Imeds.pl

Rosuvastatin Teva 40 Mg

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Rosuvastatin Teva, 5 mg, tabletki powlekane Rosuvastatin Teva, 10 mg, tabletki powlekane Rosuvastatin Teva, 20 mg, tabletki powlekane Rosuvastatin Teva, 40 mg, tabletki powlekane

Rosuvastatinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Rosuvastatin T eva i w j akim celu się go stosuj e.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rosuvastatin Teva.

3.    Jak stosować lek Rosuvastatin Teva.

4.    Możliwe działania niepożądane.

5.    Jak przechowywać lek Rosuvastatin Teva.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje.

1. CO TO JEST LEK ROSUVASTATIN TEVA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Rosuvastatin Teva należy do grupy leków zwanych statynami.

Lek Rosuvastatin Teva został przepisany pacjentowi, ponieważ:

• U pacjenta występuje duże stężenie cholesterolu. Oznacza to, że pacjent jest w grupie ryzyka zawału serca lub udaru mózgu.

Przyjmowanie statyny zostało zalecone przez lekarza, ponieważ zmiana diety oraz wykonywanie większej liczby ćwiczeń okazały się być niewystarczające do skorygowania stężenia cholesterolu u pacjenta. Pacjent powinien kontynuować dietę obniżającą cholesterol oraz wykonywać ćwiczenia w okresie przyjmowania rozuwastatyny.

Lub

• U pacjenta występują inne czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia zawału serca, udaru mózgu lub podobnych zaburzeń czynności serca.

Zawał serca, udar mózgu i inne zaburzenia mogą być wywołane chorobą zwaną miażdżycą naczyń krwionośnych. Przyczyną miażdżycy naczyń krwionośnych jest gromadzenie się złogów substancji tłuszczowych w tętnicach.

Dlaczego ważne jest stale stosowanie leku Rosuvastatin Teva?

Lek Rosuvastatin Teva stosowany jest w celu skorygowania we krwi stężenia tłuszczów, z których najczęściej występującym jest cholesterol.

Istnieją różne rodzaje cholesterolu występujące we krwi: „zły” cholestrol (LDL-C) i „dobry” cholesterol (HDL-C).

•    Rosuvastatin Teva może zmniejszać stężenie “złego” cholesterolu i zwiększać stężenie “dobrego” cholesterolu.

•    Działanie leku Rosuvastatin Teva polega na hamowaniu produkcji „złego” cholesterolu

w organizmie. Rosuvastatin Teva poprawia także zdolność organizmu do usuwania „złego” cholesterolu z krwi.

U większości osób zwiększone stężenie cholesterolu nie zmienia samopoczucia, ponieważ nie powoduje żadnych objawów. Jednak, jeśli pacjent nie leczy się, dochodzi do odkładania złogów substancji tłuszczowych w ścianach naczyń krwionośnych, co powoduje ich zwężenie.

Czasami zwężone naczynia krwionośne mogą zostać zablokowane, czego skutkiem może być przerwanie dopływu krwi do serca lub mózgu, co w konsekwencji powoduje zawał serca lub udar mózgu. Zmniejszenie stężenia cholesterolu we krwi zmniejsza ryzyko zawału, udaru lub podobnych zaburzeń czynności serca.

Nawet, jeśli po zastosowaniu leku Rosuvastatin Teva stężenie cholesterolu będzie prawidłowe, należy nadal zażywać lek, ponieważ zapobiega to ponownemu zwiększeniu stężenia cholesterolu i odkładaniu substancji tłuszczowych.

Stosowanie leku należy przerwać jeżeli tak zaleci lekarz lub jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ROSUVASTATIN TEVA Kiedy NIE STOSOWAĆ leku Rosuvastatin Teva

•    Jeżeli pacjent ma uczulenie na rozuwastatynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (patrz punkt 6). Reakcja alergiczna może objawiać się wysypką, świądem, utrudnionym oddychaniem lub obrzękiem twarzy, warg, gardła lub języka.

•    Jeżeli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią. Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę w okresie przyjmowania leku Rosuvastatin Teva, należy natychmiast przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem. Pacjentki przyjmujące Rosuvastatin Teva powinny unikać ciąży, stosując odpowiednie metody zapobiegania ciąży.

•    Jeżeli u pacjenta stwierdzono chorobę wątroby.

•    Jeżeli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek.

•    Jeżeli u pacjenta występują nawracające lub niewyjaśnione bóle mięśni.

•    Jeżeli pacjent przyjmuje lek zawierający substancję zwaną cyklosporyną (stosowany np. po przeszczepach narządów).

Jeżeli którykolwiek z powyższych punktów dotyczy pacjenta, należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Ponadto, NIE NALEŻY stosować leku Rosuvastatin Teva w dawce 40 mg (największa dawka leku) w następujących przypadkach:

•    Jeżeli u pacjenta występuje umiarkowanie nasilona choroba nerek (w razie wątpliwości należy zapytać lekarza).

•    Jeżeli u pacjenta występują zaburzenia czynności gruczołu tarczowego.

•    Jeżeli u pacjenta występują nawracające lub niewyjaśnione choroby mięśni, bądź też w wywiadzie dotyczącym pacjenta lub jego rodziny odnotowano choroby mięśni związane ze stosowaniem innych leków zmniejszających stężenie cholesterolu.

•    Jeżeli pacjent regularnie nadużywa alkoholu.

•    Jeżeli pacjent jest pochodzenia azjatyckiego (japońskiego, chińskiego, filipińskiego, wietnamskiego, koreańskiego lub hinduskiego).

•    Jeżeli pacjent przyjmuje inne leki zmniejszające stężenie cholesterolu zwane fibratami.

Jeżeli którykolwiek z powyższych punktów dotyczy pacjenta (lub w razie wątpliwości), należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Pacjenci z cukrzycą lub z ryzykiem zachorowania na cukrzycę, w trakcie stosowania tego leku powinni być ściśle monitorowani przez lekarza prowadzącego. Pacjenci, którzy mają wysoki poziom cukrów i tłuszczów we krwi, nadwagę i wysokie ciśnienie krwi są narażeni na ryzyko zachorowania na cukrzycę.

Należy skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia, jeżeli:

•    U pacjenta występuje choroba nerek.

•    U pacjenta występuje choroba wątroby.

•    Jeśli u pacjenta występują powtarzające się lub niewyjaśnione bóle lub dolegliwości ze strony mięśni, u pacjenta lub członków jego rodziny odnotowano w wywiadzie choroby mięśni bądź choroby mięśni związane ze stosowaniem innych leków zmniejszających stężenie cholesterolu. Należy natychmiast poinformować lekarza w przypadku wystąpienia niewyjaśnionego bólu mięśni, szczególnie jeżeli objawom towarzyszy złe samopoczucie lub gorączka.

•    Pacjent regularnie nadużywa alkoholu.

•    U pacjenta występują zaburzenia czynności gruczołu tarczowego.

•    Pacjent przyjmuje inne leki zmniejszające stężenie cholesterolu zwane fibratami. Należy dokładnie przeczytać niniejszą ulotkę, nawet jeżeli pacjent przyjmował wcześniej inne leki zmniejszające stężenie cholesterolu.

•    Pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu HIV, np. rytonawir z lopinawirem i / lub atazanawirem, patrz punkt „Inne leki i Rosuvastatin Teva”.

•    U pacjenta występuje śródmiąższowa choroba płuc.

•    U pacjenta występuje ciężka niewydolność oddechowa.

•    Jeśli u pacjenta poziom glukozy (cukru) we krwi na czczo zawiera się w podanym niżej przedziale lub jest powyżej wartości średniej (pomiędzy 5,6 a 6,9 mmol/L)

•    Jeżeli pacjent jest w wieku poniżej 10 lat: nie należy stosować leku Rosuvastatin Teva u dzieci w wieku poniżej 10 lat

•    Jeżeli pacjent jest w wieku poniżej 18 lat: nie należy stosować leku Rosuvastatin Teva w dawce 40 mg u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

•    Pacjent jest w wieku powyżej 70 lat (lekarz powinien dobrać właściwą dawkę początkową leku Rosuvastatin Teva).

•    Pacjent jest pochodzenia azjatyckiego (japońskiego, chińskiego, filipińskiego, wietnamskiego, koreańskiego lub hinduskiego). Lekarz powinien wybrać właściwą dawkę początkową leku Rosuvastatin Teva.

•    Pacjent jest w szpitalu lub otrzymuje inną terapię. Należy poinformować personel medyczny o przyjmowaniu leku Rosuvastatin Teva.

Jeżeli którykolwiek z powyższych punktów dotyczy pacjenta (lub w razie wątpliwości):

•    Nie należy przyjmować leku Rosuvastatin Teva w dawce 40 mg (największa dawka leku) i skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem stosowania jakiejkolwiek dawki leku Rosuvastatin Teva.

Rozuwastatyna może w rzadkich przypadkach wykazywać wpływ na czynność wątroby. Wykrycie tych zaburzeń jest możliwe po przeprowadzeniu prostego badania ujawniającego zwiększoną aktywność enzymów wątrobowych we krwi. Z tego powodu lekarz zleci przeprowadzenie badań czynności wątroby przed i w trakcie stosowania u pacjenta leku Rosuvastatin Teva.

Dzieci i młodzież

Dzieci w wieku poniżej 10 lat

Nie wolno podawać leku Rosuvastatin Teva dzieciom w wieku poniżej 10 lat.

Dzieci i młodzież w wieku od 10 do 18 lat

Nie wolno stosować leku Rosuvastatin Teva 40 mg u dzieci w wieku od 10 do 18 lat.

Inne leki i Rosuvastatin Teva

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach które pacjent planuje przyjmować.

Należy poinformować lekarza w przypadku stosowania któregokolwiek z wymienionych leków:

•    Cyklosporyna (stosowana np. po przeszczepach narządów),

•    Warfaryna (lub inne leki przeciwzakrzepowe),

•    Fibraty (zmniejszające stężenie cholesterolu, np. gemfibrozyl, fenofibrat) lub inne leki o podobnym działaniu (np. ezetymib),

•    Leki przeciw nadkwaśności (neutralizujące kwas żołądkowy),

•    Erytromycyna (antybiotyk),

•    Środki antykoncepcyjne (pigułki),

•    Hormonalna terapia zastępcza,

•    Rytonawir z lopinawirem i/lub atazanawirem (stosowane w leczeniu HIV - patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Działanie powyższych leków może ulec zmianie po zastosowaniu leku Rosuvastatin Teva, bądź mogą one wpływać na działanie preparatu.

Rosuvastatin Teva z jedzeniem i piciem

Lek może być stosowany niezależnie od posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować leku Rosuvastatin Teva podczas ciąży lub karmienia piersią. Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę w okresie przyjmowania leku Rosuvastatin Teva, należy natychmiast przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem. Pacjentki przyjmujące Rosuvastatin Teva powinny unikać zajścia w ciążę, stosując odpowiednie metody zapobiegania ciąży. Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Większość pacjentów może prowadzić pojazdy i obsługiwać maszyny podczas stosowania leku Rosuvastatin Teva, gdyż nie wykazuje on wpływu na te czynności. Niemniej jednak, u niektórych osób mogą wystąpić zawroty głowy podczas stosowania leku Rosuvastatin Teva. W przypadku pojawienia się tego typu objawów należy skonsultować się z lekarzem przed podjęciem próby prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Rosuvastatin Teva

Pacjenci z nietolerancją laktozy powinni zwrócić uwagę na fakt, iż lek Rosuvastatin Teva tabletki powlekane zawiera niewielką ilość laktozy (cukier mlekowy). Jeżeli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, powinien skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

Do substancji pomocniczych wchodzących w skład otoczki tabletki 5 mg należą: żółcień pomarańczowa FCF (E110) a dla tabletek 10 mg, 20 mg oraz 40 mg azorubina (E122). Te barwniki mogą wywoływać reakcje alergiczne.

3. JAK STOSOWAĆ LEK ROSUVASTATIN TEVA

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Zwykle stosuje się lek raz na dobę, niezależnie od posiłku. Należy połknąć zalecaną dawkę tabletek popijając niewielką ilością wody.

Dawka początkowa

Leczenie produktem Rosuvastatin Teva należy rozpocząć od dawki 5 mg lub 10 mg, nawet u pacjentów przyjmujących uprzednio większą dawkę innego leku obniżającego poziom cholesterolu. Wybór dawki początkowej będzie zależał od:

•    Stężenia cholesterolu u pacjenta.

•    Stopnia ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu.

•    Obecności czynników ryzyka powodujących większą wrażliwość na potencjalne działania niepożądane.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w celu dobrania dawki początkowej leku Rosuvastatin Teva najlepszej dla pacjenta.

Lekarz może zalecić stosowanie najmniejszej dawki leku (5 mg) jeżeli:

   Pacjent jest pochodzenia azjatyckiego (japońskiego, chińskiego, filipińskiego, wietnamskiego, koreańskiego lub hinduskiego).

   Pacjent jest w wieku powyżej 70 lat.

•    U pacjenta występuj e umiarkowanie nasilona choroba nerek.

•    Pacjent jest w grupie ryzyka wystąpienia schorzenia objawiającego się bólem mięśni (miopatii). Zwiększanie dawki i maksymalna dawka dobowa

Lekarz może podjąć decyzję o zwiększeniu dawki leku Rosuvastatin Teva w celu wybrania jak najlepszej dawki dla danego pacjenta. Jeżeli u pacjenta zastosowano dawkę początkową 5 mg, lekarz może, w razie konieczności, zadecydować o zwiększeniu jej do 10 mg, następnie do 20 mg, a potem aż do dawki maksymalnej 40 mg. W przypadku stosowania dawki początkowej 10 mg, lekarz może zdecydować o jej podwojeniu do 20 mg, a następnie do maksymalnej dawki 40 mg. Każde kolejne zwiększenie dawki leku będzie przeprowadzone w czterotygodniowym odstępie czasowym.

Maksymalna dawka dobowa leku Rosuvastatin Teva wynosi 40 mg i jest przepisywana wyłącznie pacjentom z dużym stężeniem cholesterolu i dużym ryzykiem wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu, u których nie nastąpiło pożądane zmniej szenie stężenia cholesterolu podczas stosowania dawki 20 mg.

Dawka u dzieci w wieku od 10 do 17 lat

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi 5 mg. Lekarz może zwiększyć dawkę do odpowiedniej dla danego pacjenta. Maksymalna dawka dobowa wynosi 20 mg. Lek należy przyjmować jeden raz dziennie. Nie należy stosować dawki 40 mg leku Rosuvastatin Teva u dzieci.

Zażywanie tabletek

Należy połknąć tabletkę w całości i popić ją wodą. Nie żuć.

Należy przyjmować lek Rosuvastatin Teva raz na dobę. Lek może być przyjmowany o dowolnej porze dnia.

Zaleca się przyjmowanie tabletek o jednakowej porze, co pomoże pamiętać o ich przyjmowaniu. Regularne badania stężenia cholesterolu

Istotne jest odbywanie regularnych wizyt lekarskich w celu kontroli stężenia cholesterolu i upewnienia się, że właściwe wartości stężenia cholesterolu zostały osiągnięte i utrzymują się podczas leczenia.

Lekarz może podjąć decyzję o zwiększeniu dawki leku Rosuvastatin Teva w celu dobrania najlepszej dawki dla danego pacjenta.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Rosuvastatin Teva

Należy skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego. Należy pamiętać o zabraniu leku ze sobą.

Pominięcie zastosowania leku Rosuvastatin Teva

Jeżeli pacjent zapomni zażyć dawkę leku, należy ją jak najszybciej przyjąć. Jeśli jednak zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki, nie należy przyjmować dawki pominiętej, lecz kontynuować stosowanie leku według zaleceń. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Rosuvastatin Teva

Nie należy przerywać stosowania leku bez konsultacji z lekarzem, ponieważ u pacjenta może wystąpić zwiększenie stężenia cholesterolu.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Rosuvastatin Teva może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Należy przerwać stosowanie leku Rosuvastatin Teva i natychmiast szukać pomocy medycznej w

przypadku wystąpienia następujących reakcji alergicznych:

•    Utrudnione oddychanie, z lub bez towarzyszącego obrzęku twarzy, warg, języka i/lub gardła.

•    Obrzęk twarzy, warg, języka i/lub gardła, mogący powodować trudności w przełykaniu.

•    Silny świąd skóry (z grudkowatymi wykwitami).

Należy przerwać stosowanie leku Rosuvastatin Teva i natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia niewyjaśnionego, przedłużającego się bólu mięśni. Podobnie jak w przypadku innych leków obniżających poziom cholesterolu, u znikomej liczby pacjentów mogą wystąpić uciążliwe dolegliwości ze strony mięśni, które w rzadkich przypadkach mogą prowadzić do powstania potencjalnie zagrażającego życiu uszkodzenia mięśni, zwanego rabdomiolizą.

Często: może dotyczyć do 1 na 10 osób

•    Ból głowy

•    Zawroty głowy

•    Zaparcia

•    Nudności

•    Bóle brzucha

•    Bóle mięśni

•    Cukrzyca. Wystąpienie jej jest bardziej prawdopodobne, jeśli u pacjentów występuje wysoki poziom cukrów i tłuszczów we krwi, nadwaga i wysokie ciśnienie krwi. Podczas stosowania tego leku pacjenci ci powinni być pod kontrolą lekarza prowadzącego.

•    Osłabienie

Niezbyt często: może dotyczyć do 1 na 100 osób

•    Wysypka, świąd, pokrzywka

Rzadko: może dotyczyć do 1 na 1000 osób

•    Mała liczba płytek krwi (małopłytkowość)

•    Ciężki ból brzucha (wywołany przez zapalenie trzustki)

•    Uszkodzenie mięśni- zapobiegawczo należy przerwać leczenie produktem Rosuvastatin Teva i powiadomić lekarza w przypadku wystąpienia niewyjaśnionego, przedłużającego się bólu mięśni.

•    Ciężka reakcja alergiczna- do objawów należą: obrzęk twarzy, warg, języka i/lub gardła, utrudnione przełykanie i oddychanie, ciężki świąd skóry (z grudkowatymi wykwitami). Jeżeli pacjent podejrzewa wystąpienie reakcji alergicznej, powinien przerwać stosowanie leku Rosuvastatin Teva i natychmiast szukać pomocy medycznej.

•    Zwiększenie stężenia enzymów wątrobowych we krwi

Bardzo rzadko: może dotyczyć do 1 na 10 000 osób

•    Uszkodzenie nerwów rąk i nóg (np. drętwienie)

•    Utrata pamięci

•    Ślad krwi w moczu

•    Bóle stawów

•    Żółtaczka (zażółcenie skóry i białkówek oczu)

•    Zapalenie wątroby

•    Ginekomastia (powiększenie piersi u mężczyzn)

Częstość nieznana: częstość nie może zostać ustalona na podstawie dostępnych danych

•    Luźne stolce (biegunka)

•    Poważny stan objawiający się powstawaniem pęcherzy na skórze, ustach, oczach, genitaliach, znany jako Zespół Stevensa-Johnsona

•    Zaburzenia snu, w tym bezsenność i koszmary senne

•    Zaburzenia seksualne

•    Depresja

•    Trudności w oddychaniu, w tym utrzymujący się kaszel i (lub) spłycenie oddechu lub gorączka

•    Obrzęk

•    Zaburzenia ścięgien

•    Stałe osłabienie mięśni

Podczas przyjmowania leku Rosuvastatin Teva w dawce 40 mg możliwe jest zwiększenie stężenia białka w moczu; zazwyczaj stężenie to samoistnie powraca do prawidłowych wartości bez konieczności przerwania przyjmowania tabletek Rosuvastatin Teva (dotyczy wyłącznie Rosuvastatin Teva 40 mg).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ROSUVASTATIN TEVA

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Rosuvastatin Teva 5 mg tabletki powlekane Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Rosuvastatin Teva 10 mg, 20 mg oraz 40 mg tabletki powlekane Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Blister przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed wilgocią i światłem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i kartoniku po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Rosuvastatin Teva

Substancją czynną jest rozuwastatyna (w postaci rozuwastatyny wapniowej). Każda tabletka leku Rosuvastatin Teva zawiera 5, 10, 20 lub 40 mg rozuwastatyny (w postaci rozuwastatyny wapniowej).

Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki Celuloza mikrokrystaliczna Krospowidon (Typ A)

Laktoza bezwodna Powidon K-30 Sodu stearylofumaran

Otoczka tabletki

Rosuvastatin Teva 5 mg tabletki powlekane:

Opadry II 85F23426 Orange:

Alkohol poliwinylowy (częściowo zhydrolizowany)

Tytanu dwutlenek (E171)

Makrogol 3350 Talk

Żelaza tlenek żółty (E172)

Żelaza tlenek czarny (E172)

Żółcień pomarańczowa (E110)

Rosuvastatin Teva 10, 20, 40 mg tabletki powlekane:

Opadry II 85F24155 Pink

Alkohol poliwinylowy (częściowo zhydrolizowany)

Tytanu dwutlenek (E171)

Makrogol 3350 Talk

Żelaza tlenek żółty (E172)

Żelaza tlenek czerwony (E172)

Azorubina (E122), lak Indygotyna (E132), lak

Jak wygląda lek Rosuvastatin Teva i co zawiera opakowanie

Rosuvastatin Teva, 5 mg, tabletki powlekane: Pomarańczowe, okrągłe, wypukłe tabletki powlekane, z wytłoczonym oznaczeniem „N” po jednej stronie oraz „5” po drugiej stronie.

Rosuvastatin Teva, 10 mg, tabletki powlekane: Jasnoróżowe lub różowe, okrągłe, wypukłe tabletki powlekane, z wytłoczonym oznaczeniem „N” po jednej stronie oraz „10” po drugiej stronie.

Rosuvastatin Teva, 20 mg, tabletki powlekane: Jasnoróżowe lub różowe, okrągłe, wypukłe tabletki powlekane, z wytłoczonym oznaczeniem „N” po jednej stronie oraz „20” po drugiej stronie.

Rosuvastatin Teva, 40 mg, tabletki powlekane: Jasnoróżowe lub różowe, owalne tabletki powlekane, z wytłoczonym oznaczeniem „N” po jednej stronie oraz „40” po drugiej stronie.

Lek Rosuvastatin Teva dostępny jest w blistrach zawierających: 30 lub 30x1 i 60 lub 60x1 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa Polska

Wytwórca

Teva Pharmaceutical Works Priyate Limited Company Pallagi ut 13 H-4042 Debrecen Węgry

Teva UK Ltd

Brampton Road, Hampden Park Eastbourne, East Sussex BN22 9AG UK Wielka Brytania

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5 2031 GA Haarlem Holandia

Teva Czech Industries s.r.o.

Ostravska 29

747 70 Opava-Komarov

Republika Czeska

Wytwórca/Importer

Teva Operations Poland Sp. z.o.o ul. Mogilska 80 31-546 Kraków

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Bułgaria

Cypr

Czechy

Dania

Estonia

Finlandia

Grecja

Węgry

Irlandia

Litwa

Łotwa

Polska

Portugalia

Rumunia

Słowacja

Słowenia

Hiszpania


Rosuvastatin Teva 5 mg, 10 mg, 20 mg & 40 mg Filmtabletten Rosuvanor Teva 5 mg, 10 mg, 20 mg & 40 mg film-coated tablets Rosuvastatin Teva 5    mg,    10    mg, 20 mg & 40    mg film-coated tablets

Rosuvastatin Teva 5    mg,    10    mg, 20 mg & 40    mg

Rosuvastatin Teva

Rosuvastatin Teva 5    mg,    10    mg, 20 mg & 40    mg

Rosuvastatin Teva 5    mg,    10    mg, 20 mg & 40    mg tabletti, kalvopaallystemen

Rosuvastatin Teva 5    mg,    10    mg, 20 mg & 40    mg smKa^uppśva ps ^sraó npśvro SioKa

Rosuvastatin Teva 5    mg,    10    mg, 20 mg & 40    mg filmtabletta

Rosuvastatin Teva 5    mg,    10    mg, 20 mg & 40    mg film-coated tablets

Rosuvastatin Teva 5    mg,    10    mg, 20 mg & 40    mg apvalkotas tabletes

Rosuvastatin Teva 5    mg,    10    mg, 20 mg & 40    mg plevele dengtos tabletes

Rosuvastatin Teva

Rosuvastatina Teva 5 mg, 10 mg, 20 mg & 40 mg film-coated tablets Rosuvastatin Teva 5    mg,    10    mg, 20 mg & 40    mg Comprimate filmate

Rosuvastatin Teva 5    mg,    10    mg, 20 mg & 40    mg

Rosuvastatin Teva 5    mg,    10    mg, 20 mg & 40    mg filmsko oblozene tablete

Rosuvastatina Belmac 5 mg,    10 mg, 20 mg &    40 mg comprimidos recubiertos con

pelicula EFG

Data zatwierdzenia ulotki:

9