+ iMeds.pl

Rovamycine 3 mln j.m.Ulotka Rovamycine

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

ROVAMYCINE, 1,5 mln j.m., tabletki powlekane ROVAMYCINE, 3 mln j.m., tabletki powlekane

Spiramycinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

{logo podmiotu odpowiedzialnego}

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Rovamycine i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rovamycine

3.    Jak stosować lek Rovamycine

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Rovamycine

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Rovamycine i w jakim celu się go stosuje

Rovamycine występuje w postaci tabletek powlekanych i zawiera substancję czynną spiramycynę. Spiramycyna jest antybiotykiem należącym do grupy makrolidów.

Wskazania do stosowania leku Rovamycine

•    Zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych:

-    zapalenie gardła i migdałków wywołane przez paciorkowce grupy A (Streptococcuspyogenes);

-    zapalenie zatok przynosowych wywołane przez: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus;

-    zapalenie ucha środkowego wywołane przez: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia trachomatis;

-    ostre zapalenie płuc i oskrzeli wywołane przez: Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus;

-    atypowe zapalenie płuc wywołane przez: Legionella pneumophila, Chlamydia psittaci, Mycoplasma pneumoniae.

   Zapobiegawczo w toksoplazmozie wrodzonej.

•    Zapobieganie meningokokowemu zapaleniu opon mózgowych w przypadku nosicielstwa Neisseria meningitidis w nosogardzieli.

   Zapobieganie nawrotom gorączki reumatycznej, tylko u pacjentów uczulonych na penicylinę.

•    W stomatologii, w stanach ostrych: ropnie, zapalenie jamy ustnej z przekrwieniem, ostre zapalenie dziąseł, wrzodziejące, martwicze zapalenie dziąseł.

•    Zapalenie cewki moczowej wywołane przez Chlamydia trachomatis różnych serotypów.

•    Zakażenie skóry wywołane przez Staphylococcus aureus i Streptococcus pyogenes.

   Kryptosporydioza wywołana przez Cryptosporidium muris.

   Toksoplazmoza ciężarnych.

Kiedy nie stosować leku Rovamycine:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Rovamycine należy omówić to z lekarzem.

Jeśli u pacjenta wystąpią objawy alergii podczas stosowania leku Rovamycine, lek należy odstawić i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Jeśli pacjent jest uczulony na inne antybiotyki z grupy makrolidów, powinien stosować leku Rovamycine z zachowaniem ostrożności i w razie wystąpienia niepokojących objawów zwrócić sie do lekarza.

Jeśli podczas stosowania leku wystąpi biegunka, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem i nie stosować leków hamujących perystaltykę jelit. Znane są przypadki rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego po zastosowaniu antybiotyków o szerokim zakresie działania, dlatego ważne jest wzięcie pod uwagę tej możliwości u pacjentów, u których wystąpiła ostra biegunka w trakcie leczenia antybiotykami lub po nim.

Spiramycyna jest w niewielkim stopniu wydalana z moczem i w niewydolności nerek nie ma konieczności modyfikowania dawki leku.

Stosować ostrożnie u osób z niewydolnością wątroby ze względu na możliwość nasilenia się objawów niepożądanych.

Nie zaleca się stosowania spiramycyny u pacjentów z niedoborem aktywności dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, gdyż w bardzo rzadkich przypadkach obserwowano ostrą hemolizę po zastosowaniu spiramycyny w tej grupie pacjentów.

Dzieci i młodzież

Podawanie tabletek jest niewskazane u dzieci w wieku poniżej 6 lat (możliwość zadławienia).

Rovamycine a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Dotyczy to zwłaszcza jednoczesnego stosowania spiramycyny z lekami zawierającymi lewodopę i karbidopę - może być wskazana modyfikacja dawki lewodopy.

Rovamycine z jedzeniem i piciem

Lek może być przyjmowany z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Lek może być stosowany u kobiet w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.

W razie konieczności leczenia spiramycyną kobieta nie powinna karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Brak danych.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Zalecane dawkowanie

Dorośli

Dawka podstawowa: 6 mln j.m. na dobę w 2 dawkach podzielonych; dawkę tę można zwiększyć do 9 mln j.m. na dobę, podawane w 3 dawkach podzielonych.

W zakażeniach gardła i migdałków wywołanych przez paciorkowce grupy A leczenie trwa 10 dni. Zapobieganie meningokokowemu zapaleniu opon mózgowych: 3 mln j.m. co 12 godzin przez 5 dni. Dzieci

Dawka podstawowa: 150 000 j.m./kg mc. na dobę w 2-3 dawkach podzielonych;

dawkę tę można zwiększyć do 300 000 j.m./kg mc. na dobę, podawane w 2-3 dawkach podzielonych.

W zakażeniach gardła i migdałków wywołanych przez paciorkowce grupy A leczenie trwa 10 dni.

Zapobieganie meningokokowemu zapaleniu opon mózgowych: 75 000 j.m./kg mc. co 12 godzin przez 5 dni.

Sposób podawania

Tabletki należy połykać w całości, popijając szklanką wody.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Rovamycine

W wyniku przyjęcia dużych dawek mogą wystąpić objawy ze strony przewodu pokarmowego: nudności, wymioty, biegunka.

W razie przedawkowania spiramycyny lekarz zleci wykonanie badania serca (EKG), zwłaszcza jeśli u pacjenta występują czynniki ryzyka wydłużenia odstępu QT w zapisie EKG (zmniejszone stężenie potasu we krwi, wrodzone wydłużenie odstępu QT, przyjmowanie leków wydłużających odstęp QT lub zwiększających ryzyko wystąpienia komorowych zaburzeń rytmu serca).

Nie ma specyficznej odtrutki skutecznej w przypadku przedawkowania spiramycyny. W razie zatrucia zaleca się leczenie objawowe.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Rovamycine

W przypadku opuszczenia jednej dawki leku należy przyjąć ją najszybciej jak jest to możliwe, z wyjątkiem sytuacji, gdy zbliża się pora kolejnej dawki. Nie należy przyjmować dwóch dawek leku jednocześnie lub w krótkim odstępie czasu.

W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza.

Przerwanie stosowania leku Rovamycine

Nie należy przerywać leczenia bez porozumienia z lekarzem. Leczenie należy kontynuować tak długo, jak zaleca lekarz.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

3

Czasami mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

-    układ pokarmowy: bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka, notowano bardzo rzadko przypadki rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego (do objawów należą: biegunka, ból brzucha, gorączka, które mogą doprowadzić do odwodnienia);

-    reakcje nadwrażliwości: wysypka, pokrzywka, świąd, bardzo rzadko obrzęk naczynioruchowy (obrzęk skóry i błon śluzowych, mogący obejmować drogi oddechowe i wtedy zagrażać życiu) i wstrząs anafilaktyczny (ciężka, groźna dla życia reakcja alergiczna), odosobnione przypadki zapalenia naczyń, w tym plamica Henocha-Schonleina (choroba, do której objawów należą wybroczyny występujące najczęściej na nogach lub stopach, ból i obrzęk stawów, bóle brzucha);

-    obwodowy i ośrodkowy układ nerwowy: notowano sporadycznie przypadki przemijających parestezji (zaburzenia czucia);

-    wątroba: notowano bardzo rzadko przypadki nieprawidłowych wyników testów czynności wątroby; opisywano cholestatyczne i mieszane zapalenie wątroby;

-    krew i układ krwiotwórczy: bardzo rzadko występowała ostra hemoliza - uszkodzenie czerwonych krwinek (patrz punkt: Ostrzeżenia i środki ostrożności).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Rovamycine

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

5.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Rovamycine

-    Substancją czynną leku jest spiramycyna. 1 tabletka powlekana zawiera 1,5 mln j.m.

lub 3 mln j.m. spiramycyny.

-    Pozostałe składniki to: skrobia kukurydziana żelowana, hydroksypropyloceluloza, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna; skład otoczki: hypromeloza, makrogol 6000, tytanu dwutlenek (E171).

Jak wygląda lek Rovamycine i co zawiera opakowanie

Rovamycine, 1,5 mln j.m.: biała lub kremowobiała, obustronniewypukła, okrągła tabletka z wytłoczonym napisem RPR 107 na jednej stronie.

Rovamycine, 3 mln j.m.: biała lub kremowobiała, obustronniewypukła, okrągła tabletka z wytłoczonym napisem ROVA 3 na jednej stronie.

Rovamycine, 1,5 mln j.m.: opakowanie zawiera 16 tabletek powlekanych.

Rovamycine, 3 mln j.m.: opakowanie zawiera 10 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Sanofi-Aventis France

1-13 boulevard Romain Rolland

75 014 Paryż

Francja

Wytwórca

Famar Lyon

29 Avenue du Général de Gaulle 69230 Saint-Genis-Laval Francja

Sanofi-Aventis S.p.A.

Strada Statale 17, Km 22 67019 Scoppito (AQ)

Włochy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Sanofi-Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Rovamycine

Charakterystyka Rovamycine

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

ROVAMYCINE, 1,5 mln j.m., tabletki powlekane ROVAMYCINE, 3 mln j.m., tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera 1,5 mln j.m. lub 3 mln j.m. spiramycyny (Spiramycinum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana

ROVAMYCINE, 1,5 mln j.m.: biała lub kremowobiała, obustronnie wypukła, okrągła tabletka z wytłoczonym napisem RPR 107 na jednej stronie.

ROVAMYCINE, 3 mln j.m.: biała lub kremowobiała, obustronnie wypukła, okrągła tabletka z wytłoczonym napisem ROVA 3 na jednej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

•    Zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych:

-    zapalenie gardła i migdałków wywołane przez paciorkowce grupy A (Streptococcus

pyogenes);

-    zapalenie zatok przynosowych wywołane przez: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus

influenzae, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus;

-    zapalenie ucha środkowego wywołane przez: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus

influenzae, Moraxella catarrhalis, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia trachomatis;

-    ostre zapalenie płuc i oskrzeli wywołane przez: Streptococcus pyogenes, Streptococcus

pneumoniae, Staphylococcus aureus;

-    atypowe zapalenie płuc wywołane przez: Legionella pneumophila, Chlamydia psittaci,

Mycoplasma pneumoniae.

   Zapobiegawczo w toksoplazmozie wrodzonej.

•    Zapobieganie meningokokowemu zapaleniu opon mózgowych w przypadku nosicielstwa

Neisseria meningitidis w nosogardzieli.

•    Zapobieganie nawrotom gorączki reumatycznej - tylko u pacjentów uczulonych na penicylinę.

•    W stomatologii, w stanach ostrych: ropnie, zapalenie jamy ustnej z przekrwieniem, ostre zapalenie dziąseł, wrzodziejące, martwicze zapalenie dziąseł.

•    Zapalenie cewki moczowej wywołane przez Chlamydia trachomatis różnych serotypów.

•    Zakażenia skórne wywołane przez Staphylococcus aureus i Streptococcus pyogenes.

   Kryptosporydioza wywołana przez Cryptosporidium muris.

   Toksoplazmoza ciężarnych.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli

Dawka podstawowa: 6 mln j.m. na dobę w 2 dawkach podzielonych; dawkę tę można zwiększyć do 9 mln j.m. na dobę, podawane w 3 dawkach podzielonych.

W zakażeniach gardła i migdałków wywołanych przez paciorkowce grupy A leczenie trwa 10 dni.

Zapobieganie meningokokowemu zapaleniu opon mózgowych: 3 mln j.m. co 12 godzin przez 5 dni.

Dzieci

Dawka podstawowa: 150 000 j.m./kg mc. na dobę w 2-3 dawkach podzielonych; dawkę tę można zwiększyć do 300 000 j.m./kg mc. na dobę, podawane w 2-3 dawkach podzielonych.

W zakażeniach gardła i migdałków wywołanych przez paciorkowce grupy A leczenie trwa 10 dni.

Zapobieganie meningokokowemu zapaleniu opon mózgowych: 75 000 j.m./kg mc. co 12 godzin przez 5 dni.

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek

Ze względu na bardzo mały współczynnik wydalania substancji czynnej z moczem (po podaniu doustnym lub dożylnym) nie ma konieczności modyfikacji dawki w tej grupie pacjentów (patrz punkt 5.2).

Sposób podawania

Tabletki należy połykać w całości, popijając szklanką wody.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podawanie tabletek jest niewskazane u dzieci poniżej 6. roku życia (możliwość zadławienia).

W razie wystąpienia objawów alergii podczas leczenia spiramycyną produkt należy odstawić.

Stosować ostrożnie u osób z nadwrażliwością na inne antybiotyki z grupy makrolidów.

Notowano przypadki rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego po zastosowaniu antybiotyków o szerokim zakresie działania, dlatego ważne jest wzięcie pod uwagę tej możliwości u pacjentów, u których wystąpiła ostra biegunka w trakcie leczenia antybiotykami lub po nim.

Spiramycyna jest w niewielkim stopniu wydalana z moczem i w niewydolności nerek nie ma konieczności modyfikowania dawki.

Stosować ostrożnie u osób z niewydolnością wątroby ze względu na możliwość nasilenia się objawów niepożądanych.

Ze względu na to, że bardzo rzadko występowała ostra hemoliza u pacjentów z niedoborem

aktywności dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, nie zaleca się stosowania spiramycyny w tej grupie pacjentów.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Podczas jednoczesnego stosowania spiramycyny z lekami zawierającymi lewodopę i karbidopę może nastąpić hamowanie wchłaniania karbidopy i zmniejszenie stężenia lewodopy w surowicy. Konieczna jest obserwacja pacjenta, gdyż może być wskazana modyfikacja dawki lewodopy.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Spiramycyna przenika do łożyska, osiągając w nim stężenie do pięciu razy większe niż występujące w surowicy.

Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego. Ze względu na brak działania teratogennego u zwierząt, nie jest spodziewane działanie uszkadzające płód u ludzi. Dotychczas substancje wywołujące wady rozwojowe u ludzi wykazywały działanie teratogenne w odpowiednio przeprowadzonych badaniach na dwóch gatunkach zwierząt.

Bezpieczeństwo stosowania spiramycyny nie było przedmiotem kontrolowanych badań klinicznych. Jednakże od wielu lat spiramycyna była bezpiecznie stosowana przez kobiety w ciąży.

Spiramycynę można stosować w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Karmienie piersią

Spiramycyna przenika do mleka kobiecego. W razie konieczności leczenia spiramycyną, kobieta nie powinna karmić piersią.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak danych.

4.8    Działania niepożądane

Czasami mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

-    układ pokarmowy: bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka, notowano bardzo rzadko

przypadki rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego;

- reakcje nadwrażliwości: wysypka, pokrzywka, świąd, bardzo rzadko obrzęk

naczynioruchowy i wstrząs anafilaktyczny, odosobnione przypadki zapalenia naczyń, w tym plamica Henocha-Schonleina;

-    obwodowy i ośrodkowy układ nerwowy: notowano sporadycznie przypadki przemijających

parestezji;

-    wątroba: notowano bardzo rzadko przypadki nieprawidłowych wyników testów czynności

wątroby; opisywano cholestatyczne i mieszane zapalenie wątroby;

-    krew i układ krwiotwórczy: bardzo rzadko występowała ostra hemoliza (patrz punkt 4.4).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Nie jest znana dawka toksyczna spiramycyny.

W wyniku przyjęcia dużych dawek mogą wystąpić objawy ze strony przewodu pokarmowego: nudności, wymioty, biegunka.

U noworodków otrzymujących duże dawki spiramycyny oraz u pacjentów z czynnikami ryzyka wydłużenia odstępu QT, którym podano dożylnie spiramycynę, obserwowano niekiedy przemijające wydłużenia odstępu QT po przerwaniu leczenia. Dlatego też w razie przedawkowania spiramycyny zaleca się wykonanie badania EKG w celu pomiaru odstępu QT, zwłaszcza w przypadku występowania innych czynników ryzyka (hipokalemia, wrodzone wydłużenie odstępu QT, przyjmowanie leków wydłużających odstęp QT lub zwiększających ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca typu torsade de pointes).

Nie ma specyficznego antidotum skutecznego w przypadku przedawkowania spiramycyny. Jeżeli podejrzewa się znaczne przedawkowanie, zaleca się leczenie objawowe.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwbakteryjne do stosowania ogólnego, makrolidy; kod ATC: J01F A02

Spiramycyna jest antybiotykiem należącym do grupy makrolidów o pierścieniu 16-członowym. Jest wytwarzana przez grzyby z gatunku Streptomyces ambofaciens.

Mechanizm działania przeciwbakteryjnego spiramycyny polega na hamowaniu biosyntezy białka. Oprócz właściwego antybiotyku (spiramycyna I) produkt może zawierać domieszkę propionianu i octanu spiramycyny (spiramycyna II i III).

Wrażliwość na spiramycynę in vitro

Drobnoustroje zwykle wrażliwe (MIC <1 mg/l) (ponad 90% szczepów wrażliwych)

Streptococcus spp., Staphylococcus wrażliwe na metycylinę, Rhodococcus equi, Branhamella catarrhalis, Bordetella pertussis, Campylobacter jejuni, Corynebacterium diphteriae, Moraxella, Mycoplasma pneumoniae, Coxiella, Chlamydia, Treponema pallidum, Borrelia burgdorferi, Leptospira, Propionibacterium acnes, Actinomyces, Eubacterium, Porphyromonas, Mobiluncus.

Drobnoustroje o średniej wrażliwości

Zadowalające wyniki leczenia można uzyskać wówczas, gdy stężenia antybiotyku w miejscu zakażenia są większe od MIC.

Neisseria gonorrhoeae, Ureaplasma urealyticum, Legionella pneumophila.

Drobnoustroje oporne (MIC >4 mg/l)

Co najmniej 50% szczepów danego gatunku jest opornych.

Staphylococcus spp. oporne na metycylinę, Enterobacteriaceae, Pseudomonas, Acinetobacter, Nocardia, Fusobacterium, Bacteroides fragilis, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae.

Drobnoustroje zmiennie wrażliwe

Zmienny odsetek szczepów opornych. Nie można określić wrażliwości bez wykonania antybiogramu.

Streptococcuspneumoniae, Enterococcus spp., Campylobacter coli, Peptostreptococcus, Clostridium perfringens.

Spiramycyna działa na Toxoplasma gondii w warunkach in vitro oraz in vivo.

Wśród bakterii wrażliwych nie wymieniono niektórych gatunków bakterii ze względu na brak wskazań klinicznych do stosowania produktu.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Spiramycyna wchłania się z przewodu pokarmowego szybko, ale nie całkowicie. Pokarm nie ma wpływu na wchłanianie spiramycyny.

Dystrybucja

Maksymalne stężenie spiramycyny w surowicy po podaniu doustnym 6 mln j.m. wynosi

3.3    pg/ml.

W małym stopniu wiąże się z białkami osocza krwi (10%).

Okres półtrwania w osoczu krwi wynosi około 8 godzin.

Spiramycyna nie przenika do płynu mózgowo-rdzeniowego. Przenika do mleka kobiecego. Spiramycyna bardzo dobrze przenika do ślinianek i do tkanek (stężenia leku w tkankach wynoszą odpowiednio - płuca: 20-60 pg/g, migdałki: 20-80 pg/g, zakażone zatoki: 75-110 pg/g, kości: 5-100 pg/g).

Po 10 dniach od zakończenia przyjmowania produktu, od 5 do 7 pg substancji czynnej na 1 g tkanki pozostaje w śledzionie, wątrobie i nerkach.

Makrolidy przenikają do fagocytów i gromadzą się w nich (w neutrofilach, monocytach, makrofagach otrzewnej i pęcherzyków płucnych).

Spiramycyna osiąga duże stężenia w fagocytach u ludzi. Z właściwości tych wynika wyjaśnienie, dlaczego makrolidy działają na bakterie znajdujące się wewnątrz komórek.

Metabolizm

Spiramycyna jest metabolizowana w wątrobie. Powstają czynne metabolity o niezidentyfikowanej strukturze chemicznej.

Eliminacja.

-    Z moczem: 10% dawki przyjętej doustnie. U pacjentów z niewydolnością nerek po podaniu w postaci doustnej substancja czynna w postaci niezmienionej praktycznie nie jest wydalana przez nerki. Po podaniu drogą dożylną wydalanie przez nerki jest minimalne.

- Z żółcią: bardzo duże wydalanie: stężenia spiramycyny w żółci są od 15 do 40-krotnie większe od stężeń w surowicy.

-    W kale: spiramycyna jest wydalana w znaczących ilościach.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie Brak danych.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.


6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Skrobia kukurydziana żelowana Hydroksypropyloceluloza Kroskarmeloza sodowa Magnezu stearynian Krzemionka koloidalna bezwodna Celuloza mikrokrystaliczna

Skład otoczki Hypromeloza Makrogol 6000 Tytanu dwutlenek (E171)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania Blistry z folii Al/PVC w tekturowym pudełku.

Tabletki powlekane 1,5 mln j.m.: opakowania zawierają 16 tabletek powlekanych. Tabletki powlekane 3 mln j.m.: opakowania zawierają 10 tabletek powlekanych.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez specjalnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sanofi-Aventis France

1-13 boulevard Romain Rolland

75 014 Paryż, Francja

8.    NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Tabletki powlekane 1,5 mln j.m.: Pozwolenie Nr R/0986.

Tabletki powlekane 3 mln j.m.: Pozwolenie Nr R/6921.

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Tabletki powlekane 1,5 mln j.m.

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 19.04.1979 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 31.05.2013 r.

Tabletki powlekane 3 mln j.m.

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 12.12.1996 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 31.05.2013 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

7

Rovamycine