+ iMeds.pl

Roxitron 150 mgUlotka Roxitron

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Roxitron, 150 mg, tabletki powlekane

Roxithromycinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Roxitron i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Roxitron

3.    Jak przyjmować Roxitron

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Roxitron

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Roxitron i w jakim celu się go stosuje

Roxitron jest lekiem należącym do grupy antybiotyków makrolidowych.

Jego działanie polega na zakłócaniu powstawania bakteryjnego białka. Roxitron działa na bardzo wiele szczepów bakterii (jednak nie na wszystkie).

Roxitron stosuje się w leczeniu następujących zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na roksytromycynę :

-    zapalenie migdałków (angina) wywołane przez paciorkowce z grupy A (beta-hemolizujące) - jako alternatywa dla antybiotyków beta-laktamowych;

-    ostre zapalenie zatok obocznych nosa, gdy nie można zastosować antybiotyku betalaktamowego;

-    nadkażenia w przebiegu ostrego zapalenia oskrzeli;

-    zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli;

-    pozaszpitalne zapalenie płuc u pacjentów bez czynników ryzyka, bez objawów ciężkiego stanu klinicznego i bez objawów klinicznych wskazujących na zakażenie wywołane przez pneumokoki;

-    zakażenia skóry i tkanki podskórnej o lekkim przebiegu, wywołane przez Staphylococcus aureus lub Streptococcus pyogenes;

-    nierzeżączkowe zakażenia narządów płciowych, wywołane przez Chlamydia trachomatis lub Ureaplasma urealyticum.

W przypadku podejrzenia atypowego zapalenia płuc makrolidy są wskazane niezależnie od nasilenia objawów.

Podejmując decyzję o zastosowaniu leku Roxitron, lekarz powinien uwzględnić oficjalne zalecenia dotyczące stosowania leków przeciwbakteryjnych.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Roxitron Kiedy nie przyjmować leku Roxitron

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na roksytromycynę albo inne antybiotyki makrolidowe lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Roxitron.

-    Jeśli pacjent jednocześnie stosuje leki z grupy alkaloidów sporyszu, zwężające naczynia krwionośne lub takie leki, jak astemizol, cyzapryd, pimozyd czy terfenadyna.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Roxitron należy omówić to z lekarzem, zwłaszcza jeśli pacjenta dotyczą opisane niżej okoliczności.

-    Jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby (konieczna może być zmiana dawkowania leku, a czasem nawet przerwanie podawania leku).

-    Gdy u pacjenta wystąpi biegunka w trakcie stosowania tego leku - pacjent powinien powiedzieć o niej lekarzowi, gdyż może być to objaw rzekomobłoniastego zapalenia jelit, powikłania wywołanego przez toksyny nadmiernie namnożonej w jelitach bakterii Clostridium difficile; konieczne może być zastosowanie dodatkowych leków; nie należy przyjmować leków hamujących perystaltykę jelit ani innych działających zapierająco.

-    Jeśli u pacjenta występuje wrodzone wydłużenie odstępu QT w elektrokardiogramie (EKG) oraz w sytuacjach sprzyjających wystąpieniu zaburzeń rytmu serca (np. gdy występuje zmniejszone stężenie potasu lub magnezu we krwi czy znaczne spowolnienie pracy serca), jak też wówczas, gdy pacjent przyjmuje leki przeciwarytmiczne klasy IA i III (roksytromycyna może zwiększać w takich przypadkach ryzyko groźnych dla życia zaburzeń rytmu serca).

-    Gdy u pacjenta występuje miastenia (roksytromycyna może ją nasilać).

Roxitron a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Leku Roxitron nie należy stosować jednocześnie z następującymi lekami:

-    leki z grupy alkaloidów sporyszu, zwężające naczynia krwionośne,

-    takie leki, jak astemizol, cyzapryd, pimozyd i terfenadyna.

Jeśli pacjent przyjmuje te leki, powinien o tym powiedzieć lekarzowi przed rozpoczęciem stosowania leku Roxitron.

Należy zachować ostrożność stosując Roxitron jednocześnie z następującymi lekami:

-    leki przeciwzakrzepowe (konieczne może być kontrolowanie wskaźnika INR, pozwalającego ocenić krzepliwość krwi),

-    dyzopiramid (konieczne może być kontrolowanie zapisu EKG i stężenia dyzopiramidu we krwi),

-    digoksyna i inne glikozydy nasercowe (konieczne może być kontrolowanie zapisu EKG i stężenia glikozydów nasercowych we krwi),

-    midazolam i triazolam,

-    teofilina,

-    cyklosporyna,

-    lekami przeciwarytmicznymi klasy IA i III (patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Roxitron z jedzeniem i piciem

Roxitron należy przyjmować przed posiłkami.

Tabletki należy połykać popijając dostateczną ilością wody.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Leku Roxitron nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne.

W okresie stosowania leku Roxitron nie należy karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Roxitron może powodować zawroty głowy, dlatego jeśli wystąpią one podczas leczenia, nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać maszyn.

3. Jak przyjmować Roxitron

Roxitron należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Zalecana dawka

Dorośli

1 tabletka rano i 1 tabletka wieczorem, co 12 godzin (300 mg na dobę).

O długości leczenia decyduje lekarz, uwzględniając wskazania terapeutyczne, drobnoustrój wywołujący zakażenie i obraz kliniczny choroby.

Dzieci

W razie konieczności zastosowania roksytromycyny u dzieci, lekarz zaleci lek o mniejszej zawartości substancji czynnej.

Zaburzenia, czynności nerek

U pacjentów z niewydolnością nerek modyfikacja dawkowania nie jest konieczna.

Niewydolność wątroby

Nie zaleca się stosowania leku Roxitron u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, np. z marskością wątroby z żółtaczką i (lub) wodobrzuszem. Jednak jeśli zastosowanie roksytromycyny jest konieczne, lekarz zmniejszy dawkę o połowę i będzie regularnie kontrolować czynność wątroby. Czynność wątroby powinna być również kontrolowana u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby oraz osób, u których niewydolność wątroby wystąpiła podczas stosowania roksytromycyny w przeszłości. Jeśli w trakcie stosowania roksytromycyny dojdzie do pogorszenia parametrów czynności wątroby, lekarz może zalecić przerwanie podawania leku Roxitron.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku modyfikacja dawkowania nie jest konieczna.

Sposób podawania

Roxitron należy przyjmować przed posiłkami.

Tabletki należy połykać popijając dostateczną ilością wody.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Roxitron

W przypadku zażycia zbyt dużej dawki leku mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka). Po przedawkowaniu mogą również wystąpić lub nasilić się takie działania niepożądane, jak bóle i zawroty głowy.

W razie przedawkowania należy zgłosić się do lekarza.

Postępowanie po przedawkowaniu obejmuje płukanie żołądka, podawanie węgla aktywnego oraz leczenie objawowe. Nie ma swoistej odtrutki.

Pominięcie przyjęcia leku Roxitron

W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć ją jak najszybciej. Jeśli jednak pora przyjęcia następnej dawki jest bliska, należy pominąć opuszczoną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Roxitron

W przypadku przerwania stosowania leku Roxitron mogą nasilić się objawy choroby, z powodu której był stosowany.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania przedstawionych poniżej działań niepożądanych jest nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: eozynofilia (zwiększenie liczby eozynofili, będących jedną z grup krwinek białych we krwi).

Zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy, bóle głowy, zaburzenia czucia (uczucie mrowienia lub pieczenia). Tak jak w przypadku innych antybiotyków makrolidowych, donoszono o występowaniu zaburzeń smaku (w tym brak smaku) lub powonienia (w tym brak węchu).

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: skurcz oskrzeli.

Zaburzenia żołądka i jelit: nudności, wymioty, bóle w nadbrzuszu (niestrawność), biegunka (czasami krwawa). Obserwowano objawy zapalenia trzustki; większość z tych pacjentów otrzymywała także inne leki, które mogły spowodować zapalenie trzustki jako działanie niepożądane.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: rumień wielopostaciowy, wysypka, pokrzywka, plamica.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze: nadkażenia - jak w przypadku innych antybiotyków, stosowanie roksytromycyny, zwłaszcza przez dłuższy czas, może spowodować narastanie oporności drobnoustrojów. Niezwykle ważna jest wielokrotna ocena stanu pacjenta. Jeśli podczas leczenia roksytromycyną wystąpią objawy dodatkowego zakażenia, należy zgłosić się do lekarza, który zastosuje odpowiednie leczenie.

Zaburzenia układu immunologicznego: obrzęk naczynioruchowy (obrzęk skóry lub błon śluzowych, występujący najczęściej w okolicy twarzy lub gardła, mogący powodować groźną dla życia duszność), wstrząs anafilaktyczny (nagła reakcja z nadwrażliwości, mogąca stanowić zagrożenie dla życia).

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: cholestatyczne lub, rzadziej, ostre zapalenie wątroby (czasami z żółtaczką).

Zaburzenia psychiczne: omamy.

Badania diagnostyczne: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych: AspAT, AlAT i (lub) fosfatazy zasadowej.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}, e-mail: ndl@urpl.gov.pl).

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać Roxitron

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Roxitron

Substancją czynną leku jest roksytromycyna. 1 tabletka powlekana zawiera 150 mg roksytromycyny. Pozostałe składniki to: rdzeń tabletki:

hydroksypropyloceluloza, krzemionka koloidalna (E551), skrobia żelowana, Poloksamer, Powidon K90F (E572), magnezu stearynian, talk.

otoczka tabletki (Opadry Y-107000): hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 400.

Jak wygląda Roxitron i co zawiera opakowanie

Blister z folii PVC/Al, zawierający 10 tabletek, w pudełku tekturowym z nadrukiem, zawierającym również ulotkę informacyjną.

Podmiot odpowiedzialny

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7 Republika Czeska

Wytwórca

ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów Tel. (48 17) 865 51 00

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Valeant sp. z o.o. sp. j. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów Tel.: +48 17 865 51 00 Fax: +48 17 862 46 18

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Roxitron

Charakterystyka Roxitron

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Roxitron, 150 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka powlekana zawiera 150 mg roksytromycyny (Roxithromycinum) Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Tabletki powlekane są białe, okrągłe i obustronnie wypukłe.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie zakażeń bakteryjnych wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na roksytromycynę:

-    zapalenie migdałków (angina) wywołane przez paciorkowce z grupy A (beta-hemolizujące) - jako alternatywa dla antybiotyków beta-laktamowych;

-    ostre zapalenie zatok obocznych nosa, gdy nie można zastosować antybiotyku beta-laktamowego;

-    nadkażenia w przebiegu ostrego zapalenia oskrzeli;

-    zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli;

-    pozaszpitalne zapalenie płuc u pacjentów bez czynników ryzyka, bez objawów ciężkiego stanu klinicznego i bez objawów klinicznych wskazujących na zakażenie wywołane przez pneumokoki;

-    zakażenia skóry i tkanki podskórnej o lekkim przebiegu, wywołane przez Staphylococcus aureus lub Streptococcus pyogenes;

-    nierzeżączkowe zakażenia narządów płciowych, wywołane przez Chlamydia trachomatis lub Ureaplasma urealyticum.

W przypadku podejrzenia atypowego zapalenia płuc makrolidy są wskazane niezależnie od nasilenia

objawów.

Podejmując decyzję o leczeniu produktem Roxitron należy uwzględnić oficjalne zalecenia dotyczące

stosowania leków przeciwbakteryjnych.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli

1 tabletka rano i 1 tabletka wieczorem, co 12 godzin (300 mg na dobę).

Długość leczenia zależy od wskazań terapeutycznych, drobnoustroju wywołującego zakażenie i obrazu klinicznego choroby.

Dzieci i młodzież

W razie konieczności zastosowania roksytromycyny u dzieci, należy zastosować produkt o mniejszej zawartości substancji czynnej.

Zaburzenia, czynności nerek

Tylko stosunkowo niewielka ilość leku (około 10% przyjętej doustnie roksytromycyny) jest wydalana przez nerki, dlatego u pacjentów z niewydolnością nerek modyfikacja dawkowania nie jest konieczna.

Niewydolność wątroby

Nie zaleca się stosowania produktu Roxitron u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, np. z marskością wątroby z żółtaczką i (lub) wodobrzuszem. Jednak jeśli zastosowanie roksytromycyny jest konieczne, dawkę należy zmniejszyć o połowę i regularnie kontrolować czynność wątroby.

Czynność wątroby należy również kontrolować u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby oraz u osób, u których niewydolność wątroby wystąpiła podczas stosowania roksytromycyny w przeszłości. Jeśli w trakcie stosowania roksytromycyny dojdzie do pogorszenia parametrów czynności wątroby, należy rozważyć przerwanie podawania produktu Roxitron.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku modyfikacja dawkowania nie jest konieczna.

Sposób podawania

Produkt Roxitron należy podawać przed posiłkami.

Tabletki należy połykać popijając dostateczną ilością wody.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną albo inne antybiotyki makrolidowe lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Jednoczesne stosowanie alkaloidów sporyszu zwężających naczynia krwionośne.

Jednoczesne stosowanie takich leków, jak astemizol, cyzapryd, pimozyd, terfenadyna, ze względu na możliwość wystąpienia arytmii komorowych (patrz punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Donoszono o przypadkach silnego zwężenia naczyń (zatrucia sporyszem), mogącego powodować martwicę kończyn, podczas jednoczesnego stosowania antybiotyków makrolidowych i alkaloidów sporyszu zwężających naczynia krwionośne. Z tego powodu, przed podaniem roksytromycyny, należy upewnić się, że pacjent nie przyjmuje leków z grupy alkaloidów sporyszu.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując produkt Roxitron u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (patrz punkt 4.2).

Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli w trakcie stosowania produktu Roxitron u pacjenta wystąpi biegunka, ponieważ może być ona objawem rzekomobłoniastego zapalenia jelit, wywołanego przez toksyny nadmiernie namnożonej w jelitach bakterii Clostridium difficile. Zapalenie może mieć przebieg lekki lub ciężki - lekkie zwykle ustępuje po odstawieniu leku, a w cięższych przypadkach konieczne może być zastosowanie metronidazolu lub wankomycyny. Pacjent nie powinien przyjmować leków hamujących perystaltykę jelit ani innych działających zapierająco.

Makrolidy, w tym roksytromycyna, mogą u niektórych pacjentów powodować wydłużenie odstępu QT. Należy zachować ostrożność stosując roksytromycynę u pacjentów z wrodzonym wydłużeniem odstępu QT, w sytuacjach sprzyjających wystąpieniu zaburzeń rytmu serca (np. niewyrównana hipokaliemia lub hipomagnezemia, klinicznie znacząca bradykardia) oraz u pacjentów otrzymujących leki przeciwarytmiczne klasy IA i III.

Roksytromycyna, podobnie jak inne makrolidy, może powodować nasilenie miastenii.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Alkaloidy sporyszu zwężające naczynia krwionośne

Jednoczesne stosowanie alkaloidów sporyszu zwężających naczynia krwionośne i roksytromycyny jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3 i 4.4).

Terfenadyna

Niektóre antybiotyki makrolidowe mogą zwiększać stężenie terfenadyny w surowicy i w konsekwencji powodować ciężkie komorowe zaburzenia rytmu serca (zwłaszcza zaburzenia typu torsade depointes) w trakcie jednoczesnego stosowania z terfenadyną. Chociaż podobnych reakcji nie obserwowano w przypadku roksytromycyny, a badania prowadzone na ograniczonej liczbie zdrowych ochotników wykazały brak podobnych interakcji lub istotnych zmian w zapisie EKG, to jednak jednoczesne stosowanie roksytromycyny i terfenadyny jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Astemizol, cyzapryd, pimozyd

Niektóre antybiotyki makrolidowe hamują eliminację leków metabolizowanych przez izoenzym wątrobowy CYP3A (w tym astemizolu, cyzaprydu i pimozydu), co może powodować wydłużenie odstępu QT i (lub) arytmie (głównie zaburzenia typu torsade de pointes). Choć roksytromycyna nie ma wcale lub ma jedynie ograniczoną zdolność wiązania CYP3A i hamowania metabolizmu innych leków metabolizowanych przez ten izoenzym, to nie można wykluczyć z całą pewnością wystąpienia klinicznych interakcji pomiędzy roksytromycyną i wymienionymi wyżej lekami, w związku z czym jednoczesne stosowanie roksytromycyny z tymi lekami jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Leki przeciwzakrzepowe

W badaniach przeprowadzonych u ochotników nie obserwowano interakcji roksytromycyny z warfaryną. Jednak u pacjentów leczonych roksytromycyną i lekami z grupy antagonistów witaminy K (np. pochodnymi kumarolu) odnotowano przypadki wydłużenia czasu protrombinowego lub wzrostu wartości INR (co jednak mogło być spowodowane samym zakażeniem). Zaleca się, aby podczas leczenia skojarzonego roksytromycyną i antagonistami witaminy K kontrolować wartości INR.

Dyzopiramid

W badaniu przeprowadzonym w warunkach in vitro wykazano, że roksytromycyna może wypierać dyzopiramid z jego połączeń z białkami. W warunkach in vivo takie działanie może spowodować zwiększenie stężenia wolnego dyzopiramidu w surowicy, dlatego w trakcie jednoczesnego stosowania tych leków należy kontrolować czynność serca za pomocą EKG i, w miarę możliwości, stężenia dyzopiramidu w surowicy.

Digoksyna i inne glikozydy nasercowe

Roksytromycyna, podobnie jak wiele innych antybiotyków makrolidowych, może zwiększać wchłanianie digoksyny, co bardzo rzadko może powodować nasilenie działań niepożądanych glikozydów nasercowych (mogą wystąpić takie objawy, jak nudności, wymioty, biegunka, bóle lub zawroty głowy, a także zaburzenia przewodzenia lub rytmu serca). Z tego powodu, u pacjentów przyjmujących jednocześnie roksytromycynę i digoksynę lub inny glikozyd nasercowy należy kontrolować czynność elektryczną serca oraz, w miarę możliwości, stężenie glikozydów nasercowych w surowicy. Takie postępowanie jest konieczne, jeśli wystąpią objawy świadczące o przedawkowaniu glikozydów nasercowych.

Midazolam, triazolam

Podobnie jak inne antybiotyki makrolidowe, roksytromycyna może zwiększać pole pod krzywą (AUC) oraz wydłużać okres półtrwania (T1/2) midazolamu, a w związku z tym, również nasilać i wydłużać jego działanie. Brak ostatecznych dowodów potwierdzających występowanie interakcji pomiędzy roksytromycyną i triazolamem.

Teofilina

Roksytromycyna może zwiększać stężenia teofiliny w osoczu, a w związku z tym również nasilać jej działania niepożądane, jednak modyfikowanie dawkowania roksytromycyny z powodu tej interakcji zwykle nie jest konieczne.

Cyklosporyna

Roksytromycyna może zwiększać stężenie cyklosporyny w osoczu, jednak modyfikowanie dawkowania roksytromycyny z powodu tej interakcji zwykle nie jest konieczne.

Leki przeciwarytmiczne klasy TA i TTT

Roksytromycynę, podobnie jak inne makrolidy, należy stosować ostrożnie u pacjentów otrzymujących jednocześnie leki przeciwarytmiczne klasy IA i III (patrz punkt 4.4).

Tnne

W przeprowadzonych badaniach nie stwierdzono, by roksytromycyna wchodziła w klinicznie istotne interakcje z karbamazepiną, wodorotlenkiem glinu lub magnezu, doustnymi środkami antykoncepcyjnymi zawierającymi estrogeny i progestageny ani z ranitydyną.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Badania na zwierzętach, dotyczące wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka i płodu, przebieg porodu i rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3) są niewystarczające. Zagrożenie dla człowieka nie jest znane.

Produktu Roxitron nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Brak doświadczeń klinicznych dotyczących stosowania roksytromycyny u kobiet karmiących piersią. Wiadomo jednak, że niewielkie ilości roksytromycyny przenikają do mleka kobiet karmiących, dlatego jeśli pacjentka karmi piersią, nie powinna stosować roksytromycyny, albo przerwać karmienie piersią na czas leczenia.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Roxitron może powodować zawroty głowy, jeśli więc wystąpią one podczas leczenia, nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania przedstawionych poniżej działań niepożądanych jest nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: eozynofilia.

Zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy, bóle głowy, parestezje. Tak jak w przypadku innych antybiotyków makrolidowych, donoszono o występowaniu zaburzeń smaku (w tym brak smaku) lub powonienia (w tym brak węchu).

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: skurcz oskrzeli.

Zaburzenia żołądka i jelit: nudności, wymioty, bóle w nadbrzuszu (niestrawność), biegunka (czasami krwawa). Obserwowano objawy zapalenia trzustki; większość z tych pacjentów otrzymywała także inne leki, które mogły spowodować zapalenie trzustki jako działanie niepożądane.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: rumień wielopostaciowy, wysypka, pokrzywka, plamica.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze: nadkażenia: jak w przypadku innych antybiotyków, stosowanie roksytromycyny, zwłaszcza przez dłuższy czas, może spowodować narastanie oporności drobnoustrojów. Niezwykle ważna jest wielokrotna ocena stanu pacjenta. W razie wystąpienia nadkażenia podczas leczenia roksytromycyną należy zastosować odpowiednie leczenie.

Zaburzenia układu immunologicznego: obrzęk naczynioruchowy, wstrząs anafilaktyczny.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: cholestatyczne lub, rzadziej, ostre zapalenie wątroby (czasami z żółtaczką).

Zaburzenia psychiczne: omamy.

Badania diagnostyczne: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych: AspAT, AlAT i (lub) fosfatazy zasadowej.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}, e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Po przedawkowaniu występują zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka). Mogą również wystąpić lub nasilić się takie działania niepożądane, jak bóle i zawroty głowy.

Postępowanie po przedawkowaniu obejmuje płukanie żołądka, podawanie węgla aktywnego oraz leczenie objawowe. Nie ma swoistego antidotum.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: antybiotyki do stosowania ogólnego, makrolidy; kod ATC: J01F A06.

Roksytromycyna jest półsyntetycznym antybiotykiem należącym do grupy makrolidów.

Hamuje zależną od RNA syntezę białek na etapie wydłużania łańcuchów peptydowych, przyłączając się w sposób odwracalny do podjednostki 50 S rybosomu.

Spektrum działania przeciwbakteryjnego roksytromycyny jest szerokie.

•    Szczepy wrażliwe in vitro (MIC <1 mg/l):

Bordetellapertussis, Borrelia burgdorferi, Branhamella catarrhalis, Campylobacter coli*, Campylobacter jejuni, Chlamydia trachomatis, Ch. psittaci i Ch. pneumoniae, Clostridium, w tym Clostridium perfringens, Corynebacterium diphteriae, Enterococcus spp., Gardnerella vaginalis, Helicobacter pylori, Legionella pneumophila, Listeria monocytogenes, Staphylococcus spp. wrażliwe na metycylinę, Mobiluncus spp., Moraxella catarrhalis, Mycoplasma pneumoniae, Neisseria meningitidis, Pasteurella multocida, Peptostreptococcus spp.*, Porphyromonas spp., Propionibacterium acnes, Rhodococcus equi, Streptococcus spp., w tym Streptococcus pneumoniae;

*Wrażliwość zaznaczonego szczepu zależy od epidemiologii i poziomu oporności w danym kraju.

•    Szczepy średnio wrażliwe (1 mg/l <MIC <4 mg/l):

Haemophilus influenzae, Ureaplasma urealyticum, Vibrio cholerae.

•    Szczepy oporne (MIC> 4 mg/l):

Acinetobacter spp., Bacteroides fragilis, Enterobacteriaceae, Fusobacterium, Staphylococcus spp. oporne na metycylinę (S. aureus i koagulazo-ujemnej, Mycoplasma hominis, Nocardia spp., Pseudomonas spp.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne Wchłanianie i dystrybucja

Dorośli

Roksytromycyna po podaniu doustnym szybko się wchłania z przewodu pokarmowego i nie ulega rozkładowi w środowisku kwaśnym. W osoczu stężenia wykrywalne osiąga już w 15. minucie od podania, a stężenie maksymalne 2,2 godziny od przyjęcia doustnego w dawce 150 mg, na czczo. Pokarm zmniejsza wchłanianie roksytromycyny (dlatego należy przyjmować ją przed posiłkiem).

Po podaniu pojedynczej dawki doustnej wynoszącej 150 mg u zdrowych osób dorosłych maksymalne stężenie w osoczu wynosiło 6,6 mg/l, minimalne stężenie w osoczu (12 godzin od podania) wynosiło 1,8 mg/l, a średni okres półtrwania - 10,5 godziny.

Podczas podawania wielokrotnego (150 mg co 12 godzin przez 10 dni) zdrowym ochotnikom stan stacjonarny osiągano pomiędzy 2. a 4. dniem od rozpoczęcia leczenia; stężenie maksymalne wynosiło

9.3    mg/l, a minimalne 3,6 mg/l.

Wiązanie roksytromycyny z białkami osocza wynosi 96% (wiąże się głównie z alfa-1 kwaśną glikoproteiną). Wiązanie to jest nasycone, a prędkość wysycania zmniejsza się, gdy stężenie roksytromycyny w osoczu przekracza 4 mg/l.

Roksytromycyna dobrze przenika do większości tkanek i płynów organizmu ludzkiego (zwłaszcza do płuc, migdałków i gruczołu krokowego) w ciągu 6-12 godzin po podaniu doustnym. Do mleka matki przenika w ilościach śladowych: stwierdza się w nim mniej niż 0,05% podanej dawki.

Badania nad dystrybucją roksytromycyny w migdałkach i węzłach chłonnych wykazały, że:

-    roksytromycyna szybko rozprzestrzenia się w tkankach; jej średnie stężenie w tkankach po podaniu pojedynczej dawki jest podobne do tego, jakie osiąga po podaniu czterech dawek;

-    stężenie roksytromycyny w tkankach utrzymuje się na wysokim poziomie do 12 godzin do chwili podania (dzięki czemu można ją podawać co 12 godzin);

-    w wielu tkankach stężenie roksytromycyny jest co najmniej takie samo, jak jej stężenie w osoczu (mierzone w tym samym czasie).

Roksytromycyna nie kumuluje się w organizmie i można ją podawać co 12 godzin. Dzięki dobrej dystrybucji do tkanek oraz temu, że osiąga porównywalne stężenia w osoczu dzieci i dorosłych, możliwe jest zalecenie jednakowego dawkowania we wszystkich rodzajach zakażeń.

Metabolizm i eliminacja

Roksytromycyna metabolizowana jest głównie w wątrobie. Ponad połowa podanej dawki jest wydalana w postaci niezmienionej. W moczu i kale wykryto trzy metabolitóy roksytromycyny: główny metabolit to deskladynozoroksytromycyna, a dwa inne metabolity, to N-monodemetyloroksytromycyna i N-didemetyloroksytromycyna. Roksytromycyna i jej trzy metabolity są wydalane z moczem i kałem w podobnych proporcjach.

U osób dorosłych z prawidłową czynnością wątroby i nerek roksytromycyna jest wydalana głównie z kałem (tą drogą wydalane jest 65% dawki podanej doustnie). Znacznie mniejsza ilość roksytromycyny wydalana jest z moczem (72 godziny po doustnym podaniu roksytromycyny znakowanej 14C radioaktywność w moczu odpowiadała 12% całkowitej ilości roksytromycyny wydalanej z moczem i kałem).

U osób dorosłych z zaburzeniami czynności nerek, wydalanie roksytromycyny i jej metabolitów przez nerki odpowiada około 10% całkowitej dawki doustnej (dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek - patrz punkt 4.2).

U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby okres półtrwania wydłuża się (25 godzin), a Cmax zwiększa (dawkowania u pacjentów z niewydolnością wątroby - patrz punkt 4.2).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Działanie teratogenne i embriotoksyczne

W badaniach na zwierzętach, którym lek podawano w dawkach do 40-krotnie większych niż zalecane dla ludzi, nie stwierdzono by lek działał teratogennie czy embriotoksycznie.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki Hydroksypropyloceluloza Krzemionka koloidalna (E551)

Skrobia żelowana Poloksamer Powidon K90F (E572)

Magnezu stearynian Talk

Otoczka tabletki (Opadry Y-107000)

Hypromeloza

Tytanu dwutlenek (E171)

Makrogol 400

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25o C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Roxitron, 150 mg, tabletki powlekane pakuje się po 10 sztuk w blistry z folii PVC/Al.

W pudełku tekturowym z nadrukiem umieszcza się 1 blister wraz z ulotką informacyjną.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7 Republika Czeska

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 10323

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 05.04.2004 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 03.07.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8

Roxitron