy kreatynowej była znacznie zwiększona (>5xGGN), należy po 5-7 dniach wykonać badanie kontrolne. Nie należy rozpoczynać leczenia, jeśli w powtórzonym badaniu CK>5xGGN.

Przed rozpoczęciem leczenia

Rozuwastatynę, tak jak inne inhibitory reduktazy HMG-CoA, należy stosować ostrożnie u pacjentów z czynnikami predysponującymi do wystąpienia miopatii i (lub) rabdomiolizy. Do czynników tych zalicza się:

•    zaburzenia czynności nerek,

•    niedoczynność tarczycy,

•    genetycznie uwarunkowane choroby mięśni u pacjenta lub członków jego rodziny,

•    wystąpienie objawów uszkodzenia mięśni po zastosowaniu innego inhibitora reduktazy HMG-CoA lub leków z grupy fibratów,

•    nadużywanie alkoholu,

•    wiek >70 lat,

•    sytuacje w których może dojść do zwiększenia stężenia preparatu we krwi (patrz punkt 5.2)

•    jednoczesne stosowanie leków z grupy fibratów.

U tej grupy pacjentów należy rozważyć ryzyko i możliwe korzyści leczenia, a w trakcie leczenia zaleca się obserwację pacjenta. Jeśli u pacjenta w badaniu wykonanym przed leczeniem stwierdza się znacznie zwiększoną aktywność kinazy kreatynowej (>5xGGN), nie należy rozpoczynać terapii.

W trakcie leczenia

Należy poinformować pacjenta, aby niezwłocznie powiadomił lekarza, jeśli wystąpią niewyjaśnione bóle mięśni, osłabienie siły mięśniowej lub skurcze mięśni, szczególnie, jeśli towarzyszy im złe samopoczucie lub gorączka. U tych pacjentów należy wykonać badanie aktywności kinazy kreatynowej. Jeśli aktywność kinazy kreatynowej jest znacząco zwiększona (>5xGGN) lub jeśli objawy ze strony mięśni są nasilone i powodują dolegliwości podczas codziennych czynności (nawet wtedy, gdy CK<5xGGN), należy przerwać leczenie. Po ustąpieniu objawów klinicznych i zmniejszeniu aktywności kinazy kreatynowej do wartości prawidłowych można rozważyć ponowne zastosowanie produktu leczniczego Rosuvastatin Teva lub innego inhibitora reduktazy HMG-CoA w najmniejszej dawce, przy jednocześnie prowadzonej obserwacji pacjenta. Jeśli u pacjenta nie występują objawy kliniczne, nie jest konieczna rutynowa kontrola aktywności kinazy kreatynowej.

Odnotowano bardzo rzadkie przypadki martwiczej miopatii o podłożu immunologicznym (IMNM -immunozależna miopatia martwicza) występujące podczas przyjmowania lub po zakończeniu przyjmowania statyn, w tym rozuwastatyny. Klinicznie IMNM charakteryzuje się osłabieniem mięśni proksymalnych i zwiększeniem aktywności kinazy kreatynowej w surowicy, które utrzymują się pomimo zaprzestania leczenia statynami. Dodatkowo może być konieczne wykonanie badań neuromięśniowych i serologicznych. Leczenie środkami immunosupresyjnymi może być wymagane.

Dane z badań klinicznych u małej grupy pacjentów nie zawierają dowodów zwiększonego działania rozuwastatyny na mięśnie szkieletowe jeśli była ona stosowana z innymi lekami. Jednakże u pacjentów leczonych jednocześnie innymi inhibitorami reduktazy HMG-CoA, pochodnymi kwasu fibrynowego, w tym gemfibrozylem, cyklosporyną, kwasem nikotynowym, lekami przeciwgrzybiczymi z grupy azoli, inhibitorami proteazy oraz antybiotykami makrolidowymi stwierdzano zwiększenie częstości występowania zapalenia mięśni i miopatii. Gemfibrozyl stosowany jednocześnie z niektórymi inhibitorami reduktazy HMG-CoA zwiększa ryzyko wystąpienia miopatii. Dlatego nie zaleca się jednoczesnego stosowania gemfibrozylu i rozuwastatyny. Należy dokładnie rozważyć korzyści wynikające ze zmiany stężenia lipidów i ryzyko związane z jednoczesnym stosowaniem leków z grupy fibratów lub niacyny i rozuwastatyny. Jednoczesne stosowanie rozuwastatyny w dawce 40 mg oraz leków z grupy fibratów jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.5 i 4.8).

Nie należy stosować rozuwastatyny, jeśli u pacjenta występują objawy mogące świadczyć o ostrej, ciężkiej miopatii, lub w sytuacji usposabiającej do wystąpienia wtórnej niewydolności nerek na skutek rabdomiolizy (np. sepsa, niedociśnienie, rozległy zabieg chirurgiczny, uraz, ciężkie zaburzenia metaboliczne, wewnątrzwydzielnicze i elektrolitowe lub niekontrolowane drgawki).

Działanie na czynność wątroby

Rozuwastatyna, tak jak inne inhibitory reduktazy HMG-CoA, powinna być stosowana ostrożnie u pacjentów nadużywających alkoholu i (lub) mających w wywiadzie chorobę wątroby.

Zaleca się wykonanie badań czynności wątroby przed rozpoczęciem leczenia i 3 miesiące po jego rozpoczęciu. Należy przerwać leczenie lub zmniejszyć dawkę rozuwastatyny jeśli aktywność aminotransferaz jest 3-krotnie większa niż górna granica normy. Ilość poważnych incydentów wątrobowych (głównie podwyższonego poziomu aminotransferaz) zgłaszanych po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu jest większa po dawce 40 mg.

U pacjentów z wtórną hipercholesterolemią spowodowaną niedoczynnością tarczycy lub zespołem nerczycowym przed rozpoczęciem leczenia rozuwastatyną należy zastosować odpowiednie leczenie choroby podstawowej.

Rasa

W badaniach farmakokinetyki wykazano zwiększoną ekspozycję na lek u pacjentów z Azji w porównaniu z rasą kaukaską (patrz punkt 4.2 i 5.2).

Inhibitory proteazy

Zwiększona ekspozycja ogólnoustrojowa na rozuwastatynę była obserwowana u pacjentów przyjmujących rozuwastatynę równolegle z różnymi inhibitorami proteaz w skojarzeniu z rytonawirem. Należy rozważyć zarówno korzyść wynikającą ze zmniejszenia stężeń lipidów wskutek stosowania rozuwastatyny u pacjentów z zakażeniem HIV przyjmujących inhibitory proteaz jak i możliwość zwiększenia stężenia rozuwastatyny w osoczu podczas rozpoczynania leczenia i zwiększania dawki rozuwastatyny u pacjentów leczonych inhibitorami proteaz. Jednoczesne stosowanie z inhibitorami proteazy nie jest zalecane o ile dawkowanie rozuwastatyny nie zostanie dostosowane (patrz punkt 4.2 i 4.5).

Śródmiąższowa choroba płuc

Zgłaszane były pojedyncze przypadki śródmiąższowej choroby płuc związanej ze stosowaniem niektórych statyn, zwłaszcza podczas długotrwałej terapii (patrz punkt 4.8). Objawy mogą obejmować duszność, bezproduktywny kaszel i pogorszenie ogólnego stanu zdrowia (zmęczenie, utratę masy ciała oraz gorączkę). Jeśli podejrzewa się, że u pacjenta rozwinęła się śródmiąższowa choroba płuc, należy przerwać leczenie statynami.

Cukrzyca

Niektóre dane wskazują, że wszystkie leki z grupy statyn zwiększają stężenie glukozy we krwi i u niektórych pacjentów z wysokim ryzykiem wystąpienia cukrzycy w przyszłości, mogą powodować hiperglikemię o nasileniu wymagającym odpowiedniej opieki diabetologicznej. Nad tym ryzykiem przeważa jednak korzyść w postaci zmniejszenia ryzyka rozwoju chorób naczyniowych, a zatem nie powinno się z tego powodu przerywać leczenia statynami. Pacjentów z grupy ryzyka (pacjentów, u których stężenie glukozy na czczo wynosi od 5,6 do 6,9 mmol/l, BMI > 30 kg/m2, ze zwiększonym stężeniem trójglicerydów, z nadciśnieniem tętniczym) należy poddać kontroli klinicznej i biochemicznej zgodnie z wytycznymi.

W przeprowadzonych badaniach JUPITER, całkowita częstość zgłaszanych przypadków występowania cukrzycy wyniosła 2,8% u pacjentów przyjmujących rozuwastatynę oraz 2,3% u pacjentów przyjmujących placebo, u większości pacjentów z cukrzycą stężenie glukozy na czczo wynosiło od 5,6 do 6,9 mmol/l.

Dzieci i młodzież

Badania, określające liniowy wzrost (wysokość), masę ciała, wskaźnik BMI (ang. body mass index) oraz drugorzędowe cechy dojrzewania płciowego określone w skali Tannera u dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 17 lat przyjmujących rozuwastatynę, ograniczają się do 1 roku . W badaniu po 52 tygodniu leczenia nie odnotowano wpływu na wzrost, masę ciała, wskaźnik BMI czy dojrzewanie płciowe (patrz punkt 5.1). Badania kliniczne u dzieci i młodzieży są ograniczone a wpływ długoterminowego stosowania rozuwastatyny (dłużej niż 1 rok) na dojrzewanie nie są znany. W badaniach klinicznych u dzieci i młodzieży otrzymujących rozuwastatynę przez 52 tygodnie, zaobserwowano większy wzrost aktywności kinazy keratynowej CK (> 10xULN) oraz bóle mięśni po ćwiczeniach lub wysiłku fizycznym niż odnotowano w badaniach klinicznych pacjentów dorosłych (patrz punkt 4.8).

Inne

Produkt leczniczy zawiera laktozę. Produktu nie należy stosować u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy - galaktozy. Substancje pomocnicze otoczki tabletek 5 mg zawierają żółcień pomarańczową FCF (E110) a tabletek 10 mg, 20 mg i 40 mg - azorubinę (E122). Te substancje pomocnicze, stosowane jako środki barwiące mogą wywołać reakcje alergiczne.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Wpływ jednocześnie stosowanych leków na rozuwastatynę Inhibitory białek transportujących.

Rozuwastatyna jest substratem dla niektórych białek transportujących, w tym dla wątrobowego transportera wychwytującego OATP1B1 oraz dla transportera wypływu BCRP. Równoległe podawanie rozuwastatyny z produktami leczniczymi, które są inhibitorami tych białek transportujących może skutkować zwiększeniem stężenia rozuwastatyny w osoczu oraz zwiększeniem ryzyka rozwoju miopatii (patrz punkty 4.2, 4.4 oraz 4.5 Tabela 1).

Cyklosporyna

Jednoczesne stosowanie rozuwastatyny i cyklosporyny powoduje około 7-krotne zwiększenie powierzchni pola pod krzywą (AUC) rozuwastatyny w porównaniu z powierzchnią pola stwierdzaną u zdrowych ochotników (patrz Tabela 1). Rozuwastatyna jest przeciwwskazana u pacjentów przyjmujących równocześnie cyklosporynę (patrz punkt 4.3).

Jednoczesne stosowanie nie wpływa na stężenie cyklosporyny.

Inhibitory _ proteaz.

Chociaż dokładny mechanizm interakcji nie jest znany, jednoczesne stosowanie rozuwastatyny i inhibitorów proteaz znacząco zwiększa ekspozycję na rozuwastatynę (patrz Tabela 1). Na przykład, w przeprowadzonym badaniu farmakokinetycznym jednoczesne zastosowanie u zdrowych ochotników rozuwastatyny w dawce 10 mg oraz produktu złożonego zawierającego dwa inhibitory proteaz (300 mg atazanawiru i 100 mg rytonawiru), powodowało odpowiednio około trzykrotne i siedmiokrotne zwiększenie AUC i Cmax dla rozuwastatyny. Równoczesne stosowanie rozuwastatyny oraz niektórych kombinacji inhibitorów proteaz można rozważyć po uważnym przeanalizowaniu zmian dawkowania rozuwastatyny z uwzględnieniem spodziewanego zwiększenia ekspozycji na rozuwastatynę (patrz punkty 4.2, 4.4 oraz 4.5 Tabela 1).

Gemfibrozyl i inne leki zmniejszające stężenie lipidów

Jednoczesne stosowanie rozuwastatyny i gemfibrozylu powoduje 2-krotne zwiększenie maksymalnego stężenia rozuwastatyny (Cmax) oraz powierzchni pola pod krzywą (AUC) (patrz punkt 4.4).

W przeprowadzonych specyficznych badaniach interakcji nie wykazano farmakokinetycznych interakcji z fenofibratem, jednakże można się spodziewać wystąpienia interakcji farmakodynamicznych. Jednoczesne stosowanie inhibitorów reduktazy HMG-CoA oraz gemfibrozylu, fenofibratu lub innych leków z grupy fibratów w dawce zmniejszającej stężenie lipidów (1 g na dobę lub większej) oraz niacyny (kwasu nikotynowego) zwiększa ryzyko wystąpienia miopatii, prawdopodobnie dlatego, że leki te same mogą powodować miopatię. Jednoczesne stosowanie leków z grupy fibratów i rozuwastatyny w dawce 40 mg jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3 i 4.4). U tych pacjentów należy rozpoczynać leczenie od dawki 5 mg.

Ezetymib

Jednoczesne stosowanie 10 mg rozuwastatyny i 10 mg ezetymibu powodowało 1,2-krotne zwiększenie AUC dla rozuwastatyny u pacjentów z hipercholesterolemią (patrz Tabela 1). Jednakże, nie można wykluczyć interakcji farmakodynamicznej pomiędzy rozuwastatyną a ezetymibem skutkującej wystąpieniem działań niepożądanych (patrz punkt 4.4).

Leki przeciw nadkwaśności

Jednoczesne stosowanie rozuwastatyny i zawiesin zmniejszających kwaśność soku żołądkowego zawierających wodorotlenek glinu i magnezu powodowało zmniejszenie stężenia rozuwastatyny w osoczu mniej więcej o 50%. Działanie to było mniejsze, gdy leki zobojętniające były zażywane 2 godziny po zastosowaniu rozuwastatyny. Nie badano, jakie znaczenie ma ta interakcja w praktyce klinicznej.

Erytromycyna

Jednoczesne stosowanie rozuwastatyny i erytromycyny powoduje w przypadku rozuwastatyny zmniejszenie powierzchni pola pod krzywą AUC(0-t) o 20% i stężenia maksymalnego (Cmax) o 30%. Ta interakcja może być spowodowana zwiększeniem motoryki przewodu pokarmowego po zastosowaniu erytromycyny.

Enzymy układu cytochromu P450.

Z badań in vivo oraz in vitro wynika, że rozuwastatyna nie ma działania hamującego lub pobudzającego izoenzymy układu cytochromu P450. Ponadto enzymy te mają słabe powinowactwo do rozuwastatyny. Z tego względu interakcje międzylekowe wynikające z metabolizmu przy udziale cytochromu P450 nie są spodziewane. Nie stwierdzono występowania klinicznie istotnych interakcji z flukonazolem (inhibitor CYP 2C9 i CYP 3A4) ani ketokonazolem (inhibitor CYP 2A6 i CYP 3A4).

Interakcje wymagające dostosowania dawki rozuwastatyny (patrz także Tabela 1): Gdy konieczne jest podawanie rozuwastatyny równolegle z innymi produktami leczniczymi, o których wiadomo, że zwiększają ekspozycję ustroju na rozuwastatynę, dawki rozuwastatyny powinny zostać dostosowane. Należy rozpocząć od dawki 5 mg rozuwastatyny raz na dobę, jeżeli spodziewane zwiększenie ekspozycji (AUC) jest około 2-krotne lub większe. Należy dostosować maksymalną dawkę dobową rozuwastatyny tak, aby spodziewana ekspozycja na rozuwastatynę nie przekroczyła ekspozycji przy stosowaniu dawki dobowej 40 mg rozuwastatyny przyjmowanej bez wchodzących w interakcje produktów leczniczych, na przykład dawka 20 mg rozuwastatyny z gemfibrozylem (zwiększenie 1,9-krotne) oraz dawka 10 mg rozuwastatyny przy jednoczesnym podawaniu atazanawiru/rytonawiru (zwiększenie 3,1 -krotne).

Tabela 1. Wpływ równolegle stosowanych produktów leczniczych na ekspozycję na rozuwastatynę (AUC; w kolejności malejącego stopnia zwiększenia ekspozycji) na podstawie danych z opublikowanych badań klinicznych

Schemat dawkowania leku wchodzącego w interakcję

Schemat dawkowania rozuwastatyny

Zmiana AUC dla rozuwastatyny*

Cyklosporyna 75 mg dwa razy/dobę do 200 mg dwa razy/dobę, przez 6 miesięcy

10 mg raz/dobę, przez 10 dni

7,1-krotne |

Atazanawir 300 mg / rytonawir 100 mg raz/dobę, przez 8 dni

10 mg, dawka pojedyncza

3,1- krotne |

Lopinawir 400 mg / rytonawir 100 mg dwa razy/dobę, przez 17 dni

20 mg raz/dobę, przez 7 dni

2,1- krotne |

Gemfibrozyl 600 mg dwa razy/dobę, przez 7 dni

80 mg, dawka pojedyncza

1,9- krotne |

Eltrombopag 75 mg raz/dobę, przez 10 dni

10 mg, dawka pojedyncza

1,6- krotne |

Darunawir 600 mg / rytonawir 100 mg dwa razy/dobę, przez 7 dni

10 mg raz/dobę, 7 dni

1,5- krotne |

Typranawir 500 mg / rytonawir 200 mg dwa razy/dobę, przez 11 dni

10 mg, dawka pojedyncza

1,4- krotne |

Dronedaron 400 mg dwa razy/dobę

Niedostępny

1,4- krotne |

Itrakonazol 200 mg raz/dobę, przez 5 dni

10 mg, dawka pojedyncza

1,4- krotne |**

Ezetymib 10 mg raz/dobę, przez 14 dni

10 mg, raz/dobę, przez 14 dni

1,2- krotne |**

Fosamprenawir 700 mg / rytonawir 100 mg dwa razy/dobę, przez 8 dni

10 mg, dawka pojedyncza

Aleglitazar 0,3 mg, przez 7 dni

40 mg, przez 7 dni

Sylimaryna 140 mg trzy razy/dobę, przez 5 dni

10 mg, dawka pojedyncza

Fenofibrat 67 mg trzy razy/dobę,

10 mg, przez 7 dni

przez 7 dni

Ryfampicyna 450 mg raz/dobę, przez 7 dni

20 mg, dawka pojedyncza

Ketokonazol 200 mg dwa razy/dobę, przez 7 dni

80 mg, dawka pojedyncza

Flukonazol 200 mg raz/dobę, przez 11 dni

80 mg, dawka pojedyncza

Erytromycyna 500 mg cztery razy/dobę, przez 7 dni

80 mg, dawka pojedyncza

28% |

Baicalin 50 mg trzy razy/dobę, przez 14 dni

20 mg, dawka pojedyncza

47% |

*Dane podane jako krotność zmiany przedstawiają prostą proporcję między ekspozycją na rozuwastatynę podczas równoczesnego stosowania z innymi lekami a ekspozycją podczas podawania samej tylko rozuwastatyny. Dane podane jako zmiana względna wyrażona w % przedstawiają procentową zmianę względem ekspozycji podczas stosowania samej tylko rozuwastatyny. Zwiększenie zostało oznaczone symbolem “f”, brak zmiany - symbolem ^”, a zmniejszenie -symbolem “j”.

**Przeprowadzono szereg badań interakcji dla różnych dawek rozuwastatyny, w tabeli ukazano najbardziej istotną proporcję.

Wpływ rozuwastatyny na równolegle stosowane leki Antagoniści witaminy K.

Tak jak w przypadku stosowania innych inhibitorów reduktazy HMG-CoA, rozpoczęcie leczenia lub zwiększenie dawki u pacjentów leczonych jednocześnie antagonistami witaminy K (np. warfaryną lub innymi lekami przeciwzakrzepowymi z grupy kumaryny) może powodować zwiększenie międzynarodowego wskaźnika normalizowanego (INR). Zmniejszenie dawki rozuwastatyny lub zaprzestanie jej podawania może powodować zmniejszenie INR. W takich przypadkach należy odpowiednio kontrolować INR.

Doustne środki antykoncepcyjne lub hormonalna terapia zastępcza (HTZ)

Jednoczesne stosowanie rozuwastatyny i doustnych środków antykoncepcyjnych powodowało zwiększenie powierzchni pola pod krzywą (AUC) etynyloestradiolu i norgestrelu odpowiednio o 26% i 34%. Należy to uwzględnić podczas ustalania dawki środka antykoncepcyjnego. Brak jest jakichkolwiek danych farmakokinetycznych dotyczących jednoczesnego stosowania rozuwastatyny i hormonalnej terapii zastępczej, dlatego nie można wykluczyć występowania podobnego działania, jak podczas jednoczesnego stosowania ze środkami antykoncepcyjnymi. Leki te były stosowane jednocześnie i dobrze tolerowane przez wiele pacjentek biorących udział w badaniach klinicznych.

Inne _produkty lecznicze

Na podstawie przeprowadzonych specyficznych badań nad interakcjami można przypuszczać, że nie występuje klinicznie istotna interakcja z digoksyną.

Dzieci i młodzież:

Badania interakcji zostały przeprowadzone tylko u pacjentów dorosłych. Zakres i stopień interakcji w populacji pediatrycznej nie są znane.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Stosowanie rozuwastatyny w ciąży i okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Pacjentki w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży.

Ze względu na to, że cholesterol oraz inne produkty jego przemiany są niezbędne do prawidłowego rozwoju płodu, potencjalne ryzyko stosowania inhibitorów reduktazy HMG-CoA przewyższa korzyści wynikające z leczenia kobiet w ciąży. Wyniki badań wykonanych na zwierzętach dostarczają ograniczonych dowodów toksycznego wpływu na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Jeśli podczas leczenia produktem leczniczym Rosuvastatin Teva pacjentka zajdzie w ciążę, należy niezwłocznie przerwać leczenie.

Rozuwastatyna jest wydzielana z mlekiem karmiących samic szczura. Nie ma danych dotyczących wydzielania z mlekiem kobiet karmiących (patrz punkt 4.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu rozuwastatyny na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Jednakże na podstawie właściwości farmakodynamicznych można sądzić, że produkt leczniczy Rosuvastatin Teva nie powinien wywierać takiego wpływu. Należy wziąć pod uwagę, że w czasie leczenia mogą rzadko wystąpić zawroty głowy, co może mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądanie związane ze stosowaniem rozuwastatyny są na ogół łagodne i przemijające. Mniej niż 4% pacjentów leczonych rozuwastatyną, biorących udział w kontrolowanych badaniach klinicznych, musiało zakończyć udział w badaniu ze względu na wystąpienie działań niepożądanych.

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

Poniższa tabela zawiera profil działań niepożądanych rozuwastatyny opracowany na podstawie danych uzyskanych w badaniach klinicznych oraz licznych danych otrzymanych po wprowadzeniu leku do obrotu. Wymienione działania niepożądane uporządkowano na podstawie częstości występowania oraz klasyfikacji układów i narządów.

Częstość działań niepożądanych określono następująco:

często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100); rzadko (>1/10000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10000); nieznana (częstość nie może być ustalona na podstawie dostępnych danych).

Tabela 1. Wykaz działań niepożądanych opracowany na podstawie danych uzyskanych w badaniach klinicznych oraz po wprowadzeniu leku do obrotu._

Klasyfikacja układów i narządów

Często

Niezbyt

często

Rzadko

Bardzo rzadko

Nie znana

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Trombocyto-

penia

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje nadwrażliwości ,w tym obrzęk naczyniorucho

wy

Zaburzenia

endokrynologiczne

Cukrzyca1

Zaburzenia

psychiczne

Depresja

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy

Zawroty

głowy

Polineuropatia Zanik pamięci

Neuropatia obwodowa Zaburzenia snu (w tym bezsenność i koszmary

Klasyfikacja układów i narządów

Często

Niezbyt

często

Rzadko

Bardzo rzadko

Nie znana

senne)

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Kaszel

Duszność

Zaburzenia żołądka i jelit

Zaparcie Nudności Ból brzucha

Zapalenie

trzustki

Biegunka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększone

stężenie

transaminaz

wątrobowych

Żółtaczka

Zapalenie

wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Świąd

Wysypka

Pokrzywka

Zespół

Stevensa-

Johnsona

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Mialgia

Miopatia (w tym zapalenie mięśni) Rabdomioliza

Artralgia

Immunozale

żna

miopatia

martwicza

Zaburzenia

czynności

ścięgien,

niekiedy z

powikłania

mi w

wyniku

zerwania

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Krwiomocz

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Astenia

Obrzęk

1 Częstość występowania będzie zależna od obecności lub braku czynników ryzyka (stężenie glukozy na czczo > 5,6 mmol/l, BMI >30 kg/m2, zwiększone stężenie trójglicerydów, nadciśnienie w wywiadzie)

Wydaje się, że tak jak w przypadku innych inhibitorów reduktazy HMG-CoA, częstość występowania działań niepożądanych zależy od dawki.

Działanie na nerki

U pacjentów leczonych rozuwastatyną obserwowano występowanie proteinurii, głównie pochodzenia kanalikowego, stwierdzanej testem paskowym. Podczas leczenia dawkami 10 lub 20 mg u mniej niż 1% pacjentów i u 3% pacjentów leczonych dawką 40 mg stwierdzano występowanie białka w moczu od „brak” lub „śladowe” do „++” lub więcej w teście paskowym. Po zastosowaniu dawki 20 mg stwierdzano występowanie białka w moczu od „brak” lub „śladowe” do „+” nieznacznie częściej. W większości przypadków proteinuria zmniejsza się lub przemija podczas leczenia. Przegląd danych z badań klinicznych oraz dotychczasowe dane po wprowadzeniu do obrotu nie wskazują, aby proteinuria miała związek z wystąpieniem ostrej lub postępującej choroby nerek.

Zaobserwowano występowanie hematurii u pacjentów leczonych rozuwastatyną, natomiast badania kliniczne wykazały, że częstość jej występowania jest mała.

Działanie na mięśnie szkieletowe

U pacjentów leczonych rozuwastatyną, szczególnie w dawkach większych niż 20 mg, stwierdzano występowanie działania na mięśnie szkieletowe, np. bólów mięśni, miopatii (w tym zapalenia mięśni) oraz rzadko rabdomiolizy z lub bez niewydolności nerek.

U pacjentów leczonych rozuwastatyną stwierdzano zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej zależne od dawki; w większości przypadków było ono łagodne, bezobjawowe i przemijające. W razie zwiększenia aktywności kinazy kreatynowej (>5xGGN) należy przerwać leczenie (patrz punkt 4.4).

Działanie na wątrobę

U niewielkiej liczby pacjentów leczonych rozuwastatyną obserwowano, podobnie jak po zastosowaniu innych inhibitorów reduktazy HMG-CoA, zwiększenie aktywności aminotransferaz zależne od dawki; w większości przypadków było ono łagodne, bezobjawowe i przemijające.

Wprzypadku stosowania niektórych statyn odnotowano następujące działania niepożądane:

-    Zaburzenia seksualne

-    Wyjątkowe przypadki występowania śródmiąższowej choroby płuc, szczególnie podczas długotrwałego leczenia (patrz punkt 4.4)

-    Odnotowane przypadki występowania rabdomiolizy, ciężkich zaburzeń czynności nerek i ciężkich zaburzeń czynności wątroby (głównie zwiększonego stężenia aminotransferaz wątrobowych) są częstsze po zastosowaniu dawki 40 mg.

Dzieci i młodzież

W 52-tygodniowym badaniu klinicznym u dzieci i młodzieży zaobserwowano, większy niż u dorosłych, wzrost aktywności kinazy kreatynowej CK (> 10xULN) oraz bóle mięśni po ćwiczeniach lub zwiększonej aktywności fizycznej (patrz punkt 4.4). Pod innymi względami, profil bezpieczeństwa rozuwastatyny był podobny u dzieci i młodzieży jak u dorosłych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Nie ma specyficznego leczenia w przypadku przedawkowania leku. Jeżeli to nastąpi, należy zastosować leczenie objawowe i wspomagające, w razie potrzeby zastosować pomocnicze zabiegi pierwszej pomocy. Konieczne jest monitorowanie czynności wątroby oraz aktywności CK. Hemodializa nie jest w tym przypadku skutecznym sposobem leczenia.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitory reduktazy HMG-CoA kod ATC: C10A A07 Mechanizm działania

Rozuwastatyna jest wybiórczym i kompetycyjnym inhibitorem reduktazy HMG-CoA, enzymu ograniczającego szybkość przemiany 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-koenzymu A do mewalonianu, prekursora cholesterolu. Rozuwastatyna działa przede wszystkim w wątrobie, narządzie docelowym dla leków zmniejszających stężenie cholesterolu.

Rozuwastatyna zwiększa ilość receptorów dla LDL na powierzchni komórek wątroby, co ułatwia wychwytywanie i katabolizm LDL, hamuje wytwarzanie VLDL w wątrobie, co prowadzi do zmniejszenia całkowitej ilości LDL i VLDL.

Działanie farmakodynamiczne

Rozuwastatyna zmniejsza stężenie frakcji LDL-cholesterolu, cholesterolu całkowitego i triglicerydów oraz zwiększa stężenie frakcji HDL-cholesterolu. Rozuwastatyna powoduje także zmniejszenie stężenia lipoproteiny ApoB, frakcji nonHDL-C, VLDL-C, VLDL-TG i zwiększa stężenie lipoproteiny ApoA-I (patrz tabela 1). Rozuwastatyna zmniejsza również współczynniki LDL-C/HDL-C, całkowitego C/HDL-C, nonHDL-C/HDL-C oraz ApoB/ApoA-I.

Tabela 1 - Reakcja na zastosowaną dawkę leku u pacjentów z pierwotną hipercholesterolemią (typu IIa i IIb) (uśredniona zmiana w procentach w odniesieniu do wartości początkowych):

Dawka

N

LDL-C

Całkowity

HDL-C

TG

nonHDL-C

ApoB

ApoA-I

Placebo

13

-7

-5

3

-3

-7

-3

0

5

17

-45

-33

13

-35

-44

-38

4

10

17

-52

-36

14

-10

-48

-42

4

20

17

-55

-40

8

-23

-51

-46

5

40

18

-63

-46

10

-28

-60

-54

0

Działanie lecznicze jest osiągane w ciągu tygodnia od rozpoczęcia leczenia, a 90% pełnej odpowiedzi występuje w ciągu 2 tygodni. Pełna odpowiedź na leczenie występuje zazwyczaj w ciągu 4 tygodni i utrzymuje się po tym czasie.

Skuteczność kliniczna

Rozuwastatyna jest skuteczna u dorosłych pacjentów z hipercholesterolemią występującą z hipertriglicerydemią lub bez niej, niezależnie od rasy, płci, wieku, występowania chorób dodatkowych, takich jak cukrzyca, rodzinna hipercholesterolemia.

Dane z badań klinicznych fazy III zawierają dowody skuteczności rozuwastatyny w leczeniu większości pacjentów z hipercholesterolemią typu IIa i IIb (średnie podstawowe stężenie LDL-C około 4,8 mmol/l) zgodnie z zaleceniami Europejskiego Towarzystwa Arteriosklerozy (EAS, z 1998 roku); około 80% pacjentów leczonych dawką 10 mg osiągnęło zalecany w wytycznych EAS cel terapii dla stężenia LDL-C (<3 mmol/l).

W dużym badaniu klinicznym, obejmującym 435 pacjentów z rodzinną heterozygotyczną hipercholesterolemią, podawano od 20 do 80 mg rozuwastatyny, zwiększając dawkę w sposób wymuszony. Stosowanie każdej dawki powodowało korzystne działanie na stężenie lipidów oraz osiągnięcie przez pacjenta celu terapii. Po zwiększeniu dawki dobowej do 40 mg (w ciągu 12 tygodni leczenia) stwierdzono zmniejszenie stężenia LDL-C o 53%. Cel terapii zgodny z zaleceniami EAS dla stężenia LDL-C (<3 mmol/l) osiągnęło 33% pacjentów.

W otwartym badaniu z zastosowaniem wymuszonego zwiększania dawki oceniano reakcję 42 pacjentów z rodzinną homozygotyczną hipercholesterolemią na leczenie rozuwastatyną w dawce od 20 do 40 mg. W ogólnej populacji stężenie LDL-C zmniejszyło się średnio o 22%.

Z badań klinicznych z udziałem ograniczonej liczby pacjentów wynika, że podawanie rozuwastatyny jednocześnie z fenofibratem zwiększa skuteczność zmniejszania stężenia triglicerydów oraz że stosowanie jednocześnie z niacyną zwiększa stężenie HDL-C (patrz punkt 4.4).

W wieloośrodkowym, podwójnie zaślepionym badaniu klinicznym kontrolowanym placebo (METEOR), 984 pacjentów w wieku od 45 do 70 lat z małym ryzykiem choroby wieńcowej serca (zdefiniowanych jako wskaźnik ryzyka Framingham <10% w ciągu 10 lat), ze średnią wartością LDL-C 4,0 mmol/l (154,5 mg/dl), lecz z podkliniczną miażdżycą tętnic (zdiagnozowanej za pomocą badania grubości kompleksu błony środkowej i wewnętrznej ściany tętnicy szyjnej, ang. Carotid InfimaMedia Thickness - CIMT) zostało losowo przydzielonych do grupy otrzymującej przez 2 lata rozuwastatynę w dawce 40 mg raz na dobę lub placebo. Rozuwastatyna znacząco spowolniła współczynnik progresji maksymalnego CIMT dla 12 miejsc w tętnicy szyjnej w porównaniu do placebo o -0,0145 mm/rok [95% przedział ufności - 0,0196, -0,0093; p<0,0001]. Zmiana w stosunku do wartości początkowych wynosiła -0,0014 mm/rok (-0,12%/rok [statystycznie nieistotne]) dla rozuwastatyny, w porównaniu do progresji o +0,0131 mm/rok (1,12%/rok [p<0,0001]) dla placebo.

Jak do tej pory nie zademonstrowano bezpośredniego związku pomiędzy zmniejszeniem wartości CIMT a zmniejszeniem ryzyka wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych. Populacja biorąca udział w badaniu METEOR należy do grupy małego ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej serca i nie reprezentuje docelowej populacji dla rozuwastatyny stosowanej w dawce 40 mg. Dawka 40 mg powinna być przepisywana jedynie pacjentom z ciężką hipercholesterolemią i dużym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych (patrz punkt 4.2).

W badaniu Justification for the Use of Statins in Primary Prevention: An Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin (JUPITER) (Uzasadnienie zastosowania statyn w pierwszorzędowej prewencji: badanie interwencyjne oceniające działanie rozuwastatyny.) oceniano wpływ rozuwastatyny na częstość występowania poważnych incydentów miażdżycopochodnych u 17802 mężczyzn (50 lat) i kobiet (60 lat).

Uczestników badania przydzielono losowo do grup przyjmujących placebo (n=8901) lub rozuwastatynę w dawce 20 mg raz na dobę (n=8901) i poddano obserwacji w okresie średnio 2 lat.

Stężenie cholesterolu LDL w grupie pacjentów przyjmujących rozuwastatynę było zmniejszone o 45% (p<0,001) w porównaniu z grupą placebo.

W przypadku analizy post hoc podgrupy wysokiego ryzyka, obejmującej pacjentów z początkową punktacją >20% w skali ryzyka Framingham (1558 pacjentów), stwierdzono znaczące zmniejszenie dotyczące występowania kombinacji punktów końcowych (zgon w wyniku incydentu sercowo-naczyniowego, udar mózgu i zawał serca) (p=0,028) u pacjentów przyjmujących rozuwastatynę, w porównaniu z grupą placebo. Bezwzględne zmniejszenie ryzyka wyrażonego w postaci odsetka zdarzeń na 1000 pacjento-lat wynosiło 8,8. Całkowita śmiertelność w grupie wysokiego ryzyka pozostawała niezmieniona (p=0,193). W przypadku analizy post hoc podgrupy wysokiego ryzyka (łącznie 9302 pacjentów) z początkową wartością ryzyka SCORE wynoszącą 5% (z ekstrapolacją umożliwiającą włączenie pacjentów w wieku >65 lat), stwierdzono znaczące zmniejszenie występowania kombinacji punktów końcowych (zgon w wyniku incydentu sercowo-naczyniowego, udar mózgu i zawał serca) (p=0,0003) w grupie przyjmującej rozuwastatynę, w porównaniu z grupą placebo. Bezwzględne zmniejszenie ryzyka wyrażonego w postaci odsetka zdarzeń na 1000 pacjento-lat wynosiło 5,1. Całkowita śmiertelność w grupie wysokiego ryzyka pozostawała niezmieniona (p=0,076).

W badaniu JUPITER, 6,6% pacjentów przyjmujących rozuwastatynę oraz 6,2% z grupy placebo przerwało stosowanie leków ze względu na działania niepożądane. Najczęstszym działaniami niepożądanymi prowadzącym do przerwania leczenia były: mialgia (0.3% rozuwastatyna, 0.2% placebo), ból brzucha (0.03% rozuwastatyna, 0.02% placebo) i wysypka (0.02% rozuwastatyna, 0.03% placebo). Najczęstszymi działaniami niepożądanymi występującymi z większą lub równą częstością w porównaniu z placebo były: zakażenie układu moczowego (8.7% rozuwastatyna, 8.6% placebo), zapalenie nosogardzieli (7.6% rozuwastatyna, 7.2% placebo), ból pleców (7.6% rozuwastatyna, 6.9% placebo) oraz mialgia (7.6% rozuwastatyna, 6.6% placebo).

Populacja pediatryczna

W randomizowanym, wieloośrodkowym badaniu z zastosowaniem placebo i podwójnie ślepej próby, trwającym 12 tygodni (n=176, 97 chłopców i 79 dziewcząt), po którym następowała 40-tygodniowa (n=173, 96 chłopców i 77 dziewcząt) faza otwarta, podczas której dostosowywano dawkę, pacjenci w wieku 10-17 lat (fazy II-V w skali Tannera, dziewczęta, przynajmniej rok po pierwszej miesiączce) z heterozygotyczną rodzinną hipercholesterolemią otrzymywali rozuwastatynę w dawce 5, 10 lub 20 mg na dobę lub placebo przez 12 tygodni, a następnie wszyscy uczestnicy badania przyjmowali rozuwastatynę codziennie przez 40 tygodni. W momencie rozpoczęcia badania, ok. 30% pacjentów było w wieku 10-13 lat, a ok. 17%, 18%, 40%, i 25% było odpowiednio w II, III, IV i V fazie dojrzałości w skali Tannera.

Stężenie LDL-C uległo zmniejszeniu o 38,3%, 44,6% i 50,0% po zastosowaniu rozuwastatyny w dawce odpowiednio 5, 10 i 20 mg, w porównaniu z 0,7% w grupie placebo.

W momencie zakończenia 40-tygodniowej fazy otwartej, podczas której dostosowywano dawkę do uzyskania pożądanego efektu, przy dawce maksymalnej 20 mg raz na dobę, u 70 spośród 173 pacjentów (40,5%) uzyskano docelowe stężenie LDL-C mniejsze niż 2,8 mmol/l.

Po 52 tygodniach leczenia nie stwierdzono wpływu na wzrost, wagę, BMI lub dojrzewanie płciowe (patrz punkt 4.4). Doświadczenie kliniczne u dzieci i młodzieży jest ograniczone, a długotrwały wpływ rozuwastatyny (> 1 roku) na dojrzewanie nie jest znany. Badanie to (n=176) nie służyło do porównania rzadkich działań niepożądanych produktu leczniczego.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu doustnym rozuwastatyna osiąga maksymalne stężenie w osoczu po około 5 godzinach. Bezwzględna biodostępność wynosi około 20%.

Dystrybucja

Rozuwastatyna jest w znacznym stopniu wychwytywana przez wątrobę, główne miejsce tworzenia cholesterolu i usuwania LDL-C. Objętość dystrybucji rozuwastatyny wynosi około 134 l. Rozuwastatyna wiąże się z białkami osocza, głównie z albuminami, w około 90%.

Metabolizm

Rozuwastatyna jest metabolizowana w niewielkim stopniu (około 10%). W badaniach metabolizmu wykonanych in vitro z użyciem ludzkich hepatocytów wykazano, że rozuwastatyna ma małe powinowactwo do enzymów układu cytochromu P450. Głównym izoenzymem biorącym udział w metabolizmie rozuwastatyny jest CYP2C9, w mniejszym stopniu, izoenzymy 2C19, 3A4 i 2D6. Głównymi wykrytymi metabolitami są N-demetylowane i laktonowe pochodne. Metabolit N-demetylowany jest około 50% mniej aktywny niż rozuwastatyna, a metabolit w postaci laktonu uważa się za nieaktywny klinicznie. Rozuwastatyna hamuje ponad 90% aktywności reduktazy HGM-CoA.

Eliminacja

Około 90% rozuwastatyny jest wydalane w postaci niezmienionej z kałem (zarówno dawka wchłonięta, jak i niewchłonięta), natomiast pozostała część jest wydalana z moczem. Około 5% jest wydalane z moczem w postaci niezmienionej. Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi około 19 godzin. Okres półtrwania w fazie eliminacji nie zwiększa się, gdy podaje się większe dawki. Średni klirens osoczowy wynosi około 50 l/h (współczynnik odchylenia 21,7%). Tak jak w przypadku innych inhibitorów reduktazy HMG-CoA, wychwytywanie rozuwastatyny przez komórki wątroby odbywa się przez OATP-C - związek transportowy w błonie komórki wątroby. Jest to ważny związek w procesie eliminacji rozuwastatyny w wątrobie.

Liniowość

Ekspozycja ustrojowa na rozuwastatynę zwiększa się proporcjonalnie do dawki. Parametry farmakokinetyczne nie zmieniają się po wielokrotnym podaniu w ciągu doby.

Specjalne grupy pacjentów

Wiek i płeć

Nie stwierdzono klinicznie istotnej zależności właściwości farmakokinetycznych rozuwastatyny od wieku i płci.

Rasa

U pacjentów pochodzących z Azji (Japończyków, Chińczyków, Filipińczyków, Wietnamczyków i Koreańczyków) stwierdzono około 2-krotne zwiększenie wartości mediany powierzchni pola pod krzywą (AUC) i stężenia maksymalnego (Cmax) w porównaniu z rasą kaukaską; u pacjentów pochodzenia azjatycko-indyjskiego występowało około 1,3-krotne zwiększenie wartości mediany AUC i Cmax. Badania farmakokinetyczne u populacji kaukaskiej i czarnej nie wykazały różnic istotnych klinicznie.

Niewydolność nerek

W badaniu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek o różnym nasileniu stwierdzono, że łagodne i umiarkowane zaburzenia czynności nerek nie wpływają na stężenie rozuwastatyny lub N-demetylowanego metabolitu w osoczu. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (CrCl < 30 ml/min) stwierdzono 3-krotne zwiększenie stężenia preparatu i 9-krotne zwiększenie stężenia N-demetylowanego metabolitu w porównaniu z wartościami u zdrowych ochotników. U pacjentów dializowanych stężenie rozuwastatyny w stanie stacjonarnym było o około 50% większe niż u zdrowych ochotników.

Niewydolność wątroby

W badaniu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby o różnym nasileniu nie stwierdzono zwiększonej ekspozycji na rozuwastatynę u pacjentów z grupy z 7 punktami lub mniejszą liczbą punktów w skali Child-Pugh. Jednakże u dwóch pacjentów z grupy 8 i 9 punktów w skali Child-Pugh stwierdzono co najmniej 2-krotne zwiększenie ekspozycji w porównaniu z pacjentami z grup mających mniejszą liczbę punktów w skali Child-Pugh. Nie ma danych dotyczących pacjentów z grupy powyżej 9 punktów w skali Child-Pugh.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne, uwzględniające wyniki konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, możliwego działania rakotwórczego, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka. W badaniach prenatalnych i postnatalnych wykonanych na szczurach obserwowano działanie uszkadzające płód polegające na zmniejszeniu wielkości, masy i przeżycia nowonarodzonych szczurów. Działanie to było obserwowane po podaniu dawek toksycznych dla matki, kiedy ekspozycja ustrojowa była kilkakrotnie większa niż po podaniu dawki leczniczej.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki Celuloza mikrokrystaliczna Krospowidon (Typ A)

Laktoza bezwodna Powidon K-30 Sodu stearylofumaran

Rosuvastatin Teva, 5 mg, tabletki powlekane

Otoczka tabletki

Opadry II 85F23426 Orange:

Alkohol poliwinylowy (częściowo zhydrolizowany)

Tytanu dwutlenek (E171)

Makrogol 3350 Talk

Żelaza tlenek żółty (E172)

Żelaza tlenek czarny (E172)

Żółcień pomarańczowa (E110)

Rosuvastatin Teva, 10 mg, 20 mg, 40 mg, tabletki powlekane

Otoczka tabletki

Opadry II 85F24155 Pink:

Alkohol poliwinylowy (częściowo zhydrolizowany)

Tytanu dwutlenek (E171)

Makrogol 3350 Talk

Żelaza tlenek żółty (E172)

Żelaza tlenek czerwony (E172)

Azorubina (E122), lak Indygotyna (E132), lak

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Rosuvastatin Teva 5 mg, tabletki powlekane Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Rosuvastatin Teva 10 mg, 20 mg oraz 40 mg, tabletki powlekane Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Przechowywać blister w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed wilgocią i światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PVC/PVAC/Aluminium-OPA/Aluminium/PVC w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań: 14, 14x1, 15, 15x1, 20, 20x1, 28, 28x1, 30, 30x1, 56, 56x1, 60, 60x1, 90, 90x1, 98, 98x1, 100 lub 100x1tabletek powlekanych.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa Polska

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

16731, 16732, 16733, 16734

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2010-04-28

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

18

Rosuvastatin Teva