Imeds.pl

Roztwór Glukozy 10% Baxter 100 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Roztwór glukozy 10% Baxter

(Glucosum)

100 mg/ml, roztwór do infuzji

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystapią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Roztwór glukozy 10% Baxter i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Roztwór glukozy 10% Baxter

3.    Jak stosować Roztwór glukozy 10% Baxter

4.    Możliwe działania niepożądane.

5.    Jak przechowywać lek Roztwór glukozy 10% Baxter

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST ROZTWÓR GLUKOZY 10% BAXTER I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE?

Glukoza - podstawowy substrat energetyczny - jest zużywana przez wszystkie tkanki organizmu. W komórkach nerwowych utlenianie tego związku pokrywa 30% zapotrzebowania energetycznego. Zmniejsza zapotrzebowanie na metabolizm tłuszczów, zapobiega ketonemii i kwasicy przez zwiększenie ilości glikogenu w wątrobie. Jeśli nie ma wystarczającej ilości glukozy, zwiększa się ilość utlenionego tłuszczu i pośrednie produkty (kwas hydroksymasłowy i acetooctowy) kumulują się we krwi, powodując ketonemię. Glukoza jest odżywką energetyczną mięśni. Działa również moczopędnie. Podawana pozajelitowo wzmacnia skurcze serca, zwłaszcza osłabionego, rozszerza naczynia wieńcowe. Jest metabolizowana w tkankach i częściowo odkładana w postaci glikogenu w wątrobie. Organizm może metabolizować ok. 0,8 g glukozy na 1 kg mc. na godzinę.

10%-40% roztwory glukozy są płynami hipertonicznymi w stosunku do krwi.

10% roztwór glukozy uzupełnia zapotrzebowanie na wodę. Pokrycie dobowego zapotrzebowania na wodę nie powoduje pokrycia dobowego zapotrzebowania energetycznego. Uzupełnia niedobór glukozy.

Roztwór glukozy 10% Baxter stosuje się:

•    w niedoborze węglowodanów,

•    w niedoborach energetycznych,

•    w hipoglikemii (np. po przedawkowaniu insuliny),

•    w profilaktyce i leczeniu kwasicy ketonowej oraz kwasicy w przypadkach głodzenia,

•    pomocniczo w niewydolności wątroby, żywieniu pozajelitowym, porfirii,

•    objawowo w leczeniu wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego i w śpiączce hipoglikemicznej,

jako rozpuszczalnik leków podawanych pozajelitowo, np. związków potasu, magnezu, jeśli występuje zgodność fizyczna i chemiczna.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ROZTWÓR GLUKOZY 10% BAXTER

Kiedy nie stosować leku Roztwór glukozy 10% Baxter:

-    w hiperglikemii,

-    w odwodnieniu hipoosmotycznym,

-    w przewodnieniu,

-    w hipokaliemii.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W stanach pourazowych, pooperacyjnych i innych, w których występuje zaburzenie metabolizmu glukozy, preparat należy stosować tylko kontrolując poziom glukozy we krwi. Ostrożnie stosować w hiponatremii.

10% roztwór glukozy, podawany jako jedyny płyn może być przyczyną zaburzeń elektrolitowych.

Po nagłym przerwaniu wlewu leku Roztwór glukozy 10% Baxter może dojść do wtórnej hipoglikemii.

Jeżeli podaż glukozy jest większa niż szybkość jej eliminacji (powyżej 500-800 mg/kg mc./h) może nastąpić diureza osmotyczna.

Ze względu na możliwość wystąpienia pseudoaglutynacji nie należy podawać roztworu glukozy, za pomocą tego samego zestawu do wlewów, przed przetaczaniem krwi, podczas i po zakończeniu przetaczania.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Dzieci

Roztwór glukozy 10% Baxter należy podawać ze szczególną ostrożnością u dzieci.

U noworodków, szczególnie urodzonych przed terminem oraz z niską wagą urodzeniową - wzrasta ryzyko wystąpienia niskiego lub wysokiego stężenia cukru we krwi (hipo- lub hiperglikemia), dlatego powinni być oni szczególnie monitorowani w trakcie leczenia roztworami dożylnymi glukozy w celu zapewnienia odpowiedniej kontroli poziomu cukru we krwi oraz uniknięcia potencjalnych długotrwałych działań niepożądanych. Niskie stężenie cukru we krwi u noworodków może powodować przedłużone napady drgawkowe, śpiączkę i uszkodzenie mózgu. Wysokie stężenie cukru we krwi wiąże się z krwotokami dokomorowymi, opóźnionym wystąpieniem zakażenia bakteryjnego i grzybiczego, retinopatią wcześniaczą, martwiczym zapaleniem jelit, zaburzeniami płuc (dysplazja oskrzelowo-płucna, długotrwałym pobytem w szpitalu oraz śmiercią.

Stosowanie leku Roztwór glukozy 10% Baxter u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

Brak danych na temat stosowania preparatu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

Stosowanie leku Roztwór glukozy 10% Baxter u pacjentów w podeszłym wieku

Brak danych na temat stosowania preparatu u pacjentów w podeszłym wieku

Ciąża i karmienie piersią

U kobiet w ciąży roztwory glukozy należy stosować ostrożnie ze względu na możliwość wystąpienia hiperglikemii, hiperinsulinemii i kwasicy u płodu, a następnie hipoglikemii i żółtaczki u noworodka.

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Inne leki i Roztwór glukozy 10% Baxter Należy powiedzieć lekarzowi lub pielęgniarce o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Można podawać tylko z lekami niewykazującymi z preparatem niezgodności fizycznych ani chemicznych.

Nie podawać jednocześnie z: aminofiliną, barbituranami, erytromycyną, hydrokortyzonem, warfaryną, kanamycyną, sulfonamidami, witaminą B12.

U pacjentów leczonych jednocześnie glikozydami naparstnicy może dojść do zatrucia naparstnicą.

3. JAK STOSOWAĆ ROZTWÓR GLUKOZY 10% BAXTER

Roztwór glukozy 10% Baxter jest lekiem podawanym dożylnie. Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką.

Dawkowanie ustala się indywidualnie w zależności od wskazań, stanu nawodnienia, stężenia elektrolitów we krwi oraz zapotrzebowania energetycznego organizmu.

Zwykle podaje się w dożylnym wlewie kroplowym z szybkością 75 kropli/minutę -250 ml/godzinę - 2000 ml/dobę.

Można podawać do żył obwodowych.

Uwaga: Podawać natychmiast po założeniu zestawu do wlewu.

Dodatkowy lek należy wprowadzać przez wkłucie w tym samym miejscu butelki, w którym później zostanie podłączony przyrząd do przetaczania.

Dokładnie wymieszać. Postępować zgodnie z zasadami aseptyki.

Nie należy przechowywać roztworów, do których wprowadzono dodatkowe leki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Roztwór glukozy 10% Baxter

Ostre zatrucia tym lekiem nie są spotykane. Podczas stosowania u chorych na cukrzycę może wystąpić hiperglikemia. Może być wówczas konieczna zmiana dawek insuliny.

Długotrwałe podawanie może spowodować zaburzenia elektrolitowe, w tym stan niedoboru fosforu, wapnia (odwapnienie kości) i magnezu, powstanie skazy krwotocznej, rzadko niedokrwistości hemolitycznej. Długotrwałe podawanie roztworów glukozy może wywołać odwodnienie z objawami zaburzeń czynności ośrodkowego układu nerwowego, układu krążenia, nerek i przewodu pokarmowego.

Stosuje się leczenie objawowe.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zbyt szybkie podawanie może spowodować niewydolność krążenia, obrzęk płuc i obrzęki obwodowe.

Hiperglikemia, diureza osmotyczna i odwodnienie, glikozuria.

10% roztwór glukozy, podawany jako jedyny płyn może być przyczyną zaburzeń elektrolitowych.

Długotrwałe podawanie roztworów glukozy powoduje konieczność uzupełnienia elektrolitów wewnątrzkomórkowych: potasu, magnezu, fosforanów.

Hipertoniczne roztwory mogą prowadzić do odwodnienia, hiperglikemii i glikozurii, a po przerwaniu wlewu do wtórnej hipoglikemii.

Jak w przypadku wszystkich długotrwałych wlewów dożylnych może wystąpić podrażnienie żył oraz zakrzepowe zapalenie żył w miejscu wkłucia.

Działania niepożądane mogą obejmować: reakcje nadwrażliwości, w tym ciężkie reakcje alergiczne określane jako anafilaksja, a także gorączkę, dreszcze.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Roztwór glukozy 10% Baxter mogą wystąpić inne działania niepożądane. Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ROZTWÓR GLUKOZY 10% BAXTER

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Roztwór glukozy 10% Baxter po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Opakowania raz otwartego nie należy przechowywać i stosować powtórnie.

Nie stosować leku Roztwór glukozy 10% Baxter, jeśli roztwór nie jest przejrzysty lub pojemnik uszkodzony.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Roztwór glukozy 10% Baxter

1000 ml roztworu zawiera:

Glukoza    100,0 g

Woda do wstrzykiwań do 1000,0 ml

Wartość energetyczna 1g glukozy wynosi 4 kcal.

100 ml 10% roztworu glukozy dostarcza 40 kcal (167 kJ).

Osmolarność płynu wynosi 555 mOsm/l.

Jak wygląda lek Roztwór glukozy 10% Baxter i co zawiera opakowanie

Butelki polietylenowe 100 ml, 250 ml, 500 ml.

Nie wszystkie opakowania mogą być dostępne w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Podmiot odpowiedzialny:

Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa

Wytwórca:

Baxter Manufacturing Sp. z o.o. ul. Wojciechowska 42B 20-704 Lublin

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Baxter jest nazwą zastrzeżoną dla Baxter International Inc. ((kod kreskowy))

5