+ iMeds.pl

Rotadin 1 mg/mlUlotka Rotadin

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Rotadin, 1mg/ml, syrop Loratadinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

- Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Rotadin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem    leku Rotadin

3.    Jak przyjmować Rotadin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Rotadin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Rotadin i w jakim celu się go stosuje

Loratadyna, substancja czynna leku Rotadin, jest lekiem przeciwalergicznym, wybiórczo blokuj ącym tzw. receptory histaminowe H1, pewne struktury chemiczne w organizmie odpowiedzialne za rozwój reakcji uczuleniowej.

Rotadin stosuje się w leczeniu objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, takich jak wodnista wydzielina z nosa, kichanie i swędzenie nosa, swędzenie i pieczenie oczu, oraz przewlekłej pokrzywki o nieznanej przyczynie (tzw. pokrzywki idiopatycznej).

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Rotadin Kiedy nie stosować leku Rotadin:

•    jeśli pacjent jest uczulony (nadwrażliwy) na loratadynę lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Rotadin wymienionych w punkcie 6;

•    jeśli pacjentka jest w ciąży.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Rotadin należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeśli pacjent ma chorą wątrobę, powinien poinformować o tym lekarza przed rozpoczęciem leczenia.

W przypadku planowanych badań przyczyny uczulenia (tzw. testów skórnych) należy przerwać stosowanie preparatu Rotadin na około 48 godzin przed ich wykonaniem, gdyż leki przeciwhistaminowe mogą powodować fałszywie ujemne wyniki badania.

Inne leki i Rotadin

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Nie obserwowano oddziaływania leku Rotadin z innymi lekami.

Rotadin z jedzeniem i piciem

Nie obserwowano nasilenia działania alkoholu przez Rotadin.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, uważa, że może być w ciąży lub planuje ciążę, przed przyjęciem leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować leku Rotadin w okresie ciąży.

Nie należy stosować leku Rotadin w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W badaniach klinicznych, których celem była ocena zdolności do prowadzenia pojazdów loratadyna nie zmniejszała sprawności. Należy jednak zachować ostrożność, ponieważ bardzo rzadko u niektórych osób występowała senność, która może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Rotadin

1 ml syropu zawiera 0,6 g sacharozy.

10 ml (zazwyczaj stosowana dawka) zawiera 6 g sacharozy. Pacjenci z cukrzycą powinni wziąć to pod uwagę.

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

3. Jak stosować Rotadin

Rotadin należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecane dawkowanie u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

10 mg (10 ml syropu - 2 miarki o pojemności 5 ml) raz na dobę. Lek można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.

Stosowanie u dzieci

Dzieci w wieku od 2 do 12 lat (tylko we wskazaniach: sezonowy alergiczny nieżyt nosa i przewlekła pokrzywka idiopatyczna):

-    masa ciała ponad 30 kg: 10 mg (10 ml syropu - 2 miarki o pojemności 5 ml) raz na dobę;

-    masa ciała do_30 kg : 5 mg (5 ml syropu - 1 miarka o pojemności 5 ml) raz na dobę.

Nie należy podawać leku Rotadin dzieciom w wieku poniżej 2 lat.

U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby należy zastosować mniejszą dawkę początkową, ponieważ u tych osób loratadyna może dłużej znajdować się we krwi.

W takich przypadkach, dorosłym i dzieciom o masie ciała większej niż 30 kg należy podawać 10 mg loratadyny co drugi dzień a dzieciom o masie ciała 30 kg lub mniejszej - 5 mg loratadyny co drugi dzień.

Nie ma konieczności zmiany dawki u pacjentów w podeszłym wieku ani u pacjentów z niewydolnością nerek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Rotadin

W przypadku przyjęcia większej dawki leku Rotadin niż zalecana należy jak najszybciej udać się do izby przyj ęć najbliższego szpitala. Należy zabrać tę ulotkę oraz butelkę z pozostałym syropem, w celu pokazania lekarzowi.

Po przedawkowaniu loratadyny obserwowano: senność, przyspieszenie czynności serca i ból głowy. W razie przedawkowania, lekarz natychmiast zastosuje leczenie objawowe i podtrzymujące, oraz będzie je kontynuował tak długo, jak się okaże konieczne. Można podawać węgiel aktywowany w postaci wodnej zawiesiny. Można wykonać płukanie żołądka. Loratadyny nie można usuwać z organizmu poprzez hemodializę. Nie wiadomo, czy można ją usuwać poprzez dializę otrzewnową. Po udzieleniu pomocy, pacjent powinien pozostawać pod ścisłą kontrolą.

Pominięcie zastosowania leku Rotadin

Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Rotadin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W badaniach klinicznych z udziałem dzieci w wieku od 2 do 12 lat obserwowano następujące działania niepożądane (w porównaniu z placebo):

• często (występują u 1 do 10 osób na 100): ból głowy, nerwowość i zmęczenie.

U pacjentów dorosłych i młodzieży obserwowano:

•    często (występują u 1 do 10 osób na 100): senność;

•    niezbyt często (występują u 1 do 10 osób na 1 000): ból głowy, zwiększenie apetytu, bezsenność.

Inne działania niepożądane obserwowane bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000), po wprowadzeniu leku do obrotu, to:

•    ciężkie reakcje alergiczne, takie jak trudności w oddychaniu, świszczący oddech, swędząca wysypka, obrzęk warg, twarzy, gardła. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów należy natychmiast przerwać stosowanie leku, powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala;

•    zawroty głowy;

•    szybkie bicie serca;

•    kołatanie serca;

•    nudności;

•    suchość w jamie ustnej;

•    zapalenie błony śluzowej żołądka;

•    nieprawidłowa czynność wątroby;

•    wysypka;

•    łysienie;

•    zmęczenie.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać Rotadin

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Rotadin po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po napisie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca .

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Rotadin

-    Substancją czynną leku jest loratadyna (1 mg w 1 ml syropu).

-    Pozostałe substancje pomocnicze to: sodu benzoesan, sacharoza, glikol propylenowy, glicerol, kwas cytrynowy bezwodny, aromat waniliowy AB-710, aromat truskawkowy 22754-00 i woda oczyszczona.

Jak wygląda Rotadin i co zawiera opakowanie

Rotadin jest przezroczystym, bezbarwny lub żółtawym, jednorodnym syropem o charakterystycznym (owocowym) smaku i zapachu.

Opakowanie

1 butelka 120 ml w tekturowym pudełku Do opakowania dołączona jest łyżka miarowa.

Podmiot odpowiedzialny

EGIS PHARMACEUTICALS PLC. H-1106 Budapeszt, Kereszturi ut 30-38 Węgry

Wytwórca

EGIS Pharmaceuticals PLC.

H- 9900 Kormend Matyas kiraly u. 65. Węgry

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Nazwa: EGIS Polska Sp. z o.o.

Adres: ul. Powązkowska 44 C 01-797 Warszawa Nr telefonu: (22) 326 04 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Rotadin

Charakterystyka Rotadin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Rotadin, 1 mg/ml, syrop

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden ml syropu zawiera 1 mg loratadyny (Loratadinum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

1 ml syropu zawiera 0,6 g sacharozy

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Syrop.

Przezroczysty, bezbarwny lub żółtawy, jednorodny syrop o charakterystycznym (owocowym) smaku i zapachu.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1. Wskazania do stosowania

Rotadin stosuje się w objawowym leczeniu alergicznego nieżytu nosa i przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 10 mg (10 ml syropu - 2 miarki o pojemności 5 ml) raz na dobę.

Dzieci i młodzież

Dzieci w wieku od 2 do 12 lat (tylko we wskazaniach: sezonowy alergiczny nieżyt nosa i przewlekła pokrzywka idiopatyczna):

•    masa ciała > 30 kg: 10 mg (10 ml syropu - 2 miarki o pojemności 5 ml) raz na dobę;

•    masa ciała < 30 kg : 5 mg (5 ml syropu - 1 miarka o pojemności 5 ml) raz na dobę.

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania produktu leczniczego Rotadin u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby należy zastosować mniejszą dawkę początkową, ponieważ klirens loratadyny może być u nich zmniejszony. W takich przypadkach, dorosłym i dzieciom o masie ciała większej niż 30 kg należy podawać 10 mg loratadyny co drugi dzień, a dzieciom o masie ciała 30 kg lub mniejszej - 5 mg loratadyny co drugi dzień.

Nie ma konieczności zmiany dawki u pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów z niewydolnością nerek.

Sposób podawania

Produkt leczniczy można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.

4.3.    Przeciwwskazania

• Nadwrażliwość na loratadynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (patrz punkt 6.1) wymienioną w punkcie 6.1.

• Nie należy stosować loratadyny w okresie ciąży.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego Rotadin u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (patrz punkt 4.2).

Należy przerwać stosowanie produktu leczniczego Rotadin na około 48 godzin przed planowanym wykonaniem testów skórnych, ponieważ leki przeciwhistaminowe mogą powodować fałszywie ujemne wyniki testów (mogą zmniejszyć lub całkowicie zahamować reakcję skórną, która byłaby dodatnia, gdyby nie stosowano leków przeciwhistaminowych).

Rotadin zawiera 0,6 g sacharozy w 1 ml syropu.

Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Produkt leczniczy Rotadin podawany jednocześnie z alkoholem nie nasila jego działania w stopniu daj ącym się ocenić testami psychomotorycznymi.

Ze względu na szeroki indeks terapeutyczny loratadyny brak doniesień o podejrzewanych lub potwierdzonych badaniami klinicznymi istotnych interakcjach (patrz punkt 5.2).

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

W badaniach na zwierzętach nie wykazano teratogennego działania loratadyny. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego w okresie ciąży. Nie należy stosować produktu leczniczego Rotadin w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Loratadyna przenika do mleka kobiecego, dlatego nie zaleca się stosowania loratadyny u kobiet karmiących piersią.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

W badaniach klinicznych, których celem była ocena zdolności do prowadzenia pojazdów, loratadyna nie zmniejszała sprawności. Należy jednak poinformować pacjentów, że bardzo rzadko u niektórych osób występowała senność, która może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8.    Działania niepożądane

W badaniach klinicznych z udziałem dorosłych pacjentów i młodzieży, w zakresie wskazań obejmuj ących alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa i przewlekłą pokrzywkę idiopatyczną, po podaniu zalecanej dawki 10 mg na dobę u 2% pacjentów obserwowano działania niepożądane. Częstość działań niepożądanych określono następująco Często >1/100 do <1/10;

Niezbyt często >1/1 000 do <1/100 Bardzo rzadko (<1/10 000)

Do najczęściej obserwowanych działań niepożądanych, które występowały częściej niż po zastosowaniu placebo, należą:

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Niezbyt często

Zwiększenie apetytu

Zaburzenia psychiczne

Często

Senność

Niezbyt często

Bezsenność,

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często

Bóle głowy

Inne działania niepożądane obserwowane po wprowadzeniu leku do obrotu, wymienione są poniżej w tabeli.

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko

Anafilaksja

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo rzadko

Zawroty głowy

Zaburzenia serca

Bardzo rzadko

Tachykardia, kołatanie serca

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo rzadko

Nudności, suchość w jamie ustnej, zapalenie błony śluzowej żołądka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko

Nieprawidłowa czynność wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo rzadko

Wysypka, łysienie

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo rzadko

Zmęczenie

Dzieci i młodzież

W badaniach klinicznych z udziałem dzieci w wieku od 2 do 12 lat zgłaszano następujące działania niepożądane, które występowały częściej niż po zastosowaniu placebo:

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Bóle głowy, nerwowość

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Zmęczenie

4.9. Przedawkowanie

Przedawkowanie loratadyny powoduje nasilenie objawów cholinolitycznych. Po przedawkowaniu loratadyny obserwowano: senność, przyspieszenie czynności serca i ból głowy.

W razie przedawkowania, należy natychmiast zastosować leczenie objawowe i podtrzymujące, i kontynuować je tak długo, jak to będzie konieczne. Można podawać węgiel aktywowany w postaci wodnej zawiesiny. Można rozważyć wykonanie płukania żołądka. Loratadyny nie można usuwać z organizmu poprzez hemodializę, nie wiadomo, czy można j ą usunąć poprzez dializę otrzewnową. Po udzieleniu pomocy, pacjenta należy nadal monitorować.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwhistaminowe do stosowania ogólnego Kod ATC: R06A X13

Loratadyna, substancja czynna produktu leczniczego Rotadin, jest trójpierścieniowym lekiem przeciwhistaminowym, selektywnym antagonistą obwodowych receptorów histaminowych H1.

U większości osób loratadyna w zalecanych dawkach nie wykazuje klinicznie istotnego działania sedatywnego ani przeciwcholinergicznego.

Podczas długotrwałego leczenia nie obserwowano istotnych klinicznie zmian w zakresie ważnych dla życia parametrów, w wynikach badań laboratoryjnych, w badaniach fizykalnych czy w zapisie elektrokardiograficznym.

Loratadyna nie wykazuje znaczącego wpływu na receptory H2. Nie hamuje wychwytu norepinefryny i praktycznie nie wywiera wpływu na czynność układu sercowo-naczyniowego i na aktywność układu bodźcotwórczego serca.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu doustnym, loratadyna szybko i dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego i w dużym stopniu podlega intensywnemu metabolizmowi pierwszego przej ścia, głównie z udziałem cytochromów CYP3A4 i CYP2D6. Główny metabolit - dezloratadyna (DL), jest aktywny farmakologicznie i w dużym stopniu jest odpowiedzialny za działanie kliniczne. Maksymalne stężenie (Tmax) loratadyny i dezloratadyny w surowicy krwi występuje odpowiednio po 1 - 1,5 godziny i 1,5 -3,7 godziny po podaniu.

W kontrolowanych badaniach klinicznych wykazano, że równoczesne stosowanie loratadyny z ketokonazolem, erytromycyną lub cymetydyną powoduje zwiększenie stężenia loratadyny w osoczu, jednakże bez zmian klinicznie istotnych (w tym zmian w zapisie elektrokardiograficznym).

Loratadyna w dużym stopniu wiąże się z białkami osocza (97% do 99%), natomiast jej czynny metabolit w umiarkowanym stopniu (73% do 76%).

Okres półtrwania dystrybucji w osoczu wynosi około 1 godziny dla loratadyny i około 2 godzin dla jej czynnego metabolitu. Średni okres półtrwania wynosi odpowiednio 8,4 godziny (w zakresie od 3 do 20 godzin) i 28 godzin (w zakresie od 8,8 do 92 godzin) w odniesieniu do głównego metabolitu.

Około 40% podanej dawki wydalane jest z moczem, a 42% z kałem w ciągu 10 dni, głównie w postaci sprzężonych metabolitów. Około 27% podanej dawki wydala się z moczem w ciągu pierwszych 24 godzin. Mniej niż 1% loratadyny lub dezloratadyny wydalane jest w postaci niezmienionej. Biodostępność loratadyny i jej czynnego metabolitu jest proporcjonalna do zastosowanej dawki.

Profil farmakokinetyczny loratadyny i jej metabolitu jest podobny w grupie zdrowych, dorosłych ochotników i w grupie zdrowych ochotników w podeszłym wieku.

Równoczesne przyjmowanie loratadyny z pokarmem może spowodować nieznaczne opóźnienie wchłaniania loratadyny, bez wpływu na efekt kliniczny.

U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, pola powierzchni pod krzywą (AUC), jak i maksymalne stężenia w osoczu (Cmax) loratadyny i jej metabolitu były większe niż pola pod krzywą (AUC) i stężenia maksymalne w osoczu (Cmax) u osób z prawidłową czynnością nerek. Nie obserwowano istotnych różnic średnich wartości okresu półtrwania loratadyny i jej metabolitu w porównaniu z osobami zdrowymi. U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek hemodializa nie wpływa na farmakokinetykę loratadyny i jej czynnego metabolitu.

U pacjentów z przewlekłą poalkoholową chorobą wątroby pole powierzchni pod krzywą (AUC) i maksymalne stężenie w osoczu (Cmax) loratadyny były dwukrotnie większe, podczas gdy profil farmakokinetyczny metabolitu nie był znacząco zmieniony w porównaniu do pacjentów z prawidłową czynnością wątroby. Okres półtrwania eliminacji loratadyny i jej metabolitu wynosił odpowiednio 24 godziny i 37 godzin i wydłużał się wraz ze stopniem uszkodzenia wątroby.

Loratadyna i jej czynny metabolit przenikają do mleka.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Przedkliniczne dane, uwzględniające wyniki konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności i potencjalnego działania rakotwórczego, nie wykazują szczególnego zagrożenia dla człowieka.

W badaniach toksycznego wpływu na rozrodczość nie obserwowano teratogennego działania loratadyny. Jednak u szczurów, przy stężeniach w osoczu (AUC) 10 razy większych niż stężenia występujące po podaniu dawki leczniczej, obserwowano wydłużenie porodu i zmniejszenie przeżywalności potomstwa.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu benzoesan Sacharoza Glikol propylenowy Glicerol

Kwas cytrynowy bezwodny Aromat waniliowy AB-710 Aromat truskawkowy 22754-00 Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

Po pierwszym otwarciu butelki: 6 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z oranżowego szkła zamykana aluminiową zakrętką w tekturowym pudełku.

1 butelka 120 ml

Do opakowania dołączona jest łyżka miarowa.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EGIS PHARMACEUTICALS PLC.

H-1106 Budapeszt, Kereszturi ut 30-38 Węgry

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 9556

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 04.08.2002 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

6

Rotadin