+ iMeds.pl

Rozacom (20 mg + 5 mg)/mlUlotka Rozacom

ULOTKA DLA PACJENTA : INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ROZACOM, (20 mg + 5 mg)/ml, krople do oczu, roztwór

(Dorzolamidum + Timololum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wy stąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, nie wymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza.

Spis treści ulotki:

'    7. Co to jest lek Rozacom i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rozacom

3.    Jak należy stosować lek Rozacom

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Rozacom

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK ROZACOM IW JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Rozacom jest lekiem złożonym, zawierającym dwie substancje czynne: chlorowodorek dorzolamidu i maleinian tymololu. Chlorowodorek dorzolamidu jest substancją hamującą enzym - anhydrazę węglanową, natomiast maleinian tymololu jest substancją blokującą receptory beta-adrenergiczne. Obie substancje czynne zmniejszająciśnienie w gałce ocznej, działają jednak w różny sposób, w    Rozacom stosuje się w celu obniżenia podwyższonego ciśnienia w oku u pacjentów z jaskrą otwartego

kąta przesączania lub jaskrą w przebiegu zespołu rzekomego złuszczania, gdy terapia lekiem beta-adrenolitycznym jest niewystarczająca.

Podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe może prowadzić do uszkodzenia nerwu wzrokowego co skutkuje pogorszeniem wzroku a nawet ślepotą. Istnieje kilka objawów mogących świadczyć o podwyższonym ciśnieniu wewnątrzgałkowym - konieczne jest badanie lekarskie, aby to potwierdzić. W przypadku podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego niezbędne jest regularne badanie oczu i pomiar ciśnienia w oku.


2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ROZACOM

Kiedy nie stosować leku Rozacom

-    jeśli stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na chlorowodorek dorzolamidu, maleinian tymololu lub którykolwiek inny składnik leku Rozacom,

-    jeśli stwierdzono chorobę układu oddechowego, taką jak astma występująca obecnie lub w przeszłości, lub przewlekła obturacyjna choroba płuc,

-    u pacjentów z niektórymi chorobami serca,

-jeśli występuje ciężka choroba nerek lub kwasica hiperchloremiczna.

W przypadku wątpliwości, czy można stosować Rozacom, należy zwrócić się do lekarza.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Rozacom

-    Należy poinformować lekarza o wszystkich aktualnie występujących dolegliwościach i przebytych chorobach, zwłaszcza w astmie lub innych chorobach płuc, chorobach serca, zaburzeniach krążenia, niskim ciśnieniu krwi, cukrzycy i hipoglikemii (niskim poziomie cukru we krwi), chorobach wątroby, chorobach tarczycy, kamicy nerkowej (również występującej w przeszłości) oraz o uczuleniu na jakiekolwiek leki.

-    Należy powiadomić lekarza jeśli wystąpiła tkliwość mięśni lub zdiagnozowano miastenię.

-    Przed zabiegiem chirurgicznym i znieczuleniem (nawet u stomatologa), pacjent powinien zgłosić lekarzowi, że stosuje Rozacom, ponieważ znieczulenie może spowodować nagły spadek ciśnienia tętniczego krwi.

-    W przypadku wystąpienia podrażnienia oka lub jakiegokolwiek innego objawu, takiego jak zaczerwienienie oka albo obrzęk powiek, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

-    Jeżeli pacjent podejrzewa, że lek Rozacom wywołuje reakcję alergiczną (np. wysypka na skórze, zaczerwienie skóry lub swędzenie oka), należy przerwać stosowanie leku Rozacom i skontaktować się z lekarzem.

-    Pacjent powinien poinformować lekarza o zakażeniu w obrębie oka, istniejących przewlekłych uszkodzeniach rogówki, przebytym zabiegu chirurgicznym na oku lub wystąpieniu nowych bądź pogorszeniu wcześniej występujących objawów związanych ze stosowaniem leku.

-    Przed zastosowaniem leku Rozacom osoby używające miękkich soczewek kontaktowych powinny zasięgnąć porady lekarskiej.

Nie badano zastosowania preparatu Rozacom u pacjentów z ostrąjaskrą z zamykającym się kątem

przesączania. Podczas stosowania środków hamujących wytwarzanie cieczy wodnistej, stwierdzano

występowanie odwarstwienia naczyniówki oka z jednoczesnym obniżeniem ciśnienia w oku po

zabiegach filtracyjnych.

Stosowanie u dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Rozacom u dzieci.

Ciąża

Nie należy stosować leku Rozacom w czasie ciąży. Kobieta w ciąży lub planująca zajść w ciążę powinna poinformować o tym lekarza.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Rozacom w okresie karmienia piersią. Kobieta karmiąca lub zamierzająca karmić piersią powinna poinformować o tym lekarza.

Stosowanie u chorych z niewydolnością wątroby

Należy poinformować lekarza o istniejących obecnie lub w przeszłości chorobach wątroby. Stosowanie leku Rozacom z innymi lekami

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, w tym również o innych kroplach do oczu, które stosuje się lub zamierza stosować, nawet o tych wydawanych bez recepty.

Jest to szczególnie istotne w przypadku stosowania leków obniżających ciśnienie, leków nasercowych, przeciwcukrzycowych, leków opioidowych, inhibitorów MAO lub stosowania dużych dawek kwasu acetylosalicylowego.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania leków takich jak:

-    dorzolamid i doustne inhibitory anhydrazy węglanowej,

-    stosowane zewnętrznie leki blokujące receptory beta-adrenergiczne.

Podczas jednoczesnego stosowania jednej z substancji czynnych produktu leczniczego Rozacom (maleinianu tymololu w postaci kropli do oczu) z lekami stosowanymi doustnie, takimi jak: antagoniści kanału wapniowego, leki uwalniające aminy katecholowe lub leki beta-adrenolityczne, leki antyarytmiczne (w tym amiodaron), glikozydy naparstnicy, parasympatykomimetyki, leki opioidowe i inhibitory oksydazy monoaminowej (MAO) może wystąpić obniżenie ciśnienia tętniczego i (lub) znaczne zwolnienie czynności serca.

Podczas jednoczesnego stosowania tymololu i tzw. inhibitorów CYP2D6 (np. chinidyny, selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny) obserwowano m.in. zwolnienie czynności serca, depresję.

Pomimo, że Rozacom podawany w monoterapii wywiera niewielki wpływ lub nie ma wpływu na wielkość źrenicy, odnotowano sporadyczne przypadki jej rozszerzenia podczas jednoczesnego stosowania maleinianu tymololu i adrenaliny.

Beta blokery mogą nasilać działanie hipoglikemiczne (obniżające poziom cukru) leków przeciwcukrzycowych.

Doustnie podawane leki blokujące receptory beta adrenergiczne mogą nasilać występowanie gwałtownych zwyżek ciśnienia tętniczego obserwowanych po odstawieniu klonidyny.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Niektóre działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Rozacom, takie jak niewyraźne widzenie, mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i (lub) obsługę maszyn (patrz: pkt. 4 Możliwe działania niepożądane).

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Rozacom

Rozacom zawiera środek konserwujący chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie oka. Chlorek benzalkoniowy może odbarwiać miękkie soczewki kontaktowe.

3. JAK STOSOWAĆ LEK ROZACOM

Sposób użycia leku Rozacom

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Jeżeli Rozacom jest jedynym lekiem stosowanym do oka (oczu) to zaleca się zakrapianie jednej kropli do chorego oka (oczu) rano i wieczorem.

Jeżeli równocześnie stosuje się inne krople do oczu, należy zachować co najmniej dziesięciominutowy odstęp przed podaniem następnego leku.

Nie należy bez porozumienia z lekarzem zmieniać dawkowania. W przypadku konieczności przerwania stosowania preparatu należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

Aby uniknąć zakażenia roztworu nie należy końcówką kroplomierza dotykać do oka, jego okolic ani jakichkolwiek innych powierzchni. Nieprawidłowe stosowanie kropli do oczu może być przyczyną zanieczyszczenia leku bakteriami, które mogą spowodować zakażenie oka prowadzące do jego poważnego uszkodzenia, a nawet utraty wzroku. Aby uniknąć możliwego zakażenia roztworu, należy unikać kontaktu kroplomierza z jakąkolwiek powierzchnią.

Instrukcja stosowania

1. Przed pierwszym użyciem leku należy upewnić się, że buteleczka jest oryginalnie zamknięta.

2.    Aby otworzyć butelkę należy przerwać pierścień zabezpieczający odkręcając zakrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

3.    Przechylić głowę do tyłu i odciągnąć dolną powiekę w dół, aby utworzyć kieszonkę pomiędzy powieką i gałką oczną.

4.    Odwrócić buteleczkę i delikatnie ją nacisnąć, aż do wyciśnięcia jednej kropli leku do oka. Lekkie naciśnięcie ścianek wystarczy, aby odmierzyć dokładnie jedną kroplę. NIE NALEŻY powiększać otworu w kroplomierzu. NIE NALEŻY DOTYKAĆ KOŃCÓWKĄ KROPLOMIERZA DO OKA, POWIEKI I INNYCH POWIERZCHNI.

5.    Jeśli lekarz zlecił zakropienie leku do drugiego oka, należy powtórzyć czynności z punktów 3 i 4.

6.    Po zakropieniu należy zakręcić buteleczkę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Rozacom

W przypadku podania do oka zbyt wielu kropli lub połknięcia zawartości buteleczki, mogą wystąpić m.in. zawroty głowy, trudności w oddychaniu lub uczucie zwolnionej czynności serca. Należy natychmiast porozumieć się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Rozacom

Rozacom należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W przypadku pominięcia dawki leku należy podać jąjak najszybciej. Jeżeli jednak zbliża się czas podania kolejnej dawki, nie należy jej podawać, należy powrócić do wcześniej ustalonego schematu dawkowania.

Przerwanie stosowania leku Rozacom

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Podobnie jak w przypadku ogólnego stosowania leków beta-adrenergicznych, jeśli istnieje konieczność zakończenia terapii, tymolol w postaci roztworu kropli do oczu u chorych z chorobą wieńcową należy odstawiać stopniowo.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Rozacom może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zastosowano następujące terminy w celu określenia, jak często występowały działania niepożądane:

Bardzo często

częściej niż u 1 na 10 pacjentów

Niezbyt często

u 1 do 10 na 1000 pacjentów

Rzadko

u l do 10 na 10 000 pacjentów

Bardzo rzadko

rzadziej niż ul na 10 000 pacjentów

Podczas badań klinicznych lub po wprowadzeniu leku do lecznictwa, zgłaszano następujące działania niepożądane związane ze stosowaniem dorzolamidu i tymololu lub tylko jednej z tych substancji czynnych (^zaznaczono działania niepożądane, które odnotowano również podczas stosowania dorzolamidu i tymololu, po wprowadzeniu go do lecznictwa):

Rozacom:

Bardzo często: uczucie palenia i kłucia w oku, zmiana odczuwania smaku.

Często: nastrzyknięcie spojówki, niewyraźne widzenie, ubytek nabłonka rogówki, swędzenie oka, łzawienie, zapalenie zatok.

Niezbyt często: kamica nerkowa.

Rzadko: skrócenie oddechu, niewydolność oddechowa, nieżyt nosa, kontaktowe zapalenie skóry, objawy ogólnej reakcji alergicznej, w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, świąd, wysypka, reakcja anafilaktyczna, skurcz oskrzeli.

Chlorowodorek dorzolamidu. krople do oczu:

Często: ból głowy*, zapalenie powiek*, podrażnienie powiek*, nudności*, zmęczenie/osłabienie*. Niezbyt często: zapalenie tęczówki* i ciała rzęskowego*.

Rzadko: zawroty głowy*, parestezje*, podrażnienie oka*, w tym zaczerwienienie*, ból*, sklejanie powiek*, przejściowa krótkowzroczność* (ustępująca po zaprzestaniu leczenia), obrzęk rogówki*, obniżenie ciśnienia w oku*, odwarstwienia naczyniówki po zabiegach filtracyjnych*, krwawienie z nosa*, podrażnienie gardła, suchość w ustach*, wysypka.

Maleinian tymololu. krople do oczu:

Często: ból głowy*, objawy podrażnienia oka, w tym zaczerwienienie*, zapalenie powieki*, zapalenie rogówki*, zmniejszenie wrażliwości rogówki, suchość oka*.

Niezbyt często: zawroty głowy*, depresja*, zaburzenia widzenia, w tym zaburzenia refrakcji (w niektórych przypadkach z powodu odstawienia leku zwężającego źrenicę)*, zwolnienie czynności serca*, omdlenie*, duszność*, nudności*, dyspepsja*, zmęczenie/osłabienie*.

Rzadko: toczeń rumieniowaty układowy, bezsenność*, koszmary senne*, utrata pamięci, parestezje*, nasilenie objawów osłabienia mięśni, obniżenie popędu płciowego*, udar mózgu*, opadanie powieki, podwójne widzenie, odwarstwienie naczyniówki (po zabiegach filtracyjnych)*, szum w uszach*, niskie ciśnienie*, ból w klatce piersiowej*, kołatanie serca*, obrzęki*, zaburzenia rytmu*, zastoinowa niewydolność krążenia*, blok serca*, zatrzymanie czynności serca*, niedokrwienie mózgu, chromanie, objaw Raynauda, zimne dłonie i stopy*, skurcz oskrzeli (zwłaszcza u chorych z występującymi uprzednio stanami spastycznymi oskrzeli)*, kaszel*, biegunka, suchość w ustach, łysienie*, wysypka łuszczycopodobna lub zaostrzenie łuszczycy*, choroba Peyroniego*.

Należy natychmiast powiadomić lekarza lub farmaceutę o wystąpieniu lub nasileniu się któregokolwiek z wyżej wymienionych objawów niepożądanych, lub o wystąpieniu innych objawów niepożądanych, niewymienionych w ulotce.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ROZACOM

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać butelkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Okres ważności po pierwszym otwarciu: 4 tygodnie.

6.    INNE INFORMACJE Co zawiera lek Rozacom

Substancjami czynnymi leku sądorzolamid i tymolol.

1 ml roztworu zawiera 20 mg dorzolamidu (w postaci chlorowodorku dorzolamidu) i 5 mg tymololu (w postaci maleinianu tymololu).

Inne składniki leku: mannitol, sodu cytrynian, hydroksyetyloceluloza, benzalkoniowy chlorek, sodu wodorotlenek, woda do wstrzykiwali.

Jak wygląda lek Rozacom i co zawiera opakowanie

Opakowanie: biała butelka z kroplomierzem z LDPE z białą zakrętką z HDPE w tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera 5 ml kropli do oczu.

Podmiot odpowiedzialny

Adamed Sp. z o.o. Pieńków 149

7

05 - 152 Czosnów

Wytwórca

Rafarm S.A., Paiania 19002, Attiki, Grecja

Data opracowania ulotki:

Rozacom

Charakterystyka Rozacom

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

L NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Rozacom, (20 rag + 5 mg)/ml, krople do oczu, roztwór

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu zawiera 22,26 mg chlorowodorku dorzolamidu co odpowiada 20 mg dorzolamidu (Dorzolamidum) i 6,83 mg maleinianu tymololu co odpowiada 5 mg tymololu (Timololum).

Substancje pomocnicze: benzalkoniowy chlorek Pełny wykaz substancji pomocniczych patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Lek stosowany jest w zwiększonym ciśnieniu śródgałkowym u pacjentów z jaskrą otwartego kąta przesączania lub jaskrą w przebiegu zespołu rzekomego złuszczania, gdy nie jest skuteczna monoterapia podawanym miejscowo beta-blokerem.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Jedną kroplę produktu leczniczego Rozacom podaje się do worka spojówkowego chorego oka (oczu) dwa razy na dobę.

Podczas stosowania kilku leków okulistycznych działających miejscowo należy zachowywać co najmniej 10 minut przerwy między zakrapianiem kolejnych leków.

Pacjent powinien zostać poinformowany, że należy unikać kontaktu zakraplacza z powierzchnią lub okolicą oka.

Należy poinformować pacjenta, że w przypadku nieprawidłowego postępowania krople do oczu mogą ulec zanieczyszczeniu powszechnie występującymi bakteriami, które mogą wywołać zakażenie oka. Stosowanie zanieczyszczonego roztworu może prowadzić do poważnych uszkodzeń oka, a w następstwie do utraty wzroku.

1.    Przed pierwszym użyciem leku należy upewnić się, że buteleczka jest oryginalnie zamknięta.

2.    Aby otworzyć butelkę należy przerwać pierścień zabezpieczający odkręcając zakrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

3.    Przechylić głowę do tyłu i odciągnąć dolną powiekę w dół, aby utworzyć kieszonkę pomiędzy powieką i gałką oczną.

4.    Odwrócić buteleczkę i delikatnie ją nacisnąć, aż do wyciśnięcia jednej kropli leku do oka. Lekkie naciśnięcie ścianek wystarczy, aby odmierzyć dokładnie jedną kroplę. NIE NALEŻY powiększać otworu w kroplomierzu. NIE NALEŻY DOTYKAĆ KOŃCÓWKĄ KROPLOMIERZA DO OKA, POWIEKI I INNYCH POWIERZCHNI.

5.    Jeśli lekarz zlecił zakropienie leku do drugiego oka, należy powtórzyć czynności z punktów 3 i 4.

6.    Po zakropieniu należy zakręcić buteleczkę.

Stosowanie u dzieci

U dzieci w wieku poniżej 2 lat bezpieczeństwo stosowania dorzolamidu z tymololem nie zostało ustalone. (W celu uzyskania informacji dotyczących bezpieczeństwa stosowania i dawkowania leku u dzieci > 2 i < 6 lat - patrz punkt 5.1).

4.3 Przeciwwskazania

Stosowanie produktu leczniczego Rozacom jest przeciwwskazane u pacjentów z:

-    nadreaktywnością dróg oddechowych w tym astmą oskrzelową występującą aktualnie lub w wywiadzie oraz chorych z ciężką przewlekłą obturacyjną chorobą płuc,

-    bradykardią zatokową, blokiem przedsionkowo-komorowym drugiego lub trzeciego stopnia, jawną niewydolnością krążenia, wstrząsem kardiogennym,

-    ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) lub kwasicą hiperchloremiczną,

-    nadwrażliwością na jedną lub obie substancje czynne, bądź którykolwiek składnik preparatu.

Powyższe przeciwwskazania wynikają z przeciwwskazań dotyczących stosowania każdej z substancji czynnych wchodzących w skład preparatu i nie są charakterystyczne dla leku złożonego.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podobnie jak w przypadku innych leków okulistycznych stosowanych miejscowo produkt leczniczy Rozacom może być wchłaniany do krążenia ogólnego. Tymolol blokuje receptory beta adrenergiczne.

Z tego względu może wywołać takie same działania niepożądane jak beta blokery podawane ogólnie, w tym nasilenie dławicy Prinzmetala, nasilenie zaburzeń krążenia obwodowego i ośrodkowego i spadek ciśnienia tętniczego.

Z uwagi na zawartość tymololu przed rozpoczęciem leczenia produktem leczniczym Rozacom należy uzyskać odpowiednią kontrolę niewydolności krążenia. Pacjentów z ciężkimi schorzeniami serca w wywiadzie należy monitorować pod kątem ewentualnych objawów niewydolności krążenia i zaburzeń częstości tętna.

Po podaniu maleinianu tymololu opisywano objawy niepożądane ze strony układu oddechowego i układu krążenia, w tym zgony z powodu skurczu oskrzeli u pacjentów z astmą oskrzelową oraz zgony związane z niewydolnością krążenia (rzadko).

Niewydolność wątroby

Nie oceniano bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Rozacom u pacjentów z upośledzeniem funkcji wątroby, z tego względu należy zachować ostrożność w tej grupie chorych.

Układ immunologiczny i nadwrażliwość na lek

Podobnie jak w przypadku innych leków okulistycznych stosowanych miejscowo lek Rozacom może być wchłaniany do krążenia ogólnego. Dorzolamid jest sulfonamidem. Z tego względu może wywoływać takie same działania niepożądane jak podane ogólnie sulfonamidy. W przypadku wystąpienia ciężkich działań niepożądanych lub reakcji nadwrażliwości należy przerwać stosowanie leku.

W przypadku stosowania produktu leczniczego Rozacom obserwowano miejscowe działania niepożądane takie same jak przy stosowaniu kropli zawierających chlorowodorek dorzolamidu. W razie wystąpienia tego typu reakcji należy rozważyć przerwanie stosowania produktu leczniczego Rozacom.

Podczas stosowania beta blokerów pacjenci, u których w wywiadzie występuje atopia lub ciężkie reakcje anafilaktyczne na wiele alergenów, mogą wykazywać większą nadwrażliwość

na przypadkową, diagnostyczną lub terapeutyczną ekspozycję na alergeny. Pacjenci ci mogą nie reagować na dawki adrenaliny zwykle stosowane w leczeniu reakcji anafilaktycznej.

Jednoczesne stosowanie innych leków

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania następujących leków:

-    dorzolamid i doustne inhibitory anhydrazy węglanowej,

-    leki blokujące receptory beta-adrenergiczne do stosowania miejscowego.

Zakończenie leczenia

Podobnie jak w przypadku ogólnego stosowania beta blokerów, jeśli istnieje konieczność zakończenia terapii, tymolol w postaci roztworu kropli do oczu u chorych z chorobą wieńcową należy odstawiać stopniowo.

Dodatkowe działania związane z blokowaniem receptorów beta

Leczenie lekami blokującymi receptory beta adrenergiczne może maskować niektóre objawy hipoglikemii u pacjentów z cukrzycą lub hipoglikemią, a także objawy nadczynności tarczycy. Nagłe odstawienie leków może być przyczyną nasilenia objawów nadczynności tarczycy. Stosowanie beta blokerów może nasilić objawy myasthenia gravis.

Dodatkowe działania blokerów anhydrazy we stanowej

Doustne stosowanie inhibitorów anhydrazy węglanowej może prowadzić do powstania kamicy układu moczowego w wyniku zaburzeń gospodarki kwasowo-zasadowej, szczególnie u pacjentów, u których wcześniej występowały kamienie nerkowe. Pomimo że w przypadku stosowania dorzolamidu z tymololem nie obserwowano zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej, niezbyt często opisywano występowanie kamicy nerkowej. Ponieważ Rozacom zawiera stosowany miejscowo inhibitor anhydrazy węglanowej, który jest wchłaniany do krążenia ogólnego, u pacjentów z kamicą nerkową w wywiadzie podawanie produktu leczniczego Rozacom wiąże się ze zwiększonym ryzykiem powstawania kamieni nerkowych.

Inne

Pacjenci z ostrą jaskrą zamykającego się kąta przesączania oprócz stosowania leków okulistycznych obniżających ciśnienie śródgałkowe wymagajątakże interwencji leczniczych. Nie badano stosowania dorzolamidu z tymololem w tej grupie chorych.

W przypadku stosowania dorzolamidu u pacjentów z istniejącymi przewlekłymi uszkodzeniami rogówki i/lub wewnątrzgałkowymi zabiegami okulistycznymi w wywiadzie opisywano obrzęk rogówki i nieodwracalną jej dekompensację. W tej grupie chorych dorzolamid może być stosowany miejscowo z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Podczas stosowania środków hamujących wytwarzanie cieczy wodnistej, stwierdzano występowanie odwarstwienia naczyniówki oka z jednoczesnym obniżeniem ciśnienia w oku po zabiegach filtracyjnych.

Podobnie jak w przypadku stosowania innych leków przeciw jaskrze, u niektórych pacjentów, przedłużone podawanie maleinianu tymololu w postaci kropli do oczu powoduje osłabienie reakcji na ten lek. Jednak w badaniach klinicznych z udziałem 164 pacjentów obserwowanych przynajmniej przez 3 lata nie stwierdzono znaczących różnic w wartości średniego ciśnienia śródgałkowego po uzyskaniu początkowej stabilizacji.

Stosowanie soczewek kontaktowych

Działanie dorzolamidu z tymololem nie było badane u pacjentów stosujących soczewki kontaktowe.

Produkt leczniczy Rozacom zawiera jako środek konserwujący chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie oka. Soczewki kontaktowe należy zdjąć przed zakropieniem leku i włożyć ponownie nie wcześniej niż 15 minut po zakropieniu leku. Chlorek benzalkoniowy może odbarwiać miękkie soczewki kontaktowe.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodząje interakcji

Nie prowadzono badań interakcji dorzolamidu z tymololem z innymi lekami.

W badaniu klinicznym, w którym stosowano dorzolamid z tymololem równocześnie z innymi, działającymi ogólne lekami, nie obserwowano interakcji z: inhibitorami konwertazy angiotensyny, blokerami kanału wapniowego, diuretykami, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, oraz z kwasem acetylosalicylowym i hormonami (np. estrogenami, insuliną, tyroksyną).

Jednak istnieje potencjalne niebezpieczeństwo występowania addycyjnego działania prowadzącego do obniżenia ciśnienia tętniczego i/lub znacznej bradykardii w przypadku jednoczesnego stosowania roztworu maleinianu tymololu w postaci kropli do oczu wraz z doustnymi blokerami kanałów wapniowych, lekami uwalniającymi aminy katecholowe lub blokującymi receptory beta adrenergiczne, lekami przeciwarytmicznymi (w tym amiodaronem), glikozydami naparstnicy, parasympatykomimetykami, lekami opioidowymi i blokerami monoaminooksydazy (MAO).

Podczas jednoczesnego stosowania inhibitorów CYP2D6 (np. chinidyny, selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny) i tymololu obserwowano nasilone ogólne działanie beta-adrenolityczne (np. zwolnienie czynności serca, depresję).

Dorzolamid, składnik Rozacom, jest inhibitorem anhydrazy węglanowej, który pomimo stosowania miejscowego wchłania się do krążenia ogólnego. W badaniach klinicznych podawanie chlorowodorku dorzolamidu w postaci roztworu kropli do oczu nie wywoływało zaburzeń gospodarki kwasowo-zasadowej. Jednak podczas doustnego stosowania inhibitorów anhydrazy węglanowej obserwowano takie zaburzenia, a w kilku przypadkach wystąpiły interakcje z innymi lekami (np. toksyczność związana ze stosowaniem salicylanów w wysokich dawkach). Dlatego zalecając Rozacom należy brać pod uwagę takie potencjalne interakcje.

Pomimo, że Rozacom podawany w monoterapii wywiera niewielki wpływ lub nie wywiera wpływu na szerokość źrenic, czasem opisywano ich rozszerzenie w przypadku jednoczesnego stosowania kropli do oczu zawierających maleinian tymololu i adrenalinę.

Beta blokery mogą nasilać działanie hipoglikemiczne leków przeciwcukrzycowych.

Doustnie podawane leki blokujące receptory beta adrenergiczne mogą nasilać występowanie gwałtownych zwyżek ciśnienia tętniczego obserwowanych po odstawieniu klonidyny.

4.6 Ciąża i karmienie piersią Ciąża

Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania produktu leczniczego Rozacom u kobiet będących w ciąży. Po podaniu ciężarnym samicom królików toksycznej dawki dorzolamidu, prowadzącej do kwasicy metabolicznej, u płodów obserwowano wady rozwojowe trzonów kręgów. Produktu leczniczego Rozacom nie należy stosować w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy u ludzi dorzolamid przenika do mleka kobiet karmiących piersią.

U potomstwa karmiących samic szczurów otrzymujących dorzolamid, obserwowano zmniejszone przybieranie na wadze. Tymolol przenika do mleka kobiety karmiącej. Produktu leczniczego Rozacom nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Możliwe działania niepożądane, takie jak nieostre widzenie mogą upośledzać u niektórych pacjentów zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane ograniczają się do obserwowanych uprzednio podczas terapii dorzolamidem i (lub) tymololem.

W badaniach klinicznych dorzolamid z tymololem stosowano u 1035 pacjentów. Leczenie przerwano u około 2,4% pacjentów z uwagi na występowanie miejscowych działań niepożądanych ze strony oczu. U około 1,2% osób terapię przerwano z uwagi na występowanie objawów miejscowych sugerujących alergię lub nadwrażliwość (takich jak zapalenie powiek i spojówek).

W badaniach klinicznych lub po wprowadzeniu leku do obrotu opisano następujące działania niepożądane związane ze stosowaniem dorzolamidu i tymololu lub tylko jednej z tych substancji czynnych.

Działania niepożądane uszeregowano według następującej częstości:

bardzo często (>1/10)

często (>1/100, <1/10)

niezbyt często (>1/1000, <1/100)

rzadko (>1/10,000, <1/1000)

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Maleinian tymololu, krople do oczu:

Rzadko: toczeń rumieniowaty układowy

Zaburzenia układu nerwowego i zaburzenia psychiczne:

Chlorowodorek dorzolamidu, krople do oczu:

Często: ból głowy*

Rzadko: zawroty głowy*, parestezje*

Maleinian tymololu, krople do oczu:

Często: ból głowy*

Niezbyt często: zawroty głowy*, depresja*

Rzadko: bezsenność*, koszmary senne*, utrata pamięci, parestezje*, nasilenie objawów przedmiotowych i podmiotowych myastenia gravis, obniżenie libido*, udar mózgu*

Zaburzenia oka\ dorzolamid z tvmololem:

Bardzo często: uczucie palenia i kłucia

Często: nastrzyknięcie spojówki, niewyraźne widzenie, ubytek nabłonka rogówki, swędzenie, łzawienie

Chlorowodorek dorzolamidu, krople do oczu:

Często: zapalenie powiek*, podrażnienie powiek*

Niezbyt często: zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego*

Rzadko: podrażnienie w tym zaczerwienienie*, ból*, sklejanie powiek*, przejściowa krótkowzroczność (ustępująca po zaprzestaniu leczenia), obrzęk rogówki*, obniżenie ciśnienia w oku*, odwarstwienia naczyniówki (po zabiegach filtracyjnych)*

Maleinian tymololu, krople do oczu:

Często: objawy przedmiotowe i podmiotowe podrażnienia oka, w tym zapalenie powieki*, zapalenie rogówki*, zmniejszenie wrażliwości rogówki, suchość oka*

Niezbyt często: zaburzenia widzenia, w tym zaburzenia refrakcji (w niektórych przypadkach z powodu odstawienia leku zwężającego źrenicę)*

Rzadko: opadanie powieki, podwójne widzenie, odwarstwienie naczyniówki (po zabiegach filtracyjnych)*

Zaburzenia ucha i błędnika:

Maleinian tymololu, krople do oczu:

Rzadko: szum w uszach*

Zaburzenia serca i zaburzenia naczyniowe:

Maleinian tymololu, krople do oczu:

Niezbyt często: zwolnienie czynności serca*, omdlenie*

Rzadko: niskie ciśnienie*, ból w klatce piersiowej*, kołatanie serca*, obrzęki*, zaburzenia rytmu*, zastoinowa niewydolność krążenia*, blok serca*, zatrzymanie czynności serca*, niedokrwienie mózgu, chromanie, objaw Raynauda*, zimne dłonie i stopy*

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: dorzolamid z tymololem:

Często: zapalenie zatok

Rzadko: skrócenie oddechu, niewydolność oddechowa, nieżyt nosa Chlorowodorek dorzolamidu. krople do oczu:

Rzadko: krwawienia z nosa*

Maleinian tymololu, krople do oczu:

Niezbyt często: duszność*

Rzadko: skurcz oskrzeli (zwłaszcza u chorych z występującymi uprzednio stanami spastycznymi oskrzeli)*, kaszel*

Zaburzenia układu pokarmowego: dorzolamid z tymololem:

Bardzo często: zmiana odczuwania smaku Chlorowodorek dorzolamidu, krople do oczu:

Często: nudności*

Rzadko: podrażnienie gardła, suchość w ustach*

Maleinian tymololu. krople do oczu:

Niezbyt często: nudności*, dyspepsja*

Rzadko: biegunka, suchość w ustach*

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: dorzolamid z tymololem:

Rzadko: kontaktowe zapalenie skóry Chlorowodorek dorzolamidu, krople do oczu:

Rzadko: wysypka

Maleinian tymololu, krople do oczu:

Rzadko: łysienie*, wysypka łuszczycopodobna lub zaostrzenie łuszczycy*

Zaburzenia nerek:

dorzolamid z tymololem:

Niezbyt często: kamica nerkowa

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:

Maleinian tymololu. krople do oczu:

Rzadko: choroba Peyroniego*

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: dorzolamid z tymololem:

Rzadko: objawy podmiotowe i przedmiotowe ogólnej reakcji alergicznej, w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, świąd, wysypka, reakcja anafilaktyczna, skurcz oskrzeli Chlorowodorek dorzolamidu. krople do oczu:

Często: zmęczenie/osłabienie*

Maleinian tymololu, krople do oczu:

Niezbyt często: zmęczenie/osłabienie*

* Działania niepożądane, które odnotowano również podczas stosowania dorzolamidu z tymololem, po wprowadzeniu go do lecznictwa.

Wpły w leku na wyniki badań laboratoryjnych

W badaniach klinicznych nie stwierdzono występowania mających znaczenie kliniczne zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej, które byłyby związane ze stosowaniem dorzolamidu z tymololem.

4.9 Przedawkowanie

Brak jest danych dotyczących przypadkowego lub umyślnego przedawkowania produktu leczniczego Rozacom u ludzi.

Opisywano przypadki nieumyślnego przedawkowania kropli do oczu zawierających maleinian tymololu prowadzące do wystąpienia objawów ogólnoustrojowych podobnych do obserwowanych po przedawkowaniu leków blokujących receptory beta-adrenergiczne działających ogólnie, takich jak: bóle i zawroty głowy, spłycenie oddechu, zwolnienie czynności serca, skurcz oskrzeli i zatrzymanie akcji serca. Najbardziej prawdopodobne objawy, których można oczekiwać po przedawkowaniu dorzolamidu to: zaburzenia elektrolitowe, kwasica i objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego.

Istnieje ograniczona ilość informacji dotyczących skutków przedawkowania chlorowodorku dorzolamidu u ludzi. Opisywano występowanie następujących objawów: po doustnym przyjęciu kropli - senność; po podaniu miejscowym: nudności, zawroty głowy, bóle głowy, uczucie zmęczenia, zaburzenia snu i dysfagia.

Należy stosować leczenie objawowe i podtrzymujące. Konieczne jest kontrolowanie stężenia elektrolitów (zwłaszcza potasu) w surowicy oraz pomiary pH krwi. Badania wykazały, że trudno jest usunąć tymolol z organizmu za pomocą dializy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki stosowane w jaskrze i zwężające źrenicę - leki B-adrenolityczne - tymolol w połączeniach.

Kod ATC: S 01 ED 51.

Mechanizm działania

Rozacom zawiera dwa składniki: chlorowodorek dorzolamidu i maleinian tymololu. Oba obniżają podwyższone ciśnienie śródgałkowe przez zmniejszenie wydzielania cieczy wodnistej, jednak mechanizm ich działania jest odmienny.

Chlorowodorek dorzolamidu silnie hamuje aktywność ludzkiej anhydrazy węglanowej typu II. Zahamowanie aktywności tego enzymu w aparacie rzęskowym zmniejsza wydzielanie cieczy wodnistej, prawdopodobnie przez spowolnienie tworzenia jonów wodorowęglanowych z następowym ograniczeniem transportu sodu i płynu. Maleinian tymololu nieselektywnie blokuje receptory beta-adrenergiczne. Nie określono precyzyjnie mechanizmu, w którym obniża on ciśnienie śródgałkowe, chociaż badania z wykorzystaniem fluoresceiny i tonografii wykazują, że głównym działaniem może być zmniejszenie produkcji cieczy wodnistej. Jednak w niektórych badaniach obserwowano także niewielki wzrost odpływu płynu. Łączne działanie obu substancji prowadzi do obniżenia ciśnienia śródgałkowego w większym stopniu, niż w przypadku ich osobnego podawania.

Po zastosowaniu miejscowym Rozacom obniża podwyższone ciśnienie śródgałkowe, niezależnie od tego czy jest ono związane z jaskrą, czy też nie. Podwyższone ciśnienie śródgałkowe jest głównym czynnikiem ryzyka uszkodzenia nerwu wzrokowego i ograniczenia pola widzenia związanego z jaskrą. Rozacom obniża ciśnienie śródgałkowe nie wywołując działań niepożądanych, takich jak: ślepota nocna, skurcz akomodacji i zwężenie źrenicy, które są często obserwowane przy stosowaniu leków zwężających źrenicę.

Właściwości farmakodynamiczne

Działanie kliniczne

W badaniach klinicznych trwających do 15 miesięcy, porównywano działanie dorzolamidu z tymololem wyrażające się zmniejszeniem ciśnienia wewnątrzgałkowego względem 0,5% roztworu tymololu i 2,0% roztworu dorzolamidu, podawanych osobno i razem. Dorzolamid z tymololem podawano dwa razy na dobę (rano i wieczorem). Grupę badaną stanowili pacjenci z jaskrą lub podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, u których uznano za właściwe stosowanie terapii współistniejącej. Do tej grupy należeli zarówno pacjenci dotychczas nie leczeni, jak i pacjenci, u których zastosowanie tymololu w monoterapii nie dawało odpowiednich wyników. Większość pacjentów przed udziałem w badaniu stosowała miejscowy beta-bloker w monoterapii. Analiza wyników badań wykazała, że dorzolamid z tymololem podawany dwa razy na dobę powodował większe zmniejszenie ciśnienia wewnątrzgałkowego niż 2% roztwór dorzolamidu podawany trzy razy na dobę lub 0,5% roztwór tymololu podawany dwa razy na dobę. Zmniejszenie ciśnienia wewnątrzgałkowego podczas stosowania dorzolamidu z tymololem dwa razy na dobę było takie samo, jak zmniejszenie ciśnienia wewnątrzgałkowego podczas jednoczesnego stosowania dorzolamidu dwa razy na dobę i tymololu dwa razy na dobę. Dorzolamid z tymololem podawany dwa razy na dobę zmniejszał ciśnienie wewnątrzgałkowe w ciągu całego dnia i efekt ten utrzymywał się w trakcie długotrwałego stosowania.

Stosowanie u dzieci

Przeprowadzono trzymiesięczne kontrolowane badanie, którego głównym celem było udokumentowanie bezpieczeństwa stosowania 2% oftalmicznego roztworu chlorowodorku dorzolamidu u dzieci w wieku poniżej 6 lat. W badaniu tym 30 pacjentów, którzy ukończyli 2 rż., ale nie ukończyli 6 rż., u których ciśnienie wewnątrzgałkowe było niedostatecznie kontrolowane monoterapią dorzolamidem lub tymololem, otrzymywało dorzolamid z tymololem w otwartej fazie badania. Nie określono skuteczności leczenia u tych pacjentów. Dorzolamid z tymololem, podawany w tej małej grupie pacjentów dwa razy na dobę, był ogólnie dobrze tolerowany; 19 pacjentów ukończyło leczenie, natomiast 11 musiało je przerwać z powodu zabiegu operacyjnego, zmiany leku lub z innych względów.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Chlorowodorek dorzolamidu

W odróżnieniu od podawanych doustnie inhibitorów anhydrazy węglanowej miejscowe stosowanie chlorowodorku dorzolamidu pozwala uzyskać efekt działania substancji aktywnej bezpośrednio w gałce ocznej przy użyciu znacząco niższych dawek, a co za tym idzie przy mniejszej ekspozycji ogólnoustrojowej. W badaniach klinicznych wykazano, że obniżenie ciśnienia śródgałkowego osiągane jest bez zaburzeń gospodarki kwasowo-zasadowej ani zaburzeń elektrolitowych charakterystycznych dla doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej.

Dorzolamid podawany miejscowo jest wchłaniany do krążenia ogólnego. W celu oceny jego siły działania jako układowego inhibitora anhydrazy węglanowej po podaniu miejscowym mierzono stężenia leku i jego metabolitów w krwinkach czerwonych i osoczu oraz stopień hamowania anhydrazy węglanowej w erytrocytach. Dorzolamid stosowany długotrwale gromadzi się w krwinkach czerwonych w wyniku selektywnego wiązania z anhydrazą węglanową typu II, podczas gdy stężenie wolnego leku w osoczu krwi jest bardzo niskie. Jedynym metabolitem leku jest N-deetylo-dorzolamid, który hamuje anhydrazę węglanową II słabiej niż dorzolamid, ale hamuje także izoenzym o mniejszej aktywności (anhydrazę węglanową I). Metabolit także gromadzony jest w krwinkach czerwonych, gdzie wiąże się głównie z anhydrazą węglanową typu I. Dorzolamid wiąże się w umiarkowanym stopniu z białkami osocza (około 33%). Wydalany jest głównie w formie niezmienionej z moczem, również metabolit leku jest wydalany tą drogą. Po zakończeniu stosowania leku następuje nieliniowe zmniejszanie stężenia dorzolamidu w erytrocytach. Początkowo następuje szybkie zmniejszenie stężenia leku, po czym następuje faza wolniejszej eliminacji z okresem półtrwania wynoszącym około 4 miesiące.

Po doustnym podawaniu dorzolamidu w celu symulacji maksymalnej ekspozycji układowej możliwej po długotrwałym miejscowym stosowaniu dorzolamidu, stan równowagi osiągnięto w ciągu 13 tygodni. W stanie równowagi nie stwierdzono w osoczu obecności wolnego leku lub jego metabolitu. Stopień zahamowania anhydrazy węglanowej w erytrocytach był mniejszy niż ten, który prawdopodobnie wywiera działanie farmakologiczne na czynność nerek lub układu oddechowego. Podobne rezultaty farmakokinetyczne obserwowano po długotrwałym, miejscowym stosowaniu chlorowodorku dorzolamidu. Jednak u niektórych pacjentów w wieku podeszłym z zaburzeniami czynności nerek (szacunkowy klirens kreatyniny 30-60 ml/min) obserwowano większe stężenie metabolitu dorzolamidu w erytrocytach. Nie stwierdzono przy tym istotnych różnic pod względem zahamowania aktywności anhydrazy węglanowej, ani klinicznie znamiennych ogólnych działań niepożądanych, które można z tym wiązać.

Maleinian tymololu

W badaniu z udziałem 6 osób, dotyczącym stężenia leku w osoczu, ekspozycję układową na tymolol określano po stosowaniu miejscowym dwa razy na dobę maleinianu tymololu w postaci 0,5% kropli do oczu. Najwyższe średnie stężenie leku w osoczu po podaniu dawki porannej wynosiło 0,46 ng/ml, zaś po podaniu dawki wieczornej 0,35 ng/ml.

Bezpieczeństwo miejscowego i ogólnego stosowania obu składników preparatu jest dobrze znane. Ponadto, nie stwierdzono występowania żadnych działań niepożądanych w obrębie oka u zwierząt, którym podawano miejscowo roztwór zawierający chlorowodorek dorzolamidu i maleinian tymololu lub jednocześnie podawano chlorowodorek dorzolamidu i maleinian tymololu. Badania in vitro i in vivo przeprowadzone dla każdej z substancji czynnych nie ujawniły działania mutagennego. Z tego względu zastosowanie preparatu zawierającego dorzolamid z tymololem w dawkach leczniczych nie powinno wiązać się z ryzykiem dla człowieka.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Mannitol Sodu cytrynian Hydroksyetyloceluloza Benzalkoniowy chlorek Sodu wodorotlenek, 1 N Woda do wstrzykiwań

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie stwierdzono.

6.3.    Okres ważności

2 lata.

Okres ważności po pierwszym otwarciu: 4 tygodnie.

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać butelkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

5 ml

Biała butelka z kroplomierzem z LDPE z białą zakrętką z HDPE.

6.6.    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Adamed Sp. z o.o.

Pieńków 149 05-152 Czosnów tel.:(022)751-85-17 fax.: (022) 751-84-67

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.    DATA ZATWIERDZENIA I (LUB) CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

15

Rozacom