+ iMeds.pl

Rozdol 20 mg/mlUlotka Rozdol

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Rozdol, 20 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Dorzolamidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Rozdol i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rozdol

3.    Jak stosować lek Rozdol

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Rozdol

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Rozdol i w jakim celu się go stosuje

Rozdol to jałowy roztwór, krople do oczu. Rozdol zawiera dorzolamid, związek z grupy sulfonamidów, jako substancję czynną.

Dorzolamid jest inhibitorem anhydrazy węglanowej stosowanym do oczu w celu zmniejszenia podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Dorzolamid jest wskazany w leczeniu podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego w schorzeniach takich jak nadciśnienie wewnątrzgałkowe i jaskra (jaskra z otwartym kątem przesączania, jaskra torebkowa). Rozdol może być stosowany jako jeden lek lub w skojarzeniu z innymi lekami, które obniżają ciśnienie w oku (zwanymi beta-blokerami).

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rozdol Kiedy nie stosować leku Rozdol

-    jeśli pacjent ma uczulenie na dorzolamid lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

-    jeśli pacjent ma poważne schorzenie nerek,

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej we krwi.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Rozdol należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Przed zastosowaniem leku Rozdol należy zgłosić lekarzowi, jeśli:

-    występują lub występowały schorzenia wątroby,

-    pacjent został poinformowany o ubytkach rogówki oka,

-    występuje uczulenie na jakikolwiek lek,

-    pacjent przebył zabieg operacyjny oka lub oczekuje na zabieg oka,

-    pacjent przebył uraz oka lub ma infekcję oka,

-    występowały kamienie w drogach moczowych,

-    pacjent przyjmuje inny lek z grupy inhibitorów anhydrazy węglanowej ,

- pacjent nosi szkła kontaktowe (patrz punkt „Lek Rozdol zawiera benzalkoniowy chlorek”).

Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli w trakcie leczenia wystąpią jakiekolwiek objawy podrażnienia oka lub inne nowe dolegliwości, jak zaczerwienienie oka lub obrzęk powierzchniowej warstwy oka lub powiek.

Należy przerwać stosowanie leku Rozdol i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi podejrzenie, że lek ten powoduje reakcję alergiczną (np. wysypkę skórną lub świąd, zapalenie oka).

Dzieci i młodzież

Rozdol powinien być stosowany u dzieci i młodzieży tylko w przypadku, gdy korzyści z jego stosowania przewyższają ryzyko. Należy poradzić się lekarza.

Lek Rozdol a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych/ stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować/ stosować.

W szczególności należy poinformować lekarza, jeżeli przyjmuje się inne inhibitory anhydrazy węglanowej takie, jak acetazolamid. Leki te można przyjmować zarówno doustnie, jak w postaci kropli do oczu lub w inny sposób.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Rozdol nie powinien być stosowany w czasie ciąży, chyba że lekarz zaleci jego stosowanie.

Rozdol nie powinien być stosowany w czasie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Rozdol może powodować u niektórych pacjentów zawroty głowy i zaburzenia widzenia. Nie należy prowadzić pojazdów lub obsługiwać narzędzi lub maszyn, dopóki objawy nie ustąpią.

Lek Rozdol zawiera benzalkoniowy chlorek

•    Benzalkoniowy chlorek może powodować podrażnienia oczu.

•    Wiadomo, że benzalkoniowy chlorek zmienia barwę miękkich soczewek kontaktowych.

•    Należy unikać kontaktu z miękkimi soczewkami kontaktowymi.

•    Należy zdjąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem leku i poczekać 15 minut po zakropleniu.

3. Jak stosować lek Rozdol

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Właściwe dawkowanie i czas leczenia ustala lekarz.

Jeżeli Rozdol jest jedynym lekiem stosowanym do oka (oczu), to zaleca się zakraplanie jednej kropli do chorego oka (oczu) trzy razy na dobę, na przykład rano, po południu i wieczorem.

Jeżeli lekarz zalecił stosowanie leku Rozdol z beta-blokerem w postaci kropli do oczu (leki, które zmniejszają ciśnienie wewnątrzgałkowe), to zalecaną dawką leku Rozdol jest jedna kropla do chorego oka (oczu) dwa razy na dobę, na przykład rano i wieczorem.

Jeżeli oprócz leku Rozdol stosowany jest inny lek w postaci kropli do oczu, należy zrobić co najmniej dziesięciominutową przerwę między zakraplaniem leku Rozdol i innego leku.

Chcąc zastąpić lekiem Rozdol inny lek w postaci kropli do oczu, stosowany w celu obniżenia ciśnienia śródgałkowego, należy przerwać leczenie tym lekiem po przyjęciu właściwej dawki dobowej i rozpocząć stosowanie leku Rozdol w dniu następnym.

Nie należy zmieniać dawkowania bez porozumienia z lekarzem. W przypadku konieczności przerwania stosowania leku należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

Nie należy dotykać końcówką kroplomierza do oka lub jego okolic. Może to przyczynić się do wprowadzenia bakterii, co spowoduje zakażenia oka, które mogą prowadzić do poważnych uszkodzeń oka a nawet do utraty wzroku. Aby uniknąć możliwego zanieczyszczenia produktu, należy unikać kontaktu kroplomierza z jakąkolwiek powierzchnią.

Instrukcja użycia

Przed zastosowaniem kropli do oczu zaleca się umyć ręce.

Ułatwieniem może być zaaplikowanie kropli do oczu przed lustrem.


1.    Przed pierwszym użyciem leku należy upewnić się, że zabezpieczenie gwarancyjne na szyjce butelki jest nieprzerwane. Nieotwierane opakowanie charakteryzuje się szczeliną pomiędzy butelką a nakrętką.

2.    Zdjąć nakrętkę.

3.    Przechylić głowę do tyłu i odciągnąć dolną powiekę lekko do przodu, tak aby powstała wolna przestrzeń pomiędzy powieką i gałką oczną do zakroplenia oka.

4.    Odwrócić butelkę i delikatnie nacisnąć aż jedna kropla zostanie zakroplona do oka. NIE NALEŻY DOTYKAĆ DO OKA LUB POWIEKI KOŃCÓWKĄ ZAKRAPLACZA.

5.    Powtórzyć krok 3 i 4, jeśli lekarz zalecił dawkowanie do drugiego oka.

6.    Zabezpieczyć zakraplacz przez powtórne nałożenie nakrętki natychmiast po zakropieniu oka.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Rozdol

W przypadku zakroplenia do oka za dużej liczby kropli lub połknięcia zawartości opakowania należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Rozdol

Rozdol należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć ją najszybciej jak to możliwe. Jeżeli jednak zbliża się czas podania kolejnej dawki, nie należy podawać pominiętej dawki, należy powrócić do wcześniej ustalonego schematu dawkowania.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Rozdol

Lek Rozdol powinien być stosowany każdego dnia, aby działał poprawnie. Jeśli istnieje konieczność przerwania leczenia, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Możliwe działania niepożądane

4.


Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów): pieczenie i kłucie.

Często (mogą dotyczyć do 1 na 10 pacjentów):

zapalenie lub opuchnięcie powierzchniowej warstwy oka (oczu) i możliwe zapalenie powiek(i) i (lub) skóry wokół oka (oczu), łzawienie i swędzenie oka (oczu), niewyraźne widzenie, zmiany na powierzchni oka, nudności, gorzki posmak w ustach, osłabienie/uczucie zmęczenia, ból głowy.

Niezbyt często (mogą dotyczyć do 1 na 100 pacjentów): zapalenie środkowej warstwy oka.

Rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 1000 pacjentów):

opuchnięcie powierzchniowej warstwy oka (oczu), odwarstwienie naczyniówki, które może wiązać się ze zmianami/zaburzeniami widzenia (po przebytej operacji oka), spadek ciśnienia w gałce ocznej, zaczerwienienie oka (oczu), ból oka, sklejanie się powiek(i), przejściowa krótkowzroczność (która ustępuje po przerwaniu stosowania leku), podrażnienie gardła, suchość w jamie ustnej , nadwrażliwość: objawy podmiotowe i przedmiotowe reakcji miejscowych (reakcje w obrębie powiek) oraz ogólnych reakcji alergicznych, w tym opuchnięcie twarzy, warg, języka i (lub) gardła, które może powodować trudności w oddychaniu lub połykaniu, pokrzywka i świąd, wysypka, duszność i rzadziej skurcz oskrzeli (skurcz mięśni gładkich oskrzeli), zawroty głowy, uczucie drętwienia/mrowienia, tworzenie się kamieni nerkowych, krwawienie z nosa, zapalenie skóry.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Rozdol

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce i pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Butelkę przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Rozdol może być stosowany 28 dni po pierwszym otwarciu butelki. Z tego względu należy wyrzucić opakowanie po upływie 4 tygodni od pierwszego podania, nawet jeśli wewnątrz znajduje się pozostałość płynu. Aby zapamiętać datę pierwszego zastosowania leku, należy ją zapisać we właściwym miejscu na kartoniku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Rozdol

-    Substancją czynną leku jest dorzolamid. Każdy mililitr kropli do oczu zawiera 20 mg dorzolamidu (w postaci dorzolamidu chlorowodorku).

-    Pozostałe składniki to: woda do wstrzykiwań, mannitol, hydroksyetyloceluloza, sodu cytrynian, benzalkoniowy chlorek (jako środek konserwujący), sodu wodorotlenek (do ustalenia pH).

Jak wygląda lek Rozdol i co zawiera opakowanie

Rozdol to jałowy, izotoniczny, buforowany, bezbarwny, nieznacznie lepki roztwór w białej butelce z polietylenu o średniej gęstości z kroplomierzem oraz dwuczęściowym zamknięciem, w tekturowym pudełku. Butelka zawiera 5 ml roztworu kropli do oczu.

Lek Rozdol dostępny jest w opakowaniach: 1 pojemnik, 3 pojemniki lub 6 pojemników.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

SUN-FARM Sp. z o.o.

Człekówka 75 05-340 Kołbiel Polska

Wytwórca

Pharmathen S.A.

6, Dervenakion str.

15351 Pallini Attiki Grecja

mibe GmbH Arzneimittel Münchener Straße 15 06796 Brehna Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 08.2014

5

Rozdol

Charakterystyka Rozdol

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Rozdol, 20 mg/ml krople do oczu, roztwór

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml kropli do oczu zawiera 20 mg dorzolamidu (w postaci dorzolamidu chlorowodorku).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

1 ml kropli do oczu zawiera 0,075 mg benzalkoniowego chlorku.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór.

Izotoniczny, buforowany, nieco lepki, przezroczysty, bezbarwny wodny roztwór.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie wspomagające z beta-adrenolitykami.

Monoterapia w przypadku pacjentów niereagujących na beta-adrenolityki lub u których beta-adrenolityki są przeciwwskazane.

Leczenie podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego w przebiegu:

-    nadciśnienia ocznego,

-    jaskry z otwartym kątem przesączania,

-    j askry torebkowej.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Jeśli produkt leczniczy Rozdol stosuje się w monoterapii, podaje się jedną kroplę do worka spojówkowego chorego oka (oczu) trzy razy na dobę.

W leczeniu wspomagającym, wraz ze stosowanymi beta-adrenolitykami w postaci kropli do oczu, podaje się do chorego oka (oczu) jedną kroplę produktu leczniczego Rozdol, dwa razy na dobę.

Chcąc zastąpić produktem leczniczym Rozdol inny środek przeciwjaskrowy w postaci kropli do oczu, należy przerwać leczenie tym lekiem i rozpocząć stosowanie produktu leczniczego Rozdol w dniu następnym.

Podczas stosowania kilku leków działających miejscowo należy zachowywać co najmniej 10 minut przerwy między zakraplaniem kolejnych leków.

Dzieci i młodzież

Ilość dostępnych danych klinicznych, dotyczących podawania dorzolamidu trzy razy na dobę u dzieci, jest ograniczona (celem uzyskania informacji dotyczących dawkowania leku u dzieci patrz punkt 5.1).

Sposób podania

Pacjent powinien zostać poinformowany, że należy unikać kontaktu zakraplacza z powierzchnią lub okolicą oka.

Pacjent powinien także zostać poinstruowany, że w przypadku nieprawidłowego postępowania roztwór kropli do oczu może ulec zanieczyszczeniu powszechnie występującymi bakteriami, które mogą wywołać zakażenia oczu. Stosowanie zanieczyszczonego roztworu może prowadzić do poważnych uszkodzeń oka, a w następstwie do utraty wzroku.

Pacjent powinien zostać poinformowany o zasadach prawidłowego użycia kroplomierzy do oczu.

Instrukcja użycia

1.    Przed pierwszym użyciem produktu leczniczego należy upewnić się, że zabezpieczenie gwarancyjne na szyjce butelki jest nieprzerwane. Nieotwierane opakowanie charakteryzuje się szczeliną pomiędzy butelką a nakrętką.

2.    Zdjąć nakrętkę.

3.    Przechylić głowę do tyłu i delikatnie odciągnąć dolną powiekę w dół, tak aby utworzyć kieszonkę pomiędzy powieką i gałką oczną.

4.    Odwrócić butelkę i delikatnie nacisnąć aż jedna kropla zostanie zakropiona do oka. NIE NALEŻY DOTYKAĆ DO OKA LUB POWIEKI KOŃCÓWKĄ ZAKRAPLACZA.

5.    Powtórzyć krok 3 i 4 z drugim okiem, jeśli jest to konieczne.

6.    Nakrętkę założyć z powrotem i zakręcić butelkę zaraz po zastosowaniu leku.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Nie badano stosowania dorzolamidu u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min) lub z kwasicą hiperchloremiczną. Z uwagi na to, że dorzolamid i jego metabolity są wydalane głównie przez nerki, stosowanie dorzolamidu u tych pacjentów jest przeciwwskazane.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie badano zastosowania dorzolamidu u pacjentów z niewydolnością wątroby, stąd zalecane jest zachowanie ostrożności podczas leczenia tych pacjentów.

Leczenie pacjentów z ostrą jaskrą z zamkniętym kątem przesączania wymaga innych interwencji terapeutycznych, poza podawaniem leków zmniejszających ciśnienie w gałce ocznej. Nie badano zastosowania dorzolamidu u pacjentów z ostrą jaskrą z zamkniętym kątem przesączania.

Dorzolamid jest sulfonamidem i pomimo stosowania miejscowego ulega wchłonięciu do krążenia ogólnego. Wobec tego te same działania niepożądane, które występują po podaniu ogólnym sulfonamidów, mogą wystąpić po zastosowaniu miejscowym. W przypadku stwierdzenia poważnych objawów reakcji nadwrażliwości należy przerwać stosowanie produktu leczniczego.

Leczenie z zastosowaniem doustnych postaci inhibitorów anhydrazy węglanowej jest związane z wystąpieniem kamicy dróg moczowych, wynikającej z zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej, szczególnie u pacjentów z występującymi w wywiadzie kamieniami nerkowymi. Chociaż w przypadku stosowania dorzolamidu nie obserwowano wystąpienia zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej, niemniej opisywano niezbyt częste przypadki kamicy dróg moczowych. Ponieważ dorzolamid jest miejscowo działającym inhibitorem anhydrazy węglanowej, ulegającym wchłanianiu do krążenia ogólnego, pacjenci z występującymi w wywiadzie kamieniami nerkowymi mogą stanowić grupę podwyższonego ryzyka występowania kamicy dróg moczowych w związku ze stosowaniem dorzolamidu.

W przypadku wystąpienia reakcji alergicznych (np. reakcje w obrębie spojówek i powiek) należy rozważyć konieczność przerwania leczenia.

Istnieje możliwość wystąpienia nasilenia działania ogólnego podczas stosowania inhibitorów anhydrazy węglanowej u pacjentów jednocześnie przyjmujących doustny inhibitor anhydrazy węglanowej i dorzolamid. Jednoczesne stosowanie dorzolamidu i doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej nie jest zalecane.

U pacjentów z rozpoznanymi uprzednio przewlekłymi ubytkami rogówki i (lub) dodatnim wywiadem w kierunku zabiegów wewnątrzgałkowych obserwowano, w czasie stosowania kropli do oczu, roztworu Rozdol 20 mg/ml, obrzęki rogówki oraz nieodwracalną dekompensację rogówki. U tych chorych dorzolamid, w postaci do podawania miejscowego, powinien być stosowany z zachowaniem ostrożności.

Podczas stosowania środków hamujących wytwarzanie cieczy wodnistej po zabiegach filtracyjnych opisywano przypadki odwarstwienia naczyniówki jednocześnie ze spadkiem ciśnienia w gałce ocznej.

Rozdol 20 mg/ml krople do oczu, roztwór zawiera środek konserwujący - benzalkoniowy chlorek, który może powodować podrażnienie oka. Chlorek benzalkoniowy może powodować zmianę barwy miękkich soczewek kontaktowych. Należy unikać kontaktu z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Soczewki kontaktowe należy zdjąć przed zakropleniem leku i włożyć ponownie nie wcześniej niż 15 minut po zakropleniu leku.

Dzieci i młodzież

Nie prowadzono badań dotyczących stosowania dorzolamidu u pacjentów przed 36 tygodniem życia płodowego oraz poniżej pierwszego tygodnia życia. U chorych ze znaczącą niedojrzałością cewek nerkowych, dorzolamid należy stosować wyłącznie po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka, z uwagi na możliwość wystąpienia kwasicy metabolicznej.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

W badaniach klinicznych nie stwierdzono interakcji podczas jednoczesnego stosowania dorzolamidu z następującymi lekami: tymololem w postaci kropli do oczu, betaksololem w postaci kropli do oczu i lekami działającymi ogólnie: inhibitorami konwertazy angiotensyny, antagonistami kanału wapniowego, lekami moczopędnymi, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym z kwasem acetylosalicylowym, i z hormonami (np. estrogen, insulina, tyroksyna).

Nie dokonano pełnej oceny skojarzenia między dorzolamidem i lekami zwężającymi źrenicę oraz agonistami receptorów adrenergicznych w trakcie leczenia jaskry.

Dorzolamid jest inhibitorem anhydrazy węglanowej i pomimo stosowania miejscowego jest wchłaniany do krążenia ogólnego. W badaniach klinicznych lek ten nie powodował zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej. Jednak po zastosowaniu doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej obserwowano takie zaburzenia, a w kilku przypadkach wystąpiły interakcje z innymi lekami (np. działanie toksyczne związane z leczeniem dużymi dawkami salicylanów). Stąd też należy brać pod uwagę potencjalne ryzyko wystąpienia interakcji także u pacjentów stosujących Rozdol 20 mg/ml krople do oczu, roztwór.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie prowadzono badań dotyczących stosowania leku u kobiet w ciąży. U królików, u których stosowano dawki leku toksyczne dla matek, w związku z występująca kwasicą metaboliczną, obserwowano występowanie wad rozwojowych trzonów kręgów. Nie jest znane potencjalne ryzyko dla ludzi. Nie należy stosować dorzolamidu w trakcie ciąży, jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Brak jest danych pokazujących, czy substancja czynna jest wydzielana z mlekiem matki. Nie należy stosować dorzolamidu w czasie karmienia piersią. U szczurów w trakcie laktacji obserwowano obniżenie tempa przyrostu masy ciała potomstwa.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy Rozdol wywiera niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Możliwe jest wystąpienie działań niepożądanych takich jak zawroty głowy i zaburzenia widzenia (patrz także punkt 4.8).

4.8    Działania niepożądane

W badaniach klinicznych z grupą kontrolną i bez grupy kontrolnej, z udziałem ponad 1400 pacjentów oceniono dorzolamid. W długotrwałych badaniach z udziałem 1108 pacjentów leczonych dorzolamidem w monoterapii lub jako lekiem uzupełniającym w leczeniu lekami beta-adrenolitycznymi w postaci kropli do oczu, najczęstszym (u około 3% pacjentów) powodem przerwania leczenia dorzolamidem były działania niepożądane ze strony oczu, a przede wszystkim zapalenie spojówek i reakcje ze strony powiek.

Poniższa tabela obejmuje działania niepożądane w podziale na układy i częstość występowania działań niepożądanych, zgłaszane zarówno podczas badań klinicznych, jak i po wprowadzeniu leku do obrotu. Doniesienia obejmowały więcej niż jeden przypadek.

Częstość

występowania

Układ

Bardzo często (>1/10)

Często

(>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

Zaburzenia

układu

nerwowego

Ból głowy

Zawroty głowy, parestezje

Zaburzenia oka

Pieczenie i kłucie

Powierzchniowe punkcikowe zapalenie rogówki, łzawienie, zapalenie spojówek, zapalenie powiek, swędzenie oczu, podrażnienie powiek, niewyraźne widzenie

Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego

Podrażnienie, w tym

zaczerwienienie,

ból,

sklejanie się

powiek,

przemijająca

krótkowzroczność

(ustępująca po

zaprzestaniu

terapii),

obrzęk

rogówkowy,

obniżone napięcie

gałki ocznej,

odwarstwienie

siatkówki po

zabiegach

filtracyjnych

Zaburzenia

układu

oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Krwawienie z nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności, gorzki posmak

Podrażnienia

gardła,

suchość w jamie ustnej

Zaburzenia skóry i tkanki podskórne)

Kontaktowe zapalenie skóry

Zaburzenia nerek i dróg

moczowych

Kamica moczowa

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Osłabienie/zmęczenie

Nadwrażliwość: objawy podmiotowe i przedmiotowe reakcji miejscowych (reakcje w obrębie powiek) oraz objawy ogólnych reakcji alergicznych, w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka i świąd, wysypka, duszność, skurcz oskrzeli

Badania diagnostyczne

Nie stwierdzono klinicznie istotnych zaburzeń elektrolitowych związanych ze stosowaniem dorzolamidu.

Dzieci i młodzież Patrz punkt 5.1.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji i Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Istnieje ograniczona ilość informacji dotyczących skutków przedawkowania leku u ludzi, w wyniku przypadkowego lub celowego spożycia dorzolamidu chlorowodorku. Opisywano występowanie następujących objawów po przyjęciu leku drogą doustną: senność, po podaniu miejscowym: nudności, zawroty głowy, ból głowy, zmęczenie, niepokojące sny i zaburzenia połykania.

Należy stosować leczenie objawowe i podtrzymujące. Możliwe jest wystąpienie zaburzeń elektrolitowych, rozwój kwasicy oraz reakcji ze strony ośrodkowego układu nerwowego. Konieczne jest sprawdzanie stężenia elektrolitów (zwłaszcza potasu) w surowicy oraz pomiary pH krwi.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: preparaty przeciwjaskrowe i zwężające źrenicę, inhibitory anhydrazy węglanowej, kod ATC: S 01 EC 03

Mechanizm działania

Anhydraza węglanowa jest enzymem obecnym w wielu tkankach organizmu, w tym w oku. U ludzi anhydraza węglanowa występuje w postaci wielu izoenzymów, z których najbardziej aktywnym jest anhydraza węglanowa II, obecna przede wszystkim w krwinkach czerwonych, ale także w innych tkankach. Hamowanie aktywności anhydrazy węglanowej w wyrostkach rzęskowych oka powoduje zmniejszenie ilości wydzielanej cieczy wodnistej. Następstwem tego jest zmniejszenie ciśnienia wewnątrzgałkowego (ang. intraocular pressure, IOP).

Produkt leczniczy Rozdol 20 mg/ml krople do oczu, roztwór zawiera dorzolamidu chlorowodorek, silnie działający inhibitor ludzkiej anhydrazy węglanowej II. Po miejscowym podaniu do oka, dorzolamid obniża zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe, bez względu na to, czy jest ono związane z jaskrą, czy nie. Zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe to jedna z głównych przyczyn uszkodzenia nerwu wzrokowego i utraty pola widzenia. Dorzolamid nie powoduje zwężenia źrenic i zmniejsza ciśnienie wewnątrzgałkowe, nie powodując działań niepożądanych, takich jak nocna ślepota, skurcz akomodacyjny. Dorzolamid wywiera niewielki wpływ lub pozostaje bez wpływu na częstotliwość akcji serca lub ciśnienie tętnicze krwi.

Miejscowo podawane leki beta-adrenolityczne także zmniejszają ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zmniej szenie wydzielania cieczy wodnistej oka, ale poprzez odmienny mechanizm działania. Badania wykazały, że dodanie dorzolamidu do miejscowo stosowanego leku beta-adrenolitycznego powoduje większe zmniejszenie ciśnienia wewnątrzgałkowego. Podobne działanie obserwowano w przypadku stosowania leków beta-adrenolitycznych i doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej.

Właściwości farmakodynamiczne

Działanie kliniczne Dorośli pacjenci

Skuteczność dorzolamidu, stosowanego u chorych z jaskrą lub nadciśnieniem ocznym w monoterapii trzy razy na dobę (początkowe ciśnienie wewnątrzgałkowe > 23 mm Hg) lub dwa razy na dobę jako lek uzupełniający w leczeniu beta-adrenolitykami w postaci kropli do oczu (początkowe ciśnienie wewnątrzgałkowe > 22 mm Hg), wykazano w szeroko zakrojonych badaniach klinicznych z okresem obserwacji do jednego roku. Podczas stosowania dorzolamidu w monoterapii albo jako leku uzupełniającego, wykazano, że lek zmniejszał ciśnienie wewnątrzgałkowe w ciągu całego dnia i że efekt ten utrzymywał się w trakcie długotrwałego stosowania. Skuteczność leku po długotrwałym stosowaniu w monoterapii była podobna do skuteczności betaksololu i nieznacznie mniejsza niż tymololu. Stosowany jako lek uzupełniający w terapii lekami beta-adrenolitycznymi w postaci kropli do oczu, dorzolamid powodował dodatkowe zmniejszenie ciśnienia wewnątrzgałkowego podobnie, jak podczas stosowania pilokarpiny 2% cztery razy na dobę.

Dzieci i młodzież

W celu oceny bezpieczeństwa stosowania dorzolamidu, podawanego miejscowo trzy razy na dobę, przeprowadzono badanie wieloośrodkowe, trwające trzy miesiące, z zastosowaniem podwójnie ślepej próby oraz aktywnie leczonej grupy kontrolnej, z udziałem 184 pacjentów pediatrycznych (122 w grupie otrzymującej dorzolamid) w wieku od jednego tygodnia do < 6 lat, z jaskrą lub podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym (wyjściowa wartość IOP > 22 mm Hg). U około połowy pacjentów w obu grupach leczonych rozpoznano jaskrę wrodzoną. Inne występujące podłoża etiologiczne to zespół Sturge'a i Webera, dysgenezja mezenchymalna tęczówki i rogówki, bezsoczewkowość. Zaszeregowanie pacjentów w zależności od wieku oraz metod leczenia w fazie monoterapii przedstawiało się następująco:

Dorzolamid 20 mg/ml

Tymolol

Grupa wiekowa < 2 lat

n=56

Wiek: 1 do 23 miesięcy

Tymolol GS 0,25% n=27 Wiek: 0,25 do 22 miesięcy

Grupa wiekowa > 2 - < 6 lat

n=66

Wiek: 2 do 6 lat

Tymolol 0,5% n=35 Wiek: 2 do 6 lat

W obrębie obu grup wiekowych około 70 pacjentów otrzymywało leczenie przez okres co najmniej 61 dni, a około 50 pacjentów było leczonych przez okres 81 - 100 dni.

W przypadku nie uzyskania odpowiedniego wyrównania IOP w trakcie monoterapii z zastosowaniem dorzolamidu lub tymololu w formie roztworu tworzącego żel, dokonywano przejścia na terapię otwartą, zgodnie z następującym schematem: u 30 pacjentów w wieku < 2 lat dokonano zmiany sposobu leczenia na jednoczesne podawanie tymololu w formie 0,25% roztworu tworzącego żel na dobę oraz dorzolamidu 20 mg/ml trzy razy na dobę; u 30 pacjentów w wieku > 2 lat dokonano zmiany sposobu leczenia na terapię z użyciem stałej kombinacji 2% dorzolamidu/0,5% tymololu, podawanej dwa razy na dobę.

Podsumowując, badanie to nie wykazało dodatkowych zastrzeżeń odnośnie bezpieczeństwa dotyczących pacjentów pediatrycznych: u około 20% pacjentów w czasie monoterapii dorzolamidem obserwowano występowanie działań niepożądanych związanych z substancją czynną, z których większość była miejscowa, działania ze strony oczu nie uznane za poważne, takie jak pieczenie i kłucie oczu, nastrzyknięcie i ból oczu. U małego odsetka pacjentów, < 4%, obserwowano obrzęk rogówki lub jej zmętnienie. Miejscowe reakcje występowały z porównywalną częstością, jak w grupie porównawczej. Na podstawie doniesień po wprowadzeniu leku do obrotu, odnotowano kwasicę metaboliczną szczególnie u bardzo młodych pacjentów z niedojrzałością lub uszkodzeniem nerek.

Wyniki dotyczące skuteczności u pacjentów pediatrycznych wskazują, że średni spadek wartości IOP stwierdzany w grupie dorzolamidu był porównywalny ze średnim spadkiem wartości IOP, obserwowanym w grupie tymololu, przy niewielkiej, liczbowej przewadze obserwowanej w przypadku stosowania dorzolamidu.

Brak jest dostępnych wyników badań dotyczących długotrwałego (>12 tygodni) stosowania leku.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

W przeciwieństwie do doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej, podanie miejscowe dorzolamidu chlorowodorku umożliwia bezpośrednie działanie substancji czynnej w obrębie oka po zastosowaniu znacznie mniejszych dawek i w rezultacie zapewnia mniejszą ekspozycję układową na lek. W związku z tym w badaniach klinicznych stwierdzono, że zmniejszeniu ciśnienia wewnątrzgałkowego nie towarzyszą zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej ani zmiany elektrolitowe charakterystyczne dla doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej.

Po stosowaniu miejscowym dorzolamid przenika do krążenia ogólnego. W celu określenia jego siły działania jako układowego inhibitora anhydrazy węglanowej po podaniu miejscowym, zmierzono stężenia dorzolamidu i jego metabolitów w erytrocytach i w osoczu krwi oraz stopień hamowania anhydrazy węglanowej w erytrocytach.

Po długotrwałym stosowaniu dorzolamid gromadzi się w erytrocytach ze względu na selektywne wiązanie z izoenzymem, anhydrazą węglanową II, podczas gdy stężenia wolnego leku w osoczu krwi pozostają skrajnie małe. Substancja macierzysta tworzy pojedynczy metabolit, pochodną N-desetylową, która hamuje anhydrazę węglanową II słabiej niż substancja macierzysta, ale hamuje także izoenzym o mniejszej aktywności (anhydrazę węglanową I). Metabolit ten gromadzi się również w erytrocytach, gdzie wiąże się głównie z anhydrazą węglanową I. Dorzolamid wiąże się w umiarkowanym stopniu z białkami osocza (około 33%). Dorzolamid jest wydalany głównie z moczem w postaci niezmienionej. Jego metabolit jest także wydalany z moczem. Po zakończeniu przyjmowania leku następuje nieliniowe zmniejszanie się stężenia dorzolamidu w erytrocytach. Początkowo następuje szybkie zmniejszanie się stężenia leku, po czym następuje faza wolniejszej eliminacji z okresem półtrwania wynoszącym około 4 miesiące.

Po doustnym podawaniu dorzolamidu w celu symulacji maksymalnej ekspozycji układowej możliwej po długotrwałym miejscowym stosowaniu dorzolamidu, stan równowagi osiągnięto w ciągu 13 tygodni. W stanie równowagi nie stwierdzono w osoczu obecności wolnego leku lub jego metabolitu. Stopień zahamowania aktywności anhydrazy węglanowej w erytrocytach był mniejszy niż ten, który prawdopodobnie wywiera działanie farmakologiczne na czynność nerek lub układu oddechowego. Podobne wyniki badań farmakokinetyki obserwowano po przewlekłym, miejscowym stosowaniu dorzolamidu.

Jednakże, u niektórych pacjentów w wieku podeszłym z zaburzeniami czynności nerek (szacunkowy klirens kreatyniny 30-60 ml/min) obserwowano większe stężenie metabolitu dorzolamidu w erytrocytach, ale nie stwierdzono istotnych różnic dotyczących zahamowania aktywności anhydrazy węglanowej ani klinicznie znamiennych ogólnych działań niepożądanych, które można z tym wiązać.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Wyniki badań na zwierzętach, którym podawano doustnie chlorowodorek dorzolamidu były związane z efektami farmakologicznymi ogólnego zahamowania aktywności anhydrazy węglanowej. Niektóre z uzyskanych wyników były specyficzne tylko dla określonych gatunków zwierząt i (lub) były następstwem kwasicy metabolicznej.

W badaniach klinicznych u pacjentów nie stwierdzono objawów kwasicy metabolicznej ani zaburzeń stężenia elektrolitów w surowicy krwi, które wskazywałyby na układowe zahamowanie anhydrazy węglanowej. Z tego względu u pacjentów przyjmujących lecznicze dawki dorzolamidu nie należy się spodziewać wystąpienia takich zaburzeń, jakie obserwowano w badaniach na zwierzętach.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Woda do wstrzykiwań Mannitol

Hydroksyetyloceluloza Sodu cytrynian

Benzalkoniowy chlorek, roztwór 50% Sodu wodorotlenek (do ustalenia pH)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

Po pierwszym otwarciu: 28 dni.

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Przechowywać butelkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z białego polietylenu o średniej gęstości z kroplomierzem i dwuczęściowym zamknięciem, w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań: 1 x 5 ml, 3 x 5 ml, 6 x 5 ml

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

SUN-FARM Sp. z o.o.

Człekówka 75 05-340 Kołbiel Polska

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 17698

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

20.01.2011

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

08.2014

9

Rozdol