+ iMeds.pl

Roztwór glukozy 5% baxter 50 mg/mlUlotka Roztwór glukozy 5% baxter

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Roztwór glukozy 5% Baxter

(Glucosum)

50 mg/ml, roztwór do infuzji

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystapią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Roztwór glukozy 5% Baxter i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacj e ważne przed zastosowaniem leku Roztwór glukozy 5% Baxter

3.    Jak stosować Roztwór glukozy 5% Baxter

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Roztwór glukozy 5% Baxter

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST ROZTWÓR GLUKOZY 5% BAXTER I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE?

Glukoza - podstawowy substrat energetyczny - jest zużywana przez wszystkie tkanki organizmu. W komórkach nerwowych utlenianie tego związku pokrywa 30% zapotrzebowania energetycznego. Zmniejsza zapotrzebowanie na metabolizm tłuszczów, zapobiega ketonemii i kwasicy przez zwiększenie ilości glikogenu w wątrobie. Jeśli nie ma wystarczającej ilości glukozy, zwiększa się ilość utlenionego tłuszczu i pośrednie produkty (kwas hydroksymasłowy i acetooctowy) kumulują się we krwi, powodując ketonemię. Glukoza jest odżywką energetyczną mięśni. Działa również moczopędnie. Podawana pozajelitowo wzmacnia skurcze serca, zwłaszcza osłabionego, rozszerza naczynia wieńcowe. Jest metabolizowana w tkankach i częściowo odkładana w postaci glikogenu w wątrobie. Organizm może metabolizować ok. 0,8 g glukozy na 1 kg mc. na godzinę.

5% roztwór glukozy uzupełnia zapotrzebowanie na wodę. Pokrycie dobowego zapotrzebowania na wodę nie powoduje pokrycia dobowego zapotrzebowania energetycznego. Uzupełnia niedobór glukozy. 5% roztwór glukozy jest płynem izoosmotycznym.

Roztwór glukozy 5% Baxter jest stosowany:

•    w odwodnieniu hiperosmicznym i izoosmicznym,

•    w niedoborze węglowodanów,

•    w hipoglikemii (np. po przedawkowaniu insuliny),

•    w profilaktyce i leczeniu kwasicy ketonowej oraz kwasicy w przypadkach głodzenia,

•    pomocniczo w uszkodzeniu miąższu wątroby, żywieniu pozajelitowym, okresie rekonwalescencji, porfirii.

•    w stanach hipowolemii, jako środek krótkotrwale zwiększający objętość krwi krążącej.

•    jako rozpuszczalnik lub rozcieńczalnik leków, np. związków potasu, magnezu, jeśli występuje zgodność fizyczna i chemiczna.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ROZTWÓR GLUKOZY 5% BAXTER

Kiedy nie stosować leku Roztwór glukozy 5% Baxter:

-    w hiperglikemii,

-    w przewodnieniu,

-    w odwodnieniu hipoosmotycznym.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W stanach pourazowych, pooperacyjnych i innych, w których występuje zaburzenie metabolizmu glukozy, preparat należy stosować tylko kontrolując poziom glukozy we krwi. Ostrożnie stosować w hiponatremii.

5% roztwór glukozy, podawany jako jedyny płyn w przypadku odwodnienia, może być przyczyną hipoosmolarności i zaburzeń elektrolitowych.

Jeżeli podaż glukozy jest większa niż szybkość jej eliminacji (powyżej 500-800 mg/kg mc./h) może nastąpić diureza osmotyczna.

Ze względu na możliwość wystąpienia pseudoaglutynacji nie należy podawać roztworu glukozy, za pomocą tego samego zestawu do wlewów, przed przetaczaniem krwi, podczas i po zakończeniu przetaczania.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Dzieci

Roztwór glukozy 5% Baxter należy podawać ze szczególną ostrożnością u dzieci.

U noworodków, szczególnie urodzonych przed terminem oraz z niską wagą urodzeniową - wzrasta ryzyko wystąpienia niskiego- lub wysokiego stężenia cukru we krwi (hipo- lub hiperglikemia), dlatego powinni być oni szczególnie monitorowani w trakcie leczenia roztworami dożylnymi glukozy w celu zapewnienia odpowiedniej kontroli poziomu cukru we krwi oraz uniknięcia potencjalnych długotrwałych działań niepożądanych. Niskie stężenie cukru we krwi u noworodków może powodować przedłużone napady drgawkowe, śpiączkę i uszkodzenie mózgu. Wysokie stężenie cukru we krwi wiąże się z krwotokami dokomorowymi, opóźnionym wystąpieniem zakażenia bakteryjnego i grzybiczego, retinopatią wcześniaczą, martwiczym zapaleniem jelit, zaburzeniami płuc (dysplazja oskrzelowo-płucna), długotrwałym pobytem w szpitalu oraz śmiercią.

Stosowanie leku Roztwór glukozy 5% Baxter u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

Brak danych na temat stosowania preparatu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

Stosowanie leku Roztwór glukozy 5% Baxter u pacjentów w podeszłym wieku

Brak danych na temat stosowania preparatu u pacjentów w podeszłym wieku

Ciąża i karmienie piersią

U kobiet w ciąży roztwory glukozy należy stosować ostrożnie ze względu na możliwość wystąpienia hiperglikemii, hiperinsulinemii i kwasicy u płodu, a następnie hipoglikemii i żółtaczki u noworodka.

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Inne leki i Roztwór glukozy 5% Baxter

Należy powiedzieć lekarzowi lub pielęgniarce o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Można podawać tylko z lekami niewykazującymi z preparatem niezgodności fizycznych ani chemicznych.

Nie podawać jednocześnie z: aminofiliną, barbituranami, erytromycyną, hydrokortyzonem, warfaryną, kanamycyną, sulfonamidami, witaminą Bi2.

U pacjentów leczonych jednocześnie glikozydami naparstnicy może dojść do zatrucia naparstnicą.

3. JAK STOSOWAĆ ROZTWÓR GLUKOZY 5% BAXTER

Roztwór glukozy 5% Baxter jest lekiem podawanym dożylnie. Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką.

Dawkowanie ustala się indywidualnie, w zależności od wskazań, stanu nawodnienia, stężenia elektrolitów we krwi oraz zapotrzebowania energetycznego organizmu.

Zwykle podaje się w dożylnym wlewie kroplowym z szybkością 150 kropli/minutę -500 ml/godzinę - 2000 ml/dobę.

Można podawać do żył obwodowych.

Uwaga: Podawać natychmiast po założeniu zestawu do wlewu.

Dodatkowy lek należy wprowadzać przez wkłucie w tym samym miejscu butelki, w którym później zostanie podłączony przyrząd do przetaczania.

Dokładnie wymieszać.

Postępować zgodnie z zasadami aseptyki.

Nie należy przechowywać roztworów, do których wprowadzono dodatkowe leki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Roztwór glukozy 5% Baxter

Ostre zatrucia tym lekiem nie są spotykane. Podczas stosowania w cukrzycy może wystąpić hiperglikemia. Długotrwałe podawanie może spowodować zaburzenia elektrolitowe, w tym stan niedoboru fosforu, wapnia (odwapnienie kości) i magnezu, powstanie skazy krwotocznej, rzadko niedokrwistości hemolitycznej.

Stosuje się leczenie objawowe.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Przewodnienie.

Zbyt szybkie podawanie może spowodować niewydolność krążenia, obrzęk płuc i obrzęki obwodowe.

5% roztwór glukozy, podawany jako jedyny płyn w przypadku odwodnienia, może być przyczyną hipoosmolarności i zaburzeń elektrolitowych. Długotrwałe podawanie roztworów glukozy powoduje konieczność uzupełnienia elektrolitów wewnątrzkomórkowych: potasu, magnezu, fosforanów.

Jak w przypadku wszystkich długotrwałych wlewów dożylnych może wystąpić podrażnienie żył oraz zakrzepowe zapalenie żył w miejscu wkłucia.

Działania niepożądane mogą obejmować: reakcje nadwrażliwości, w tym ciężkie reakcje alergiczne określane jako anafilaksja, a także gorączkę, dreszcze.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Roztwór glukozy 5% Baxter mogą wystąpić inne działania niepożądane. Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ROZTWÓR GLUKOZY 5% BAXTER

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Roztwór glukozy 5% Baxter po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Opakowania raz otwartego nie należy przechowywać i stosować powtórnie.

Nie stosować leku Roztwór glukozy 5% Baxter, jeśli roztwór nie jest przejrzysty lub pojemnik uszkodzony.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Roztwór glukozy 5% Baxter

1000 ml roztworu zawiera:

Glukoza    50,0 g

Woda do wstrzykiwań do 1000,0 ml

Wartość energetyczna 1g glukozy wynosi 4 kcal.

100 ml 5% roztworu glukozy dostarcza 20 kcal (83,6 kJ).

Osmolarność płynu wynosi 278 mOsm/l.

Jak wygląda lek Roztwór glukozy 5% Baxter i co zawiera opakowanie

Butelki polietylenowe 100 ml, 250 ml, 500 ml.

Nie wszystkie opakowania mogą być dostępne w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Podmiot odpowiedzialny:

Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa

Wytwórca:

Baxter Manufacturing Sp. z o.o. ul. Wojciechowska 42B

20-704 Lublin


Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Baxter jest nazwą zastrzeżoną dla Baxter International Inc. ((kod kreskowy ulotki))

Roztwór glukozy 5% Baxter

Charakterystyka Roztwór glukozy 5% baxter

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Roztwór glukozy 5% Baxter 50 mg/ml roztwór do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu zawiera 50,0 mg glukozy (Glucosum)

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do infuzji.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Odwodnienie hiper- i izoosmiczne.

Niedobór węglowodanów, hipoglikemia (np. po przedawkowaniu insuliny).

Profilaktyka i leczenie kwasicy ketonowej oraz kwasicy w przypadkach głodzenia.

Pomocniczo w uszkodzeniu miąższu wątroby, żywieniu pozajelitowym, okresie rekonwalescencji, porfirii.

Stany hipowolemii, jako środek krótkotrwale zwiększający objętość krwi krążącej.

Jako rozpuszczalnik lub rozcieńczalnik leków, np. związków potasu, magnezu, jeśli występuje zgodność fizyczna i chemiczna.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Podawać dożylnie.

Dawkowanie ustala się indywidualnie, w zależności od wskazań, stanu nawodnienia, stężenia elektrolitów we krwi oraz zapotrzebowania energetycznego organizmu.

Zwykle podaje się w dożylnym wlewie kroplowym z szybkością 150 kropli/minutę - 500 ml/godzinę -2000 ml/dobę.

Można podawać do żył obwodowych.

Uwaga: Podawać natychmiast po założeniu zestawu do wlewu.

Dodatkowy lek należy wprowadzać przez wkłucie w tym samym miej scu butelki, w którym później zostanie podłączony przyrząd do przetaczania.

Dokładnie wymieszać.

Postępować zgodnie z zasadami aseptyki.

Nie należy przechowywać roztworów, do których wprowadzono dodatkowe leki.

Dzieci i młodzież

Szybkość infuzji oraz objętość zależą od wieku, masy ciała, stanu klinicznego i metabolicznego pacjenta, leczenia współistniejącego i powinny być określone przez lekarza doświadczonego w leczeniu dzieci i młodzieży płynami dożylnymi.

4.3.    Przeciwwskazania

Hiperglikemia. Przewodnienie. Odwodnienie hipoosmotyczne.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W stanach pourazowych, pooperacyjnych i innych, w których występuje zaburzenie metabolizmu glukozy, preparat należy stosować tylko kontrolując poziom glukozy we krwi.

Ostrożnie stosować w hiponatremii.

5% roztwór glukozy, podawany jako jedyny płyn w przypadku odwodnienia, może być przyczyną hipoosmolarności i zaburzeń elektrolitowych.

Jeżeli podaż glukozy jest większa niż szybkość jej eliminacji (powyżej 500-800 mg/kg mc./h) może nastąpić diureza osmotyczna.

Ze względu na możliwość wystąpienia pseudoaglutynacji nie należy podawać roztworu glukozy, za pomocą tego samego zestawu do wlewów, przed przetaczaniem krwi, podczas i po zakończeniu przetaczania.

Dzieci i młodzież

U noworodków, szczególnie urodzonych przed terminem oraz z niską wagą urodzeniową - wzrasta ryzyko wystąpienia hipo- lub hiperglikemii i dlatego powinny być szczególnie monitorowane w trakcie leczenia roztworami dożylnymi glukozy w celu zapewnienia odpowiedniej kontroli glikemicznej oraz uniknięcia potencjalnych długotrwałych działań niepożądanych. Hipoglikemia u noworodków może powodować przedłużone napady padaczkowe, śpiączkę i uszkodzenie mózgu. Hiperglikemia wiąże się z krwotokami dokomorowymi, opóźnionym wystąpieniem zakażenia bakteryjnego i grzybiczego, retinopatią wcześniaczą, martwiczym zapaleniem jelit, dysplazją oskrzelowo-płucną, przedłużonym pobytem w szpitalu oraz śmiercią.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Można podawać tylko z lekami niewykazującymi z preparatem niezgodności fizycznych ani chemicznych.

Nie podawać jednocześnie z: aminofiliną, barbituranami, erytromycyną, hydrokortyzonem, warfaryną, kanamycyną, sulfonamidami, witaminą B12.

U pacjentów leczonych jednocześnie glikozydami naparstnicy może dojść do zatrucia naparstnicą.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

U kobiet w ciąży roztwory glukozy należy stosować ostrożnie ze względu na możliwość wystąpienia hiperglikemii, hiperinsulinemii i kwasicy u płodu, a następnie hipoglikemii i żółtaczki u noworodka.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie wpływa.

4.8.    Działania niepożądane

Przewodnienie.

Zbyt szybkie podawanie może spowodować niewydolność krążenia, obrzęk płuc i obrzęki obwodowe. 5% roztwór glukozy, podawany jako jedyny płyn w przypadku odwodnienia, może być przyczyną hipoosmolarności i zaburzeń elektrolitowych. Długotrwałe podawanie roztworów glukozy powoduje konieczność uzupełnienia elektrolitów wewnątrzkomórkowych: potasu, magnezu, fosforanów.

Jak w przypadku wszystkich długotrwałych wlewów dożylnych może wystąpić podrażnienie żył oraz zakrzepowe zapalenie żył w miejscu wkłucia.

Zgłaszano także reakcje anafilaktyczne, nadwrażliwość, gorączkę i dreszcze.

4.9.    Przedawkowanie

Ostre zatrucia tym lekiem nie są spotykane. Podczas stosowania w cukrzycy może wystąpić hiperglikemia. Długotrwałe podawanie może spowodować zaburzenia elektrolitowe, w tym stan niedoboru fosforu, wapnia (odwapnienie kości) i magnezu, powstanie skazy krwotocznej, rzadko niedokrwistości hemolitycznej.

Stosuje się leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Substytuty osocza i płyny infuzyjne. Płyny infuzyjne do żywienia pozajelitowego. Węglowodany (Glukoza do infuzji i iniekcji). B 05B A 03

Glukoza - podstawowy substrat energetyczny - jest zużywana przez wszystkie tkanki organizmu. W komórkach nerwowych utlenianie tego związku pokrywa 30% zapotrzebowania energetycznego. Zmniejsza zapotrzebowanie na metabolizm tłuszczów, zapobiega ketonemii i kwasicy przez zwiększenie ilości glikogenu w wątrobie. Jeśli nie ma wystarczającej ilości glukozy, zwiększa się ilość utlenionego tłuszczu i pośrednie produkty (kwas hydroksymasłowy i acetooctowy) kumulują się we krwi, powodując ketonemię. Glukoza jest odżywką energetyczną mięśni. Działa również moczopędnie. Podawana pozajelitowo wzmacnia skurcze serca, zwłaszcza osłabionego, rozszerza naczynia wieńcowe.

5% roztwór glukozy uzupełnia zapotrzebowanie na wodę. Pokrycie dobowego zapotrzebowania na wodę nie powoduje pokrycia dobowego zapotrzebowania energetycznego. Uzupełnia niedobór glukozy. 5% roztwór glukozy jest płynem izoosmotycznym.

Wartość energetyczna 1g glukozy wynosi 4 kcal.

100 ml 5% roztworu glukozy dostarcza 20 kcal (83,6 kJ).

Osmolarność płynu wynosi 279 mOsm/l.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Glukoza jest metabolizowana w tkankach i częściowo odkładana w postaci glikogenu w wątrobie. Organizm może metabolizować ok. 0,8 g glukozy na 1 kg mc. na godzinę.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Glukoza jest substancją endogenną człowieka. Dane przedkliniczne nie wnoszą istotnych informacji dla lekarza przepisującego lek.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych Woda do wstrzykiwań

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Można podawać tylko z lekami niewykazującymi z preparatem niezgodności fizycznych ani chemicznych.

6.3.    Okres ważności

Trzy lata.

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Opakowania raz otwartego nie należy przechowywać i stosować powtórnie.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelki polietylenowe 100 ml, 250 ml, 500 ml.

Nie wszystkie opakowania mogą być dostępne w obrocie.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Patrz punkt 4.2.

Opakowania raz otwartego nie należy przechowywać i stosować powtórnie.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/1900

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA.

Data wydania pierwszego pozwolenia: 04.02.1993

Data przedłużenia pozwolenia: 14.06.1999, 25.06.2004, 10.06.2005, 07.08.2008

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Roztwór glukozy 5% Baxter