+ iMeds.pl

Rosytona 50 mgUlotka Rosytona

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Rosytona, 25 mg, tabletki do rozgryzania i żucia Rosytona, 50 mg, tabletki do rozgryzania i żucia Rosytona, 100 mg, tabletki do rozgryzania i żucia

Sildenafilum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Rosytona i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rosytona

3.    Jak stosować lek Rosytona

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Rosytona

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Rosytona i w jakim celu się go stosuje

Syldenafil należy do grupy leków zwanych inhibitorami fosfodiesterazy typu 5 (PDE5).

Lek działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, umożliwiając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. Syldenafil pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem wcześniejszej stymulacji seksualnej. Syldenafil nie powinien być stosowany przez pacjentów, u których nie stwierdzono zaburzeń wzwodu.

Syldenafil nie powinien być stosowany przez kobiety.

Lek Rosytona jest stosowany w leczeniu mężczyzn z zaburzeniami wzwodu, zwanych także impotencją. Jest to niemożność uzyskania lub utrzymania wzwodu prącia wystarczającego do odbycia stosunku płciowego.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rosytona

Kiedy nie stosować leku Rosytona

-    Jeśli pacjent przyjmuje leki nazywane azotanami, ponieważ ich jednoczesne stosowanie może powodować niebezpieczne zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki z tej grupy: są one często stosowane w celu łagodzenia objawów dusznicy bolesnej (lub „bólu w klatce piersiowej”). W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu, takie jak azotyn amylu (tzw. poppers), ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może również powodować niebezpieczne zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi.

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6).

-    Jeśli pacjent ma ciężką chorobę serca lub wątroby.

-    Jeśli pacjent niedawno przebył udar mózgu lub zawał serca, lub ma niskie ciśnienie tętnicze krwi.

-    Jeśli pacjent ma pewną dziedziczną chorobę oczu (jak barwnikowe zwyrodnienie siatkówki - retinitis pigmentosa).

-    Jeśli pacjent kiedykolwiek utracił wzrok w wyniku nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (ang. Non-arteritic Anterior Ischemic Optic Neuropathy, NAION).

-    Ostrzeżenia i środki ostrożnościPrzed rozpoczęciem stosowania leku Rosytona należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą Jeśli pacjent ma niedokrwistość sierpowatokrwinkową (nieprawidłowość dotycząca krwinek czerwonych), białaczkę (choroba nowotworowa krwi), szpiczaka mnogiego (choroba nowotworowa szpiku kostnego).

-    Jeśli u pacjenta występuje zniekształcenie prącia lub choroba Peyroniego.

-    Jeśli pacjent ma dolegliwości ze strony serca. W takim przypadku lekarz powinien dokładnie sprawdzić, czy stan mięśnia sercowego pozwala na dodatkowy wysiłek, jaki wiąże się

z aktywnością seksualną.

-    Jeśli pacjent ma chorobę wrzodową żołądka lub zaburzenia krzepnięcia krwi (takie jak hemofilia).

-    Jeśli u pacjenta wystąpi nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku, należy przerwać stosowanie leku Rosytona i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Leku Rosytona nie należy stosować jednocześnie z innym doustnym lub miejscowo stosowanym leczeniem zaburzeń wzwodu.

Dzieci i młodzież

Szczególne zalecenia dotyczące dzieci i młodzieży

Leku Rosytona nie należy stosować u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

Specjalne zalecenia dotyczące pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby powinni poinformować o tym lekarza. Lekarz

może zadecydować o zastosowaniu mniejszej dawki leku.

Lek Rosytona a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Tabletki do rozgryzania i żucia leku Rosytona mogą zaburzać działanie niektórych innych leków, zwłaszcza stosowanych w leczeniu bólu w klatce piersiowej. W sytuacji wymagającej interwencji medycznej, należy powiedzieć personelowi medycznemu prowadzącemu leczenie, że pacjent stosuje lek Rosytona i kiedy ostatnio przyjął lek. Nie należy stosować leku Rosytona jednocześnie z innymi lekami, bez zalecenia lekarza.

Nie należy stosować leku Rosytona, jeśli pacjent przyjmuje leki z grupy azotanów, ponieważ ich jednoczesne stosowanie może powodować niebezpieczne zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi. Należy zawsze poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z leków stosowanych w leczeniu dusznicy bolesnej (lub „bólu w klatce piersiowej”).

Nie należy stosować leku Rosytona, jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu, takie jak azotyn amylu, ponieważ ich jednoczesne stosowanie może powodować niebezpieczne zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi.

W przypadku stosowania leków z grupy inhibitorów proteazy, stosowanych w leczeniu zakażeń wirusem HIV, lekarz może rozpocząć leczenie od najmniejszej dawki (25 mg) leku Rosytona.

U niektórych pacjentów przyjmujących leki alfa-adrenolityczne z powodu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi lub rozrostu gruczołu krokowego, mogą wystąpić zawroty głowy lub uczucie zamroczenia, co może być spowodowane niskim ciśnieniem tętniczym krwi podczas szybkiego siadania lub wstawania. Takie objawy mogą wystąpić u niektórych pacjentów stosujących jednocześnie leki alfa-adrenolityczne i lek Rosytona. Jest to najbardziej prawdopodobne w ciągu 4 godzin od przyjęcia leku Rosytona. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia takich objawów, pacjent powinien regularnie stosować dawkę dobową leku alfa-adrenolitycznego przed rozpoczęciem przyjmowania leku Rosytona. Lekarz może zadecydować o zastosowaniu mniejszej dawki początkowej (25 mg) leku Rosytona.

Rosytona z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek Rosytona można przyjmować jednocześnie z posiłkiem lub bez posiłku. Jeśli lek Rosytona jest stosowany podczas obfitego posiłku, jego działanie może być opóźnione.

Zdolność do uzyskania wzwodu może być czasowo zaburzona po spożyciu alkoholu. Aby w pełni wykorzystać możliwości lecznicze leku Rosytona, nie należy spożywać znacznych ilości alkoholu przed zastosowaniem leku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Lek Rosytona nie jest wskazany do stosowania u kobiet.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Rosytona może powodować zawroty głowy i zaburzenia widzenia. Pacjent powinien poznać swoją reakcję na lek Rosytona przed prowadzeniem pojazdu lub obsługiwaniem maszyn.

Lek Rosytona zawiera aspartam i laktozę

Lek Rosytona, tabletki do rozgryzania i żucia, zawiera aspartam, źródło fenyloalaniny. Należy wziąć to pod uwagę w przypadku pacjentów chorujących na fenyloketonurię (rzadka, dziedziczna choroba metaboliczna). Lek Rosytona, tabletki do rozgryzania i żucia, zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Rosytona

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka początkowa to 50 mg.

Leku Rosytona nie należy stosować częściej niż raz na dobę.

Lek Rosytona należy przyjmować na około jedną godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Tabletkę należy w całości rozgryźć i żuć.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Rosytona jest zbyt mocne lub zbyt słabe, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Lek Rosytona ułatwi pacjentowi osiągnięcie wzwodu jedynie pod warunkiem stymulacji seksualnej. Czas, po którym występuje działanie leku Rosytona, jest różny w zależności od pacjenta, zwykle wynosi od pół godziny do jednej godziny. Działanie leku może wystąpić później, jeśli lek Rosytona jest przyjmowany podczas obfitego posiłku.

Jeśli lek Rosytona nie pomaga w osiągnięciu wzwodu lub jeżeli czas trwania wzwodu nie jest wystarczający do odbycia stosunku płciowego, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Rosytona

U pacjenta może zwiększyć się częstość występowania działań niepożądanych oraz ich nasilenie. Zastosowanie dawki większej niż 100 mg nie powoduje zwiększenia skuteczności leku.

Nie należy stosować większej ilości tabletek do rozgryzania i żucia, niż zalecił lekarz.

Należy się skontaktować z lekarzem, jeśli pacjent przyjął więcej tabletek do rozgryzania i żucia niż zalecił lekarz.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane obserwowane w związku ze stosowaniem leku Rosytona są zwykle łagodne do umiarkowanych i krótkotrwałe.

Jeśli w czasie stosunku płciowego lub po nim pacjent odczuwa ból w klatce piersiowej:

-    powinien przyjąć półsiedzącą pozycję i spróbować się rozluźnić

-    nie powinien pod żadnym pozorem przyjmować azotanów w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej

-    powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Wszystkie leki, w tym Rosytona, mogą wywoływać reakcje alergiczne. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta po przyjęciu leku Rosytona wystąpią następujące objawy: nagły świszczący oddech, trudności w oddychaniu lub zawroty głowy, obrzęk powiek, twarzy, warg lub gardła.

Istnieją doniesienia o nadmiernie przedłużających się i czasem bolesnych wzwodach po przyjęciu leku Rosytona. Jeśli wzwód utrzymuje się przez ponad 4 godziny, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Jeśli u pacjenta nagle wystąpi pogorszenie lub utrata wzroku, należy przerwać stosowanie leku Rosytona i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Bardzo często (może dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów):

Ból głowy.

Często (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

Uderzenia gorąca (zaczerwienienie twarzy), niestrawność, zaburzenia widzenia (w tym widzenie z kolorową poświatą, nadwrażliwość na światło, niewyraźne widzenie lub zmniejszenie ostrości widzenia), uczucie zatkanego nosa i zawroty głowy.

Niezbyt często (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

Wymioty, wysypka skórna, krwawienie do tylnej części oka, podrażnienie oka, przekrwienie oczu i (lub) zaczerwienienie oczu, ból oczu, podwójne widzenie, nieprawidłowe odczucia we wnętrzu oka, łzawienie oczu, nieregularne lub szybkie bicie serca, ból mięśniowy, senność, osłabione czucie dotyku, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, dzwonienie w uszach, nudności, suchość w ustach, ból w klatce piersiowej, uczucie zmęczenia, krew w moczu, krwawienie z prącia i obecność krwi w nasieniu.

Rzadko (może dotyczyć mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

Wysokie ciśnienie tętnicze krwi, niskie ciśnienie tętnicze krwi, omdlenia, udar mózgu, zawał serca, krwawienie z nosa i nagłe osłabienie lub utrata słuchu.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Kołatanie serca, ból w klatce piersiowej, nagły zgon, przejściowe zmniejszenie przepływu krwi przez niektóre obszary mózgu. U większości, ale nie u wszystkich pacjentów, zaburzenia czynności serca miały miejsce już przed przyjęciem tego leku. Nie jest możliwe określenie, czy te działania niepożądane miały bezpośredni związek ze stosowaniem tego leku. Odnotowano również przypadki wystąpienia drgawek lub napadów drgawkowych i ciężkie reakcje skórne charakteryzujące się wysypką, pęcherzykami, złuszczaniem się skóry i bólem, wymagające natychmiastowej pomocy lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Rosytona

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku lub blistrze po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Rosytona

-    Substancją czynną leku jest syldenafil. Każda tabletka do rozgryzania i żucia zawiera 25 mg,

50 mg lub 100 mg syldenafilu.

-    Pozostałe składniki to: polakrylina potasowa, krzemionka koloidalna bezwodna, laktoza jednowodna, powidon K-30, aspartam (E 951), kroskarmeloza sodowa, aromat miętowy (o składzie maltodekstryna (kukurydziana), skrobia modyfikowana (E 1450), olejek mięty pieprzowej), magnezu stearynian, kwas solny lub potasu wodorotlenek.

Jak wygląda lek Rosytona i co zawiera opakowanie

Lek Rosytona, 25 mg, tabletki do rozgryzania i żucia: białe, trójkątne o boku 7,3 mm, obustronnie wypukłe, z wytłoczeniem „25” po jednej stronie.

Lek Rosytona, 50 mg, tabletki do rozgryzania i żucia: białe, trójkątne o boku 8,8 mm, obustronnie wypukłe, z wytłoczeniem „50” po jednej stronie.

Lek Rosytona, 100 mg, tabletki do rozgryzania i żucia: białe, trójkątne o boku 11,8 mm, obustronnie wypukłe, z wytłoczeniem „100” po jednej stronie.

Wielkości opakowań:

1, 2, 4, 8, 12 tabletek do rozgryzania i żucia.

Blister PVC/PCTFE/Aluminium w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjöröur Islandia

Wytwórca/Importer

Genepharm SA

18th km Marathonos Ave.

Pallini Attiki, 15351 Grecja

Cemelog-BRS Ltd.

2040 Budaörs Vasut u. 13 Węgry

Pharmadox Healthcare Ltd.

KW20A Kordin Industrial Park

Paola, PLA 3000

Malta

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat tego leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Actavis Export International Limited, BLB 016 Bulebel Industrial Estate, ZTN3000, Zejtun, Malta. Kontakt w Polsce: tel. (+48 22) 512 29 00.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: październik 2013

6

Rosytona

Charakterystyka Rosytona

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Rosytona, 25 mg, tabletki do rozgryzania i żucia Rosytona, 50 mg, tabletki do rozgryzania i żucia Rosytona, 100 mg, tabletki do rozgryzania i żucia

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka do rozgryzania i żucia zawiera 25 mg syldenafilu, co odpowiada 35,12 mg syldenafilu cytrynianu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 2,15 mg aspartamu (E951); 70,4575 mg laktozy jednowodnej.

Każda tabletka do rozgryzania i żucia zawiera 50 mg syldenafilu, co odpowiada 70,24 mg syldenafilu cytrynianu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 4,3 mg aspartamu (E951); 140,915 mg laktozy jednowodnej.

Każda tabletka do rozgryzania i żucia zawiera 100 mg syldenafilu, co odopowiada 140,48 mg syldenafilu cytrynianu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 8,6 mg aspartamu (E951); 281,83 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka do rozgryzania i żucia.

25 mg: białe, trójkątne o boku 7,3 mm, obustronnie wypukłe, z wytłoczonym „25” po jednej stronie. 50 mg: białe, trójkątne o boku 8,8 mm, obustronnie wypukłe, z wytłoczonym „50” po jednej stronie. 100 mg: białe, trójkątne o boku 11,8 mm, obustronnie wypukłe, z wytłoczonym, „100” po jednej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie mężczyzn z zaburzeniami erekcji, polegającymi na niezdolności do uzyskania

lub utrzymania wzwodu prącia wystarczającego do odbycia satysfakcjonującego stosunku płciowego.

W celu zapewnienia skutecznego działania produktu leczniczego Rosytona niezbędna jest stymulacja seksualna.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Stosowanie u dorosłych:

Zalecana dawka to 50 mg syldenafilu przyjmowanego w zależności od potrzeby około godzinę przed aktywnością seksualną.

Tabletki należy rozgryźć i żuć przed połknięciem.

W zależności od skuteczności i tolerancji produktu dawkę leku można zwiększyć do 100 mg lub zmniejszyć do 25 mg. Maksymalna zalecana dawka to 100 mg. Maksymalna zalecana częstotliwość dawkowania to raz na dobę. Jeżeli produkt leczniczy Rosytona jest przyjmowany podczas posiłku, początek działania może być opóźniony w porównaniu do przyjęcia produktu na czczo (patrz punkt 5.2).

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku:

Dostosowanie dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku nie jest wymagane.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek:

Zalecenia dotyczące dawkowania opisane w punkcie „Stosowanie u dorosłych” dotyczą także pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny = 30-80 ml/min).

Ze względu na zmniejszony klirens syldenafilu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min) należy rozważyć stosowanie dawki 25 mg. W zależności od skuteczności i tolerancji produktu, dawka może być zwiększona do 50 mg lub 100 mg.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby:

Ze względu na zmniejszony klirens syldenafilu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (np. marskość wątroby), należy rozważyć stosowanie dawki 25 mg. W zależności od skuteczności i tolerancji produktu, dawka może być zwiększona do 50 mg lub 100 mg.

Dzieci i młodzież Stosowanie u dzieci i młodzieży:

Produkt leczniczy Rosytona nie jest wskazany dla osób w wieku poniżej 18 lat.

Stosowanie u pacjentów przyjmujących inne produkty lecznicze:

U pacjentów stosujących jednocześnie inhibitory CYP3A4, należy rozważyć podanie dawki początkowej 25 mg (patrz punkt 4.5). Wyjątkiem jest rytonawir, którego nie zaleca się stosować jednocześnie z syldenafilem (patrz punkt 4.4).

W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia niedociśnienia ortostatycznego, stan pacjenta przyjmującego leki alfa-adrenolityczne powinien być stabilny przed rozpoczęciem leczenia syldenafilem. Ponadto, należy rozważyć rozpoczęcie leczenia syldenafilem od dawki 25 mg (patrz punkty 4.4 oraz 4.5).

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

W związku ze znanym wpływem syldenafilu na przemiany metaboliczne tlenku azotu i cyklicznego monofosforanu guanozyny (cGMP) (patrz punkt 5.1), nasila on działanie hipotensyjne azotanów. Jednoczesne podawanie syldenafilu z produktami uwalniającymi tlenek azotu (np. azotynem amylu) lub azotanami w jakiejkolwiek postaci jest przeciwwskazane.

Produktów przeznaczonych do leczenia zaburzeń erekcji w tym syldenafilu nie należy stosować u mężczyzn, u których aktywność seksualna nie jest wskazana (np. pacjenci z ciężkimi zaburzeniami układu sercowo-naczyniowego, takimi jak niestabilna dławica piersiowa lub ciężka niewydolność serca).

Produkt leczniczy Rosytona jest przeciwwskazany u pacjentów, z utratą widzenia w jednym oku w wyniku nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (ang. Non-arteritic anterior ischemic optic neuropaty, NAION), niezależnie od tego, czy epizod ten miał związek, z uprzednią ekspozycją na inhibitory PDE5 (patrz punkt 4.4).

Bezpieczeństwo stosowania syldenafilu nie zostało określone w następujących podgrupach pacjentów, w związku z czym jego stosowanie jest przeciwwskazane w przypadku: ciężkiej niewydolności wątroby, hipotonii (ciśnienie tętnicze krwi <90/50 mmHg), niedawno przebytego udaru mózgu lub zawału serca oraz stwierdzonych dziedzicznych zmian degeneracyjnych siatkówki, takich jak retinitis pigmentosa (niewielka część tych pacjentów ma genetycznie uwarunkowane nieprawidłowości fosfodiesterazy siatkówki).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Przed rozpoczęciem leczenia farmakologicznego należy przeprowadzić badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta, w celu rozpoznania zaburzeń erekcji i określenia jego przyczyn.

Ponieważ z aktywnością seksualną wiąże się ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności układu krążenia, przed rozpoczęciem jakiegokolwiek leczenia zaburzeń erekcji zalecana jest ocena stanu układu sercowo-naczyniowego pacjenta. Syldenafil wykazuje właściwości rozszerzające naczynia krwionośne, co powoduje niewielkie i przemijające zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi (patrz punkt 5.1). Przed przepisaniem syldenafilu lekarz powinien uważnie ocenić, czy pacjent może być podatny na działanie rozszerzające naczynia krwionośne, zwłaszcza w czasie aktywności seksualnej. Zwiększoną wrażliwość na środki rozszerzające naczynia krwionośne wykazują pacjenci z lewokomorowym zaburzeniem odpływu krwi (np. ze zwężeniem zastawki aorty czy kardiomiopatią przerostową ze zwężeniem drogi odpływu) oraz z rzadkim zespołem atrofii wielonarządowej, charakteryzującym się znacznie zaburzoną kontrolą ciśnienia tętniczego krwi przez autonomiczny układ nerwowy.

Syldenafil nasila hipotensyjne działanie azotanów (patrz punkt 4.3).

Po wprowadzeniu syldenafilu do obrotu zgłaszano przypadki występowania, powiązanych czasowo ze stosowaniem syldenafilu, poważnych incydentów sercowo-naczyniowych, takie jak: zawał mięśnia sercowego, niestabilna dławica piersiowa, nagły zgon sercowy, komorowe zaburzenia rytmu, krwotok mózgowo-naczyniowy, przemijający napad niedokrwienny, nadciśnienie i niedociśnienie tętnicze krwi.

U większości, ale nie u wszystkich spośród tych pacjentów, przed rozpoczęciem leczenia istniały czynniki ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. Wiele z tych czynników wystąpiło w trakcie stosunku seksualnego lub wkrótce po jego zakończeniu, a w pojedynczych przypadkach zaburzenia te miały miejsce wkrótce po zastosowaniu syldenafilu bez aktywności seksualnej. Nie jest możliwe jednoznaczne określenie, czy powyższe przypadki są związane bezpośrednio z tymi czynnikami ryzyka, czy z innymi czynnikami.

Produkty stosowane w leczeniu zaburzeń erekcji, w tym syldenafil, należy stosować ostrożnie u pacjentów z anatomicznymi deformacjami prącia (takimi jak zagięcie, zwłóknienie ciał jamistych lub choroba Peyroniego) lub u pacjentów ze schorzeniami predysponującymi do priapizmu (np. niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, szpiczak mnogi lub białaczka).

Dotychczas nie zbadano bezpieczeństwa i skuteczności stosowania syldenafilu w skojarzeniu z innymi metodami leczenia zaburzeń erekcji. Dlatego nie zaleca się stosowania takich połączeń.

W związku z przyjmowaniem syldenafilu i innych inhibitorów PDE5 zgłaszano zaburzenia widzenia i przypadki nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego. Należy poinformować pacjenta o konieczności odstawienia produktu Rosytona i natychmiastowego kontaktu z lekarzem w przypadku wystąpienia nagłych zaburzeń widzenia (patrz punkt 4.3).

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania syldenafilu i rytonawiru (patrz punkt 4.5).

Należy zachować ostrożność podczas podawania syldenafilu pacjentom przyjmującym produkty alfa- adrenolityczne, ponieważ jednoczesne stosowanie obu produktów może prowadzić do objawowego niedociśnienia u nielicznych, podatnych pacjentów (patrz punkt 4.5). Niedociśnienie najczęściej występuje w ciągu czterech godzin od podania syldenafilu. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia hipotonii ortostatycznej, stan pacjenta przyjmującego produkty alfa-adrenolityczne powinien być hemodynamicznie stabilny przed rozpoczęciem leczenia syldenafilem. Należy rozważyć rozpoczęcie leczenia syldenafilem w dawce 25 mg (patrz punkt 4.2). Ponadto należy poinformować pacjenta, jak należy postępować w przypadku wystąpienia objawów hipotonii ortostatycznej.

Badania in vitro przeprowadzone na ludzkich płytkach krwi wykazały, że syldenafil nasila przeciwagregacyjne działanie nitroprusydku sodu. Brak informacji dotyczących bezpieczeństwa stosowania syldenafilu u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi lub czynną chorobą wrzodową.

U tych pacjentów syldenafil powinien być stosowany jedynie po dokładnym rozważeniu możliwych korzyści oraz ryzyka.

Produkt leczniczy Rosytona nie jest wskazany do stosowania u kobiet.

Zawiera aspartam, źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

Zawiera laktozę jednowodną. Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Wpływ innych produktów leczniczych na syldenafil Badania in vitro:

Syldenafil metabolizowany jest przez układ enzymatyczny cytochromu P450 (CYP), głównie przez jego izoenzym 3A4 i w mniejszym stopniu 2C9. Inhibitory tych izoenzymów mogą zmniejszać klirens syldenafilu.

Badania in vivo

Analiza populacyjna danych farmakokinetycznych uzyskanych na podstawie badań klinicznych wykazała zmniejszenie klirensu syldafenilu podczas jednoczesnego stosowania z inhibitorami CYP3A4 (takimi jak ketokonazol, erytromycyna, cymetydyna).

Pomimo że u tych pacjentów nie zaobserwowano zwiększenia częstości występowania działań niepożądanych, w czasie jednoczesnego stosowania syldenafilu z inhibitorami CYP3A4 należy rozważyć zastosowanie dawki początkowej 25 mg.

Jednoczesne zastosowanie rytonawiru, inhibitora proteazy HIV, który jest bardzo silnym inhibitorem cytochromu P450, w stanie stacjonarnym (500 mg dwa razy na dobę) z syldenafilem (w pojedynczej dawce 100 mg), powodowało zwiększenie C max syldenafilu o 300% (4-krotny wzrost) i AUC syldenafilu w surowicy o 1000% (11-krotny wzrost). Po upływie 24 godzin stężenie syldenafilu w surowicy wynosiło wciąż około 200 ng/ml, w porównaniu ze stężeniem około 5 ng/ml po podaniu samego syldenafilu. Wyniki te są zgodne z wpływem rytonawiru na układ enzymatyczny cytochromu P450. Syldenafil nie wpływał na parametry farmakokinetyczne rytonawiru. Na podstawie powyższych danych farmakokinetycznych nie zaleca się jednoczesnego stosowania syldenafilu i rytonawiru (patrz punkt 4.4). Maksymalna dawka syldenafilu nie powinna przekroczyć w tych warunkach 25 mg w ciągu 48 godzin.

Jednoczesne zastosowanie sakwinawiru (inhibitora proteazy HIV), będącego również inhibitorem CYP3A4 w stanie stacjonarnym (1200 mg 3 razy na dobę) z syldenafilem (pojedyncza dawka 100 mg), powodowało zwiększenie Cmax syldenafilu o 140% i zwiększenie AUC syldenafilu o 210%. Syldenafil nie wpływał na parametry farmakokinetyczne sakwinawiru (patrz punkt 4.2). Można spodziewać się, że zastosowanie silniejszych inhibitorów CYP3A4, takich jak ketokonazol i itrakonazol, mogłoby wywierać większy wpływ.

Podanie syldenafilu w dawce jednorazowej 100 mg jednocześnie z erytromycyną, swoistym inhibitorem CYP3A4, w stanie stacjonarnym (500 mg dwa razy na dobę przez 5 dni), powodowało zwiększenie AUC syldenafilu o 182%. U zdrowych ochotników płci męskiej nie stwierdzono wpływu stosowania azytromycyny (500 mg na dobę przez 3 dni) na AUC, C max, tmax, współczynnik eliminacji i okres półtrwania syldenafilu lub jego głównych, krążących metabolitów. Zastosowanie cymetydyny w dawce 800 mg (będącej inhibitorem cytochromu P450 i nieswoistym inhibitorem CYP3A4) u zdrowych ochotników jednocześnie z syldenafilem (50 mg) powodowało zwiększenie stężenia syldenafilu w surowicy o 56%.

Sok grejpfrutowy jest słabym inhibitorem CYP3A4 w ścianie jelit i może powodować niewielkie zwiększenie stężenia syldenafilu w surowicy.

Jednorazowe dawki produktów leczniczych zobojętniających kwas solny (wodorotlenek magnezu lub wodorotlenek glinu) nie wpływały na dostępność biologiczną syldenafilu.

Nie przeprowadzono badań dotyczących swoistych interakcji syldenafilu ze wszystkimi produktami leczniczymi. Analiza populacyjna danych farmakokinetycznych nie wykazała jednak wpływu na farmakokinetykę syldenafilu podczas jednoczesnego stosowania z produktami z grupy inhibitorów CYP2C9 (takich jak tolbutamid, warfaryna, fenytoina), inhibitorów CYP2D6 (takich jak selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne), tiazydowych leków moczopędnych i produktów pokrewnych, diuretyków pętlowych i oszczędzających potas, inhibitorów konwertazy angiotensyny, antagonistów kanału wapniowego, produktów beta-adrenolitycznych czy indukujących enzymy układu CYP450 (takich jak ryfampicyna, barbiturany).

Nikorandyl jest połączeniem aktywatora kanału potasowego oraz azotanu. Ze względu na zawartość azotanu, produkt może powodować poważne interakcje z syldenafilem.

Wpływ syldenafilu na inne produkty lecznicze

Badania in vitro

Syldenafil jest słabym inhibitorem izoenzymów cytochromu P450: 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 i 3A4 (IC50 >150 ąM). Ponieważ maksymalne stężenie syldenafilu w surowicy wynosi około 1 ąM, po podaniu zalecanej dawki jest mało prawdopodobne, aby syldenafil wpływał na klirens substratów tych izoenzymów.

Brak danych dotyczących interakcji syldenafilu z nieswoistymi inhibitorami fosfodiesterazy, jak teofilina lub dipirydamol.

Badania in vivo

W wyniku stwierdzonego wpływu syldenafilu na przemiany metaboliczne, w których biorą udział tlenek azotu / cykliczny monofosforan guanozyny - cGMP (patrz punkt 5.1) wykazano, że syldenafil nasila hipotensyjne działanie azotanów. Jednoczesne stosowanie syldenafilu i produktów uwalniających tlenek azotu lub azotanów w jakiejkolwiek postaci jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Jednoczesne podawanie syldenafilu pacjentom przyjmującym produkty alfa-adrenolityczne może prowadzić do objawowego niedociśnienia u nielicznych, podatnych pacjentów. Niedociśnienie najczęściej występuje w ciągu 4 godzin od podania syldenafilu (patrz punkt 4.2 i 4.4). W trzech szczegółowych badaniach dotyczących interakcji produktów leczniczych, produkt alfa-adrenolityczny doksazosyna (4 mg i 8 mg) i syldenafil (25 mg, 50 mg i 100 mg) były jednocześnie podawane pacjentom z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego (ang. Benign prostatic hyperplasia, BPH), u których choroba ustabilizowała się w wyniku leczenia doksazosyną.

W badanych populacjach średnie dodatkowe zmniejszenie wartości ciśnienia krwi w pozycji leżącej wyniosło 7/7 mmHg, 9/5 mmHg i 8/4 mmHg, a średnie dodatkowe zmniejszenie wartości ciśnienia krwi w pozycji stojącej wyniosło odpowiednio 6/6 mmHg, 11/4 mmHg i 4/5 mmHg. W trakcie jednoczesnego podawania syldenafilu i doksazosyny pacjentom uprzednio ustabilizowanym w wyniku leczenia doksazosyną w nielicznych przypadkach występowały objawy niedociśnienia ortostatycznego. Należały do nich zawroty głowy oraz zamroczenie, ale nie dochodziło do omdleń.

Nie wykazano istotnych interakcji podczas stosowania syldenafilu w dawce 50 mg jednocześnie z metabolizowanymi przez CYP2C9 tolbutamidem w dawce 250 mg lub warfaryną w dawce 40 mg.

Syldenafil w dawce 50 mg nie nasilał wydłużenia czasu krwawienia po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego w dawce 150 mg.

Syldenafil w dawce 50 mg nie nasilał hipotensyjnego działania alkoholu u zdrowych ochotników, u których średnie, maksymalne stężenie alkoholu we krwi wynosiło 80 mg/dl.

Nie stwierdzono różnic w występowaniu działań niepożądanych u pacjentów przyjmujących syldenafil i u pacjentów stosujących placebo jednocześnie z następującymi produktami hipotensyjnymi: produkty moczopędne, produkty beta-adrenolityczne, inhibitory konwertazy angiotensyny, antagoniści angiotensyny II, produkty przeciwnadciśnieniowe (działające na naczynia i ośrodkowo), produktami blokującymi neurony adrenergiczne, blokerami kanału wapniowego i produktów blokujących receptory alfa-adrenergiczne. W szczegółowym badaniu interakcji, u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym krwi, podczas jednoczesnego stosowania syldenafilu w dawce 100 mg jednocześnie z amlodypiną stwierdzono dodatkowe zmniejszenie skurczowego ciśnienia tętniczego krwi mierzonego w pozycji leżącej na plecach o 8 mm Hg. Dodatkowe obniżenie ciśnienia rozkurczowego (w pozycji leżącej) wyniosło 7 mmHg. Wartości dodatkowego obniżenia ciśnienia krwi były podobne do obserwowanych po podaniu zdrowym ochotnikom wyłącznie syldenafilu (patrz punkt 5.1).

Syldenafil w dawce 100 mg nie wpływał na farmakokinetykę w stanie stacjonarnym inhibitorów proteazy HIV, sakwinawiru i rytonawiru, które są substratami CYP3A4.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Produkt leczniczy Rosytona nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet.

W badaniach nad rozrodczością, przeprowadzonych na szczurach i królikach, po doustnym podaniu syldenafilu nie stwierdzono znaczących działań niepożądanych.

Po podaniu jednorazowej doustnej dawki 100 mg syldenafilu u zdrowych ochotników nie stwierdzono zmian w ruchliwości i morfologii plemników (patrz punkt 5.1).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ze względu na doniesienia z badań klinicznych nad syldenafilem o występowaniu zawrotów głowy i zaburzeń widzenia, pacjenci powinni poznać swoją reakcję na produkt leczniczy Rosytona przed przystąpieniem do prowadzenia pojazdu lub obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Profil bezpieczeństwa syldenafilu oparty jest na danych dotyczących 8691 pacjentów, którzy otrzymywali go w zalecanych dawkach w 67 badaniach klinicznych kontrolowanych placebo.

Do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych przez pacjentów przyjmujących syldenafil w badaniach klinicznych należały: ból głowy, uderzenia gorąca, niestrawność, zaburzenia widzenia, niedrożność nosa, zawroty głowy oraz zaburzenia widzenia barwnego.

Dane dotyczące działań niepożądanych syldenafilu w postaci tabletek w ramach monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii po dopuszczeniu leku do obrotu dotyczą okresu ponad 9 lat. Ponieważ nie wszystkie działania niepożądane są zgłaszane do podmiotu odpowiedzialnego i wprowadzane do bazy danych dotyczących bezpieczeństwa, nie jest możliwe wiarygodne ustalenie częstości występowania tych działań.

W poniższej tabeli wymieniono wszystkie istotne z medycznego punktu widzenia działania niepożądane, których częstość występowania przewyższała częstość występowania analogicznych zdarzeń u pacjentów przyjmujących placebo. Działania te pogrupowano ze względu na układy i narządy oraz częstość ich występowania (bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100) i rzadko (>1/10 000 do <1/1000).

Ponadto istotne z medycznego punktu widzenia działania niepożądane, które miały miejsce

po dopuszczeniu produktu do obrotu, wymieniono jako działania niepożądane o nieznanej częstości

występowania.

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania działania niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Tabela 1. Istotne z medycznego punktu widzenia działania niepożądane, których częstość występowania przewyższała częstość występowania analogicznych zdarzeń u pacjentów przyjmujących placebo, w kontrolowanych badaniach klinicznych syldenafilu w postaci tabletek oraz istotne z medycznego punktu widzenia działania niepożądane zgłaszane po wprowadzeniu produktu do obrotu.

Klasyfikacja układów narządów

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często Często

Niezbyt często

Rzadko

Nieznana


Zaburzenia oka

Często

Niezbyt często Nieznana


Działanie niepożądane

Reakcje nadwrażliwości

Bóle głowy

Zawroty głowy

Senność, niedoczulica

Udar naczyniowy mózgu, omdlenia

Przemijający napad niedokrwienny, drgawki, nawracające napady drgawek

Zaburzenia widzenia, zaburzenia widzenia barwnego Zaburzenia spojówek, zaburzenia oka, zaburzenia łzawienia, inne zaburzenia oka

Nietętnicza przednia niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego (NAION), zamknięcie naczyń siatkówki, ubytki pola widzenia

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często    Zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, szum w uszach

Rzadko    Utrata słuchu

Zaburzenia serca

Bardzo często    Kołatanie serca, tachykardia

Rzadko    Zawał mięśnia sercowego, migotanie przedsionków

Niezbyt często    Komorowe zaburzenia rytmu serca, niestabilna dławica piersiowa,

nagły zgon sercowy

Uderzenia gorąca

Zaburzenia naczyniowe

Często

Rzadko


Nadciśnienie tętnicze krwi, niedociśnienie tętnicze krwi

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często    Uczucie zatkanego nosa

Rzadko    Krwawienie z nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

Często    Niestrawność

Niezbyt często    Wymioty, nudności, suchość w ustach

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często    Wysypka skórna

Nieznana    Zespół Stevensa-Johnsona (ang.    Steven Johnson Syndrome, SJS),

martwica toksyczna naskórka (ang.Toxic Epidermal Necrolysis, TEN)

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często    Ból mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często    Krwiomocz

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Niezbyt często    Krwawienie z prącia, hematospermia

Nieznana    Priapizm, przedłużona erekcja

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często    Ból w klatce piersiowej, zmęczenie

Badania diagnostyczne

Niezbyt często    Przyspieszona akcja serca

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

W badaniach przeprowadzonych u zdrowych ochotników po podaniu jednorazowych dawek do 800 mg, działania niepożądane były podobne do działań obserwowanych po podaniu mniejszych dawek, występowały one jednak z większą częstością i większym nasileniem. Zastosowanie dawki 200 mg nie powodowało większej skuteczności, natomiast zwiększało częstość występowania działań niepożądanych (bóle głowy, uderzenia gorąca, zawroty głowy, niestrawność, uczucie zatkanego nosa, zmiany widzenia).

W przypadku przedawkowania w zależności od objawów należy zastosować standardowe leczenie podtrzymujące. Syldenafil silnie wiąże się z białkami osocza i nie jest wydalany z moczem, dlatego nie należy spodziewać się, aby zastosowanie dializy przyspieszyło klirens syldenafilu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w zaburzeniach erekcji;

Kod ATC: G04B E03

Syldenafil jest produktem do stosowania doustnego, przeznaczonym do leczenia zaburzeń erekcji.

W naturalnych warunkach, tj. podczas stymulacji seksualnej, przywraca zaburzony mechanizm erekcji poprzez zwiększenie dopływu krwi do prącia.

Fizjologicznym mechanizmem odpowiedzialnym za erekcję prącia jest uwalnianie tlenku azotu (NO) w ciałach jamistych w czasie pobudzenia seksualnego. Następnie, tlenek azotu aktywuje enzym cyklazę guanylową, co zwiększa stężenie cyklicznego monofosforanu guanozyny (cGMP) i powoduje rozkurcz mięśni gładkich w ciałach jamistych, umożliwiając napływ krwi do prącia.

Syldenafil jest silnym, selektywnym inhibitorem swoistej dla cGMP fosfodiesterazy typu 5 (PDE5), która jest odpowiedzialna za rozkład cGMP w ciałach jamistych. Syldenafil wywołuje erekcję poprzez działanie obwodowe. Syldenafil nie wykazuje bezpośredniego działania zwiotczającego na izolowane ludzkie ciała jamiste, natomiast znacznie nasila rozkurczający wpływ tlenku azotu na tę tkankę. Podczas pobudzenia szlaku NO/cGMP, zahamowanie PDE5 przez syldenafil powoduje zwiększenie stężenia cGMP w ciałach jamistych. Pobudzenie seksualne jest zatem konieczne, aby syldenafil mógł wywierać zamierzone działanie farmakologiczne.

Badania in vitro wykazały, że syldenafil działa selektywnie na izoenzym PDE5, który bierze udział w mechanizmie erekcji. Wpływa na PDE5 silniej niż na inne znane fosfodiesterazy. Działa 10-krotnie bardziej selektywnie niż na PDE6, izoenzym biorący udział w przekazywaniu bodźców świetlnych przez siatkówkę oka. Syldenafil stosowany w maksymalnych zalecanych dawkach działa 80-krotnie bardziej selektywnie niż na PDE1 oraz ponad 700-krotnie bardziej selektywnie na PDE2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 i 11. W szczególności, syldenafil wykazuje ponad 4000 razy bardziej selektywne działanie na PDE5 niż na PDE3, izoenzym fosfodiesterazy swoistej względem cAMP wpływającej na kurczliwość mięśnia sercowego.

W celu oceny przedziału czasowego, w jakim syldenafil w postaci tabletek wywołuje erekcję w odpowiedzi na pobudzenie seksualne, przeprowadzono dwa badania kliniczne. W badaniu metodą pletyzmografii prącia (ang. RigiScan) u pacjentów będących na czczo stwierdzono, że po podaniu syldenafilu średni czas osiągnięcia erekcji o sztywności 60% (wystarczającej do odbycia stosunku płciowego) wynosił 25 minut (zakres od 12 do 37 minut). W innym badaniu przeprowadzonym metodą RigiScan wykazano, że syldenafil 4-5 godzin po podaniu nadal mógł wywoływać erekcję w odpowiedzi na pobudzenie seksualne.

Syldenafil powodował niewielkie i przejściowe zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, które w większości przypadków nie miało znaczenia klinicznego. Średnie maksymalne zmniejszenie skurczowego ciśnienia tętniczego krwi, mierzonego w pozycji leżącej na plecach, po doustnym podaniu dawki syldenafilu w dawce 100 mg wynosiło 8,4 mmHg. Odpowiadająca temu zmiana ciśnienia rozkurczowego w pozycji leżącej wynosiła 5,5 mmHg. To zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi wiąże się z działaniem rozszerzającym naczynia krwionośne syldenafilu, prawdopodobnie spowodowanym zwiększeniem stężenia cGMP w mięśniówce gładkiej naczyń krwionośnych. Jednorazowe dawki doustne syldenafilu w postaci tabletek, w dawce do 100 mg nie powodowały u zdrowych ochotników klinicznie istotnych zmian w zapisie EKG.

W badaniu dotyczącym działania hemodynamicznego, po podaniu doustnym syldenafilu w dawce jednorazowej 100 mg, u 14 pacjentów z ciężką chorobą niedokrwienną serca (ang. Coronary Artery Disease, CAD) (zwężenie co najmniej jednej tętnicy wieńcowej o ponad 70%), średnie ciśnienie skurczowe i rozkurczowe w spoczynku zmniejszało się o odpowiednio o 7% i 6%, w porównaniu do wartości wyjściowych. Średnie skurczowe ciśnienie tętnicze krwi w tętnicy płucnej zmniejszało się o 9%. Syldenafil nie wpływał na pojemność minutową serca i nie pogarszał przepływu krwi przez zwężone tętnice wieńcowe.

W podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo badaniu wysiłkowym oceniono 144 pacjentów z zaburzeniami erekcji i stabilną dławicą piersiową, którzy stale przyjmowali leki przeciwdławicowe (za wyjątkiem azotanów). Wyniki badania nie wykazały istotnych klinicznie różnic w zakresie czasu wystąpienia objawów dławicy piersiowej pomiędzy pacjentami przyjmującymi syldenafil i placebo.

W kontrolowanym placebo badaniu klinicznym, z podwójnie ślepą próbą, z udziałem 144 pacjentów z zaburzeniami erekcji i przewlekłą stabilną dławicą piersiową, stosujących regularnie produkty przeciwdławicowe (z wyjątkiem azotanów), nie zaobserwowano istotnych klinicznie różnic w zakresie czasu do wystąpienia napadu dławicy piersiowej u pacjentów przyjmujących syldenafil w porównaniu do placebo.

U niektórych pacjentów stwierdzono za pomocą testu rozróżniania barw Farnsworth-Munsella, w godzinę po podaniu syldenafilu w dawce 100 mg, niewielkie i przejściowe utrudnienie rozróżniana barw (niebieskiej i zielonej). Zaburzeń tych nie obserwowano po upływie 2 godzin po podaniu dawki produktu. Uważa się, że mechanizmem odpowiedzialnym za zaburzenia odróżniania barw jest zahamowanie PDE6, biorącego udział w kaskadzie przewodzenia bodźca świetlnego w siatkówce. Syldenafil nie wpływa na ostrość ani kontrastowość widzenia. W małym (n=9), kontrolowanym placebo badaniu klinicznym z udziałem pacjentów z udokumentowanymi wczesnymi, związanymi z wiekiem zmianami zwyrodnieniowymi plamki, syldenafil (w pojedynczej dawce 100 mg) nie wpływał istotnie na przeprowadzone badania wzroku (ostrość widzenia, siatka Amslera, test rozróżniania barw symulujący światła uliczne, perymetr Humphreya oraz wrażliwość na światło).

Po jednorazowym, doustnym podaniu syldenafilu w dawce 100 mg u zdrowych ochotników nie stwierdzono wpływu na ruchliwość lub morfologię plemników.

Dalsze informacje z badań klinicznych

W badaniach klinicznych syldenafil w postaci tabletek zastosowano u ponad 8000 pacjentów w wieku od 19 do 87 lat. W badaniach uczestniczyły następujące grupy pacjentów: pacjenci w podeszłym wieku (19,9%), pacjenci z nadciśnieniem tętniczym krwi (30,9%), cukrzycą (20,3%), chorobą niedokrwienną serca (5,8%), hiperlipidemią (19,8%), po urazach rdzenia kręgowego (0,6%), z depresją (5,2%), po przezcewkowej resekcji gruczołu krokowego (3,7%), radykalnej prostatektomii (3,3%). Z badań klinicznych były wykluczone lub nie były wystarczająco reprezentatywne następujące grupy pacjentów: pacjenci po zabiegach chirurgicznych w obrębie miednicy, po radioterapii, z ciężką niewydolnością nerek lub wątroby oraz pacjenci z niektórymi chorobami układu sercowo-naczyniowego (patrz punkt 4.3).

W badaniach z zastosowaniem stałej dawki leku odsetek pacjentów zgłaszających poprawę erekcji wynosił 62% (dla dawki 25 mg), 74% (dla dawki 50 mg) oraz 82% (dla dawki 100 mg), w porównaniu do 25% pacjentów w grupie placebo. W kontrolowanych badaniach klinicznych stwierdzono, że częstość przerywania terapii syldenafilem była niewielka i podobna do obserwowanej w grupie placebo.

Biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań klinicznych, odsetek pacjentów zgłaszających poprawę po zastosowaniu syldenafilu był następujący w poszczególnych grupach: psychogenne zaburzenia erekcji (84%), mieszane zaburzenia erekcji (77%), organiczne zaburzenia erekcji (68%), pacjenci w podeszłym wieku (67%), cukrzyca (59%), choroba niedokrwienna serca (69%), nadciśnienie tętnicze krwi (68%), przezcewkowa resekcja gruczołu krokowego (ang. Transurethral Resection of Prostate, TURP) (61%), radykalna prostatektomia (43%), uraz rdzenia kręgowego (83%), depresja (75%). W badaniach długookresowych, bezpieczeństwo i skuteczność stosowania syldenafilu utrzymywały się na stałym poziomie.

Dzieci i młodzież

Europejska Agencja Leków uchyliła obowiązek dołączania wyników badań syldenafilu we wszystkich podgrupach populacji dzieci i młodzieży w leczeniu zaburzeń erekcji. Stosowanie u dzieci i młodzieży, patrz punkt 4.2.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Syldenafil jest szybko wchłaniany. Po podaniu doustnym na czczo, maksymalne stężenie w surowicy występuje po 30 do 120 minutach (średnio 60 minut). Średnia całkowita biodostępność po podaniu doustnym wynosi 41% (zakres wartości od 25% do 63%).

Stosowanie syldenafilu podczas posiłku zmniejsza szybkość jego wchłaniania, średnie opóźnienie t max wynosi 60 minut, a średnie zmniejszenie Cmax wynosi 29%.

Dystrybucja

Średnia objętość dystrybucji syldenafilu w stanie równowagi stacjonarnej (Vd) wynosi 105 l, co wskazuje na jego przenikanie do tkanek. Po podaniu jednorazowej dawki doustnej 100 mg, średnie maksymalne stężenie syldenafilu w osoczu wynosi około 440 ng/ml (CV 40%). Ponieważ syldenafil (i jego główny krążący metabolit N-demetylo metabolit) wiąże się z białkami osocza w 96%, powoduje to, że średnie maksymalne stężenie wolnego syldenafilu w osoczu wynosi 18 ng/ml (38 nM). Stopień wiązania z białkami nie zależy od całkowitego stężenia produktu.

U zdrowych ochotników, którym podawano syldenafil w tabletkach (jednorazowa dawka 100 mg), po 90 minutach znajdowało się w ejakulacie mniej niż 0,0002% (średnio 188 ng) podanej dawki.

Metabolizm

Syldenafil jest metabolizowany głównie przez mikrosomalne enzymy wątrobowe CYP3A4 (w większym stopniu) oraz CYP2C9 (w mniejszym stopniu). Główny krążący metabolit syldenafilu powstaje w wyniku jego N-demetylacji.

Metabolit ten wykazuje podobny do syldenafilu profil selektywności w stosunku do fosfodiesterazy i siłę działania w stosunku do PDE-5 in vitro wynoszącą około 50% siły działania substancji macierzystej. Stężenia metabolitu w osoczu odpowiadają około 40% stężeń obserwowanych dla syldenafilu. N-demetylowany metabolit podlega dalszym przemianom metabolicznym, a jego końcowy okres półtrwania wynosi około 4 godzin.

Eliminacja

Całkowity klirens syldenafilu wynosi 41 l/h, co powoduje, że końcowy okres półtrwania wynosi od 3 do 5 godzin. Zarówno po podaniu doustnym, jak i dożylnym syldenafil jest wydalany głównie z kałem w postaci metabolitów (około 80% podanej dawki doustnej) oraz w mniejszym stopniu z moczem (około 13% podanej dawki doustnej).

Liniowość lub nieliniowość

Po podaniu doustnym syldenafilu w zakresie zalecanych dawek (od 25 mg do 100 mg), wartości AUC i Cmax zwiększają się proporcjonalnie do dawki.

Farmakokinetyka w szczególnych grupach pacjentów

Pacjenci w podeszłym wieku:

U zdrowych ochotników w podeszłym wieku (65 lat lub powyżej) stwierdzono zmniejszony klirens syldenafilu, co powodowało zwiększenie stężenia syldenafilu i jego aktywnego N-demetylowanego metabolitu w osoczu było większe o około 90% w porównaniu do wartości obserwowanych u młodszych zdrowych ochotników (w wieku od 18 do 45 lat). Z uwagi na zmieniający się z wiekiem stopień wiązania z białkami, stężenie wolnego syldenafilu w osoczu zwiększyło się w przybliżeniu o 40%.

Niewydolność nerek:

U ochotników z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny od 30 do 80 ml/min.), parametry farmakokinetyczne syldenafilu nie uległy zmianie po podaniu jednorazowej dawki doustnej 50 mg. Średnie wartości AUC oraz Cmax N-demetylowanego metabolitu zwiększyły się odpowiednio o 126% i 73%, w porównaniu do tej samej grupy wiekowej ochotników bez zaburzeń czynności nerek. Jednakże, z uwagi na dużą zmienność osobniczą, różnice te nie są statystycznie istotne. U ochotników z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min), klirens syldenafilu zmniejszał się, co powodowało zwiększenie wartości AUC i Cmax odpowiednio o 100% i 88% w porównaniu do tej samej grupy wiekowej u ochotników bez niewydolności nerek. Ponadto, wartości AUC i C max N-demetylowanego metabolitu były znacznie zwiększone, odpowiednio o 79% i 200%.

Niewydolność wątroby

U ochotników z łagodną do umiarkowanej marskością wątroby (A i B wg skali Childa-Pugha), klirens syldenafilu był zmniejszony, powodując zwiększenie AUC (84%) oraz C max (47%), w porównaniu do tej samej grupy wiekowej ochotników bez zaburzeń czynności wątroby. Nie badano farmakokinetyki syldenafilu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie wykazały szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Polakrylina potasowa Krzemionka koloidalna bezwodna Laktoza j ednowodna Powidon K-30 Aspartam (E 951)

Kroskarmeloza sodowa

Aromat miętowy o składzie: maltodekstryna (kukurydziana), skrobia modyfikowana (E 1450), olejek

mięty pieprzowej

Magnezu stearynian

Kwas solny lub potasu wodorotlenek

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

30 miesięcy.

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister PVC/PCTFE/Aluminium w tekturowym pudełku.

1, 2, 4, 8, 12 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjöröur Islandia

8.    NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

25 mg: 20768 50 mg: 20769 100 mg: 20770

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 23.11.2012

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Październik 2013

13

Rosytona