+ iMeds.pl

Rozex 7,5 mg/gUlotka Rozex

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Rozex

Metronidazol um

0,75% (7,5 mg/g) emulsja na skórę

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Rozex emulsja i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rozex emulsja

3.    Jak stosować lek Rozex emulsja

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Rozex emulsja

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK ROZEX EMULSJA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Rozex jest emulsją do stosowania na skórę, zawiera substancję czynną metronidazol.

Metronidazol jest pochodną nitroimidazolu o działaniu przeciwbakteryjnym.

Wskazania do stosowania:

Miejscowe leczenie zmian skórnych w przebiegu trądzika różowatego.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ROZEX EMULSJA Kiedy nie stosować leku Rozex emulsja:

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość na metronidazol lub którykolwiek z pozostałych składników

leku Rozex emulsja.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Rozex emulsja

-    Rozex w emulsji jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę. Należy uważać, aby lek nie

dostał się do oczu lub na błony śluzowe. W razie przypadkowego kontaktu leku z oczami, należy je przemyć dużą ilością wody.

-    W przypadku objawów podrażnienia skóry należy skontaktować się z lekarzem, który może zalecić

rzadsze stosowanie leku lub czasowe przerwanie terapii.

-    W czasie leczenia należy unikać ekspozycji na światło słoneczne i sztuczne źródła promieniowania

ultrafioletowego (np. w solariach).

-    Metronidazol jest pochodną nitroimidazolową i należy stosować go ostrożnie u pacjentów z chorobami

krwi.

-Nie należy stosować leku dłużej niż zaleci lekarz.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lekarz może zadecydować o stosowaniu leku Rozex w emulsji w okresie ciąży tylko w przypadku zdecydowanej konieczności.

Lekarz rozważy czy należy zaprzestać leczenia preparatem czy przerwać karmienie piersią. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Rozex w emulsji nie powinien wpływać na zdolność prowadzenia pojazdami mechanicznymi i obsługę maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Rozex emulsja:

Ze względu na zawartość substancji pomocniczej sorbinianu potasu oraz alkoholu stearylowego. lek może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Ryzyko wystąpienia interakcji z lekami o działaniu ogólnym jest mało prawdopodobne ze względu na niewielkie wchłanianie leku Rozex w emulsji po zastosowaniu miejscowym.

U nielicznych pacjentów przyjmujących metronidazol doustnie, po wypiciu alkoholu obserwowano reakcje podobne do reakcji, jakie występowały w przypadku wypicia alkoholu podczas stosowania disulfiramu (lek stosowany w leczeniu alkoholizmu).

Metronidazol stosowany doustnie może nasilać działanie warfaryny i pochodnych kumaryny (leki przeciwzakrzepowe), powodując wydłużenie czasu protrombinowego. Nie wiadomo, czy miejscowe stosowanie metronidazolu wpływa na długość czasu protrombinowego.

3. JAK STOSOWAĆ LEK ROZEX EMULSJA

Rozex w emulsji należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Rozex w emulsji jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę. Cienką warstwę leku należy nakładać na zmienione chorobowo miejsca na skórze dwa razy na dobę (rano i wieczorem).

Przed użyciem należy umyć leczone miejsca emulsją do specjalnej pielęgnacji nadwrażliwej i delikatnej skóry twarzy. Po zastosowaniu leku Rozex w emulsji pacjenci mogą stosować tylko takie kosmetyki, które nie powodują powstawania zaskómików i nie mają działania ściągającego.

Czas leczenia wynosi zazwyczaj od 3 do 4 miesięcy. Okres stosowania leku nie powinien być przedłużany. Natomiast, jeżeli nastąpiła wyraźna poprawa, lekarz prowadzący może zalecić kontynuację terapii przez kolejne 3 lub 4 miesiące, zależnie od nasilenia zmian chorobowych.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku nie ma konieczności modyfikacji dawkowania.

Stosowanie u dzieci

Brak danych odnośnie bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku u dzieci i młodzieży.

Pominięcie zastosowania leku Rozex emulsja

Należy zastosować lek tak szybko jak to możliwe. Jeżeli zbliża się pora zastosowania kolejnej dawki, nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku omyłkowego spożycia leku

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Rozex w emulsji może powodować działania niepożądane.

Poniżej przedstawiono działania niepożądane według częstości występowania:

Bardzo często (występujące częściej niż u 1 na 10 osób)

Często (występujące rzadziej niż u 1 na 10 osób)

Niezbyt często (występujące rzadziej niż u 1 na 100 osób)

Rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 1000 osób)

Bardzo rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Często:

sucha skóra, rumień, swędzenie, uczucie dyskomfortu skóry (pieczenie, ból skóry/kłucie), podrażnienie skóry, pogorszenie objawów trądziku.

Niezbyt często:

niedoczulica, mrowienie i drętwienie kończyn, metaliczny smak w ustach, mdłości.

Nie znana częstość: kontaktowe zapalenie skóry.

Ze względu na zawartość substancji pomocniczej sorbinianu potasu oraz alkoholu stearylowego, lek może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

W przypadkach nasilonego podrażnienia skóry należy skontaktować się z lekarzem.

U niektórych osób w czasie stosowania leku mogą wystąpić inne działania niepożądane.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ROZEX EMULSJA

Przechowywać w temperaturze do 25°C. Nie przechowywać w lodówce. Nie zamrażać.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować po terminie ważności umieszczonym na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie sąjuż potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Rozex emulsja

-    Substancją czynną leku jest metronidazol w stężeniu 7,5 mg/g.

-    Ponadto lek zawiera: karbomer, glicerol, makrogol 400, alkohol benzylowy, eter stearylowy PEG -21, makrogologlicerydów stearyniany, alkohol stearylowy. parafina ciekła lekka, cyklometikon. potasu sorbinian, kwas mlekowy, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Rozex emulsja i co zawiera opakowanie

Lek Rozex emulsja dostępny jest w tubach zawierających 30 g emulsji na skórę, w tekturowym pudelku.

Podmiot odpow iedzialny i wytwórca:

Podmiot odpowiedzialny:

Galderma Polska Sp. z o.o.

ul. Łączyny 4, 02-820 Warszawa, Polska

Wytwórca:

Laboratoires Galderma Zone Industrielle. Montdésir,

74540 Alby-sur-Chéran, Francja

Data zatwierdzenia ulotki :

Rozex

Charakterystyka Rozex

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ROZEX 0,75% (7,5 mg/g) emulsja na skórę

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g emulsji na skórę zawiera 7,5 mg, metronidazolu (Metronidazolum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Emulsja na skórę.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Miejscowe leczenie zmian skórnych w przebiegu trądzika różowatego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dzieci i młodzież Brak dostępnych danych.

Sposób podawania

Rozex w emulsji jest przeznaczony do stosowania na skórę. Cienką warstwę produktu należy nakładać na zmienione chorobowo miejsca na skórze dwa razy na dobę (rano i wieczorem).

Przed użyciem należy umyć leczone miejsca emulsją do specjalnej pielęgnacji nadwrażliwej i delikatnej skóry twarzy. Po zastosowaniu produktu Rozex w emulsji, pacjenci mogą stosować tylko takie kosmetyki, które nie powodują powstawania zaskórników i nie mają działania ściągającego.

Czas leczenia wynosi zazwyczaj od 3 do 4 miesięcy. Okres stosowania leku nie powinien być przedłużany. Natomiast, jeżeli uzyskano wyraźną poprawę kliniczną, lekarz prowadzący może zalecić kontynuację terapii przez kolejne 3 lub 4 miesiące, zależnie od nasilenia zmian. W przypadku braku poprawy klinicznej leczenie należy przerwać. W badaniach klinicznych stosowano metronidazol miejscowo w leczeniu trądzika różowatego przez okres dwóch lat.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną metronidazol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Rozex w emulsji jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę. Należy uważać, aby produkt nie dostał się do oczu lub na błony śluzowe. W razie przypadkowego kontaktu produktu z oczami, należy je przemyć dużą ilością wody.

Jeśli wystąpią objawy podrażnienia skóry, należy zalecić rzadsze stosowanie produktu lub czasowe przerwanie terapii.

W czasie leczenia należy unikać ekspozycji na światło słoneczne i sztuczne źródła promieniowania UV (np. w solariach).

Metronidazol jest pochodną nitroimidazolową i należy stosować go ostrożnie u pacjentów z „dyskrazją” krwi.

Metronidazol przechodzi w formę nieaktywnego metabolitu pod wpływem promieniowania UV, co znacząco obniża jego skuteczność. Miejscowe reakcje fototoksyczne nie były obserwowane w trakcie badan klinicznych.

Nie należy stosować produktu dłużej niż jest to konieczne. Doniesienia naukowe sugerują, że metronidazol wykazuje działanie karcinogenne u niektórych gatunków zwierząt. Dotychczas nie stwierdzono działania karcinogennego metronidazolu u ludzi (patrz punkt 5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie)

Ze względu na zawartość sorbinianu potasu oraz alkoholu stearylowego produkt może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Ryzyko wystąpienia interakcji z lekami o działaniu ogólnym jest mało prawdopodobne, ze względu na niewielkie wchłanianie produktu Rozex w emulsji po zastosowaniu miejscowym. Należy jednak wspomnieć, że u nielicznych pacjentów stosujących metronidazol doustnie, po wypiciu alkoholu obserwowano reakcje podobne do reakcji, jakie występowały po wypiciu alkoholu podczas stosowania disulfiramu. Metronidazol stosowany doustnie może nasilać działanie antykoagulacyjne warfaryny i pochodnych kumaryny, powodując wydłużenie czasu protrombinowego. Nie wiadomo, czy miejscowe stosowanie metronidazolu wpływa na długość czasu protrombinowego.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie ma badań na temat stosowania produktu Rozex w emulsji u kobiet w ciąży.

Emulsja Rozex może być stosowana w okresie ciąży tylko w zdecydowanej konieczności, gdyż wykazano działanie karcinogenne metronidazolu stosowanego doustnie u niektórych gryzoni. Metronidazol po podaniu doustnym szybko przenika przez barierę łożyskową i do krążenia płodowego. Nie obserwowano działania fetotoksycznego metronidazolu po zastosowaniu doustnym u myszy i szczurów, jednak wyniki badań na zwierzętach nie mogą być odnoszone bezpośrednio do ludzi.

Karmienie piersią

W okresie laktacji należy rozważyć zaprzestanie leczenia produktem lub przerwanie karmienia piersią. Metronidazol po podaniu doustnym przenika do mleka matki w ilościach zbliżonych do ilości wykrywanych w osoczu krwi. U kobiet karmiących piersią stężenie metronidazolu w osoczu po stosowaniu miejscowym produktu Rozex w emulsji jest znamiennie mniejsze niż po podaniu metronidazolu doustnie.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

. Rozex emulsja nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn

4.8 Działania niepożądane

Poniżej przedstawiono działania niepożądane według układów narządowych i następującej częstości występowania:

Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100, <1/10)

Niezbyt często (>1/1000, <1/100)

Rzadko (>1/10000, <1/1000)

Bardzo rzadko (<1/10000), włączając pojedyncze zgłoszenia Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Często: sucha skóra, rumień, swędzenie, uczucie dyskomfortu skóry (pieczenie, ból skóry/kłucie), podrażnienie skóry, pogorszenie objawów trądziku.

Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): kontaktowe zapalenie skóry, złuszczanie się skóry, obrzęk twarzy.

Zaburzenia układu nerwowego:

Niezbyt często: niedoczulica, mrowienie i drętwienie kończyn, metaliczny smak w ustach.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Niezbyt często: mdłości.

Ze względu na zawartość sorbinianu potasu oraz alkoholu stearylowego, produkt może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwi to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: +48 22 49 21 301

Faks: +48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Brak danych dotyczących przedawkowania u ludzi.

Badania toksyczności ostrej u szczurów, po doustnym podaniu 0,75% produktu metronidazolu w postaci do stosowania miejscowego, nie wykazały toksyczności produktu w największej użytej dawce 5 g produktu końcowego na kilogram masy ciała szczura. Dawka ta jest równoważna przyjęciu doustnemu przez dorosłego człowieka o masie ciała 72 kg ponad siedmiu 50 g opakowań produktu Rozex w emulsji lub ponad 1 opakowania tego produktu przez dziecko o masie ciala 12 kg.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: chemioterapeutyki do stosowania miejscowego, kod ATC: D 06 BX 01 Mechanizm działania

Substancją czynną produktu Rozex w emulsji jest metronidazol - pochodna nitroimidazolu o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwpierwotniakowym.

Mechanizm działania metronidazolu w leczeniu trądzika różowatego nie jest znany, lecz dostępne dane wskazują, że związany jest z działaniem przeciwbakteryjnym i (lub) przeciwzapalnym.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po nałożeniu na twarz 12 zdrowym osobnikom 1 g produktu Rozex w emulsji, średnie stężenie metronidazolu w surowicy krwi wyniosło 34,4 ng/ml (od 19,7 do 63,8 ng/ml).

Wartość ta jest mniejsza niż 0,5 % średniego stężenia metronidazolu w surowicy krwi, oznaczonego u tych samych osobników po podaniu pojedynczej dawki 250 mg metronidazolu doustnie (średnie Cmax=7428 ng/ml: od 4270 do 13970 ng/ml). Tlag i Tmax metronidazolu po jego miejscowym zastosowaniu w postaci emulsji, były znamiennie dłuższe (p<0,05) niż po podaniu metronidazolu doustnie. Po zastosowaniu metronidazolu w emulsji średni Tmax był o 7 do 8 godzin (przedział ufności: 95 % - 3,6 do 12,1 godzin) dłuższy niż po doustnym podaniu metronidazolu.

Dystrybucja

Cmax metabolitu (2-hydroksymetylometronidazol) po doustnym podaniu 250 mg metronidazolu wynosiło od 626 ng/ml do 1788 ng/ml, osiągając największe wartości między 4 a 12 godziną po podaniu. Po miejscowym zastosowaniu produktu Rozex w emulsji, średnie stężenia hydroksymetabolitu w surowicy krwi utrzymywało się poniżej zakresu oznaczeń metody (<9,5 ng/ml) w większości punktów czasowych, osiągając Cmax 17,3 ng/ml.

Wielkość ekspozycji (pole pod krzywą AUC) po miejscowym zastosowaniu 1 g metronidazolu (produkt Rozex w emulsji) wyniosła 1,4 % wartości pola pod krzywą po zastosowaniu pojedynczej doustnej dawki 250 mg metronidazolu (średnio 971,1 ng/h/ml i odpowiednio około 67107 ng/h/ml).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Po zastosowaniu produktu Rozex w emulsji 1 raz na dobę pod opatrunkiem okluzyjnym u królików, nie stwierdzono objawów pierwotnego podrażnienia zarówno uszkodzonej jak i nieuszkodzonej skóry. Wykazano działanie mutagenne metronidazolu w licznych badaniach in vitro na bakteriach. Działanie karcinogenne metronidazolu oceniano po zastosowaniu doustnym u szczurów, myszy i chomików. Wykazano, że metronidazol stosowany doustnie powoduje częstsze występowanie nowotworów płuc u myszy i prawdopodobnie innych nowotworów (w tym guzów wątroby u szczurów). Z kolei dwa badania na chomikach, obejmujące cały okres życia, nie potwierdziły działania karcinogennego metronidazolu.

Jedno badanie wykazało znamiennie częstsze występowanie indukowanych przez promieniowanie UV nowotworów skóry u bezwłosych myszy, którym podawano dootrzewnowo metronidazol w dawce 15 mg/g masy ciała na dobę przez 28 dni.

Znaczenie wyników powyższych badań dla stosowania metronidazolu miejscowo nie jest jednoznaczne. Po kilkudziesięciu latach stosowania metronidazolu w postaci o działaniu ogólnym nie opublikowano doniesień o wpływie metronidazolu na proces karcinogenezy u człowieka. Należy jednak zalecać pacjentom unikania lub minimalizowania ekspozycji miejsc leczonych metronidazolem na światło słoneczne oraz sztuczne źródła promieniowania ultrafioletowego (np. w solariach).

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Karbomer, glicerol, makrogol 400, alkohol benzylowy, eter stearylowy PEG-21, makrogologlicerydów stearyniany, alkohol stearylowy, parafina ciekła lekka, cyklometikon, potasu sorbinian, kwas mlekowy, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze do 25°C. Nie przechowywać w lodówce. Nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) zamykana zakrętką z polipropylenu, zawierająca 30 g emulsji na skórę, umieszczona w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJACY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Galderma Polska Sp. z o.o. ul. Łączyny 4 02-820 Warszawa Polska

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

12343

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

07.08.2006 r./04.08.2011 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Rozex